Page 79

მსოფლიოსთვის ცნობილია კავკასიელი ხალხის სტუმართმოყვარეობის და პატივისცემის, კავკასიურ სამზარეულოს, უგემრიელესი ღვინოს და კონიაკის შესახებ. ”კოვკასი” რესტორანი-კომპლექსი შედგება 4 დინასტიის სახელწოდების დარბაზებისგან: ერვანდუნი (60 ადგილით), არტაშესიანი (330 ადგილით), არშაკუნი (530 ადგილით), ბაგრატუნი (280 ადგილით), ასევე ღია და დაკეტილი ცალკე ოთახებით, სადაც შეგიძლიათ იგემოთ კავკასიური სამზარეულოს კერძები. აღსანიშნავია, რომ ყოველ დარბაზში ასახულია თავისი საუკუნის სული და საუკუნის დამახასიათებელი სურათები. თბილი კოლორიტის და სითბოს შექმნისთვის გამოყენებული იქნა ნამდვილი ქვები: აგური, თიხა, რკინა, ტილო, ხე და სხვა. ჭაღები, ნათურები, მოაჯირები, და ასევე საკეტები, კარის სახელურები მჭედლის ხელებით არის შექმნილი. ხოლო ”კოვკას” რესტორანი-კომპლექსის გემრიელი და განუმეორებელი კერძების საიდუმლო ნათელია: კერძები მზადდება კავკასიური სამზარეულოს ტრადიციული რეცეპტებით და უგემრიელესი სანელებლებით. ყოველდღე, 19:00 საათიდან თქვენ გეძლევათ საშუალება ისიამოვნოთ საუკეთესო მუსიკით და ”კოვკასი” ანსამბლის ცეკვებით.

.‫ ﮐﻥیاﮎ ﻭ ﺷﺭاب ﮔﻭاﺭای آﺷﭘﺯﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠل ﻗﻔﻘﺎﺯی می ﺩاﻧﻧﺩ‬٬‫ﻏﺫاھﺎی ﺧﻭﺷﻣﺯﻩ‬٬‫ھﻣﮫ ﺟﻬﺎﻥیاﻥ ﺑﮫ ﺧﻭبی ﺭاﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻬﻣﺎﻥ ﻧﻭاﺯی‬ ‫ ھﻣﭼﻥیﻥ ﺧﻭﺭاﮎ ھﺎ ﻭ ﻏﺫاھﺎی‬٬‫ﺑﻥیاﻧﮕﺯاﺭاﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﮫ ﺭﺳﺗﻭﺭاﻥ "ﻓﻘﻘﺎﺯ" آﺭﺯﻭ ﺩاﺷﺗﻧﺩ ﺭﺳﻭم ﻭ ﺳﻧت ھﺎی پیشیﻥیاﻥ ﺧﻭﺩ‬ .‫ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻭ ﻓﺭاﻣﻭش ﺷﺩﻩ ﻣﺭﺩم ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺭا ﺑﮫ طﻭﺭ ﺷﺎیﺗﺳﮫ ﻣﻌﺭﻑی ﮐﻧﻧﺩ‬ ٦٠) ‫ﻣﺟﻣﻭﻋﮫ ﺭﺳﺗﻭﺭاﻥ "ﻓﻘﻘﺎﺯ" اﺯ ﭼﻬﺎﺭ ھﺎل ﻣﺗﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧﺩ اﺯ ﻗبیل ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺭﻭﻧﺩی‬ ‫ ﺻﻧﺩﻟﯽ( ﻭ ﺑﺟﺯ اﯾﻥ اطﺎق‬٢۸٠) ‫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺎﮔﺭاﺗﻭﻧﯽ‬٬(‫ ﺻﻧﺩﻟﯽ‬٥٣٠) ‫ ﺳﻠﺳﻠﮫ اﺭﺷﺎﮐﻭﻧﯽ‬٬(‫ ﺻﻧﺩﻟﯽ‬٣٣٠) ‫ ﺳﻠﺳﻠﮫ آﺭﺗﺎﺷﺳﯽ‬٬(‫ﺻﻧﺩﻟﯽ‬ .‫ھﺎی ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾﺯ ﻭﺟﻭﺩ ﺩاﺭﺩ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻭاﻧﯾﺩ ﺩﺭ آﻧﺟﺎ ﻏﺯاھﺎی ﻟﺫﯾﺫ ﻣﺣﻠﯽ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺭا ﺑﭼﺷﯾﺩ‬ ‫ ﺑﮫ ﻣﻧﻅﻭﺭ ایﺟﺎﺩ ﻓﺿﺎی‬. ‫ﺑﺎیﺩ ﺗﺎﮎیﺩ ﮐﺭﺩ ﮐﮫ ھﺭ ھﺎل ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻭ ﺭﻭﺡ ھمیﻥ ﻋﺻﺭ ﻭ ﻧﻘﺎشی ھﺎی ﺩیﻭاﺭی ﺗﺯﯾﯽﻥ ﺷﺩﻩ اﻧﺩ‬ ٬ ‫ ﭼﺭاغ ھﺎ‬٬‫ ﻟﻭﺳﺗﺭ ھﺎ‬.‫ ﮐﺎھﮕل اﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺩﻩ اﺳت‬٬‫ ﺑﻭم‬٬‫ ﭼﻭب‬٬‫ آھﻥ‬٬‫ ِﮔل‬٬‫ آﺟﺭ‬٬‫ھﺎﺭﻣﻭﻥی ﻓﻘط اﺯ ﻣﻭاﺩ طبیعی اﺯ ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧﮓ‬ .‫ﭼﻔت ﻭ ﺩﺳﺗﮓیﺭﻩ ھﺎی ﺩﺭب ھﺎ ﻥیﺯ ﺑﮫ ﺩﺳت اھﻧﮕﺭ ﺩﺭﺳت ﺷﺩﻩ اﺳت‬ ‫ ایﻥ ﻏﺫاھﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺗﻭﺭ اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﻧتی اﺯ طﺭﻑ آﺷﭘﺯاﻥ‬.‫ﺭاﺯ طﻌم ﻣﻧﺣﺻﺭ ﺑﮫ ﻓﺭﺩ ﻏﺫاھﺎ ﻭ ﺧﻭﺭاﮎ ھﺎی ﻗﻔﻘﺎﺯی ﺭﻭﺷﻥ اﺳت‬ .‫ﻣﺎھﺭ ﺑﺎ اﺯﺳﺗﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻏﺫاھﺎی ﺑﺎ ﮎیﻑیت ﻭ اﺩﻭیﻩ ﺳﺎﺧﺗﮫ می ﺷﻭﻧﺩ‬ .‫ ﺷﻣﺎ می ﺗﻭاﻥیﺩ اﺯ ﻣﻭﺱیقی ﻭ ﺭﻗﺹ ﺧﻭب ﺑﮫ اﺟﺭای ﮔﺭﻭﻩ "ﻗﻔﻘﺎﺯ" ﻟﺫت ﺑﺭیﺩ‬19:00 ‫ھﺭ ﺭﻭﺯ اﺯ ﺳﺎﻋت‬

10 самых

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

79

Э

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ N5 2013 (10 самых в.2)  

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ N5 2013 (10 самых в.2)

Advertisement