Page 1

1

แผนปฏิบัตกิ าร คปสอ กุฉินารายณ์ ปี งบประมาณ 2555 1. ชื อโครงการ: โครงการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังแบบครบวงจร อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ นธุ์ 2. หัวหน้ าโครงการ : นายแพทย์สิริชยั นามทรรศนีย์ 3. ความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล ปั จจุบนั นี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มีความเจริ ญก้าวหน้ามากยิ1งขึ นและมีการอํานวย ความสะดวกสบายเพิ1มมากขึ น สามารถรักษาโรคที1มีความยากและซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี แต่กย็ งั มีประชาชนที1 ต้องการบริ การทางการแพทย์และมีความเจ็บป่ วยเป็ นจํานวนมาก และในการให้บริ การการรักษาในบางครั งก็ยงั ไม่ ตอบสนองความต้องการทางการรักษาได้ และยังมีประชาชนอีกจํานวนมากที1ยงั เข้าไม่ถึงบริ การทางการแพทย์ โดยเฉพาะประชาชนทีอ1 าศัยอยูใ่ นเขตชุมชนชนบท ในชุมชนชนบทโดยเฉพาะชุมชนทีอ1 ยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลยังเข้าไม่ถึงบริ การทางการแพทย์อีกเป็ น จํานวนมาก ไม่วา่ จะเกิดจากปั ญหาด้านความบกพร่ องด้านร่ างกาย ระยะทาง ยานพาหนะ การเงิน ผูด้ แู ล เป็ นต้น ดังนั นการทีเ1 จ้าหน้าที1โดยเฉพาะเจ้าหน้าที1ที1ทาํ งานด้านการสาธารณะสุ ขซึ1งเป็ นผู้มคี วามพร้ อมกว่าจึงจําเป็ นที1 จะต้องออกไปให้บริ การแก่ผูท้ ี1มีความยากลําบาก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ1 งครอบคลุมทั ง 12 ตําบล 145 หมู่บา้ น 17 รพ.สต. และ 1 PCU นั นก็ ยังมีผูพ้ กิ าร ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังอีกเป็ นจํานวนมากที1ยงั ต้องการการรับบริ การทางการแพทย์ แต่การบริ การ แบบเดิมคือแบบตั งรับที1โรงพยาบาลยังไม่ตอบสนองความต้องการและยังไม่เกิดความครอบคลุมในการให้การดูแล รักษา ดังนั น คปสอ.กุฉินารายณ์จึงมีแนวทางการให้บริ การเชิงรุ ก ซึ1 งได้เริ1 มดําเนินโครงการมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยการออกติดตามเยีย1 มบ้าน และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื1องเพื1อให้ประชาชนในเขตพื นที1โดยเฉพาะ กลุ่มเป้ าหมายที1ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ1งขึ น 4. ความเชือมโยงและสอดคล้ อง ตอบสนองยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตอบ สนองงานประจํา / ผลผลิตกระทรวง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4: ระบบการจัดการสุ ขภาพ การสร้ างวัฒนธรรมสุ ข ภาพและวิถี ชีวติ ที1มีค วามสุ ขในสัง คมแห่ งสุ ข ภาวะ เป้าประสงค์ ที 9: การจัดระบบสุ ขภาพชุ มชนและเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิที1เข้มแข็ง

ผลผลิต ร ะ บ บ บ ริ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ป ฐ ม ภู มิ มี ประสิ ทธิ ภาพ ตัวชี5วัดเป้าประสงค์ ที 9, 10: กิจกรรมหลัก - ร้ อยละของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลที1มีค วามสําเร็ จในการ การประเมินติดตามผลการดําเนิ น งานและ ดําเนินการพัฒนารงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ระดับ 5 กระบวนการแลกเปลี1 ย นเรี ย นรู ้ เ ครื อข่ า ย - สังคมกาฬสิ นธุ์เป็ นสังคมที1ไม่ทอดทิ งคนทุกข์คนยาก ดูแลคนทุกข์คน บริ การปฐมภูมิ


2

ยากและผูด้ อ้ ยโอกาสด้านสุ ขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิFศรี ความ เป็ นมนุษย์ ค่ าเป้าหมาย: ตัวชี5วัด ร้ อยละ 100 ร้ อ ยละของ รพ.สต. เข้ า ร่ วมกิ จ กรรม แลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้เครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ กลยุทธ์ : - พัฒนาระบบส่ งต่อและการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มคนพิการ ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยเรื อรัง มีการขยายงานการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม Stroke, TB, CAPD, DM, HT ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ1งขึ น - พัฒนาระบบการบริ หารจัดการยาและเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และ กลุ่มผูป้ ่ วยที1ตอ้ งดูแลต่อเนื1อง - ขยายศักยภาพการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ า จิตเวช และกลุ่ม ผูส้ ู งอายุมากยิง1 ขึ น

5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1.คนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังมีคุณภาพชีวติ ดีข ึน ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื1 อง 2.ผูด้ ูแลและครอบครัวมีทกั ษะความรู ้ ในการดูแลเพิ1มมากขึ น 3.พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายความร่ วมมือในการดูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังในชุมชน 4.พัฒนาองค์ความรู ้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแล 6. ขอบเขตและกระบวนการทีสํ าคัญ 6.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มเป้ าหมาย - ดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรัง - มีการขยายการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม Stroke, TB, CAPD, DM, HT พื นที1ทางภูมศิ าสตร์ เป้ าหมาย

- ครอบคลุมทั ง 12 ตําบล 145 หมู่บา้ น ( 17 รพ.สต. 1 PCU )


3

6.2 ขั5นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ 1. ทีมงานโรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ นักกายภาพบําบัด พยาบาล เภสั ชกร ผู้ช่ วยนักกายภาพบําบัด เป็ นทีม หลัก ทีมในพื นที1ประกอบด้วย เจ้าหน้าที1 รพ.สต. พยาบาลในพื นที1ผูร้ ับรับผิดชอบ อสม. อปท. จิตอาสา เป็ นต้น ซึ1 ง ขึ นอยู่กบั บริ บทของพื นที1แต่ล ะพื นที1 2.เน้นการทํางานแบบสหวิชาชี พโดยไม่ไปพร้ อมกัน โดยใช้กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ การโทรศัพท์ประสานงาน กระบวนการแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ ( ในกรณี ที1บุคลากรไม่สามารถลงพื นที1พร้อมกันได้ ) 3.มีกระบวนการประชุมแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ (case conference) 3 ระดับ ได้แก่ - ประชุมแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ในพื นที1 ทําก่อนและหลังเยีย1 มบ้าน ทุกวัน - ประชุมแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ในหน่วยงานกายภาพบําบัด ทุกสัปดาห์ - ประชุมแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ใน ระดับ คปสอ. ทุกเดือน 4.ออกเยี1ยมบ้านวันจันทร์ -ศุกร์ วันละ 4 ทีม วันเสาร์ -อาทิตย์ วันละ2 ทีม วัน ทีมเยียมบ้ าน จันทร์ จุมจัง สวนผึ ง เหล่าใหญ่ กายอุปกรณ์ อังคาร หนองแวงศรี โนนสว่าง นาโก กุดค้าว พุธ เหล่าไฮงาม กุดฝั1 งแดง นาไคร้ กายอุปกรณ์ พฤหัสบดี โนนฟองแก้ว กุดหว้า นาศรี นวล กายอุปกรณ์ ศุกร์ หนองบัวทอง แจนแลน บ้านคุย หนองห้าง เสาร์ เทศบาลบัวขาว อบต.บัวขาว อาทิตย์ เทศบาลบัวขาว อบต.บัวขาว 5.อบรมการฟื นฟูสมรรถภาพผู ้ป่วยในชุ มชนแก่อ าสาสมัครหมู่บา้ นและผูน้ าํ หมู่ บา้ นทุกพื นที1 เพื1อ ให้เ กิ ดการ ดูแลที1ถูกต้องและต่อเนื1องในชุ มชน 6.หน้าที1หลัก คือ ดูแลคนพิการ รวมถึงผูป้ ่ วยเรื อรังที1ช่วยเหลือตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันลําบาก ผูป้ ่ วยระยะ สุ ดท้าย (Palliative care) และผูส้ ู งอายุกบั ผูป้ ่ วยอื1นๆที1ช่วยเหลือตัวเองและทํากิจวัตรประจําวันลําบาก 7. ผลลัพธ์ ของโครงการ 1.คนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อ รังมีคุณภาพชีวติ ที1ดีข นึ ทั งทางด้านอาการทางการแพทย์ การช่วยเหลือตัวเอง และการทํากิ จวัตรประจําวัน รวมถึงการมีคณ ุ ค่าต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2.ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังเพิ1มมากขึ น 3.เกิดการทํางานแบบสหวิชาชีพโดยไม่ไปพร้อมกันในการดูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรัง 4.มีเครื อข่าย อสม. จิตอาสา หรื อคนในพื นทีด1 ูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังอย่างต่อเนื1อง 5.ดูแลครอบคลุมคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังได้อย่างทัว1 ถึง 6.เกิดกายอุปกรณ์ฟ ื นฟูกบั ภูมิปัญญาพอเพียง และการปรับสภาพบ้านให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 7.ครอบคลุมการดูแลคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังทั งหมด 12 ตําบล 18 พื นที1 (1 PCU บัวขาว, 17 รพ.สต.) รวมทั งมีการขยายการดูแลไปยังกลุ่มมีการขยายการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม Stroke, TB, CAPD, DM, HT ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายและผูป้ ่ วยอืน1 ๆ


4

8. เกิดองค์ความรู ้ในการทํางานฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังในชุมชนเพื1อนํามาสรุ ป บทเรี ยนและแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ 9. คปสอ.กุฉินารายณ์ มีระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 10. ทุก รพ.สต.ได้รับการประเมินนิเทศติดตามเพื1อพัฒนาการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์และตัวชี วดั ของสํานักงานสาธารณสุ ขจังวัดกาฬสิ นธุ์ 11. เจ้าหน้าที1ผูร้ ับผิดชอบการดูแลผูป้ ่ วยทั งในโรงพยาบาลและ รพ.สต. มีความรู ้ความสามารถในการดูแล ผูป้ ่ วยแบบองค์รวม และมี Interdiscipinary care 4. ระบบส่ งต่อการดูแลผูป้ ่ วยระหว่างทุติยภูมิและปฐมภูมิมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากขึ น 8. ตัวชี5วัดความสํ าเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี5วัด ค่ าเป้าหมาย ระยะเวลา - คปสอ.กุฉินารายณ์ มีระบบการบริ หารจัดการ เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ - ทุก รพ.สต.ได้รับการประเมินนิเทศ ติดตามเพือ1 พัฒนาการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์และตัวชี วดั ของ สํานักงานสาธารณสุ ขจังวัดกาฬสิ นธุ์

ร้ อยละคะแนนผลการประเมิน การปฏิบตั ริ าชการมากกว่า 80

>80

ต.ค.54 -ก.ย. 55

ร้อยละ รพ.สต.ที1ได้รับการ นิเทศติดตาม

>100

ต.ค.54 -ก.ย. 55


9.รายละเอียดโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต ระยะเวลา (ว ด ป) หน่ วย จํานวน เริ มต้ น สิ5นสุ ด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ

กระบวนการการดําเนินงานและโครงการย่อย - ออกเยี1ยมบ้านคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังทุกวัน วันจันทร์ -ศุกร์ วันละ 4 ทีม วันเสาร์ -อาทิตย์ วันละ2 ทีม 1. ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการบริ การประฐมภูมิ

ครั ง

11

29 พ.ย. 54

ก.ย. 55

นพ.สิ ริชยั นามทรรศนีย์

งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล

2. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช และการจัดระบบยาในชุมชน

ครั ง

2

พ.ย. 54

ก.ย. 55

นางสาวแสงอรุ ณ บุญนิรันด์

งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล

3. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแลผูป้ ่ วยระยะ สุ ดท้ายในชุ มชน 4. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแลผูป้ ่ วย CAPD ในชุมชน 5. จัดอบรมกลุ่ม เป้ าหมาย ให้ความรู ้เรื1 องการ คัดกรอง ภาวะเสี1 ยงต่อการเป็ น stroke 6. จัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพและสร้างแกนนําการออก กําลังกายในผูส้ ู งอายุ

ครั ง

2

พ.ย. 54

ก.ย. 55

นางอํานวยพร ซองศิริ นางวรรณา แสงฤทธิF นายฉัตรพิสุทธิF วิเศษสอน

ครั ง

2

พ.ย. 54

ก.ย. 55

นางวรรณา แสงฤทธิF

งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล

พื นที1

5

พ.ย. 54

ก.ย. 55

นางสาวนงคราญ ทศภูชยั

งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล

พื นที1

8

พ.ย. 54

ก.ย. 55

นางสาวนงคราญ ทศภูชยั

งบประมาณจากเงินบํารุ งโรงพยาบาล


6

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก 7. การประชุ มทําแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน PCA 8. จัดมหกรรมสุ ขภาพชุ มชนเครื อข่ายปฐมภูมิกุฉิ นารายณ์

หน่ วย

จํานวน เริ มต้ น

สิ5นสุ ด

ครั ง

1

เม.ย. 55 เม.ย. 55

ครั ง

1

ส.ค. 55

ส.ค. 55

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางพรรณี วรชิน นพ.สิ ริชยั นามทรรศนีย์

งบประมาณ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 20 คน*80 บาท = 1,600 บาท ใช้งบประมาณร่ วมกับโครงการของ เป้ าประสงค์ที1 13


7

10. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ งในโครงการ Project Sponsor Project Manager

Project Team

ชือผู้รับผิดชอบ นพ.นพดล เสรี รัตน์ ผอ. รพร. กุฉินารายณ์ นพ.ศิริชยั นามทรรศนีย ์ หัวหน้างานประเมินผล

บทบาทหน้ าทีความรั บผิดชอบ อนุ มตั ิให้การสนับสนุนโครงการรวมทั งเป็ นที1ปรึ กษาโครงการ รับผิดชอบในการผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็ จและดูแล บริ หารโครงการโดยรวม

นพ.ศิริชยั นามทรรศนีย ์ บันทึกแผนปฏิบตั กิ ารและนําเสนอโครงการ และปฏิบตั ิงาน หัวหน้าประเมินผล และ ประเมินผลโครงการ เจ้าหน้าที1ผรู ้ ับผิดชอบในทีม

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบประมาณสนับสนุ นจาก สปสช. งบจากเงินบํารุ งโรงพยาลบาล และงบจาก คปสอ. 12. ประโยชน์ ทีจะได้รับ ด้ านผลประโยชน์ โครงการ (ทางสังคม) ผู้ทีเกียวข้ อง บวกสู ง บวกกลาง บวกตํา (+3) (+2) (+1) สสอ./สอ. / รพช. / สสจ. / รวม / 13. ความเสี ยงของโครงการ ประเด็นที1ตอ้ งพิจารณา ด้านการบริ หารโครงการ

ด้านการดําเนินงาน

ลบตํา (-1)

คําอธิ บาย - ผูบ้ ริ หารโครงการมีภาระงาน หลายด้าน ทําให้ไม่มีเวลา รวมถึง การให้ความสําคัญต่อระบบการ ประเมินผล และนโยบายที1ไม่ ชัดเจน - ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีภาระงาน หลายด้าน มีโครงการอื1น ๆ เข้ามา ต้องร่ วมดําเนินการ

ลบกลาง (-2)

ลบสู ง (-3)

รวม 3 3 3 9

ความเสี1 ยงที1อาจจะเกิด - การควบคุมกํากับ และประเมินผล การดําเนิ นงานไม่ต่อเนื1 อง

- การดําเนินงานไม่เป็ นไปตาม แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)


8

การประสานกลุม่ เป้ าหมายเข้าร่ วม โครงการตามแผน

การประสานงานกับหน่วยงานที1 เกี1ยวข้อง

- ผูท้ าํ หน้าที1ประเมินไม่ได้เข้าร่ วม - ผูท้ าํ หน้าที1ในการประเมินไม่ได้เข้า โครงการอาจเนื1 องจากไม่มีเวลา ร่ วมโครงการ ทําให้ไม่มีขีด ส่ วนผูท้ ี1เข้าร่ วมโครงการ กลับ สมรรถนะตามที1กาํ หนด ไม่ใช่ผูม้ ีหน้าที1ประเมิน - หน่ วยงานต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องอาจ ไม่ให้ความร่ วมมือ เนื1องจากความ ไม่เข้าใจในระบบงานและการ ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ Strategic Assessor team

14. ลงนาม ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางสาวนงคราญ ทศภูชยั ) ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นายฉัตรพิสุทธิF วิเศษสอน ) ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางสาวแสงอรุ ณ บุญนิรันด์) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางวรรณา แสงฤทธิF ) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางอํานวยพร ซองศิริ ) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ชื1อ ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางพรรณี วรชิน ) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ชื1อ ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ชื1อ ..........................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายสายัณห์ ใจทาน ) ( นาย นพดล เสรี รัตน์ ) ตําแหน่ง สาธารณสุ ขอําเภอกุฉินารายณ์ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รองประธาน คปสอ.กุฉินารายณ์ ประธาน คปสอ. กุฉินารายณ์

ชื1อ .......................................... ผูอ้ นุมตั ิโครงการ ( ) ตําแหน่ง..............................................


9

15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการจัดการความรู้เพือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กิจกรรมทีสํ าคัญ ปี 2554 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริ การประฐมภูมิ 2. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชและการ จัดระบบยาในชุมชน 3. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแ ลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายใน ชุมชน 4. การจัดอบรมให้ความรู ้เรื1 องการดูแ ลผูป้ ่ วย CAPD ในชุมชน 5. จัดอบรมกลุ่ม เป้ าหมาย ให้ความรู ้เรื1 องการ คัดกรองภาวะเสี1 ยง ต่อการเป็ น stroke 6. จัดกิจกรรมตรวจสุ ขภาพและสร้างแกนนําการออกกําลังกายใน / ผูส้ ู งอายุ 7. การประชุ มทําแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน PCA 8. จัดมหกรรมสุ ขภาพชุมชนเครื อข่ายปฐมภูมิกุฉิ นารายณ์ 9. ออกเยี1ยมบ้านคนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยเรื อรังทุกวัน / วันจันทร์ -ศุกร์ วันละ 4 ทีม วันเสาร์ -อาทิตย์ วันละ2 ทีม

ปี 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. / / / / / / / / / /

/

ก.ค. /

ส.ค. /

ก.ย. / /

/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/


10

กุฉินารายณ์ 2  

เป้าประสงค์ ทีี 9: การจัดระบบสุ ขภาพชุ มชนและเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิทีีเข้มแข็ง 1 แผนปฏิบัติการ คปสอ กุฉินารายณ์ ปีงบประมาณ 2555 ระบบการจัด...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you