Page 1

1

1. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ และชุมชน ปีงบประมาณ 2555 2. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ มุง่ เน้นให้ชาวกาฬสินธุ์มสี ขุ ภาพทีด่ แี บบพอเพียง ซึ่งมีการผสมผสานการสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายด้วยภูมิปญ ั ญาไทย และสากล ส่งเสริมให้ประชาชนหัน มาใช้ภมู ิปญ ั ญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพภายใต้แนวปฏิบตั ปิ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีย่ ดึ คนเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนามากยิง่ ขึ้น ประชาชนในเขตอําเภอหนองกุงศรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่อ้อย ไร่มันสําปะหลัง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่พบมากในชุมชน คือการปวดกล้ามเนื้อจากการทํางานหนัก ทั้งนี้ การแพทย์แผนไทย และภูมิปญ ั ญาไทย เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน ที่มีมาแต่ดั่งเดิมในการนํามาใช้ดแู ลสุขภาพ ของคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนในเขตอําเภอหนองกุงศรี มีต้นทุนทางสังคมทีด่ ี ทัง้ คน และทรัพยากรอื่นๆ ทั้งนี้ หากได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทางวิชาการอย่างถูกต้อง จะสามารถนําภูมิปญ ั ญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และยั่งยืนต่อไป จากการเก็บข้อมูลผูม้ ารับบริการของ สถานบริการสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยมารับบริการด้วยกลุม่ อาการ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ เครียด จากการประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา เป็นจํานวนมาก ซึง่ บางครั้งไม่จําเป็นต้อง พึ่งพายาแผนปัจจุบัน และกลุ่มอาการเหล่านี้สามารถบําบัดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทีด่ ี เทียบเท่า ยาแผนปัจจุบัน ประกอบกับพื้นที่ อ.หนองกุงศรี มีบคุ ลากร / ทรัพยากร ด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก เพียงพอ และมีการรักษาโรคบางโรคโดยใช้ภมู ิปญ ั ญาท้องถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพ จึงได้จดั ทํา โครงการส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการและชุมชนขึ้น 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข / สุขศาลา 2. ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยและผสมผสานภูมปิ ัญญาไทยในชุมชน 3. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในภูมิปญ ั ญาไทยและแพทย์พื้นบ้าน 4. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนในชุมชนตามวิถชี ีวิต 4. ขอบเขตและกระบวนการที่สําคัญ 4.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ สถานบริการสาธารณสุข - รพ.หนองกุงศรี / รพ.สต. ในเขตอําเภอหนองกุงศรี 9 แห่ง ชุมชนนําร่อง กลุ่มผู้มารับบริการ

- หมูบ่ ้านเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ จํานวน 30 หมูบ่ ้าน มีการจัดบริการแพทย์ แผนไทยในชุมชน -ประชาชนผู้มารับบริการด้วยกลุม่ อาการที่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก

4.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชือ่ มโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S ) โดยแสดงเป็น แต่งตัง้ คณะกรรมการ พัฒนางาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในระดับอําเภอ

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานบริการด้าน การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการ / ชุมชน


2

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานใน สถานบริการ / ชุมชน ทีผ่ ่านมา

สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นใน สถานบริการ / ชุมชน

จัดทําแผนโดย คณะทํางานระดับตําบล / เครือข่ายภาคี ประเมินผลการ ดําเนินงาน

จัดบริการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานใน รพ./ รพ.สต. / สุขศาลา พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบการ ดําเนินงานแพทย์แผนไทย

ดําเนินงานในสถานบริการ สาธารณสุข / ชุมชนนําร่อง อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการดําเนินงาน ก.ระดับ คปสอ. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนา และยกระดับการทํางานแพทย์ แผนไทยในระดับอําเภอจากทีมสหวิชาชีพ 2. รวบรวม สรุปข้อมูล วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในสถานบริการ / ชุมชน ที่ครอบคลุมด้านบุคลากร ด้านการรักษาพยาบาล การใช้ยาสมุนไพร มาตรฐานการดําเนินงาน ความพึงพอใจผู้รับบริการ และการ จัดบริการในชุมชน ข้อมูลหมอพื้นบ้าน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 3. จัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ / ชุมชน 4. รพ. / รพ.สต.จัดบริการแพทย์แผนไทยในระดับ 2 ครอบคลุมร้อยละ 100 ระดับ 3 ร้อยละ 50 และ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการในระดับดี หรือดีมาก 5. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย ใน รพ. / รพ.สต. ให้ครอบคลุมด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และสิง่ แวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ปีละ 1 ครั้ง 6. นําผลการประเมินมาตรฐานบริการ และผลการประเมินความพึงพอใจ มาวางแผนกําหนดแนวทางใน การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป 7. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่จําเป็นต่อการบริการ เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย , ยา สมุนไพร หรือเวชภัณฑ์อื่นๆ 8. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม คปสอ. เสนอคณะกรรมการ และผู้บริหารเพื่อการ พัฒนา 9. มีผลการให้บริการรักษา และฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ และชุมชนเพิ่มจากปี 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 10. มีมลู ค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 หรือตามเกณฑ์ สปสช. หรือมี การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างน้อย 1 รายการ 11. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบด้านการดําเนินงานแพทย์แผนไทย 1 แห่ง โดยมีกระบวนการ หรือกิจกรรม การพัฒนาทีแ่ ตกต่างจาก รพ.สต.อื่นๆ


3

12. รพ. / รพ.สต.นําการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พื้นบ้านมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพ อย่างน้อยสถาน บริการละ 1 เรื่อง หรือแก้ปัญหาชุมชนอย่างน้อย 1 หมูบ่ ้าน / ชุมชน โดยมีกิจกรรมตัง้ แต่การวางแผน การปฏิบตั ิ ตามแผน และสรุปผลการดําเนินการ 13. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยทัง้ ในสถานบริการ และชุมชน ข. ในชุมชนเป้าหมาย 1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานในชุมชนเป้าหมาย โดยนักจัดการสุขภาพชุมชน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมอพื้นบ้าน และมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ 2. มีแผนงาน/โครงการหรือการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3. มีการถ่ายทอดความรู้และสร้างการยอมรับในการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร พื้นบ้าน และผักพื้นบ้านให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ชุมชน โดยบุคลากรผู้มีความรูแ้ ละมีการบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน 4. มีการให้บริการและจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์พื้นบ้านอย่าง ต่อเนื่อง เช่น การนวด การอบ หรือ ประคบสมุนไพร ในสุขศาลากาฬสินธุ์ประจําหมู่บ้าน/ชุมชน 5. ชุมชนเป้าหมายมีการกําหนดให้มีสมุนไพรประจําชุมชนอย่างน้อย 1 รายการและมีการส่งเสริมการปลูก การให้ความรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพ 6. กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรไว้ใช้ในชุมชน การพัฒนาจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากชุมชนอื่น

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 1. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้านแพทย์แผนไทยระดับ 2 ร้อยละ 100 2. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้านแพทย์แผนไทยระดับ 3 ร้อยละ 50 3. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 4. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนา ศักยภาพ(เครือข่ายแพทย์แผนไทย) 5. มีบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ใน รพ./รพ.สต./สุขศาลา เพิ่มจากปี 54 ร้อยละ 25 6. มีมลู ค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี 54 ร้อยละ 25 7. รพ./รพ.สต.มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 1 รายการ 8. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบในการจัดบริการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง 9. รพ./รพ.สต.นําการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน แก้ปัญหาสุขภาพแห่งละ 1 เรื่อง

ผลลัพธ์ 1. รพ. / รพ.สต. ผ่านมาตรฐานบริการระดับดี หรือดีมาก 2. รพ. / รพ.สต. ผ่านมาตรฐานบริการระดับดี หรือดีมาก 3. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้เพิม่ ขึ้น 5. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยตามชุด สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ 6. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยตามชุด สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ 7. รพ./รพ.สต.นํายาสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาแผน ปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ 8. มี รพ.สต.ต้นแบบในการดําเนินงานแพทย์แผน ไทย 1 แห่ง 9. รพ./รพ.สต.มีการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ พื้นบ้านแก้ปญ ั หาสุขภาพแห่งละ 1 เรื่อง


4

ผลผลิต 10. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานบริการ / ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ 10. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการ / ชุมชน

6. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด

ค่า ระยะเวลา เป้าหมาย เกณฑ์ ต.ค.54 – ก.ย.55 ร้อยละ 100

1. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ 2 ร้อยละ 100 2. รพ. / รพ.สต.จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ 3 ร้อยละ 50

ร้อยละรพ./รพ.สต.ที่จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ 2 และผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการระดับดีหรือดีมาก ร้อยละรพ./รพ.สต.ที่จัดบริการด้าน แพทย์แผนไทยระดับ 3 และผ่านเกณฑ์ มาตรฐานบริการระดับดีหรือดีมาก

3. สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้าน การแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยได้รับการพัฒนา ศักยภาพ(เครือข่ายแพทย์แผน ไทย) 5. มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านใน รพ./รพ. สต./สุขศาลา เพิ่มจากปี 54 6. มีมลู ค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี 54 7. รพ./รพ.สต.มีการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 8. พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบในการ จัดบริการแพทย์แผนไทย 9. รพ./รพ.สต.นําการแพทย์แผน ไทยและแพทย์พื้นบ้านแก้ปญ ั หา สุขภาพ 10. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้าน การแพทย์แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน

สุขศาลาต้นแบบจัดบริการด้าน การแพทย์แผนไทยร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ต.ค.54 – ก.ย.55

บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยได้รับ การพัฒนาศักยภาพร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ต.ค.54 – ก.ย.55

ผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ แพทย์พื้นบ้านใน รพ./รพ.สต.เพิ่มขึ้น จากปี 54 ร้อยละ 25 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน รพ./รพ.สต. เพิ่มจากปี 54 ร้อยละ 25 รพ./รพ.สต.ทุกแห่งมีการใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 1 รายการ มี รพ.สต.ต้นแบบในการจัดบริการ แพทย์แผนไทย 1 แห่ง รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง นําการแพทย์แผน ไทยและแพทย์พื้นบ้านแก้ปญ ั หาสุขภาพ แห่งละ 1 เรื่อง มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง

ร้อยละ 25 ต.ค.54 – ก.ย.55

7. ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 50 ต.ค.54 – ก.ย.55

ร้อยละ 25 ต.ค.54 – ก.ย.55 รพ./รพ.สต. ต.ค.54 – ก.ย.55 ทุกแห่ง 1 แห่ง ต.ค.54 – ก.ย.55 รพ./รพ.สต. ต.ค.54 – ก.ย.55 ทุกแห่ง 1 ครั้ง

ต.ค.54 – ก.ย.55


5

ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เหตุผลและรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการแพทย์ ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละ คปสอ. มีความสําเร็จการพัฒนาการแพทย์แผนไทยในระดับ 5 แผนไทยในสถานบริการและ ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 ชุมชนปีงบประมาณ 2555 เป้าประสงค์ : มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมปิ ญ ั ญาไทยและสากล อย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : (G ) การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิ ปัญญาไทย และสากล 8. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งใน โครงการ Project Sponsor Project Manager

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ประธาน คปสอ. / สาธารณสุขอําเภอ

อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ

- นางกัลยา ภูห้องเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสําเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม

Project Team - นายอุทิศ ปัญญาสิทธิ์ - ให้ความรู้ / ร่วมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน - ผู้อํานวยการ รพ.สต. / จนท.รับผิดชอบ - ถ่ายทอดความรู้และสร้างการยอมรับในการใช้ งานแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก -พัฒนามาตรฐานแพทย์แผนไทยในสถานบริการ / ชุมชน - ติดตามและประเมินผล 9. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ - ค่าอาหาร / อาหารว่าง เครือข่ายแพทย์แผนไทยประชุมวิเคราะห์ /จัดทํา แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย - ค่าพาหนะเครือข่ายแพทย์แผนไทยประชุมวิเคราะห์ /จัดทําแผนพัฒนางาน แพทย์แผนไทย - พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์แผนไทย - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ - ค่าตอบแทนเครือข่ายแพทย์แผนไทย ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ - ค่าวัสดุจัดทําสื่อสุขศึกษาแจกจ่าย รพ./รพ.สต.ในเขต (เอกสาร / แผ่นพับ / ไวนิลความรูแ้ พทย์แผนไทย ฯลฯ) - ค่าจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย

แหล่งทีม่ าของทรัพยากร - CUP หนองกุงศรี - เงินบํารุงสถานบริการ


6

10. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทัง้ หมด ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น

งบประมาณ ทั้งหมด

1. รายรับ 2.รายจ่าย 2.1 ค่าอาหาร/อาหารว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุมสร้างความ เข้าใจ ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และวิเคราะห์จัดทํา แผนพัฒนาแก่เครือข่ายแพทย์แผนไทย (40 คนx100 บาท) 2.2 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ให้ ความรู้ ปรับทัศนคติ และวิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนา แก่เครือข่ายแพทย์แผนไทย (40 คนx100 บาท) 2.3 พัฒนาความรู้ และทักษะการให้บริการแพทย์แผน ไทยในสุขศาลา - ค่าวัสดุในการจัดอบรม (40คนx50บาท) - ค่าอาหาร / อาหารว่าง (40คนx100บาทx1วัน) - ค่าพาหนะ (40คนx100บาทx1วัน) 2.4 กิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ - ค่าวัสดุจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ (3,000 บาท x 2 ครั้ง) - ค่าตอบแทนเครือข่ายแพทย์แผนไทย ออกหน่วย แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ (10คน x 300บาท x 2ครั้ง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4,000

4,000

4,000

4,000

2,000 4,000 4,000

2,000 4,000 4,000

6,000

3,000

3,000

6,000

3,000

3,000

2.5 ค่าวัสดุจัดทําสื่อสุขศึกษาสนับสนุนรพ./รพ.สต.ใน 20,000 20,000 เขต (เอกสาร/แผ่นพับ/ไวนิลความรูแ้ พทย์แผนไทย ฯลฯ) 2.6 ค่าจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการด้านแพทย์ 10,000 แผนไทย (40 คนx100 บาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 8,000 36,000 หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลีย่ กันได้ 11. ผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ บทบาท รายละเอียด - ผู้ประเมิน อนุมตั ิ อนุมัตโิ ครงการ ประเมินโครงการ

10,000 10,000

6,000

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล - ประธาน คปสอ. /สาธารณสุขอําเภอ


7

- ผู้ให้

ผู้ให้คําแนะนําในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน -คปสอ. (รพ./ สสอ. / รพ.สต.)

- ผู้ที่ได้รับผล

ชุมชนในเขตรับผิดชอบทุกสถานบริการ

- ประชาชนในชุมชน

ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที่ เกี่ยวข้อง

ได้รับ ประเด็นปัญหาทีอ่ าจจะมี ผลกระทบ จากโครงการ คปสอ. - บุคลากรมีจํากัด - ขาดงบประมาณในการ ติดตาม รพ.สต. - บทบาทในการ - บุคคลากรขาดความ รับผิดชอบงานเพิ่มมาก เชีย่ วชาญด้านแพทย์แผน ขึ้น ไทย ประชาชน - มีผู้มารับบริการน้อยไม่ -ขาดความเชื่อมั่นใน คุ้มทุนกับค่าจ้าง บริการด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก อปท.

ส่งผลกระทบต่อ ความสําเร็จของ โครงการ - ควบคุมกํากับติดตาม ประเมินผล

- มีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้เกิดแผน ปัจจัยพื้นฐานด้าน สุขภาพชุมชน - มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนงบประมาณ

-

- ไม่เห็นความสําคัญของ การดําเนินงาน

แนวทางในการแก้ไข - ขอสนับสนุนบุคลากร / งบประมาณจาก คปสอ. - จัดจ้างบุคลากรด้าน การแพทย์แผนไทย ประจําสถานบริการ - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - พัฒนามาตรฐานการ บริการตามเกณฑ์ - กําหนดให้เป็นนโยบาย ของ อปท.

12. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่ เกี่ยวข้อง สสอ.

รพ.สต.

บวกสูง (+3)

ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน ตัวแทน ประชาชน ภาค ได้รับการดูแล ประชาชน สุขภาพที่

บวกกลาง (+2) ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล

บวกต่ํา (+1)

ลบต่ํา (-1)

ลบกลาง (-2)

ลบสูง (-3)

รวม +2

+3

+3


8

ผู้ที่ เกี่ยวข้อง

บวกสูง (+3) เหมาะสม

บวกกลาง (+2)

อปท.

บวกต่ํา (+1)

ลบต่ํา (-1)

ลบกลาง (-2)

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน

อสม.

ลบสูง (-3)

รวม +1

ลดภาระใน การดูแล

+2

รวม

+11

13. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่ สัมพันธ์

โครงการอื่น เป็นโครงการ ต้นน้ํา

โครงการชุมชนสุขภาพ ดีตามแบบวิถีไทย

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้อง ทําร่วมกัน 

โครงการอื่นเป็น โครงการปลาย น้ํา

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมที่สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและ กัน

14. ความเสีย่ งของโครงการ การระบุความเสี่ยง ประเด็นทีต่ ้องพิจารณา - ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ใน สถานบริการ

คําอธิบาย ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น - ไม่เห็นความสําคัญของการแพทย์แผน - ไม่ให้ความร่วมมือในการ ไทยและแพทย์ทางเลือก ดําเนินงาน

- บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยขาดความเชีย่ วชาญ

- ความชํานาญ / เชีย่ วชาญ - งบประมาณ

- รพ.สต.ต้นแบบ / ชุมชนนําร่อง - ไม่มีความเชื่อมั่นในการรักษาด้วย วิธีการแพทย์แผนไทย

- ผู้มารับบริการไม่พึงพอใจ - ขาดบุคลากรประจําสถาน บริการ - ความไม่ต่อเนื่องของการ ดําเนินงาน

14.2 ความเสี่ยงสําคัญ ความเสี่ยง - ไม่ให้ความร่วมมือของ

เกรดที่ แนวทางการบริหาร ได้รับ ความเสี่ยง A - ประชุมชีแ้ จง จนท.

ผู้รับผิดชอบ นํา ต้นทุนทีอ่ าจ แนวทางไปใช้ เกิดขึน้ - รพ.สต./ อปท. ค่าบริการ


9

เจ้าหน้าที่สถานบริการทุกแห่ง

- บุคลากรด้านการแพทย์แผน ไทยขาดความเชีย่ วชาญ - ไม่เห็นความสําคัญและขาด ความร่วมมือ

- กําหนดนโยบาย

B B

- พัฒนาบุคลากรให้สู่เกณฑ์ มาตรฐาน - ประสานงานทุกภาคส่วน - ชีแ้ จงแนวการดําเนินงาน / นโยบาย

นวด /อบ/ ประคบ สมุนไพร - รพ.สต. / อปท. - รพ.สต. / อปท.


แผนปฏิบัติการประจําปี 2554 คปสอ.หนองกุงศรี

15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ ปี 2554 ปี 2555 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนา และยกระดับ การทํางานแพทย์แผน . กิจกรรมที่สําคัญ

ไทยในระดับ อําเภอจากทีมสหวิชาชีพ 2. รวบรวม สรุปข้อมูล วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในสถานบริการ / ชุมชน

3. จัดทําแผนการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการแพทย์แผนไทยสถานบริการ / ชุมชน 4. พัฒนารูป แบบบริการในสถานบริการ / ชุมชน - พัฒนาอาคารสถานที่ -จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย - ถ่ายทอดแผนการดําเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติ / ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับทราบ 5.จัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานในสถานบริการ / สุขศาลา 6.พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบการดําเนินงานแพทย์แผนไทย 7.จัดกิจกรรมรณรงค์หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง 8.ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ /ยกระดับมาตรฐานการบริการ 9.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย 10.ประเมินผลการดําเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (เม.ย. , ก.ย. )

……………………………………. ผู้เสนอโครงการ ………………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ ……………………………….. ผู้เห็นชอบโครงการ ………………………………. ผู้อนุมตั ิโครงการ (นางกัลยา ภูห้องเพชร) (นายสุพรรณ เขตบรรจง) (นายภาคี ทรัพย์พิพฒ ั น์) (นายสมยศ ศรีจารนัย) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี นายแพทย์เชีย่ วชาญสาธารณสุขเขตพื้นที5่

หนองกุงศรี3  

กําหนดเกณฑมาตรฐานบริการดาน การแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกใน สถานบริการ / ชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการ พัฒนางาน แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ในระดับอํา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you