Page 1

1. ชือโครงการ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัวสู่ ตําบลนมแม่ 2. หัวหน้ าโครงการ พญ.วราภรณ์ ศรี บวั เทศ นางศุลีพร โอษะคลัง นางสาวจิรวดี รองไชย นางพรรณี ย์ โอษคลัง 3. ความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล 3.1 ลูกเป็ นสุ ดยอดความรัก ความห่ วงใย สายใยรักแห่งครอบครัว พ่อแม่ทุกคนหวังให้ลูกเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข ได้รับการดูแลให้เจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการสมวัยทั0งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปั จจัยที1ส่งผลต่อพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็ก ได้แก่ภาวะโภชนาการในช่วงการตั0งครรภ์ การได้รับ การตรวจคัดกรองโรคทีถ1 ่ายทอดทางพันธุก รรม ดังนั0นการจัดระบบบริ การทางสุ ขภาพที1มีคุณภาพ การเข้าถึงบริ การทาง การแพทย์และสาธารณสุ ขตลอดจนพฤติกรรมการเลี0ยงดูเด็ก เช่นการเลี0ยงลูกด้วยนมแม่ การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กโดย การเล่านิทาน 3.2 จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานอนามัยแม่และเด็กอําเภอกุฉินารายณ์ พบอุปสรรคต่อสุ ขภาพของมารดา และเด็กแรกเกิ ดถึง 3 ปี ในหลายประเด็นได้แก่ การตั0งครรภ์มารดาก่อนอายุ 20 ปี พศ.2552 ,2553,2554 19.25,17.35,23.21 % ภาวะโลหิตจางในหญิงตั0งครรภ์ 15.98,6.34,6.65 %การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย อัตรามารดาและ ทารกตาย ทารกแรกเกิดนํ0าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 6.9,7.36,7.72 %หรื อภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิ ด อัตราการ ติดเชื0อ เอช ไอ วีจากแม่สู่ลูก เด็กมีพฒั นาการช้า อัตราการเลี0ยงลูกด้วยนมแม่ 35.67,68.96,35.5 ต่อ 1,000 การเกิ ดมีชีพ เป็ นต้น ดังนั0น งานอนามัยแม่และเด็กควรได้รับการแก้ไขในเชิ งระบบทั0งจังหวัดในด้านนโยบาย พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรตามมาตรฐาน มีคณ ุ ภาพ การสื1 อสาร การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาองค์ความรู ้ นวัตกรรม การพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศและการประเมินผลงาน จึงเป็ นสิ1 งจําเป็ นการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสัมฤทธิFอย่าง เป็ นรู ปธรรม

4. ความเชื อมโยงและสอดคล้ อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสิ นธุ์

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุม่ งานสร้างเสริ มสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที1 1 การปฎิรูประบบการจัดการโรคที1 เป็ นปั ญหาของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที1 1 การปฎิรูป การจัดการระบบสร้างเสริ มสุ ขภาพตามกลุ่มวัย

เป้ าประสงค์ที1 1 กลุม่ เป้ าหมายในโรคที1เป็ นปั ญหาของ จังหวัดได้รับการดูแลและจัดการสุ ขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองใน เบื0 องต้นได้

เป้ าประสงค์ที1 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลและจัดการสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองในเบื0 องต้นได้

ตัวชี0วดั เป้ าประสงค์ 5 อัตราป่ วยด้วยโรคที1เป็ นปั ญหาลดลง ตัวชี0วดั เป้ าประสงค์ 5.6ร้อยละเฉลี1ยถ่วงนํ0าหนักของการดําเนิ นงานอนามัยแม่และ เด็ก 1.อัตราการเลี0ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 2. พัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ปี สมวัยมากกว่าร้อยละ 95 3.ชมรมสายใยรักแห่ งครอบครัวชมรมละ 1 ตําบล 4. ตําบลนมแม่เพื1 อสายใยรักแห่งครอบครัว


 ตอบสนองยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัด กาฬสิ นธุ์

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด กาฬสิ นธุ์ ตัวชี0วดั เป้ าประสงค์ที1 1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดการสุ ขภาพของชุมชน

กลยุทธ์ที1 7 ปฏิรูประบบบริ การสุขภาพทัว1 ทั0งจังหวัดเพื1 อ ลดการป่ วย ตาย ด้วยโรคที1 เป็ นปัญหาของจังหวัดแบบมี ส่วนร่ วมเชิงบูรณาการ

ความเชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความสั มพันธ์ หรื อเชือมโยงกลยุทธ์ที1 1.ปฏิรูประบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ และการสาธารณสุขให้เกิดความ ประทับใจ

ตัวชี0วดั :ร้ อยละของระดับความประทับใจ และเชื1 อมัน1 ในคุณภาพการ รักษาพยาบาลและการบริ การในระดับดีข0 ึนไป ค่าเป้ าหมาย : ร้ อยละ 80  เป้ าประสงค์ : ผูร้ ับบริ การมีความอุ่นใจและเชื1อมัน1 ในคุณภาพการรักษาและการ บริ การ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้ างระบบสุ ขภาพและการแพทย์ที1ผูร้ ับบริ การอุ่นใจ ผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังโรค ตัวชี0วดั : .ร้ อยละของหน่วยงานที1มีความสําเร็ จในการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง และภัยสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชน ป้ องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุ ขภาพในระดับ 5 ค่าเป้ าหมาย : ร้ อยละ100  เป้ าประสงค์ : มีระบบภูมิคุม้ กันที1สามารถรองรับความพร้ อมในการลด ผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพได้อย่างทันการณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้ างระบบภูมิคุม้ กันเพือ1 ลดผลกระทบจากโรคและ ภัยคุกคามสุ ขภาพ โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพเชิ งรุ กบุกถึงที1 ด้วยการมีปัจจัยพื0นฐานทางสุ ขภาพ

ตัวชี0วดั : ร้ อยละของหมู่บา้ นที1ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปั จจัยพื0นฐานด้านสุ ขภาพ ของอําเภอ ค่าเป้ าหมาย : ร้ อยละ20  เป้ าประสงค์ ปั จจัยพื0นฐานที1เอื0อต่อการมีสุขภาพดีบนพื0นฐานของคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ :การปรับเปลี1ยนพฤติกรรมสุ ขภาพประชาชน

โครงการพัฒนาเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ปฐมภูมิที1มีมาตรฐานและเข็มแข็ง

ตัวชี0วดั : ร้ อยละของเครื อข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนทีผ1 ่านเกณฑ์มาตรฐานที1 กําหนดในระดับ 5  ค่าเป้ าหมาย 20 % เป้ าประสงค์:. ระบบสุ ขภาพชุ มชนและเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิที1เข็มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้ างวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ที1มีความสุ ขในสังคมแห่ง สุ ขภาวะ


5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพือ1 ยกระดับหน่วยบริ การสาธารณสุ ขให้ดาํ เนินการตามมาตรฐานและผ่านการประเมินเกณฑ์ มาตรฐานตามกลุ่มวัย ( แม่และเด็ก ) 2. เพือ1 ส่ งเสริ มประชาชนตามกลุ่มวัยสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองเบื0องต้นได้ 3. เพือ1 สนับสนุน ส่ งเสริ มการจัดการสุ ขภาพของชุมชนโดยชุมชน 4. เพือ1 พัฒนาองค์ความรู ้ และระบบบริ การอนามัยแม่และเด็กที1มีมาตรฐานและต่อเนื1อง

6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับประโยชน์จาก โครงการ พื0นที1 เป้ าหมาย

ขอบเขตโครงการ บุคลากรสาธารณสุ ขทุกระดับและประชาชนกลุ่มแม่และเด็กแรก เกิดถึง 5 ปี ทุกตําบลในเขตอําเภอกุฉินารายณ์จงั หวัดกาฬสิ นธุ์


6.2 ขั3นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ P = 1. การพัฒนาระบบบริ การและการส่ งต่องาน

อนามัยแม่และเด็ก 1. พัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก จัดทํา / พัฒนาแนวทางการดูแลอนามัยแม่และ เด็กตามเกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว ประจําปี 2555 ในเรื1 อง 2. โครงการพัฒนาเครื อข่ายการมีส่วนร่ วม และส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน

D=

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร C , A = 1. การบริ หารจัดการ ควบคุม

2.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบสารสนเทศ 3.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบสารสนเทศ

กํากับนิเทศงาน 2. การบริ หารจัดการระบบทรัพยากร


7. ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ ผลผลิต (ผลทีเ1 กิ ดขึ0นขณะทําโครงการ) I. มีการพัฒนาระบบบริ การและการส่ งต่องาน อนามัยแม่และเด็ก II. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ III. มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร IV. การบริ หารจัดการเครื1 องมือ และสิ1 งแวดล้อม V. การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและชุมชน VI. พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในมาตรฐาน เดียวกัน

ผลลัพธ์ (ผลทีเ1 กิดหลังเสร็ จสิ0 นโครงการ) 1.หน่วยงานสาธารณสุ ขมีระบบการทํางานเชิง ยุทธศาสตร์ ทัว1 ทั0งองค์กร 2 หน่ วยงานสาธารณสุ ขมีการแปลงยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบตั ิในระดับเครื อข่ายหน่วยงานและระดับ บุคคล 3. อัตราป่ วยด้วยโรคที1เป็ นปั ญหาลดลง 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง/พัฒนากล ยุทธ์การพัฒนาสุ ขภาพในปี ถดั ไป

8. ตัวชี3วัดความสํ าเร็จของโครงการ

8.1 ผลผลิต 1.มีการพัฒนาระบบบริ การและการส่ ง ต่องานอนามัยแม่และเด็ก

2.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน อนามัยแม่และเด็ก

ตัวชี3วัด

ค่าเป้าหมาย

1.ทุกสถานบริ การมีและใช้คู่มอื 100 % 2.ผูร้ ับบริ การได้รับคู่มือการ 100 % ดูแลตนเอง 3.โรงพยาบาลและเครื อข่าย ปี ละ 2 ครั0ง ได้รับการนิเทศ 4.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ อย่างน้อย 4 แห่ง สายใยรักแห่งครอบครัว 1.แพทย์ที1รับผิดชอบ งาน 100% อนามัยแม่และเด็กผ่านการ 80% พัฒนาศักยภาพ และมีระดับ องค์ความรู ้ผ่านเกณฑ์ 2.พยาบาลและบุคลากรใน 100% สถานี อนามัย ผ่านการพัฒนา 80% ศักยภาพ และมีระดับองค์ ความรู้ ผ่านเกณฑ์ 3.จังหวัดมีทีมวิทยากรสายใยรัก 100 คน แห่ งครอบครัว

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ )


8.1 ผลผลิต

ตัวชี3วัด

ค่าเป้าหมาย

4.บุคลากรได้รับการประเมิน ตาม competency (ผ่าน, ไม่ ผ่าน) ด้านความรู ้ 5.จํานวนจนท. ผ่านการอบรม การกระตุน้ พัฒนาการเด็ก

มากกว่า 80 %

4.การบริ หารจัดการเครื1 องมือ และ สิ1 งแวดล้อม

อย่างน้อย 1 คน ต่อโรงพยาบาล ชุมชน 6.จํานวนเจ้าหน้าที1 อย่างน้อย 5 มากกว่าร้อยละ ท่านต่อสถานบริ การได้เข้ารับ 80 การอบรมมีความรู ้ และทักษะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7.จัดประชุ มวิชาการระดับ ปี ละ 2 ครั0ง จังหวัด 1.มีการบันทึกข้อ มูลและ ทุก 3 เดือน เชื1อมโยง ข้อมูลไปยังเครื อข่าย ได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพและ นําเสนอข้อมูลต่อ MCH Board 1. หน่วยงานทุกระดับมีอปุ กรณ์ 100% ตามที1กาํ หนด

5.การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและ ชุมชน

1.ประชุ มเพือ1 กําหนดแนว ทางการเชื1อมโยงเครื อข่าย

ระดับจังหวัด 2 ครั0ง / ปี ระดับอําเภอ / โซน 3 ครั0ง/ปี อําเภอละ 1 ตําบล

3.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

2. มีตาํ บลนมแม่เพือ1 สายใยรัก แห่ งครอบครัว 3.นิเทศ ติดตามงาน

ทุก 3 เดือน

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ )


8.1 ผลผลิต 6.พัฒนาแนวทางการดูแล ผูป้ ่ วยในมาตรฐานเดียวกัน

8.2 ผลลัพธ์

ตัวชี3วัด

ค่ าเป้าหมาย

1.ทุกโรงพยาบาลใช้แบบฟอร์ มใบส่ งต่อทางสู ตกิ รรม เป็ นแนวทางเดียวกัน(MCH KLS 1) 2.มีการประสานงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ เก็บข้อมูล) 3.การตอบกลับ ใบrefer 4.มี CPG 4 เรื1 องในโรงพยาบาลทุกแห่งและนําไปใช้ 5.มี work instruction 3 เรื1 องในโรงพยาบาลทุกแห่ง และแพทย์ถอื เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิเดียวกัน

100%

ตัวชี3วัด

1.หน่วยงานสาธารณสุ ขมีระบบการ 1. ร้ อยละของหน่วยงานสาธารณสุ ขที1มี ทํางานเชิงยุทธศาสตร์ ทัว1 ทั0งองค์กร ระบบการบริ หารยุทธศาสตร์ ทว1ั ทั0ง องค์กร 2 หน่วยงานสาธารณสุ ขมีการแปลง 1ร้ อยละของหน่วยงานสาธารณสุ ขมีการ ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิในระดับ จัดทําแผนสอดคล้อง ครบถ้วนตาม เครื อข่ายหน่วยงานและระดับบุคคล ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปัญหา ของพื0นทีแ1 ละเป็ นไปตามภารกิจของ หน่วยงาน 2 มีการกระจายยุทธศาสตร์สู่ระดับ เครื อข่ายหน่วยงานและระดับบุคคล 3. อัตราป่ วยด้วยโรคที1เป็ นปั ญหา 1. อัตรามารดาลดลง ลดลง 2.อัตราทารกตาย 3.อัตราBA 4. อัตราทารกแรกเกิดนํ0าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 4. มีการนําผลการประเมินไป 1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง/ ปรับปรุ ง/พัฒนากลยุทธ์การพัฒนา พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาสุ ขภาพในปี สุ ขภาพในปี ถดั ไป ถัดไป

ระยะเวลาแล้ ว เสร็จ(ประเมินได้ )

90% ภายใน 15 วัน 90% 100% ค่าเป้าหมาย 60%

มากกว่า80%

มากกว่า 80% 1.ไม่เกิน 18 ต่อแสนLB 2.น้อยกว่า 15ต่อพันLB 3. น้อยกว่า30 ต่อพันLB 4. น้อยกว่า7%

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ )


9. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ ที 1 การพัฒนาระบบบริการและการส่ งต่ องานอนามัยแม่ และเด็ก 1.1 ทบทวนแนวทางการส่งต่อร่ วมกับจังหวัด

ผลผลิต หน่ วย จํานวน

ระยะเวลา (ว ด ป) เริมต้น สิ3นสุด

คปสอ ค่าเอกสาร 100 x 35 = 3,500 บาท

กย 55

MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ เจ้าหน้าที1ห้องคลอ ANC MCH Board อําเภอ

งบ อบต

ตค 54

กย 55

MCH Board อําเภอ

งบ สสจ 50,000 บาท

ตค 54

กย 55

MCH Board อําเภอ

งบ อบต งบ คปสอ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 100 บาท X 25 คน = 2,500 บาท X 5 ครั0ง = 12,500 บาท

1

ต.ค. 54

พย 54

1.2 ทบทวนแนวทางการส่งต่อในอําเภอกุฉิ นารายณ์ 1.3 รวบรวมคู่มือแนวทางการให้บริ การงานอนามัยแม่และเด็กอําเภอกุฉิ นารายณ์ 1.4 จัดทําคูม่ ือการประเมินภาวะเชิงกรานแคบในอําเภอกุฉินารายณ์ 1.5 ทบทวนแนวทางการดูแลหญิงตั0งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 1.6 ทบทวนคู่มือการดูแลหญิงตั0งครรภ์ที1มีภาวะเสี1 ยงต่อการคลอดก่อน กําหนด

ครั3ง ครั3ง

1 1

ต.ค. 54 ต.ค. 54

พย 54 มค. 55

ครั3ง ครั3ง ครั3ง

1 1 1

พย 54 กพ 55 ตค 54

พย 54 กพ 55 ตค 54

1.7 โครงการป้ องกันทารกแรกเกิดนํ0าหนักน้อย

ครั3ง

1

ตค 54

1.8 โครงการวัยรุ่ น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ เน้น 1 โรงเรี ยน 1 คลินิก

ครั3ง

1

1.9 โครงการตําบลนมแม่เพื1อสายใยรักแห่ งครอบครัว

ครั3ง

1

ครั3ง

5

งบประมาณ

MCH Board อําเภอ, จังหวัด MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ

ครั3ง

1.10 ประชุมสัญจร MCH ทุก 2 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตค 54

กย 55

MCH Board อําเภอ

สสจ


กลยุทธ์ ที 2 การพัฒนาบุคลากร 1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการงานฝากครรภ์คณ ุ ภาพแนวใหม่ (หลักสูตร 1 วัน )

คน

25

กพ 55

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

1. การดูแล High Risk in Preg การประเมินภาวะเชิงกรานแคบ การช่วยคลอดติดไหล่ , ท่าก้น , การดูแลการคลอด , Hihg Alert Drug , NST

คน

25

ธค 54

ธค. 54

MCH Board อําเภอ

3. ฟื0 นฟูความรู ้นมแม่ ( 1 วัน )

คน

30

มี.ค 55

มี.ค 55

MCH Board อําเภอ

งบ คปสอ 1.1ค่าอาหารและอาหารว่างผูเ้ ข้ารับการ อบรม 25 คน X 100 บาท X 1 ครั0ง บาท = 2,500 บาท 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท 1.3 ค่าเอกสาร 50x35 = 1,750 บาท รวมเป็ นเงิน 6,650 บาท งบ คปสอ 1.1ค่าอาหารและอาหารว่างผูเ้ ข้ารับการ อบรม 30 คน X 100 บาท X 1 ครั0ง บาท = 3,000 บาท 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 บาท 1.3 ค่าเอกสาร 50x35 = 1,750 บาท รวมเป็ นเงิน 7,150 บาท งบ คปสอ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 100 บาท X 30 คน = 3,000 บาท X 1 ครั0ง = 3,000 บาท ค่าเอกสาร 50x35 = 1,750 บาท รวมเป็ นเงิน 4,750บาท


คลินิกเด็กดี ( Denver 2 Modifile )การประเมินพัฒนาการเด็ก

NCPR และการส่ งต่อ (การใช้เครื1 องมืออุปกรณ์ )

คน

230

ตค 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ จังหวัด

งบ สสจ

คน

10

พค 55

พค 55

พยาบาลห้องคลอด หลังคลอด พยาบาล Refer

เงินบํารุ งรพ

7. ทบทวนทักษะและเทคนิ คการเจรจาไกล่เกลี1ยแบบเผชิญหน้า 8. อสน สายใยรักแห่ งครอบครัว 9.อบรมครู ศนู ย์เด็กเล็กน่าอยู่ 10. ประเมินศูนย์เ ด็กเล็กน่ าอยู่ 11. Case Conference ทุก 2 เดือน ( ร่ วมกับการประชุมสัญจรงาน อนามัยแม่และเด็ก )

กลยุทธ์ ที 3 การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสาร 1.จัดตั0งคณะทํางาน 2.จัดประชุ มชี0แจงรายงาน MCH แก่ จนท. สอ. 3.จัดทําศูนย์ข้อมูล/ตัวชี0วดั และการไหลเวียนข้อมูล 4. พัฒนาสื1อความรู ้ให้ทนั สมัย

สสจ สสจ สสจ สสจ คปสอ สสจ คปสอ

คน

20

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

-

คน

25

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

-

แห่ ง

18

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

-

MCH Board อําเภอ


ผลผลิต

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ ที 4 การบริหารจัดการเครืองมือ 1.สํารวจความต้องการเครื1 องมือในงาน MCH 2.จัดหาเครื1 องมือที1จาํ เป็ นตามส่วนขาด สํารวจรายการเวชภัณฑ์ คุรุภณั ฑ์ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก แห่ งครอบครัวระดับตําบล ( Dop Tone , BP เด็ก 4 ปี ขึ0นไป , Set คลอด , Ambu เด็ก ชุดตรวจพัฒนาการ , ของเล่นเด็ก , คลินิกนมแม่ ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 1. Transport Incubator 1 (เครื1 องเดิม ปี 2552 เก็บ Batt ไม่อยู่ 2. Ambu เด็ก NBB ขนาด 240 ml 2 อัน 3. Monitor O2 Sat Mobile 3 เครื1 อง ( LR 1 PP 2 ) 4. Monitor BP เด็ก NBB 2 เครื1 อง ( LR 1 PP 1 ) 5. Monitor BP ผูใ้ หญ่ 1 เครื1 อง 6. หุ่ น CPR ทารก 1 ชุด 7. เชิงกรานเที ยม 8. Doptone 3 เครื1 อง OPD 1 LR 1 PCU 1 NST ได้ 2 เครื1 อง

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิดชอบ

หน่ วย

จํานวน

เริมต้น

สิ3นสุ ด

แห่ ง แห่ ง

18 18

ต.ค. 54 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ

งบประมาณ

หมวดงบลงทุน UC ( งบ รพสต )


กลยุทธ์ ที 5 การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุมชน 1.จัดอบรมโครงการ * ดูแลวัยใส ใส่ ใจเพศศึกษา * 2.จัดทําสื1 อสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็ก 3.สนับสนุนสื1 องานอนามัยแม่และเด็กให้แก่หอกระจายข่าว

แห่ ง แห่ ง

18 18

ต.ค. 54 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ

งบจาก สสจ เงินบํารุ ง,อปท.

แห่ ง

2

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

กลยุทธ์ ที 6 การบริหารจัดการ การควบคุม กํากับ นิเทศงาน 1.แต่งตั0งคณะกรรมการ 3.รพ.สต./สอ.ทุกแห่ งทําการประเมินตนเองตามแบบประเมิน 4.สอ.ทําแผนเพื1 อปรับปรุ งส่วนขาด 5.ศึกษาดูงานทําการประเมินรับรอง ภายในจังหวัดกาฬสิ นธุ์

แห่ ง แห่ ง

18 18

ต.ค. 54 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ MCH Board อําเภอ

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อบต. กุด หว้า และ ทต.จุมจัง ตําบลละ 50,000 บาท x 2 แห่ ง = 100,000 บาท เงินบํารุ ง เงินบํารุ ง

คน แห่ ง แห่ ง ครั3ง

20 18 18 1

ต.ค. 54 ต.ค. 54 ต.ค. 54 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55 ก.ย. 55 ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ รพ.สต./ สอ. รพ.สต /สอ. MCH Board อําเภอ

งบประมาณ เงินบํารุ งค่านํ0ามันรถ ค่าอาหารในการติดตามประเมินผล 8 คนX 100 บาทX 18 แห่ ง x 2 วัน = 28,800 บาท ( ออกกับทีมนิ เทศสอ )

6.MCH Board อําเภอ ทําการประเมินรับรอง 2 ครั0งต่อปี

แห่ง

18

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

7.สรุ ปผลการประเมิน เพื1 อให้ สอ. ที1ผ่านการประเมินระดับทอง รอรับ การประเมินในระดับจังหวัดต่อไป หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลียกันได้

แห่ง

18

ต.ค. 54

ก.ย. 55

MCH Board อําเภอ

รวมเป็ นเงินทั3งสิน 3,4550 บาท


10. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ งใน ชือผู้รับผิดชอบ โครงการ Project Sponsor - นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด

บทบาทหน้ าทีความรั บผิดชอบ อนุ มตั ิให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั0งเป็ นทีป1 รึ กษาของโครงการ

Project Manager

- ผูอ้ าํ นวยการรพร.กุฉินารายณ์ - สาธารณสุ ขอําเภอกุฉินารายณ์ - พญ.วราภรณ์ ศรี บวั เทศ

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสําเร็ จและดูแลบริ หารโครงการ โดยรวม

Project Team

- นส.วราภรณ์ ศรี บวั เทศ กุมารแพทย์ นางศุลีพร โอษะคลังพยาบาลวิชาชีพ - นางพรรณี โอษคลัง พยาบาลวิชาชีพ - นางโพธ์ศรี คามพินิจ พยาบาลวิชาชีพ - นางสาวจิรวดี รองไชย ผูร้ ับผิดชอบงาน สสอ. - นางประมวล พันธ์ คุม้ เก่ า พยาบาลวิชาชีพ -นางพิกลุ จิตจักร พยาบาลวิชาชีพ - นางสุ พรรณี แช่มชื1 น พยาบาลวิชาชีพ -นางแสงจันทร์ จพง.สาธารณสุ ขชุมชน

- ให้ความรู ้ ในการจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพการบริ หารจัดการ หน่วยบริ การ ปฐมภูมิ - ร่ วมจัดทําแผน - ติดตามและประเมิน


11. ทรั พยากรทีต้องใช้ ทรั พยากรทีต้องใช้

จํานวน

1.เป็ นการจัดการอบรมวิชาการจนท.ผูร้ ับผิดชอบงาน ANC , NCPR,WCC 1.1ค่าอาหารและอาหารว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม 30 คน X 100 บาทX 3 ครั0ง 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม 1.3 ค่าเอกสารจัดอบรม 2. จัดประชุมคณะทํางานฯ 2.1 ค่าอาหารว่างการประชุม รพ.สต./สอ.สายใยรัก(MCH สัญจร ) 25 คน X 100 บาท X 5 ครั0ง

รวมเป็ นเงินทั3งสิ3น

แหล่ งทีมาของ ทรั พยากร

12,000 งบ คปสอ. 4,800 5,250

12,500

34,550 บาท


11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั0งหมด 37, 000บาท โดยแยกเป็ นงบ คปสอ. 34,550 บาท ดังรายละเอียดดังนี0 ประเด็น งบประมาณ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 1 2 3 4 ทั0งหมด 1. รายรับ 34,550 15,000 2.รายจ่าย 34,550 2.1 อบรมวิชาการจนท.ผูร้ ับผิดชอบงาน 17,250 / / / 2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800 / / / 2.3 ประชุ มคณะทํางาน 12,500 / / / 2.4 ศึกษาดูงาน

/

/

/

2.5 ติดตามประเมินผล

/

/

/

12. ผู้ทีเกียวข้ องกับโครงการ บทบาท - ผูป้ ระเมิน อนุมตั ิ

- ผูใ้ ห้

- ผูท้ ี1ได้รับผล

รายละเอียด อนุ มตั ิโครงการ ประเมินโครงการ

หน่ วยงาน กลุ่มบุคคล - ผูอ้ าํ นวยการรพร.กุฉินาราย์ - สาธารณสุ ขอําเภอกุฉินารายณ์

-ผูเ้ ชี1ยวชาญ -บุคลากรทีร1 ับผิดชอบงานอนามัยแม่ และเด็ก -แกนนําสุ ขภาพชุมชน -บุคลากรทุกหน่วยบริ การปฐมภูมิ ในอําเภอกุฉินารายณ์ -ประชาชนในกลุ่มเป้ าหมาย

- รพช. - สอ.

- สสอ. – รพ.สต. - หมู่บา้ น

-ทีมพี1เลี1ยงระดับ อําเภอ ตําบล -บุคลากรสาธารณสุ ขในหน่วยบริ การ ปฐมภูมิ -ประชาชนในกลุ่มเป้ าหมาย


ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที ส่ งผลกระทบต่อ เกียวข้ อง ความสํ าเร็จของโครงการ รพช - ควบคุมกํากับติดตามประเมินผล สสอ. - ควบคุมกํากับติดตามประเมินผล

ได้ รับผลกระทบ จากโครงการ

PCU/สอ. - เจ้าหน้าที1ทาํ งานเชิ งรุ ก - รู ้ สภาพพื0นที1 เครื อข่าย - ติดตามดูแลเยีย1 มบ้านตามเกณฑ์ที1 สุ ขภาพ กําหนด ดําเนินการคัดกรองผูป้ ่ วยใน หมู่บา้ นเสี1 ยง 12. ประโยชน์ ทีจะได้ รับ ด้ านผลประโยชน์ โครงการ (ทางสั งคม) บวกสูง ผู้ที (+3) เกียวข้ อง คปสอ. รพ.,สอ. ประชาชน

เครื อข่าย สุ ขภาพ รวม

ประเด็นปัญหาที อาจจะมี - บุคคลากรมีจาํ กัด - บุคลากรมีจาํ กัด - มีภาระงานมาก - บุคลากรมีจาํ กัด - มีภาระงานมาก

บวกกลาง

บวกตํ1า

ลบตํ1า

(+2)

(+1)

(-1)

ลบ กลาง

แนวทางในการแก้ ไข - บูรณาการงาน - ขอสนับสนุน บุคลากรจาก รพ. - ขอสนับสนุนจาก โซน

ลบสูง

รวม

(-3)

(-2)

ลดภาระในการติดตาม ประเมินผล ลดภาระในการดูแล สุ ขภาพประชาชน ประชาชนได้รับการ ดูแลสุ ขภาพที1 เหมาะสม

+2 +3 +3

ลดภาระในการดูแล สุ ขภาพประชาชน

+2 10


13. โครงการอืนทีเกียวข้ อง / ความเสี ยงของโครงการ ชื1อโครงการอืน1 ที1สัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังโรค และภัยสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพเชิ งรุ กบุกถึงที1 ด้วยการมีปัจจัยพื0นฐานทางสุ ขภาพ โครงการพัฒนาเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ปฐมภูมิที1มีมาตรฐานและเข็มแข็ง การระบุความเสี ยง ประเด็นทีต้องพิจารณา -ด้านการพัฒนาความรู ้และเพิ1มศักยภาพ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานบริ การ -ด้านของกลุ่มเป้ าหมายในการรับบริ การ

-ด้านนโยบาย -ด้านเครื อข่ายสุ ขภาพ

โครงการ อื1นเป็ น โครงการ ต้นนํ0า

โครงการอื1น เป็ นโครงการ ที1ตอ้ งทํา ร่ วมกัน

โครงการอื1น เป็ นโครงการ ปลายนํ0า

  

คําอธิบาย - ไม่เห็นความสําคัญในการดําเนินงาน - เพิ1มภาระในการปฏิบตั ิงาน - การเปลี1ยนเจ้าหน้าที1รับผิดชอบงาน - การเก็บประวัติหรื อข้อมูลไม่ครบ เพราะการย้ายถิ1นฐาน การทํามาหากิน -การใช้สิทธิ ในการเข้าถึงสถานบริ การ -การเลี0ยงดูบุตรหลานอยู่ในความดูแล ของผูส้ ู งอายุ -การตั0งครรภ์ในหญิงที1มอี ายุนอ้ ย - การชี0แจงไม่ครอบคลุมและไม่ชดั เจน - เครื อข่ายไม่เข็มแข็ง -ขาดการติดตามและประเมินผล

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมทีส1 อดคล้องและ สนับสนุนซึ1 งกันและกัน มีกิจกรรมทีส1 อดคล้องและ สนับสนุนซึ1 งกันและกัน มีกิจกรรมทีส1 อดคล้องและ สนับสนุนซึ1 งกันและกัน

ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน3 - ไม่ให้ความร่ วมมือในการดําเนินงาน - ไม่เข้าใจในการทํางาน - การเก็บข้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์ - เด็ก 0-6 ปี ไม่ได้รับการพัฒนาและ ส่ งเสริ มกิ จกรรมตามวัย

-มีอตั ราการตายในมารดาสู ง - การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุเป้ าหมาย - ไม่มีการติดตามดูแลและเยี1ยมบ้านใน กลุ่มเป้ าหมายให้มีคุณภาพ


ความเสี ยงสํ าคัญ (2) ความเสี ยง -ไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนิ นงาน -การดําเนิ นงานไม่มีมาตรฐานและ คุณภาพ

เกรดที ได้ รับ B

- การเก็บข้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์

B

-เด็ก 0-5 ปี ไม่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริ มกิจกรรมตามวัย

C

- ไม่มีการติดตามดูแลและเยี1ยมบ้านใน กลุม่ เป้ าหมายให้มีคุณภาพ

C

แนวทางการบริหาร ความเสี ยง 1.ประชุมชี0แจงให้เห็ นความสําคัญ 2.กําหนดเป็ นนโยบายที1ตอ้ งปฏิบตั ิ 3.จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์ สถานการณ์ 1.เก็บข้อมูลให้ครบตามเกณฑ์ 1.กรณี ผปู ้ กครองเป็ นผูส้ ูงอายุให้แกนนําชุมชน เป็ นผูค้ อยดูแลเยี1ยมบ้าน 2. เจ้าหน้าที1ออกติดตามเยี1ยมบ้านและให้ คําแนะนํากับผูด้ ูแลเด็ก 1.จัดเตรี ยมเครื อข่ายในการประสานงาน และ ติดตามดูแลประเมินอย่างต่อเนื1 อง

ผู้รับผิดชอบ นําแนวทาง ไปใช้ - สสอ. - สอ. / - รพ. ( บุคลากรที1รับผิดชอบ งานอนามัยแม่และเด็ก) - สสอ. - สอ.,รพ. - สอ. / - รพ.

- สอ. / - รพ.

14. ลงนาม ชื1อ .......................................... ผูเ้ สนอโครงการ ( นางศุลีพร โอษะคลัง ) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ชื1อ .......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายสายัณห์ ใจทาน ) ตําแหน่ง สาธารณสุ ขอําเภอกุฉินารายณ์ รองประธาน คปสอ.กุฉินารายณ์

ชื1อ .......................................... ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( พ.ญ. วราภรณ์ ศรี บวั เทศ ) ตําแหน่ง กุมารแพทย์ ชื1อ .......................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นาย นพดล เสรี รัตน์ ) ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการ รพร.กุฉินารายณ์ ประธาน คปสอ. กุฉินารายณ์

ชื1อ .......................................... ( ) ตําแหน่ง

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ต้ นทุนที อาจเกิดขึน3 -


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทีสําคัญ

ปี 2554 ต.ค.

1.พัฒนาสถานี อนามัยให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต./สอ.สายใย รักแห่ งครอบครัว 2.จัดการอบรมวิชาการจนท.ผูร้ ับผิดชอบงาน ANC , NCPR,WCC 3.ประชุมคณะทํางาน 4.ศึกษาดูงาน 5.การติดตามและประเมินผล

พ.ย.

ปี 2555 ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการ อนามัยแม่และเด็ก  

1. ชืือโครงการ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัวสู่ ตําบลนมแม่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ความเชืื...

Advertisement