Page 1

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจาปี ๒๕๕๕ คปสอ.หนองกุงศรี

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี


2

คานา คปสอ. หนองกุงศรี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๕ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๕) ของอาเภอหนองกุงศรี โดยได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดบางตัว เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน ในการจัดทาแผนปฏิบัติการปีนี้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางแผน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน จากชุมชนจากการไปเยี่ยมบ้านและรับฟังเสียงสะท้อน หน่วยงานราชการ เอกชนจากการตอบแบบสอบถามความ ต้องการ รวมทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอเอง ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


3

สารบัญ คานา .................................................................................................................................................................. 2 สารบัญ ............................................................................................................................................................... 3 แบบสรุปการเชื่อมโยง กลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕..................................................................................... 4 แบบสรุปการเชื่อมโยง กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลัก โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕9 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งทุน ................................................................................................... 17 เปูาประสงค์ที่ ๑ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ ................. 18 เปูาประสงค์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ...................................................................................... 18 เปูาประสงค์ที่ ๑๘ ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาฐานความรู้ ................................... 18 โครงการจัดระบบสุขภาพอย่างมีเอกภาพและธรรมาภิบาล คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ ............................ 19 เปูาประสงค์ที่ ๒ ผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ......................................... 39 เปูาประสงค์ที่ ๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ........................................................................................................... 39 เปูาประสงค์ที่ ๑๒ มีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ ....................................................... 39 เปูาประสงค์ที่ ๑๖ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ ........................................................................ 39 เปูาประสงค์ที่ ๑๗สังคมหนองกุงศรีมีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพมีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม39 โครงการสุขภาวะชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕ ....................................................................................... 40 เปูาประสงค์ที่ ๑๕ ผลกระทบและภัยคุกคามทางสุขภาพลดลง ......................................................................... 65 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ......... 66 เปูาประสงค์ที่ ๗ ลดอัตราการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่........................................................... 80 โครงการลดการปุวยและตายด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ .............................................................. 81 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไม่ติดต่อ ................................................................................................... 97 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว..............................................................................................................116 ประสงค์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพทุกระดับ ...................................................................................133 ประสงค์ที่ ๕ พัฒนาระบบการประเมินผลและการนิเทศงาน ..........................................................................133 ประสงค์ที่ ๖ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการมากขึ้น ........................................133


4

ประสงค์ที่ ๘ จัดระบบบริการการแพทย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม........................................................................................................................................................133 โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการ คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ .....................................134 เปูาประสงค์ที่ ๑๐ มี ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี..........................................................................151 โครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอหนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ ...............152 เปูาประสงค์ที่ ๑๑ มีทางเลือกการให้บริการสุขภาพที่หลากหลาย ..................................................................171 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ และชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ..........................172


5

แบบสรุปการเชื่อมโยง กลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คปสอ.หนองกุงศรี วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพของจังหวัด “ชาวกาฬสินธุ์สุขภาพดีแบบพอเพียง ในปี ๒๕๕๕”

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ๑. การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับการ บริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ๒. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ๓. การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยและสากล ๔. การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุข ในสังคมแห่งสุขภาวะ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ๑.พัฒนาระบบ G๑ องค์กรมีการบริหาร บริหารจัดการที่ดี จัดการที่ดีตามหลักธรรม มาภิบาลในการจัดการ ระบบสุขภาพ G๒ ผู้ที่สังคมควร ช่วยเหลือเกื้อกูล ได้รับการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม G๓ การสร้างภาคี เครือข่ายในการดูแล สุขภาพทุกระดับ

วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพของ คปสอ. “เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดี มี มาตรฐานการบริการ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่อย่าง เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน” ประเด็นยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาระบบริการให้ได้มาตรฐาน ๓. สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ร้อยละหน่วยงานมีการจัดการระบบสุขภาพอย่าง ๑๐๐ มีเอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลยั่งยืนในระดับ ๕ ร้อยละของชุมชนที่มีระดับความสาเร็จในการ จัดการด้านสุขภาพ" คนพิเศษทางสังคม" ได้อย่าง มีมาตรฐาน และเป็นองค์รวม

๑๐๐

ร้อยละของ อปท.มีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบ ระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในระดับ๕

๑๐๐


6

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ G๔ การสร้างวัฒนธรรม องค์กร

G๕ พัฒนาระบบการ ประเมินผลและการนิเทศ งาน ๒.พัฒนาระบบริการ G๖ ผู้รับบริการมีความ ให้ได้มาตรฐาน เชื่อมั่นในคุณภาพการ รักษาและการบริการมาก ขึ้น G๗ สามารถลดอัตราการ ปุวยและตายด้วยโรคที่ เป็นปัญหาในพื้นที่ได้ G๘ จัดระบบบริการ การแพทย์ที่มีการใช้ เทคโนโลยีอย่าง พอประมาณตามหลัก วิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม G๙ ประชาชนทุกระดับมี ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ G๑๐มี ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพที่ดี G๑๑มีทางเลือกการ ให้บริการสุขภาพที่ หลากหลาย G๑๒ มีหลักประกัน สุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของสมาชิกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม / ประชุม/ต่อครั้ง ร้อยละของจนท.มีพฤติกรรมการบริการเป็นเลิศ ร้อยละ จนท. เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละของหน่วยงานที่มีความสาเร็จในการ ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อยละสถานบริการผ่านระดับความเชื่อมั่นใน คุณภาพการรักษาและการบริการระดับ ๕

๑๐๐

จานวนโรคที่เป็นปัญหาของอาเภอผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน คุณภาพบริการสุขภาพ (COE)

ระดับ ๕

สถานบริการที่ผ่านระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพ การรักษาและการบริการ

ระดับ ๕

ชุมชนที่มีปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี

๓๐

ระดับความสาเร็จการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของพื้นที่

ระดับ ๕

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานการสร้าง หลักประกันสุขภาพในพื้นที่

ระดับ ๕


7

ประเด็นยุทธศาสตร์

๓.สร้างการยอมรับ ของชุมชนโดยจัด กิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหา พื้นที่

เป้าประสงค์ G๑๓พัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากรและขวัญ กาลังใจให้บุคลากรมี ความสุข G๑๔ พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ G๑๕ ผลกระทบและภัย คุกคามทางสุขภาพลดลง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับความสาเร็จของการ ระดับ ๕ ดาเนินงาน การพัฒนาบุคลากร

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการจัดการระบบบริการสุขภาพ คปสอ.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบภูมิคุ้มกัน ที่สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบ จากโรค และภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างทันการณ์

ระดับ ๕

G๑๖การสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกอย่างมี คุณภาพสอดคล้องกับ ปัญหาพื้นที่ G๑๗ สังคมหนองกุงศรีมี วัฒนธรรมสุขภาพและวิถี ชีวิตสุขภาพมีความสุข พอเพียงอย่างเป็นองค์รวม G๑๘ใช้กระบวนการ จัดการความรู้เป็น เครื่องมือในการพัฒนา ฐานความรู้

เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนด

ระดับ ๕

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์วัฒนธรรมและวิถีแห่งสุขภาวะ ชุมชนที่มีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง

ระดับ ๕

๑๐๐

๓๐ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ความสาเร็จในการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ พัฒนาระบบสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพใน พื้นที่ระดับ ๕

๑๐๐


8

วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานการบริการ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน พันธกิจ: ดูแลสุขภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน ประเด็น การสร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ พัฒนาระบบบริ การให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ดี เป้าประสงค์ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพบริการ

ด้านประสิทธิภาพ

G1 องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ ดีตามหลักธรรมมาภิบาลในการ จัดการระบบสุขภาพ G2 ผูท้ ี่สงั คมควร ช่วยเหลือเกื้อกูล ได้รับ การดูแลสุขภาพแบบ องค์รวม

G3 สร้างภาคีเครื อข่ายดูแล สุขภาพทุกระดับ

G7 สามารถลดอัตราการป่ วยและ ตายด้วยโรคที่เป็ นปั ญหาในพื้นที่ได้

G6 ผูร้ ับบริ การมีความเชื่อมัน่ ใน คุณภาพการรักษาและการบริ การ มากขึ้น

G9 ประชาชนทุกระดับมี ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริ การ

G8 จัดระบบบริ การ การแพทย์ที่มีการใช้เท คโนลียอี ย่างพอประมาณ ตามหลักวิชาการอย่าง ถูกต้องเหมาะสม G11 มีทางเลือกการให้บริ การ สุขภาพที่หลากหลาย

G10 มี ปั จจัยพื้นฐานที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

G12 มีหลักประกันสุ ขภาพที่เป็ น ธรรมทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพ

G15 ผลกระทบและภัย คุกคามทางสุขภาพลดลง

G16 การสร้างเสริ ม สุ ขภาพเชิ งรุ กอย่างมี คุณภาพ

G17 สังคมหนองกุงศรี มีวฒั นธรรม สุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพมีความสุข พอเพียงอย่างเป็ นองค์รวม

การพัฒนาองค์กร G 4 การสร้าง วัฒนธรรมองค์กร

G5 พัฒนาระบบการ ประเมินผลและการนิเทศ งาน

G13 พัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากรและขวัญ กาลังใจให้บุคลากรมี ความสุข

G14 พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ

G18 ใช้กระบวนการ จัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือ ในการพัฒนาฐานความรู้


9

แบบสรุปการเชื่อมโยง กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลัก โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕


10

แบบสรุปการเชื่อมโยง กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลัก โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คปสอ.หนองกุงศรี เป้าประสงค์จังหวัด

กลยุทธ์จังหวัด

เป้าประสงค์ ที่ ๑ ๑. ระบบบริการ สุขภาพและ การแพทย์มี ประสิทธิภาพมีการ ใช้เทคโนโลยีอย่าง พอประมาณตาม หลักวิชาการอย่าง ถูกต้องเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๑ ๑.ยกระดับการบริการ สุขภาพสูค่ วามเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผู้ที่สังคมควร ช่วยเหลือเกื้อกูล ได้รับการดูแล สุขภาพแบบองค์ รวม

กลยุทธ์ที่ ๒ ๒.พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการด้าน สุขภาพให้มีคณ ุ ภาพและ ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๓ ๓.ปฏิรูปการบริการโดย ยึดผูร้ ับบริการเป็น ศูนย์กลาง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

กลยุทธ์อาเภอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ

๑.ระดับ๒ ความสาเร็จในการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน คุณภาพบริการสุขภาพ (center of excellence)

ยกระดับการบริการสุขภาพสูค่ วาม -ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสูค่ วาม เป็นเลิศ เป็นเลิศในคุณภาพบริการสุขภาพ (COE) ระดับ ๕

๒.ระดับ ๕ ความสาเร็จในการ พัฒนาระบบสารสนเทศในการ จัดการระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ ด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและ สารสนเทศในการจัดการระบบบริการ ประสิทธิภาพและส่งเสริมการ สุขภาพ ระดับ๕ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๓.ร้อยละ ๗๐ของระดับความ ประทับใจ และเชื่อมั่น ใน คุณภาพการรักษาพยาบาล และการบริการในระดับดีขึ้น ไป

ปฏิรูปการบริการโดยยึด ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

-ร้อยละ ๗๐ของระดับความประทับใจ และเชื่อมั่น ในคุณภาพการ รักษาพยาบาลและการบริการในระดับดี ขึ้นไป -ร้อยละ๘๐ ของระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการพัฒนา ๑,๖๕๕,๘๓๐ คุณภาพการรักษาและ บาท การบริการ คปสอ. หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ โครงการจัดระบบ สุขภาพอย่างมี ๖๒๓,๖๒๐ บาท เอกภาพและธรรมาภิ บาล คปสอ.หนองกุง ศรี ปี ๒๕๕๕ โครงการพัฒนา คุณภาพการรักษาและ การบริการ คปสอ. หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕


11

เป้าประสงค์จังหวัด เป้าประสงค์ที่ ๓ การสร้างภาคี เครือข่ายในการ ดูแลสุขภาพทุก ระดับ

กลยุทธ์จังหวัด กลยุทธ์ที่ ๔ ๔.เพิ่มประสิทธิภาพของ การจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพของ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ของความสาเร็จในการสร้าง ระบบจัดการหลักประกัน สุขภาพอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และมีคณ ุ ภาพ(ระดับ๕) เป้าประสงค์ ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๕ ๕. ร้อยละ๒๐ของหน่วยงานที่ มีระบบภูมิคุ้มกันที่ ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการ มีความสาเร็จในการพัฒนา สามารถรองรับ เฝูาระวังปูองกันควบคุม ระบบการเฝูาระวังปูองกัน ความพร้อมในการ โรคและภัยสุขภาพของ ควบคุมโรคและภัยคุกคามทาง ลดผลกระทบจาก หน่วยงานสาธารณสุข สุขภาพในระดับ๕ โรคและภัยคุกคาม ๖. พัฒนาระบบบริการ ๖. ร้อยละ๑๐๐ของหน่วย สุขภาพได้อย่างทัน การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้ บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ การณ์ มาตรฐาน บรรลุความสาเร็จการพัฒนา ในระดับ ๕ เป้าประสงค์ ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิรูประบบบริการ ๗.ร้อยละของตาบลที่มีระดับ สามารถลดการปุวย สุขภาพทั่วทั้งจังหวัด ความสัมฤทธิผลของ และ ตายด้วยโรคที่ เพื่อลดการปุวย ตาย กระบวนการลดปัญหาการ เป็นปัญหาของ ด้วยโรคทีเ่ ป็นปัญหาของ ปุวยและตายด้วยโรคทีเ่ ป็น จังหวัดได้ประชาชน จังหวัดแบบมีส่วนร่วม ปัญหาของตาบลในระดับ ๕ ได้รับบริการทีม่ ี เชิงบูรณาการ คุณภาพมาตรฐาน

กลยุทธ์อาเภอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ

เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพของ อาเภอหนองกุงศรี

ระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ ความสาเร็จในการสร้างระบบจัดการ หลักประกันสุขภาพอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และมีคณ ุ ภาพ ระดับ๕

พัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละของหน่วยบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉินที่บรรลุความสาเร็จการพัฒนาใน ระดับ ๕

-ปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั่วทั้ง อาเภอ เพื่อลดการปุวย ตาย ด้วย โรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดแบบมี ส่วนร่วมเชิงบูรณาการ -ประสานทุกภาคส่วนส่งเสริมการ สร้างสุขภาพเชิงรุกโดยใช้

-ร้อยละของตาบลที่มีระดับความ สัมฤทธิผลของกระบวนการลดปัญหา การปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหา ของตาบลในระดับ ๕ -ร้อยละ๒๐ของหมู่บา้ น/ชุมชนที่นาเอา best practice ด้านภูมิปญ ั ญาพื้นบ้าน ผสมผสานภูมิปญ ั ญาไทย / สากล มา

โครงการ

งบประมาณ

โครงการสุขภาวะ ๖๘๗,๑๔๐ บาท ชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕

โครงการพัฒนาระบบ ๑๒๖,๐๐๐ บาท บริการการแพทย์ ฉุกเฉินและการเตรียม ความพร้อมรับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

โครงการลดการปุวย ๑๓๒,๓๐๐ บาท และตายด้วยโรคที่เป็น ปัญหาของท้องพื้นที่ โครงการควบคุมและ ปูองกันโรคไม่ติดต่อ ๕๒๑,๐๒๐ บาท โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ๑๐๑,๖๐๐ บาท


12

เป้าประสงค์จังหวัด

เป้าประสงค์ ที่ ๖ มีทางเลือกสุขภาพที่ หลากหลาย ผสมผสานภูมิ ปัญญาไทยและ สากลอย่างรู้เท่าทัน และพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์ ที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์มี ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดี บนพื้นฐานของ คุณภาพการสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก.

กลยุทธ์จังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๘ ๘.ยกระดับศักยภาพการ ให้บริการสุขภาพโดย ผสมผสานภูมิปญ ั ญา ไทยและสากลในสถาน บริการสาธารณสุข ๙. ส่งเสริมการ จัดบริการแพทย์แผน ไทย และผสมผสานภูมิ ปัญญาไทยในชุมชน กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปัจจัยพื้นฐานดี ชุมชนดี สุขภาพดี

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

๘. ร้อยละของสถานบริการ สาธารณสุขที่บรรลุ ความสาเร็จการพัฒนางาน แพทย์แผนไทยของจังหวัด กาฬสินธุ์ ในระดับ ๕ ๙. ร้อยละของชุมชนที่มีการ จัดบริการการแพทย์แผนไทย ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ในระดับ ๕ ๑๐. ร้อยละของชุมชนผ่าน เกณฑ์มาตรฐานปัจจัยพื้นฐาน ด้านสุขภาพของจังหวัด

กลยุทธ์อาเภอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ

หลักธรรมและภูมปิ ัญญาพื้นบ้าน ในการดาเนินชีวิตแบบไทย

พัฒนาการสร้างสุขภาพดีในชุมชน ร้อย ละ๒๐ของชุมชนที่มีการนาเอา วัฒนธรรมพื้นบ้าน (ของดี)สู่การปฏิบัติ อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต

โครงการ

โครงการส่งเสริม -ร้อยละ๒๐ของสถานบริการสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยใน ที่บรรลุความสาเร็จการพัฒนางานแพทย์ สถานบริการและ แผนไทยของอาเภอหนองกุงศรี ในระดับ ชุมชนปีงบประมาณ ๕ ๒๕๕๕

งบประมาณ

๖๐,๐๐๐ บาท

-ยกระดับศักยภาพการให้บริการ สุขภาพโดยผสมผสานภูมิปญ ั ญา ไทยและสากลในสถานบริการ สาธารณสุข -ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผน ไทย และผสมผสานภูมิปัญญาไทย -ร้อยละ๒๐ ของชุมชนที่มีการจัดบริการ ในชุมชน การแพทย์แผนไทยในชุมชนผ่านเกณฑ์ ในระดับ ๕

ปัจจัยพื้นฐานดี ชุมชนดี สุขภาพดี ร้อยละ๒๐ของชุมชนผ่านเกณฑ์ มาตรฐานปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ

โครงการปัจจัยพื้นฐาน ๓๒๑,๕๐๑ บาท ดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕


13

เป้าประสงค์จังหวัด

กลยุทธ์จังหวัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

เป้าประสงค์ ที่ ๘ สังคมกาฬสินธุม์ ี วัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาพ ที่มีความสุข พอเพียงเป็นองค์ รวม

กลยุทธ์ท๑ี่ ๑ เสริมสร้างชุมชนมีวิถี ชีวิตที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดีแบบพอเพียง

เป้าประสงค์ ที่ ๙ ระบบสุขภาพชุมชน และเครือข่าย บริการปฐมภูมิที่ เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ปฏิรูประบบการจัดการ ๑๒. ร้อยละ ขององค์กร สุขภาพชุมชนโดยชุมชน ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วน เพื่อชุมชน ร่วมการจัดรูปแบบระบบ สุขภาพชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่กาหนดในระดับ๕

๑๑. ร้อยละของชุมชนมี วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต สุขภาพ

กลยุทธ์ท๑ี่ ๓ ๑๓.ร้อยละของเครือข่ายศูนย์ เพิ่มศักยภาพเครือข่าย สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ บริการสุขภาพปฐมภูมิที่ มาตรฐานทีก่ าหนด ในระดับ๕ มีมาตรฐานและเข้มแข็ง

กลยุทธ์อาเภอ เสริมสร้างชุมชนมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีแบบพอเพียง

ปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพ ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ -ร้อยละ๒๐ของชุมชนมีวัฒนธรรม สุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพ

โครงการ โครงการสุขภาวะ ชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕

โครงการสุขภาวะ -ร้อยละ ๒๐ ขององค์กรปกครองส่วน ชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมการจัดรูปแบบระบบ ๒๕๕๕ สุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่กาหนดในระดับ๕

งบประมาณ


14

เป้าประสงค์จังหวัด

กลยุทธ์จังหวัด

เป้าประสงค์๑๐ สังคมกาฬสินธุเ์ ป็น สังคมที่ไม่ทอดทิ้ง คนทุกข์ยาก ดูแล รักษาคนจน คน ทุกข์คนยากและ ผู้ด้อยโอกาสด้าน สุขภาพอย่างเคารพ ในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ เป้าประสงค์ท๑ี่ ๑ การจัดระบบ สุขภาพกาฬสินธุ์มี เอกภาพและ ธรรมาภิบาลที่ สมดุลยั่งยืน

กลยุทธ์ท๑ี่ ๔ สร้างสังคมสุขภาพเอื้อ อาทร

กลยุทธ์ท๑ี่ ๕ พัฒนาหน่วยงาน สาธารณสุขเป็นองค์กรที่ มีการบริหารงาน คุณภาพโดย กระบวนการทาง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ท๑ี่ ๖.พัฒนา ระบบการเงินการคลัง ของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

กลยุทธ์อาเภอ

๑๔. ร้อยละของชุมชนที่มี สร้างสังคมสุขภาพเอื้ออาทร ระดับความสาเร็จในการ จัดการด้านสุขภาพ "คนพิเศษ ทางสังคม" ได้อย่างมี มาตรฐานและเป็นองค์รวม ใน ระดับ ๕

๑๕. ร้อยละ๑๐๐ของ หน่วยงานสาธารณสุขผ่าน เกณฑ์การรับรองการบริหาร จัดการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ (PMQA)ในระดับ ๕ ๑๖. ระดับความสาเร็จในการ พัฒนาระบบการเงินการคลังที่ เข้มแข็งของ สสจ. โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานี อนามัยในภาพรวมเครือข่าย

-พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขเป็น องค์กรที่มีการบริหารงานคุณภาพ โดยกระบวนการทางยุทธศาสตร์ -เพิ่มศักยภาพเครือข่ายบริการ สุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐานและ เข้มแข็ง -พัฒนาระบบการการเงินการคลัง ของหน่วยงานทุกระดับให้มีความ เข้มแข็ง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ -ร้อยละ๒๐ ของชุมชนที่มีระดับ ความสาเร็จในการจัดการด้านสุขภาพ "คนพิเศษทางสังคม" ได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็นองค์รวม ในระดับ ๕

โครงการ โครงการสุขภาวะ ชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕

โครงการจัดระบบ -ร้อยละ๑๐๐ ของหน่วย สุขภาพอย่างมี งานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การรับรอง เอกภาพและธรรมาภิ การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพภาครัฐ บาล คปสอ.หนองกุง (PMQA)ในระดับ ๕ ศรี ปี ๒๕๕๕ -ร้อยละ ๑๐๐ของเครือข่ายศูนย์สขุ ภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ในระดับ๕ -ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ การเงินการคลังที่เข้มแข็งของหน่วยงาน สาธารณสุขทุกระดับ ๓

งบประมาณ


15

เป้าประสงค์จังหวัด

กลยุทธ์จังหวัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

กลยุทธ์อาเภอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ

โครงการ

สุขภาพ เป้าประสงค์ท๑ี่ ๒ มีระบบสุขภาพบน ฐานความรู้ด้วยการ จัดความรู้อย่างมี เหตุผล

กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาระบบการบริหาร งานวิจัย/นวัตกรรมด้าน สุขภาพ กลยุทธ์๑๘.พัฒนา องค์กรสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ทยี่ ั่งยืน กลยุทธ์๑๙.สร้างระบบ สุขภาพที่เข้มแข็งบน ฐานความรู้ที่มีคณ ุ ภาพ

เป้าประสงค์ท๑ี่ ๓ บุคลากรด้าน สุขภาพของจังหวัด กาฬสินธุ์มี สมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมี ความสุขบนพื้นฐาน

กลยุทธ์ท๒ี่ ๐ ยกระดับขีด ความสามารถ Happiness) Happiness)บุคลากร สาธารณสุขให้เป็น Autonomous

๑๗. ร้อยละของหน่วยงานที่มี ความสาเร็จในการจัดทา งานวิจัย/นวัตกรรมของ หน่วยงาน มีนาไปใช้ประ โยชน์และมีการเผยแพร่แก่ หน่วยงานอื่น ๑๘. ระดับความสาเร็จของ การพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ของหน่วยงาน สาธารณสุข ๑๙. ระดับความสาเร็จของ การจัดการคลังความรู้ด้าน สุขภาพ ๒๐. ร้อยละของหน่วยงานที่ บุคลากรผ่านเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานและ สมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒๑. ร้อยละของบุคลากร

โครงการจัดระบบ -พัฒนาระบบการบริหารงานวิจยั / -ร้อยละ๑๐๐ของหน่วยงานที่มี สุขภาพอย่างมี นวัตกรรมด้านสุขภาพ ความสาเร็จในการจัดทางานวิจัย/ เอกภาพและธรรมาภิ -พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการ นวัตกรรมของหน่วยงาน มีนาไปใช้ประ บาล คปสอ.หนองกุง เรียนรู้ทยี่ ั่งยืน โยชน์และมีการเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น ศรี ปี ๒๕๕๕ -สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งบน -ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ ฐานความรู้ที่มีคณ ุ ภาพ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน สาธารณสุข ระดับ ๕ -ระดับความสาเร็จของการจัดการคลัง ความรู้ด้านสุขภาพ ระดับ ๕

-พัฒนาการทางานเป็นทีม ส่งเสริมพฤติกรรมการบริการสู่ ความเป็นเลิศด้าน ๑. การตรงต่อเวลา ๒. การแต่งกาย ๓.การทักทาย

-ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิกทีมที่เข้าร่วม กิจกรรม /ประชุม/ต่อครั้ง -ร้อยละ ๘๐ของจนท.มีพฤติกรรมการ บริการเป็นเลิศ -ร้อยละ๑๐๐ จนท. เข้าร่วมกิจกรรม -ร้อยละ ๖๐ ของหน่วยงานที่มี

โครงการพัฒนา คุณภาพการรักษาและ การบริการ คปสอ. หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

งบประมาณ


16

เป้าประสงค์จังหวัด วัฒนธรรมองค์กรที่ เข้มแข็ง

กลยุทธ์จังหวัด กลยุทธ์ท๒ี่ ๑.ยกระดับ ขวัญ กาลังใจและ ความสุขของบุคลากร สาธารณสุข

ตัวชี้วัดกลยุทธ์จังหวัด

กลยุทธ์อาเภอ

สาธารณสุขมี ขวัญกาลังใจ ๔.การพูด และความสุขในการปฏิบัติงาน -ส่งเสริมให้เกิดการเสียสละ -สร้างระบบการประเมินผลและ การนิเทศงาน -ยกระดับขีดความสามารถ บุคลากรสาธารณสุขให้เป็น Autonomous รวมทั้งหมด ๒๓ กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อาเภอ

โครงการ

งบประมาณ

ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน -ร้อยละ๘๐ของหน่วยงานที่บุคลากรผ่าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ สมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒๖ ตัวชี้วัด

๙ โครงการ

๔,๒๓๖,๑๙๑ บาท


17

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามแหล่งทุน

ที่ ๑๒

คปสอ. หนองกุงศรี

จานวน โครงการ ๙

แหล่งงบประมาณ/จานวนเงิน คปสอ./โซน ๑๖๑,๑๘๘

PP ๐

combased

รวม เงินบารุงรพ. เงินบารุงสอ. ๒,๒๕๘,๔๒๒ ๙๕๒,๔๔๐

กองทุนสุขภาพ สปสช. สสจ. ๔๕๑,๐๗๖ ๗๒,๑๒๕ ๑๑๑,๕๐๐

๔,๒๒๙,๐๑๑


18

เปูาประสงค์ที่ ๑ องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมมาภิบาลในการจัดการระบบ สุขภาพ เปูาประสงค์ที่ ๑๔ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เปูาประสงค์ที่ ๑๘ ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาฐานความรู้


19

๑. โครงการจัดระบบสุขภาพอย่างมีเอกภาพและธรรมาภิบาล คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล การจัดการระบบสุขภาพให้มีเอกภาพและธรรมาภิบาลทีส่ มดุลยั่งยืน เป็นกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เป็น องค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้การนาของผู้นาอย่างมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการคนของยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นสนองตอบความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ประสานภาคีเครือข่ายทุกระดับ บูรณาการแผนพัฒนาตาบลกับแผนสุขภาพชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานสูร่ ะบบการจัดสรรค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบ คปสอ.หนองกุงศรี ได้ดาเนินการจัดระบบโดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ง คปสอ. มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งต้องมี การปรับกลยุทธ์ในการสนับสนุน ติดตาม ประเมินผลรวมทั้งจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้นามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็น รูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานต่อไป ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑.องค์กรมีการจัดระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และบุคลากรของ คปสอ.เข้าใจการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ ๓.๒. อปท. รพสต. บูรณาการแผนพัฒนาตาบล กับแผนสุขภาพระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเภอ และจังหวัดรวมทั้งเชื่อมโยงสูร่ ะบบงบประมาณและค่าตอบแทน ๓.๓.เกิดองค์ความรู้ในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ. อย่างน้อย ๕ เรื่อง ๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเปูาหมาย

พื้นที่ เปูาหมาย

-

ขอบเขตโครงการ บุคลากร คปสอ.หนองกุงศรี อสม.,ผู้รับผิดชอบกองทุนสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ องค์กรเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายแพทย์แผนไทย ผู้นาชุมชน ส่วนราชการในเขตอาเภอหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ (ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S) ขั้นที่ ๑ ๑. ทบทวน/ แต่งตั้งคณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์ คปสอ. (SAT อาเภอ) ภายใต้การนาของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๒. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕


20

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รปู แบบการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการของคปสอ. ปี ๒๕๕๕ ทบทวนผลการดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร์สาธารณสุขทุกเปูาประสงค์และวิเคราะห์เปูาประสงค์ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายสามปีย้อนหลัง วิเคราะห์ สาเหตุและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดทารายละเอียดโครงการเสนอทีมประเมินเปูาประสงค์ที่ ๑๒ ของจังหวัด ๔. จัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.และทีม ทีม SAT อาเภอเพื่อบูรณาการเปูาประสงค์ต่างๆให้สามารถบริหารจัดการด้าน งบประมาณและการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. ทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สุขภาพแบบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของ คปสอ. แผน ยุทธศาสตร์ สุขภาพประจาปีของโรงพยาบาล/ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แผนปฏิบัติการกลุ่ม/ฝุาย/สอ./ PCU และ เชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับบุคคลบนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ขั้นที่ ๒ ๑. ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๕๕ ๑.๑แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ คปสอ. ๑.๒แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ รพ. ๑.๓แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ สสอ. ๑.๔แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ รพ.สต./PCU ๒. ประชุมชี้แจงนาเสนอข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานคปสอ.ปี๒๕๕๕ และแนวทางการบูรณาการ แผนสุขภาพชุมชนในที่ประชุมระดับอาเภอ ๓. จัดทาแผนสุขภาพชุมชน แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ รพ.สต. และแผนสุขศาลา เชื่อมโยงแผนงานโครงการจากระบบยุทธศาสตร์สู่ ระบบงบประมาณทั้งในองค์กร และแหล่งงบประมาณภายนอก เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพ ๔. จัดกิจกรรมลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ขั้นที่ ๓ ๑. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ SAT Team ด้านการประเมินยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาโดยมุ่งเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารยุทธศาสตร์แก่บุคลากรในองค์กร ๒. จัดประชุมคณะกรรมการคปสอ. ,SAT Teamอาเภอ ,Project manager, Goal manager Goal team เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อ ติดตามผลการดาเนินงานการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองตามแผนยุทธศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. SAT Teamอาเภอ ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๓ เดือน/ ครั้ง สรุปและข้อเสนอแนะ ๔. นาเสนอผลการประเมินในที่ประชุม คปสอ.และกาหนดแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานร่วมกัน ๕. แต่ละเปูาประสงค์ดาเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการ คปสอ.เสนอแนะ ขั้นที่ ๔ ๑. สร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประเมินผลแผนงาน/โครงการระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ปี ๒๕๕๕ ๒. จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะดับอาเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและประกวดกิจกรรมดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพระดับอาเภอ ปี ๒๕๕๕ ๓. เข้าร่วมนาเสนอในมหกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ ขั้นที่ ๕ ๑. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ คปสอ. รพ./สสอ. ฝุาย PCU ตามยุทธศาสตร์ ในแต่ละรอบของการติดตามและการประเมิน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปญ ั หาและกาหนดโอกาสการปรับปรุงงาน และรายงานผลการประเมินให้ สสจ. ทุก ๖ เดือน ๒. กาหนดแนวทางที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าระบบยุทธศาสตร์จะนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เชื่อมโยงระบบการประเมินผลงานกับระบบค่าตอบแทน การให้รางวัล การพิจารณาความดีความชอบ


21

๔. จัดทารายงานผลการประเมิน การแก้ไขปรับปรุงเสนอ สสจ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา ใน ปีงบประมาณต่อไป ๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ๑. คปสอ. มีระบบบริหารจัดการคนของยุทธศาสตร์อย่างเป็น - รพ. สสอ. รพ.สต. มีความสามารถในการบริหารจัดการและนาสู่การ รูปธรรม ครอบคลุมทั้งมิตภิ ายในและมิติภายนอก ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. องค์กรมีการจัดระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ - เกิดองค์ความรู้ในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์คปสอ. ที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าใจในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ให้กับบุคลากร คปสอ.และทีมประเมินยุทธศาสตร์เพื่อ นาสู่การปฏิบัติ ๓. หน่วยงานระดับท้องถิ่น บูรณาการแผนพัฒนาตาบล กับ แผนสุขภาพระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพอาเภอ และจังหวัด ๔. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ๑. คปสอ. มีระบบบริหาร - มีสรุปการประชุม /ข้อเสนอแนะจาก ผู้ ปีละ ๑ครั้ง จัดการคนของยุทธศาสตร์ มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม - ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน ร้อยละ ๘๐ ครอบคลุมทั้งมิติภายในและ เสียที่เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการ มิติภายนอก ดาเนินงานและรับฟังความคิดเห็น มีแผนคปสอ. - มีแผนปฏิบตั ิการ ๔ระดับ แผนสสอ. แผนรพ. แผนรพ.สต./PCU - ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขทาคา ร้อยละ๑๐๐ รับรองการปฏิบัติราชการร่วมกับ อปท. และเครือข่ายสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละของบุคลากรใน คปสอ. เข้าใจ ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด อาเภอ และนาสู่การปฏิบัติ มี - มีฐานข้อมูลสุขภาพอาเภอ มีการสรุปผลการดาเนินงาน - มีการสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ประจาปีนาเสนอ ๒. องค์กรมีการจัดระบบการ ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละของSAT teamเข้าใจ การ ติดตามประเมินผล ประเมินยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์

ระยะเวลา ต.ค.๕๔ ต.ค.๕๔

พ.ย.- ธ.ค. ๕๔

พ.ย.- ธ.ค. ๕๔

พ.ย. ๕๔ -ก.ย.๕๕ ก.ย.๕๕ พ.ย.- ธ.ค. ๕๔


22

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ ที่มี ประสิทธิภาพสูง เข้าใจใน การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ให้กับบุคลากร คปสอ.และ ทีมประเมินยุทธศาสตร์เพื่อ นาสู่การปฏิบัติ ๓. หน่วยงานระดับท้องถิ่น บูรณาการแผนพัฒนาตาบล กับแผนสุขภาพระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์สุขภาพอาเภอ และจังหวัด ๔. เกิดองค์ความรู้ในการ จัดการเชิง ยุทธศาสตร์คปสอ.

ตัวชี้วัด - ร้อยละของSAT teamรายงานการ ประชุม ๑ ครั้ง/ เดือน - Project manager มีรายงาน ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ทุก โครงการ ๑ ครั้ง/ เดือน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลา พ.ย. ๕๔ -ก.ย. ๕๕

ร้อยละ ๑๐๐

พ.ย. ๕๔ -ก.ย. ๕๕

- ร้อยละของหัวหน้าส่วนราชการเข้าใจ และนาสู่การปฏิบัติ

ร้อยละ ๑๐๐

พ.ย.- ธ.ค. ๕๔

- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ - เข้าร่วมนาเสนอผลงานในเวที แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับจังหวัด

๑ ครั้ง / ปี

มิ.ย. ๕๕ - ส.ค.๕๕

>๓ เรื่อง

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุค่าเปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัด ของยุทธศาสตร์ โครงการจัดระบบสุขภาพอย่างมีเอกภาพและธรรมาภิบาล คป สอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารจัดการระบบสุขภาพให้มี เอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลยั่งยืนในระดับ ๕ ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ เปูาประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดตี ามหลัก ธรรมมาภิบาลในการจัดระบบสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการสนับสนุนทีส่ ่งผลต่อการบรรลุค่าเปูาหมายภายใต้ ตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการ คปสอ.หนอง กุงศรี

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในคุณภาพ บริการสุขภาพ (COE) ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ เป้าประสงค์ : องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมมาภิบาล ในการจัดการระบบสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี


23

ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการบรรลุค่าเปูาหมายภายใต้ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ โครงการสุขภาวะชุมชนวิถีหนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด : สังคมหนองกุงศรีมีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต

สุขภาพมีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม เป้าประสงค์ : สร้างภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพทุกระดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

ชุมชนที่มีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ Project Sponsor

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมปูองกัน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการรวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ

Project Manager

- ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี - สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม

Project Team

-นักวิชาการ สสอ. หนองกุงศรี -นักวิชาการรพ.สต. -หัวหน้าฝุาย/นักวิชาการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

ให้ความรู้ในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน ร่วมจัดทาแผนสุขภาพชุมชน ติดตามและประเมิน

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

๑. ทบทวนและแต่งตั้ง Project manager, Goal manager, Goal team, SAT team

๒. จัดประชุมผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียเพื่อรับฟังผล

กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัดและ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ ค่าเปูาหมาย ดาเนินการ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก ร่วม กลุ่มเปูาหมาย ต.ค. ๕๔ ต.ค. ๕๔ คปสอ. - ผู้รับผิดชอบ - มีคาสั่ง ทุก แต่งตั้งคณะกรรม เปูาประสงค์ การ

- คณะ กรรมการค

- มีสรุปการ ประชุม /

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด งบประมาณ) - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๓๐ คน*๑๐๐ บาท*๑วัน รวม ๓,๐๐๐ บาท (งบรพ.) ต.ค. ๕๔ ต.ค. ๕๔ คปสอ. - วัด - ค่าอาหารว่างส่งเสริม เครื่องดื่ม-อาหาร


24

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

การปฏิบัติงาน ของคปสอ.ปี ๒๕๕๔ และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการจัดทาแผนงาน ประจาปี

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์รูปแบบการ ดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ของคปสอ. ปี ๒๕๕๕

กลุ่มเปูาหมาย และ จานวน กลุ่มเปูาหมาย ปสอ. - ผู้รับผิดชอบ ทุก เปูาประสงค์ - ตัวแทนวัด ส่งเสริม สุขภาพ - ตัวแทน องค์กร เอกชน - องค์การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น - เครือข่าย แพทย์แผน ไทย - ผู้นาชุมชน - ส่วน ราชการใน เขตอาเภอ หนองกุงศรี - คณะ กรรมการค ปสอ. - ผู้รับผิดชอบ ทุก เปูาประสงค์

ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

ข้อเสนอแนะจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีละ ๑ ครั้ง - ร้อยละความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม ประชุม ร้อยละ ๘๐

- มีรูปแบบการ ดาเนินงานตาม แผนงาน/ โครงการ ของคปสอ.ปี ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด ร่วม งบประมาณ) สุขภาพ กลางวัน จานวน ๑๐๐คน*๑๐๐ บาท* - ตัวแทน ๑วัน รวม ๑๐,๐๐๐ องค์กร บาท เอกชน - องค์การ - ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท ปกครอ - ค่าตอบแทน งส่วน บุคคลภายนอก ท้องถิ่น จานวน ๗๐ คน * ๑๒๐ บาท รวม - เครือข่า ๘,๔๐๐ บาท ยแพทย์ แผน - ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับ ไทย เจ้าหน้าที่ จานวน ๓๐ คน * ๑๒๐ บาท - ผู้นา รวม ๓,๖๐๐ บาท ชุมชน - ค่าจ้างเหมาทาปูาย - ส่วน ๑,๐๐๐ บาท ราชการ ในเขต รวม ๒๗,๐๐๐ บาท (งบรพ.) อาเภอ หนอง กุงศรี

พ.ย.๕๔ พ.ย.๕๔ คปสอ. -

๔. ประชุมจัดทา -มีแผนปฏิบัติการ พ.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔ - บุคลากร แผนปฏิบัติการประจาปี สาธารณสุข ๔ระดับ ๒๕๕๕ ระดับ คป ๑.๑แผนปฏิบตั ิการ สอ. รพ. ประจาปี ของ คปสอ. สสอ. รพ. ๑.๒แผนปฏิบตั ิการ สต./PCU

คปสอ. -

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๓๐ คน*๑๐๐ บาท*๒วัน รวม ๖,๐๐๐ บาท (งบรพ.) - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวันประชุม เตรียมการ จานวน ๔๖คน*๘๐ บาท*๒ วัน รวม ๗,๓๐๐


25

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

ประจาปี ของ รพ. ๑.๓แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี ของ สสอ. ๑.๔แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี ของ รพ.สต./ PCU

กลุ่มเปูาหมาย และ จานวน กลุ่มเปูาหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ หลัก

ร่วม

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด งบประมาณ) บาท - ค่าเช่าที่พัก ๔๖คน* ๗๕๐ บาท*๒คืน รวม ๖๙,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับ อากาศ ๑,๘๐๐บาท* ๔ คัน*๓ วัน รวม ๒๑,๖๐๐บาท - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ๔ คัน* ๓,๐๐๐บาท รวม ๑๒,๐๐๐บาท - ค่าเช่าห้องประชุม ๓ วัน* ๓,๐๐๐บาท รวม ๙,๐๐๐บาท - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวันในการ ประชุม จานวน ๔๖ คน*๕๐ บาท*๕ครั้ง รวม๑๑,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารเช้า จานวน ๔๖คน*๘๐ บาท รวม๓,๖๘๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อ *๔๖ คน*๒๘๐ บาท รวม ๓๘,๖๔๐ บาท - ค่าอาหารเย็น ๒ มื้อ *๔๖ คน*๒๘๐บาท รวม ๒๕,๗๖๐บาท - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวันประชุม ติดตามการดาเนินการ


26

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

๕. ประชุมชี้แจงนาเสนอ ข้อมูลสถานการณ์ สุขภาพและถ่ายทอด แนวทางการ ดาเนินงานคปสอ.ปี ๒๕๕๕ และแนวทาง การบูรณาการแผน สุขภาพชุมชนในที่ ประชุมระดับอาเภอ ๖. จัดทาแผนสุขภาพ ชุมชน แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพ รพ.สต. และ แผนสุขศาลา เชื่อมโยง แผนงานโครงการจาก ระบบยุทธศาสตร์สู่ ระบบงบประมาณทั้งใน องค์กร และแหล่ง งบประมาณภายนอก เช่นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กองทุนสุขภาพ ๗. จัดกิจกรรมลงนามคา รับรองการปฏิบัติ ราชการระดับอาเภอ

กลุ่มเปูาหมาย และ จานวน กลุ่มเปูาหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย

- Project - ร้อยละของ manager หัวหน้าส่วน - ผู้รับผิดชอบ ราชการเข้าใจ และนาสู่การ แต่ละ เปูาประสงค์ ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

หลัก

พ.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔

คปสอ. -

- ค่าถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุม ๑,๐๐๐บาท (งบรพ.)

- ผู้รั คปสอ. บผิ ดช อบ การ จัด ทา แผ น กอง ทุน คปสอ. เครือข่าย สุขภาพ

-

พ.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔ - บุคลากร - มีความ สาธารณสุข สอดคล้องของ ระดับ คป แผนแต่ละ สอ. รพ. ระดับ สสอ. รพ. สต./PCU -บุคลากรที่ มีส่วนได้เสีย ทั้งภาครัฐ และภาค ประชาชน พ.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔ - ผู้บริหาร - ร้อยละของ หน่วยงาน หน่วยงาน สาธารณสุข สาธารณสุขทา อปท. และ คารับรองการ เครือข่าย ปฏิบัติราชการ สุขภาพ ร่วมกับ อปท. และเครือข่าย สุขภาพ ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ ร่วม

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด งบประมาณ) จานวน ๔๖คน*๑๐๐ บาท*๑วัน รวม ๔,๖๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๐๓,๑๔๐ บาท (งบรพ.)

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๔๐ คน*๑๐๐ บาท*๑วัน รวม ๔,๐๐๐บาท (งบ คปสอ.)


27

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเปูาหมาย และ จานวน กลุ่มเปูาหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ หลัก

พ.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔

คปสอ.

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๔๐ คน*๑๐๐ บาท*๑วัน รวม ๔,๐๐๐บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๐๐บาท* ๗ชั่วโมง รวม ๔,๒๐๐บาท - ค่าถ่ายเอกสารการ ประชุม ๑,๐๐๐บาท รวมทั้งสิ้น ๙,๒๐๐บาท (งบ คปสอ.)

คปสอ. - คณะกรรม การ คป สอ. - SAT Team - Project manager - Goal manager - Goal team

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๔๐ คน*๑๐๐ บาท*๑๒ ครั้ง รวม ๔๘,๐๐๐ บาท - ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐บาท รวม ๕๐,๐๐๐บาท (งบคปสอ.๓๔,๕๐๐ บาท งบ สสจ. ๑๒,๕๐๐ บาท)

ร่วม

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด งบประมาณ)

๑๐๐

๘. จัดประชุมพัฒนา ศักยภาพด้านการ ประเมินยุทธศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อการสร้าง ความรู้ความเข้าใจปรับ กระบวนทัศน์การ พัฒนาโดยมุ่งเน้นการ บริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการสื่อสาร ยุทธศาสตร์แก่บุคลากร ในองค์กร SAT Team อาเภอ

- SAT Team อาเภอ

๙. จัดประชุม คณะกรรมการคปสอ. ,SAT Teamอาเภอ ,Project manager, Goal manager Goal team เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามผลการ ดาเนินงานการปฏิบัติ ราชการตามคารับรอง ตามแผนยุทธศาสตร์ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เดือนละ ๑ ครั้ง

พ.ย.๕๔ ก.ย.๕๕ - คณะ - รายงานการ กรรมการค ประชุม ๑ ครั้ง/ ปสอ. เดือน ร้อยละ ๑๐๐ - SAT Team - มีรายงาน - Project ความก้าวหน้า manager การดาเนินงาน - Goal ทุกโครงการ ๑ manager - Goal team ครั้ง/ เดือน

- ร้อยละของ กลุ่มเปูาหมาย เข้าใจ การ ประเมิน ยุทธศาสตร์เชิง สร้างสรรค์ ร้อยละ ๑๐๐


28

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

๑๐. Team ประเมินผล การดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ ๓ เดือน/ ครั้ง และนาเสนอ คณะกรรมการคปสอ.

๑๑. สร้างฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อ พัฒนางานประเมินผล แผนงาน/โครงการ ระดับจังหวัดและระดับ อาเภอ ปี ๒๕๕๕

กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัดและ และ ค่าเปูาหมาย จานวน กลุ่มเปูาหมาย - SAT Team - รายงาน ความก้าวหน้า - Project การดาเนินงาน manager ทุกโครงการ ๓ - Goal ครั้ง/ เดือน manager - Goal team - ทีม SAT จัดทา ใบ SCARs หลังการ ประเมินแต่ละ ครั้ง ให้ ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ ระดับอาเภอ๓ ครั้ง/ เดือน

- คณะ - มีฐานข้อมูล กรรมการค สุขภาพอาเภอ ปสอ. - SAT Team - Project manager - Goal manager - Goal team

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด พ.ย.๕๔ ก.ย.๕๕

พ.ย.๕๔ ก.ย.๕๕

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด หลัก ร่วม งบประมาณ) คปสอ. - คณะ - ค่าอาหารว่างกรรมการ เครื่องดื่ม จานวน ๑๕ คปสอ. คน * ๒๕บาท*๔ครั้ง* ๑๐แห่ง รวม - SAT ๑๕,๐๐๐บาท Team - อาหารกลางวัน - Project manager จานวน ๑๑คน*๕๐ บาท*๔ ครั้ง รวม - Goal manager ๒,๒๐๐บาท - ค่าถ่ายเอกสาร - Goal ๒,๐๐๐บาท team - ค่าตอบแทนเชิงรุก ๑๑ คน*๓๒๐บาท*๔ ครั้ง รวม ๑๔,๐๘๐ บาท รวม ๓๓,๒๘๐บาท (งบ คปสอ.)

คปสอ. - คณะกรรม - จัดซื้อระบบsoft การ คป ware ๕,๐๐๐บาท สอ. - SAT Team - Project manager - Goal manager Goal team


29

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัดและ ระยะเวลา และ ค่าเปูาหมาย ดาเนินการ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กลุ่มเปูาหมาย ๑๒. จัดมหกรรมการ - คปสอ. มิ.ย.๕๕ ก.ค.๕๕ - มีการจัดเวที แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับ หนองกุงศรี แลกเปลีย่ น อาเภอร่วมกับภาคี เรียนรู้ ๑ครัง้ /ปี - ภาคี เครือข่ายสุขภาพและ เครือข่าย ประกวดกิจกรรมดีเด่น ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพระดับ อาเภอ ปี ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด หลัก ร่วม งบประมาณ) คปสอ. - คณะก - จัดทาปูาย รรมการ ประชาสัมพันธ์ คปสอ. ๒,๐๐๐บาท - อปท. - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ - ส่วน ราชการ เครื่องดื่มผู้เข้าร่วม ประชุม ๔๐๐ คน* ใน ๑๐๐ บาท รวม อาเภอ ๔๐,๐๐๐ บาท หนอง กุงศรี - ค่าวัสดุใช้สอย ๒๐,๐๐๐บาท - องค์กร เอกชน - ค่ารางวัลการประกวด การนาเสนอผลงาน - โรงเรีย การพัฒนาสุขภาพ น นวัตกรรมสุขภาพ - วัด (โปสเตอร์/ นาเสนอ ส่งเสริม เวที) สุขภาพ รางวัลที่ ๑ = ๔,๐๐๐ -ประชา บาท*๒ รางวัล รางวัลที่ ๒ = ๓,๐๐๐ ชน ทั่วไป บาท*๒ รางวัล รางวัลที่ ๓ = ๒,๐๐๐ บาท*๒ รางวัล รางวัลชมเชย ๑,๐๐๐ บาท*๑๔รางวัล รวม ๓๒,๐๐๐บาท - ค่าจัดทาเกียรติบัตร ๑๔ แผ่น* ๒๐๐บาท รวม ๒,๘๐๐บาท - ค่าจัดทาโล่ห์รางวัล ๒ โล่ห*์ ๑,๕๐๐บาท รวม ๓,๐๐๐บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ


30

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

กลุ่มเปูาหมาย และ จานวน กลุ่มเปูาหมาย

ตัวชี้วัดและ ค่าเปูาหมาย

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด

๑๓. เข้าร่วมนาเสนอ - คปสอ. - เข้าร่วมนาเสนอ ก.ค.๕๕ ในมหกรรมการ หนองกุงศรี ผลงานในเวที แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับ - ภาคี แลกเปลีย่ น จังหวัด ปี ๒๕๕๕ เรียนรูร้ ะดับ เครือข่าย จังหวัด >๓ ด้านสุขภาพ เรื่อง

ก.ย.๕๕

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด หลัก ร่วม งบประมาณ) ประกวด ๕คน*๒๔๐ บาท รวม ๑,๒๐๐ บาท รวม๑๐๑,๐๐๐ บาท (งบคปสอ.) - ค่าพาหนะเดินทางผู้ ร่วมประชุม ๓๐๐๐ บาท*๑๐ แห่ง รวม ๓๐,๐๐๐บาท(ของบ สนับสนุนอปท.) - ค่าวัสดุใช้สอยในการ จัดบูทกิจกรรม ๒๐๐๐บาท*๑๐แห่ง รวม ๒๐,๐๐๐บาท (ของบสนับสนุน อปท.) รวมทั้งสิ้น ๑๕๑,๐๐๐ บาท คปสอ. -รพ. - ค่าอาหารกลางวัน-รพ.สต. อาหารว่างและ -ภาคี เครื่องดื่มผู้เข้าร่วม เครือข่า ประชุมเตรียมการ ยด้าน ๓๐ คน*๑๐๐ บาท สุขภาพ รวม ๓,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุใช้สอยจัดการ นาเสนอผลงาน ๒๐,๐๐๐บาท รวม๒๓,๐๐๐บาท (งบคปสอ.)


31

Template/กระบวนการ กิจกรรมหลัก

๑๔. สรุปการ ดาเนินงานการปฏิบัติ ราชการตามคารับรอง ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๕ ในที่ประชุม, รูปเล่มนาเสนอ

กลุ่มเปูาหมาย ตัวชี้วัดและ และ ค่าเปูาหมาย จานวน กลุ่มเปูาหมาย - คปสอ. - มีการสรุปผล หนองกุงศรี การดาเนินงาน ประจาปี - ภาคี นาเสนอ เครือข่าย ด้านสุขภาพ

ระยะเวลา ดาเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด ก.ค.๕๕

ก.ย.๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก

ร่วม

คปสอ. -รพ. -รพ.สต. -ภาคี เครือข่าย ด้าน สุขภาพ

แหล่งงบประมาณ (บาท) (ระบุตามหมวด งบประมาณ) - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม-อาหาร กลางวัน จานวน ๔๐ คน*๑๐๐ บาท*๒ ครั้ง รวม ๘,๐๐๐ บาท - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ๔,๐๐๐บาท รวม ๑๒,๐๐๐บาท (งบคปสอ.)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๒,๖๒๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ( คปสอ. ๒๓๒,๔๘๐ บาท / รพ.๒๔๐,๑๔๐ บาท /อปท.๕๐,๐๐๐บาท) หมายเหตุ :ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ ๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งสิ้น ๕๒๒,๖๒๐ ดังรายละเอียด ดังนี้ ประเด็น งบประมาณทั้งหมด ไตรมาสที่ ๑

ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

- ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหาร

๑๓๔,๗๘๐

๑๖,๓๐๐

๕๖,๓๐๐

๒๗,๓๐๐

- ค่าวัสดุ

๒,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

- ค่าตอบแทน

๑๙,๗๒๐

๔,๗๒๐

๓,๕๒๐

- จัดซื้อระบบsoft ware

๕,๐๐๐

- ค่าเช่าที่พัก

๖๙,๐๐๐

๑. รายรับ ๒.

๕๒๒,๖๒๐ บาท

รายจ่าย

๓,๕๒๐


32

ประเด็น

งบประมาณทั้งหมด

- ค่าจ้างเหมาทาปูาย

ไตรมาสที่ ๑ ๓,๐๐๐

- ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

๒๑,๖๐๐

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

๑๒,๐๐๐

- ค่าเช่าห้องประชุม

๙,๐๐๐

- ค่าถ่ายเอกสาร

๔,๐๐๐

ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

๔,๐๐๐

- ค่าจัดทาเกียรติบตั ร-โล่ห์

๕,๘๐๐

- ค่าพาหนะเดินทาง

๓๐,๐๐๐

- รางวัลการประกวดการนาเสนอ ผลงาน

๓๒,๐๐๐


33

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท -ผู้ประเมิน อนุมัติ

รายละเอียด อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทาแผน

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

-ผู้ให้

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ บรรลุเปูาหมาย

ผู้ที่ได้รับผล

ทุกชุมชนในอาเภอหนองกุงศรี

-สสอ. -รพ.สต. / รพ. -อปท. / อสม. -ตัวแทนภาคประชาชน -ประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Stakeholders ส่งผลกระทบต่อ ได้รับผลกระทบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสาเร็จของ จากโครงการ โครงการ สสจ. ควบคุมกากับติดตาม ประเมินผล

ตัวแทนภาคประชาชน

มีส่วนร่วมในการ ดาเนินการแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพ

อปท./ส่วนราชการ

มีส่วนร่วมในการ ผลักดันแก้ไขปัญหา สุขภาพ มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนงบประมาณ

-

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี -ไม่ได้ออกติดตาม ประเมินผลตามแผน

แนวทางในการแก้ไข -สร้างทีมประเมินระดับ อาเภอ -ติดตามการดาเนินงานใน ระดับคปสอ.อย่างสม่าเสมอ ทุกเดือน

ไม่เห็นความสาคัญใน -ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ -จัดการประชุม /รับ ข้อเสนอแนะจาก ผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย ขาดการบูรณาการแผน ร่วมกันระดับอาเภอ

-ประชุมชี้แจงนาเสนอข้อมูล สถานการณ์สุขภาพและ ถ่ายทอดแนวทางการ ดาเนินงานคปสอ.ปี๒๕๕๕ และแนวทางการบูรณาการ แผนสุขภาพชุมชนในที่ ประชุมระดับอาเภอ -จัดทาแผนสุขภาพชุมชน แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ รพ. สต. และแผนสุขศาลา เชื่อมโยงแผนงานโครงการ


34

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลกระทบต่อ ความสาเร็จของ โครงการ

ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี

แนวทางในการแก้ไข จากระบบยุทธศาสตร์สู่ ระบบงบประมาณทั้งใน องค์กร และแหล่ง งบประมาณภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่ บวกสูง+๓ บวกกลาง+๒ บวกต่า+๑ เกี่ยวข้อง สสจ. ยกระดับการ บริหารจัดการ ของส่วนราชการ

ลบต่า-๑

ลบกลาง-๒

ลบสูง-๓

รวม +๓

รพ.

ยกระดับการ บริหารจัดการ ของส่วนราชการ

+๓

สสอ.

ยกระดับการ บริหารจัดการ ของส่วนราชการ

+๓

รวม

+๙


35

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่ สัมพันธ์

โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้า

โครงการพัฒนา คุณภาพการรักษาและ การบริการ คปสอ. หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

X

โครงการลดการปุวย และตายด้วยโรคติดต่อ ที่เป็นปัญหาของพื้นที่ โครงการปัจจัยพื้นฐาน ดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอหนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ ๑๔.๑ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ด้านสร้างองค์ความรู้ - การตอบแบบประเมินตนเอง - ด้านระบบการติดตามและประเมิน

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทา ร่วมกัน

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้า

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมสอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

X มีกิจกรรมสอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

X

คาอธิบาย - คาถามเข้าใจยากทาให้ตอบ คาถามไม่ ถูกต้อง -การติดตามที่ไม่ต่อเนื่อง

ประชาชนดูแลสุขภาพ ตนเองได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ - ไม่สามารถตอบคาถามได้ - ไม่ให้ความร่วมมือ -ไม่บรรลุเปูาหมายตามแผน

๑๔.๒วิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Grade : Combined effect of Likelihood/ Seriousness Seriousness low medium high Likelihood low E D C medium D C B high C B A

Extreme A A A


36

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ นา แนวทางไปใช้

ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น

-ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

B

-ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญ -สร้างแรงจูงใจ

สสอ. รพ.

มีงบประมาณใน การใช้จ่าย เพิ่มขึ้น

-ไม่สามารถตอบคาถามได้

C

-อธิบายชี้แจงแนวทางการใน การตอบคาถามให้ตรงประเด็น

สสอ. รพ.

-

-ไม่บรรลุเปูาหมายตาม แผน

B

มีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

สสอ. รพ.

-

ความเสี่ยง


แผนปฏิบัติการประจาปี 2554 คปสอ หนองกุงศรี ๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ๑. ทบทวนและแต่งตั้ง Project manager, Goal manager, Goal team, SAT team ๒. จัดประชุมผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานของคปสอ.ปี ๒๕๕๔และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนงานประจาปี ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รปู แบบการดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการของคปสอ. ปี ๒๕๕๕ ๔. ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ๒๕๕๕ ๔.๑แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ คปสอ. ๔.๒แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ รพ. ๔.๓แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ สสอ. ๔.๔แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ รพ.สต./PCU ๕. ประชุมชี้แจงนาเสนอข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและถ่ายทอดแนวทางการ ดาเนินงานคปสอ.ปี๒๕๕๕ และแนวทางการบูรณาการแผนสุขภาพชุมชนใน ที่ประชุมระดับอาเภอ ๖. จัดทาแผนสุขภาพชุมชน แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ รพ.สต. และแผนสุข ศาลา เชื่อมโยงแผนงานโครงการจากระบบยุทธศาสตร์สรู่ ะบบงบประมาณ ทั้งในองค์กร และแหล่งงบประมาณภายนอก เช่นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กองทุนสุขภาพ ๗. จัดกิจกรรมลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ๘. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาโดย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


แผนปฏิบัติการประจาปี

2554 คปสอ หนองกุงศรี

กิจกรรม

๙.

๑๐. ๑๑. ๑๒.

๑๓. ๑๔.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มุ่งเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารยุทธศาสตร์แก่บุคลากรใน องค์กร SAT Team อาเภอ จัดประชุมคณะกรรมการคปสอ. ,SAT Teamอาเภอ ,Project manager, Goal manager Goal team เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามผลการ ดาเนินงานการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองตามแผนยุทธศาสตร์ และ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เดือนละ ๑ ครัง้ Team ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๓ เดือน/ ครั้ง และ นาเสนอคณะกรรมการคปสอ. สร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประเมินผลแผนงาน/ โครงการระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ปี ๒๕๕๕ จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะดับอาเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประกวดกิจกรรมดีเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพระดับ อาเภอ ปี ๒๕๕๕ เข้าร่วมนาเสนอในมหกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ สรุปการดาเนินงานการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๕ ในที่ประชุม, รูปเล่มนาเสนอ

…………………………………..ผู้เสนอโครงการ (นายกิตติ เหลาสุภาพ ) นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

……………..………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสุพรรณ เขตบรรจง ) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

……………..………..………………...ผู้เห็นชอบโครงการ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

…………………………..…..……….ผู้อนุมัติโครงการ (นายสมยศ ศรีจารนัย ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมปูองกัน) สาธารณสุขเขตพื้นที่โซน 5


39

เปูาประสงค์ที่ ๒ ผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เปูาประสงค์ที่ ๔ สร้างวัฒนธรรมองค์กร เปูาประสงค์ที่ ๑๒ มีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพ เปูาประสงค์ที่ ๑๖ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ เปูาประสงค์ที่ ๑๗ สังคมหนองกุงศรีมีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพมีความสุขพอเพียง อย่างเป็นองค์รวม


40

๑. โครงการสุขภาวะชุมชนวิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ได้น้อมเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้ กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสังคมไทย ไว้ว่ามุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรวมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ยึ ด คนเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางพั ฒ นา เชื่ อ มโยงทุ ก มิติ ข องการพั ฒ นาและยึด ภู มิ สั ง คม ตามความ หลากหลายทางวัฒนาธรรม ตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนและสังคมนั้นๆ ตลอดจนยึดการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยการพัฒนาอย่ างเป็ นล าดับขั้นตอน เริ่มจากการพึ่งตนเองก่อนและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสู่ ภายนอก ซึ่งสุขภาพดีหรือสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณหรือทางปัญญานั้น บูรณา การอยู่ในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งหมด ยุทธศาสตร์ พัฒ นาระบบสุ ขภาพชุมชนคือทาให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์ประกอบของระบบ สุขภาพชุมชนทั้งหมด ดังนั้น คปสอ. หนองกุงศรี จึงได้จัดทาโครงการ สุขภาวะชุมชน วิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเริ่มจากการมองระบบสุขภาพชุมชนเป็นฐานและเชื่อมโยงมิติสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการดูแลประชากรกลุ่มเปูาหมายและคนพิเศษทางสังคมให้มีสุขภาวะ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพในการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/แผนที่ชุมชน ๓.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีมาตรฐาน ๔.เพื่อให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนของตนเอง ๕.เพื่อใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ๖.บูรณาการการดูแลประชากรกลุ่มเปูาหมายและคนพิเศษทางสังคมให้มีสุขภาวะ

๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ - ประชาชนทั่วไป และคนพิเศษทางสังคมในเขตอาเภอหนองกุง ศรี - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณและมีส่วน ร่วมในการดาเนินงานร่วมกับชุมชน - หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน การดาเนินงาน -จานวน ๓๐ หมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ - หน่วยงานเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในอาเภอ หนองกุงศรี


41

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ ๑. คัดเลือกชุมชนเปูาหมาย ๒.จัดประชุมอบรมนักจัดการสุขภาพในการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/แผนที่ชุมชน ในการบริหาร จัดการสุขภาพ ๓.ดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้จากการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/แผนที่ชุมชน ๔.ติดตามและประเมินผล สรุปบทเรียน ๕.จัดเวทีนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเพื่อค้นหานวัตกรรมในระดับอาเภอ

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑. มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สุขภาพของชุมชน

ผลลัพธ์ ๑. ชุมชนเปูาหมายมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ปัญหาของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการจัดทาแผนแม่บทชุมชนใน การดาเนินงานด้านสุขภาพตนเองและชุมชน ในรูปแบบ สุขภาพดีแบบพอเพียงในบริบทของอาเภอหนองกุงศรี โดย การสร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒. ศึกษาทุนทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนและ ๒. ศึกษาบริบทและมิติสังคมวัฒนธรรมชุมชน เครือข่ายเพื่อหาสิ่งดีดีในการดาเนินกิจกรรม เลือกพื้นที่ ศึกษามา ๓ หมู่บ้าน / หน่วยบริการสารณสุข ๓. มีองค์กร/ผู้รับผิดชอบ กาหนดบทบาทที่ชัดเจน ภาคี ๓. มีการกาหนดองค์กร/ผู้รับผิดชอบแผน เครือข่ายเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ๔. กาหนดองค์กรภาคีเครือข่าย ที่เป็นภาคประชาสังคม ๔ .มีกระบวนการจัดประชาคม เพื่อประชาวิจารณ์และตั้ง จากผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อประชา ปณิธานร่วมกัน วิจารณ์และตั้งปณิธานร่วมกัน ๕. มีแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมในแผนชุมชน โดยเน้นการ ๕. มีการจัดทาโครงการจากกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติ ส่งเสริมฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการพัฒนา การ พฤติกรรมทางสุขภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อการ สุขภาวะของชุมชนอาเภอหนองกุงศรี ๖. ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ๖. มีการระดมทุนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก และสามารถจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์กรปกครอง สุขภาพที่สาคัญของชุมชนได้ ส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพหรืออื่น ๆ ๗.พัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพและภาคีเครือข่าย ให้เป็น ๗. มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการแบบบูรณาการ สื่อกลางในการประสานและจัดบริการสร้างนาซ่อมสุขภาพ เพื่อการมีระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับมิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้สุข


42

ผลผลิต

๘. สรุปประเมินผลแผนงานโครงการ

ผลลัพธ์ ศาลาเป็นฐานปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการเยี่ยมติดตาม ประชากรกลุ่มเปูาหมายและคนพิเศษทางสังคมให้มีสุข ภาวะ รวมถึงมีการจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้มี ความสามารถเป็นชุมชนต้นแบบ" บวรยิ้ม” และเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้ อีกทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ๘.มีการติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพตนเองและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

ค่า ระยะเวลา เป้าหมาย

๑. ทุกชุมชนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ปัญหาของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นการจัดทาแผนแม่บทชุมชนในการดาเนินงานด้านสุขภาพ ตนเองและชุมชน ในรูปแบบสุขภาพดีแบบพอเพียงในบริบทของ อาเภอหนองกุงศรี โดยการสร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒. สร้างและพัฒนา " นักจัดการยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชน " ( GO / NGO/ ภาคีเครือข่าย )ในระดับอาเภอ ให้มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ ชุมชน ( ผ่านกระบวน การพัฒนากระบวนทัศน์ และทักษะชุมชนแก่ หน่วย SWOT ด้านสุขภาพ )

- ชุนชนสามารถ ตาบลละ ๓ วิเคราะห์ปัญหา หมูบ่ ้าน ชุมชน

๓. จัดกระบวนการการทาแผนชุมชน โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็น เครื่องมือในการกากับแผนงาน/โครงการ ๔. มีองค์กร/ผู้รับผิดชอบ กาหนดบทบาทที่ชัดเจน ภาคีเครือข่าย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

- ชุมชนมีแผน ดาเนินการ - องค์กร/ผู้นา ชุมชนดาเนินการ ตามบทบาท หน้าที่ร้อยละ ๘๐ - ชุมชนมีแผน ๓๐ หมู่บ้าน ธ.ค. ๕๔– ดาเนินการ ม.ค.๕๕ -คณะกรรมการ ๑๐ กองทุน ธ.ค. ๕๔ บริหารกองทุน ได้รับการประชุม

๕.มีการประชุมชี้แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ

- นักจัดการ สุขภาพมีความรู้ ในการทาแผน ชุมชน

พ.ย. ๕๔ – ธ.ค. ๕๔

นักจัดการ ต.ค. ๕๔ – สุขภาพ ก.ย. ๕๕ หมู่บ้าน เปูาหมายหมู่ ละ ๑๐ คน ๓๐ หมู่บ้าน ม.ค. ๕๕ – ก.พ. ๕๕ ๓๐ หมู่บ้าน พ.ย. ๕๔


43

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

ค่า ระยะเวลา เป้าหมาย

ชี้แจ้งและเข้าใจ บทบาทของ ตนเอง - ชุมชนมีแผน ปฎิบัติการ ร้อยละ ๘๐ ๖. มีการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ( Mini – SLM ) - ชุมชนสามารถ สาหรับแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ดูแลสุขภาพ ๑ แห่ง/รพ. ๗. มีแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมในแผนชุมชนไม่น้อยกว่า ๒ ตนเองได้ครบทั้ง สต. กิจกรรม โดยเน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพและวิถีชีวิตของคน ๓ กิจกรรม ในชุมชน เพื่อการลดโรคที่เป็นปัญหาสาคัญและการพัฒนาระบบ -ระบบสุขภาพ สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งของอาเภอหนองกุงศรี ชุมชนเข้มแข็ง ๓๐ หมูบ่ ้าน ๘. ชุมชนมีการระดมทุนทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุน รพ.สต.และสุข งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนชุมชน ทั้งจากในและนอกชุมชน ศาลาผ่านเกณฑ์ ท้องถิ่นและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินกิจกรรมสร้างและ มาตรฐาน ซ่อมสุขภาพในกลุ่มประชากรเปูาหมายและคนพิเศษทางสังคมให้มี สุขภาวะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ธ.ค.๕๔ – ม.ค. ๕๕ ก.พ.๕๕ – ส. ค.๕๕

ก.ค.๕๕ – ส.ค.๕๕

๘.มีการติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพตนเอง การตื่นตัวและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยเน้นการประเมินแบบมี ส่วนร่วมมุมมองเชิงระบบ กองทุนสุขภาพ ได้รับการ ๒ ครั้ง ๙.มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเมิน ๒ ครั้ง อย่างน้อย ๒ ครั้ง -มีการนาเสนอ ผลงาน ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐.มีการนาเสนอผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน -แกนนาสามารถ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เผยแพร่และเป็น ๑ ครัง้ ๑๑.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงาน และประกวดพร้อม ต้นแบบสุขภาวะ มอบรางวัล รพ.สต., สุขศาลาดีเด่น หมู่บ้านต้นแบบ " ชุมชนดี สุข ๑ ครั้ง ภาวะดี ตามวิถีชาวหนองกุงศรี"สรุปประเมินผลโครงการ

มี.ค. ๕๕ และ ก.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ ก.ย. ๕๕


44

จุดแข็ง นโยบายของผู้บริหารมีความชัดเจน ทีมพัฒนาศักยภาพระดับอาเภอมีความรู้ความเข้าใจใน การดาเนินงาน มีการจัดทาแผนงานโครงการที่ตอบสนองในการดูแล สุขภาพ มีการจัดหาเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในระดับอาเภอ โดยการจัดหา ผ้าปุาในช่วงวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่ ปัจจุบัน มี เงินกองทุน ๕๙,๗๙๓.๔๑บาท มีจิตอาสาในระดับชุมชน สามารถติดต่อประสานงานได้ ง่าย (ชัดเจนมากในตาบลหนองสรวง หนองบัว และใน บางหมู่บ้านของตาบลโคกเครือ หนองหิน และหนองกุง ศรี) มีบริการเชิงรุก โดยการค้นหา ประเมินภาวะ พิการในระดับชุมชน และประสานแพทย์เพื่อออก ใบรับรองความพิการ ประสาน อพม. เพื่อบริการผู้พิการและญาติใน การ ประสาน พมจ.กาฬสินธุ์ และออกบัตรสมาร์ทการ์ด ให้ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง /ผู้สูงอายุ ที่เจ็บปุวยและเป็น End Stage of Life หลังได้รับการดูแลแบบ Palliative Care Support ผู้ปุวย ญาติ และชุมชนให้การตอบรับ เป็นอย่างดี ต้องการให้ดาเนินการต่อ มีผลชัดเจนในกลุ่ม Case CA. ที่ได้รับการดูแลเรื่อง Pain , ความสุขสบาย การนอนหลับ (ช่วยให้ Care Giver ได้พักผ่อนบ้างมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง) อาเภอหนองกุงศรี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ชอบการทาบุญเป็นพื้นฐาน จุดอ่อน คณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความต่อเนื่องในการ ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานกองทุนสุขภาพมีความรู้ใน เรื่องสุขภาพน้อย ผู้บริหารในระดับกองทุนสุขภาพไม่ให้ความสาคั

โอกาส มีนักจัดการสุขภาพชุมชนที่ผ่านการอบรมการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สปสช.ให้ความสาคัญกับการใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สารวจ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานข้อมูล/แลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ๒ครั้ง (เปรียบเทียบข้อมูล) ในระดับตาบลควรมีการคัดเลือกตัวแทน และสมัครเป็น สมาชิกชมรมคนพิเศษทางสังคม อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง รพช. /รพ.สต.ติดตั้งกล่องรับบริจาค “ทาบุญวันละบาท” เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือกลุ่ม “คนพิเศษ” ได้อย่างอิสระและรวดเร็ว - จัดตั้งชมรมผู้พิการในระดับอาเภอ ตาบล และจัดกิจกรรม อย่างน้อย ปีละ๒ครั้ง - จัดหาอาชีพเสริมให้ผู้พิการ/ญาติ สามารถมีรายได้ และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่เดิม - เผยแพร่ความดีงาม ของชมรมจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง - คัดเลือกและเผยแพร่คนพิการตัวอย่างในระดับชุมชน - สานต่อการดูแลแบบPalliative Care ใน Case End of Life ให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้น - ทุกสถานบริการจัดบริการ”คนพิเศษทางสังคม”ได้ตาม มาตรฐาน (สิ่งอานวยความสะดวก +กายอุปกรณ์ + สนับสนุนให้กลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือทางด้าน สุขภาพ การศึกษา ทางอาชีพสร้างรายได้ และทางสังคม+ ๓ ก. กรรมการ กองทุน และกิจกรรม) - จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในระดับโรงพยาบาลชุมชนทุกวัน ราชการ ภาวะคุกคาม - ชุมชนไม่มีความรู้ในการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ - การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้ชุมชนรับรู้ยังน้อย - มีการติดตาม ประเมินผลน้อยในระดับกองทุน - การมีส่วนร่วมของภาคราชการ เอกชนและภาคส่วนอื่น น้อย


45

ข้อมูลเปูาหมายยังไม่ชัดเจน (จานวนผู้พิการ สธ. ไม่ตรง - ชุมชนบางแห่งเข้าใจว่าการเจ็บปุวยในกลุ่มคนพิเศษทาง กับ อปท. และ พมจ.) สังคม/ผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติ จึงให้ความสาคัญในการใส่ใจ ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง (ปัญหาคนพิเศษมีแบบ ด้านสุขภาพกลุ่มนี้น้อย ซับซ้อน) ควรช่วยเหลือ/ส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายมี คุณภาพชีวิตที่ดี หรือมีความผาสุกตามอัตภาพยังไม่มีการ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มีสิ่งดีๆ แต่ขาดการจัด เวที) มีอปท. บางแห่ง ให้ความสาคัญน้อย ให้การสนับสนุน เฉพาะเบี้ยยังชีพ หรือจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้น้อย ชมรมคนพิเศษทางสังคมยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน ๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

ตอบสนองงานประจา/ผลผลิตกระทรวง

เป้าประสงค์ที่ ๓ หลักประกันสุขภาพที่ เป็นธรรมทั่วถึงมีคุณภาพ

ผลผลิต : ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มี การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการกองทุนอยู่ในระดับ A , A+

เป้าประสงค์ที่ ๘ สังคมกาฬสินธุ์มี วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพที่มี ความสุขพอเพียงเป็นองค์รวม เป้าประสงค์ที่ ๙ ระบบสุขภาพชุมชน เข้มแข็ง

ผลผลิต : ร้อยละของชุมชนทีม่ ีการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นองค์รวม โดยยืนอยู่ บนความพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ ๑๐ สังคมอาเภอหนองกุง ศรีเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งคนทุกข์ยาก ดูแล รักษาคนจน คนทุกข์คนยาก และ ผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพอย่างเคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผลผลิต : ร้อยละของชุมชนที่มีระดับความสาเร็จในการจัดการด้าน สุขภาพ “คนพิเศษทางสังคม”ได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นองค์รวมระดับ ๕

๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งใน โครงการ Project Sponsor Project

ผลผลิต : ร้อยละของชุมชนทีม่ ีการบริหารจัดการสุขภาพที่ดี โดยการมีสว่ น ร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ชื่อผู้รับผิดชอบ ๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมปูองกัน สสจ.กาฬสินธุ์ - นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ - ผู้อนุมัติโครงการ - ผู้เห็นชอบโครงการและผู้ติดตามกากับ - ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินโครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ


46

ตาแหน่งใน โครงการ Manager Project Team

ชื่อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- นายสุพรรณ เขตบรรจง - นายอาทิตย์ เลิศล้า - นางสุมาลี เขตบรรจง - นางศิริมา โคตตาแสง - นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙, และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุายธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุายมหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุายมหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์ - นางจันทร์เพ็ญ จึงวานิช - นางศิริกูล พลศักดิ์ขวา - ภก.พูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์ - นางสาวคณาพร วงษ์สีดาแก้ว - นางสาวจุฑารัตน์ นรการ - ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม - ประชาคม/ จัดทาแผนงาน โครงการร่วมกับ ชุมชน /ปรับปรุงพัฒนางาน - อบรม/ให้ความรู้ / เอกสารวิชาการด้านสุขภาพ - ประเมินตนเอง - สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน - สนับสนุนงบประมาณ - ระดมทุนพัฒนากองทุนให้เข็มแข็งและยั่งยืน - กากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ๑. รถยนต์สานักงาน ๒. งบประมาณค่าใช้จ่าย

จานวน ๑ คัน

๖๘๗,๑๔๐ บาท

แหล่งที่มาของทรัพยากร : โรงพยาบาลหนองกุงศรี : จาก คปสอ.หนองกุงศรี


47

๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ๖๗๐,๒๖๐ บาท ดังรายละเอียด ดังนี้ ประเด็น

งบประมาณทั้งหมด

๑. รายรับ

๖๗๐,๒๖๐

๒. รายจ่าย - คปสอ.หนองกุงศรี - รพ.สต. - สปสช - รพ.หนองกุงศรี ค่าตอบแทนในการออกติดตามเยี่ยม บ้านบริการด้านสุขภาพทุก๔ มิติ เบิกจ่ายตามสิทธิ์ ค่าจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

๖๗๐,๒๖๐ ๑๔๕,๑๖๐ ๓๙๒,๐๔๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๖,๔๐๐

ค่าอุปกรณ์เสริมกายเทียม/รถเข็น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่มคณะกรรมการสรุป กิจกรรม ค่าจัดทาคู่มือคนพิเศษทางสังคม จานวน ๑๒๐เล่มๆละ ๑๐บาท จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการ ดาเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สัญจรแก่คณะกรรมการบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ออกติดตามเยี่ยมและประเมินผล การดาเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ๒ ครั้ง อบรมฟื้นฟูนักจัดการสุขภาพ หมู่บ้านนาร่อง รพ.สต. ละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ๑๐ คน (แบ่งเป็น ๓ โซน)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๖๖,๔๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๖,๔๐๐

บูรณาการกับ G ๘ ๖๗,๐๐๐ บูรณาการกับ G ๘ ๑,๒๐๐

๗,๗๐๐

๑,๒๐๐

๗,๗๐๐

๑๕,๖๐๐

๑๒๑,๕๐๐

๗,๘๐๐

๑๒๑,๕๐๐

๗,๘๐๐


48

ประเด็น อาเภอติดตาม/นิเทศงานโดยใช้ เกณฑ์ประเมินของจังหวัดโดนทีม SAT อาเภอ จัดอบรมทีม SAT ชุมชนในการออก ประเมิน ทีม SAT ชุมชนและทีม SAT อาเภอออกประเมินไขว้ ระหว่าง หน่วยบริการ แบ่งทีมประเมิน ออกเป็น ๓ ทีม จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ (หลักสูตร ๒ วัน) ประกวด อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ใน ระดับอาเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผล การดาเนินงานระดับอาเภอ รวมจ่าย

งบประมาณทั้งหมด

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒๔,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๔,๕๐๐

๑๔,๕๐๐

๔๐,๙๒๐

๑๒,๐๐๐

๔๐,๙๒๐

๒๗๐,๕๔๐

๒๗๐,๕๔๐

๙,๘๐๐

๙,๑๔๐

๓๒,๑๐๐

๓๒,๑๐๐

๖๘๗,๑๔๐

๑๓๑,๒๐๐ ๓๒๔,๘๔๐ ๑๓๙,๘๐๐ ๙๐,๖๔๐

กิจกรรม ๑. ค่าวัสดุสานักงาน

เป้าหมาย ไตรมาส ๑ น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ โรงพยาบาลหนองกุงศรี ค่าอบรม อสม. อพม. บูรณาการกับเปูาประสงค์อื่น อผส. ญาติผู้ดูแล ๒. ค่าตอบแทนใน ๘ คนX ๔ ชม.Xตามสิทธิ์ X การออกติดตามเยี่ยม ๘๐ ครั้ง บ้านบริการด้าน = ๖๖,๔๐๐ บาท สุขภาพทุก๔ มิติ (ครั้งละ ๓ คน เฉลี่ย ๘๓๐ เบิกจ่ายตามสิทธิ์ บาท/ครั้ง) ๓. ค่าจัดประชุม บรูณาการร่วมกับ G ๘ ชี้แจงคณะกรรมการ ๔. ค่าอุปกรณ์เสริม -รถเข็น๑๕คันๆละ๔,๕๐๐บาท กายเทียม/รถเข็น เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐บาท -ไม้เท้าขนาดต่างๆ

ไตรมาส ๒

๒๐,๐๐๐

-

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒๐,๐๐๐

-

๒๖,๔๐๐

ขอเบิกจาก กองทุน ฟื้นฟู ผู้พิการ


49

กิจกรรม

เป้าหมาย

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ของ สปสช.

๕. ค่าการบันทึก -ค่าล้าง อัดรูปภาพถ่าย ใช้งบ กิจกรรมและนาเสนอ ปกติโรงพยาบาลหนองกุงศรี ผลงาน ๖. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการสรุปกิจกรรม ๒๐ คน X ๒ ครั้ง X ๑๐๐ บาท = ๒,๐๐๐ บาท ๗. ค่าจัดทาคู่มือคนพิเศษทางสังคม จานวน ๑๒๐เล่มๆละ ๑๐บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท


50

แผนปฏิบัติการ ( Action Plan) ลาดับ

กิจกรรม

จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการ ดาเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สัญจรแก่คณะกรรมการบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

- ออกติดตามเยีย่ มและประเมินผล การดาเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ๒ ครั้ง

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

- คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพจานวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑๖ คน รวม ๑๖๐ คน - ทีมพัฒนาศักยภาพ ระดับอาเภอ จานวน ๖ คน

- คณะกรรมการ บริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ ได้รับการอบรม ร้อย ละ ๑๐๐

- กองทุนหลักประกัน สุขภาพ จานวน ๑๐ แห่ง - ทีมพัฒนาศักยภาพ ระดับอาเภอ จานวน ๖ - สรุปผลการประเมินให้กับกองทุน คน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาและผูบ้ ริหาร - ทีมพัฒนาศักยภาพ คปสอ.ทราบ ระดับอาเภอ จานวน ๖ คน

งบประมาณ

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด ธ.ค. ๕๔ ธ.ค. ๕๔

ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ๖ ๒๔๐ ๕ ๑ ๗,๒๐๐ ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ ๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน รวมเป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี) - กองทุนหลักประกัน ค่าตอบแทน -มี.ค. ๕๕ สุขภาพได้รับการ ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง -ก.ค. ๕๕ ติดตามเยี่ยม – (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ๖ ๒๔๐ ๕ ๒ ๑๔,๔๐๐ ๑.๓ ค่าเอกสาร (ชุด/บาท/ครั้ง) เงิน ๓๐ ๒๐ ๒ ๑,๒๐๐ รวมเป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

-มี.ค. ๕๕ -ก.ค. ๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก (GM) รอง (GT) นายวุฒิศักดิ์ ๑.นางมยุรี กุโรรัตน์ ภูน้าเย็น ๒.นส.ไพฑูรย์ สุจิตตกุล ๓.นายอธิปติ กุลชนะ รงค์ ๔.นายอภิญาณ ฆาร ไสว ๕.นายวิทยา ระดาดาษ ๖.นายวัชราวุฒิ เศษ จันทร์ ๗.นายทองดี อุ่นทะโคตร ๘.นายสมพงษ์ หาม วงค์ ๙.นายวัลลภ พิมพ์แสง ๑๐.นางอริยาภรณ์ ไชยศรี ๑๑.นางศิริมา โคตตาแสง


51

ลาดับ ๓

กิจกรรม

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

อบรมฟื้นฟูนักจัดการสุขภาพ - นักจัดการสุขภาพ หมู่บ้านนาร่อง รพ.สต. ละ ๓ หมูบ่ ้านนาร่อง รพ.สต. หมู่บ้าน ๆ ๑๐ คน (แบ่งเป็น ละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ๑๐ คน ๓ โซน)

- นักจัดการสุขภาพ หมู่บ้านนาร่อง รพ. สต.ละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ๑๐ คน (รวมทั้ง อพม. จิต อาสา และ อผส.)

อาเภอติดตาม/นิเทศงานโดยใช้ เกณฑ์ประเมินของจังหวัดโดยทีม SAT อาเภอ

มีการติดตาม ประเมินผลอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

หมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย ปี ๕๒-๕๔ทุกแห่ง (๓๐ แห่ง)

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก (GM) ค่าตอบแทน ม.ค. มี.ค. ๑.นายอาทิตย์ ๑.๑ ค่าพาหนะเดินทาง ๕๔ ๕๔ เลิศล้า ๒.นางศิริมา (คน/บาท/วัน) เงิน โคตรตาแสง ๓๐๐ ๑๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๓.นางสุมาลี ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม เขตบรรจง (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๓ ๕๐๐ ๑ ๑,๕๐๐ ๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๓๐๐ ๑๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ รวมเป็นเงิน ๑๒๑,๕๐๐ บาท (งบประมาณจาก รพ.สต.) ค่าตอบแทน -มี.ค. -มี.ค. ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕๕ ๕๕ -ก.ค. -ก.ค. (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ๕๕ ๑๐ ๒๔๐ ๕ ๒ ๒๔,๐๐ ๕๕ ๐ รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี) งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รอง (GT) - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์

- นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙,และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


52

ลาดับ

กิจกรรม จัดอบรมทีม SAT ชุมชนในการ ออกประเมิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

- หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม SAT ชุมชนผ่าน เปูาหมาย ปี ๕๒-๕๔ ทุก การอบรม แห่ง หน่วยบริการแห่ง ละ ๓ คน รวม ๓๐ คน - ทีม SAT อาเภอ ๑๐ คน

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก (GM) ค่าตอบแทน ม.ค.๕๕ ก.พ. ๑.นายอาทิตย์ ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ ๕๕ เลิศล้า เครื่องดื่มผู้เข้าประชุม ๒.นางศิริมา โคตรตาแสง (คน/บาท/วัน) เงิน ๓.นางสุมาลี ๔๐ ๑๐๐ ๒ ๘,๐๐๐ เขตบรรจง ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ ๑.๓ ค่าพาหนะ (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๓๐ ๑๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๑.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี) งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รอง (GT) - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์

- นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙,และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


53

ลาดับ

กิจกรรม ทีม SAT ชุมชนและทีม SAT อาเภอออกประเมินไขว้ ระหว่าง หน่วยบริการ แบ่งทีมประเมิน ออกเป็น ๓ ทีม

เปูาหมาย - หมู่บ้าน/ชุมชน เปูาหมาย ปี ๕๒-๕๔ ทุก แห่ง หน่วยบริการแห่ง ละ ๓ คน รวม ๓๐ คน - ทีม SAT อาเภอ ๑๐ คน

ตัวชี้วัด ร้อยละของหมู่บา้ น เปูาหมายได้รับการ ติดตามประเมินผล (ร้อยละ ๑๐๐)

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด ค่าตอบแทน -ก.พ. -ก.พ. ๑.๑ ค่าพาหนะทีม SAT ชุมชน ๕๕ ๕๕ -มิ.ย. -มิ.ย. (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ๕๕ ๓๐ ๑๐๐ ๓ ๑ ๙,๐๐๐ ๕๕ ๑.๒ ค่าตอบแทนทีม SAT ชุมชน (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน งบประมาณ

๓๐ ๑๐๘ ๓ ๑ ๙,๗๒๐ ๑.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงทีม SAT อาเภอ (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ๑๐ ๒๔๐ ๓ ๑ ๗,๒๐๐ ๑.๓ ค่ารางวัล - รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท - รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท - รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๙๒๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

ผู้รับผิดชอบ หลัก (GM) รอง (GT) ๑.นายอาทิตย์ - นายวิทยา ระดาดาษ เลิศล้า - นายอธิปติ กุญชนะรงค์ ๒.นางศิริมา - นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น โคตตาแสง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙,และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


54

ลาดับ

กิจกรรม จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ (หลักสูตร ๒ วัน)

เปูาหมาย - อสม. ๑,๑๘๒ คน - จานวน ๑๐ รุ่น

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ร้อยละของอสม. ได้รับการอบรม (ร้อย ละ ๑๐๐)

ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ เครื่องดื่มผู้เข้าประชุม (คน/บาท/วัน) เงิน ๑,๑๘๒ ๑๐๐ ๒ ๒๓๖,๔๐๐ ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ ๑.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๑,๑๘๒ ๒๐ ๑ ๒๓,๖๔๐ ๑.๔ ค่าสถานที่ (รุ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑๐ ๑,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๕๔๐ บาท (แหล่งงบประมาณ รพ.สต.)

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก (GM) ม.ค.๕๕ มี.ค. ๑.นายอาทิตย์ ๕๕ เลิศล้า ๒.นางศิริมา โคตตาแสง

ผู้รับผิดชอบ รอง (GT) - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์

- นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙,และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


55

ลาดับ

กิจกรรม ประกวด อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ในระดับอาเภอ

เปูาหมาย - อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ๑๐ หน่วยบริการ ๆ ละ อย่างน้อย ๓ สาขา จานวน ๓๐ คน - กรรมการประกวด อสม. ๑๑ คน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- มี อสม ดีเด่นแต่ระ ค่าตอบแทน สาขาในระดับอาเภอ ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน อ่านหารว่างและ เครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๓๐ ๑๐๐ ๑ ๓,๐๐๐ ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ ๑.๓ ค่าพาหนะผูเ้ ข้าประกวด อสม ดีเด่น (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๓๐ ๑๐๐ ๑ ๓,๐๐๐ ๑.๔ ค่าตอบแทนกรรมการประกวด อสม. ดีเด่น (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๑๑ ๒๔๐ ๑ ๒,๖๔๐ รวมเป็นเงิน ๙,๑๔๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี สนับสนุน)

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก (GM) ก.ย.๕๕ ก.ย. ๑.นายอาทิตย์ ๕๕ เลิศล้า ๒.นางศิริมา โคตตาแสง

ผู้รับผิดชอบ รอง (GT) - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์

- นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙,และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุกคน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุงศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


56

ลาดับ

กิจกรรม

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ นวัตกรรมแบบบูรณาการ รวมทั้ง นวัตกรรมคนพิเศษทางสังคม นาเสนอผลการดาเนินงานระดับ อาเภอ

- คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพจานวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑๖ คน รวม ๑๖๐ คน - ทีมพัฒนาศักยภาพ ระดับอาเภอ จานวน ๖ คน

มีการจัดเวที แลกเปลีย่ นเรียนรู้ นาเสนอผลการ ดาเนินงานแผนงาน/ โครงการ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หลัก (GM) ค่าตอบแทน ก.ค. ก.ค. ๑.นายอาทิตย์ ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม ๕๕ ๕๕ เลิศล้า ๒.นางศิริมา (คน/บาท/ครั้ง) เงิน โคตตาแสง ๑๖๖ ๖๐ ๑ ๙,๙๖๐ ๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน ๑ ๕๐๐ ๑ ๕๐๐ ๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน ๑๖๖ ๒๐ ๒ ๖,๖๔๐ ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่ารางวัลในการประกวด - รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ - รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ - รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ รวมเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี สนับสนุน) งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ รอง (GT) - นายวิทยา ระดาดาษ - นายอธิปติ กุญชนะรงค์

- นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เปูาประสงค์ที่ ๓,๘,๙, และ ๑๐ ใน รพ.สต. ทุก คน - พระอาจารย์สุริยา สันตจิตโต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย ธรรมยุต - เจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - รองเจ้าคณะอาเภอฝุาย มหานิกาย - กานันตาบลหนองกุง ศรี - กานันตาบลเสาเล้า - ชมรมคนรักษ์ธรรม


57

ลาดับ ๑๐

๑๑

กิจกรรม

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการ - อสม. อพม. จิตอาสา ดาเนินงาน แก่องค์กร/หน่วยงานที่ อผส. จานวน ๑๐ แห่ง ๆ เกี่ยวข้อง ละ ๑๐ คน รวม ๑๐๐ คน - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต. อย่างน้อย แห่งละ -จัดตั้งชมรมคนพิเศษทางสังคม ๑ คน จานวน ๑๐ คน -จิตอาสา อพม. อผส. ตัวแทนผู้พิการ -จัดหาทุนผ้าปุากองทุนช่วยเหลือผู้ พิการ /ผูด้ ้อยโอกาส -ทอดผ้าปุาอย่างน้อย ปี ละ๑ ครั้ง

- รพ.สต. อสม. อพม. จิตอาสา อผส. ได้รับ การอบรม ร้อยละ ๑๐๐

- ทีมสหวิชาชีพออกบริการเชิงรุก คัดกรองความพิการ และดูแล สุขภาพที่บ้านแก่กลุม่ เปูาหมาย อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง /คน

- ผู้พิการได้รับการ ค่าตอบแทนเบิกจ่ายตามสิทธิ์ -ธ.ค. ๕๕ ติดตามเยี่ยมดูแล ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง สุขภาพในชุมชน ร้อย (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน ละ ๑๐๐ ๓ ๘๓๐ ๘ ๑ ๖๖,๔๐ ๐ ๐ ๑.๓ ค่าเอกสาร (ใช้งบปกติ) (ชุด/บาท/ครั้ง) เงิน

-

- ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง คน ทุกข์คนยาก (อย่างน้อย ๑ กลุ่ม) ผู้พิการจานวน ๙๓๙ คน

ค่าตอบแทน(บูรณาการกับG๓G๘G๙) ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (คน/บาท/วัน/ครั้ง) เงิน

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด ธ.ค. ๕๔ ธ.ค. ๕๔

๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน -มีจิตอาสา อพม. อผส. ตัวแทนผู้พิการ ครบทุกตาบล -มีกองทุนช่วยเหลือ คนพิเศษทางสังคม ๑ กองทุน

๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน รวมเป็นเงิน - บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

รวมเป็นเงิน ๖๖,๔๐๐ บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

-ก.ย. ๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก (GM) รอง (GT) นางสุมาลี ๑.นางจันทร์เพ็ญ เขตบรรจง จึงวานิช ๒.นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น ๓.นางสาวคณาพร วงศ์สีดาแก้ว ๔.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


58

ลาดับ ๑๒

กิจกรรม จัดบริการสุขภาพคนพิเศษทาง สังคม ในสถานบริการ

เปูาหมาย -รพ.สต. และ รพช. จานวน ๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด ธ.ค. ๕๔ ธ.ค. ๕๔

งบประมาณ

- รพ.สต. /รพช. สามารถให้บริการคน พิเศษทางสังคมได้ ร้อยละ ๑๐๐

ค่าตอบแทน(งบปกติ) ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (คน/บาท/วัน/ครั้ง)

เงิน

๑.๒ ค่าปูายประกอบการประชุม (แผ่น/บาท/ครั้ง) เงิน

๑๓

-จัดอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน -รพช. ๑ แห่ง สาหรับคนพิเศษทางสังคม

-มีทางลาด ห้องน้า ปูาย

๑.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน/บาท/ครั้ง) เงิน รวมเป็นเงิน - บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

-จัดระบบดูแลผู้สูงอายุแบบLTC (๖ องค์ประกอบ)ในสถานบริการ

--รพช.สามารถ ให้บริการผู้สูงอายุได้ ตามมาตรฐาน

ค่าตอบแทน(งบปกติ) ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (คน/บาท/วัน/ครั้ง)

เงิน

๑.๓ ค่าเอกสาร (ใช้งบปกติ) (ชุด/บาท/ครั้ง)

เงิน

-รพช. ๑ แห่ง

-ธ.ค. ๕๕

-

รวมเป็นเงิน - บาท (แหล่งงบประมาณ คปสอ.หนองกุงศรี)

รวม

๖๘๖,๔๘๐

บาท

-ก.ย. ๕๕

ผู้รับผิดชอบ หลัก (GM) รอง (GT) นางสุมาลี เขต ๑.นางจันทร์เพ็ญ บรรจง จึงวานิช ๒.นายวุฒิศักดิ์ ภูนาเย็ ้ น ๓.นางสาวคณาพร วงษ์สีดาแก้ว ๔.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


59

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท

รายละเอียด

- ผู้ประเมินอนุมัติ

อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ

- ผู้ให้

ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทาแผน

- ผู้ที่ได้รับผล

ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี

หน่วยงาน กลุม่ บุคคล - ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี - สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี - คณะกรรมการ คปสอ. - สสอ. - รพช. - รพ.สต. - อปท. - อสม. - ตัวแทนภาคประชาชน - ประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที่ ส่งผลกระทบต่อ ได้รับผลกระทบ ประเด็นปัญหาที่อาจจะมี เกี่ยวข้อง ความสาเร็จของโครงการ จากโครงการ สปสช./ - ควบคุมกากับติดตามประเมินผล - การประสานงาน/ความ สสจ. ไม่เข้าใจในการรับนโยบาย

สสอ./ รพ./สอ.

- ควบคุม/กากับการดาเนินงาน ตามแผนงาน

-

อปท.

- มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน โครงการและผลักดันให้เกิดแผนสุขภาพ ชุมชน - มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ สนับสนุนงบประมาณ - มีส่วนร่วมในการดาเนินงานทุก ขั้นตอน

แนวทางในการแก้ไข

- มีการประชุม ตกลงทาความ เข้าใจในนโยบายร่วมกัน - มีการติดตามประสาน งาน อย่างต่อเนื่อง - บุคคลากรมีภาระงานมาก - อสม./ ภาคีเครือข่ายในการ - การอบรมนักจัดการ ดาเนินงานระดับ สอ. สุขภาพชุมชน ใช้เวลานาน - ขอสนับสนุน จนท.ภายใน วิทยากร เกิดการเหนื่อยล้า คปสอ. กับการจัดอบรมที่ใช้ระยะ - ปรับแผนการอบรมให้ เวลานานๆติดต่อกัน กระชับเวลาขึ้น - ไม่เข้าใจในนโยบาย - ไม่เห็นความสาคัญของการ ดาเนินงาน - ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และบุคคลากร - ขาดการประสานงานระหว่าง องค์กร - ทางานแบบแยกส่วน

- มีการประชุม ตกลงทาความ เข้าใจในนโยบายร่วมกัน - มีการติดตามประสาน งานอย่าง ต่อเนื่อง - มีการกาหนดให้เป็นนโยบาย ร่วมกัน - จัดทาแผนแบบมีส่วนร่วม


60

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สปสช./สสจ.

บวกสูง (+๓)

(ทางสังคม ) บวกกลาง (+๒)

บวกต่า (+๑)

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

ลดภาระในการ ติดตามประเมินผล

สสอ./รพ.

ส่วนราชการ/ อปท.

รวม +๓

ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน ประชาชน ได้รับการดูแล สุขภาพที่ เหมาะสม ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน

สอ.

ลบสูง (-๓)

+๒

+๒

+๒

รวม

+๙

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์ ๑.โครงการศูนย์สุขภาพ ชุมชนมาตรฐาน ๒.โครงการชุมชนสุขภาพดี แบบพอเพียง ๓.โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ปี ๕๕

โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้า

โครงการอื่นเป็นโครงการ โครงการอื่นเป็น รายละเอียดลักษณะ ที่ต้องทาร่วมกัน โครงการปลายน้า ความสัมพันธ์  - มีกิจกรรมทีส่ อด คล้องและสนับสนุน ซึ่งกันและกัน 


61

ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา คาอธิบาย ด้านสุขภาพของประชาชน ให้ทุกภาคส่วนใน - ให้ทราบนโยบายแผนการ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน ดาเนินงานในชุมชน สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้เข้าใจในนโยบาย - เป็นการเพิ่มภาระในด้านงบ ประมาณและการเพิ่มภาระงาน ประชาชน - ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน

- ไม่เข้าใจในนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติ - ไม่สนับสนุนด้านงบประมาณ - ไม่เห็นความสาคัญ/ไม่ให้ความ ร่วมมือ

ความเสี่ยงสาคัญ (๒) ความเสี่ยง -ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

การจัดทาแผนไม่บรรลุเปูาหมาย

เกรดที่ ได้รับ A

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ๑. ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญดาเนินงาน ๒. กาหนดเป็นนโยบาย ที่ต้อง ดาเนินงานร่วมกัน ๓. ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ นา แนวทางไปใช้ - สปสช. - สสจ. - สสอ. - สอ. - รพ. - อบต./เทศบาล

ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น

B

๑. มีระบบการกากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง

- สสจ./ สสอ. - สอ. - รพ. - อปท.

- เพิ่มค่าใช้จ่ายใน การออกกากับ นิเทศ ติดตามงาน

- ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมชี้แจงรับ นโยบายและตกลง ดาเนินงานร่วมกัน


62

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สาคัญ ๑.จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สัญจรแก่คณะกรรมการบริการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ๒.มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สุขภาพของชุมชน ๓.อบรมฟื้นฟูนักจัดการสุขภาพหมู่บ้านนาร่อง รพ.สต. ละ ๓ หมู่บ้าน ๆ ๑๐ คน (แบ่งเป็น ๓ โซน) ๔.มีการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ ๕.มีการสร้างแผนปฏิบัติการ (Mini-SLM) สาหรับการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขของพื้นที่ ๖.มีกระบวนการจัดประชาคม เพื่อประชาพิจารณ์และตั้ง ปนิธานร่วมกัน ๗.จัดอบรมทีม SAT ชุมชนในการออกประเมิน ๘.อาเภอติดตาม/นิเทศงานโดยใช้เกณฑ์ประเมินของจังหวัดโดยทีม SAT อาเภอ ๙.ทีม SAT ชุมชนและทีม SAT อาเภอออกประเมินไขว้ ระหว่าง หน่วยบริการ แบ่งทีมประเมินออกเป็น ๓ ทีม ๑๐.ออกติดตามเยี่ยมและประเมินผลการดาเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ๒ ครัง้

ปี ๒๕๕๔ ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปี ๒๕๕๕ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


63

กิจกรรมที่สาคัญ ๑๑.จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟู อสม.กาฬสินธุ์ (หลักสูตร ๒ วัน) ๑๒.จัดทาแผนสนับสนุนทรัพยากรให้กับ รพ.สต.และ PCU รพ. ๑๓.จัดทาโครงสร้างทีมผู้รับผิดชอบในระดับอาเภอ/ตาบล ๑๔.ทาความเข้าใจ/ประสานความร่วมมือในการดาเนินงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕.จัดเวทีในการถ่ายทอด สื่อสารทาความเข้าใจ เพื่อพัฒนาทีม อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน ๑๖.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสุขศาลาและแผนชุมชน ๑๗.จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/อสม.ดีเด่น/นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน ๑๘.สร้างกระแส/ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการดาเนินงานส่งเสริม ๑๙.ทุกภาคส่วนจัดทาแผนเชิงบูรณาการ การดูแลคนพิเศษทางสังคม ระดมทุนและจัดทาคู่มือ ๒๐.ทุกภาคส่วนร่วมให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ตามมาตรฐานแก่ กลุ่มเปูาหมาย ๒๑.เสริมสร้างความรู้ โดยประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก และสร้าง เครือข่าย เพื่อเอื้ออาทรคนพิเศษทางสังคม ตามบริบท ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมหนองกุงศรี ๒๒.จัดเก็บ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลคนพิเศษทางสังคม กับ หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง และมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

ปี ๒๕๕๔ ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปี ๒๕๕๕ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


64

ปี ๒๕๕๔ ต.ค. พ.ย.

กิจกรรมที่สาคัญ

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปี ๒๕๕๕ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

จัดการสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ นวัตกรรม ๒๓.สรุป ประเมินผล ๒๔.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลการดาเนินงานระดับอาเภอ ..............................................ผู้เขียนโครงการ ……………………………..ผู้เสนอโครงการ นายวุฒิศักดิ์ ภูน้าเย็น นางศิริมา โคตตาแสง นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

…………….……………………….ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายสุพรรณ เขตบรรจง ) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

........................................ ผู้เสนอโครงการ ………………………………ผู้เสนอโครงการ นางสุมาลี เขตบรรจง (นายอาทิตย์ เลิศล้า ) พยาบาลวิชาชีพชานาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

........................................ ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

………………………………ผู้อนุมัติโครงการ (นายสมยศ ศรีจารนัย) นายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขเขตพื้นที่โซน ๕

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


65

เป้าประสงค์ที่ ๑๕ ผลกระทบและภัยคุกคามทางสุขภาพลดลง


66

๑. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS (Emergency Medical Service) เริ่มต้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๖ จากนั้นก็ขยายไปในยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยเปูาหมายหลัก ของงาน EMS ทั่วโลกคือการรักษาพยาบาลในเวลาฉุกเฉินที่รวดเร็วมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเสียชีวิต พิการ หรือปัญหาในการรักษาพยาบาลลดลง ประเทศไทยแม้จะมีระบบการช่วยเหลือกู้ภัยฉุกเฉินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง และปีพ.ศ.๒๕๑๓โดยมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือกันของเพื่อน มนุษย์ที่น่าชื่นชม เพราะเป็นการทากันด้วยจิตอาสาเพื่อลาเลียงผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล แต่ เนื่องจากบุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือยังขาดความรู้ ความสามารถในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบกับ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่พร้อม หลายครั้งจึงทาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคาถามว่า เป็นการทาให้เกิด ความพิการและสูญเสียมากกว่าหรือไม่ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเป็นลาดับ และมีการบรรจุแผนการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) มีการจัดตั้งโครงการศูนย์อุบัติเหตุที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อปี ๒๕๓๖ ครอบคลุมถึงการให้การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และในปี ๒๕๓๗ วชิรพยาบาลโดยกรุงเทพมหานครได้ จัดตั้ง “หน่วยแพทย์กู้ชีวิต” ให้บริการแก่ผู้บาดเจ็บโดยเน้นอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ แต่ที่ดูเหมือนจะเป็น จุดเริ่มต้นของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การจัดตั้ง “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อทาหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินขนย้ายทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย จนช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ได้มีการบรรจุแผนงานอุบัติเหตุและสาธารณภัย มี การจัดตั้งและพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกจังหวัด ทาให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป กว่า ๙๐ แห่ง มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเกิดขึ้น แต่ข้อจากัดของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การขาด “ระบบ” อย่างเป็นทางการที่มีกฎหมาย และ ระบบการเงิน การคลังรองรับ กระทั่งเมื่อปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะเป็นกฎหมายสาคัญในการยกระดับ โครงสร้างการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้เป็นหน่วยงานถาวร ทาหน้าที่ให้บริการประชาชน ที่เจ็บปุวยฉุกเฉิน ทั้งจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด มีคณะกรรมการจัดระบบบริการ การแพทย์และสาธารณสุขแห่งชาติตั้งสถาบันเรนทร มีกองทุนบิการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับ มีการฝึกอบรม บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ “กู้ชีพ” ไม่ใช่ทาหน้าที่เพียงการกู้ภัยหรือลาเรียงผู้ปุวยส่งโรงพยาบาล อย่างเดียว ขณะที่ในส่วนของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปี ๒๕๕๐ เพิ่มจาก ๖ บาทต่อคน เป็น ๑๐ บาทต่อคน รวมเป็นงบประมาณ ทั้งหมด ๔๗๗ ล้านบาท มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่ว ประเทศ และตั้งเปูาหมายที่จะขยายไปถึงการแพทย์ฉุกเฉินในระดับตาบลและระดับหมู่บ้านด้วย กฎหมายฉบับ นี้น่าจะทาให้คนไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการช่วยเหลือโดยบุคลากรทาง การแพทย์ เพื่อลดอัตราความพิการและเสียชีวิตจากการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกวิธี มีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง โดยที่การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้เจ็บปุวย รวมทั้งยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบประสานการปฏิบัติการ ทาให้มี


67

ผู้ปุวยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพร่อง ในการทางานของอวัยวะสาคัญโดยไม่สมควร เพื่อ ปูองกันเยียวยาความสูญเสียดังกล่าว สมควรกาหนดให้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อกาหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และกาหนดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน นเรนทรขึ้นเป็นหน่วยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทาให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการ เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะทวีความ รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อันสืบเนื่องจากสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งเกิดจากมนุษย์ที่ใช้พลังงานอย่างฟุุมเฟือย มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่าง ไร้ขีดจากัดไม่ว่าจะเป็นน้ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการบุกทาลายปุาไม้ การเผาปุา ควันพิษจาก ท่อไอเสีย ยานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน มีเทน และฝุุนละออง สะสมในโอโซนพื้นผิวและบรรยากาศ เกิดลักษณะคล้ายเรือนกระจกห่อหุ้มโลก และกักความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้บนพื้นผิวโลกเกินความจาเป็น ส่งผลให้อุณหภูมิ ผิวดินและผิวน้าสูงมากขึ้น เกิดวิกฤต โลกร้อนคุกคามไปทุกภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน ประเทศไทยที่ถูกตัดแปลงแก้ไข ทาลายอย่างรุนแรง ทาให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุล ประกอบกับการเพิ่มของ ประชากรและการขยายตัวของชุมชน อย่างไร้ทิศทาง การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการแพร่กระจายของสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งการระบาดของไข้หวัด นก สายพันธุ์ H๕N๑ ในสัตว์ปีก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ตลอดจนการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ส่งผลให้สถานการณ์ด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติ ภัยด้านความมั่งคงเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความหลายหลาย สลับซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและของทาง ราชการอย่างร้ายแรง ในปี ๒๕๕๕ คปสอ. หนองกุงศรีจึงต้องมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมเพื่อ รับมือภาวะฉุกเฉินทางสารณสุขต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง มีความพร้อมด้วยคุณภาพของทีมบุคลากร โดยการมี ส่วนร่วมปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบของภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและประชาชน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุขต่างๆ ๒.เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่


68

๓. มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และทดสอบแผนอย่างน้อย ๒ ประเภท จากทั้งหมด ๖ ประเภท คือ อาวุธชีวภาพ เคมี รังสี อุบัติเหตุกลุ่มชน โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ ประชาชนในเขตอาเภอหนองกุงศรี ทุกตาบลในเขตอาเภอหนองกุงศรี

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ (ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S) จัดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ วิเคราะห์ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ

ดาเนิ น การพัฒ นาหน่ ว ยกู้ ชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุป รายงาน และ ประเมินผลโครงการ

พัฒ นาศัก ยภาพเครือ ข่า ย บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นิเทศติดตามประเมินผล การดาเนินงาน

นาผลการประเมินไปใช้ใน การปรับปรุงแก้ไขการ ดาเนินงานในปีต่อไป


69

แผนงาน ที่ กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑ อบรมเจ้าหน้าที่ FR ๒ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ FR

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑๐ ทีมกู้ชีพ(ทีมละ ๑๐ คน) ๖ ครั้ง/ปี

จัดซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

๒ ครั้ง/ปีและรายงานสรุปการซ้อมแผน

พัฒนาเครือข่ายกู้ชีพครอบคลุมอาเภอหนองกุงศรี

ร้อยละ ๑๐๐ ในเขตอาเภอหนองกุงศรี

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต -มีการช่วยเหลือและนาส่งผู้ปุวยวิกฤต (Emergent) และผู้ปุวยกึ่งวิกฤต (Urgent) ที่ได้มาตรฐาน -มีการจั ดตั้งคณะกรรมการระบบบริ การการแพทย์ ฉุกเฉินประจาอาเภอ และมีคณะทางานระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินประจาอาเภอ -องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มจั ด บริ ก าร การแพทย์ฉุกเฉิน -การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินระยะตั้งแต่เวลาศูนย์ สั่งการรับแจ้งเหตุถึงเวลาที่ชุดปฏิบัติการเดิ นทางถึงที่ เกิดเหตุได้ภายใน ๑๐ นาที -หน่ ว ยงานมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง สาธารณสุข

ผลลัพธ์ -ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -ผู้ปุวยผู้ปุวยวิกฤต (Emergent) และผู้ปุวยกึ่งวิกฤต (Urgent) ได้รับการช่วยเหลือถูกต้องและทันเวลา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนจาก อุบัติเหตุและการเจ็บปุวย


70

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑.มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น ที่ ไ ด้ มาตรฐาน ๒.มีการกาหนดนโยบาย และ แผนการดาเนินการ ประสาน ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง แก้ปั ญหาที่เกี่ย วข้องระหว่าง หน่วยงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๓.ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารการแพทย์ ฉุกเฉินที่ขึ้น ทะเบี ย นสามารถ ออกเหตุได้ ๔.ระยะเวลาโดยรวมนับตั้งแต่ รั บ เหตุ เ หตุ จ นถึ ง สถานที่ เ กิ ด จนเหตุถึงภายในระยะเวลาที่ กาหนด

ตัวชี้วัด

-ร้ อ ยละของผู้ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การ ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน -จ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม คณะกรรมการระบบบริก ารการแพทย์ ฉุกเฉินประจาอาเภอ

ค่า เป้าหมาย ๕๐%

ระยะเวลา ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

๑ ครั้ง/ปี

ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

-จ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม คณะท างานระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุกเฉินประจาอาเภอ

๖ ครั้ง/ปี

ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

ตัวชี้วัด

ค่า เป้าหมาย ๘๐%

ระยะเวลา

-ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -ร้ อ ยละของการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ ฉุกเฉินภายใน ๑๐ นาที

≥๗๐%

๕.มีการเตรียมพร้อมรับภาวะ -จั ด ท าและทดสอบแผนเตรี ย มความ ≥๒ เรื่อง/ปี ฉุกเฉินทางสาธารณสุข พร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕ ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

ธ.ค.๕๔ มี.ค.๕๕ มิ.ย.๕๕


71

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการหลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อการบรรลุ ค่ า เปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ การสาธารณสุขระดับอาเภอ (โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน ชุมชน) โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุ ค่ า เ ปู า ห ม า ย ภ า ย ใ ต้ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ อาเภอ (โครงการชาวอาเภอหนองกุงศรี สุขภาพดีตามแบบวิถีไทย)

โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุ ค่ า เ ปู า ห ม า ย ภ า ย ใ ต้ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ อาเภอ (โครงการยกระดับมาตรฐาน การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เกิด ความประทับใจ) โครงการสนับสนุนที่ส่ งผลต่อการบรรลุ ค่ า เ ปู า ห ม า ย ภ า ย ใ ต้ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ อ าเภอ (โครงการพั ฒ นาระบบ หลักประกันสุขภาพอาเภอหนองกุงศรี)

เหตุผลและรายละเอียด ตั ว ชี้ วั ด : ร้ อ ยละของหน่ ว ยบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ที่ บ รรลุ ความสาเร็จการพัฒนา ในระดับ ๕ ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๒๐ เปูาประสงค์ : ผลกระทบและภัยคุกคามทางสุขภาพลดลง ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดบริการทางเลือกอย่างหลากหลาย รูปแบบ เพื่อสร้างสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น และสากลให้มีสุขภาพดีตามแบบวิธีชีวิต ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๗๐ เปูาประสงค์ : การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง กับปัญหาพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานบริการที่มี การปฏิรูปการบริการโดยยึ ด ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๗๐ เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ตัวชี้วัด : ระดับของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความสาเร็จในการ สร้างระบบจัดการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นธรรมทั่วถึง ค่าเปูาหมาย : ระดับ ๕ เปูาประสงค์ : มีห ลั กประกันสุ ขภาพที่เป็นธรรมทั่ว ถึงอย่างมี คุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่


72

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุ ค่ า เ ปู า ห ม า ย ภ า ย ใ ต้ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ อ าเภอ(โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี สารสนเทศและข้ อ มู ล ข่า วสารอ าเภอ หนองกุงศรี) โครงการสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการบรรลุค่า เปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ การสาธารณสุขระดับอาเภอ (โครงการ ลดโรคที่เป็นปัญหาของอาเภอ ๑ ตาบล ๑ โรค)

๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ Project Sponsor Project Manager

Project Team

เหตุผลและรายละเอียด ตั วชี้ วั ด : ร้ อยละของสถานบริ การที่ มี การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและส่งเสริมการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ค่าเปูาหมาย : ระดับ ๕ เปูาประสงค์ : พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ตัวชี้วัด : ร้อยละของตาบลที่มีระดับความสัมฤทธิผลของกระบวนการ ลดปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของตาบลในระดับ ๕ ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ ๖๐ เปูาประสงค์ : สามารถลดอัตราการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็น ปัญหาในพื้นที่ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ -ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี -สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี -นายกเทศมนตรี -นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น -ผู้รับผิดชอบงาน EMS -ผู้รับผิดชอบของ อปท.

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาของโครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความส าเร็จ และดู แ ลบริ ห ารโครงการ โดยรวม -ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ บ ริ ก า ร การแพทย์ฉุกเฉิน -ร่วมจัดทาแผน -ติดตามและประเมิน


73

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ๑. พัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ ๑.๑ จัดอมรม -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ๑๐๒ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท * ๓ วัน -ค่าจัดทาคู่มือการแพทย์ฉุกเฉินจานวน ๑๐๐ เล่มๆ ละ ๔๐ บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร ๒๔ ชั่วโมง * ๓๐๐ บาท * ๒ คน ๑.๒ ประชุมติดตามงาน ๖ ครั้ง* ๕๐ บาท * ๓๑ คน รวม ๒. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเดิมที่เกิดซ้าหรือมีความรุนแรง ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ - ค่าอาหารกลางวันและค่าเครื่องดื่ม จานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท - ค่าจัดทาปูายผ้าประชาสัมพันธ์ ๑๐ ผืนๆ ละ ๖๐๐ บาท - ค่าจัดทาแผ่นพับ/คู่มือประชาสัมพันธ์ ๑๐๐๐ ชุดๆ ละ ๕ บาท รวม

จานวน

แหล่งที่มาของทรัพยากร

๓๐,๖๐๐

งบประมาณของ คปสอ. หนองกุง ศรี

๔,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๙,๓๐๐ ๕๘,๓๐๐

๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

๔. ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - ประชุ ม ทบทวนบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมซ้อมแผน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท รวม

๑๑,๕๕๐

ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

๑,๕๕๐ ๑๐,๐๐๐

แหล่งที่มาของทรัพยากร


74

๕. กากับนิเทศติดตามการทางานหน่วยกู้ชีพ FR -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการออกติดตามนิเทศ จานวน ๔ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท x ๒ วัน

๑,๙๒๐

๖. ประเมินผลการดาเนินงาน ๗. สรุปผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๗๗๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ๙๖,๗๒๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)ดังรายละเอียดดังนี้ งบประมาณ ประเด็น ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ ทั้งหมด ๑. รายรับ ๙๒,๗๒๐ ๒.รายจ่าย ๙๒,๗๒๐ พัฒนาศักยภาพ ๔๙,๐๐๐ - จัดการอบรม (ค่าอาหารคู่มือ-วิทยากร) ๓,๑๐๐ ๑,๕๕๐ ๓,๑๐๐ ๑,๕๕๐ - ประชุมติดตามงาน ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล จัดกิจกรรมรณรงค์ ๒๑,๐๐๐ ค่าจัดซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉิน ๑,๕๕๐ ๑๐,๐๐๐ ทางสาธารณสุข นิเทศกากับติดตามการทางาน ๑,๙๒๐ ประเมิน-สรุปผลการดาเนินงาน รวม ๔,๖๕๐ ๓๒,๕๐๐ ๕๒,๑๐๐ ๓,๔๗๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๗๗๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


75

ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ส่งผลกระทบต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสาเร็จของ โครงการ โรงพยาบาล -การดาเนินงานตามแผน การควบคุม กากับ ติดตามประเมินผล สาธารณสุขอาเภอ -การดาเนินงานตามแผน การควบคุม กากับ ติดตามประเมินผล

ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี

-

-ขาดการควบคุม กากับติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง -ขาดการควบคุม กากับติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง -บุคลากรมีจากัด -มีภาระงานมาก -ศักยภาพของ บุคลากร -มีภาระงานมาก -การให้ความสาคัญ ของการดาเนินงาน EMS ยังมีน้อย

-

PCU/สอ.

-ความรู้เกี่ยวกับระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

-

อปท.

-การมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น -มาตรฐานการได้รับ บริการ

-

ประชาชน

-

แนวทางในการแก้ไข -จัดทาผังควบคุมกากับ การดาเนินงานและ ดาเนินการตามผัง -บูรณาการงาน -จัดทาผังควบคุมกากับ การดาเนินงานและ ดาเนินการตามผัง -บูรณาการงาน

-พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร -กาหนดให้เป็นนโยบาย ของท้องถิ่น

-การให้บริการตาม -ส่งเสริม/สนับสนุนให้มี เกณฑ์มาตรฐาน การจัดบริการตามเกณฑ์


76

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับด้านผลประโยชน์โครงการ(ทางสังคม) ผู้ที่ บวกสูง บวกกลาง บวกต่า ลบต่า เกี่ยวข้อง (+๓) (+๒) (+๑) (-๑) โรงพยาบาล -มีเครือข่ายการ บริการ -ลดอัตราการ เสียชีวิตและลด ภาวะแทรกซ้อน จากอุบัติเหตุ และการเจ็บปุวย สาธารณสุข มี อาเภอ เครือข่าย การ บริการ PCU/สอ. ลดภาระในการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน อปท. ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน ประชาชน ประชาชนได้รับ การดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสม รวม

ลบกลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม +๓

+๑

+๓

+๒

+๓

+๑๒


77

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์

โครงการอื่น เป็นโครงการ ต้นน้า

โครงการชาวอาเภอหนอง กุงศรีสุขภาพดีตามแบบวิถี ไทย โครงการยกระดับมาตรฐา การแพทย์ และกา สาธารณสุขให้เกิดความ ประทับใจ โครงการพัฒนาระบบ หลักประกันสุขภาพอาเภอ หนองกุงศรี โครงการชุมชนสุขภาพดี ตามแนววิถีชาวอาเภอ หนองกุงศรี โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูล ข่าวสารอาเภอหนองกุงศรี โครงการลดโรคที่เป็น ปัญหาของอาเภอ ๑ ตาบล ๑ โรค 14. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทา ร่วมกัน

โครงการอื่น เป็นโครงการ ปลายน้า

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ ประชาชนสามารถดูแล สุขภาพได้อย่างเหมาะสม

X

X

มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

X

มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

X

ประชาชนสามารถดูแล สุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

X

คาอธิบาย - การให้ความสาคัญของการ ดาเนินงาน EMS ยังมีน้อย - เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างองค์ความรู้ของหน่วย -ขาดความรู้และทักษะในการ กู้ชีพ ปฏิบัติงาน การควบคุมกากับติดตาม -การติดตามที่ไม่ต่อเนื่อง ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

X

มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน - ผู้ปุวยเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก อุบัติเหตุและการเจ็บปุวย -การไม่บรรลุผลสาเร็จตาม แผนงาน/โครงการ


78

ความเสี่ยงสาคัญ (๒) ความเสี่ยง -ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

เกรดที่ แนวทางการบริหาร ได้รับ ความเสี่ยง A -ประชุมชี้แจงให้เห็นความสาคัญ -กาหนดให้เป็นนโยบายของ ท้องถิ่น

-ผู้ปุวยเกิดภาวะแทรกซ้อน จากอุบัติเหตุและการ เจ็บปุวย

B

-พัฒนาศักยภาพของหน่วยกู้ชีพ

-การไม่บรรลุผลสาเร็จตาม แผนงาน/โครงการ

C

-จัดทาผังควบคุมกากับการ ดาเนินงานและดาเนินการตามผัง -บูรณาการงาน

ผู้รับผิดชอบนา แนวทางไปใช้ -รพ. -สสอ. -สอ. -อปท. -รพ. -สอ. -อปท. -หน่วยกู้ชีพ -รพ. -สสอ. -สอ. -อปท. -หน่วยกู้ชีพ

ต้นทุนที่ อาจเกิดขึ้น


79

ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สาคัญ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้าน งบประมาณ บุคลากร รถนาส่งผู้ประสบเหตุ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย เบื้องต้น การจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบล ๒.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -จัดอบรมฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ชีพ และผู้รับผิดชอบของ อปท. จานวน ๓ วัน (เจ้าหน้าที่ จานวน ๒ คน ทีมกู้ชีพ ๑๐ ทีมๆ ละ ๑๐ คน จานวน ๑๐๒ คน) -ซ้อมแผนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จานวน ๒ ครั้ง ๓.การดาเนินการ -ดาเนินการพัฒนาหน่วยกู้ชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรม EMS ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ/ท้องถิ่น/ชุมชน ๗.สรุป รายงาน และ ประเมินผลโครงการ

…………………………ผู้เสนอโครงการ (นายรังสฤษดิ์ ฉายมงคล) พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

……………………….ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสุพรรณ เขตบรรจง) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

……………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

………………………….ผู้อนุมัติโครงการ (นายสมยศ ศรีจารนัย) นายแพทย์เชี่ยวชาญ


80

เปูาประสงค์ที่ ๗ ลดอัตราการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่


81

๑. โครงการลดการป่วยและตายด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง คณะรัฐมนตรีได้จัดทาแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลประกอบด้วยสาระสาคัญของประเด็นยุ ทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายและกลยุทธ์หลัก เพื่อดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามบทบาทภารกิจและ ปัญหาของพื้นที่ เพื่อบรรลุเปูาหมาย กลยุทธ์หลักของ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและมีคุณภาพมาตรฐานด้านการพัฒนา สาธารณสุขและการควบคุมโรค โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์หลัก ในประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทางเลือก “ระบบกลไกการเฝูาระวังควบคุมโรคปูองกันโรคและภัยสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าและโรคที่เป็นสาเหตุการปุวยและตายที่สาคัญ การดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทาแผนงานยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิผลการลดโรค ใช้เครื่องมือการจัดการ กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จและความครอบคลุมถึงการยอมรับ ของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการ ได้แก่ การเฝูาระวังโรค การบาบัดดูแลรักษาผู้ปุวย การมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการทางานร่วมกัน ท่ามกลางภาวะคุกคามสุขภาพที่แปลกใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ จะต้องเผชิญเงื่อนไขทางระบาดวิทยา สังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากภารกิจดังเดิม ซึ่งทาให้ บุคคลากรต้องปรับเปลี่ยนสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพในประเทศไทย ศูนย์ควบคุมโรคอาเภอหนองกุงศรี จาเป็นต้องมีการดาเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ที่ เป็นปัญหาของอาเภอหนองกุงศรี จานวน ๕ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรควัณโรค โรคเลปโตสไปโร ซีส และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าและภัยคุกคามทางธรรมชาติ โดยต้องสามารถดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ในการดาเนินงานที่กาหนดให้ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. จัดระบบบริหารจัดการรายโรค ที่เป็นปัญหาของชุมชนที่ประกอบด้วยการเฝูาระวัง การปูองกันและ การควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน สามารถลดอัตราตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาและ ภัยสุขภาพในระดับอาเภอ ๓. พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง (ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย) เชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อนาไปบริหารจัดการรายโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักทางด้านสุขภาพ สามารถสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ๕. กากับติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือนและสังเคราะห์การดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ ลดโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน


82

๖. พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นและชุมชนแบบ ยั่งยืน ๗. ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแผนจัดสรรทรัพยากร และร่วมดาเนินงานเพื่อลดการปุวย ลดความรุนแรง และการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน ๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ - ประชาชนทั่วไป ในเขตอาเภอหนองกุงศรี

- ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ - หน่วยงานเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่ง อปท. ในเขต อาเภอหนองกุงศรี ๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ ( ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการ ตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็น) ๑. กาหนดนโยบายและแผนงานปูองกันและควบคุม รักษาโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓. ประชุมคณะกรรมการในการดาเนินการรายโรค ๔. ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพรายโรค โดยชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ๕. จัดทาแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับโรคที่เป็นปัญหา ๖. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่ เกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัดให้มีสมรรถนะสูงและยกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการโรค นั้นๆ ๗. พัฒนาประสิทธิภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในระดับอาเภอในการเฝูาระวัง การปูองกันควบคุมโรค และการรายงานโรคทางระบาดวิทยา ๘. จัดทาคู่มือ/แนวทางสาหรับเจ้าหน้าสาธารณสุขในการจัดการและเสริมทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งใน สถานบริการและในชุมชน ๙. จัดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหารายโรคในประชาชนทั่วไป ในการจัดการกับโรคที่เป็นปัญหา ๑๐. แจ้งข่าวเตือนภัยแก่ชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน หอการจ่ายข่าวในชุมชนจัด กิจกรรมในสุขศาลา เป็นต้น ๑๑. สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือนในที่ประชุมระดับอาเภอ/คปสอ. ๑๒. วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงใน ประชาชนในปีงบประมาณต่อไป


83

๑๓. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งในสถานบริการและในชุมชน โรคไข้เลือดออก กราฟแสดงอัตราป่วยและจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอาเภอหนองกุงศรี ๕ ปีย้อนหลัง 60 50

40 30 20 10

0

ที่มา : รายงาน ๕๐๖ จากอาเภอหนองกุงศรี ตารางแสดงอัตราป่วยไข้เลือดออก(รวม) ในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ลาดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

จานวนผู้ป่วยทั้งหมด ๒๕ ๙ ๑๓ ๓๒ ๒๐

อัตราป่วย/แสนประชากร ๓๘.๒๗ ๑๓.๗๘ ๑๙.๙๙ ๔๘.๙๙ ๓๑.๒๙

แผนงานปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ลาดับที่ กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโรคในระดับ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการครอบคลุมหน่วย งาน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ๒ ประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออกสาหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ จัดหาทรายกาจัดลูกน้ายุงลายและสารเคมีกาจัดยุง

ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๕ - อัตราปุวยไม่เกิน ๕๐/ แสนประชากร - อัตราปุวยลดลงจากค่า มัยธฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง ร้อยละ ๒๐ (คิดเป็นร้อย ละ๒๕.๖๔ที่ผ่านมา)

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโรค คปสอ.หนองกุงศรี อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ร้อยละ๘๐ ของหมู่บ้านที่มีความชุกลูกน้า


84

SRRT อาเภอหนองกุงศรี เฝูาระวังและสอบสวน ควบคุมโรค (สอบสวนผู้ปุวยรายแรกของหมู่บ้านทุก หมู่บ้าน/ทุกราย ออกควบคุมทุกราย ) รพ./สสอ./อปท. รณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้า ยุงลายและออกประเมินค่าดัชนีลูกน้ายุงลายทุกตาบล

ยุงลาย(HI/CI) ไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกิดโรค Generation ที่ ๒

- นคม. สุ่มประเมิน ๔ ครั้ง/ปี ๑ ตาบล/ ๑หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านมีค่า HI < ๑๐ , CI = ๐ จัดกิจกรรม “บ้านปลอดลูกน้า” ทุกตาบล โดยมีสมุด - ทีมระดับอาเภอออกประเมินทุก ๒ พกประจาบ้านในการบันทึกผลการสารวจลูกน้ายุงลาย เดือน พร้อมมอบรางวัลบ้านดีเด่น ๑ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ หลัง/ตาบล ประกวดผลงาน นวัตกรรมจัดการโรคดีเด่น จัดประกวด ๑ ครั้ง จัดณรงค์และสร้างกระแสระดับอาเภอ ๑ ครั้ง/ปี พัฒนาระบบการรักษา - ส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ สถานบริการมีแนวทางการรักษาและ ส่งต่อผู้ปุวย ร้อยละ ๑๐๐

๖ ๗ ๘

๒. โรคอุจจาระร่วง กราฟแสดงอัตราป่วยและจานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อาเภอหนองกุงศรี ๕ ปีย้อนหลัง

1200 1000 800 600

400 200 0

ที่มา รง.๕๐๖ อาเภอหนองกุงศรี


85

ตารางแสดงอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง ในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ลาดับที่ ๑

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

จานวนผู้ป่วยทั้งหมด ๒๖๙

อัตราป่วย/แสนประชากร ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๕ ๙๔๒.๗๔

๒๕๕๑

๖๓๘

๙๖๗.๗๓

๒๕๕๒

๕๙๒

๙๐๖.๓๑

๒๕๕๓

๖๐๘

๙๓๐.๘

( ม.ค – ต.ค. ๕๔ )

๔๒๘

๖๖๙.๗๑

ร้อยละของการลดลงของ อัตราปุวยโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลันจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อยร้อยละ ๕

แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑.ประชุม จัดทาแผนงานร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ในกา ร่วมดาเนินงานในการลดโรค ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในภาพกว้างอย่างต่อเนื่อง ในประเด็น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ๓. เสริมสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการเฝูาระวังและปูองกันโรคในชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีแผนงาน/โครงการ ในการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม

จัดรณรงค์ใหญ่ ปีละ ๑ ครั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้ความรู้ประชาชนทั่วไป และสร้างแกนนาในชุมชน กสค./ อสม./ นักเรียน/ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการ เฝูาระวังและปูองกันโรค ๖. ออกสอบสวน ควบคุมโรคอุจจาระร่วง ในรายที่ ร้อยละ ๘๐ ของความครอบคลุมและทันเวลาการสอบสวน รุนแรง หรือสงสัยโรคอหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษ โรคที่มีการระบาด > ๒ รายขึ้นไป ๘. วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน ของการดาเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขใน ต่อไป ปีงบประมาณต่อไป ๙. สรุปผลการดาเนินงานโรคอุจาระร่วง เมื่อสิ้น ผลการดาเนินงาน ผ่านการประเมินจากจังหวัด ปีงบประมาณ


86

โรคเลปโตสไปโรซีส กราฟแสดงอัตราป่วยและจานวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส อาเภอหนองกุงศรี ๕ ปีย้อนหลัง 18

16 14

12 10 8 6 4

2 0

ที่มา รง. ๕๐๖ จาก อาเภอหนองกุงศรี ตารางแสดงอัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ลาดับที่ ปี พ.ศ. จานวนผู้ป่วย ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

๖ ๑๑ ๕ ๔

อัตราป่วย/แสน ประชากร ๙.๑๙ ๑๖.๘๔ ๗.๖๕ ๖.๑๒

๒๕๕๔

๘.๔๑

แผนงานปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ที่ กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโรคในระดับ อาเภอ ตาบล ซึ่งคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ๒ จัดทาแผนงานโครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุม โรค ๓ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีสมรรถสูง

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ อัตราปุวยด้วยโรค เลปโตสไปโรซิสไม่ เกินร้อยละ ๕

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีคาสั่งคณะกรรมการจัดการโรค คปสอ. หนอง กุงศรี มีแผนงาน/โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคอย่าง น้อย คปสอ.ละ ๑ แผน ครอบคลุมสถานบริการ รพสต./สอ.


87

ที่

กระบวนการกิจกรรมหลัก ในเรื่อง การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค ระดับ ตาบล สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด โรค ด้วยการรณรงค์ สร้างกระแส สื่อ โฆษณาเน้น กาจัดหนู รณรงค์การใส่รองเท้าบู๊ทในการลงแช่น้า ให้ความรู้ในการสังเกตอาการปุวยที่ต้อง มาพบ แพทย์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค

SRRT อาเภอ เฝูาระวังและสอบสวนควบคุมโรค

การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการ ปูองกันและควบคุมโรค ประกวดผลงาน นวัตกรรมจัดการโรคดีเด่น

๗ ๘

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑ ครั้ง/ปี ลดอัตราปุวยตายด้วยโรคไม่เกิน ร้อยละ ๕

ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีรายงาน ผู้ปุวยโรคเลปโตสไปโรซีส ร้อยละ ๘๐ อาเภอมีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ จัดประกวด ๑ ครัง้

พัฒนาระบบการรักษา-ส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ สถานบริการมีแนวทางการรักษาและส่งต่อ ผู้ปุวยร้อยละ ๑๐๐

วัณโรคปอด กราฟแสดงอัตราป่วยและจานวนผู้ป่วยวัณโรค อาเภอหนองกุงศรี ๕ ปีย้อนหลัง 140 120

100 80 60 40 20 0

ที่มา รายงาน ๕๐๖ จาก อาเภอหนองกุงศรี


88

ตารางแสดงอัตราป่วยวัณโรค ในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ลาดับที่ ปี พ.ศ. จานวนผู้ป่วย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๖๙ ๔๐ ๖๓ ๗๒ ๗๙

อัตราป่วย/แสน ประชากร ๑๐๕.๖๓ ๗๑.๙๕ ๙๖.๔๕ ๑๑๐.๑๖ ๑๒๐.๙๔

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ ร้อยละความสาเร็จ ของการรักษาผู้ปุวย วัณโรคปอดไม่น้อย กว่า ร้อยละ๙๐

แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรควัณโรค กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑.ประชุม จัดทาแผนงานร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ในการ่วม ดาเนินงานในการลดโรค ๒. พัฒนาวิชาการและศักยภาพบุคลากร ในการปูองกัน ควบคุมและรักษาพยาบาล โรค - จัดประชุม อบรม สัมมนาเรื่อง DOT เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประชาชนและ องค์กร เอกชน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกัน ควบคุมโรคอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน - ประชาสัมพันธ์ ความรู้วัณโรคให้ครอบคลุม - จัดทาสื่อเอกสารความรู้เผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชน - เผยแพร่ทางหอกระจายข่าวและทางวิทยุชุมชน ๔. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจผู้ปุวยวัณโรคในการดูแลรักษาให้ ครบตามแนวทาง “ แสตมป์ปลอด TB” ๕. จัดรณรงค์กวาดล้างและคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในชุมชน ๖. เตรียมชุมชนผู้ปุวยรายใหม่ ๗ เฝูาระวังโรคในกลุ่มเปูาหมาย ที่เสี่ยงต่อโรค ผู้ปุวยติดเชื้อ ผู้ปุวยเบาหวาน และผู้สูงอายุ ๘. วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการ ดาเนินงานพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขใน ปีงบประมาณต่อไป ๙. สรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนา อสม. ในการ ปูองกันควบคุมโรค ผ่านการอบรม ร้อยละ ๑๐๐

โรงเรียนและชุมชน ได้รับข่าวสารในการปูองกัน โรควัณโรคและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่ถูกต้อง

ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรค ปอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ๑ ครั้งต่อ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปุวยรายใหม่ ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการ ดาเนินงานต่อไป ผลการดาเนินงาน ผ่านการประเมินจากจังหวัด


89

๕. โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้าและภัยคุกคามทางธรรมชาติ แผนงานการป้องกันควบคุมโรค ที่ กระบวนการกิจกรรมหลัก ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอาเภอ ซึ่งคณะกรรมการ ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อส่งเสริม พฤติกรรมประชาชนในการปูองกันตัวเอง ๓ จัดซ้อมแผนรับการระบาดโรค/ภัยคุกคามทางธรรมชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ -รณรงค์การฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเปูาหมาย -สอบสวนโรคและควบคุมโรค -ประชุมวิชาการพัฒนาแนวทางในการรักษา -เฝูาระวังเตือนภัยสุขภาพแก่ประชาชน ในกรณีเกิดโรค ระบาด -แจ้งข่าวเตือนภัย ( SMS ) เครือข่ายเฝูาระวังสอบสวนโรค ทุกราย

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย มีคาสั่งคณะกรรมการจัดการโรค คปสอ. กรณีเกิดเหตุการณ์ได้อย่างทันเวลาข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ๑ ครั้ง/ปีและรายงานสรุปการซ้อมแผน กลุ่มเปูาหมายได้รับวัคซีนร้อยละ ๙๐

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ๑. ชุมชน/ภาคีเครือข่าย มีแผนในการลดอัตราปุวยด้วยโรคที่ - อปท/ อสม. / กสค. ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ เป็นปัญหาของตาบล เครือข่าย เฝูาระวัง ปูองกันโรคทุกหมู่บ้าน - องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณและมีส่วนร่วมใน การปูองกันและควบคุมโรค - องค์กรชุมชน/ท้องถิ่น/โรงเรียน มีส่วนร่วมในการวาง แผน เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา ๒. ศูนย์ควบคุมโรคอาเภอมีแผนงานแก้ไขปัญหาโรคและภัย - ศูนย์ควบคุมโรคอาเภอ มีผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการลด สุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญของอาเภอ จานวน ๕ โรค ปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาทั้ง ๕ โรค - มีความพร้อมของทรัพยากรในการดาเนินงาน - อัตราปุวยและอัตราปุวยตายด้วยโรคที่สาคัญลดลง ๓.ศูนย์ควบคุมโรคอาเภอ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็น - สถานบริการมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน ปัจจุบัน สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ สาธารณสุข ในการเฝูาระวัง ปูองกันและเตือนภัยสุขภาพ - ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อ เหตุการณ์ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการเฝูาระวังและ เตือนภัยสุขภาพได้


90

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา - ระดับความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน ๑.ร้อยละของตาบล ที่มีระดับความ ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.๕๔ – ก.ย. โครงการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ สัมฤทธิผลของกระบวนการลดปัญหาการ ๕๕ ที่เป็นปัญหาของจังหวัด ปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของ ตาบล ระดับ ๕ -ระดับความสัมฤทธิ์ผลของการ ๒.ร้อยละของหน่วยบริการด้านสุขภาพ ดาเนินงานแก้ไขปัญหาโรคที่สาคัญ ระดับอาเภอสามารถให้บริการที่ได้ตาม โรคอุจจาระร่วง เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค โรคไข้เลือดออก โรควัณโรคปอด โรคเลปโตสไปโรซีส โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าและภัย คุกคามทางธรรมชาติ

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุนผลและรายละเอียด

โครงการหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุค่าเปูาหมาย ภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การสาธารณสุขระดับ อาเภอ

ตัวชี้วัด : จานวนโรคทีเ่ ป็นปัญหาของอาเภอ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุ ค่าเปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัดของโครงการสุขภาวะ ชุมชน วิถีหนองกุงศรีปี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด :ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์วัฒนธรรมและวิถีแห่งสุข ภาวะ ระดับ ๕ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ เป้าประสงค์ : .ชุมชนมีวฒ ั นธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตสุขภาพ ที่มี ความสุขพอเพียงเป็นองค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มี ความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ

ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ เป้าประสงค์ : สามารถลดการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของ พื้นที่ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อลดผลกระทบจากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ


91

๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ Project Sponsor Project Manager

Project Team

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ - ศูนย์ควบคุมโรคอาเภอหนองกุงศรี - ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี - สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี - นักวิชาการระดับอาเภอ - หัวหน้าสถานีอนามัย - นักวิชาการสถานีอนามัย - ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตัวแทนภาคประชาชน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม - จัดทาแผน ปรับปรุงพัฒนาองค์กร - ให้ความรู้ - ประเมินตนเอง - ดาเนินงานตามแผนงาน

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

๑. อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาพื้นฐานแบบประยุกต์และ - ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมคนละ ๑๐๐ บาท การพัฒนาข้อมูลข่าวสารสนเทศ (ทีม SRRT/อปท. ) ๓๐ คน ๓ วัน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท - อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน ๓๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท X ๓ วัน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร จานวน ๒ ท่านๆละ ๑ ชม.ๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ๒๐,๔๐๐ บาท ๒. ค่าจัดทาปูายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ควบคุม -จานวน ๙ ตาบล ตาบลละ ๑,๐๐๐ บาท (๙x โรค ๑,๐๐๐) เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท รวม เป็ น เงิ น ๙ ,๐๐ ๐ บาท ๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกสอบสวนควบคุมโรค การ - ทีม SRRT ออกสอบสวนและควบคุมโรคใน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและช่วงเทศกาล ชุมชน จานวน ๑๐ คน/ครั้ง จานวน ๒ ครั้ง/ เดือน คนละ ๒๔๐ บาท/คน/ครั้ง ( ๑๐ x ๒ x ๑๒ x ๒๔๐ ) เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท รวมเป็ น เงิ น ๕๗,๖๐๐

แหล่งที่มาของ ทรัพยากร งบ PP (คปสอ. หนองกุงศรี)


92

ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

บาท ๔. ค่าจัดกิจกรรม บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย. และ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๙ ตาบล ๆละ ๕๐๐ บาท แสตมป์ปลอด TB จานวน ๔ ครั้ง/ปี เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเ ป็ น เ งิ น ๑ ๘ ,๐๐ ๐ บาท ๕. ค่าจัดประกวดนวัตกรรม - ค่ า ตอบแทนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ านวน ๔๕ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ๖. จั ด ซ้ อ มแผนโรคระบาดหรื อ ภั ย คุ ก คามจาก - ค่ า ตอบแทนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ านวน ๔๕ ธรรมชาติ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๑๐๐ X ๑ วัน ( ๔๕ X ๑๐๐ X ๑ ) เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท - ค่าจัดทาคู่มือ สาธารณสุข ๑๐๐ เล่ม ราคาเล่ม ละ ๔๕ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท ๗. ค่าออกติดตามนิเทศทีม SRRT ระดับตาบล งาน - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการออกนิเทศ จานวน ปูองกันควบคุมโรค ๑๐ คน/ครั้ง จานวน ๒ ครั้ง คนละ ๒๔๐ บาท/ คน/ครั้ง( ๑๐ x ๒ x ๒๔๐ ) เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท จานวน เป็นเงิน ๑๓๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) * ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

แหล่งที่มาของ ทรัพยากร


93

๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ๑๓๒,๓๐๐ บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น

งบประมาณ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ทั้งหมด ๑ ๒ ๓ ๑. รายรับ ๑๓๒,๓๐๐ ๒.รายจ่าย ๑๓๒,๓๐๐ ๒.๑ จัดอบรมและซ้อมแผน ๓๓,๙๐๐บาท ๒๐,๔๐๐ ๒.๒ ค่าณรงค์และประชาสัมพันธ์ ๙,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการออกควบคุม ๕๗,๖๐๐ บาท ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ และสอบสวนโรค ๒.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๘,๐๐๐ บาท ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๒.๕ ค่าจัดประกวดนวัตกรรม ๙,๐๐๐บาท ๒.๖ ค่าออกติดตามนิเทศทีม SRRT ๔,๘๐๐ ๒,๔๐๐ ระดับตาบล รวมจ่าย ๑๓๒,๓๐๐ บาท

ไตรมาสที่ ๔

๑๓,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๔,๕๐๐ ๙,๐๐๐ ๒,๔๐๐

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท - ผู้ประเมินอนุมัติ

รายละเอียด อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ

- ผู้ให้

ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทาแผน

- ผู้ที่ได้รับผล

ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล - ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี - สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี - คณะกรรมการ คปสอ. หนองกุงศรี - สสอ. - รพ. - รพ.สต. - อบต. - อสม./ ผู้นา - ตัวแทนภาคประชาชน - ประชาชนในชุมชน


94

ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ได้รับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ ประเด็นปัญหาที่อาจจะมี จากโครงการ สคร./สสจ. - ควบคุมกากับติดตามประเมินผล - การกากับ ติดตาม ไม่เป็นไปตามแผน สสอ./รพ./ - ควบคุม/กากับ ดาเนินการตามแผน - บุคคลากรมีภาระงาน รพ.สต. มาก ส่งผลกระทบต่อ ความสาเร็จของโครงการ

อปท.

- มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิด แผนสุขภาพชุมชน - มีส่วนร่วมในการสนับสนุน งบประมาณ

-

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม ) ผู้ที่เกี่ยวข้อง บวกสูง บวกกลาง บวกต่า (+๓) (+๒) (+๑) สคร./สสจ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล สสอ./รพ ลดภาระในการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน รพ.สต. ประชาชนได้รับ การดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสม ส่ ว นราชการ/ ได้รับการ อปท. ยอมรับจาก ประชาชน รวม

แนวทางในการแก้ไข

- ปรับเปลี่ยนแผนการกากับ ติดตามตามความเหมาะสม - ขอสนับสนุนโซน - อสม./ ภาคีเครือข่ายในการ ดาเนินงานระดับ รพ.สต. - ไม่เห็นความสาคัญของ - กาหนดให้เป็นนโยบาย การดาเนินงาน ร่วมกัน - ขาดการสนับสนุน - ประชุมชี้แจ้ง ทาความเข้าใจ งบประมาณและบุคคลากร ร่วมกัน - ขาดการประสานงาน - จัดทาแผนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างองค์กร - ทางานแบบแยกส่วน

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม +๒

+๓

+๓

+๑

+๙


95

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่ สัมพันธ์

โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้า

ผลกระทบและภัย คุกคามทางสุขภาพลดลง

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทา ร่วมกัน

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้า

มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่งกันและ กัน

X

15. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ด้านสุขภาพของประชาชน ให้ทุกภาคส่วน ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน สุขภาพชุมชน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประชาชน

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์

คาอธิบาย - ให้ทราบนโยบายแผนการ ดาเนินงานในชุมชน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

- เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน - ไม่เข้าใจ / ขาดความร่วมมือ

- ไม่สนับสนุนด้านงบประมาณ - ไม่เห็นความสาคัญ/ไม่ให้ความ ร่วมมือ

ความเสี่ยงสาคัญ (๒) ความเสี่ยง -ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

การจัดทาแผนไม่บรรลุเปูาหมาย

เกรดที่ ได้รับ B

C

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ๑.ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญ ๒.กาหนดเป็นนโยบายที่ต้อง กาหนด ๓. ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑.ไม่มีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ นา แนวทางไปใช้ - สคร. - สสจ. - สสอ. - รพ.สต. - รพ. - อบต./เทศบาล - สสจ. - สสอ. - รพ.สต. - รพ. - อปท.

ต้นทุนที่ อาจเกิดขึ้น -


96

ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สาคัญ

ปี ๒๕๕๔ ต.ค.

พ.ย.

ปี ๒๕๕๕ ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑. ประชุมจัดทาแผนงาน /การดาเนินงาน ๒. จัดทาแผนงาน/ โครงการ ๓. ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๔. จัดอบรมระบาดวิทยาพื้นฐานประยุกต์ ๕. ออกสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ ๖. นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานงาน ........................................................ผู้เสนอโครงการ ( นายจิรวุฒิ กุจะพันธ์) นักวิชาการสาธารณสุข

……………….………………ผู้เสนอโครงการ (นายวิลาศ คาแพงศรี) นักวิชาการสาธารณสุข

……............................... ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสุพรรณ เขตบรรจง) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ …..…………..…………………ผู้อนุมัติโครงการ ( นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) (นายสมยศ ศรีจารนัย) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขเขตพื้นที่โซน๕

ก.ย.


97

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความทันสมัย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการของรัฐยามเจ็บปุวยของ ประชาชนที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้สถานภาพด้านสุขภาพและแบบ แผนพฤติกรรมการเจ็บปุวยของประชาชนเปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากการเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อที่เกิดจากตัวเชื้อ โรค สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและสุขวิทยาส่วนบุคคลมีแนวโน้มลดลง แต่การเจ็บปุวยด้วยโรคที่ไม่ติดต่ออันเกี่ยว เนื่องมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและอุบัติเหตุ ที่มีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นและเป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นๆ ของประเทศ อุบัติการณ์และความชุกของโรคเบาหวานคาดว่าปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะมีจานวนอย่างน้อย ๒๒๐ ล้านคน และ ๓๐๐ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๖๘ อัตราการเพิ่มจะอยู่ที่ประมาณ ๓๕% ซึ่งจะเป็นอัตราที่สูงมากในประเทศที่กาลัง พัฒนา โดยโรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีจานวนผู้ปุวยมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของพื้นที่อาเภอหนองกุงศรี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีผู้ปุวยเบาหวาน ๒,๐๖๒ ราย (ร้อยละ ๑.๗๘) โดย พบว่าอุบัติการณ์และความชุกของโรคเบาหวานนั้นคาดว่าปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะมีจานวนอย่างน้อย ๒๒๐ ล้านคน และ ๓๐๐ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๖๘ อัตราการเพิ่มจะอยู่ที่ประมาณ ๓๕% ซึ่งจะเป็นอัตราที่สูงมากในประเทศที่ กาลังพัฒนา และพบตัวเลขการเกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะ การดาเนินชีวิตของผู้คนต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการออกกาลังกายลดลง และสัดส่วนของอาหารที่ รับประทานเปลี่ยนแปลง ทาให้ส่งผลต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานตามมา การคัดกรองและปูองกันโรคเบาหวานมีเปูาหมายสาคัญคือ สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และลดปัญหา ค่าใช้จ่ายสุขภาพในระยะยาวโดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค การควบคุมโรคที่คุกคามสุขภาพ จึงเน้นกิจกรรมในส่วนของงานบริการเชิงรุกโดยพบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีจานวน ๓๑,๓๔๒ คน มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยงสูง จานวน ๑,๕๒๐ ราย (ร้อยละ ๔.๘๕) และตรวจพบที่มีค่า FBS ผิดปกติที่ ๑๑๐ - ๑๒๖ mg% ( Impaired fasting glucose:IFG) จานวน ๔๙๓ ราย (ร้อยละ ๔.๖๘) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต กลุ่มที่มีความเสี่ยง บางรายจะกลายเป็นเบาหวาน บางรายคงที่ และบางรายอาจหายไปเป็นปกติ จากปัญหาดังกล่าวหากได้มีการตรวจค้นหาผู้ปุวยในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ปุวยรู้จักวิธีการปฏิบัติตนได้อย่าง ถูกต้อง จะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคอื่นๆ ที่จะตามมาได้เป็นอย่างมาก การควบคุมโรคที่คุกคาม สุขภาพ เป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างยิ่งท่ามกลางภาวะคุกคามสุขภาพที่แปลกใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่จะต้องเผชิญ เงื่อนไขทางระบาดวิทยา สังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากภารกิจดั่งเดิม ซึ่งทาให้บุคคลากรต้อง ปรับเปลี่ยนสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพในประเทศไทย ดังนั้นศูนย์ควบคุมโรคอาเภอหนองกุงศรี จาต้องมีการดาเนินงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ที่ เป็นปัญหาของอาเภอหนองกุงศรี คือโรค เบาหวาน โดยต้องสามารถดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดใน การดาเนินงานที่กาหนดให้ทั้ง ๕ ตัวชี้วัดย่อย


98

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.พัฒนาระบบการเฝูาระวัง และปูองกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒.ลดอัตราการปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ ๓.ปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๔. ผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน ๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ -ประชาชน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตอาเภอหนองกุงศรี - ประชากรกลุ่มเสี่ยง ในเขตอาเภอหนองกุงศรี -ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้ปุวยความดัน ทุกคน ในเขตอาเภอหนองกุงศรี -ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ -หน่วยงานเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอาเภอหนองกุง ศรี


99

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ ( ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็น ) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม กรอบการดาเนินงาน คป รพ. สสอ. สอ. สอ. ๑.พั ฒ นาระบบการเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น ๑. จัดประชุมการพัฒนาระบบการเฝูาระวังและปูองกันโรคเบาหวานและความดัน โรคเบาหวานและความดัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ( NCD ) ๓. วางแผนการดาเนินงาน กาหนดกลุ่มเปูาหมาย ๔. จัดกิจกรรมเฝูาระวังโรคเบาหวานและความดัน - จัดตั้งคลินิก DPAC ที่โรงพยาบาลและ รพ.สต - จัดตั้งชมรมผู้ปุวยเบาหวานและความดัน และผูกเสี่ยวเบาหวาน - หมู่บ้านต้นแบบและบุคคลต้นแบบลดเสี่ยงเบาหวานและความดัน - รวบรวมข้อมูล มี ระบบ Data Centre (สถิติการปุวย, ตาย, กลุ่มเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยง) โดยมี Case Manager ระดับโรงพยาบาล และ ระดับ รพ.สต. - วิเคราะห์ และแปรผล (เผยแพร่ชุมชน, รายงานเครือข่าย, ปรับแผนปฏิบัติการ) - ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง


100

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดาเนินโครงการ ( ต่อ) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ๓. จัดกิจกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและ ความดัน

คป สอ.

รพ.

สสอ.

สอ.

กรอบการดาเนินงาน จัดบริการประชาชนทั่วไป/กลุ่มเสี่ยง - คั ด กรองประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้น ไป คั ด กรองตามแนวทางเวชปฏิบั ติ ส าหรั บ โรคเบาหวานปี ๕๔ และ แนวทางปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ (๑ ต.ค. ๕๔- ๑ ม.ค๕๕) - จัดรูปแบบการคัดกรองระบบโซน โดยคณะทางาน NCD ระดับอาเภอ - จัดวิชาการความรู้เรื่องโรคกลุ่ม Metabolic syndrom - แจ้ ง ค่ า ระดั บ น้ าตาลและความดั น โลหิ ต ที่ วั ด ได้ อธิ บ ายความหมายระดั บ น้ าตาล แนะนาการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม - ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยง แจ้งการเข้ารับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระบบโซน - ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเสี่ยง * ถ่ายทอดความรู้ * ฝึกปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัย เน้น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย ประเมินความเครียด ( ต.ค. ๕๔ – มี.ค.๕๕) * จัดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนรุ่นละ ๒ วัน ๑ คืน * มีการติดตามและประเมินผลค่าน้าตาลในเลือดและระดับความดันก่อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปรียบเทียบกับค่าน้าตาลในเลือดหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาแล้ว ๓ เดือน และ ๖ เดือน มีค่าลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ


101

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดาเนินโครงการ ( ต่อ) กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ คปสอ. รพ. สสอ.

๔. จัดบริการผู้ป่วยเบาหวาน

กรอบการดาเนินงาน สอ. * เจาะข้อพับแขนด้านในตรวจระดับพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร อย่างน้อย ๘ ช.ม. (Fasting Plasma glucose : FPG) ไม่ใช้ Fasting capillary glucose : FCG) เพราะโอกาสคลาดเคลื่อนสูง * การแปรผลพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (Fasting Plasma glucose : FPG ) FPG < ๑๐๐ มก / ดล = ปกติ FPG ๑๐๐ - ๑๒๕ มก / ดล = Impaired fasting glucose ( IFG ) FPG > ๑๒๖ มก / ดล = โรคเบาหวาน ( ที่มา: แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๕๔) - ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง * ตรวจร่างกาย * ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง หาดัชนีมวลกาย * วัดรอบเอว * วัดความดันโลหิต อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง - ตรวจหาภาวะแทรกซ้อน * ตา * ไต * เท้า * ตรวจฟัน * Urine Micro Albumin


102

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดาเนินโครงการ ( ต่อ) กิจกรรม

๕.จัดบริการต่อเนื่อง

คปสอ.

ผู้รับผิดชอบ รพ. สสอ.

สอ.

กรอบการดาเนินงาน * HbA๑c * Lipid profile * ตรวจ E ‘lyte ในผู้ปุวยความดันโลหิตสูง * ประเมิน GFR * ประเมินความเครียด * ประเมินภาวะติดบุหรี่ * ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือด * การวินิจฉัย ICD ๑๐ ให้ชัดเจนตรงกับโรค - ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน * ให้คาปรึกษา * ให้สุขศึกษาเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า หัวใจ หลอดเลือด - ผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อน * ได้รับการรักษาตามมาตรฐานรายโรค * ให้ความรู้ผู้ปุวยและผู้ดูแลตามภาวะแทรกซ้อน * ผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อตามความจาเป็น/ ติดตาม เยี่ยม - มีระบบประสานงาน ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ - มีระบบรับส่งต่อจากสถานบริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ - มีชมรมผู้ปุวยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในชุมชน เช่น ชมรมเสี่ยวเบาหวาน - ติดตามเยี่ยมบ้าน และฟื้นฟูสภาพในชุมชน


103

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดาเนินโครงการ ( ต่อ) กิจกรรม ๖.สรุปรายงานประเมินผลโครงการ

คปสอ.

ผู้รับผิดชอบ รพ. สสอ.

สอ.

กรอบการดาเนินงาน -ประชุมคณะทางานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทุก ๑ เดือน -จัดประชุมวิชาการความรู้เจ้าหน้าที่/บุคลากรทุก ๓ เดือน -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม -สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการรายไตรมาส -วิเคราะห์ผลการดาเนินงานรายไตรมาส/รายปี -นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป


104

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑. หน่วยบริการด้านสุขภาพมีระบบข้อมูล และ ระบบข้ อ มู ล กลุ่ ม ปกติ กลุ่ ม เสี่ ย ง กลุ่ ม ปุ ว ยและ กลุ่มปุวยมีภาวะแทรกซ้อน ๒. มี แ ผนการพั ฒ นาระบบการเฝู า ระวั ง และ ปูองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ๓. หน่วยบริการด้านสุขภาพมีการจัดบริการด้าน สุ ข ภาพในการเฝู า ระวั ง ปู อ งกั น และควบคุ ม โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๔. หน่วยบริการด้านสุขภาพมีระบบการส่งต่อที่ได้ มาตรฐาน รวดเร็ว

ผลลัพธ์ -อัตราปุ ว ยด้ ว ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ลดลง (น้อยกว่าร้อยละ ๕) -ประชาชน ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความ เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ) -ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต สูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป) -ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต สูงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีผลน้าตาลใน เลือดและความดันโลหิตลดลง (ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป) -ผู้ปุว ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการ ตรวจสุ ขภาพและหาภาวะแทรกซ้อ นอย่า งน้ อยปีล ะ ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) -ผู้ ปุ ว ยโรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี ภาวะแทรกซ้ อ นได้ รั บ การส่ ง ต่ อ (ร้ อ ยละ ๘๐ ขึ้ น ไป) และดูแลอย่างต่อเนื่อง กรณี Admit (ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป) กรณี OPD Case uncontrol น้าตาล ๒๕๐ mg. ๓ เดือน (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) กรณี Uncontrol BP ๑๖๐/ ๙๐ mmHg (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ - อั ต ราปุ ว ยด้ ว ยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงลดลง -ประชาชน ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับ การตรวจคั ด กรองความเสี่ ย ง เบาหวาน - ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจ สุขภาพและหาภาวะแทรกซ้อนปี ละ ๑ ครั้ง

ค่า ระยะเวลา เป้าหมาย ร้ อยละเฉลี่ ยถ่ ว งน้าหนัก การลดปัญ หาการ ระดับ ๕ ตค.๕๔ – กย.๕๕ ปุวยและตายด้วยโรคเบาหวานและโรคความ ดันโลหิตสูง - ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับ การตรวจคัดกรองตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๙๐) - ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่มี ความเสี่ ย งสู ง ต่ อ โรคเบาหวานได้ รั บ การ ตัวชี้วัด


105

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ค่า เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

-ผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ร้อยละ ๖๐) การส่งต่อและดูแลอย่างต่อเนื่อง - ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ต่ อ โรคเบาหวานที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย น พฤ ติ กร ร มมี ผ ล น้ า ต าล ใ น เลื อ ดล ด ล ง (ร้อยละ๖๐) - ร้อยละผู้ปุวยโรคเบาหวานได้ รับการตรวจ สุขภาพและหาภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๙๐) - ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานที่มีการส่งต่อรักษา ได้รับการดูแลต่อเนื่อง (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ร้อยละผู้ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ต สู ง ได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพและหา ภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ นไป ) ร้ อ ย ละผู้ ปุ ว ย โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ตสู งที่ มี ภาวะแทรกซ้ อ นได้ รั บ การส่ ง ต่ อ (ร้ อ ยละ ๘๐ ขึ้ น ไป) และร้ อ ยละการดู แ ลอย่ า ง ต่อเนื่อง กรณี Admit (ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป) กรณี OPD Case uncontrol น้าตาล ๒๕๐ mg. ๓ เดือน (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) กรณี Uncontrol BP ๑๖๐/๙๐ mmHg (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการหลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ ค่ า เปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การ สาธารณสุ ข ระดั บ อ าเภอโครงการพั ฒ นา ระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตาบลมีระดับผลของกระบวนการลดปัญหาการ เจ็บปุวยการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ในระดับ ๕ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ เป้าประสงค์ : สามารถลดอัตราการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาใน พื้นที่ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน


106

ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการบรรลุ ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่นาเอา best practice ด้าน ค่าเปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัดของโครงการชาว ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานภูมิปัญญาไทย / สากล มาพัฒนาการ อาเภอหนองกุงศรี ร่ว มใจต้านภัยเบาหวาน สร้างสุขภาพดีในชุมชน ความดันโลหิตสูง :ร้อยละของชุมชนที่มีการนาเอาวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ของดี) สู่การ ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๒๐ เป้าประสงค์ : ผลกระทบและโรคที่คุกคามทางสุขภาพลดลง ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างการยอมรับของชุมชนโดยจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ Project Sponsor น.พ.สมยศ ศรีจารนัย นพ.๙ ด้านเวชกรรมปูองกัน สาธารณสุขเขตพื้นที่ ๕ Project Manager - หัวหน้างานระบาดวิทยา - ผู้อานวยการโรงพยาบาล - สาธารณสุขอาเภอ Project Team - นักวิชาการระดับอาเภอ - ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุขภาพตาบล - นักวิชาการสาธารณสุข - ผู้ รั บ ผิ ดชอบขององค์กรปกครองส่ ว น ท้องถิ่น - ตัวแทนภาคประชาชน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ รั บ ผิ ด ชอบ ผลั ก ดั น ให้ โ ครงการประสบ ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม - จัดทาแผน ปรับปรุงพัฒนาองค์กร - ให้ความรู้ - ประเมินตนเอง - ดาเนินงานตามแผนงาน


107

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ แหล่งที่มาของ ทรัพยากร - ค่าอาหารว่างผู้ เข้า ประชุมวางแผนการพัฒ นา -ค่าอาหารว่าง ๑๕ บาท x ๓๐ คน x ๑๒ งบ PP ๖ บาท ระบบเฝู า ระวั ง ปู อ งกั น และเพื่ อ แลกเปลี่ ย น ครั้ง (คปสอ.หนองกุง ข้อมูลโรคเบาหวานความดันทุก ๑ เดือน = ๕,๔๐๐ บาท ศรี) ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

-ค่าอาหารว่างจัดประชุมวิชาการความรู้เจ้าหน้าที่/ บุคลากรทุก ๓ เดือน -ค่าอาหารว่าง ๑๕ บาท x ๓๐ คน x ๔ ครั้ง =๑,๘๐๐ บาท - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง งบ สปสช. -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๒๔๐ บาท x ๑ครั้ง x ๖ คน x ๙ แห่ง = ๑๒,๙๖๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงและ แบ่งกลุ่มในการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๒๔๐ บาท x ๑ครั้ง x ๖ คน x ๙ แห่ง = ๑๒,๙๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๙๒๐ บาท - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง งบ สปสช. (จานวน ๓ โชน) -ค่ า อาหารว่ า ง/เครื่ อ งดื่ ม และค่ า อาหาร กลางวั น ผู้ เ ข้ า ค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สุขภาพ ๑๐๐ บาท x ๒ วัน x ๓๐๐ คน = ๖๐,๐๐๐ บาท -ค่าพาหนะผู้ เ ข้า ค่า ยปรั บเปลี่ ยนพฤติก รรม สุขภาพ ๑๐๐ บาท x ๒ วัน x ๓๐๐ คน = ๖๐,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารเช้า ๓๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ วัน x ๓ โซน = ๑๘,๐๐๐ บาท -ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ค่ า ยปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมสุขภาพ ๑๘ คน x ๒๔๐ บาท๑๐ x ๒ วัน x ๓ โซน = ๒๕,๙๒๐ บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ คน x ๖๐๐ บาท +


108

ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

แหล่งที่มาของ ทรัพยากร

๒ ชม./คน x ๒ วัน x ๓ โซน = ๓๖,๐๐๐ บาท -ค่าวัสดุในการสาธิตอาหาร ๒,๐๐๐ บาท x ๓ โซน = ๖,๐๐๐ บาท -ค่าเช่าสถานที่ ๓,๐๐๐ บาท x ๓ โซน = -งบ รพ. ๙,๐๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ออกติดตามผู้ปุวยหลัง เข้าค่ายปรับเปลี่ยน๒๔๐ บาท x ๒ ครั้ง x ๖ คน x ๙ แห่ง = ๒๕,๙๒๐ บาท -จัดตั้งคลินิก DPAC ที่โรงพยาบาลและ รพ.สต รวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๔๐,๘๔๐ บาท งบ คปสอ.และ ง บ ก อ ง ทุ น -จัดตั้งชมรมผู้ปุวยเบาหวานและความดัน และผูก -ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๐ แห่ง ห ลั ก ป ร ะ กั น เสี่ยวเบาหวาน = ๓๐,๐๐๐ บาท สุขภาพ -หมู่ บ้ า นต้ น แบบและบุ ค คลต้ น แบบลดเสี่ ย ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๐ แห่ง เบาหวานและความดัน = ๓๐,๐๐๐ บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท x ๑๐ แห่ง = ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด ๙๐,๐๐๐ บาท -ผู้ ปุ ว ยโรคเบาหวานได้ รั บ การตรวจคั ด กรอง งบ รพ. ภาวะแทรกซ้อน * ตรวจตา -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๕ คน x ๑๐ วัน x ๑๒๖ บาท = ๖,๓๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ๒ คน x ๑๐ วัน x ๑๐๙ บาท = ๒,๑๘๐ บาท -ค่าอ่านผลตรวจจอประสาทตา ๕ บาท/ราย = ๑๐,๐๐๐ บาท -ผลจักษุแพทย์อ่านผลจอประสาทตา ๒๐ * ตรวจเท้า/ lab บาทx ๒,๐๐๐ คน = ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๘,๔๘๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๖ บาท x ๙ คน x ๔๐ วัน = ๔๕,๓๖๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ๑๐๖ บาท x ๓ คน x


109

ทรัพยากรที่ต้องใช้

จานวน

แหล่งที่มาของ ทรัพยากร

๔๐ วัน = ๑๒,๗๒๐ บาท

-คลินิกเบาหวานโรงพยาบาล

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม

-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาห้องชันสูตรสัปดาห์ละ ๓ วัน (๑๖.๓๐ น.-๒๐.๓๐ น.) -นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓๐๐ บาท/วัน x ๑ x ๒๗ วัน = ๘,๑๐๐ บาท (หมวด ค่าตอบแทน) งบ รพ. รวมเป็นเงิน ๖๖,๑๘๐ บาท -ค่าอาหารว่าง ๑๕ บาท x ๔๐ คน x ๑๕๒ วัน = ๙๑,๒๐๐ บาท -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ๑๕๐ บาท x ๑๕๒ วัน = ๒๒,๘๐๐ บาท -จานวนเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท -ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน ๓๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท = ๒,๔๐๐ บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์จานวน ๑๐ PCU ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท = ๒๐,๐๐๐ บาท -ค่ารางวัลตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๔๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๓,๘๒๐ บาท

๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ๗๑๓,๘๒๐ บาท ดังรายละเอียดดังนี้


110

ประเด็น

งบประมาณ ไตรมาสที่ ทั้งหมด ๑ ๑. รายรับ ๗๑๓,๘๒๐ ๒.รายจ่าย ๗๑๓,๘๒๐ ๒.๑ ค่าอาหาร/อาหารว่าง ๕,๔๐๐ ๑,๓๕๐ ๒.๒ จั ด ประชุ ม วิ ช าการความรู้ ๑,๘๐๐ ๔๕๐ เจ้ า หน้ า ที่ / บุ คลากร (ค่ าอาหาร/ อาหารว่าง) ผู้เข้าประชุม รวมจ่าย ๗,๒๐๐ ๑,๘๐๐ ๓.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๒๕,๙๒๐ ๒๕,๙๒๐ ๔.ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง ๒๔๐,๘๔๐ รวมจ่าย ๒๔๐,๘๔๐ ๕.จัดตั้งคลินิก DPAC ที่โรงพยาบาล และ รพ.สต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๖.จั ด ตั้ ง ชมรมผู้ ปุ ว ยเบาหวานและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความดัน และผูกเสี่ยวเบาหวาน ๗.หมู่บ้านต้นแบบและบุคคลต้นแบบ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดเสี่ยงเบาหวานและความดัน ๕.ผู้ปุวยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ๕.๑ ตรวจตา ๕๘,๔๘๐ ๕.๒ ตรวจเท้า/lab ๖๖,๑๘๐ ๖๖,๑๘๐ รวมจ่าย ๑๒๔,๖๖๐ ๖๖,๑๘๐ ๖. ค่าอาหารคลินิกเบาหวาน ๑๗๒,๘๐๐ ๔๓,๒๐๐ รวมจ่าย ๑๗๒,๘๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ๗ .๑ ค่ า อ า ห า ร /อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ เครื่องดื่ม ๒,๔๐๐ ๗.๒ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐ รวมจ่าย ๓๒,๔๐๐ รวมจ่ายทั้งหมด ๗๑๓,๘๒๐ ๒๔๗,๑๐๐

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

๑,๓๕๐ ๔๕๐

๑,๓๕๐ ๔๕๐

๑,๓๕๐ ๔๕๐

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐

๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐

๔๕,๐๐๐

๒,๔๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๒,๔๐๐ ๗๗,๔๐๐

๒๔๐,๘๔๐ ๒๔๐,๘๔๐

๕๘,๔๘๐ ๕๘,๔๘๐ ๔๓,๒๐๐ ๔๓,๒๐๐

๓๔๔,๓๒๐


111

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท รายละเอียด หน่วยงาน กลุ่มบุคคล - ผู้ประเมิน อนุมัติ อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ -ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี -สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี -คณะกรรมการ คปสอ. - ผู้ให้ ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทาแผน - สสอ. , สอ. , รพ. - อบต. , อสม. - ตัวแทนภาคประชาชน - ผู้ที่ได้รับผล ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี - ประชาชนในชุมชน ฃประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อ ได้รับ ความสาเร็จของ ผลกระทบ โครงการ จากโครงการ สคร. /สสอ. - ควบคุมกากับ ติดตามประเมินผล สสอ./รพ./ - ควบคุม/กากับ สอ. ดาเนินการตาม แผน

อปท.

- มีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้เกิดแผน สุขภาพชุมชน - มีส่วนร่วมในการ สนับสนุน งบประมาณ

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี - ขาดความเข้าใจใน นโยบาย - บุคคลากรมีภาระ งานมาก - ขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการ - ไม่เห็นความ สาคัญของการ ดาเนินงาน - ขาดการสนับสนุน งบประมาณและ บุคคลากร - ขาดการ ประสานงาน ระหว่างองค์กร - ทางานแบบแยก ส่วน

แนวทางในการแก้ไข - พยายามทาความเข้าใจแก่ทีมงานทุก คน - ขอสนับสนุนโซน - อสม./ ภาคีเครือข่ายในการดาเนินงาน ระดับ สอ. -เพิ่มปูายประชาสัมพันธ์ลดโรคในชุมชน และสุขศาลา - กาหนดให้เป็นนโยบายร่วมกัน - จัดทาแผนแบบมีส่วนร่วม


112

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม ) ผู้ที่ บวกสูง บวกกลาง บวกต่า ลบต่า เกี่ยวข้อง (+๓) (+๒) (+๑) (-๑) สคร./ ลดภาระใน สสอ. การติดตาม ประเมินผล สสอ./รพ ลดภาระในการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน สอ. ประชาชนได้รับ การดูแลสุขภาพที่ เหมาะสม ส่วน ได้รับการยอมรับ ราชการ/ จากประชาชน อปท. รวม ๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์ โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้า

โครงการอื่นเป็นโครงการ ที่ต้องทาร่วมกัน

ผลกระทบและภัยคุกคาม ทางสุขภาพลดลง

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ด้านสุขภาพของประชาชนให้ทุกภาค ส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทาแผนสุขภาพชุมชน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประชาชน ความเสี่ยงสาคัญ (๒)

คาอธิบาย - แจ้งนโยบายแผนการดาเนินงาน ในชุมชน - เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน

ลบกลาง ลบสูง (-๒) (-๓)

รวม +๒

+๓

+๓

+๑

+๙

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้า

รายละเอียด ลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน - ไม่สนับสนุนด้านงบประมาณ


113

ความเสี่ยง -ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

- การจัดทาแผนไม่บรรลุ เปูาหมาย

เกรดที่ ได้รับ B

C

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ๑.ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญของปัญหา ๒.กาหนดเป็นนโยบายที่ต้อง ดาเนินการ ๓. ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๑.ไม่มีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ นา แนวทางไปใช้ - สคร. - สสจ. - สสอ. - สอ.- รพ. - อบต./เทศบาล - สสจ./ สสอ. - สอ. - รพ. - อปท.

ต้นทุนที่ อาจเกิดขึ้น -


114

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่สาคัญ ๑. ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบการเฝูาระวังและปูองกันโรคเบาหวาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ( NCD ) ๓. ประชุมคณะทางานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทุก ๔. จัดประชุมวิชาการความรู้เจ้าหน้าที่/บุคลากร ๕. จัดกิจกรรมควบคุมโรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ๖. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง ๗. จัดตั้งคลินิก DPAC ที่โรงพยาบาลและ รพ.สต ๘. จัดตั้งชมรมผู้ปุวยเบาหวานและความดัน และผูกเสี่ยวเบาหวาน ๙. หมู่บ้านต้นแบบและบุคคลต้นแบบลดเสี่ยงเบาหวานและความดัน ๑๐. ตรวจสุขภาพประจาปีผู้ปุวยเบาหวาน / ตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ๑๑. คลินิกเบาหวานในโรงพยาบาล ๑๒. ผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อ ๑๓. ติดตามเยี่ยมบ้านให้บริการเชิงรุก และฟื้นฟูสภาพในชุมชน ๑๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ๑๕. สรุปผลการดาเนินงาน นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป ....................................ผู้เสนอโครงการ ……..………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ .................................ผู้เห็นชอบโครงการ …….………………………ผู้อนุมัติโครงการ ( นางยุวดี ไทยสนธิ) (นายสุพรรณ เขตบรรจง) (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) (นายสมยศ ศรีจารนัย)


115

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ


116

๑. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ๒. ความสาคัญหลักการและเหตุผล โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เกิดขึ้นจากพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า ศรี รั ศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ ราชกุมาร ที่ทรงมีเปูาหมายสรรค์สร้างสถาบัน ครอบครัวให้อบอุ่น สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัว คือ พ่อ แม่ ลูก ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กได้รับการ เลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวจะทาให้เด็กอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี มีจิตใจดี เจริญเติบโตและมี พัฒนาการสมวัย จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก พบอุปสรรคต่อสุขภาพของมารดาและเด็กแรกเกิด ๐๕ ปี ในหลายประเด็นได้แก่ การขาดสารไอโอดีนภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์อายุต่ากว่า ๒๐ ปี อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม เด็กอายุต่ากว่า ๒ ปี ติดเชื้อ HIV อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน เด็กแรกเกิด ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ปัญหาเหล่านี้ควร แก้ไขในเชิงระบบทั้งในด้านนโยบายการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรสมวัยให้บริการการพัฒนาคุณภาพ ระบบ บริ ก ารให้ ไ ด้ม าตรฐาน การสื่ อ สารความเสี่ ยงด้ว ยการเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ความรู้ การพัฒ นาองค์ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผลโครงการ ดังนั้น เพื่อสืบทอดพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร อาเภอหนองกุงศรี โดยงานอนามัยแม่และเด็ก จึงได้จัดทาโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง ๕ ปี เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมดาเนิ นงาน รวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการอันจะส่งผลให้แม่ – ลูก ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย มีระดับเชาว์ปัญญาเทียบเท่ามาตรฐานสากล

๓. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการสายใยรักแห่ งครอบครัวทั้งในระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐาน ๓. สร้างกระแสสังคมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อให้พัฒนาการสมวัย ๔. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ /รูปแบบ/มาตรฐาน/สถานะสุขภาพและพฤติกรรมอนามัย แม่และเด็ก เพื่อทาข้อมูลใช้ในการวางแผนงาน ๕. ส่งเสริมศักยภาพของ อปท./ ชุมชนในการจัดหมู่บ้าน/ ชุมชนสายใยรักแห่งครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง


117

๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ที่ ๑ ๒

ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย ผู้รับประโยชน์ จากโครงการ พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ -ประชาชนทั่วไป ในเขตอาเภอหนองกุงศรี - บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่ายในชุมชน - ทุกหมู่บ้านในอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ - หน่วยงานเครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่งใน อาเภอหนองกุงศรี


118

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ -ระดับอาเภอ -ระดับ คปสอ.

ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ -ตามตัวชี้วัด MCH -มาตรฐานสายใยรักแห่งครอบครัว -ชมรมเครือข่ายในชุมชน

ประชุมคณะกรรมการการจัดทาแผนงาน -ประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการ/วิเคราะห์ ปัญหาของพื้นที่ -จัดทาแผนตามส่วนขาดแต่ละด้านระดับ คปสอ.

ปรับปรุง/พัฒนาระบบ การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน

ดาเนินการแผน -พัฒนาด้านบุคลากร (จนท.สาธารณสุข, อสม., อสน.) -พัฒนาเครือข่าย (ชมรมต่างๆ ในชุมชน) -ปรับปรุงคุณภาพบริการตามมาตรฐาน -พัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ

จัดมหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างกระแสสังคม -มหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว -คัดเลือกตาบลต้นแบบนมแม่ -ประกวดหนูน้อยนมแม่

ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน -มาตรฐานสายใยรักระดับ รพ.สต/สอ.และ PCU ผ่านการประเมิน รับรอง ผลการดาเนินตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้น

ลดการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก/ แม่และเด็กมีสุขภาวะที่ดี


119

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นขณะทาโครงการ) ๑. พัฒนาระบบบริการและการส่งต่องานอนามัยแม่และเด็ก ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร MCH Broad ๓. พัฒนาระบบบริการ ๔. ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๕. มหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว

ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ) ๑. หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบการทางานเชิง ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร ๒. หน่วยงานสาธารณสุขมีการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การ ปฏิบัติในระดับเครือข่ายหน่วยงานและระดับบุคคล ๓. อัตราปุวยด้วยโรคที่เป็นปัญหาลดลง ๔. บริการปฐมภูมิได้มาตรฐาน

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ๖.๑ ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

๑. มีการพัฒนาระบบบริหารและการ ส่งต่องานอนามัยแม่และเด็ก ๒. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานอนามัยแม่และเด็ก ๓. มีตาบลนมแม่ตัวอย่าง

๑. จานวนหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานระดับ ตาบล (มาตรฐานสายใยรักระดับทอง) ๑. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตาม เกณฑ์ ๑.จานวนตาบลที่ผ่านมาตรฐานตาบลนม แม่ มีเครื่องมือพื้นฐานในงานอนามัยแม่และ เด็กในสถานบริการระดับตาบลเพียงพอ ๑. ภาคีเครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วม ในงานอนามัยแม่และเด็ก ๒. มีแผนงานโครงการอนามัยแม่และเด็ก ที่สอดคล้องกับปัญหาท้องถิ่นและชุมชน ๑. มีการนิเทศงานระดับตาบล (ทีม MCH อาเภอ) ๒. ทีม MCH อาเภอ ติดตามประเมินผล มาตรฐานสายใยรักแห่งครอบครัว -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล - ศูนย์สุขภาพชุมชน

รพ.สต. อย่างน้อย ๑แห่ง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐

๔. การบริหารจัดการเครื่องมือและ สิ่งแวดล้อม ๕. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ ชุมชน

๖. การบริหารจัดการ การควบคุม กากับและนิเทศงาน

ระยะเวลา แล้วเสร็จ ต.ค. ๕๔ ก.ย. ๕๕

อย่างน้อย ๑ ตาบล ผ่าน มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐

อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ หมู่บ้าน

๒ ครั้ง/ปี

-ร้อยละ ๑๐๐ -ร้อยละ ๑๐๐

ต.ค.๕๔-ก.ย. ๕๕


120

๖.๒ ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา แล้วเสร็จ (ประเมินได้)

๑. หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบ การทางานเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้ง องค์กร

๑. ร้อยละหน่วยงานสาธารณสุข ระดับตาบลมีระบบการบริหาร ยุทธศาสตร์

๒. หน่วยงานสาธารณสุขมีการนา แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติใน ระดับเครือข่าย หน่วยงานและ ระดับบุคคล ๓. อัตราปุวยด้วยโรคที่เป็นปัญหา ลดลง

๑. มีการกระจายยุทธศาสตร์สู่ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับเครือข่ายหน่วยงานและระดับ บุคคล ๑. ทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย

๒. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุ < ๒๐ ปี) ๓. ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ๔. ภาวะโลหิตจางในเด็ก ๕. ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ๖. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนใน เด็กแรกเกิด ๗. พัฒนาการเด็กสมวัย ๘. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน ๙. อัตราการเกิด Birth asphyxia

ร้อยละ ๑๐๐

๑. น้อยกว่าร้อยละ ๗ หรือลดลงร้อยละ๕ จาก ฐานข้อมูลเดิม ๒. น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ หรือลดลงร้อยละ ๕ ๓. มากกว่าร้อยละ ๖๐ ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๕. น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๖. น้อยกว่าร้อยละ ๓ ๗. มากกว่าร้อยละ ๙๐ ๘. มากกว่าร้อยละ ๓๐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ ๙. ไม่เกิน ๓๐ :๑๐๐๐ การเกิดมีชีพ ๑๐. ไม่เกินร้อยละ ๙ ๑๑. มากกว่าร้อยละ ๙๐ ๑. ร้อยละ๑๐๐

๑๐. อัตราทารกตายปริกาเนิด ๑๑. ดูแลก่อนคลอด ๔ ครั้ง ๔. บริการปฐมภูมิมีคุณภาพบริการ ๑.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้มาตรฐาน สายใยรักระดับทอง ๒. บริการปฐมภูมิพัฒนางาน ๒. ร้อยละ ๑๐๐ อนามัยแม่และเด็กโดยใช้มาตรฐาน สายใยรัก

ต.ค. ๒๕๕๓ก.ย. ๒๕๕๔


121

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง  ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลด ผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ เป้าประสงค์ที่ ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถลดการปุวย และตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดได้

เหตุผลและรายละเอียด  ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกลุ่มงานสร้าง เสริมสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปฏิบัติรูปการจัดการระบบ สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เป้าประสงค์ที่๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลและ จัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูและ สุขภาพของตนเองในเบื้องต้นได้ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๑ ร้อยละของหน่วยบริการ ลดปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ สาธารณสุขประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มวัย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๒ ร้อยละประชาชนตามกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้  ตอบสนองยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัด  ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สานักงาน กาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กลยุทธ์ที่ ๗ ปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั่วทั้งจังหวัด ตัวชี้วัดเปาประสงค์ที่ ๑.๓ ระดับความสาเร็จในการ เพื่อลดการปุวย ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด จัดการสุขภาพของชุมชน แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ

๘. ผู้รับผิดชอบ ที่ ๑

ตาแหน่งในโครงการ Project Sponsor

Project Manager

Project Team

ผู้รับผิดชอบ -นายอาเภอหนองกุงศรี -ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี -สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี -นพ.สุรพงษ์ ลักษวุธ -นางคาสงค์ ชินมาตร -นางอุดมพร เหมือยไธสง -นส.นาฎนภา หีบแก้ว -ผู้รับผิดชอบงาน MCH ทุก สอ. -งานห้องคลอด -งาน ANC -คลินิกสุขภาพเด็กดี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการรวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลักดันให้โครงการประสบความสาเร็จ และดูแลบริหารโครงการโดยรวม

-จัดทาแผน -ประเมินตนเอง -ดาเนินตามแผน -สรุปผลการดาเนินงาน


122

ที่

ตาแหน่งในโครงการ

ผู้รับผิดชอบ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -อสม., อสน.ประจาหมู่บ้าน,ผู้นาชุมชน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ


123

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ งานอนามัยแม่และเด็ก โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนา รพ.สต. สู่สายใยรัก แห่งครอบครัว ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ MCH Board อาเภอ ๒. ประชุมชี้แจงมาตรฐาน รพ.สต. สายใยรักแห่ง ครอบครัว ๓. การพัฒนาบุคลากร ๓.๑ ANC คุณภาพ คลินิกเด็กดี การทาคลอด จนท.รพ.สต. จนท.รพ. การกู้ชีพทารกแรกเกิด จนท.รพ.สต. จนท.รพ.

ผลผลิต ระยะเวลา (ว/ด/ป) หน่วย จานว เริ่มต้น สิ้นสุด น

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

MCH Board อาเภอ

ทีม คน

คน คน

๑ ๓๐

๒๐ ๑๐

พ.ย.๕๔ พ.ย.๕๔

ธ.ค.๕๕

พ.ย.๕๔ พ.ย.๕๔

ม.ค.๕๕

MCH Board อาเภอ MCH Board อาเภอ

MCH Board อาเภอ

-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท -ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท × ๔ ชม. เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท -ค่าปูายไวนิล ๑ ปูาย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท


124

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

๓.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร MCH Broad - พัฒนาบุคลากร ในการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ใน ครรภ์ (จิตประภัสสร) - โรงเรียนพ่อแม่ ครอบครัวอบอุ่น - เมล็ดพันธ์แห่งปัญญา (วัยรุ่น) 3.3 - อบรม อสม. สายใยรักประจาหมู่บ้าน ประจาสุขศาลา ติดตาม ค้นหา ให้คาปรึกษา ใน การมาฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์

ผลผลิต ระยะเวลา (ว/ด/ป) ผู้รับผิดชอบ หน่วย จานว เริ่มต้น สิ้นสุด น คน ๑๐ ม.ค.๕๕ ก.ย.๕๕ MCH Board อาเภอ

คน

๑๑๓ ก.พ.๕๕

ก.พ๕๕ MCH Board อาเภอ

๒๐

ก.ค.๕๕

ก.ค.๕๕

- อบรม Miss Milk 3.4

จัดประชุม MCH Board อาเภอ จานวน ๔ ครั้ง

๔. รพ.สต. ทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐาน ๕. รพ.สต. ทุกแห่งจัดทาแผน ๖. ทีม MCH Broad อาเภอ นิเทศผลการดาเนินงาน ในระดับรพ.สต.

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) เงินบารุง รพ.สต. เบิกต้นสังกัด

-ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท × ๔ ชม. เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

รวม ๒,๔๐๐ บาท คน

แห่ง แห่ง แห่ง

๑๕

ต.ค.๕๔

ก.ย.๕๕ MCH Board อาเภอ

๙ ๙ ๙

ม.ค.๕๕ ม.ค.๕๕ ม.ค.๕๕ ก.พ.๕๕ มี.ค.๕๕ ก.ย.๕๕

MCH Board อาเภอ MCH Board อาเภอ MCH Board อาเภอ

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คน × ๑๐๐ บาท x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

-ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ๕ คน × ๒๔๐ บาท × ๕ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท


125

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต ระยะเวลา (ว/ด/ป) หน่วย จานว เริ่มต้น สิ้นสุด น

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๒๔๐×๕ วัน เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท

๗. ทีมประเมิน รพ.สต. จังหวัด ประเมินรับรอง รพ. สต. สายใยรัก กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการ โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการงาน อนามัยแม่และเด็ก ๑.เพิ่มอัตราการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ค้นหา ติดตาม รณรงค์ให้มีการฝากครรภ์ เร็วขึ้นโดยใช้เครือข่ายในชุมชน เช่น อสม. จิตอาสา ในชุมชน ๒.ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง - กาหนดแนวทางปฏิบัติ ในการเฝูาระวัง และ ปูองกัน

แห่ง

ม.ค.๕๕

ก.ย.๕๕

MCH Board อาเภอ

แห่ง

ต.ค.๕๔

ก.ย.๕๕

MCH Board อาเภอ


126

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ที่ ๓ ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น -ประชุมชี้แจงเครือข่าย -จัดตั้งคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (โรงเรียนหนองกุง ศรีวิทยาคาร , โรงเรียนพรประดิษฐ์) -สนับสนุนความรู้ สื่อ เอกสารความรู้ เวชภัณฑ์ ใน การจัดทาคลินิก -สร้างเครือข่ายวัยรุ่นจิตอาสาในชุมชน -ในสถานบริการ ให้คาปรึกษาในการตั้งครรภ์ครั้งที่ สอง กลยุทธ์ที่ ๔ ตาบลนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว โครงการมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ๑. สนับสนุนการจัดตั้งชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว/ศูนย์สามวัย ๒. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานมหกรรมสายใยรัก แห่งครอบครัว

ผลผลิต ระยะเวลา (ว/ด/ป) หน่วย จานว เริ่มต้น สิ้นสุด น

ผู้รับผิดชอบ

แห่ง แห่ง

๙ ๙

พ.ย.๕๔ ก.พ.๕๕

ม.ค.๕๕ MCH Board อาเภอ เม.ย.๕๕ MCH Board อาเภอ

แห่ง

ก.พ.๕๕

เม.ย.๕๕ MCH Board อาเภอ

แห่ง

ก.พ.๕๕

เม.ย.๕๕ MCH Board อาเภอ

ครั้ง

ส.ค.๕๕

ก.ย๕๕

MCH Board อาเภอ

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

งบจาก สสจ. ๑๒,๐๐๐ บาท

-ค่าจัดทาปูายมหกรรม ๒,๐๐๐ บาท -ค่าตกแต่งเวทีและนิทรรศการ ๕,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๓๐๐ คน × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท -ค่าวิทยากรเรื่อง”พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่”


127

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต ระยะเวลา (ว/ด/ป) หน่วย จานว เริ่มต้น สิ้นสุด น

ผู้รับผิดชอบ

๓. จัดมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ๔. คัดเลือกตาบลนมนมแม่ตัวอย่าง ๕. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานตาบล นมแม่ ๖. ประกวดหนูน้อยนมแม่ ๗.เวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมของวัยรุ่น ๘.สนับสนุนการดาเนินงานตาบลสายใยรักแห่ง ครอบครัวนาร่อง (ต.โคกเครือ)

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) ๖๐๐บาท×๔คน เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท -ค่าจ้างทาคู่มือ”วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดและมีคุณธรรม” สาหรับผู้มาร่วมงาน๒๐๐เล่ม×๓๘บาท เป็นเงิน๗,๖๐๐บาท -ค่าจ้างเหมาพาหนะ ๑๐ แห่ง × ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท -ค่ารางวัลหนูน้อยนมแม่ ประจาตาบล ๓๐ คน × ๕๐๐ บาท เป็นเงิน๑๕,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท *ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๖๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

* ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้


128

๑๐. งบประมาณและประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบประมาณทั้งหมด ๘๙,๖๐๐ บาท ดังรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณ ประเด็น ทั้งหมด ๑. รายรับ ๘๓,๖๐๐ ๒. รายจ่าย ๘๓,๖๐๐ โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนา รพ.สต. สู่สายใยรักแห่งครอบครัว ๒๒,๖๐๐ โครงการที่ ๒ โครงการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๑๒,๐๐๐งบสสจ. โครงการที่ ๓ โครงการมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ๖๗,๐๐๐ โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพทีม MCH Broad เงินบารุง รวมเป็นเงิน ๘๓,๖๐๐

ไตรมาส ๑

๘,๕๐๐

๗,๕๐๐

๕,๑๐๐

๑,๕๐๐ ๖๗,๐๐๐


129

๑๑. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ๑

บทบาท ผู้อนุมัติ

รายละเอียด อนุมัติโครงการ

ผู้ประเมิน

ประเมินโครงการ

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์

ผู้ที่ได้รับผล

ทุกหมู่บ้านในตาบลหนองกุงศรี

ประเด็นปัญหาจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ส่งผลกระทบต่อ ได้รับผลกระทบ ที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสาเร็จของ จากโครงการ โครงการ ๑ สสอ.กาฬสินธุ์ -ควบคุมกากับติดตาม รพ.กาฬสินธุ์ ประเมินผล -สนับสนุนงบประมาณ -สนับสนุนทางด้าน วิชาการ ๒ รพช.หนองกุงศรี -ควบคุมการดาเนินงาน สสอ.หนองกุงศรี ให้บรรลุตามแผน PCU สอ.ใน -ดาเนินการตามแผน อาเภอหนองกุง ศรี

อปท. ภาค ประชาชน

-มีส่วนสนับสนุน กิจกรรมตามแผน

หน่วยงานกลุ่มบุคคล -นพ.สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์๙ (วช.) สสจ.กาฬสินธุ์ -ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี -สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี -สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ -โรงพยาบาลหนองกุงศรี -สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี -อปท. -ตัวแทนภาคประชาชน -สถานีอนามัย ประชาชนในตาบลหนองกุงศรี

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี -การนิเทศติดตามไม่ ต่อเนื่องจากจังหวัด -การสนับสนุนทางด้าน วิชาการไม่เป็นไปตาม แผน -ขาดความรู้ในการ ปฏิบัติงาน -ขาดความเข้าใจ -ทางานไม่บรรลุตาม แผน

ลดภาระในการ -ทางานแบบแยกส่วน ทางานทางด้าน แยกงบประมาณ สุขภาพ -ไม่เห็นความสาคัญ

แนวทางในการ แก้ไข -สร้างทีมประเมิน จากพื้นที่

-ประเมินทักษะและ สมรรถนะการ ทางาน -ทาแผนพัฒนาตาม ส่วนขาด -เพิ่มค่าตอบแทน/ ขวัญกาลังใจตาม ผลงาน -จัดทาแผนร่วมกัน -กาหนดนโยบาย ร่วมกัน


130

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ที่

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

- สสจ. กาฬสินธุ์ - รพ.กาฬสินธุ์

- รพช. ลดภาระในการดูแลสุขภาพ - สสอ. ประชาชน - ส่วนราชการ -อปท.

- สอ. - รพ.สต.

- ประชาชน

บวกกลาง (+๒)

บวกสูง (+๓)

บวกต่า ลบต่า (+๑) (-๑)

ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล

ลบ กลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม +๒

+๓ ได้รับ การ ยอมรับ จาก ประชาช น มีเครือข่ายใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน

-ได้รับการดูแลสุขภายตามมาตรฐาน ที่ดี -ลดการปุวยตายด้วยสาเหตุที่ปูองกัน ได้ รวม

+๑

+๒

+๑

+๙


131

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่

ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์

จานวนโรคที่เป็นปัญหาของ จังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การสร้างระบบสุขภาพและ การแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่น ใจผู้ให้บริการมีความสุข

โครงการอื่น เป็นโครงการ ต้นน้า ×

โครงการอื่น เป็นโครงการที ต้องทาร่วมกัน

โครงการอื่น เป็นโครงการ ปลายน้า

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมที่สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและ กัน มีกิจกรรมที่สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและ กัน

×

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ที่ ประเด็นที่ต้องพิจารณา คาอธิบาย ๑ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน -ไม่ทราบนโยบาย ชุมชนในการจัดทาแผนสุขภาพของ แผนการดาเนินงานใน ชุมชน ชุมชน - อปท. -เพิ่มภาระ - ภาคประชาชน ความเสี่ยงสาคัญ ที่ ความเสี่ยง เลขที่ได้รับ แนวทางการ บริหารความเสี่ยง ๑ ไม่ให้ความร่วมมือในการ B -ประชุมชี้แจง ดาเนินงาน ภาพรวมทั้งอาเภอ -กาหนดเป็น นโยบาย ๒ แผนงานไม่บรรลุ C -การติดตาม เปูาหมาย ประเมินผลไม่ เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น -ไม่ให้ความร่วมมือ -ไม่สนับสนุนด้านงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบนา แนวทางไปใช้ -สสจ. -สสอ. -รพช. -อบต/เทศบาล -สสจ. -สสอ.รพ. -อปท.

ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น -

-


132

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ ที่ ๑

๒ ๓ ๔ ๕ ๖

กิจกรรมสาคัญ โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนารพสต. สู่สายใยรักแห่งครอบครัว ๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร (ANC ) ๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากร (จิตประภัสสร ) ๑.๓โครงการอบรมอสม สายใยรักแห่งหมู่บ้าน (MISS) โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ๒.๑ โครงการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒.๒ โครงการมหกรรมสายใยรักแห่งครองครัว

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


133

ประสงค์ที่ ๓ สร้างภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพทุกระดับ ประสงค์ที่ ๕ พัฒนาระบบการประเมินผลและการนิเทศงาน ประสงค์ที่ ๖ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการมากขึ้น ประสงค์ที่ ๘ จัดระบบบริการการแพทย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องเหมาะสม ประสงค์ที่ ๙ ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประสงค์ที่ ๑๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและขวัญกาลังใจให้บุคลากรมีความสุข


134

๑.โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการ คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล จากข้อมูลสถิติประชากรของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าโครงสร้างของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อายุ ยืนยาวขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ประชาชน เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ บางส่วนส่งผลให้เกิดความพิการ ต้องการการดูแลต่อเนื่องและ ทักษะการดูแลพิเศษ รวมทั้ง มีโรคอุบัติใหม่ ประกอบกับเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงบริการเข้ารับบริการ ประชาชนมีความคาดหวังในการบริการที่ดี มีคุณภาพได้รับความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นการบริการสาธารณสุข ต้องมีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการใน ด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี บุคลากรมีขีดสมรรถนะในการทางาน เพื่อ ส่งผลถึงคุณภาพการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิดความพึงพอใจ อุ่นใจและ เชื่อมั่นในการ บริการ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คปสอ.หนองกุงศรี จึงนาระบบการพัฒนาคุณภาพได้แก่ มาตรฐาน ๕ ส.,Hospital accreditation (HA),PCA (Primary Care Award) Hospital Promotion Healthy (HPH),Quality Assurance(QA) Public Management Quality Award (PMQA) การบริการที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความ ต้องการของพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการให้บรรลุตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธา เลือกที่จะมารับบริการต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ ๑. หน่วยงานมีระบบการบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสาหรับผู้ด้อยโอกาส ๒. สถานบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการที่กาหนด ๓. สถานบริการมีอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ที่ได้มาตรฐานเพียงพอ ๔. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพด้าน Medical Quality ที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นและ ไว้วางใจ ด้วยคุณภาพของบุคลากรที่มีการพัฒนา ๕. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพด้าน Service Quality ที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นและ ไว้วางใจ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย บนพื้นฐานบริการความเป็นมนุษย์และการพิทักษ์ สิทธิผู้ปุวย ๖. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับข้อมูลทางด้านการรักษาและบริการที่ถูกต้อง และมี ส่วนร่วมในการดูแลรักษา ๗. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๘. สร้างขวัญและกาลังใจเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน


135

๔.ขอบเขตและกระบวนการสาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น ผู้รับบริการ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ขอบเขตโครงการ บุคลากร คป.สอ.หนองกุงศรี ผู้รับบริการ/ญาติ และ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงพยาบาลหนองกุงศรี,ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ หนองกุงศรี

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ กิจกรรม /โครงการ ๑.การนาองค์กรและทิศทางนโยบายด้านการพัฒนา คุณภาพบริการ ๑.มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ ๒.กาหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริการการดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓.กาหนดนโยบายในการเพิ่มขีดสมรรถนะและสร้างขวัญ กาลังใจบุคลากร ๔.สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วทั้งองค์กร โดยประชุมชี้แจง , หนังสือเวียน ,ติดปูายประกาศ,เว็บบอร์ด เป็นต้น ๒.พัฒนามาตรฐานบริการ ๑.ประชุมทบทวนการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการ บริการ ๒.พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นของบุคลากรในหน่วยงาน ๓.กาหนดให้หน่วยบริการจัดบริการตามมาตรฐานบริการ สาธารณสุข ๔.ทีมนาคุณภาพและหน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อน คุณภาพการดูแลผู้ปุวย ๕.กาหนดให้หน่วยบริการจัดระบบการบริการที่ปลอดภัยโดย ยึดหลัก Patient safety goal ๖.กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารความ

สสจ.

ผู้รับผิดชอบ คปสอ. รพ.

PCU/รพ.สต.

/ / / /

/ / / / /

/

/

/


136

กิจกรรม /โครงการ

สสจ.

เสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งเชิงรับและเชิงรุก ๗.ออกแบบระบบการบริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดย เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย ๘.จัดระบบบริการเชิงรุก ๙.กิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร ๑๐. กากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๑๑.สรุปผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ คปสอ. รพ. /

PCU/รพ.สต.

/

/

/

/

/ / /

๕.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑. สถานบริการสาธารณสุขจัดระบบบริการตาม มาตรฐานบริการสาธารณสุขโดยยึดหลัก Patient safety goal

ผลลัพธ์ ๑.ผู้รับบริการได้รับบริการการรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นจากการ รักษาและการบริการ

๒. จัดบริการเชิงรุก ๓.จัดให้บริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ครอบคลุม และมีมาตรฐาน

๓.ประชาชนเข้าถึงการบริการ ใกล้บ้านใกล้ใจ ๔.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการได้รับการประเมิน คัด กรอง ขึ้นทะเบียน และได้รับการช่วยเหลือตามความเร่งด่วน มีบุคคลต้นแบบ ๕.บุคลากรมีสมรรถนะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ๖.บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ

๔.บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติราชการ

๖. ตัวชี้วัดสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑.ผู้รับบริการได้รับบริการการ รักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความเชื่อมั่นจากการรักษาและ การบริการ

ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละของสถานบริการที่มีระดับ ความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและ การบริการ ระดับ ๕ ๒.ร้อยละข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ด้านการรักษาพยาบาล ได้รับการแก้ไข ๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๓.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ ๔.ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ พิการได้รับการประเมิน คัด ประเมิน คัดกรอง กรอง ขึ้นทะเบียน และได้รับการ ๕.ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบียน และ

ค่าเปูาหมาย ระยะเวลา ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐


137

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ช่วยเหลือตามความเร่งด่วน

๔.บุคลากรมีสมรรถนะเกี่ยวกับ งานที่รับผิดชอบ ๕.บุคลากรมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด ได้รับการช่วยเหลือตามความเร่งด่วน ๖.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและบุคคลต้นแบบ ๗.บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะ ร้อยละ ๘๐ ๘.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ค่าเปูาหมาย

ระยะเวลา

๑ ครั้ง/ปี ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๗๐

๗.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการหลักคือโครงการพัฒนา คุณภาพการรักษาและการบริการ

โครงการสนับสนุนที่ส่งผลต่อการ บรรลุค่าเปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัด ของ คปสอ.หนองกุงศรี โครงการพัฒนาระบบบริการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เหตุผลและรายละเอียด ตัวชี้วัด:ร้อยละของสถานบริการที่มีระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษา และการบริการ ค่าเป้าหมาย:ระดับ ๕ เป้าประสงค์:ผู้รับบริการมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการ บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์:การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจผู้ ให้บริการมีความสุข ตัวชี้วัด: ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการประเมินคัดกรองผู้พิการได้รับการขึ้น ทะเบียน และได้รับการช่วยเหลือตามความเร่งด่วน ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ เป้าประสงค์:ระบบบริการสุขภาพและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้ เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์:การสร้างระบบสุขภาพ และ การแพทย์ที่ผู้รับบริการ อุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ตัวชี้วัด:เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบบริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีเรื่องเล่าและบุคคลต้นแบบผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ค่าเป้าหมาย: อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี เป้าประสงค์:ระบบบริการสุขภาพและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้ เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์:การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ตัวชี้วัด:มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับระบบบริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ค่าเป้าหมาย: อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี


138

ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

โครงการสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการ บรรลุค่าเปูาหมายภายใต้ตัวชี้วัด ของคปสอ.หนองกุงศรี ๒.โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะและ สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร คปสอ.หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕

เหตุผลและรายละเอียด เป้าประสงค์:ระบบบริการสุขภาพและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้ เทคโนโลยีอย่างพอประมาณตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม ประเด็นยุทธศาสตร์:การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ตัวชี้วัด ๑.บุคลากรผู้รับผิดชอบผ่านสมรรถนะการดูแลผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ ๑๐๐ ๒.บุคคลากรระดับรพ.สต. ผ่านสมรรถนะการเฝูาระวังการติดเชื้อ ร้อยละ ๑๐๐ ๓.บุคลากรด้านการรักษาพยาบาลผ่านสมรรถนะการบริหารยา ร้อยละ ๑๐๐ ๔.บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานร้อยละ ๗๐ เป้าประสงค์: บุคลากรที่ทางานด้านสุขภาพ คปสอ. หนองกุงศรี มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์:การสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานความรู้ด้วยการจัดการ ความรู้

๘.ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ ผู้รับผิดชอบ Project Sponsor นายแพทย์สมยศ ศรีจาระนัย Project Manager Project Team

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นางสาวบุญเฉลิม ศรีขาว

Goal manager

GM ๑ นางสาวบุญเฉลิม ศรีขาว GM ๒ นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย GM๑๓ นางสาวธัญพร ไชยวงศา

Goal Team

GT เปูาประสงค์ที่ ๑ ๑.นายแพทย์สุรพงษ์ ลักษวุธ ๒.นางสุมาลี เขตบรรจง ๓.นางจันทร์เพ็ญ จึงวานิช

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติ, สนับสนุน,เป็นที่ปรึกษาโครงการ อนุมัติ, สนับสนุน,เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบผลักดันให้โครงการประสบความสาเร็จ และดูแลบริหารโครงการโดยรวม ๑. กาหนดจุดยืน กรอบนิยามและเปูาประสงค์ของ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในคุณภาพการบริการ ๒.ร่วมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการรักษาและการ บริการ ๓.กากับให้มีการขับเคลื่อน Goal ให้สู่การปฏิบัติ ๔.ให้คาปรึกษา ประสานความร่วมมือในการ ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ ๑.จัดทาแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ๒.ศึกษาระบบการปฏิบัติงานในภาพรวมและใน ขั้นตอนต่างๆให้เข้าถึงและเน้นการพัฒนาที่เกิด


139

ตาแหน่งในโครงการ

ผู้รับผิดชอบ ๔.นางสาวคณาพร วงษ์สีดาแก้ว GT เปูาประสงค์ที่ ๒ ๑.นางพวงเพชร การภักดี ๒.นางยุวดี ไทยสนธิ ๓.นางมยุรี กุโรรัตน์ ๔.นางศิริมา โคตตาแสง ๕.นางสาวนภัสนันท์ ภูขาว ๖.นายปิยะ พลไกรษร ๗.นางอะพรรณี ธรรมวงษ์ ๘. นางเสาวนีย์ ภูผิวฟูา ๙.นางปิลานี ต้นแก้ว ๑๐.นางศิวาพร เพ็ชรปราณี GT เปูาประสงค์ที่ ๑๓ ๑.ทันตแพทย์ปัญญา บัวบุปผา ๒.นายอาทิตย์ เลิศล้า ๓.นางอริยาภรณ์ ไชยศรี ๔.นายอธิปติ กุญชนะรงค์ ๕.นางศิวาพร เพ็ชรปราณี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าสร้างสรรค์ ๓.ศึกษาคิดค้นวางมาตรการการทางานให้ดีขึ้น กว่าเดิมแบบก้าวกระโดด ๔.ติดตามประเมินผล สรุปบทเรียนและพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้ -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง -ค่าน้ามันเชื้อเพลิง -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน -ค่าวิทยากร -ค่าที่พักสาหรับวิทยากร -ค่าพาหนะวิทยากร -ค่าปูาย -ค่าวัสดุ -งบประมาณพัฒนาสมรรถนะและ สร้างขวัญและกาลังใจ (G๑๓) รวมทั้งสิ้น

จานวน ๖๔,๔๐๐ บาท ๒๘,๘๐๐ บาท ๘๔,๔๑๐ บาท ๑๔,๔๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๔,๖๒๐ บาท ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑,๖๗๒,๒๕๐ บาท

แหล่งที่มาของทรัพยากร ทรัพยากรที่ต้องใช้ถูกขอไว้ใน งบประมาณของโครงการ (ข้อ ๑๐)


140

๑๐. งบประมาณและประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบประมาณทั้งหมด ๑,๖๕๕,๘๓๐ บาท (เงินบารุงโรงพยาบาล ๑,๑๐๕,๘๓๐ บาท เงินสนับสนุนจาก สสจ. + เงินบารุงจาก รพ.สต. ๕๕๐,๐๐๐ บาท)

ประเด็น

งบประมาณทั้งหมด

๑.รายรับ ๒.รายจ่าย ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทา แผนงานโครงการ -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ ๑๗ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ ครั้ง เครื่องดื่ม เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท ๒.๒ ค่าอาหารในการจัดประชุม ๒.๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ๒๓๑ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ ครั้ง และเครื่องดื่มในการประชุมวิชาการ เป็นเงิน ๔๖,๒๐๐ บาท สาหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด ปีละ ๒ ครั้ง ๕๕ คน x ๒๕ บาท x ๑๒ ครั้ง ๒.๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท การประชุมวิชาการสาหรับบุคลากร รวม ๖๒,๗๐๐ บาท ทางคลินิก เดือน ละ ๑ ครั้ง

ปีงบประมาณ ๕๕ ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย.

ก.ค ส.ค ก.ย .


141

๒.๓ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ๒.๓.๑ออกตรวจให้บริการที่รพ.สต. ณ ที่ไม่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ๒ แห่ง เดือนละ ๑ ครั้งรวม ๒๔ ครั้ง/ปี (เบิก ค่าตอบแทนเชิงรุก ๘๐ บาท/ ชั่วโมง) ๒.๓.๒ พยาบาลออกปฏิบัติงานที่รพ. สต. ทุกวันทาการรวม ๒๐ วัน x ๑๒ เดือน (เบิกตอบแทนเชิงรุก ๘๐ บาท ต่อช.ม.) ๒.๓.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตามนิเทศ ระดับรพ.สต.โดยทีมพัฒนาคุณภาพ

พยาบาล ๘๐ บาท x ๔ ช.ม. x ๒๔ ครั้ง x ๒ คน = ๑๕,๓๖๐ บาท พนักงานขับรถ ๓๗.๕ บาทx ๔ช. ม.x ๒๔ ครั้ง = ๓,๖๐๐ บาท พยาบาลเบิกเชิงรุก ๘๐ บาท x ๒ ช.ม.x ๒๐ วัน x ๑๒ เดือน =๓๘,๔๐๐ บาท

ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ๕ คน x ๘๐ บาท x ๔ชม. x ๙ แห่ง เป็น เงิน ๑๔.๔๐๐บาท -พนักงานขับรถ ๓๗.๕๐ บาทx ๔ช.ม.x ๙ แห่ง ๒.๓.๔ ค่าตอบแทนอสม.ในการสารวจ เป็นเงิน ๑,๓๕๐ บาท ข้อมูล -หมู่บ้านละ ๑๐๐ บาทx ๑๑๓ หมู่บ้าน=๑๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘๔,๔๑๐บาท


142

๒.๔ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนตัว (กม.ละ ๔ บาท) ๒.๕ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกใน การประชุมวิชาการ ๒.๕.๑ ประชุมวิชาการสาหรับ เจ้าหน้าที่ทุกคน ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรรพ. และรพ.สต.

๓๐ กม.x ๔ บาทx ๒๔๐ วัน = ๒๘,๘๐๐ บาท

-ค่าตอบแทนวิทยากร ช.ม.ละ ๑๒๐๐ บาท x ๗ ช.ม x ๒ ครั้ง = ๑๖.๘๐๐ บาท -ค่าที่พักวิยากร ๑,๒๐๐ บาท x๑ วัน x๑ คน x๒ ครั้ง =๒,๔๐๐ บาท -ค่าพาหนะวิทยากร ๗,๐๐๐บาท x๒ครั้ง= ๑๔,๐๐๐ บาท งบพัฒนาบุคลากรรพ. ๑๕๓ คน เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท งบพัฒนาบุคลากรรพ.สต.จานวน ๓๒ คนx๑๐,๐๐๐ บาท = ๓๒๐,๐๐๐ บาท จานวน๔๖คนx ๕,๐๐๐ บาท= ๒๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน๕๕๐,๐๐๐ บาท


143

๒.๕.๓ ค่าวัสดุในการประชุมวิชาการ -ค่าปูาย ๑๐๐๐ บาทx ๒ วัน= ๒,๐๐๐ บาท -ค่าเอกสาร ๒๐ บาท x๒๓๑ คนx ๒ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น

๑,๖๕๕,๘๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพัน แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ เงิน คปสอ.๔๙,๑๘๓ บาท เงินบารุงโรงพยาบาล ๑,๐๕๖,๖๔๗ บาท เงินสนับสนุนจาก สสจ. + เงินบารุงจาก รพ.สต. ๕๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๕๕,๘๓๐ บาท


144

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท -ผู้ประเมิน /อนุมัติ -ผู้ให้คาแนะนา

-ผู้ที่ได้รับผล

รายละเอียด อนุมัติโครงการ ประเมิน โครงการ ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐาน ผู้รับบริการโรงพยาบาล สถานี อนามัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอาเภอหนองกุงศรี

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล -นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด -คณะกรรมการจังหวัด -สสจ. -สสอ. -รพ. -ประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประธานและ ผู้บริหาร CUP PCU./ สอ.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อบต. ตัวแทนภาค ประชาชน

ส่งผลกระทบสู่ ได้รับผลกระทบ ความสาเร็จของ จากโครงการ โครงการ ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล ใกล้ชิดกับประชาชน และทางานเชิงรุก

ส่งผลกระทบสู่ ความสาเร็จของ โครงการ มีส่วนร่วม/สนับสนุน งบประมาณ มีส่วนร่วมในการ ดาเนินงาน

ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี

แนวทางในการ แก้ไข

-ขาดแคลน อัตรากาลังในบางแห่ง -มีภาระงานมาก มีบุคลากรจากัด ประเด็นปัญหาที่ อาจจะมี

ขอสนับสนุน อัตรากาลังจาก CUP แนวทางในการ แก้ไข

ขาดการประสานงาน กาหนดขั้นตอนการ ประสานงาน ขาดช่องทางในการ กาหนดช่องทางใน ประสานงาน การประสานงาน


145

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง บวกสูง บวกกลาง (+๓) (+๒) สสอ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล หน่วยงาน ได้กากับ บริการใน ติดตาม โรงพยาบาล ประเมินผล สอ. ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน ตัวแทนภาค ประชาชน ประชาชน ได้รับการ ดูแล สุขภาพที่ เหมาะสม อปท.

อสม.

บวกต่า (+๑)

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม +๒

เพิ่มภาระ งาน

+๓

+๓

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน

+๑

+๑


146

๑๓.โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่ สัมพันธ์

โครงการอื่นเป็น โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้า โครงการทีต่ ้องทา ร่วมกัน โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ ระบบหลักประกัน ขีดสมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ(G๓) บุคลากรและ เพื่อยกระดับคุณภาพ ระบบประเมินผล บริการด้านสุขภาพ บุคลากร(G๑๓) (G๑๔ )

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้า

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์

โครงการลดโรคที่เป็น ปัญหาของอาเภอ (G๕)

-การเข้าถึงสถาน บริการกลุ่มประชากร เปูาหมาย -ศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ที่ จาเป็นต้องมี

โครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุกบุกถึงที่ โครงการพัฒนาระบบ ด้วยการมี บริการสู่ความเป็นเลิศ ปัจจัยพื้นฐานทาง (G๑) สุขภาพ (G๘) โครงการพัฒนาระบบ การเฝูาระวังโรคและ ภัยสุขภาพแบบมีส่วน ร่วมของชุมชน (G๔) โครงการพัฒนาขีด สมรรถนะบุคลากรและ สร้างขวัญกาลังใจให้ บุคลากรมีความสุข (G๑๓)

โครงการชุมชนสุขภาพ ดีตามแนววิถีชาว หนองกุงศรี (G๘)


147

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา การพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วย บริการ การจัดระบบบริการเชิงรุก

คาอธิบาย

คุณภาพการบริการ/ความพึงพอใจ

ไม่ปฏิบัติตาม CPG ข้อร้องเรียน

วิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Grade: Combined effect of Likelihood/ Seriousness seriousness low medium Likehood low E D medium D C hight C B ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ อัตรากาลังไม่เพียงพอ C

อุบัติเหตุจราจร

D

ความพร้อมใช้ของ ยานพาหนะ

B

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อัตรากาลังไม่เพียงพอ ความพร้อมใช้ของยานพาหนะ อุบัติเหตุจราจร

แนวทางการบริหารความ เสี่ยง ๑.ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญ ๒.กาหนดเป็นนโยบายที่ ต้องปฏิบัติตาม ๑.ปฏิบัติตามแนวทางที่ กาหนด

๑.ปฏิบัติตามแนวทางที่ กาหนด

high C B A ผู้รับผิดชอบนา แนวทางไปใช้ -สสจ./สสอ./สอ./รพ./ อปท.

Extreme A A A ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น -จ้างอัตรากาลัง จากหน่วยงานอื่น

-สสจ./สสอ./สอ./รพ./ -ค่าใช้จ่ายในการ อปท. ซ่อมรถ -ค่าใช้จ่ายในการ รักษา -สสจ./สสอ./สอ./รพ./ -ค่าใช้จ่ายในการ อปท. ตรวจเช็ครถยนต์ ตามกาหนด -ติดต่อขอยืม รถยนต์จาก


148

ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหารความ ผู้รับผิดชอบนา เสี่ยง แนวทางไปใช้

ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น รพ.ใกล้เคียง -สสจ./สสอ./สอ./รพ./ -ชดใช้ค่าเสียหายที่ อปท. เกิดจากการรักษา ที่ผิดพลาด -สสจ./สสอ./สอ./รพ./ -ชดใช้ค่าเสียหายที่ อปท. เกิดจากการรักษา ที่ผิดพลาด

ไม่ปฏิบัติตาม CPG

D

๑.ปฏิบัติตามแนวทางที่ กาหนด

ข้อร้องเรียน

D

๑. ปฏิบัติตามแนวทางที่ กาหนด ๒. การตอบสนองข้อ ร้องเรียน


149

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สาคัญ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ คปสอ.หนองกุงศรี ๒.จัดทาแผนงานนาเสนอเพื่ออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ร่วม รับผิดชอบ ๓.ชี้แจงนโยบาย แผนงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ๔.มีนโยบายให้ทีมนาคุณภาพและหน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อน คุณภาพการดูแลผู้ปุวยจัดระบบการบริการที่ปลอดภัยโดยยึดหลัก - Patient safety goal - มีการจัดบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ๕.จัดบริการเชิงรุก โดยออกตรวจให้บริการที่สถานีอนามัย ๒ แห่ง เดือนละ ๑ ครั้ง ๖.จัดให้พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ออกตรวจให้บริการ ที่สอ.ที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพทุกวัน จานวน ๑ สอ.ทุกวัน ๗. ประชุมวิชาการสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน ๘.ติดตามประเมินผล/สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงาน รพ.และ รพ.สต.

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค

ส.ค

ก.ย.


150

กิจกรรมที่สาคัญ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค

ส.ค

ก.ย.

๙.สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

…….……….…………ผู้เสนอโครงการ (นางสาวบุญเฉลิม ศรีขาว) พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

……………..…..…………ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสุพรรณ เขตบรรจง ) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

………………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

…………..…………….…….ผู้อนุมัติโครงการ (นายสมยศ ศรีจารนัย ) นายแพทย์สาธารณสุขเขตพื้นที่โซน 5


151

เปูาประสงค์ที่ ๑๐ มี ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี


152

๑. โครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอหนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ ๒. หัวหน้าโครงการ นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์ ๓. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล การเร่งรัดงานสุขภาพเชิงรุกเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยอย่างพอเพียงในชีวิตประจาวันทั้งด้าน อาหาร โภชนาการ ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม การศึกษา และสภาพสังคม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชนและภาคประชาสังคมในการสร้าง วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและสร้างสรรค์สังคมที่มีความสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชน ถือ ว่าเป็นสถาบันหลักในการดารงชีวิต ดังนั้น การพัฒนาชุมชนต้นแบบให้ผ่านเกณฑ์ปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ จึงต้องดาเนินการในด้านต่างๆ เช่น สารเคมีในเลือดของประชากรอยู่ในระดับปลอดภัย สารฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้สดและเนื้อสัตว์แปรรูปใน ชุมชนเปูาหมาย อยู่ในระดับปลอดภัย ชุมชนมีแผนงานเฝูาระวังคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพ และการเกิด โรคจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภคสารไอโอดีนอย่างแพร่หลายและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพัฒนาอย่างเป็นไปตามลาดับขั้นตอน เริ่มต้นจากการพึ่งตนเองได้ก่อนและ สร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภายนอก เพือ่ ความอยู่ดีมีสุขและความเจริญก้าว หน้า ในลาดับต่อไป โดยเมื่อ ปี ๒๕๕๔ อาเภอหนองกุงศรี ได้ดาเนินการ ตามกรอบจุดยืน ๒ ประการ คือ ๑.การคุ้มครองความปลอดภัยด้าน สุขภาพจากการได้รับสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ๒.การส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีน ภายใต้โครงการชุมชนดีมีสุขบน พืน้ ฐานปัจจัยด้านสุขภาพที่ดี แบบพอเพียงอาเภอหนองกุงศรี ทาให้เกิดหมู่บ้านนาร่องจานวน ๓๐ หมู่บ้าน และ เพื่อให้การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงได้กาหนดให้มีการสานต่อการดาเนินงานในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๕) จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบจุดยืนที่มุ่งเน้น ๒ ประเด็นในปี ๒๕๕๕ คือ ๑) เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ๒) ประชาชนได้รับ การพิทักษ์และการคุ้มครองสิทธิในการได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย จึงได้จัดทาโครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕ ขึ้นมา ความเชื่อมโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  ตอบสนองยุทธศาสตร์สุขภาพคปสอ.หนองกุงศรี ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถี ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.พัฒนาระบบริการให้ได้ ชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ มาตรฐาน เปูาประสงค์ ที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ เปูาประสงค์ ที่ G๑๐ มี ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการ การมีสุขภาพดีบนพื้นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก มีสุขภาพที่ดี ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๗ ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์ปัจจัย ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑๔. ร้อยละของชุมชนผ่าน สนับสนุนการมีสุขภาพดี เกณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการมีสุขภาพดี กลยุทธ์ ๘ ปัจจัยพื้นฐานดี ชุมชนดี สุขภาพดี กลยุทธ์ที่ ๑๐ ปัจจัยพื้นฐานดี ชุมชนดี สุขภาพดี


153

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบผ่านเกณฑ์ปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ ๒. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ภาคีเครือข่ายดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยและความปลอดภัยจากการ ประกอบอาชีพอย่างน้อย ๔ หน่วยงานหลัก ได้แก่ -อสม./แกนนาชุมชน -กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านอาหารปลอดภัย ๔. เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ๖. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๖.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเปูาหมาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เปูาหมาย

ขอบเขตโครงการ -ประชาชนที่อยู่ในชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายเปูาหมายทาง ยุทธศาสตร์ จานวนอย่างน้อย ๓๐ หมู่บ้าน -ชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ จานวนอย่างน้อย ๓๐ หมู่บ้าน


154

๖.๒ ขัน้ ตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ (ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการทางาน P-D-C-A-S โดยแสดงเป็น 1.แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555 ระดับอาเภอ ตาบล โดยมาจากทุกภาค ส่วน (ระดับอาเภอประกอบด้วยนายอาเภอเป็นประธาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายก อปท. ประธาน อสม.อาเภอ ระดับตาบล ประกอบด้วย ปลัดอปท.เป็นประธาน ผอ. โรงเรียน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.หมู่บ้าน หัวหน้าสอ. ตัวแทนกอง/ส่วน สาธารณสุข) Planning

2. จัดประชุมกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทางานแต่ละองค์กรในการดาเนินงานตาม

ตัวชี้วัดโครงการฯ 3. คณะทางานระดับตาบลจัดประชุมและเตรียมการดาเนินงานในพื้นที่ กาหนดแผนการ

ประชาคมหาแนวทางดาเนินงานและร่วมดาเนินงานพัฒนาในหมู่บา้ นเปูาหมาย

4. จัดทาแผนสุขภาพชุมชน โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ร่วม ดาเนินงานและจัดทาแผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหารความปลอดภัยด้านสุขภาพจากสารเคมีใน เลือด /จัดทาแนวทางแก้ปญ ั หาผู้ที่ตรวจพบสารเคมีในระดับอันตราย Do

ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด Control

Action

Standard

คณะทางานระดับอาเภอประเมิน/ ติดตามผลการดาเนินงานระดับตาบล ประกวด / ประกาศ หมู่บ้านดาเนินการดีเด่นระดับอาเภอ

Yes

หมู่บ้านดีเด่นผ่านเกณฑ์

เป็นชุมชน ต้นแบบในการดาเนินงานบรรลุตามเกณฑ์ ปัจจัยพื้นฐานที่ดีด้านสุขภาพชุมชน

หมู่บ้านไม่ ผ่านเกณฑ์

NO

ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงการจัดทาระบบ จัดการสุขภาพชุมชนแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐาน ด้านสุขภาพ


155

๗. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต - มีคณะทางานเป็นภาคีเครือข่าย - ได้ชุมชนนาร่องดาเนินการตามปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ - มีแผนงานบูรณาการด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพจาก สารเคมีในเลือดของประชาชน และความปลอดภัยด้านอาหาร - เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจหาสารเคมีตกค้างใน เลือด - มีการเก็บตัวอย่างอาหารเปูาหมายส่งตรวจหาสารปนเปื้อน ๖ ชนิด

ผลลัพธ์ - ชุมชนต้นแบบผ่านเกณฑ์ปัจจัยพื้นฐาน ด้านสุขภาพ

๘. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด - มีคณะทางานตาม คาสั่งอาเภอหนองกุงศรี โครงการจัดทาโครงการ ปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกร ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕ - ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ(สอ./ รพ.แห่งละอย่างน้อย ๓ หมู่บ้าน) - . มีแผนงานบูรณาการ ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผน ความปลอดภัยด้านสุขภาพ จากสารเคมีในเลือด และ - มีการตรวจหาสาร จานวนกลุ่มเปูาหมายตัวอย่างอาหารที่ ปนเปื้อน ๖ ชนิดในอาหาร ได้รับการตรวจ และร้อยละความ เปูาหมาย โดยเน้นยาฆ่า ปลอดภัย แมลงและเนื้อสัตว์แปรรูป - ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการตรวจหาสารเคมี ตกค้างในกระแสเลือด

ร้อยละของประชากรกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการตรวจหาสารเคมีตกค้างใน กระแสเลือด เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง อายุ ๑๕-๖๐ ปี ในหมู่บ้านเปูาหมาย สถาน บริการละ อย่างน้อย ๔ หมู่บ้าน

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

๑ ชุด

พ.ย.๕๔

อย่างน้อย ๓๐ ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕ หมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕

จานวน ๒,๐๐๐ ตัวอย่าง และ พบปลอดภัย ร้อยละ ๙๙ ร้อยละ ๓๐

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕

ม.ค.๕๕ – ก.ย.๕๕


156

ผลผลิต/ผลลัพธ์ - ประชาชนเปูาหมายที่ ตรวจพบสารเคมีตกค้างใน กระแสเลือดในระดับ อันตรายได้รับการแก้ไข

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ตรวจพบ ระดับอันตราย

ร้อยละ ๑๐๐

ม.ค.๕๕ – ก.ย.๕๕

จานวน ๒,๐๐๐คน

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕

ร้อยละ

ต.ค.๕๔ – ก.ย.๕๕

-มีการรณรงค์ลดการใช้ จานวนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และมี การใช้นวัตกรรมเพื่อลด สารเคมีในเลือดในกลุ่มที่ ตรวจพบ - ชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ ปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ ๙ รายละเอียดกิจกรรมโครงการ ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

หน่วย

๑.แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการ ครัง้ จัดทาโครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภค ปลอดภัยในระดับตาบล อ.หนองกุง ศรี จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕ โดยมา จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.คณะทางานระดับตาบลจัดประชุม ครัง้ และเตรียมการดาเนินงานในพื้นที่ กาหนดแผนการประชาคมหา แนวทางดาเนินงานละจัดตั้งกลุ่ม เกษตรอินทรีย์ ในหมู่บ้านเปูาหมาย

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม ๑ พ.ย.๕๔ พ.ย.๕๔ นายอุทิศ ปัญญา สิทธิ์,โปร เจคทีม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

-ค่าอาหาร อาหารว่าง สถานบริการละ ๑๕ คน ๑๕๐x๑๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐บาท -ค่าวัสดุจัดการประชุม จานวน ๑๕๐ คน x ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐บาท

ธ.ค.๕๔ ธ.ค.๕๔


157

ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

หน่วย

๓.คณะทางานระดับตาบลจัดทาแผน ครั้ง สุขภาพชุมชนและดาเนินการตาม แผน

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม

๔.บุคคลากรเข้ารับการอบรบจากทีม วิทยากรจังหวัดกาฬสินธุ์

๕.รพ สต / รพ จัดอบรมตรวจ สารเคมีในเลือดให้แก่ อสม.ในพื้นที่

ธ.ค.๕๔ ธ.ค.๕๔

ธ.ค.๕๔ ธ.ค.๕๔

แห่ง

๖.ดาเนินการตรวจหาสารเคมีตกค้าง ครั้ง ในกระแสเลือด โดย อสม.ช่วยคัด

๑๐

ม.ค.๕๕ ม.ค.๕๕

ม.ค.๕๕ พ.ค.๕๕

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) (ใช้งบเงินบารุงของ สถานบริการ) -ค่าวัสดุ อาหาร อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม สถานบริการละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๔๐,๐๐๐ บาท (ใช้งบเงินบารุงของ สถานบริการ) - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ๘๑ ราย x๑๐๐ บาท = ๘,๑๐๐ บาท - ค่าวัสดุผู้เข้าประชุม ๘๑x๒๕ บาท= ๒,๐๒๕ บาท รวม ๑๐,๑๒๕ บาท - ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการ อบรม อสม.แกนนา ๑๐๐ คนๆละ ๑๐๐ บาทเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนในการ อบรม อสม.แกนนา ๑๐๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท -ค่าวัสดุในการตรวจหา สารเคมีในเลือด


158

ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

หน่วย

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม

กรองและสารวจกลุ่มเปูาหมายและ ช่วยคัดกรอง

๗.ดาเนินการให้ความรู้สุขศึกษาเพื่อ ครั้ง/ การปูองกันอันตรายจากโรคพิษสาร คน กาจัดศัตรูพืชในหมู่บ้าน ในกลุ่มที่มี ผลตรวจในระดับไม่ปลอดภัย/กลุ่ม เสี่ยง โดยมีกิจกรรม การล้างสารพิษในเลือดเกษตรกร การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สารเคมี มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพร การออกกาลังกาย มีการตรวจเลือดซ้าในกลุ่มที่พบ ระดับไม่ปลอดภัย คน

๓๐/ ๑๘๐๐

ม.ค.๕๕ พ.ค.๕๕

๖๐๐

เม.ย. ๕๔

๘.ดาเนินงานเก็บตัวอย่างอาหาร

๒,๐๐๐ ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕

ตัว

พ.ค.๕๕

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

๓,๐๐๐คนx๑๐.๔๑ บาท=๓๑,๒๓๐ บาท -ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานของ อสม. แกนนา ๑๐๐ คน ๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๑,๒๓๐ บาท (ใช้งบจากกองทุน สุขภาพตาบล) คณะทางา -ค่าวัสดุเอกสาร๔๐ นระดับ หมู่บ้านx ๕๐๐ บาท ตาบล รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

-ค่าวัสดุในการตรวจ สารเคมีตกค้างในเลือด เกษตรกรในกลุ่มที่ไม่ ปลอดภัย(ตรวจช้า) ๖๐๐คนx๑๐.๔๑บาท= ๖,๒๔๖บาท ทีมอาหาร -ค่าจัดซื้อน้ายาตรวจ


159

ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก เปูาหมายตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน ๖ ชนิด โดยเน้น ยาฆ่าแมลง และ เนื้อสัตว์แปรรูป

หน่วย อย่าง

-ตรวจโดยทีมอาเภอ ตัว -ส่งตรวจรถ Mobile เคลื่อนที่ของ อย่าง จังหวัด -มีการดาเนินงานถ้าตรวจพบ สารเคมีฆ่าแมลงในผักสด ผลไม้และ อาหาร ดังนี้ ๑.กรณีแหล่งผลิตละแหล่งจาหน่าย ในอาเภอหนองกุงศรี ๑.๑ แจ้งผู้ผลิตให้ทาการหยุดการ ผลิตถ้ายังไม่หยุดให้ดาเนินการเป็น นั้นตอนตามกฎหมาย ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ทาเรื่องแจ้งอายัดสินค้า แจ้งหยุดการผลิต/การจาหน่ายถ้าไม่ หยุดกระทาให้ดาเนินการใน ขั้นที่ ๒ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๒ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ถ้าพบสารเคมี ให้ทาการ ตักเตือน และดาเนินคดีตาม กฎหมาย Compliance Policy ๑.๒ กรณีแหล่งผลิตและแหล่ง จาหน่ายอยู่ต่างอาเภอในจังหวัด กาฬสินธุ์ และต่างจังหวัด

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม ตัว ปลอดภัย อย่าง อาเภอ และรพ. สต.

๒,๐๐๐ ตัว อย่าง

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) สารปนเปื้อนในอาหาร สถานบริการ ๑๐ แห่งๆ ละ ๘,๐๐๐บาทรวม ๘๐,๐๐๐ บาท(งบจาก กองทุนสุขภาพตาบล)

-ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานของ อสม.ใน การตรวจหาสารเคมี ปนเปื้อน ๖ ชนิด จานวน ๑๑๓ คนx๑๐๐ x๒ ครั้ง= ๒๒,๖๐๐ บาท รวม ๑๐๒,๖๐๐ บาท


160

ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

หน่วย

ขั้นตอนที่ ๑ ทาเรื่องแจ้งอายัด สินค้า แจ้งหยุดกาจาหน่าย ขั้นตอนที่ ๒ แจ้งเรื่องมาที่กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค สสจ.กส แล้วกลุ่ม งานแจ้งเรื่องไปที่ สาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตให้ดาเนินการต่อไป ๙. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม แห่ง - ล้างผักในตลาดสดเทศบาลหนอง กุงศรี ๑๐. ดาเนินการชุมชนต้นแบบ - เกษตรกรอินทรีย์

๑๑.ประกวดชุมชนต้นแบบ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

ครั้ง/ หมู่บ้า น

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

ค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

ม.ค.๕๕ มี.ค.๕๕

สถาน ม.ค.๕๕ ก.ย.๕๕ บริการ ละ ๑ หมู่บ้าน ๑/๙ ก.ค.๕๕ ก.ค.๕๕

-ค่ารางวัลการประกวด ดังนี้ รางวัลที่ ๑ =๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่๒ =๗,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ =๕,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๑,๐๐๐x๗=๗,๐๐๐ บาท *ค่าจัดทาโล่รางวัล ๓ โล่ x๑,๕๐๐ บาท= ๔,๕๐๐ บาท *ค่าจัดทาเกียรติบัตร ๗ แผ่นx๒๐๐ บาท = ๑,๔๐๐ บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง


161

ผลผลิต กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

หน่วย

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิด ชอบ จานวน เริ่มต้น สิ้นสุด กิจกรรม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้)

คณะกรรมการประกวด ระดับอาเภอ ๗คนx๕ วันx๒๔๐ บาท = ๘,๔๐๐ บาท รวม ๔๓,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น ๓๒๑,๕๐๑ บาท(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน) (ทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้) งบเงินจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๑๐,๑๒๕ บาท งบเงินบารุงสถานบริการ จานวน ๕๘,๐๐๐ บาท งบกองทุนสุขภาพตาบล จานวน ๒๑๐,๐๗๖ บาท งบ คปสอ. หนองกุงศรี จานวน ๔๓,๓๐๐ บาท ๑๐. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งในโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

Project Sponsor

- สาธารณสุขเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดกาฬสินธุ์

Project Manager

- นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์

Project Team

- นายอภิญญาณ ฆารไสว - นายพูลศักดิ์ วชิรตรีรัตน์ - นายสมพงษ์ หามวงค์ - นายวิทยา ระดาดาษ - นายวัชราวุฒิ เศษจันทร์ - นายวัลลภ พิมพ์แสง - นายทองดี อุ่นทะโคตร

อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม - ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน ด้านสุขภาพ - ร่วมจัดทาแผนสุขภาพชุมชน - ติดตามและประเมิน

๑๑. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ดังรายละเอียดดังนี้


162

ประเด็น

งบประมาณ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ทั้งหมด ๑ ๒ ๓ ๔

๑. รายรับ ๒.รายจ่าย ๒.๑ -ค่าอาหาร อาหารว่าง สถานบริการละ ๑๕ คน ๑๘,๐๐๐ ๑๕๐x๑๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐บาท -ค่าวัสดุจัดการประชุม จานวน ๑๕๐ คน x ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๘,๐๐๐บาท ๒.๒ -ค่าวัสดุ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สถาน บริการละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๔๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ ๒.๓ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๑ รายx ๑๐๐ บาท = ๘,๑๐๐ บาท ๑๐,๑๒๕ - ค่าวัสดุผู้เข้าประชุม ๘๑x๒๕ บาท= ๒,๐๒๕ บาท รวม ๑๐,๑๒๕ ๒.๔ - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการ ๒๐,๐๐๐ อบรม อสม.แกนนา ๑๐๐ คนๆละ ๑๐๐ บาทเป็น เงิน ๑๐,๐๐๐บาท - ค่าตอบแทนในการอบรม อสม.แกนนา ๑๐๐ คนๆ ละ ๑๐๐บาทเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๕ -ค่าวัสดุในการตรวจหาสารเคมีในเลือด ๓,๐๐๐ ๔๑,๒๓๐ คนx๑๐.๔๑ บาท=๓๑,๒๓๐ บาท -ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานของ อสม. แกนนา ๑๐๐ คน ๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๑,๒๓๐ บาท -ค่าวัสดุเอกสารในการดาเนินการให้สุขศึกษา ๔๐ ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้านx ๕๐๐ บาท รวม ๒๐,๐๐๐ บาท -ค่าวัสดุในการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ๖,๒๔๖ ในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัย(ตรวจช้า)๖๐๐คนx๑๐.๔๑ บาท=๖,๒๔๖บาท

๑๘,๐๐ ๐

๔๐,๐๐ ๐ ๑๐,๑๒ ๕ ๒๐,๐๐ ๐

๔๑,๒๓ ๐

๒๐,๐๐ ๐ ๖,๒๔๖


163

ประเด็น

งบประมาณ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ทั้งหมด ๑ ๒ ๓ ๔

-ค่าจัดซื้อน้ายาตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสถาน บริการ ๘๐,๐๐๐ บาท

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐ ๐

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการ ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน๖ชนิด จานวน ๑๑๓ คนx ๑๐๐x๒ครัง้ =๒๒,๖๐๐ บาท ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมล้างผักในตลาดสด เทศบาลหนองกุงศรี - ค่าใช้จ่าย ๒๐,๐๐๐บาท ประกวดชุมชนต้นแบบ - ค่ารางวัล - ค่าจัดทาเกียรติบัตร - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประกวดระดับอาเภอ รวม ๔๓,๓๐๐ บาท

๒๒,๖๐๐

๒๒,๖๐ ๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐ ๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓๒๑,๕๐๑

หมายเหตุ

๔๓,๓๐๐

๔๓,๓๐๐

๑๙,๗๒ ๘๑,๒๓ ๖,๒๔๖ ๔๓,๓๐ ๕ ๐ ๐

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บวกสูง (+๓)

สสอ.

สอ.

ลดภาระใน การดูแล

บวกกลาง (+๒) ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล

บวกต่า (+๑)

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม +๒

+๓


164

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บวกสูง (+๓) สุขภาพ ประชาชน

ตัวแทนภาค ประชาชน

ประชาชน ได้รับการ ดูแล สุขภาพที่ เหมาะสม

บวกกลาง (+๒)

รวม

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

ลบสูง (-๓)

รวม

+๓

อปท.

อสม.

บวกต่า (+๑)

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน

+๑

+๒

+๑๑

๑๓. ความเสี่ยงของโครงการ ๑๓.๑การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา คาอธิบาย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ด้านส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชน - ไม่เห็นความสาคัญในการดาเนินงาน - ไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน - เพิ่มภาระในการปฏิบัติงาน ปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพชุมชน อปท. - ประชาชน ด้านสร้างองค์ความรู้ในการจัดทา - ไม่มคี วามรู้ในการจัดทาแผนชุมชน - ไม่สามารถจัดทาแผนได้ แผนด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพ ชุมชน


165

ด้านระบบการติดตามและ ประเมินผลแผนสุขภาพชุมชน ด้านความสอดคล้องของระยะเวลา ในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนของ อปท. กับสาธารณสุข

- การติดตามที่ไม่ต่อเนื่อง

- การจัดทาแผนไม่บรรลุเปูาหมาย

- ช่วงเวลาในการจัดทาแผนไม่ตรงกัน - ไม่มีการบูรณาการแผนให้สอดคล้อง กัน

ความเสี่ยงสาคัญ (๒) ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ

ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

B

ไม่สามารถจัดทาแผนได้

C

ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ C

การจัดทาแผนไม่บรรลุ เปูาหมาย

ไม่มีการบูรณาการแผนให้ C สอดคล้องกัน

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ๑.ประชุมชี้แจงให้เห็น ความสาคัญ ๒.กาหนดเป็นนโยบายที่ต้อง กาหนด

ผู้รับผิดชอบ นา แนวทางไปใช้ - สสจ. - สสอ. - สอ. - รพ. - อปท. - ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑.สร้างองค์ความรู้ในการ - สสจ. จัดทาแผนชุมชน - สสอ./รพ. - สอ. - อปท. แนวทางการบริหาร ผู้รับผิดชอบ นา ความเสี่ยง แนวทางไปใช้ ๑.ต้องมีระบบการติดตามและ - สสจ. ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง - สสอ. - สอ. - รพ. - อปท. ๑.ต้องมีการประสานแผน - สสจ. สุขภาพชุมชนร่วมกับ อปท. - สสอ. - สอ. - รพ. - อปท.

ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น -

ต้นทุนที่อาจ เกิดขึ้น


166

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่สาคัญ ๑.แต่งตั้งคณะทางานตามโครงการปัจจัยพื้นฐานดี เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาเภอ หนองกุงศรี ปี ๒๕๕๕ โดยมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒.คณะทางานระดับตาบลจัดประชุมและเตรียมการดาเนินงานในพื้นที่ กาหนดแผนการ ประชาคมหาแนวทางดาเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย ๓.คณะทางานระดับตาบลจัดทาแผนสุขภาพชุมชนและดาเนินการตามแผน ๔.บุคคลากรเข้ารับการอบรมจากทีมวิทยากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕.รพ.สต./รพ.จัดอบรมตรวจสารเคมีในเลือดให้แก่ อสม.ในพื้นที่ ๖.ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรอสม.ช่วยคัดกรองและสารวจเปูาหมาย ๗.ให้ความรู้สุขศึกษาอันตรายจากสารกาจัดศัตรูพืชในหมู่บ้านในกลุ่มผลเลือดไม่ปลอดภัย/เสี่ยง ๗.๑ การตรวจเลือดช้าในกลุ่มที่พบระดับไม่ปลอดภัย ๘.เก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน ๖ ชนิด โดยเน้นยาฆ่าแมลงและเนื้อสัตว์แปรรูป ๙.ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมล้างผักในตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี ๑๐. ดาเนินการชุมชนต้นแบบ ๑๑.ประกวดชุมชนต้นแบบ …………………….. ผู้เสนอโครงการ …………………….. ผู้เห็นชอบโครงการ (นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์) นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุพรรณ เขตบรรจง) สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี

…………………….. ผู้เห็นชอบ …………………….. โครงการ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) (นายสมยศ ศรีจารนัย) ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อนุมัติ โครงการ


167

กิจกรรมที่สาคัญ

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สาธารณสุขเขตพื้นที่โซน๕


168

หมู่บ้านเป้าหมาย ชุมชนผ่านเกณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการมีสุขภาพดี ตามโครงการ อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๓ ๑ ๔ ๑ ๕ ๑ ๖ ๑ ๗ ๑ ๘ ๑ ๙ ๒ ๐ ๒

ชื่อหมู่บ้าน เป้าหมาย คาไฮ พรมลี หนองกบ นาบง โนนสมบูรณ์ หนองชุมแสง ภูฮัง หนองกุงเผือก หนองหิน หนองกุงศรี หนองบัวแดง ไชยวาร คาขาม นาบง หนองโนทอง หนองชุมแสง โคกกลาง หนองริวหนัง หนองหิน หนองหว้า คาไฮ

หมู่

ตาบล

เขตรับผิดชอบ

๘ ๒ ๑๐ ๓ ๗ ๗ ๓ ๓ ๑๐

หนองกุงศรี หนองบัว โคกเครือ หนองสรวง เสาเล้า หนองใหญ่ ดงมูล ลาหนองแสน หนองหิน

รพ.สต.คาไฮ รพ.สต.หนองบัว รพ.สต.โคกเครือ(สอ.ห้วยยางดง) รพ.สต.หนองสรวง รพ.สต.หนองไผ่ รพ.สต.หนองชุมแสง รพ.สต.ภูฮัง รพ.สต.หนองกุงเผือก รพ.สต.หนองหิน รพ.หนองกุงศรี

หนองกุงศรี

๒ ๑๑ ๑๓ ๘ ๒ ๑๔ ๑๔ ๕ ๖ ๙ ๑๑

รพ./สอ.

หมู่บ้านเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕         

หมายเหตุ มีโรงเรียน

มีโรงเรียน มีโรงเรียน มีโรงเรียน มีโรงเรียน มีโรงเรียน

รพ.สต.คาไฮ

มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองบัว

มีโรงเรียน

รพ.สต.โคกเครือ(สอ.ห้วยยางดง)

มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองสรวง

รพ.สต.หนองไผ่

รพ.สต.หนองชุมแสง

รพ.สต.ภูฮัง

รพ.สต.หนองกุงเผือก

รพ.สต.หนองหิน

รพ.หนองกุงศรี

หนองใหญ่ หนองบัว ดงมูล หนองสรวง มีโรงเรียน

เสาเล้า หนองใหญ่ มีโรงเรียน

ดงมูล ลาหนองแสน หนองหิน หนองกุงศรี หนองกุงศรี

รพ.สต.คาไฮ


169

๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๔ ๒ ๕ ๒ ๖ ๒ ๗ ๒ ๘ ๒ ๙ ๓ ๐

หนองบัว ศรีสว่าง โคกเครือ ทับปลา หนองแฝก หนองชุมแสง ไทรทอง หนองหอไตร หนองแข้ โนนสว่าง

รพ.สต.หนองบัว

มีโรงเรียน

รพ.สต.โคกเครือ(สอ.ห้วยยางดง)

มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองสรวง

รพ.สต.หนองไผ่

มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองชุมแสง

มีโรงเรียน

รพ.สต.ภูฮัง

มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองกุงเผือก

รพ.สต.หนองหิน

มีโรงเรียน

รพ.หนองกุงศรี

มีโรงเรียน

๑ ๑ ๗ ๔ ๑๓ ๑๐ ๒ ๒ ๙

โคกเครือ หนองสรวง เสาเล้า หนองใหญ่ ดงมูล ลาหนองแสน ดงมูล เสาเล้า


170

ที่ ๓ ๑ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓ ๕ ๓ ๖ ๓ ๗ ๘ ๙ ๑ ๐

ชื่อหมู่บ้าน เป้าหมาย สระแก้ว หนองบัว

หมู่

ตาบล

เขตรับผิดชอบ

หนองกุงศรี

รพ.สต.คาไฮ

หนองบัว

รพ.สต.หนองบัว

รพ./สอ.

๗ ๑๐ รพ.สต.โคกเครือ(สอ.ห้วยยางดง)

โคกเครือ

โคกเครือ รพ.สต.หนองสรวง

คาโอง

หนองสรวง รพ.สต.หนองไผ่

ศรีบุญเรือง

เสาเล้า

หมู่บ้านเป้าหมายปีงบประมาณ หมายเหตุ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ มีโรงเรียน     

มีโรงเรียน มีโรงเรียน มีโรงเรียน

รพ.สต.หนองชุมแสง นาคลองแสน

๑๒

หนองใหญ่ รพ.สต.ภูฮัง

โคกกลาง หนองกุงเผือก สว่างศรีมงคล

๔ ๔ ๓

ดงมูล ลาหนองแสน หนองหิน

หนองกุงศรี

หนองกุงศรี

รพ.สต.หนองกุงเผือก รพ.สต.หนองหิน รพ.หนองกุงศรี

 

มีโรงเรียน มีโรงเรียน


171

เปูาประสงค์ที่ ๑๑ มีทางเลือกการให้บริการสุขภาพที่หลากหลาย


172

๑. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ และชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒. ความสาคัญ หลักการและเหตุผล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นให้ชาวกาฬสินธุ์มีสุขภาพที่ดีแบบพอเพียง ซึ่งมีการผสมผสานการสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายด้วยภูมิปัญญาไทย และสากล ส่งเสริมให้ประชาชนหัน มาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนามากยิ่งขึ้น ประชาชนในเขตอาเภอหนองกุงศรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาไร่อ้อย ไร่มันสาปะหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยที่พบมากในชุมชน คือการปวดกล้ามเนื้อจากการทางานหนัก ทั้งนี้ การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน ที่มีมาแต่ดั่งเดิมในการนามาใช้ดูแลสุขภาพ ของคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนในเขตอาเภอหนองกุงศรี มีต้นทุนทางสังคมที่ดี ทั้งคน และทรัพยากรอื่นๆ ทั้งนี้ หากได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทางวิชาการอย่างถูกต้อง จะสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และยั่งยืนต่อไป จากการเก็บข้อมูลผู้มารับบริการของ สถานบริการสาธารณสุข พบว่ามีผู้ปุวยมารับบริการด้วยกลุ่มอาการ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เครียด จากการประกอบอาชีพทาไร่ ทานา เป็นจานวนมาก ซึ่งบางครั้งไม่จาเป็นต้อง พึ่งพายาแผนปัจจุบัน และกลุ่มอาการเหล่านี้สามารถบาบัดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี เทียบเท่า ยาแผนปัจจุบัน ประกอบกับพื้นที่ อ.หนองกุงศรี มีบุคลากร / ทรัพยากร ด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก เพียงพอ และมีการรักษาโรคบางโรคโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา โครงการส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการและชุมชนขึ้น ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข / สุขศาลา ๒. ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยและผสมผสานภูมิปัญญาไทยในชุมชน ๓. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทยและแพทย์พื้นบ้าน ๔. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนในชุมชนตามวิถีชีวิต ๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สาคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ สถานบริการสาธารณสุข - รพ.หนองกุงศรี / รพ.สต. ในเขตอาเภอหนองกุงศรี ๙ แห่ง ชุมชนนาร่อง กลุ่มผู้มารับบริการ

- หมู่บ้านเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ จานวน ๓๐ หมู่บ้าน มีการจัดบริการแพทย์ แผนไทยในชุมชน -ประชาชนผู้มารับบริการด้วยกลุ่มอาการที่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก


173

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินโครงการ (ระบุความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S ) โดยแสดงเป็น แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนางาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในระดับอาเภอ

วิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน สถานบริการ / ชุมชน ที่ผ่านมา

สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นใน สถานบริการ / ชุมชน

กาหนดเกณฑ์มาตรฐานบริการด้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการ / ชุมชน

จัดทาแผนโดย คณะทางานระดับตาบล / เครือข่ายภาคี

ประเมินผลการ ดาเนินงาน

จัดบริการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานใน รพ./ รพ.สต. / สุขศาลา

พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบการ ดาเนินงานแพทย์แผนไทย

ดาเนินงานในสถานบริการ สาธารณสุข / ชุมชนนาร่อง อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการดาเนินงาน ก.ระดับ คปสอ. ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนา และยกระดับการทางานแพทย์ แผนไทยในระดับอาเภอจากทีมสหวิชาชีพ ๒. รวบรวม สรุปข้อมูล วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในสถานบริการ / ชุมชน ที่ครอบคลุมด้านบุคลากร ด้านการรักษาพยาบาล การใช้ยาสมุนไพร มาตรฐานการดาเนินงาน ความพึงพอใจผู้รับบริการ และการ จัดบริการในชุมชน ข้อมูลหมอพื้นบ้าน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย ๓. จัดทาแผนการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ / ชุมชน ๔. รพ. / รพ.สต.จัดบริการแพทย์แผนไทยในระดับ ๒ ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๓ ร้อยละ ๕๐ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการในระดับดี หรือดีมาก


174

๕. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ใน รพ. / รพ.สต. ให้ครอบคลุมด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ปีละ ๑ ครั้ง ๖. นาผลการประเมินมาตรฐานบริการ และผลการประเมินความพึงพอใจ มาวางแผนกาหนดแนวทางใน การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป ๗. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการบริการ เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย , ยา สมุนไพร หรือเวชภัณฑ์อื่นๆ ๘. ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม คปสอ. เสนอคณะกรรมการ และผู้บริหารเพื่อการ พัฒนา ๙. มีผลการให้บริการรักษา และฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ และชุมชนเพิ่มจากปี ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ๑๐. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ หรือตามเกณฑ์ สปสช. หรือมี การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างน้อย ๑ รายการ ๑๑. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบด้านการดาเนินงานแพทย์แผนไทย ๑ แห่ง โดยมีกระบวนการ หรือกิจกรรม การพัฒนาที่แตกต่างจาก รพ.สต.อื่นๆ ๑๒. รพ. / รพ.สต.นาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พื้นบ้านมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพ อย่างน้อยสถาน บริการละ ๑ เรื่อง หรือแก้ปัญหาชุมชนอย่างน้อย ๑ หมู่บ้าน / ชุมชน โดยมีกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ ตามแผน และสรุปผลการดาเนินการ ๑๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในสถานบริการ และชุมชน ข. ในชุมชนเป้าหมาย ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในชุมชนเปูาหมาย โดยนักจัดการสุขภาพชุมชน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมอพื้นบ้าน และมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ ๒. มีแผนงาน/โครงการหรือการกาหนดกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ๓. มีการถ่ายทอดความรู้และสร้างการยอมรับในการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร พื้นบ้าน และผักพื้นบ้านให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยบุคลากรผู้มีความรู้และมีการบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน ๔. มีการให้บริการและจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พื้นบ้านอย่าง ต่อเนื่อง เช่น การนวด การอบ หรือ ประคบสมุนไพร ในสุขศาลากาฬสินธุ์ประจาหมู่บ้าน/ชุมชน ๕. ชุมชนเปูาหมายมีการกาหนดให้มีสมุนไพรประจาชุมชนอย่างน้อย ๑ รายการและมีการส่งเสริมการ ปลูก การให้ความรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และนามาใช้ในการดูแลสุขภาพ ๖. กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรไว้ใช้ในชุมชน การพัฒนาจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากชุมชนอื่น


175

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้านแพทย์แผนไทยระดับ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้านแพทย์แผนไทยระดับ ๓ ร้อยละ ๕๐ ๓. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนา ศักยภาพ(เครือข่ายแพทย์แผนไทย) ๕. มีบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ใน รพ./รพ.สต./สุขศาลา เพิ่มจากปี ๕๔ ร้อยละ ๒๕ ๖. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี ๕๔ ร้อยละ ๒๕ ๗. รพ./รพ.สต.มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ๑ รายการ ๘. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบในการจัดบริการแพทย์แผนไทย ๑ แห่ง ๙. รพ./รพ.สต.นาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน แก้ปัญหาสุขภาพแห่งละ ๑ เรื่อง ๑๐. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานบริการ / ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง

ผลลัพธ์ ๑. รพ. / รพ.สต. ผ่านมาตรฐานบริการระดับดี หรือดีมาก ๒. รพ. / รพ.สต. ผ่านมาตรฐานบริการระดับดี หรือดีมาก ๓. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้านการแพทย์แผน ไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น ๕. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยตามชุด สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ ๖. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยตามชุด สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ ๗. รพ./รพ.สต.นายาสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาแผน ปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ ๘. มี รพ.สต.ต้นแบบในการดาเนินงานแพทย์แผน ไทย ๑ แห่ง ๙. รพ./รพ.สต.มีการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ พื้นบ้านแก้ปัญหาสุขภาพแห่งละ ๑ เรื่อง ๑๐. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการ / ชุมชน

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ ๓ ร้อยละ ๕๐

ตัวชี้วัด ร้อยละรพ./รพ.สต.ที่จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ ๒ และผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการระดับดีหรือดีมาก ร้อยละรพ./รพ.สต.ที่จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ ๓ และผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการระดับดีหรือดีมาก

ค่า ระยะเวลา เป้าหมาย เกณฑ์ ต.ค.๕๔ – ก.ย. ร้อยละ ๕๕ ๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕


176

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๓. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้าน การแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔. บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยได้รับการพัฒนา ศักยภาพ(เครือข่ายแพทย์แผน ไทย) ๕. มีบริการด้านการแพทย์แผน ไทยและแพทย์พื้นบ้านใน รพ./รพ. สต./สุขศาลา เพิ่มจากปี ๕๔ ๖. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี ๕๔

ตัวชี้วัด สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้าน การแพทย์แผนไทยร้อยละ ๑๐๐ บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยได้รับ การพัฒนาศักยภาพร้อยละ ๑๐๐

ค่า เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

ระยะเวลา ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

ร้อยละ ๑๐๐

ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

ผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ แพทย์พื้นบ้านใน รพ./รพ.สต.เพิ่มขึ้น จากปี ๕๔ ร้อยละ ๒๕ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี ๕๔ ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๒๕ ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

๗. รพ./รพ.สต.มีการใช้ยาสมุนไพร รพ./รพ.สต.ทุกแห่งมีการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ๑ รายการ

รพ./รพ.สต. ต.ค.๕๔ – ก.ย. ทุกแห่ง ๕๕

ร้อยละ ๒๕ ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕

๘. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบในการ จัดบริการแพทย์แผนไทย

มี รพ.สต.ต้นแบบในการจัดบริการ แพทย์แผนไทย ๑ แห่ง

๑ แห่ง

๙. รพ./รพ.สต.นาการแพทย์แผน ไทยและแพทย์พื้นบ้านแก้ปัญหา สุขภาพ ๑๐. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ น การแพทย์แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน

รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง นาการแพทย์แผน รพ./รพ.สต. ต.ค.๕๔ – ก.ย. ไทยและแพทย์พื้นบ้านแก้ปัญหาสุขภาพ ทุกแห่ง ๕๕ แห่งละ ๑ เรื่อง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ ๑ ครั้ง ต.ค.๕๔ – ก.ย. แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน ๕๕ ปีละ ๑ ครั้ง

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

ต.ค.๕๔ – ก.ย. ๕๕


177

โครงการส่งเสริมการแพทย์ ตัวชี้วัด : ๖ ร้อยละ คปสอ. มีความสาเร็จการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในระดับ ๕ แผนไทยในสถานบริการและ ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ ชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป้าประสงค์ : มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล อย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : (G ) การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิ ปัญญาไทย และสากล ๘. ผู้รับผิดชอบ ตาแหน่งใน โครงการ Project Sponsor Project Manager

ชื่อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ประธาน คปสอ. / สาธารณสุขอาเภอ

อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ

- นางกัลยา ภูห้องเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสาเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม

Project Team - นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์ - ให้ความรู้ / ร่วมจัดทาแผนสุขภาพชุมชน - ผู้อานวยการ รพ.สต. / จนท.รับผิดชอบ - ถ่ายทอดความรู้และสร้างการยอมรับในการใช้ งานแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก -พัฒนามาตรฐานแพทย์แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน - ติดตามและประเมินผล

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้ - ค่าอาหาร / อาหารว่าง เครือข่ายแพทย์แผนไทยประชุมวิเคราะห์ /จัดทา แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย - ค่าพาหนะเครือข่ายแพทย์แผนไทยประชุมวิเคราะห์ /จัดทาแผนพัฒนางาน แพทย์แผนไทย - พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทย - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ - ค่าตอบแทนเครือข่ายแพทย์แผนไทย ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่

แหล่งที่มาของทรัพยากร - CUP หนองกุงศรี - เงินบารุงสถานบริการ


178

- ค่าวัสดุจัดทาสื่อสุขศึกษาแจกจ่าย รพ./รพ.สต.ในเขต (เอกสาร / แผ่นพับ / ไวนิลความรู้แพทย์แผนไทย ฯลฯ) - ค่าจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย

๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น

๑. รายรับ ๒.รายจ่าย ๒.๑ ค่าอาหาร/อาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความ เข้าใจ ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และวิเคราะห์จัดทา แผนพัฒนาแก่เครือข่ายแพทย์แผนไทย (๔๐ คนx๑๐๐ บาท) ๒.๒ ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ให้ ความรู้ ปรับทัศนคติ และวิเคราะห์จัดทาแผนพัฒนา แก่เครือข่ายแพทย์แผนไทย (๔๐ คนx๑๐๐ บาท) ๒.๓ พัฒนาความรู้ และทักษะการให้บริการแพทย์ แผนไทยในสุขศาลา - ค่าวัสดุในการจัดอบรม (๔๐คนx๕๐บาท) - ค่าอาหาร / อาหารว่าง (๔๐คนx๑๐๐บาทx๑วัน) - ค่าพาหนะ (๔๐คนx๑๐๐บาทx๑วัน) ๒.๔ กิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ (๓,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง) - ค่าตอบแทนเครือข่ายแพทย์แผนไทย ออกหน่วย แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ (๑๐คน x ๓๐๐บาท x ๒ครั้ง) ๒.๕ ค่าวัสดุจัดทาสื่อสุขศึกษาสนับสนุนรพ./รพ.สต.ใน เขต (เอกสาร/แผ่นพับ/ไวนิลความรู้แพทย์แผนไทย

งบประมาณ ทั้งหมด

ไตรมาส ๑

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐


179

ฯลฯ) ๒.๖ ค่าจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้าน แพทย์แผนไทย (๔๐ คนx๑๐๐ บาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้น หมายเหตุ

๑๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๓๖,๐๐ ๐

๑๐,๐๐ ๐

๖,๐๐๐

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท รายละเอียด - ผู้ประเมิน อนุมัติ อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล - ประธาน คปสอ. /สาธารณสุขอาเภอ

- ผู้ให้

ผู้ให้คาแนะนาในการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน -คปสอ. (รพ./ สสอ. / รพ.สต.)

- ผู้ที่ได้รับผล

ชุมชนในเขตรับผิดชอบทุกสถานบริการ

- ประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที่ เกี่ยวข้อง

ได้รับ ประเด็นปัญหาที่อาจจะมี ผลกระทบ จากโครงการ คปสอ. - บุคลากรมีจากัด - ขาดงบประมาณในการ ติดตาม รพ.สต. - บทบาทในการ - บุคคลากรขาดความ รับผิดชอบงานเพิ่มมาก เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผน ขึ้น ไทย ประชาชน - มีผู้มารับบริการน้อยไม่ -ขาดความเชื่อมั่นใน คุ้มทุนกับค่าจ้าง บริการด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก อปท.

ส่งผลกระทบต่อ ความสาเร็จของ โครงการ - ควบคุมกากับติดตาม ประเมินผล

- มีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้เกิดแผน ปัจจัยพื้นฐานด้าน สุขภาพชุมชน - มีส่วนร่วมในการ

-

- ไม่เห็นความสาคัญของ การดาเนินงาน

แนวทางในการแก้ไข

- ขอสนับสนุนบุคลากร / งบประมาณจาก คปสอ. - จัดจ้างบุคลากรด้าน การแพทย์แผนไทย ประจาสถานบริการ - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - พัฒนามาตรฐานการ บริการตามเกณฑ์ - กาหนดให้เป็นนโยบาย ของ อปท.


180

สนับสนุนงบประมาณ ๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่ เกี่ยวข้อง สสอ.

บวกสูง (+๓)

บวกกลาง (+๒) ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล

ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน ตัวแทน ประชาชน ภาค ได้รับการดูแล ประชาชน สุขภาพที่ เหมาะสม อปท.

บวกต่า (+๑)

ลบต่า (-๑)

ลบกลาง (-๒)

รวม +๒

รพ.สต.

อสม.

ลบสูง (-๓)

+๓

+๓

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน

+๑

ลดภาระใน การดูแล

+๒

รวม

+๑๑

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่ สัมพันธ์ โครงการชุมชนสุขภาพ ดีตามแบบวิถีไทย

โครงการอื่น เป็นโครงการ ต้นน้า

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้อง ทาร่วมกัน 

โครงการอื่นเป็น โครงการปลาย น้า

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมที่สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและ กัน


181

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา - ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ใน สถานบริการ

คาอธิบาย - ไม่เห็นความสาคัญของการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงาน

- บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยขาดความเชี่ยวชาญ

- ความชานาญ / เชี่ยวชาญ - งบประมาณ

- ผู้มารับบริการไม่พึงพอใจ - ขาดบุคลากรประจาสถาน บริการ - ความไม่ต่อเนื่องของการ ดาเนินงาน

- รพ.สต.ต้นแบบ / ชุมชนนาร่อง - ไม่มีความเชื่อมั่นในการรักษาด้วย วิธีการแพทย์แผนไทย ๑๔.๒ ความเสี่ยงสาคัญ ความเสี่ยง - ไม่ให้ความร่วมมือของ เจ้าหน้าที่สถานบริการทุกแห่ง

- บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยขาดความเชี่ยวชาญ - ไม่เห็นความสาคัญและขาด ความร่วมมือ

เกรดที่ แนวทางการบริหาร ได้รับ ความเสี่ยง A - ประชุมชี้แจง จนท. - กาหนดนโยบาย

B B

- พัฒนาบุคลากรให้สู่เกณฑ์ มาตรฐาน - ประสานงานทุกภาคส่วน - ชี้แจงแนวการดาเนินงาน / นโยบาย

ผู้รับผิดชอบ นา ต้นทุนที่อาจ แนวทางไปใช้ เกิดขึ้น - รพ.สต./ อปท. ค่าบริการ นวด /อบ/ ประคบ สมุนไพร - รพ.สต. / อปท. - รพ.สต. / อปท.


แผนปฏิบัติการประจาปี 2554 คปสอ.หนองกุงศรี

๑๕. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนา และยกระดับการทางานแพทย์แผน . กิจกรรมที่สาคัญ

ไทยในระดับอาเภอจากทีมสหวิชาชีพ ๒. รวบรวม สรุปข้อมูล วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในสถานบริการ / ชุมชน ๓. จัดทาแผนการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยสถานบริการ / ชุมชน ๔. พัฒนารูปแบบบริการในสถานบริการ / ชุมชน - พัฒนาอาคารสถานที่ -จัดหา วัสดุ ครุภณ ั ฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย - ถ่ายทอดแผนการดาเนินงานสูผ่ ปู้ ฏิบัติ / ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับทราบ ๕.จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานในสถานบริการ / สุขศาลา ๖.พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบการดาเนินงานแพทย์แผนไทย ๗.จัดกิจกรรมรณรงค์หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปีละ ๔ ครั้ง ๘.ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ /ยกระดับมาตรฐานการบริการ ๙.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ๑๐.ประเมินผลการดาเนินงาน ปีละ ๒ ครั้ง (เม.ย. , ก.ย. )

……………………………………. ผู้เสนอโครงการ ………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ ……………………………….. ผู้เห็นชอบโครงการ ………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ (นางกัลยา ภูห้องเพชร) (นายสุพรรณ เขตบรรจง) (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) (นายสมยศ ศรีจารนัย) นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขเขตพื้นที่๕

NKSPlan061254  
NKSPlan061254  

คปสอ.หนองกุงศรี คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี คานา 2 สารบัญ 3 4 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาระบบริการให้ได้มาตรฐาน ๓...

Advertisement