Page 1

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

กาหนดการ

กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กาหนดเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งผู้ น าทางการวิ จั ย ในด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สนั บสนุนการ ทานุศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถนาไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2548 ได้ มี ก ารจั ด งาน “นเรศวรวิ จั ย ” ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย และการต่อยอดผลงานวิจัยในการพัฒนาที่ ยั่งยืนต่อไป ในปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กาหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร เอกาทศรถ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก เพื่ อ เป็ น เวที ก ารน าเสนอผลงานวิ จัย และผลงาน วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย ระหว่ า งบุ ค ลาการทั้ ง ใน สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่ งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุมวิชาการประกอบด้วย การนาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ วิจัย สถาบัน และผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Oral Presentation จานวน 148 ผลงาน และรูปแบบ Poster Presentation จานวน 83 ผลงาน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยที่เคยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และการจัดประชุมสัมมนาวิชาการจากหน่วยงานร่วมจัด อีกทั้ง ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และปาฐกถา พิเศษ (เชิงนโยบาย) หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษบรรยาย ในหัวข้อ “นวัตกรรมไทยคว้ารางวัลระดับโลก” การดาเนินกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคส่วน

1


กาหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมเอกาทศรถ 301

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมเอกาทศรถ 208 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ - กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ยิ้มสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

09.00-09.25 น.

พิธีเปิดงาน - กล่าวรายงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร - กล่าวเปิดงาน โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

09.00-09.45 น.

- กล่าวเปิดงาน โดย ตัวแทนประธานสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย - พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ - บันทึกภาพร่วมกัน ปาฐกถาพิเศษ (เชิงนโยบาย) หัวข้อ “งานสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ” โดย คุณปริวรรต วงศ์สาราญ ผู้จัดการโครงการ สานักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09.25-09.40 น. 09.40-11.00 น.

มอบของที่ระลึก พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ กลุม่ KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จากัด ปาฐกถาพิเศษ (เชิงนโยบาย) หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนา ประเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

10.00-12.00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสวนาพิเศษหัวข้อ “การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาประเทศ” ผู้ร่วมเสวนา - ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาศัย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

11.00-12.00 น.

- ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง

บรรยายพิเศษ (งานวิจัย) หัวข้อ “นวัตกรรมไทยคว้ารางวัลระดับโลก” โดย ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ อาจารย์ประจาภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พนู พิศ อมาตยกุล (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) - รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

13.00-16.30 น.

ดาเนินการเสวนา โดย คุณปริวรรต วงศ์สาราญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - นาเสนอผลงานประเภท Oral 13.00-17.00 น - นาเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงาน (แยกห้องตามกลุ่มสาขา) ห้อง 206, 207, 208 - นาเสนอผลงานประเภท Poster (ห้อง 209) 17.00 น. - มอบใบประกาศนียบัตรและบันทึกภาพร่วมกัน ปิดการประชุมวิชาการ *อาหารว่างเช้า-บ่าย ณ จุดบริการ* 2


กาหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 09.00-12.00 น. - นาเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (แยกห้องตามกลุ่มสาขา) - นาเสนอผลงานประเภท Poster Presentation (ห้อง 209) - นิทรรศการเสวนา และการอภิปราย บทเรียนการเรียนรู้ด้านการประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพโดยชุมชน (ห้อง 210)

13.00-16.30 น.

การฝึกอบรม Basic Human Subject Protection Course 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมเอกาทศรถ 301 08.45-09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 09.00-10.00 น. - หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรอง จริยธรรมฯ โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 10.00-10.30 น. - เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะ กรรมการฯ - ประเด็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยใน มนุษย์ - ความถูกต้องและเหมาะสมของกระบวนการวิจัย - ประเด็นจริยธรรมของการวิจัยในกลุม่ เปราะบาง - มาตรฐานการคุ้มครอง โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 10.30-11.30 น. - ข้อพิจารณาในชุมชน 11.30-12.00 น. - การพิจารณาภายหลังการรับรองฯ โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - นาเสนอผลงานประเภท Oral 13.00-14.00 น. - แนวทางการเขียน Protocol synopsis Presentation (แยกห้องตามกลุ่มสาขา) 14.00-15.00 น. - workshop - นิทรรศการเสวนา และการอภิปราย 15.00-16.00 น. - ถามตอบ บทเรียนการเรียนรู้ด้านการประเมินผล โดย ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ กระทบต่อสุขภาพโดยชุมชน (ห้อง 210) 16.00-16.30 น. มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม *อาหารว่างเช้า-บ่าย ณ จุดบริการ*

3


หน่วยงานร่วมจัด การประชุมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 08.30-08.45 น. 08.45-09.00 น. 09.30-10.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด - กล่าวรายงาน โดย ประธานเครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่างฯ - กล่าวเปิดงาน โดย ประธานเครือข่ายสหวิทยาการ สานักงานราชบัณฑิตยสภา เวทีเสวนา ประเด็น “ทิศทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวร” โดย - นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ (วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก) - นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ (ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ (ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก)

- ดร.วิชุลดา มาตันบุญ (หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบและหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล (ผู้อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร)

11.00-12.00 น.

ร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมสรุปรูปแบบความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กาหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ “The 3 Advanced Materials for ASEAN Network Symposium” ณ ห้อง SC1-207 สานักงานเลขานุการฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร rd

จัดโดย สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 09.00-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-10.45 น. 10.45-11.45 น. 11.45-12.15 น. 12.15-13.30 น. 13.30-14.00 น. 14.00-14.30 น. 14.30-15.00 น. 15.00-15.30 น. 15.30-16.00 น.

พิธีเปิด Symposium และ การมอบของที่ระลึก โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ ต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายพิเศษ “Advanced Functional Nanostructure” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พักรับประทานอาหารว่าง “Various Routes Towards Various Forms of Silicon nitrides” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ ปวราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Halogen – Halogen interaction” โดย ดร.วิกร ปัญญาอินทร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับประทานอาหารกลางวัน “Development of Photocatalytic Hybrid System for Wastewater Treatment” โดย ดร.ดวงดาว จันทร์เนย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “Effect of curing time and temperature on the structural stability of melamine formaldehyde polymers” โดย ดร.พิสนั ต์ เกตุโกมล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับประทานอาหารว่าง “Carbazole based colorimetric sensors for cyanide and fluoride detection” โดย ดร.อัญชลี สิรกิ ุลขจร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ผู้อานวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง 4


F1

แผนผังจัดงานชั้นที่ 1

5


F2

แผนผังจัดงานชั้นที่ 2

6


F3

แผนผังจัดงานชั้นที่ 3

7


การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2

8


วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 206

กลุ่มผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ เวลา 13:00 - 13:15 น. 13:15 - 13:30 น. 13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น. 14:15 - 14:30 น. 14:30 - 14:45 น. 14:45 - 15:00 น. 15:00 - 15:15 น. 15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น. 15:45 - 16:00 น. 16:00 - 16:15 น. 16:15 - 16:30 น. 16:30 - 16:45 น. 16:45 - 17:00 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย การตั้งอาศัยของจิต:The Connection between mind and objects โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ ทางสังคมและวัฒนธรรม “ขณะจิตหนึ่ง (เด็กชายสมบูรณ์ ๒๔๗๕)” A THOUGHT – MOMENT ,(Somboon 2475) จากผลงานศิลปะของ เดเมียน เฮิร์ส สู่ ศิลปสถาปัตยกรรม ปรากฏการณ์แห่งการถ่อมตน การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง อสูรกายในตัวฉัน The Creative Arts Research of Monster Me ชื่อผลงาน: KEY RELATIONSHIPS (แม่กุญแจ) 2558 วิธีการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของพระเจน ดุริยางค์ไปสู่ลูกศิษย์ กรณีศึกษามนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ เพลงพิธีกรรมงานศพม้ง ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนคร ไทย จังหวัดพิษณุโลก การสอนทฤษฏีดนตรีสากลผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น

นักวิจัย สมาพร คล้ายวิเชียร ชวลิต ดวงอุทา ไกรสร วิชัยกุล

การสร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน การแสดงใส่ใจสังคม อพลวัต-การเคลื่อนไหว 1.0 : รับรู้การเคลื่อนไหวเชิง คุณภาพ ในงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยผ่านศิลปะการ นาเสนอข้อมูลด้วยภาพ โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง “รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม” “ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จาก ฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”

9

อาคม ทองโปร่ง ลิปิกร มาแก้ว ปัตย์ ศรีอรุณ ลินดา อินทราลักษณ์ รณกฤต บุระเตมีย์

สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บพิตร เค้าหัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพดล พันธุ์เพ็ชร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธิปไตย สุนทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กมลธรรม เกื่อบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ยุทธนา บุญอาชาทอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย์น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุรชาติ เกษประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร


วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 207

กลุ่มผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ เวลา 13:00 - 13:15 น. 13:15 - 13:30 น. 13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น.

14:15 - 14:30 น. 14:30 - 14:45 น. 14:45 - 15:00 น. 15:00 - 15:15 น. 15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น. 15:45 - 16:00 น. 16:00 - 16:15 น. 16:15 - 16:30 น. 16:30 - 16:45 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อสาหรับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ตาบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขั้นตอนการสร้างงานอีเวนท์: กรณีศึกษานิทรรศการ อาภรณ์1 2 และ3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา การพิมพ์ซิลค์ สกรีนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือน จากเส้นใยต้นกล้วย Design, Crafting Furniture from Banana Tree Fibers. แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความทรงจาสีเทา

นักวิจัย สุรพล มโนวงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดนัย เรียบสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบสันต์ ติไชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มัณฑนา ขาหาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หทัยรัตน์ บุญเนตร

ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเครื่องแป้งจาก ชุมชนแม่ทาเหนือ Furniture product categories vanity set made of bamboo. Communities north of Miae Tha. ชั้นเก็บของ สาหรับบ้านพักอาศัยในพื้นที่น้าท่วม อัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงานสถาปัตยกรรมภายใน ผ่าน การบูรณาการเรียนการสอน กรณีศึกษา สปาชุมชน บ้านขามสุ่มเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เครื่องเงินวัดหมื่นสาร และพิพิธภัณฑ์ เครื่องเขินวัดนันทาราม การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทย เพื่อการ เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทยและ ชุมชนใกล้เคียง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บ้านพักตากอากาศ The Six Points การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถว เพื่อให้เกิดสภาวะสบาย กรณีศึกษา : โครงการบ้าน เอื้ออาทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถว เพื่อให้เกิดสภาวะสบาย กรณีศึกษา : โครงการบ้าน เอื้ออาทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลก เซ็นทรัลปาร์ค แนวทางการจัดการพื้นที่โบราณสถานเมืองเชียงแสน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

มัณฑนา ขาหาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิกรม วงษ์สุวรรณ์ สุรกานต์ จันทรวงค์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชัยทัต พูลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาภา บัวระภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรธิชา อุ่นไพร ฤชากร ทองทัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฤชากร ทองทัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสิทธิ์ สว่างศรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10


วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 208

กลุ่มผลงานวิจัยทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ Session Chair: ดร.ดนัย เรียบสกุล ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์ ดร.จิตติมา นาคีเภท อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ เวลา 13:00 - 13:15 น. 13:15 - 13:30 น.

13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น. 14:15 - 14:30 น. 14:30 - 14:45 น. 14:45 - 15:00 น. 15:00 - 15:15 น. 15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น. 15:45 - 16:00 น. 16:00 - 16:15 น. 16:15 - 16:30 น. 16:30 - 16:45 น. 16:45 - 17:00 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย โครงการออกแบบแอนิเมชั่น ประวัติศาสตร์ เวียงเจ็ดลิน การออกแบบแอนิเมชั่นสามมิติเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน นาเสนอด้วยเทคนิคโฮโลแกรมของพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ เชียงใหม่ Design 3D animation about Neanderthal presented with holographic techniques of Chiang Mai National Museum. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบชุดสาหรับ ผลิตภัณฑ์นราขนมไทย การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่ม กรณีศึกษา กลุ่มร่มหลวงเชียงใหม่ อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ ภาพถ่ายทางอากาศ :ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ ผลงานโฆษณา Aerial Photography: An Alternative Endorsement of Brand Advertising การออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับ ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การออกแบบคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นสองมิติ “การอนุรักษ์พันธุ์เต่าปูลู” โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อน เงาะผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน การออกแบบคาแร็คเตอร์และสติ๊กเกอร์ไลน์ "พะยูน" การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก เศษผ้า กรณีศึกษาห้องเสื้อวรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ ตลาดญี่ปุ่น Home textile Yaune-colored products to Japan market การออกแบบภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้าน หลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การพัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการนาไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน้าพุร้อนสันกาแพง การออกแบบสื่อเครือข่ายการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนา โครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่ 11

นักวิจัย ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สิริกานต์ มีธัญญากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รัชฎาพร ใจมั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภัทรกร ออแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รัฐพล พรหมมาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพ็ญศรี จุลกาญจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รินรดา สันติอาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จันทร์จิรา นที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รินรดา สันติอาภรณ์ ตยานิตย์ มิตร์แปง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รจนา ชื่นศิริกุลชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มณีกาญจน์ ไชยนนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สืบสกุล ชื่นชม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รติรส บุญญะฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกษตร แก้วภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิจัยสถาบัน

12

30 26 13 7 76


P

แผนผังโปสเตอร์

13


P

รายชื่อโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส

SC10 SC11

ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระที่มีในผงกาแฟบดและกากกาแฟ ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ ดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Ultrasound-assisted emulsification dispersive liquid-liquid microextraction for preconcentration and determination of cadmium in natural water samples by spectrophotometric technique ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชา และ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า การเกษตร บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สาหรับ เกษตรกร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการย่อยแบบเปียกของ อนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ105 และ ข้าวเหนียว กข6 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวท้องถิ่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแชร์ข้อมูลเว็บเพจ โดยการเข้าถึง ข้อมูลผ่านรหัสแท่งสองมิติ การเปลี่ยนคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง HD 37819 การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา ซีอี ลีโอนิส

SC12

การเปิดปิดไฟผ่านเว็ปบราว์เซอร์

SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC08 SC09

SC13 SC14

SC15

SC16

นักวิจัย สุกัญญา อภิภัทรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิรัช กาฬภักดี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จินตนา กล่าเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เยาวเรศ กาฬภักดี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

สุรพงษ์ วิริยะ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จักรกริสน์ คัญทัพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชุติมา เลิศลักษมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธีรพงษ์ อาพิน

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ยุพา จูกระโทก พีรพัฒน์ ช่างการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลาปาง

สามารถ ยืนยงพานิช

วงจรบักส์คอนเวอร์เตอร์สาหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID Human-Following Robot Based on PID Controller การคัดเเยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ลิกนินเพอร์ออกซิเดสจากน้าเสีย อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษสาและดินป่าเต็งรังในพื้นที่มหาวิทยาลัย พะเยา (Isolation of lignin peroxidase producing bacteria from mulberry pulp and paper mill wastewater and soil of dipterocarp forest in University of Phayao area) คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์บางดวง ในกระจุก ดาว NGC 2287

เกษม ตรีภาค พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พรรณี มณีชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิไลพร นาเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

SC17

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่เสริมเส้นใยสับปะรด

นภาพร ดีสนาม

SC18

แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุ่งหลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

ประกรณ์ วิไล

SC19

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีลวดลายนูนต่า ด้วยเทคนิคพ่นทราย

อภิญญา วิไล

SC20 SC21 SC22 SC23 SC24

ประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียและการปฏิบัติตามมาตรา 80 ของ ฟาร์มสุกรรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ประสิทธิภาพของสารละลายรักษาสภาพอาร์เอ็นเอในการสกัดอาร์เอ็น เอจากสบู่แดง การสกัดโปรตีนและโอลิโกแซคคาไรด์จากราข้าวสกัดน้ามัน อุปกรณ์ติดตามวัตถุที่สามารถบันทึกพิกัด GPS ของวัตถุผ่านทาง เครือข่าย GPRS ไปยังเว็บไซต์ Google Docs Spreadsheet โปรแกรมประมาณการรายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยออนไลน์ 14

หน่วยงาน

สิทธิชัย มุ่งดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง

พัทธมน แสงอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทิพวรรณ ทองสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อภิรักษ์ สุขหิรัญ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


รหัส SC25 SC26 SC27 SC28 SC29

SC30 SC31

ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรพรรณไม้ในป่าชุมชน ตาบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก การพัฒนาระบบเจาะวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินและประมวลผลสหกิจ ศึกษาออนไลน์ การศึกษาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ( Preliminary feasibility of using agricultural wasted in Chiang Rai province for “Green packaging” production) การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการนาขยะในมหาวิทยาลัยมาแปร รูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย พรรณไม้ภูเขาหินปูน ณ ภูเขาหินปะการัง ตาบลซับพุทรา อาเภอชน แดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นักวิจัย

ภานุเดช ด้วงทา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

มัจรี สุพรรณ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มงคลชัย รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ญาณสินี สุมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปราณี นางงาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นฤมล กูลศิริศรีตระกูล

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส SH01

SH02

SH03 SH04 SH05

SH06

SH07 SH08 SH09 SH10 SH11

ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับ ประถมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร Factors correlated with the incidence of obesity among children in primary schools amphoe mueang kamphaengphet ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการตั้งครรภ์ จากการฉีดน้าเชื้ออสุจิเข้า โพรงมดลูก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Factors affecting pregnancy rate in intrauterine insemination cycles at Naresuan University Hospital ความสัมพันธ์ของสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีกับการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (The Association of Poor Oral Hygiene and Infective Endocarditis in Naresuan University Hospital) ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่ออาหารตามวัยในทารกอายุ 6-12 เดือน ของผู้ปกครองที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร (Factors related to alcohol abstinence behavior among secondary school students, Muang district Kamphaengphet province) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในเขต ตาบลทุ่งทอง อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การพัฒนาอาหารปลอดภัยโดยกระบวนการอบรมสุขาภิบาลอาหารในผู้ จาหน่ายนมรถเข็น จังหวัดมหาสารคาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลบ้านเกศกาสร อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองยาง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค ไข้เลือดออกของวัยรุ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 15

นักวิจัย

หน่วยงาน

สุทธิชา สายเมือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผกากรอง พาติกะบุตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภัทรา กีรติภารัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธิติมา เงินมาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิรนันท์ วีรกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มนัสนันท์ ผลานิสงค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิริรัตน์ รอดแสวง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิราวรรณ เจนจบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชนะ สมัครการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กริช เรืองไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รหัส SH12 SH13 SH15 SH16 SH17 SH18 SH19 SH20 SH21 SH22 SH23 SH24 SH25 SH26 SH27

ชื่อโครงการ ฤทธิ์ของ hesperidin ต่อการต้านเบาหวาน และการตายแบบ apoptosis ของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวาน ด้วยสาร streptozotocin ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ hesperidin ในตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนา ให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ่อเกลือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตในหนู แรท Pharmacological effect of Spirogyra neglecta extract on arterial blood pressure in rats Development and validation of HPLC analysis for banana bunch extract อัตราการติดพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดบกพร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มา รับบริการใน โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง In vitro evaluation of mucoadhesive property of curcumin loaded nanostructured lipid carriers (NLCs) for oral administration ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร Volatile organic compound concentration in photocopier shops การแยกเชื้อของ Cryptococcus neoformans จากมูลนก และต้นไม้ จากหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย ผลของสารนารินจินต่อการทางานของหลอดเลือดในหนูที่มีคลอ เรสเตอรอลในเลือดสูง Effects of Syzygium samarangense on vascular function and NADPH oxidase subunit p47(phox) expression in hypercholesterolemic rats Detection of Trypanosoma spp. in Bandicota indica living in the Thai – Myanmar border area. การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัด เชียงราย (Development of solid waste management system in Maeyao Subdistrict Municipality, Chaing Rai) Categorization of cosmetic products according to Halal principle

16

นักวิจัย

หน่วยงาน

วันทณี หาญช้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อารีย์ คาจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกศศินี วีระพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณฐกร คาแก้ว

มหาวิทยาลัยพะเยา

สุณิศา อันพรหมมา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อภิชาติ วิทย์ตะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คันธารัตน์ หลวงฟอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศนิพร จันทร์บุรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รจฤดี โชติกาวินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิริประภา จันทะบุญ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิรินารถ เพ็งเนตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธีรภัทร ชะนะเมืองคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พวงเพชร วารีย์ โม้ลี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฟาเคราห์ แปนดะเกล

มหาวิทยาลัยนเรศวร


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส SO01 SO06 SO07 SO08 SO09 SO12 SO13 SO14 SO15 SO16 SO17 SO18 SO19

ชื่อโครงการ เปรียบเทียบคาขู่ในบทเพลงกล่อมเด็กของญี่ปุ่นกับไทย Compare the threat lullaby songs of Japan and Thailand ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน สาหรับ นิสิตปริญญาตรี ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จาลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิด เชิงกลยุทธ์ สาหรับการเรียนรู้แบบนาตนเองของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผลการพัฒนาชุดการสอนร่วมกับสื่อสังคม เรื่องโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางโลจิสติกส์ 1 สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด การยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์โซฟี Airfit Cooling Fresh ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้นวัตกรรมยาสีฟันแบบน้าของ คนในกรุงเทพมหานคร อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีต่อการยอมรับบรรจุภัณฑ์อาหาร สาเร็จรูปของผู้บริโภคกลุ่มGen Y ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้ารถยนต์ระบบ Hybrid กลุ่ม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์มีที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Smartphone การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น สาหรับ ผู้ปกครองท้องที่ อาเภอเวียงคา จังหวัดอุดรธานี A Development of Basic English Communication Training Packages for Local leaders Amphur Kumpawapi, Udon Thani การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์โดย ใช้นโยบายและกลไกลการปกครอง

17

นักวิจัย

หน่วยงาน

พงษ์พิชญ์ จิตรภิมลภัทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อพัชชา ช้างขวัญยืน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศุภสิทธิ์ เต็งคิว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี สุชานุช แสงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

กษิดิ์เดช ลาศนจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัชนีกร ต่อรัตนไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรกช สุภากรเดช

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิวกร อโนรีย์ สมบูรณ์ทวี

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

อัจฉราภรณ์ จาปาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นเรศร์ บุญเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย


กลุ่มวิจัยสถาบัน รหัส IR01 IR02 IR03 IR04 IR05 IR06 IR07

ชื่อโครงการ การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาความรู้ความสามารถในการทาวิจัยของบุคลากร คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามทัศนะของ ผู้ใช้บัณฑิต การพัฒนาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการดักแปลงวิธีเพื่อนช่วยสอน (Peer tutoring) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่ 3

18

นักวิจัย รจเรข สายคา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาภาพรรณ์ บุญเรือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อธิวัฒน์ โพธิ์พนา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ปานทิพย์ แสนสง

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

พิสิฐ แสงอนันตการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เบญจพร อรุณประภารัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร


English Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิจัยสถาบัน

19

5 37 10 50 2 104


วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 210

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส เวลา 13:15 - 13:30 น. 13:30 - 13:45 น.

13:45 - 14:00 น.

14:00 - 14:15 น. 14:15 - 14:30 น. 14:30 - 14:45 น. 14:45 - 15:00 น. 15:00 - 15:15 น. 15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น. 15:45 - 16:00 น.

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่มีค่าดัชนีน้าตาล ต่าเส้นใยสูง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทาง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของระบบการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชัน ความสามารถในการเก็บกักน้าของดินภายใต้ สถานการณ์ดินถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้าในเขตตาบล แม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชาย เลน ตาบลท่าพริกและตาบลหนองคันทรง อาเภอ เมือง จังหวัดตราด การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการ ปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด ในพื้นลาดชันที่จังหวัดน่าน พักรับประทานอาหารว่าง การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าปกปักอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของข้าวโพด ในวงบ่ออาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในดิน ร่วนปนทรายที่ปลูกผักกาดเขียวปลี คุณสมบัติบางประการในน้าสกัดชีวภาพจากขยะ ชุมชนที่แตกต่างกัน ผลของจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายต่อสมบัติทาง กายภาพ เคมี และการย่อยสลายที่สมบูรณ์ของปุ๋ย หมักจากใบลาไย

20

นักวิจัย จิรภา พงษ์จันตา

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา

ประเภท วิจัย

กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

อลงกรณ์ วงศ์หมั่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

สุรพจน์ ปลีกล่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยานิพนธ์

กุลโรจน์ สมโสภา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

ณิชาภัทร์ ดวงทิพย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

อรอนงค์ กงงอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

ชุติมา ฉิมปรางค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

ชินกฤต สุวรรณคีรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิจัย

สุทิศา ชัยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

วิจัย


วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 211

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช เวลา 13:00 - 13:15 น. 13:15 - 13:30 น. 13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น.

Session Chair: ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เวลา 14:45 - 15:00 น.

15:00 - 15:10 น.

15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ การคาดการณ์สัดส่วนวิธีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ด้วยตัวแบบมาร์คอฟ เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังน้าขนาดครัวเรือนติดตั้งบน พื้นที่ภูเขา จ.เชียงราย การวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบสะสม พลังงานแบบปั๊มสูบกลับร่วมกับโรงไฟฟ้า แสงอาทิตย์ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การตรวจจับการรบกวนกาลังไฟฟ้าในภาวะชั่วครู่ โดยใช้การแปลงเอส

นักวิจัย ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ชัยโรจน์ ตระกูลกาญจน์

สังกัด

ประเภท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัย

วิทยาลัยเชียงราย

วิจัย

ดารงศักดิ์ วงศ์ตา

วิทยาลัยเชียงราย

วิจัย

เฉลิมชาติ เมฆเมืองทอง

วิทยาลัยเชียงราย

วิจัย

สุริยา แก้วอาษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย ระดับรังสีซีเซียม-137 และความเสียหายของดีเอ็น เอในหอยแมลงภู่ Perna viridis บริเวณชายฝั่ง ทะเลของประเทศไทย ด้วย Comet Assay การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตัวอย่าง น้าโดยใช้เทคนิคการสกัดแบบของเหลว-ของเหลว กระจายตัวแบบจุลภาคและตรวจวัดด้วยเทคนิค อิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปค โตรเมตรี การสกัดน้ามันปาล์มที่ตกค้างจากกากดินฟอกสี ด้วยสารละลายสารลดแรงตึงผิว ความสามารถของ Exophiala xenobiotica เจริญบนฟีนอล

21

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

ยุทธนากร สุขจันทรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยานิพนธ์

ณัฐวุฒิ ดอกพิกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิจัย

ศิริประภา จันทะบุญ

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยานิพนธ์


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 203

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 Session Chair: ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ เวลา 08.45 - 09.00 น. 09:00 - 09:15 น. 09:15 - 09:30 น. 09:30 - 09:45 น. 09:45 - 10:00 น. 10:00 - 10:15 น. 10:15 - 10:30 น. 10:30 - 10:45 น. 10:45 - 11:00 น. 11:00 - 11:15 น. 11:15 - 11:30 น. 11:30 - 11:45 น.

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อผลงานวิจัย บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ รองเท้ากีฬาของวัยรุ่นในหัวหิน ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา สินค้าอิชิตัน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อการยอมรับในตราสินค้า กาแฟดอยช้างของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว อิทธิพลการสื่อสารการตลาดที่มีต่อความเชื่อมั่นใน ตราสินค้า “BMW” ของสมาชิก กลุ่ม ฅ-คนรักรถ การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นใน ตราสินค้า “Adidas”ของกลุ่มวัยรุ่นในสยาม ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้า “After You Dessert Cafe” ในเขต กรุงเทพมหานคร ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความ เชื่อมั่นในตราสินค้า EVEANDBOY ของกลุ่ม ผู้บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร์ พักรับประทานอาหารว่าง คุณภาพผลิตภัณฑ์กับการยอมรับในตราสินค้า Lacoste ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Maybelline ของกลุ่มเพศ หญิง Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse ภายใต้การ แข่งขันด้านนวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า 3CE ของผู้บริโภคเพศ หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

22

นักวิจัย กัญญาพัชร สีหะวงษ์ บุณยาพร สุขโข คมกริช ศรีไพรงาม นฤมล ปุริมะ วนาลี ฐิติเวศน์

สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

ประเภท วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย

จิรพัฒน์ อินทรสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

นภัสวรรณ ชูจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

วิภาดา ไชยเชาวน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

ชวนศิริ ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

พิชชาภา ยางเดิม

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

ธัญญา ชูศิริ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 203

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 Session Chair: รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร เวลา 13:00 - 13:15 น.

13:15 - 13:30 น.

13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น.

คณะสังคมศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย ความคุ้มค่าทางการเงินของการใช้น้าร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ ตอนบน แนวทางการกาหนดถึงการมีอยู่ของสถาน ประกอบการถาวรในกรณีบริษัทข้ามชาติเข้า ดาเนินธุรกรรมในประเทศแหล่งเงินได้โดยวางแผน ภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ที่ได้รับจาก กาไรธุรกิจ การประเมินความพร้อมการจัดทาระบบ BRC Global standard for food issue7 ของบริษัท ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่ง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ ทางานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ ตารวจ ในจังหวัดมุกดาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับ คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการ สานักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร

23

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิจัย

สรรค์ ตันติจัตตานนท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยานิพนธ์

วรวรรธน์ อาริยกิจเสถียร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วิจัย

นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยานิพนธ์

ณิชากร กองแสง

มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

วิทยานิพนธ์


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 206

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ Session Chair: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชยั เวลา 08.45 - 09.00 น. 09:00 - 09:15 น.

09:15 - 09:30 น. 09:30 - 09:45 น.

09:45 - 10:00 น.

10:00 - 10:15 น. 10:30 - 10:45 น. 10:45 - 11:00 น. 11:00 - 11:15 น. 11:15 - 11:30 น. 11:30 - 11:45 น.

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย ระดับความเสี่ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบีบ ตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ในมุมมองชาวไร่ยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งในอาเภอ ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและนโยบายการ ป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด มหาสารคาม ประสิทธิผลการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้า ยุงลาย อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในสถาบันกวดวิชาเขต ปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก ความเครียด ความอ่อนล้า และความสามารถใน การปฏิบัติหน้าที่หลังคลอดของผู้เป็นมารดาครั้ง แรก พักรับประทานอาหารว่าง การศึกษา T2*magnetic resonance imaging ในการประเมินภาวะธาตุเหล็กเกิน ในผู้ป่วยธาลัสซี เมีย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การแพร่กระจาย Bacillus cereus ในน้าพริก อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร การเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุด้วยการตรวจ หลอดเลือดแดงแบบไม่รุกราน การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาสมุนไพรไทยกับ ยาแผนปัจจุบันในหลอดทดลอง: การประเมิน ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ทาลายยา

24

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

ชุติวรรณ ใจชื้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์

วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม

วิจัย

กฤตเมธ อัตภูมิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์

ชนาภัทร บุญประสม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

พัชยา ฟั่นล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์

พีระพล วอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

นิภัชราพร สภาพพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

วิจัย

วัชรา แก้วมหานิล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

ดารงศักดิ์ เป๊กทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 206

English Oral Presentation Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์

Time

Title

Author

13.00 - 13.15 น.

Screening of Medicinal Plants for Anti-hair loss

Vanuchawan Wisuitiprot

Naresuan University

Thesis

13:15 - 13:30 น.

Seed morphological of some rice landraces in Kampong Thom Province, Cambodia

Khem Bour

Naresuan university

Thesis

Methinee Nakdee

Naresuan university

Thesis

Thai-Chien Bui

Naresuan university

Thesis

13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น.

The impact of converting maize to rubber (Havea brasiliensis) plantation on soil nutrient contents: A case study in hillside rubber plantation, Nan province High Efficient Modulation Techniques for InDoor Visible Light Communication

25

Department

Type


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 207

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 Session Chair: ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา เวลา 08.45 - 09.00 น. 09:00 - 09:15 น. 09:15 - 09:30 น. 09:30 - 09:45 น. 09:45 - 10:00 น. 10:00 - 10:15 น. 10:15 - 10:30 น. 10:30 - 10:45 น. 10:45 - 11:00 น. 11:00 - 11:15 น. 11:15 - 11:30 น. 11:30 - 11:45 น. 11:45 - 12:00 น.

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อผลงานวิจัย อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคชั่น ที่ส่งผลต่อการจดจาตราสินค้าของ กลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความเชื่อมั่นในตรา สินค้า Thaibev ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตรา สินค้าปั้ม PT ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครปฐม อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิว ในกลุ่มประชากรพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานครฯ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมั่นในตราสินค้าบอนชอน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ จักรยานของกลุ่มจักรยาน 100RPM ROOM การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ต่อตราสินค้าAppleของกลุ่มคนรักตราสินค้า Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) พักรับประทานอาหารว่าง บุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ น้าหอมของกลุ่มเพศทางเลือก การยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อการยอมรับตรา สินค้าธนาคารในกลุ่มประชากร Gen Y ในเขต จังหวัดสมุทรสงคราม การยอมรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการยอมรับในตัว ผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อิทธิพลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Dove ของกลุ่ม Generation Y ในเขตอาเภอหัวหิน การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น ตราสินค้าในกลุ่มเครื่องสาอาง น้าหอม และ อุปกรณ์เสริมสวย

26

นักวิจัย ฐิติ ปฐมชัยคุปต์ นิศารัตน์ ศรีใส พิราภรณ์ เหลืองอัคราธร ชาลี นาวีภาพ ฐานีย์ บุญประดิษฐ์ ธีรวัฒน์ สมบูรณ์ทวี

สังกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

ประเภท วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย

มนทกานติ์ ลิ้มสกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

ปิยวรรณ ชวาลเสนีย์

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

สมฤทัย ทรงสุจริตกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

พิชชา สว่างแสง

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

สารินี ซับซ้อน

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย

ภูวนันท์ศิริ สุวรรณธนู

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

วิจัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 208

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ เวลา 08.45 - 09.00 น.

09:00 - 09:15 น.

09:15 - 09:30 น.

09:30 - 09:45 น.

09:45 - 10:00 น.

10:00 - 10:15 น.

10:15 - 10:30 น. 10:30 - 10:45 น. 10:45 - 11:00 น. 11:00 - 11:15 น.

11:15 - 11:30 น.

11:30 - 11:45 น. 10:45 - 11:00 น.

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตาบลเมืองคงด้วยหลักองค์รวม: การวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาการ จัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบสัญญาการเรียนรู้ การศึกษาแนวคิดในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และ อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแอท ลาสร่วมกับ เกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็น ฐานที่มีต่อมโนมติ เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิด แบบฮิวริสติกส์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิง พีชคณิต เรื่องสมการและการแก้สมการ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการให้ เหตุผล เรื่อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 พักรับประทานอาหารว่าง การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุด ทดลอง สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ เรียนรู้ QSCCS ร่วมกับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนเพื่อส่งเสริมความสามารถการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้บริบท เป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการประเมินและ ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเชื่อม โดยบูรณา การการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุด ทดลอง สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

27

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

นิรันดร์ เนตรภักดี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตาบลเมืองคง

วิจัย

กัญม์ฐญาณ์ ยงยุทธวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิจัย

กันต์กนิษฐ์ ฉันทะมิตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

สุรางคนา เมฆพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

ลัทธวรรณ ศรีวิคา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

พัชรินทร์ อินแสน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

จักรพันธ์ ชาญสมร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิจัย

สุภาณี เส็งศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

พิชญ์สินี จักรแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา เชียงใหม่

วิจัย

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิจัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 208

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี เวลา 13:00 - 13:15 น.

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย คุณภาพขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อภาวะการได้งานทาของ บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557

นักวิจัย ศรีสัมฤทธิ์ ศุภประเสริฐ

สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภท วิจัย

ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ

วิจัย

13:30 - 13:45 น.

ศึกษาผลการดาเนินงานตามแนวนโยบายและแผนการ ดาเนินงานในการบริหาร และพัฒนาด้านวิจัย คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธัญวรัตม์ โสภาวัง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัยสถาบัน

13:45 - 14:00 น.

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจสาหรับ นักการตลาดของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะ บริหารธุรกิจ

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

วิจัย

13:15 - 13:30 น.

Session Chair: ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ เวลา 14:45 - 15:00 น. 15:00 - 15:15 น. 15:15 - 15:30 น. 15:30 - 15:45 น. 15:45 - 16:00 น.

คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาหน่วยคาเติมในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครและ สมัยพระนคร ภูมิปัญญาภาษาไทดาในเขตภาคเหนือตอนล่าง: หน้าที่ ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของคาลงท้าย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ ทันสมัยด้านการศึกษา โสกันต์: พระราชพิธีแห่งความทรงจา กลวิธีการนาเสนอสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine

28

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

ปราง ปิงเมืองเหล็ก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์

อัญชลี วงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

สุภาพร คงศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

ประภาษ เพ็งพุ่ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 211

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 Session Chair: รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง เวลา

คณะวิทยาศาสตร์

09:15 - 09:30 น.

ชื่อผลงานวิจัย การลดของเสียในโรงงานผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงรถ แทรกเตอร์ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยการทาความเย็นแบบระเหย สายยางน้าซึม แผ่นบุผนังจากซังข้าวโพด

09:30 - 09:45 น.

อิทธิพลของเปลือกไข่ไก่เผาที่มีผลต่อกาลังอัดมอร์ต้า

08.45 - 09.00 น. 09:00 - 09:15 น.

09:45 - 10:00 น. 10:00 - 10:15 น. 10:15 - 10:30 น. 10:30 - 10:45 น. 10:45 - 11:00 น. 11:00 - 11:15 น. 11:15 - 11:30 น.

การศึกษาและพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ขนาดใหญ่ด้วยใยแก้วสาหรับผู้ประกอบการเซรามิก แผ่นผนังภายในจากฟางข้าวผสมตะไคร้หอมด้วย วัสดุประสานชีวภาพ การหมุนด้วยแรงต้านอากาศ พักรับประทานอาหารว่าง ควอนตัมไวร์ในสนามแม่เหล็กจากตัวนายวดยิ่ง การเกิดอนุภาคแปลกที่ใกล้พลังงานขีดเริ่มในการชน นิวเคลียส-นิวเคลียส และการชนไอออนหนัก เครื่องมืออย่างง่ายสาหรับวัดค่าแรงตึงผิวของ สารละลายเพื่อใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์

29

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิจัย

ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

กาญจนา วรพุฒ

วิทยานิพนธ์

อรรถพล อ่าทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยนเรศวร

อรรถพล อ่าทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

อรนุช เขตสูงเนิน

วิทยาลัยนครราชสีมา

วิจัย

อมรรัตน์ ม่วงอ่อน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัยสถาบัน

เอกลักษณ์ มณีทิพย์ ธานี อดิศัยพัฒนะกุล วุฒิพันธุ์ วะมะพุทธา

วิทยานิพนธ์ วิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัย


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ห้องนาเสนอ เอกาทศรถ 211

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 Session Chair: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต เวลา 13:00 - 13:15 น. 13:15 - 13:30 น. 13:30 - 13:45 น. 13:45 - 14:00 น. 14:00 - 14:15 น. 14:15 - 14:30 น. 14:30 - 14:45 น. 14:45 - 15:00 น.

15:00 - 15:15 น.

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อผลงานวิจัย การเพิ่มความเข้มสัญญาณไวไฟ โดยใช้วัสดุสะท้อน สัญญาณทรงโค้งพาราโบลา ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล GEBCO30 ต่อระดับ ความลึกของพื้นทะเลของอ่าวไทย การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสาหรับกลุ่ม ลูกค้าตลาดประเทศจีน แอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นจัดเส้นทางการท่องเที่ยว สถานที่สาคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ การรู้จาตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วย ปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิภายใน ตู้เย็นเก็บโลหิตผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ พักรับประทานอาหารว่าง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ จานวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการจาแนกต้นไม้ ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน บริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัย แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

30

นักวิจัย

สังกัด

ประเภท

จารูญ จันทร์กุญชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัย

เผชิญโชค จินตเศรณี

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิจัย

สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

ไพศาล สุธีบรรเจิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิจัย

จีราภา ทิพกรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจัย

นิธิกร เตโจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัย

อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วิจัย

พูลศักดิ์ หลาบสีดา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยานิพนธ์


กำหนดการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12  

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มห...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you