Page 1

๑. ชื่อโครงการ: การจัดการระบบสุขภาพมีเอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล การประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งของหลักการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้ในการวัดผล ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ และเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือบริบททีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ซึ่งในการจัดทําแผนงาน ในปี ๒๕๕๕ ได้นําการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติโดยใช้ Balance Scorecard เพื่อทําให้ได้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แบบสมดุล อันจะนํามาสู่การประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพราะการ ประเมินผลสัมฤทธิ์นนั้ พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีความครอบคลุมทั้งประสิทธิผล และประสิทธิภาพจาก การดําเนินงาน หากสามารถประเมินผลการดําเนินงานได้ทุกกระบวนการ และขั้นตอนของการดําเนินงานจะทําให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติมีสารสนเทศที่สามารถใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการได้แม่นยํากว่าวิธีการประเมินผลแบบอื่น จึงทําให้มีการนํา แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงระบบในการบริหารหารจัดการตั้งแต่ ตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Output) ผลลัพธ์ (Effect) และผลกระทบ (Impact) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน จะประสบผลสําเร็จทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้องอาศัยการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จของการทําแผนงาน / โครงการต่างๆ นัน้ ก็คือ การประเมินผล การนิเทศติดตามงาน และการให้คําแนะนําต่างๆ จากผู้บริหารถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติในทุกระดับ คปสอ.สมเด็จ จึงจัดทําโครงการประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสมเด็จ เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามการดําเนินงานคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๓. วัตถุประสงค์ เพื่อ ๑. ให้งานดําเนินไปโดยถูกต้องตามวิชาการและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ๒. เพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ โดยให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล ๓. ก่อให้เ กิด การทํ างานเป็ นทีม ซึ่ งทุกคนในทีม งานต่ างก็มี บทบาทหน้า ที่แตกต่ างกัน ไปทําให้ เกิ ดสั ม พั นธภาพที่ ดี ระหว่างทีมงานทุกระดับ ๔. เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถนําบริการต่างๆเข้าถึง ประชาชนให้มากที่สุด ๕. เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้จากการนิเทศงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานต่อไป

๔. ขอบเขตและกระบวนการที่สําคัญ ๔.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ คณะกรรมการ คณะทํางาน และอื่นๆ ในหน่วยบริการสาธารณสุข อําเภอสมเด็จ และหน่วยงาน องค์กรต่างๆทีม่ ีส่วนได้ส่วนเสียในการ ดําเนินงานสาธารณสุข


พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป้าหมาย

๑. ๒. ๓. ๔.

๕.

หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จ สํานักงาน สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ และหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีส่วนได้ส่วน เสียในการดําเนินงานสาธารณสุข

๔.๒ ขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ กําหนดขอบเขต แนวทางการวิเคราะห์ประเมินผล พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานเพื่อทราบและเตรียมการประสานการดําเนินงาน ดําเนินการนิเทศงานตามกําหนดการและรายงานผล ๔.๑ แผนปฏิบัติการประจําปี ของ คปสอ. ๔.๒ แผนปฏิบัติการประจําปีของ รพ. ๔.๓ แผนปฏิบัติการประจําปี ของ สสอ. ๔.๔ แผนปฏิบัติการประจําปีของ รพสต./PCU ๔.๕ แผนกองทุนสุขภาพ ๑๐ กองทุน สรุปผลการนิเทศงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้

๕. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต ๑.หน่วยบริการได้รับการประเมินและนิเทศติดตาม ๒.หน่วยบริการได้รับข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานถูกต้องตามวิชาการและสัมฤทธิ์ ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมี ประสิทธิผล ๓.หน่วยบริการมีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่างๆ จากการประเมินนําไปปรับปรุง พัฒนางาน

ผลลัพธ์ หน่วยงานมีกระบวนการดําเนินงาน เป็นทีม สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ๑.หน่วยบริการได้รับการประเมิน ร้อยละหน่วยบริการได้รับการ ร้อยละ ๑๐๐ และนิเทศติดตาม นิเทศติดตามงานครบ ๒ ครั้ง / ปี

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๕

๒.หน่วยบริการได้รับข้อมูล ย้อนกลับและปรับปรุง กลวิธีดําเนินการ

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับ ร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงกลวิธี ในการดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๕

๓.หน่วยบริการมีการสรุปผล การดําเนินงาน

หน่วยบริการมีการสรุปผลการ ดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕ ๒ ครั้ง / ปี

มีนาคม ๒๕๕๕ และสิงหาคม ๒๕๕๕

๗. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ ๑๐๐


ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการหลักที่ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายภายใต้ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ระดับอําเภอ (ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ )

๘. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ Project Sponsor Project Manager Project Team

เหตุผลและรายละเอียด ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีความสําเร็จในการได้รับการ นิเทศติดตามประเมิน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ทุกเป้าประสงค์ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางฉวีวรรณ ชมภูเขา

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการรวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ - สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ ประกอบด้วย ๑.หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.สมเด็จ ๓ คน ๒.หัวหน้ากลุ่มงาน รพช.สมเด็จ ๗ คน ๓.ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ ๑๓ คน ๔.เลขานุการ คปสอ.สมเด็จ รวม ๒๓ คน

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสําเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม

๙. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้ เตรียมทีมออกประเมินนิเทศ -ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าประชุม เตรียมการ -ค่าวัสดุในการจัดประชุม ๒ ครั้ง/ปี -ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน ๒ ครั้ง/ปี -ค่าอาหารและอาหารว่างในการติดตาม ประเมินผล

๑.ติดตาม ประเมิน นิเทศการดําเนินงานของ หน่วยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒.ย้อนข้อมูลคืนหน่วยบริการ ๓.สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕ ภาพ คปสอ.

จํานวน

แหล่งที่มาของทรัพยากร

- ๒๓ คน x ๑๐๐บาท x ๒ครั้ง=๔,๖๐๐บาท งบประมาณ คปสอ.สมเด็จ - ๑,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง = ๒,๐๐๐ บาท - ๑,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง = ๒,๐๐๐ บาท - ๒๓ คน x ๑๐๐ บาท x ๕ วัน x ๒ ครั้ง = ๒๓,๐๐๐ บาท

สรุปผลงาน -ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าประชุม สรุปผลงาน - ๒,๓๐๐ บาท x ๒ ครั้ง = ๔,๖๐๐ บาท -ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลงาน - ๒,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง = ๔,๐๐๐ บาท พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ - ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นสอง ร้อยบาทถ้วน)


๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั้งหมด ๕๐,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมาณทั้งหมด ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ๑. รายรับ ๕๐,๒๐๐ บาท ๒๕,๑๐๐ ๒.รายจ่าย ๕๐,๒๐๐ บาท ๒๕,๑๐๐ ๒.๑ -ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าประชุม ๒,๓๐๐ เตรียมการ ๒.๒ -ค่าวัสดุในการจัดประชุม ๒ ครั้ง/ปี ๑,๐๐๐ ๒.๓ -ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน ๑,๐๐๐ ๒ ครั้ง/ปี ๒.๔ -ค่าอาหารในการติดตามประเมินผล ๑๑,๕๐๐ ๒.๕ -ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าประชุม ๒,๓๐๐ สรุปผลงาน ๒.๖ ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลงาน ๒,๐๐๐ ๒.๗ ค่าจัดพิธีลงนามคํารับรองฯ ๕,๐๐๐ รวม ๒๕,๑๐๐ ๑๑. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาท ผู้ประเมิน อนุมัติ

ไตรมาสที่ ๔ ๒๕,๑๐๐ ๒๕,๑๐๐ ๒,๓๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๕,๑๐๐

รายละเอียด หน่วยงาน กลุม่ บุคคล อนุมัติโครงการ ประเมินโครงการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนสุขภาพ นางฉวีวรรณ ชมพูเขา ชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ผู้ให้

ให้คําแนะนํา ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน นิเทศงาน

คปสอ.สมเด็จ

ผู้ที่ได้รับผล

ได้รับคําแนะนําแนวทางในการ ดําเนินงาน

คณะกรรมการ คณะทํางาน และอื่นๆ ในหน่วยบริการสาธารณสุขอําเภอ สมเด็จ และหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงาน สาธารณสุข

๑๒. ประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านความคุม้ ค่าในการลงทุน (ไม่มี) ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง คปสอ./สสอ.

บวกสูง+3

มีการติดตาม ประเมิน นิเทศงาน ที่ครอบคลุม ครบถ้วน

บวก กลาง+2

บวก ต่ํา+1

ลบต่ํา-1

ลบ ลบสูง-3 กลาง-2

รวม +3


คณะกรรมการ คณะทํางาน และอื่นๆ ใน หน่วยบริการสาธารณสุข อําเภอสมเด็จ และ หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในการ ดําเนินงานสาธารณสุข

๑.ได้รับแนวทางในการ ปรับปรุงผลการดําเนินงาน ทําให้ผลการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๒.ได้รับการแก้ไขปัญหา สุขภาพสอดคล้องกับ ความต้องการ

+3

รวม

+๖

๑๓. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์ โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้ํา ทุกโครงการภายใต้คํา รับรองการปฏิบัติราช จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕

๑๔. ความเสี่ยงของโครงการ ๑๔.๑ การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ระบบการประเมินผล ภาระงานบุคลากรมาก การสนับสนุน

X

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทํา ร่วมกัน ทุกโครงการของ คป สอ./รพ./รพ.สต.

คําอธิบาย การประเมินผลไม่ต่อเนื่อง บุคลากรปฏิบัติงานแบบบูรณาการ งบประมาณ สิ่งสนับสนุน ล่าช้า

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้ํา

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์

X

มีการนําข้อมูลมาใช้ใน การดําเนินงาน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ได้ออกนิเทศงานตามแผน ปรับแผนงานโครงการ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

๑๔.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง - ระดับความเสี่ยงต่ํา หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน - ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง ๔ - ๙ คะแนน - ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน - ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน 5 10 15 20 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4

25 20 15 10 5


ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง โอกา ส 3

ผลกระ ทบ 3

ภาระงานบุคลากรมาก บุคลากรปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

3

3

9

กําหนดนโยบายที่สําคัญ

การสนับสนุน

4

4

16

ปรับแผนงานโครงการ

ความเสี่ยง ระบบการประเมินผล

ปัจจัยเสี่ยง ไม่ต่อเนื่อง งบประมาณ สิ่งสนับสนุน ล่าช้า

ระดับ การบริหาร ความเสี่ยง ความเสี่ยง 9 มีระบบติดตามต่อเนื่อง


๑๕. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๕๔

กิจกรรมที่สําคัญ

ปี ๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

แต่งตั้งคณะทํางานในระดับอําเภอ พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ออกติดตาม ประเมิน นิเทศงาน สรุปผลการติดตาม ประเมิน นิเทศงาน ประชุมทีมประเมินถอดบทเรียนหานวัตกรรม

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประสิทธิ์ จิตนาเรียง) ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสมเด็จ

(นายสง่า เพียรภายลุน) สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ

(นายสมยศ เหรียญกิตติวัฒน์) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

(นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชํานาญการพิเศษ

สมเด็จ1  

๒. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล ๑. ชื่อโครงการ: การจัดการระบบสุขภาพมีเอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลยั่งยืน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๔...

สมเด็จ1  

๒. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล ๑. ชื่อโครงการ: การจัดการระบบสุขภาพมีเอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลยั่งยืน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐ ตุลาคม ๒๕๕๔...

Advertisement