Page 1

UTeM(ISO)/PP/PK02/F1 Semakan 0 BLHW 1722 FORMAT PENULISAN ULASAN ARTIKEL 1.

Setiap pelajar harus memastikan nama mereka telah berdaftar dengan pensyarah yang sebenar

2.

Penulisan ulasan artikel perlu dibuat secara individu sahaja.

3.

Tajuk ulasan artikel daripada Jurnal Ilmiah yang diambil dari mana-mana sumber (perlu dinyatakan sumbernya dalam ulasan) oleh setiap pelajar dan tarikh penghantaran ulasan artikel hendaklah dihantar selewat-lewatnya pada minggu ke 11.

4.

Huraian bagi penulisan ulasan artikel hendaklah tidak melebihi 5 halaman. Huraian artikel perlu diserahkan pada tarikh yang disarankan oleh pensyarah dalam bentuk `hard copy`. Wakil kelas wajib menghantar satu soft copy keseluruhan ulasan pelajar

5.

Penghantaran penulisan ini mewakili 10 % daripada markah keseluruhan setiap pelajar.

6.

Markah akan diberikan mengikut penggunaan skala seperti di bawah; (Kemahiran Insaniah /KI – Etika Dan Nilai Profesional ) Isi Penulisan Format Penulisan Bahasa / Kreativiti

-

5% 2% 3%

7.

Antara perkara yang diambilkira secara umum dalam peratusan pemarkahan ini adalah seperti berikut i- Ulasan keseluruhan ii- Pendapat pengulas iii- Sokongan-sokongan dari kajian lain

8.

Tarikh akhir penghantaran penulisan ulasan artikel adalah pada MINGGU KE 11. Sebarang kelewatan penghantaran akan mengakibatkan kehilangan markah (10%).

9.

Para pelajar adalah diwajibkan berbincang dengan pensyarah semasa membuat penulisan tersebut.

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

1 /3


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1 Semakan 0 FORMAT PENULISAN KERTAS KERJA SUBJEK : FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI KOD SUBJEK : BLHW 1722

SEMESTER 1 SESI 2010/2011

1. FORMAT KERJA KURSUS (20%) a)

Penulisan kertas kerja adalah secara kumpulan ( maksimum 5 orang satu kumpulan)

b)

Tajuk kertas kerja bergantung kepada kehendak pensyarah samada dalam bentuk kerja lapangan atau kajian perpustakaan.

c)

Tajuk kertas kerja hendaklah berkaitan sains & teknologi yang mempunyai unsurunsur nilai dan etika

d)

Bilangan muka surat : 20-30 halaman(tidak termasuk lampiran).

e)

Bentuk kertas : berwarna putih bersaiz A4, termasuk kulit luar kertas kerja.

f)

Bentuk huruf : bersaiz 12 point dan menggunakan huruf Times New Roman kecuali bahagian yang melibatkan bahasa asing hendaklah disendengkan.

g)

Selang baris : langkau 2 baris (double spacing)

h)

Digalakkan menggunakan ‘plastic cover’ dan ‘comb binding’.

i)

Keterangan pada kulit depan hendaklah selaras seperti berikut: UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA FAKULTI…………………………………….. SEMESTER 1 SESI 2010/2011 Falsafah Sains dan Teknologi (BLHW 1722) TAJUK: ___________________________________ DISEDIAKAN OLEH: _______________________________ ______________________________ DISEDIAKAN UNTUK: ________________________________________

j)

Kandungan :hendaklah mengikut muka surat. Contoh : Kandungan

Halaman

1. Pendahuluan…………………………………….

1

2. Definisi………………………………………….. 2 3. Isi

…………………………. 6

4. Kesimpulan …………………………………….

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

12

2 /3


UTeM(ISO)/PP/PK02/F1 Semakan 0 k)

Halaman muka surat hendaklah ditaip sebelah bawah tengah.

l)

Isi perbincangan : mengikut kaedah Pengarang-Tarikh Contoh: ………………….. seperti yang telah dibuktikan (Aminudin, 1995 : 25) halaman rujukan nama pengarang

tahun terbitan

m) Bibliografi: disusun mengikut susunan abjad seperti contoh dibawah: Contoh: Ahmad bin Abu. 1987. Pelancongan di Malaysia. Selangor : Penerbit Fajar Bakti. Muhammad Ali. 2000. TITAS 1. Selangor : UKM. Medical Information Group. 1988. Arsenic Contamination of Drinking Water (atas talian). http://www.cit.edu.my(04 Mac 2004). n)

Rujukan sekurang-kurangnya daripada 5 buah buku ( tambahan sumber internet, jurnal, artikel dibenarkan).

o)

Plagiarism: penulis hendaklah menggunakan idea dan ayat sendiri dalam kertas kerja. Sekiranya memetik ayat dari buku rujukan, hendaklah menggunakan kaedah Pengarang-Tarikh seperti di butiran i. Markah akan ditolak sekiranya berlaku plagiarism.

p)

Anda dibenarkan membuat kajian luar, menggunakan kaedah temubual, kaedah soal selidik yang menggunakan borang soal selidik terhadap responden yang anda pilih atau kaedah pemerhatian.

q)

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja anda adalah pada MINGGU KE-11. Kelewatan anda menghantar kertas kerja akan memberi kesan kepada markah anda.

r)

s)

Skala pemarkahan kerja kursus: Isi kandungan

: 10%

Bahasa

: 5%

Format JUMLAH

: 5% : 20 %

Skala pemarkahan pembentangan kerja kursus (individu):

Persembahan

: 3%

Penampilan

: 2%

JUMLAH

: 5%

Markah untuk KEMAHIRAN INSANIAH-KI :

KERJA BERPASUKAN (TS) DAN KOMUNIKASI (CS) Isi kandungan

: 5%

Penampilan

: 3%

Persembahan JUMLAH

: 2% : 10 %

Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

3 /3

KertasKerja BLHW 1722  

Panduan Menulis