Page 1

Na temelju ĉlanak 108 i 109. Zakona o proraĉunu (“N.N.” broj 87/08 i 136/12) i ĉlanka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 02. sjednici održanoj 12. kolovoza 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI

izvještaj o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godine

Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu sastoji se od: RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

1.371.888,25 5.780,43 1.377.668,68 1.148.651,07 1.132.728,26 2.281.379,33 -903.710,65

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

UKUPNI PRIHODI: RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU UKUPNI RASHODI: RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE MANJAK PRIHODA RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE ZADUŽIVANJA IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU OTPLATE ZAJMOVA NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE

-117.507,48

I

200.000,00

I

0,00

VIŠAK/MANJAK + REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

200.000,00

-821.218,13

Ĉlanak 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 117.507,48 kuna ĉine manjak prihoda nad rashodima prenesen iz prošle godine. Ĉlanak 3. Proraĉun Općine Brodski Stupnik za 2013.godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 25 sjednici održanoj 27. prosinca 2012.g. u ukupnom iznosu od 9.629.658,89 kuna.


Ĉlanak 4. Ostvarenje Proraĉuna općine Brodski Stupnik za razdoblje sijeĉanj-lipanj 2013. godine bilo je, kako slijedi: Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 1.377.668,68 kuna što predstavlja 18,30% godišnjeg planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 2.281.379,33 kune što predstavlja 23,69% godišnjeg plana. Razlika izmeĊu ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proraĉuna općine Brodski Stupnik za prvo polugodište 2013. godine u iznosu od -821.218,13 kuna što predstavlja negativan financijski rezultat, odnosno manjak prihoda nad rashodima. Ĉlanak 5. Izvješće o ostvarenim prihodima i prmicima i izvršenim rashodima i izdacima Proraĉuna općine Brodski Stupnik za razdoblje sijeĉanj-lipanj 2013. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni su dio ovog Polugodišnjeg obraĉuna Proraĉuna. Ĉlanak 6. Ovaj Polugodišnji obraĉun Proraĉuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRODSKI STUPNIK Klasa: 400-04/13-01/03 Urbroj:2178/03-02-13-3 Brodski Stupnik, 12. kolovoz 2013. godine Predsjednik Općinskog vijeća Nikola Medved, s.r. Dostaviti: 1. Ministarstvo financija RH, 2. Državni ured za reviziju 3. Dosje sjednica, 4. Pismohrana, 5. Dokumentacija


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013.GODINE

OPĆI DIO

6 7 3 4

A. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

8 5

B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA NETO ZADUŢIVANJA / FINANCIRANJA

9

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Izvršenje sa 30.06.2012.

Izvorni plan 2013.

Tekući plan 2013

Izvršenje 30.06.2013.

Indeks 4/1

Indeks 4/2

1

2

3

4

5

6

1,115,992.31 96,349.88 1,050,679.50 303,159.46 -141,496.77

6,156,100.00 1,373,570.00 3,340,970.00 6,288,688.89 -2,099,988.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,371,888.25 5,780.43 1,148,651.07 1,132,728.26 -903,710.65

122.93 6.00 109.32 373.64 638.68

22.29 0.42 34.38 18.01 43.03

0.00 0.00 0.00

2,099,988.89 0.00 2,099,988.89

0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00

9.52 0.00 9.52

-231,280.50

0.00

0.00

-117,507.48

50.81

0.00

0.00

-821,218.13

220.30

0.00

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŢIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA+ NETO -372,777.27

0.00


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Broj računa

6 61 611 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 613 6131 6134 614 6142 6145 63 633 6331 6332 634 6341 6342 64 641 6413 6414 642 6421

VRSTA PRIHODA

Izvršenje 30.06.2012

Izvorni plan 2013.

Tekući plan za 2013.

Izvršennje 30.06.2013.

Indeks 4/1

Indeks 4/2

1

2

3

4

5

6

1,115,992.31 6,156,100.00 PRIHODI 755,601.71 1,587,400.00 Prihodi od poreza 655,412.75 1,460,000.00 Porez i prirez na dohodak 851,917.30 0.00 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 41,542.44 0.00 Por. i prir. na dohodak od sam. djelatnosti 2,436.46 0.00 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 2,296.25 0.00 Porez i prirez na dohodak od kapitala 3,267.60 0.00 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0.00 0.00 Porez i prirez na dohodak utvrĎ.u post.nadzora za predh. -246,047.30 0.00 Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi 64,124.18 84,400.00 Porez na imovinu Stalni porez na nepokretnu imovinu 534.64 0.00 63,589.54 0.00 Povremeni porezi na imovinu 36,064.78 43,000.00 Porezi na robe i usluge 29,811.85 0.00 Porez na promet 6,252.93 0.00 Porezi na korištenje dobara ili izvoĎenje aktivn. 75,565.33 3,484,600.00 Pomoći 0.00 2,192,600.00 Pomoći iz proračuna 0.00 0.00 Tekuće pomoći iz proračuna 0.00 0.00 Kapitalne pomoći iz proračuna 75,565.33 1,292,000.00 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 75,565.33 0.00 Tekuće pomoći od ost. subjekata unutar općeg proraču Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg prorač. 0.00 0.00 53,802.39 423,100.00 Prihodi od imovine 6,874.69 10,400.00 Prihodi od financijske imovine 140.51 0.00 Kamate na oročena sred. i depozite po viĎenju 6,734.18 0.00 Prihodi od zateznih kamata 46,927.70 412,700.00 Prihodi od nefinancijske imovine Naknade za koncesije 5,039.93 0.00

0.00 1,371,888.25 0.00 617,287.35 0.00 574,780.66 0.00 758,365.63 0.00 34,797.98 0.00 3,003.89 0.00 47.02 0.00 1,950.38 0.00 0.00 0.00 -223,384.24 0.00 25,931.71 0.00 700.73 0.00 25,230.98 0.00 16,574.98 0.00 13,485.34 0.00 3,089.64 0.00 486,131.65 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 448,131.65 0.00 80,232.81 0.00 367,898.84 0.00 62,078.69 0.00 4,417.69 0.00 156.89 0.00 4,260.80 0.00 57,661.00 0.00 4,418.07

122.93 81.69 87.70 89.02 83.76 123.29 2.05 59.69 0.00 90.79 40.44 131.07 39.68 45.96 45.23 49.41 643.33 0.00 0.00 0.00 593.04 106.18 0.00 115.38 64.26 111.66 63.27 122.87 87.66

22.29 38.89 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.72 0.00 0.00 38.55 0.00 0.00 13.95 1.73 0.00 0.00 34.69 0.00 0.00 14.67 42.48 0.00 0.00 13.97 0.00


6422 6423 6429 65 651 6512 6513 6514 652 6524 6526 653 6531 6532 7 71 711 7111 72 721 7211

41,726.21 161.56 0.00 231,022.88 6,414.70 6,300.00 92.02 22.68 65,990.51 24,188.75 41,801.76 158,617.67 29,881.58 128,736.09 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 96,349.88 89,535.50 Prihodi od prodaje neproizvodne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih 89,535.50 bogastava 89,535.50 Zemljište 6,814.38 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 6,814.38 Prihodi od prodaje graĎevinskih objekata 6,814.38 Stambeni objekti 1,212,342.19 UKUPNO PRIHODI

3 31 311 3111 312 3121 313 3132 3133 32

Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Plaće Plaće u novcu Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za zapošljavanje Materijalni rashodi

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Ostali prihodi od nefinancijeske imovine Ostali prihodi od nefinancijeske imovine Prihodi od prodaje roba i usluga Administrativne upravne pristojbe Ţupanijske, gradske i općin. pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima Doprinos za šume Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade Komunalni doprinosi Komunalne naknade

0.00 0.00 0.00 661,000.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 186,500.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 1,373,570.00 1,359,770.00 1,359,770.00 0.00 13,800.00 13,800.00 0.00 7,529,670.00

0.00 36,093.82 0.00 121.51 0.00 17,027.60 0.00 206,390.56 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,190.67 0.00 16,339.66 0.00 31,851.01 0.00 149,199.89 0.00 20,078.98 0.00 129,120.91 0.00 5,780.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,780.43 0.00 5,780.43 0.00 5,780.43 0.00 1,377,668.68

86.50 75.21 0.00 89.34 140.30 142.86 0.00 0.00 73.03 67.55 76.20 94.06 67.20 100.30

0.00 0.00 0.00 31.22 36.73 0.00 0.00 0.00 25.84 0.00 0.00 33.16 0.00 0.00

6.00 0.00 0.00 0.00 84.83 84.83 84.83 113.64

0.42 0.00 0.00 0.00 41.89 41.89 0.00 18.30

1,050,679.50 3,340,970.00 386,890.99 960,810.00 331,532.15 813,000.00 331,532.15 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 55,358.84 137,310.00 49,973.85 0.00 5,384.99 0.00 487,351.66 1,478,050.00

0.00 1,148,651.07 0.00 411,317.75 0.00 357,046.65 0.00 357,046.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,271.10 0.00 48,201.25 0.00 6,069.85 0.00 556,565.82

109.32 106.31 107.70 107.70 0.00 0.00 98.04 96.45 112.72 114.20

34.38 42.81 43.92 0.00 0.00 0.00 39.52 0.00 0.00 37.66


321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 34 342 3422 343 3431

Naknade troškova zaposlenima Sluţbena putovanja Naknade za prijevoz Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje Sitni inventar i auto gume Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja Usluge promidţbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nakn. za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski izdaci Kamate na primljene zajmove Kamate na primljene zajmove Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

26,558.00 3,242.00 10,036.00 13,280.00 194,866.10 9,536.08 143,496.76 41,833.26 0.00 0.00 192,577.37 13,461.02 54,379.65 4,692.25 12,935.85 0.00 95,487.96 8,952.50 2,668.14 17,741.34 17,741.34 55,608.85 3,297.45 6,219.22 11,548.68 1,000.00 1,008.75 32,534.75 10,022.19 248.42 248.42 9,773.77 6,819.72

56,600.00 0.00 0.00 0.00 485,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00 0.00 416,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,910.00 30,000.00 0.00 24,910.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,151.80 1,847.00 9,754.80 11,550.00 215,042.81 15,686.85 169,811.38 29,297.08 247.50 0.00 157,093.99 13,554.16 64,925.62 1,675.00 7,375.06 0.00 57,339.43 8,760.00 3,464.72 18,978.25 18,978.25 142,298.97 4,189.70 4,689.38 15,767.62 1,000.00 741.25 115,911.02 10,180.75 0.00 0.00 10,180.75 8,261.68

87.17 56.97 97.20 86.97 110.35 164.50 118.34 70.03 0.00 0.00 81.57 100.69 119.39 35.70 57.01 0.00 60.05 97.85 129.86 106.97 106.97 255.89 127.06 75.40 136.53 100.00 73.48 356.27 101.58 0.00 0.00 104.16 121.14

40.90 0.00 0.00 0.00 44.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.16 0.00 34.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 0.00 40.87 0.00


3433 3434 35 352 3523 37 372 3721 3722 38 381 3811 382 3821 385 3851 386 3862 4 41 411 4111 42 421 4213 4214 422 4221 4227 423 4231 424 4241

Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije Sub.obrt.malim i sred. pod. izvan jav. sektora Sub. poljoprivrednicima,obrtnicima,malim i srednjim pod. Naknade graĎanima i kućanstvima Naknade graĎanima i kućanstvima iz pror. Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi Donacije i ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Izvanredni rashodi NepredviĎeni rashodi do visine proračunske pričuve Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći-Sufinancianje izgradnje vodoodvodnje RASHODI (za nabavu nefinanc. imovine) Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Materijalna imovina Zemljište Ras.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine GraĎevinski objekti Ceste, ţeljeznice i slični graĎevinski objekti Ostali graĎevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva Knjige,umjetnička djela i ostale izloţbene vrijednosti Knjige u knjiţnicama

0.00 0.00 2,954.05 0.00 52.50 110,000.00 52.50 110,000.00 52.50 0.00 36,925.45 118,400.00 36,925.45 118,400.00 31,578.45 0.00 5,347.00 0.00 129,436.71 618,800.00 129,436.71 348,800.00 129,436.71 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 303,159.46 6,288,688.89 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 275,543.09 3,718,688.89 270,605.09 2,449,988.89 50,556.84 0.00 220,048.25 0.00 4,000.00 124,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 938.00 22,700.00 938.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,919.07 0.00 0.00 0.00 32,486.54 32,486.54 26,998.54 5,488.00 138,100.21 93,500.00 93,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,600.21 44,600.21 1,132,728.26

0.00 0.00 0.00 174,323.69 15,512.50 0.00 15,512.50 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 1,336.19 1,336.19

0.00 64.96 0.00 0.00 0.00 87.98 87.98 85.50 102.64 106.69 72.24 72.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.64 0.00 0.00 0.00 63.27 5.73 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.45 142.45

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.44 27.44 0.00 0.00 22.32 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.39 0.00 18.01 0.00 0.00 0.00 4.69 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.70 0.00 5.89 0.00


426 4262 4263 4264 45 451 4511

Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganje u računalne programe Umjetnička, literena i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ras.za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini Ras.za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima UKUPNO RASHODI

0.00 1,035,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,616.37 2,470,000.00 27,616.37 2,470,000.00 27,616.37 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72,475.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 22,475.00 0.00 958,404.57 3,470.42 958,404.57 3,470.42 958,404.57 3,470.42

1,353,838.96

9,629,658.89

0.00

2,281,379.33

168.51

7.00 0.00 0.00 0.00 38.80 38.80 0.00 23.69

0.00 0.00 0.00 0.00

2,099,988.89 2,099,988.89 2,099,988.89 2,099,988.89

0.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9.52 9.52 9.52 9.52

-231,280.50 -231,280.50 -231,280.50 0.00 -231,280.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -117,507.48

0.00 0.00 0.00 0.00 50.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA

8 84 844 8443

Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduţivanja Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin.inst.izvan JS Primljeni krediti od tuzemnih kredit.instit.izvan jav.sek.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 92 922 9221 9220

Vlastiti izvori Rezultat poslovanja Višak/manjak prihoda Višak prihoda iz predhodne godine Manjak prihoda iz predhodne godine


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELU PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013.GODINE

Broj raĉun a

Naziv UKUPNO RASHODI I IZDACI

Izvorni plan 2013.

Tekući plan 2013.

Izvršenje 30.06.2013.

Indeks 3/1

Indeks 3/2

1

2

3

4

5

9,629,658.89

0.00

2,281,379.33

23.69

0.00

RAZDJEL 1. OPĆINSKA PREDSTAVNIĈKA I IZVRŠNA TIJELA 658,950.00 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge PROGRAM: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavniĉkog i izvršnog 658,950.00 tijela AKTIVNOST: Općinsko vijeće i naĉelnik 472,650.00 1 311 Plaće 234,000.00 3111 Plaće u novcu 0.00 2 312 Ostali rashodi za zaposlene 3,000.00 Ostali rashodi za zaposlene 3121 0.00 3 313 Doprinosi na plaće 38,550.00 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0.00 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju 3133 0.00 nezaposlenosti 4 321 Naknade troškova zaposlenima 34,600.00 3211 Sluţbena putovanja 0.00 3212 Naknade za prijevoz 0.00 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 0.00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0.00 5 322 Rashodi za materijal i energiju 6,000.00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0.00 6 323 Rashodi za usluge 17,600.00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0.00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 3239 Ostale usluge - Bilten 0.00 7 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 35,700.00 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 0.00 8 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103,200.00 3291 Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstvo i sliĉno 0.00

0.00

247,345.34

37.54

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247,345.34 151,562.43 76,845.85 76,845.85 0.00 0.00 11,680.58 10,374.20 1,306.38 14,058.92 1,847.00 1,911.92 0.00 10,300.00 4,800.65 4,800.65 4,240.86 4,240.86 0.00 0.00 18,978.25 18,978.25 20,957.32 4,189.70

37.54 32.07 32.84 0.00 0.00

0.00

0.00 30.30 0.00

0.00

0.00 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 80.01 0.00 24.10 0.00 0.00 0.00 53.16 0.00 20.31 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3293 Reprezentacija 0.00 3294 Ĉlanarine 0.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 AKTIVNOST: ProvoĊenje lokalnih izbora i financiranje stranaka 181,300.00 9 381 Tekuće donacije 1,300.00 3811 Tekuće donacije - politiĉke stranke 0.00 10 329 Ostali nespomenuti rashodi 180,000.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi-troškovi izbora za lokalnu 0.00 AKTIVNOST: Savjet mladih općine Brodski Stupnik 5,000.00 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8,405,008.89 GLAVA 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2,515,470.00 Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge PROGRAM: Priprema i donošenje akata, raĉunovodstvo i poslovi s graĊanima 598,870.00 AKTIVNOST: Administrativno, tehniĉko i struĉno osoblje 484,870.00 12 311 Plaće 255,300.00 3111 Plaće u novcu 0.00 13 312 Ostali rashodi za zaposlene 3,750.00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 14 313 Doprinosi na plaće 42,660.00 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0.00 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju 3133 0.00 nezaposlenosti 15 321 Naknade troškova zaposlenima 16,500.00 3211 Sluţbena putovanja 0.00 3212 Naknade za prijevoz 0.00 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 0.00 16 322 Rashodi za materijal i energiju 23,150.00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0.00 3223 Energija 0.00 3225 Sitni inventar i auto gume 0.00 17 323 Rashodi za usluge 81,000.00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0.00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja post. i opreme 0.00 3233 Usluge promidţbe i informiranja 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,767.62 1,000.00 0.00 95,782.91 0.00 0.00 95,782.91 95,782.91 0.00 0.00 0.00

0.00

1,722,997.46

0.00 1,244,045.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205,237.41 205,237.41 127,401.68 127,401.68 0.00 0.00 19,365.06 17,199.24 2,165.82 6,142.88 0.00 4,892.88 1,250.00 7,990.71 7,990.71 0.00 0.00 32,275.44 7,856.92 1,100.00 425.00

0.00 0.00 0.00 52.83 0.00 0.00 53.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 49.46

0.00

34.27 42.33 49.90 0.00 0.00 0.00 45.39 0.00

0.00

0.00 37.23 0.00 0.00 0.00 34.52 0.00 0.00 0.00 39.85 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Raĉunalne usluge 3239 Ostale usluge 18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i sotalih finnac. 20 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi AKTIVNOST: Informatizacija uprave 21 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 22 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganje u raĉunalne programe-grobna AKTIVNOST: Struĉne podloge za izradu planova 23 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge-geodet.katastarske usluge PROGRAM: Izgradnja i odrţavanje objekata u vlasništvu Općine AKTIVNOST: Troškovi odrţavanja objekata u vlasništvu Općine 24 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje25 323 Rashodi domovi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja-domova i 3234 Komunalne stanova usluge 26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-slivna AKTIVNOST: Dodatno ulaganje na graĊevinskim objektima 27 451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima-Domovi

0.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 24,910.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 14,000.00 0.00 20,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 1,916,600.00 146,600.00 45,100.00 0.00 0.00 58,100.00 0.00 0.00 43,400.00 0.00 0.00 1,670,000.00 1,670,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 13,410.59 0.00 8,760.00 0.00 722.93 0.00 1,880.89 0.00 741.25 0.00 1,139.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,180.75 0.00 8,261.68 0.00 0.00 0.00 1,919.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,808.03 0.00 80,403.46 0.00 23,091.14 0.00 17,383.88 0.00 5,707.26 0.00 36,532.85 0.00 29,157.79 0.00 7,375.06 0.00 20,779.47 0.00 1,791.00 0.00 18,988.47 0.00 958,404.57 0.00 958,404.57 0.00 958,404.57

0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 40.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.20 54.85 51.20 0.00 0.00 62.88 0.00 0.00 47.88 0.00 0.00 57.39 57.39 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


AKTIVNOST: Uredski materijal i nabavka opreme za rad mjesnih odbora 100,000.00 28 422 Postrojenja i oprema 100,000.00 4221 Uredska oprema i namještaj 0.00 4227 UreĊaji,strojevi i oprema za ostale namjene-domove 0.00 GLAVA 2. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA 145,500.00 Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost PROGRAM: Vatrogastvo i Civilna zaštita i spašavanje 145,500.00 AKTIVNOST: Vatrogastvo 100,000.00 29 381 Tekuće donacije 60,000.00 3811 Tekuće donacije u novcu-vatrogasna zajednica i JVP 0.00 30 382 Kapitalne donacije 40,000.00 3821 Kapitalne donacije VZO 0.00 AKTIVNOST: Civilna zaštita i spašavanje 45,500.00 31 323 Rashodi za usl.- pos.praćenja stanja sustava zašt.i spaš 10,500.00 3237 Intel.i osobne usluge- praćenje stanja sustava zaš.i spaš. 0.00 3239 Ostale usluge 0.00 32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja zaštite spašavanj 20,000.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 33 381 Tekuće donacije u novcu-Gorska sluţba spaš.BPŢ 5,000.00 3811 Tekuće donacije u novcu-Gorska sluţba spaš.BPŢ 0.00 34 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10,000.00 4264 Ostala nemat.proiz.imov.-Plan i Procjena ugroţ. i zaš. 0.00 GLAVA 3. GOSPODARSTVO 475,000.00 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi PROGRAM: Sredstva za financiranje poslova iz podruĉja gospodarstva 200,000.00 AKTIVNOST: Promidţba gospodarstva 10,000.00 35 323 Rashodi za usluge 5,000.00 3233 Usluge promidţbe i informiranja 0.00 36 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000.00 3293 Reprezentacija 0.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sajmovi 0.00 AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva 110,000.00 37 352 Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjim 110,000.00 3523 Subvencije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim 0.00 poduzetnicima AKTIVNOST: Sufinanciranje Lokalne akcijske grupe 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 53,572.00

0.00 0.00 0.00 0.00 36.82

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53,572.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 5,572.00 5,572.00 5,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,762.50

36.82 48.00 80.00 0.00 0.00 0.00 12.25 53.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

33.13 12.50 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 50.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


38 381 Tekuće donacije 30,000.00 0.00 15,000.00 50.00 3811 Tekuće donacije u novcu 0.00 0.00 15,000.00 0.00 AKTIVNOST: Prostorno planiranje 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 39 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 4263 Umjetniĉka, litererna i znanastvena djela 0.00 0.00 50,000.00 0.00 PROGRAM: Razvoj ruralnog turizma 275,000.00 0.00 15,512.50 5.64 Izgradnja vinskih cesta,biciklistiĉkih staza, šetnica s AKTIVNOST:Izrada strateškog planai lovaĉkih razvoja turizma općine Brodski205,000.00 Stupnik 0.00 15,512.50 7.57 odmorištima i vidikovcima kuća 40 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3299 Ostali nespom.rashodi poslovanja-prekograniĉna surad. 0.00 0.00 0.00 0.00 41 421 GraĊevinski objekti 200,000.00 0.00 15,512.50 7.76 4214 Izgradnja objekta-Lovaĉka kuća-vidikovac 0.00 0.00 15,512.50 0.00 4213 Izgradnja turistiĉkih putova 0.00 0.00 0.00 0.00 AKTIVNOST:Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik 20,000.00 0.00 0.00 0.00 42 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4264 Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik 0.00 0.00 0.00 0.00 AKTIVNOST:Turistička zajednica općine Brodski Stupnik 50,000.00 0.00 0.00 0.00 43 381 Tekuće donacije 50,000.00 0.00 0.00 0.00 3811 Tekuće donacije u novcu 0.00 0.00 0.00 0.00 GLAVA 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 3,875,988.89 0.00 232,529.86 6.00 Funkcijska klasifikacija: 06 -Usluge unapreĊenje stanovanja zajednice PROGRAM: Odrţavanje komunalne infrastrukture 391,000.00 0.00 165,454.65 42.32 Odvodnja voda, odrţavanje javnih površina, 0.00 rasvjete 165,454.65 42.32 nerazvrstanih cesta, groblja javnih i javnepovršina, rasvjete nerazvrstanih cesta, 391,000.00 groblja i javne AKTIVNOST: Odvodnja voda, odrţavanje 44 322 Rashodi za materijal i energiju 309,000.00 0.00 141,990.29 45.95 3223 Energija 0.00 0.00 129,706.84 0.00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 0.00 0.00 12,283.45 0.00 45 323 Rashodi za usluge 82,000.00 0.00 23,464.36 28.62 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 0.00 0.00 23,464.36 0.00 PROGRAM: Izgradnja komunalne infrastrukture 3,484,988.89 0.00 67,075.21 1.92 AKTIVNOST: Cestogradnja 2,184,988.89 0.00 0.00 0.00 46 421 GraĊevinski objekti 2,159,988.89 0.00 0.00 0.00 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta 0.00 0.00 0.00 0.00 4214 Ostali graĊevinski objekti-autobusne nastrešnice 0.00 0.00 0.00 0.00 47 426 Nematerijalna proizvedena imovina 25,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4264 Projektna dokum.-za parkiralište i ulicu 0.00 AKTIVNOST: Vodoopskrba 30,000.00 48 386 Kapitalne pomoći 30,000.00 3862 Kapit.pomoći-Sufinanc.izgradnje vodoodvodnje 0.00 AKTIVNOST:Projektna dokumentacija-Oborinska kanalizacija 630,000.00 421 GraĊevinski objekti 0.00 4214 Izgr.oborin.kanaliz,Obn.pješ.staza,Izg.bicikl 0.00 49 426 Nematerijalna proizvedena imovina 630,000.00 4264 Izr.proj.dok.Izgr.oborin.kanaliz,Obn.pješ.staza,Izg.bicikl 0.00 AKTIVNOST: Vodoodvodnja 200,000.00 50 386 Kapitalne pomoći 200,000.00 3862 Kapit.pomoći-Sufinanc.izgradnje vodoodvodnje 0.00 421 GraĊevinski objekti 0.00 4214 Ostali graĊevinski objekti-vodoodvodnja 0.00 AKTIVNOST: Javna rasvjeta 20,000.00 51 451 GraĊevinski objekti 20,000.00 4511 Dodatna ulaganja na objektima javne rasvjet i 0.00 AKTIVNOST: rekonstrukcija,izg Gospodarska zona -izgranja komunalna infastrukture 200,000.00 421 GraĊevinski objekti 0.00 4214 Izgradnja gospodarske zone 0.00 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200,000.00 4264 Projektna dokumentacija-za izg.gospodar.zone II 0.00 AKTIVNOST: Izgradnja inkubatora u Poslovnoj zoni 20,000.00 421 GraĊevinski objekti 0.00 4214 Izg. inkubatora u poslovnoj zoni F-04 0.00 53 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20,000.00 4264 Projektna dokumentacija-za izg.inkubatora posl.zona 0.00 AKTIVNOST: Djeĉja igrališta, trgova i ostalih javnih površina, parkiralište170,000.00 54 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50,000.00 4111 Zemljište 0.00 55 421 GraĊevinski objekti 90,000.00 4214 Izgradnja djeĉjih igrališta i trgova 0.00 56 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30,000.00 4264 Projektna dokumentacija-parkovi 0.00 AKTIVNOST: Stambena zona 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 0.15 950.00 0.00 44,600.21 22.30 44,600.21 22.30 44,600.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,525.00 107.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21,525.00 107.63 21,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


57 426 Nematerijalna proizvedena imovina-stambena zona 4264 Izrada proj.dokument.-Stambena zona GLAVA 5. ZDRAVSTVO Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo PROGRAM: Zdravstvo i zaštita zdravlja ljudi AKTIVNOST: Troškovi rada ambulante i zaštite ljudi 58 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 59 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge AKTIVNOST: Troškovi zaštite ljudi -deratizacije 60 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge-deratizacija GLAVA 6. ŠPORT, KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija PROGRAM: Kultura AKTIVNOST: Narodna knjiţnica i ĉitaonica Brodski Stupnik 61 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 63 329 Ostali naespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mjesec hrvatske 3299 knjige 64 424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosi 4241 Knjige u knjiţnicama AKTIVNOST: Obnova povjesnih graĊevina 65 451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima-Stara škola AKTIVNOST: Donacije udrugama u kulturi i tehniĉkoj kulturi 66 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu - udrugama u kulturi PROGRAM: Šport

30,000.00 0.00 57,550.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 9,980.35

0.00 0.00 17.34

0.00

57,550.00 17,550.00 3,500.00 0.00 0.00 14,050.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 1,102,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,980.35 9,980.35 3,151.55 876.40 2,275.15 6,828.80 1,456.38 5,372.42 0.00 0.00 0.00 53,490.59

17.34 56.87 90.04 0.00 0.00 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85

0.00

862,100.00 29,100.00 400.00 0.00 5,000.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,020.59 2,520.59 0.00 0.00 1,184.40 1,184.40 0.00

1.51 8.66 0.00 0.00 23.69 0.00 0.00

0.00

0.00 22,700.00 0.00 780,000.00 780,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00 172,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,336.19 1,336.19 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 40,470.00

0.00 5.89 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 19.81 19.81 0.00 23.53

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


AKTIVNOST: Odrţavanje sportskih objekata,Donacije športskim udrugama 132,000.00 67 322 Rashodi za materijal i energiju 50,000.00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.odrţ.spor.objek. 0.00 68 323 Rashodi za usluge 10,000.00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţav.-sport.objekata 0.00 69 381 Tekuće donacije 72,000.00 3811 Tekuće donacije u novcu-spotskim udrugama 0.00 AKTIVNOST: Legalizacija sportskih objekata 40,000.00 70 323 Rashodi za usluge i legalizacija sport.objekata 30,000.00 3237 Intelekt.i osobne usluge-legalizacija sport. objekata 0.00 71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,000.00 3295 Pristojbe naknade 0.00 PROGRAM: Obiljeţavanje blagdana, drţavnih praznika i manifestacija 39,000.00 AKTIVNOST: Obiljeţavanje znaĉajnih dogaĊaja 29,000.00 72 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,000.00 3299 Ostali nespom.rashodi poslovanja-blagdana i drţavnih 0.00 73 381 Tekuće praznikadonacije-manifestacije 25,000.00 3811 Tekuće donacije u novcu-manifestacija 0.00 AKTIVNOST: Obiljeţavanje Dana općine 10,000.00 74 323 Rashodi za usluge 6,400.00 3233 Usluge promidţbe i informiranja 0.00 3239 Ostale usluge 0.00 75 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3,600.00 3293 Reprezentacija 0.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 PROGRAM: Vjerske zajednice 29,000.00 AKTIVNOST: Donacije vjerskim zajednicama 29,000.00 76 381 Tekuće donacije 29,000.00 3811 Tekuće donacije u novcu 0.00 GLAVA 7. OBRAZOVANJE 86,500.00 Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje PROGRAM: Program predškolskog i osnovnog obrazovanja 36,500.00 AKTIVNOST: Troškovi predškolskog odgoja i djeĉje igraonice 26,500.00 77 323 Rashodi za usluge 25,500.00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,220.00 7,030.00 7,030.00 690.00 690.00 18,500.00 18,500.00 14,250.00 14,250.00 14,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,918.18

19.86 14.06 0.00 6.90 0.00 25.69 0.00 35.63 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.25

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

14,918.18 13,630.18 13,630.18 13,630.18

40.87 51.43 53.45 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-igraonica AKTIVNOST: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca 79 372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 3722 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima PROGRAM: Projektana dokumentacija AKTIVNOST: Kupnja zemljišta i Izrada projektna dokumentacija 80 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja graĊevinskog zemljišta-do škole Stupnik GLAVA 8. SOCIJALNA SKRB Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita PROGRAM: Program socijalne skrbi i novĉanih pomoći AKTIVNOST: Novĉane pomoći graĊanima i kućanstvima 81 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostale usluge 82 372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 3721 Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu 83 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu-udrugama,centar za prevenciju RAZDJEL 3. SLUŢBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge PROGRAM: Sluţba komunalnih djelatnosti AKTIVNOST: Troškovi administrativno-tehniĉkog osoblja 84 311 Plaće 3111 Plaće u novcu 85 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 86 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvez. osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti 87 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Nakna. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ţivot 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 88 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 146,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,288.00 1,288.00 1,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,698.54

0.00 0.00 12.88

0.00

12.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26

0.00

146,900.00 146,900.00 15,000.00 0.00 108,400.00 0.00 23,500.00 0.00 565,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,698.54 32,698.54 0.00 0.00 31,198.54 31,198.54 1,500.00 1,500.00 311,036.53

22.26 22.26 0.00 0.00 28.78 0.00 6.38 0.00 54.98

0.00

355,700.00 200,550.00 154,100.00 0.00 3,750.00 0.00 25,700.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223,529.42 93,486.56 76,838.13 76,838.13 0.00 0.00 11,679.34 10,373.08 1,306.26 2,950.00 2,950.00 0.00 2,019.09 2,019.09

62.84 46.62 49.86 0.00 0.00 0.00 45.44 0.00 0.00 53.64 0.00 0.00 23.75 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3227 Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0.00 89 323 Rashodi za usluge 3,000.00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 58,150.00 AKTIVNOST: Odrţavanje opreme za rad sluţbe i angaţiranje vanjskih suradnika 90 322 Rashodi za materijal i energiju 39,700.00 3223 Energija 0.00 3224 Mat. i dijelovi za tek. i investic. odrţavanje-opreme,transport.sredstava 0.00 3225 Sitni inventar i auto gume 0.00 91 323 Rashodi za usluge 15,400.00 3232 Usluge tekućeg i investic.odrţavanja0.00 3237 Intelektualne opreme,transp.sredstava 0.00 i osobne usluge 3239 Ostale usluge 0.00 92 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3,050.00 3292 Premije osiguranja 0.00 AKTIVNOST: Nabava opreme za rad sluţbe 97,000.00 93 422 Postrojenja i oprema 10,000.00 4227 UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0.00 94 423 Prijevozna sredstva 87,000.00 4231 Prijevozna sredstva 0.00 PROGRAM: Program javnih radova-komunalni poslovi 210,000.00 AKTIVNOST: Prgram javnih radova-komunalni poslovi 210,000.00 95 311 Plaće 169,600.00 3111 Plaće u novcu 0.00 96 313 Doprinosi na plaće 30,400.00 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0.00 3133 Doprinosi za obvez.osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti 0.00 97 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,000.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,042.86 77.46 24,969.38 62.90 20,445.51 0.00 4,276.37 0.00 247.50 0.00 17,175.10 111.53 10,513.47 0.00 3,919.84 0.00 2,741.79 0.00 2,898.38 95.03 2,898.38 0.00 85,000.00 87.63 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 97.70 85,000.00 0.00 87,507.11 41.67 87,507.11 41.67 75,960.99 44.79 75,960.99 0.00 11,546.12 37.98 10,254.73 0.00 1,291.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELU PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2013.GODINE

Broj raĉun

Naziv UKUPNO RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 1. OPĆINSKA PREDSTAVNIĈKA I IZVRŠNA TIJELA 311 Plaće 3111 Plaće u novcu 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Sluţbena putovanja 3212 Naknade za prijevoz 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge - Bilten 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa

Izvorni plan 2013.

Tekući plan 2013.

1

2

Izvršenje 30.06.2013. 3

Indeks 3/1

Indeks 3/2

4

5

9,629,658.89

0.00

2,281,379.33

23.69

0.00

658,950.00 234,000.00 0.00 3,000.00 0.00 38,550.00 0.00 0.00 34,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 17,600.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247,345.34 76,845.85 76,845.85 0.00 0.00 11,680.58 10,374.20 1,306.38 14,058.92 1,847.00 1,911.92 0.00 10,300.00 4,800.65 4,800.65 4,240.86 4,240.86 0.00 0.00 18,978.25

37.54 32.84 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 30.30 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 40.63 0.00 0.00 0.00 0.00 80.01 0.00 24.10 0.00 0.00 0.00 53.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavniĉkih i izvršnih tijela, povjerenstvo i sliĉno 3293 Reprezentacija 3294 Ĉlanarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije - politiĉke stranke RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 311 Plaće 3111 Plaće u novcu 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Sluţbena putovanja 3212 Naknade za prijevoz 3213 Struĉno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investic.odrţav.-domovi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja post. i opreme

0.00 288,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,978.25 116,740.23 4,189.70 15,767.62 1,000.00 95,782.91 0.00 0.00

8,405,008.89

0.00

1,722,997.46

2,515,470.00 255,300.00 0.00 3,750.00 0.00 42,660.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 68,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,100.00 0.00 0.00

0.00 1,244,045.44 0.00 127,401.68 0.00 127,401.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,365.06 0.00 17,199.24 0.00 2,165.82 0.00 6,142.88 0.00 0.00 0.00 4,892.88 0.00 1,250.00 0.00 31,081.85 0.00 7,990.71 0.00 17,383.88 0.00 5,707.26 0.00 0.00 0.00 68,808.29 0.00 7,856.92 0.00 30,257.79

0.00 40.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 49.46 49.90 0.00 0.00 0.00 45.39 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 37.23 0.00 0.00 0.00 45.54 0.00 0.00 0.00 0.00 31.40 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3233 Usluge promidţbe i informiranja 0.00 3234 komunalne usluge 0.00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 3238 Raĉunalne usluge 0.00 3239 Ostale usluge 0.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51,000.00 3292 Premije osiguranja 0.00 3295 Pristojbe i naknade 0.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 342 Kamate za primljene zajmove 30,000.00 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i sotalih finnac. 0.00 343 Ostali financijski rashodi 24,910.00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0.00 3433 Zatezne kamate 0.00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0.00 422 Postrojenja i oprema 114,000.00 4221 Uredska oprema i namještaj 0.00 4227 UreĊaji,strojevi i oprema za ostale namjene-domove 0.00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20,000.00 4262 Ulaganje u raĉunalne programe-grobna 0.00 451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 1,670,000.00 4511 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima-Domovi 0.00 GLAVA 2. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA 145,500.00 323 Rashodi za usl.- pos.praćenja stanja sustava zašt.i spaš 10,500.00 3237 Intel.i osobne usluge- praćenje stanja sustava zaš.i spaš. 0.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja zaštite spašavanj 20,000.00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.00 382 Kapitalne donacije 40,000.00 3821 Kapitalne donacije VZO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

425.00 7,375.06 13,410.59 8,760.00 722.93 22,660.36 1,791.00 741.25 20,128.11 0.00 0.00 10,180.75 8,261.68 0.00 1,919.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 958,404.57 958,404.57 53,572.00 5,572.00 5,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.39 0.00 36.82 53.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


381 Tekuće donacije u novcu-Gorska sluţba spaš.BPŢ 3811 Tekuće donacije u novcu-Gorska sluţba spaš.BPŢ 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4264 Ostala nemat.proiz.imov.-Plan i Procjena ugroţ. i zaš. GLAVA 3. GOSPODARSTVO 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidţbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sajmovi 352 Subvencije trgov.društvima, obrtnicima, malim i srednjim 3523 Subvencije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 421 GraĊevinski objekti 4214 Izgradnja objekta-Lovaĉka kuća-vidikovac 4213 Izgradnja turistiĉkih putova 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetniĉka, litererna i znanastvena djela 4264 Izrada strateškog plana razvoja turizma općine Brodski Stupnik GLAVA 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapit.pomoći-Sufinanc.izgradnje vodoodvodnje 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

65,000.00 0.00 10,000.00 0.00 475,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,000.00 110,000.00 0.00 80,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 81,762.50 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,512.50 15,512.50 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

3,875,988.89

0.00

232,529.86

309,000.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 230,000.00 0.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141,990.29 129,706.84 12,283.45 23,464.36 23,464.36 44,600.21 44,600.21 0.00

73.85 0.00 0.00 0.00 17.21 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 18.75 0.00 7.76 0.00 0.00 71.43 0.00 0.00 6.00 45.95 0.00 0.00 28.62 0.00 19.39 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4111 Zemljište 421 GraĊevinski objekti 4213 Izgradnja nerazvrstanih cesta 4213 Izgradnja ugibališta i parkirališta 4214 Ostali graĊevinski objekti-autobusne nastrešnice 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4264 Projektna dokum.-za parkiralište i ulicu 451 GraĊevinski objekti 4511 Dodatna ulaganja na objektima javne rasvjet i rekonstrukcija,izg GLAVA 5. ZDRAVSTVO 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge-deratizacija 3237 Intelektualne i osobne usluge GLAVA 6. ŠPORT, KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.odrţ.spor.objek. 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţav.-sport.objekata 3233 Usluge promidţbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali naespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe naknade

0.00 2,249,988.89

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 935,000.00 0.00 20,000.00 0.00 57,550.00 3,500.00 1,000.00 2,500.00 54,050.00 3,050.00 40,000.00 11,000.00 1,102,100.00 50,400.00 0.00 0.00 51,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 22,475.00 22,475.00 0.00 0.00 9,980.35 3,151.55 876.40 2,275.15 6,828.80 1,456.38 0.00 5,372.42 53,490.59 7,030.00 0.00 7,030.00 16,124.40 690.00 0.00 15,434.40 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 17.34 90.04 87.64 91.01 12.63 47.75 0.00 48.84 4.85 13.95 0.00 0.00 31.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mjesec hrvatske knjige 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu - udrugama 424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosi 4241 Knjige u knjiţnicama 451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima-Stara škola GLAVA 7. OBRAZOVANJE 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-igraonica 372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 3722 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja graĊevinskog zemljišta-do škole Stupnik GLAVA 8. SOCIJALNA SKRB 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostale usluge 372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 3721 Naknade graĊanima i kućanstvima u novcu 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu-udrugama,centar za prevenciju RAZDJEL 3. SLUŢBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 311 Plaće 3111 Plaće u novcu 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće

0.00 179,000.00 0.00 22,700.00 0.00 780,000.00 0.00 86,500.00 25,500.00 0.00 1,000.00 0.00 10,000.00 0.00 50,000.00 0.00 146,900.00 15,000.00 0.00 108,400.00 0.00 23,500.00 0.00 565,700.00 323,700.00 0.00 3,750.00 0.00 56,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 29,000.00 29,000.00 1,336.19 1,336.19 0.00 0.00 14,918.18 13,630.18 13,630.18 0.00 0.00 1,288.00 1,288.00 0.00 0.00 32,698.54 0.00 0.00 31,198.54 31,198.54 1,500.00 1,500.00 311,036.53 152,799.12 152,799.12 0.00 0.00 23,225.46

0.00 16.20 0.00 5.89 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 17.25 53.45 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.88 0.00 0.00 0.00 22.26 0.00 0.00 28.78 0.00 6.38 0.00 54.98 47.20 0.00 0.00 0.00 41.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3132 3133 321 3212 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3232 3236 3237 3239 329 3292 3299 422 4227 423 4231

Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvez. osiguranje u sluĉaju nezaposlenosti Naknade troškova zaposlenima Nakna. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ţivot Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Mat. i dijelovi za tek. i investic. odrţavanje-opreme,transport.sredstava Sitni inventar i auto gume Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investic.odrţavanja-opreme,transp.sredstava Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema UreĊaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva

0.00 0.00 5,500.00 0.00 48,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 87,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,627.81 2,597.65 2,950.00 2,950.00 26,988.47 2,019.09 20,445.51 4,276.37 247.50 0.00 17,175.10 10,513.47 0.00 3,919.84 2,741.79 2,898.38 2,898.38 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00

0.00 0.00 53.64 0.00 55.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21 0.00 0.00 0.00 0.00 97.70 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELU PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013.GODINE

Naziv UKUPNO RASHODI I IZDACI

Izvorni plan 2013.

Tekući plan 2013.

1

2

Izvršenje 30.06.2013. 3

Indeks 3/1

Indeks 3/2

4

5

9,629,658.89

0.00

2,281,379.33

23.69

0.00

RAZDJEL 1. OPĆINSKA PREDSTAVNIĈKA I IZVRŠNA TIJELA 658,950.00 RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8,405,008.89 GLAVA 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2,515,470.00 GLAVA 2. VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I PROTUGRADNA OBRANA 145,500.00 GLAVA 3. GOSPODARSTVO 475,000.00 GLAVA 4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 3,875,988.89 GLAVA 5. ZDRAVSTVO 57,550.00 GLAVA 6. ŠPORT, KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE 1,102,100.00 GLAVA 7. OBRAZOVANJE 86,500.00 GLAVA 8. SOCIJALNA SKRB 146,900.00 RAZDJEL 3. SLUŢBA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 565,700.00

0.00

247,345.34

0.00

1,722,997.46

37.54 20.50 49.46 36.82 17.21 6.00 17.34 4.85 17.25 22.26 54.98

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,244,045.44 0.00 53,572.00 0.00 81,762.50 0.00

232,529.86

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,980.35 53,490.59 14,918.18 32,698.54 311,036.53

Izvještaj o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013.  

Izvještaj o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013.

Advertisement