Page 1

๑.ชือโครงการ: :พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพือ สายใยรักแห่งครอบครัว คปสอ.สมเด็จ ประจําปี 2555 2.หัวหน้ าโครงการ:นายแพทย์ณรงชัย ผิวคําศรี บุญเรื อง ๓. ความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล เด็กคือทรัพยากรทีอ นั ทรงคุณค่า และเป็ นอนาคตของชาติ ทีควรได้รับการเลี1ยงดู ให้เจริ ญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ทั1งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาปั จจุบนั พัฒนาการของ เด็กไทยโดยเฉพาะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) มีแนวโน้มลดลง ปั จจัยทีส่งผลต่อสติปัญญาเด็ก ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ เช่ น การขาดธาตุไอโอดีน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั1งครรภ์ การขาด ออกซิเจนในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดนํ1าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการ อบรมเลี1ยงดู การวิเ คราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กของสํานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่า อัตราการตั1งครรภ์ในมารดาอายุตาํ กว่า ๒๐ ปี พบร้อยละ ๑๑.๔ ซึ งสู งกว่าเป้ าหมายองค์การอนามัยโลกหญิง ตั1งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ ๑๒.๓ และหญิงตั1งครรภ์ทขี าดสารไอโอดีนพบถึงร้อย ละ๔๙.๔ ด้านทารก พบว่า อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ๒๕.๖ ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราทารกแรกเกิด น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ร้อยละ ๘.๗ นอกจากนี1ในแต่ละปี จะมีคู่สมรสทีเ สี ยงต่อการได้บตุ รเป็ นโรคธาลัสซี เมีย ชนิดรุ นแรง อัตราการติดเชื1อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลกู ในเด็กอายุต าํ กว่า ๒ ปี การพัฒนาสุ ขภาพเด็กปฐมวัย ยังต้องเร่ งรัดกล ยุทธ์ กลวิธี อีกหลายประการ รวมทั1งการกระตุน้ พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี ซึ งเซลล์สมองเจริ ญเติบโต ร้อยละ ๘๐ เป็ นช่วงวัย “หน้าต่างแห่งโอกาส” ของการกระตุน้ และฝึ กทักษะ ให้ได้รับการกระตุน้ ทาง ประสาทสัมผัสทั1ง ๕ ตา หู จมูก ลิ1น และกาย ให้ได้เห็นได้ยนิ ได้กลิน ได้รส และได้สัมผัสตั1งแต่แรกเกิด ด้วยความรักจากแม่จะช่วยให้สานใยประสาทเซลล์สมองเพิมมากขึ1น เด็กจะฉลาด เรี ยนรู ้ได้เร็ ว มีชีวติ ชีวา รู ้ เหตุผล และเติบโตอย่างมีคณ ุ ภาพ “อาหาร”ทีสําคัญทีส ุ ดของเด็กคือ “นมแม่” เด็กทีด ืมนมแม่จะมีค่าเฉลียระดับเชาว์ ปั ญญา (IQ) เหนือกว่าเด็กทีไม่ได้กิน นมแม่ ๓-๑๐ จุด เมือแม่เลี1ยงลูกด้วยนมแม่ การโอบกอด สัมผัส อุม้ ลูก ไว้ในอ้อมอก ส่ งเสี ยง พูดคุย หยอกล้อ เด็กได้รับประสาทสัมผัสประสาททุกด้าน ส่ งผลให้พฒั นาการเด็ก สมวัย และฉลาดมากขึ1น ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิO พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทีจะส่ งเสริ มการเลี1ยงดูดว้ ยนมแม่ พัฒนาชุ มชนและสังคม ให้สนับสนุน และส่ งเสริ มการเลี1ยงดูดว้ ยนมแม่ จึงพัฒนาการโครงการสายใยแห่งครอบครัวในพระ ราชู ปถัมภ์ฯ เพือมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพระบบบริ การอนามัยแม่ และเด็กในโรงพยาบาลรัฐสนับสนุ น การ ทีส่วนร่ วมของชุมชน ทางชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และส่ งเสริ มอาชีพให้สมาชิกและครอบครัวชมรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวติ ทีดตี ่อไป ทั1งนี1การพัฒนาระบบบริ การงานอนามัยแม่แ ละเด็กยังคงแยกเป็ นส่ วนๆ ดังนั1นเพือ


บูรณาการและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง ระบบบริ การอนามัยแม่และเด็ก ในสถานบริ การสาธารณสุ ข ครอบครัวและชุมชน แบบองค์กรรวม อีกทั1งพัฒนาองค์ความรู ้ และระบบบริ การอนามัยแม่และเด็กทีมี มาตรฐานและต่อเนือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จึงได้จดั ทําโครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลหรื อสถานี อนามัยสายใยรักแห่งครอบครัว ซึงขยายพื1นทีในการดําเนินการจากปี ๒๕๕๓ให้เต็มพื1นทีในปี ๒๕๕๔ และโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โดยเน้นการดูแลเด็กทารก ตั1งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ในระยะ ตั1งครรภ์ คลอด หลังคลอด และการเลี1ยงดูบุตรแรกเกิดถึง ๕ ปี โดยสถานบริ การทุกระดับและชุมชนมีส่วน ร่ วมการพัฒนาคุณภาพบริ การ งานอนามัยแม่และเด็ก เพือ มุ่งหวังให้เด็กเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการสมวัย ต่อไป ๔. ความเชื อมโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุ ขภาพ สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุ ขภาพกลุ่ม งานสร้ างเสริ มสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างระบบภูมิคุม้ กันเพือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑ การปฎิรูปการจัดการระบบ ลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามทางสุ ขภาพ สร้ างเสริ มสุ ขภาพตามกลุ่มวัย เป้าประสงค์ ที ๕ จังหวัดกาฬสิ นธุ์สามารถลดการ เป้าประสงค์ ที ๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล ป่ วยและตายด้วยโรคทีเ ป็ นปั ญหาของจังหวัดได้ และจัดการสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถ ดูแลสุ ขภาพของตนเองในเบื1องต้นได้ ตัวชี6วัดเป้าประสงค์ ๑ ร้ อยละเฉลีย ถ่วงนํ1าหนักของ ตัวชี6วัดเป้าประสงค์ ๑.๑ ร้ อยละของหน่วยบริ การ การลดปั ญหาการป่ วยและตายด้วยโรคทีเป็ นปั ญหา สาธารณสุ ขประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มวัย ของพื1นที ตัวชี6วัดเป้าประสงค์ ที๑.๒ ร้อยละประชาชนตามกลุ่ม วัยสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองเบื1องต้น ได้  ตอบสนองยุทธศาสตร์ การสาธารณสุ ข จังหวัดกาฬสิ นธุ์

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุ ขภาพ สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์

กลยุทธ์ ที ๕ ปฏิรูประบบบริ การสุ ขภาพทัว ทั1ง จังหวัดเพือลดการป่ วย ตาย ด้วยโรคทีเ ป็ นปั ญหา ของจังหวัดแบบมีส่วนร่ วมเชิงบูรณาการ

ตัวชี6วัดเป้าประสงค์ ที ๑.๓ ระดับความสําเร็ จในการ จัดการสุ ขภาพของชุ มชน กลยุทธ์ ที ๑.ปฏิรูประบบการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ประชาชนตามกลุ่มวัย


๕. วัตถุประสงค์ ของโครงการ ๑.เพือยกระดับหน่วยบริ การสาธารณสุ ขให้ดาํ เนินการตามมาตรฐานและผ่านการประเมิน เกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มวัย ( แม่และเด็ก ) ๒. เพือ ส่ งเสริ มประชาชนตามกลุ่มวัยสามารถดูแลสุ ขภาพตนเองเบื1องต้นได้ ๓.เพือ สนับสนุน ส่ งเสริ มการจัดการสุ ขภาพของชุมชนโดยชุมชน ๔.เพือพัฒนาองค์ความรู ้ และระบบบริ การอนามัยแม่และเด็กทีมีมาตรฐานและต่อเนือง

๖. ขอบเขตโครงการ ๖.๑ ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับประโยชน์จาก โครงการ พื1นที เป้ าหมาย

ขอบเขตโครงการ บุคลากรสาธารณสุ ขทุกระดับและประชาชนกลุ่มแม่และเด็กแรก เกิดถึง ๕ ปี ทุกหมู่บา้ น/ตําบลในเขต อําเภอสมเด็จ


๖.๒ ขั6นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ(ระบุความเชือมโยงเป็ นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็ น) วางแผนจัดทํทํายุทธศาสตร์ ประสงค์ ธศาสตร์ / กลยุทธ์และเป้ ละเป้ าาประสงค์

แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อยกร่าง / จัดผู้รับผิดชอบ

มีการพัฒนาและรับ รอง รพสต ./ สอ.สู่มาตรฐาน สายใยรักแห่งครอบครัว( เพิ่มเติม )

มีมาตรฐานการปฏิบ ัติงานอนามัยแม่และเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบสารสนเทศครบถ้วนทันสมัย

การบริหารจัดการ การควบคุม กํากับและนิเทศงาน

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือและ ครุภัณฑ์

รพ.สต.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านการประเมินรับรอง

จัดทําแผนงาน / โครงการตามเป้ากลยุทธ์ 5 เป้ากล ยุทธ์

มีการพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ ชุมชน ( แผนชุมชน ) ลดการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาด้านอนามัยแม่ และเด็ก / แม่และเด็กมีสุขภาวะ


๗. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (ผลทีเ กิ ดขึ1นขณะทําโครงการ) ๑.มีการพัฒนาระบบบริ การและระบบส่ งต่องาน อนามัยแม่และเด็ก ๒.มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ๓.มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ๔.การบริ หารจัดการเครื องมือ และสิ งแวดล้อม ๕.การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและชุมชน ๖.การบริ หารจัดการ การควบคุม กํากับและ นิเทศงาน ๘. ตัวชี6วัดความสํ าเร็จของโครงการ ๘.๑ ผลผลิต ๑.มีการพัฒนาระบบบริ การและการส่ ง ต่องานอนามัยแม่และเด็ก ๒.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน อนามัยแม่และเด็ก

๓ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

๔.การบริ หารจัดการเครื องมือและ สิ งแวดล้อม ๕.การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายและ ชุมชน

ผลลัพธ์ (ผลทีเ กิดหลังเสร็ จสิ1 นโครงการ) ๑..หน่วยงานสาธารณสุ ขมีระบบการทํางานเชิง ยุทธศาสตร์ ทวั ทั1งองค์กร ๒. หน่วยงานสาธารณสุ ขมีการแปลงยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บตั ิในระดับเครื อข่ายหน่ วยงานและ ระดับบุคคล ๓. อัตราป่ วยด้วยโรคทีเป็ นปั ญหาลดลง ๔. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง/พัฒนากล ยุทธ์การพัฒนาสุ ขภาพในปี ถดั ไป

ตัวชี6วัด

ค่ าเป้าหมาย

๑.จํานวนหน่วยงานทีผ ่าน รพ.สต. 9 แห่ง มาตรฐานระดับ ตําบล ๑.บุคลากรมีทกั ษะและสมรรถนะ ร้ อยละ ๘๐ ตามเกณฑ์ ๒.มีการปฏิ บตั ิตามวัฒนธรรม ร้ อยละ ๘๐ องค์กร ๑.มีระบบฐานข้อมูลทีค รบถ้วน ร้ อยละ๑๐๐ ถูกต้องและทันสมัย ๒.มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนือง และทวนกลับข้อมูล มีเครื องมือพื1นฐานในงานอนามัย ร้ อยละ ๘๐ แม่และเด็กในสถานบริ การทุก ระดับเพียงพอ พร้ อมใช้ ๑.ภาคีเครื อข่ายมีความรู ้ อย่างน้อยตําบล ความสามารถในการปฏิ บตั ิตาม ละ ๑ เรื อง เกณฑ์

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ ) สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555


๘.๑ ผลผลิต ๖.การบริ หารจัดการควบคุม กํากับและนิเทศงาน

ตัวชี6วัด ๑.มีภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ และการ ทํางานเป็ นทีม ๒.เกิ ดและมีการใช้นวัตกรรม

ค่ าเป้าหมาย ๑. 2ครั1ง / ปี

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ ) สิ งหาคม 2555

๒.อย่างน้อยตําบล ละ ๑ เรื อง

๓.หน่วยงานมีระบบการติดตามและ ประเมินผลทีมีประสิ ทธิ ภาพ -รพ.สต. ร้ อยละ ๑๐๐ - สุ ขศาลา ร้ อยละ ๓๐ ๔.มีแผนงาน / โครงการอนามัยแม่ ร้ อยละ ๑๐๐ และเด็กทีสอดคล้องกับปั ญหา ท้องถิน / ชุมชน

๘.๒ ผลลัพธ์

ตัวชี6วัด

๑.หน่วยงานสาธารณสุ ขมีระบบ ๑. ร้ อยละของหน่วยงาน การทํางานเชิงยุทธศาสตร์ ทัว ทั1ง สาธารณสุ ขทีมีระบบการบริ หาร องค์กร ยุทธศาสตร์ ทวั ทั1งองค์กร ๒ หน่วยงานสาธารณสุ ขมีการ แปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิใน ระดับเครื อข่ายหน่ วยงานและ ระดับบุคคล

๑.ร้ อยละของหน่วยงานสาธารณสุ ข มีการจัดทําแผนสอดคล้อง ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์ กระทรวง สาธารณสุ ข ปั ญหาของพื1นทีแ ละ เป็ นไปตามภารกิจของหน่ วยงาน ๒. มีการกระจายยุทธศาสตร์ สู่ระดับ เครื อข่ายหน่วยงานและระดับบุคคล

ค่ าเป้าหมาย ร้ อยละ๑๐๐

มากกว่าร้อยละ ๘๐

มากกว่าร้อยละ ๘๐

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ ) สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555


๘.๒ ผลลัพธ์ ๓. อัตราป่ วยด้วยโรคทีเป็ น ปั ญหาลดลง

๔. มีการนําผลการประเมินไป ปรับปรุ ง/พัฒนากลยุทธ์การ พัฒนาสุ ขภาพในปี ถดั ไป

ตัวชี6วัด ๑. การลดปัญหาทารกแรกเกิด นํ1าหนักน้อย

ค่ าเป้าหมาย

๑.น้อยกว่า๗% หรื อลดลงร้ อยละ ๐.๕ ต่อปี ๒.การปั ญหาตั1งครรภ์ในวัยรุ่ น ๒.น้อ ยกว่าร้ อยละ ๑๐หรื อลดลงร้อย ละ๕ ๓. ANC GA ๑๒ wks ๓.มากกว่าร้อยละ ๕0หรื อเพิมขึ1น ร้ อยละ0.๕ต่อปี ๔.ภาวะโลหิ ตจางในหญิงตั1งครรภ์ ๔.น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ๕.ภาวะโลหิ ตจางในเด็ก ๕. น้อยกว่าร้ อย ละ ๑๐ ๖.ภาวะพร่ องไทรอยด์ฮอร์ โมนใน ๖.น้อยกว่าร้อยละ เด็กแรกเกิด ( TSH) ๓ ๗.พัฒนาการสมวัย ๗.มากกว่าร้ อยละ ๙๐ ๘.การส่ งเสริ มการเลี1ยงลูกด้วยนม ๘. มากกว่าร้ อยละ แม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖เดือน ๓๐หรื อเพิมขึ1น ร้ อยละ ๐.๕ ๑. มีการนําผลการประเมินไป ปรับปรุ ง/พัฒนากลยุทธ์การพัฒนา สุ ขภาพในปี ถัดไป

ระยะเวลาแล้ วเสร็จ (ประเมินได้ ) สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555

สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555 สิ งหาคม 2555


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา(วดป) ผลผลิต หน่ วย จํานวน เริ มต้น

กลยุทธ์ ที1 การพัฒนาระบบบริการและการส่ งต่ องานอนามัยแม่และ เด็ก โครงการที1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ 1.จัดทํา CPG ในการดูแลงานอนามัยแม่และเด็กทุกระดับ แห่ ง (รพช/รพ.สต) 2.จัดทําคูม่ ือแนวทางการดูแลงานอนามัยแม่และเด็ก 1.คู่มือการดูแลหญิ งตั1งครรภ์ทีมีภาวะเสี ยง 2.คู่มือการดูแลเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็ก 3.คู่มือการบริ การคลินิกฝากครรภ์และเด็กดีคุณภาพ 4.คู่มือการส่ งเสริ มการเลี1ยงลูกด้วยนมแม่ 5.คู่มือการให้บริ การทีเป็ นมิตรกับวัยรุ่ น และแนวทางการดูแลการ ตั1งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 6.คู่มือการให้บริ การของ อสม.(อสม.สายใยรักแห่ งครอบครัว) 3.ให้บริ การฝากครรภ์แนวใหม่ตามแนวทางของ WHO 4.จัดบริ การโรงเรี ยนพ่อแม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ครั1ง 5.พัฒนาระบบส่ งต่อข้อมูลหญิงตั1งครรภ์ทีมีภาวะเสี ยงและหลังคลอด ในชุมชน 6.มีการค้นหาหญิงตั1งครรภ์ให้ได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 7.ติดตามเยียมหญิงตั1งครรภ์ให้ได้รับ การฝากครรภ์ ครบ 4 ครั1ง คุณภาพและติดตามเยียมมารดาหลังคลอดหลังคลอดโดยอาสาสมัคร นมแม่ และ อสม.

10

ตค.2554 ตค.2554

ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที ใช้)

แหล่ง งบประมาณ

สิ1นสุด

30ก.ย 2555 30ก.ย 2555

-คณะกรรมการ MCH

-ค่าเอกสารในการจัดทําคู่มือ 2000 บาท รวมเป็ นเงิน 2,000 บาท

-เงินบํารุ ง

-คณะกรรมการ MCH -เบิกเป็ นวัสดุตามแนวทางการฝาก ครรภ์แนวใหม่

ต.ค2554

30ก.ย. 2555

-ค่าจัดทําสื อการสอนโรงเรี ยนพ่อแม่ 10,000 บาท รวมเป็ นเงิน 10,000 บาท -งานเวชฯ

-ค่าติดตามเยียมและค้นหาหญิง ตั1งครรภ์

- เงินบํารุ ง

-งบ เงิน บํารุ งสถาน บริ การ


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลา(วดป)

หน่ วย จํานวน เริ มต้น โครงการ 2 โครงการพัฒนา โรงพยาบาล และ รพ.สต.สู่ สายใย รั กแห่ งครอบครัว ทีม 1.จัดตั1งคณะทํางาน ระดับ รพ.และ รพ.สต.

ต.ค2554 9 4

ต.ค2554

30ก.ย 2555

3. MCH อําเภอนิ เทศติดตามการดําเนิ นงาน รพ.สต.สายใยรัก แห่ งครอบครัว

แห่ ง

9

ต.ค2554

30ก.ย 2555

5.MCH อําเภอจัดทําแผนปรับปรุ งตามส่วนทีขาด และเตรี ยม รับประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่ งครอบครัว (ครั1งที2)

ต.ค2554

ต.ค2554

แหล่ง งบประมาณ

-ค่าอาหารว่าง/ผูเ้ ข้าประชุมจํานวน 20คนx15บาทX 4 ครั1งเป็ น เงิน1,200บาท รวมเป็ นเงิน 1,200บาท -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง จนท.ทีออก นิ เทศติดตาม จํานวน 4วันๆละ 7คนๆละ 80 บาท x2ครั1งเป็ นเงิน 4,480บาท

งบ คปสอ.

30ก.ย 2555

ครั1ง

3

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที ใช้)

สิ1 นสุด

2.จัดประชุมติดตามการดําเนิ นงานอนามัยแม่และเด็ก

4.MCH อําเภอ(ทีมประเมิน รพ.สต.สายใยรัก)ประเมินรับรอง แห่ ง ผ่านเกณฑ์รพ.สต.สายใยรักแห่ งรอบครัวระดับอําเภอและ ระดับ Zone

ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม

30ก.ย 2555

30ก.ย 2555

MCHอําเภอ MCHอําเภอ

MCHอําเภอ

MCHอําเภอ MCH Zone

MCHอําเภอ

รวมเป็ นเงิน4,480บาท ค่าเงินรางวัลประกวด รพ.สต สายใยรักผ่าน เกณฑ์ 3 แห่ งๆละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 9,000 บาท รวมเป็ นเงิน 9,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ทีมนิ เทศและ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 30 คนๆละ 80 บาท เป็ นเงิน 2,400 บาท

งบ คปสอ.

งบ คปสอ.

เงินบํารุ ง


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลา(วดป)

หน่วย จํานวน เริ มต้น กลยุทธ์ ที2 การพัฒนาบุคลากร โครงการที3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ ยกระดับ สมรรถนะบุคลากรด้านอนามัยแม่ และเด็ก 2.1.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฝากครรภ์ คุณภาพ/ANCแนวใหม่/การดุแลหญิงตั1งครรภ์ทีมีภาวะ เสี ยงและการอบรมเชิงปฏิบตั ิการสุขภาพเด็กดี (WCCคุณภาพ โดยใช้ DENVER II Modifile) กับ จนท.รพ.สต 2.2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการCPRและNCPR กับ จนท.รพ.สต 2.3.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการห้องคลอดคุณภาพ ฝึ ก ทักษะการดูแลมารดาคลอด High risk/การดูแลการคลอด ฉุกเฉิ นและการส่งต่อมารดาและทารกกับ จนท.รพ.สต 2.4.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ มิสนมแม่ 20ชัว โมง

ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที ใช้)

แหล่งงบประมาณ

-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันผูเ้ ข้าประชุม จํานวน 20คนๆละ80บาทเป็ นเงิน 1,600บาท รวมเป็ นเงิน 1,600บาท

คปสอ

สิ1 นสุด

คน

20

ต.ค2554

30ก.ย 2555

ANC/WCC (คุณกัลยา/รุ่ ง รัชฎา)

คน

20

ต.ค2554

30ก.ย 2555

ห้องคลอด

คน

20

ต.ค2554

30ก.ย 2555

ห้องคลอด

คน

50

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คก.นมแม่

-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันผูเ้ ข้าประชุม คปสอ จํานวน 20คนๆละ80บาทเป็ นเงิน 1,600บาท รวมเป็ นเงิน 1,600บาท -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารกลางวันผูเ้ ข้าประชุม คปสอ จํานวน 20คนๆละ80บาทเป็ นเงิน 1,600บาท รวมเป็ นเงิน 1,600บาท -ค่าวิทยากร2,400บาท(กุมารแพทย์) เงินบํารุ ง -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันผูเ้ ข้าอบรมจํานวน 50 คนๆละ80 บาทx3วันเป็ นเงิน12,000 บาท -ค่าเอกสาร 50x30บาทxเป็ นเงิน 1,500บาท รวมเป็ นเงิน 15,900 บาท


2.5.โครงการพัฒนาชี1แจงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสูติ ศาสตร์และพัฒนาระบบส่งต่อ

คน

2.6 อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้บริ การทีเป็ นมิตรกับวัยรุ่ น

20

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คณะกรรมการ MCH อําเภอ

-บูรณาการร่ วมกับ ประชุม MCH board

คน

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คณะกรรมการ เพื อนใจวัยรุ่ น (คุณชาณิ นี)

- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื องดืม -ค่าเอกสาร -ค่านิ เทศติดตามงาน -ค่าอุปกรณ์ เป็ นเงิน 20,000บาท

2.7 โครงการอบรมครู ผูด้ ูแลเด็ก/ชี1แจงแนวทางการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

คน

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คณะกรรมการ MCH อําเภอ (คุณรุ่ งรัชฎา)

- ค่าอาหารว่า 13 คนๆละ3 ครั1งๆละ 10 บาท เงินบํารุ ง เป็ นเงิน 390 บาท -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 40 คนๆละ 50 บาท เป็ นเงิน 2,000บาท -ค่าเอกสาร 40 ชุดๆละ 50บาท เ ป็ นเงิน 2,000บาท -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 6 คนๆละ 50 บาท 20 ครั1ง เป็ นเงิน 6,000บาท รวม เป็ นเงิน 10,390 บาท

2.8 โครงการอบรม M&M conference

คร้ง

4

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คณะกรรมการ MCH อําเภอ

-บูรณาการร่ วมกับ ประชุม MCH board

2.9 โครงการอบรม อสม.สายใยรักแห่ งครอบครัว

คน

50คน

ต.ค2554

30ก.ย 2555

คณะกรรมการ MCH อําเภอ (คุณกัลยา)

ค่าพาหนะ 50คนX50x 2 วัน บาทเป็ นเงิน 5,0 00บาท ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันจํานวน 50คนๆละ 80 บาทX2 วันเป็ นเงิน 8,000บาท ค่าเอกสารคู่มือ อสม.สายใยรักแห่ งครอบครัว จํานวน 50 ชุดๆละ 30 บาท เป็ นเงิน 1,500บาท เป็ นเงิน 14,500 บาท

เงินบํารุ ง

งบ คปสอ.


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ ที3 การพัฒนาระบบข้อมูลข่ าวสาร โครงการที 4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีอนามัย 1.จัดตั6งคณะทํางาน 2.ศึกษาวิเคราะห์ ความต้ องการในการใช้ ข้อมูลในระดับอําเภอ/ ตําบล 3.จัดทําศูนย์ข้อมูล/ตัวชี6วัดและการไหลเวียนข้ อมูลทีไม่ ซํ6าซ้ อน ง่ ายต่อการนําไปใช้ 4.พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้ าน MCH 5.ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลให้มีคุณภาพ 6.จัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล และไฟล์อิเลคโทรนิค 7.เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และเอกสารประชาสัมพันธ์ 8.พัฒนาสือให้ ความรู้ งานอนามัยแม่และเด็ก

ผลผลิต

ระยะเวลา(วดป)

หน่ วย จํานวน

เริ มต้น สิ1 นสุด

แห่ ง

ต.ค 30ก.ย 2554 2555

10

ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม

-คณะกรรมการ MCH

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที แหล่งงบประมาณ ใช้)

-บูรณาการการประชุม คณะกรรมการMCH

-ค่าจัดทําสื อให้ความรู ้งาน อนามัยแม่และเด็ก เป็ นเงิน 2,000 บาท

งบ คปสอ.


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ ที 4 การบริหารจัดการเครืองมือ โครงการที 5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครืองมื อและ ครุภัณฑ์ 1.จัดทํามาตรฐานเครื องมือ/ครุภณั ฑ์การแพทย์ในระดับ สอ./รพช 2.สํารวจความต้องการตามมาตรฐาน 3.จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื องมือ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ ให้บริ การ 4.เวชภัณฑ์ -วิตามิน ธาตุเหล็กและไอโอดีน สําหรับหญิงตั1งครรภ์ ขวดละ 30 เม็ดx10ขวดx600คน -วิตามินนํ1าเสริ มธาตุเหล็กสําหรับเด็ก 6 เดือน-3ปี ขวดละ1เดือน x1800คนx4ขวด -Multiple strip สอ.ละ 1 ขวด/รพ. 2 ขวด -เกลือเสริ มไอโอดีนหญิงตั1งครรภ์ 600คนx20บาท -ค่าส่งตรวจไอโอดีนในปั สสาวะ 5.ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก

ผลผลิต

ระยะเวลา(วดป)

หน่ วย จํานวน

เริ มต้น

สิ1 นสุด

แห่ ง

ต.ค 2554

30ก.ย2555 -คณะกรรมการ MCH -งบเงินลงทุนงบUC

10

คน

600

คน

600

แห่ ง

10

ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที ใช้)

แหล่ง งบประมาณ

-วิตามินเสริ มธาตุเหล็กสําหรับหญิง -เงินบํารุ ง ตั1งครรภ์ ═ 6,000 ขวด ต.ค2554 30ก.ย2555 -วิตามินเสริ มธาตุเหล็กสําหรับเด็ก6 -คณะกรรมการ MCH เดือน-3ปี = 7,200ขวด (คุณกัลยา) (งบCUP) -เงินบํารุ ง สถานบริ การ

-ค่าจัดซื1อชุดตรวจพัฒนาการ เด็กในร่ ม


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

กลยุทธ์ ที 5การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุมชน โครงการที 6 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการใช้ แผนกลยุทธ์ แก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก 1.สนับสนุนการจัดตั1งชมรมสายใยรักแห่ งครอบครัว/ศูนย์3 วัย พัฒนาส่งเสริ มสนับสนุนชมรมสายใยรักแห่ งครอบครัวในชุมชน 1) จัดตั1งชมรมสายใยรักแห่ งครอบครัวในชุมชน/ศูนย์ 3 วัย 2) แต่งตั1งคณะกรรมการชมรม 3) ประชุมจัดทําแผนพัฒนาชมรม 4) ประสานงานภาคีเครื อข่ายช่วยพัฒนาชมรม 5) ดําเนิ นกิจกรรมตามแผนชมรม 6) ประกวดชมรมสายใยรัก 7) ประเมินผลการดําเนิ นงาน 2. ชุมชนจัดทําแผนโครงการแก้ปัญหา อนามัยแม่และเด็กในพื1 นที ตําบลละ 1โครงการ (ตําบลสายใยรักแห่ งครอบครัว) - .จัดกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระดับตําบล/จัดประชุมพบปะ สมาชิก/จัดกิจกรรมเยียมบ้านของสมาชิก/ -ส่งเสริ มกิจกรรมเสริ มรายได้ของครอบครัวสมาชิกชมรม 3.ประกวดหมู่บา้ นต้นแบบอนามัยแม่และเด็ก 5.พัฒนาองค์ความรู ้ให้เครื อข่าย

ผลผลิต

ระยะเวลา(วดป)

หน่ วย จํานวน

เริ มต้น

สิ1 นสุด

ต.ค2554 ต.ค2554 ต.ค2554

30กย.2555 30ก.ย2555 30ก.ย25545

แห่ ง แห่ ง แห่ ง

10 10 10

30ก.ย2555 แห่ ง

10

ต.ค2554

ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม

งบประมาณ(ระบุรายละเอียดที ใช้)

แหล่ง งบประมาณ

คณะกรรมการ - ค่าดําเนิ นการสนับสนุ น ชมรมสายใย MCH รักแห่ งครอบครัว (เน้นเพือลดปั ญหา งบ. กองทุน การตั1งครรภ์ในวัยรุ่ น/การส่ งเสริ มการ สุขภาพ เลี1ยงลูกด้วยนมแม่/ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ) แห่ งละ 2,000 บาทx10 แห่ ง เป็ นเงิน 20,000บาท

*ขอรั บการสนับสนุนจากงบกองทุน สุ ขภาพ


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต หน่ วย

จํานวน

ระยะเวลา (ว ด ป) เริมต้น สิ6นสุ ด

กลยุทธ์ ที 6 การบริ หารจัดการ การควบคุม กํากับและนิ เทศงาน โครงการที8 โครงการพัฒนาทีมบริ หารโครงการอนามัยแม่ และ เด็กรพ.สต./อําเภอ 1. จัดตั1งคณะกรรมการบริ หารโครงการ/ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประชุ มคณะกรรมการ ในแต่ละโครงการ 2. แต่งตั1งคณะกรรมการนิเทศงาน

โครงการที 9 โครงการแลกเปลีย นเรียนรู้งานอนามัยแม่ และเด็กระดับ อําเภอ

1.จัดเวทีนําเสนอผลการดําเนินงาน และแลกเปลียนเรียนรู้ ในการ แก้ปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดทีใช้ ) ค่าจัดทําสื อสนับสนุนงานอนามัยแม่และ เด็กเป็ นเงิน 3,000บาท -ค่าจัดทํา VCD 2เรื องๆละ10 แผ่น ๆละ 100 บาท เป็ นเงิน 1,000 บาท -ค่าจัดทําแผ่นพับ 1,000 แผ่นๆ ละ 2 บาท เป็ นเงิน 2,000 บาท รวมเป็ นเงิน 3,000บาท

โครงการที 7 โครงการบอกข่าวเล่ าขานสืบสานสายใยรักแห่ งครอบครัว -จัดประชุมชี1แจง /จัดทําสื อสนับสนุ นงานอนามัยแม่และเด็กให้แก่ สถานี วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/โทรทัศน์ทอ้ งถิน

- มีการประชุมทุก 3 เดือน -การประเมินนิเทศติดตามการดําเนินงาน ปี ละ 2 ครั6ง

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

แหล่ง งบประมา ณ งบ คป สอ.

-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการนิเทศ ติดตามงาน(อยูใ่ นกลยุทธ์ที1)

ครั1ง

1

ต.ค. 2554

-บูรณา การกับ -ค่าอุปกรณ์ในการจัดบอร์ ดนําเสนอผลการ โครงการ ดําเนิ นงาน 10 แห่ งๆละ 1,000 บาท เป็ น แลก เปลียน เงิน 10,000 บาท -ค่านําเสนอผลงาน 10 เรื องๆละ 500 บาท เรี ยนรู ้. เป็ นเงิน 5,000 บาท รวมเป็ นเงิน 23,000บาท

30ก.ย. MCH Board -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันจํานวน 100 คนๆละ80 บาทเป็ นเงิน 8,000 บาท 2555 อําเภอ


๑๐. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ โครงการใช้ งบทั6งหมด 142,670 บาท รายละเอียดดังนี6 ประเด็น งบประมาณ ไตรมาสที ๑ ไตรมาสที ๒ ทั6งหมด ๑. รายรั บ 142,670 142,670 ๒.รายจ่ าย ๑ โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ 12,000บาท 12,000บาท ๒พัฒนา รพ.สต.สู่ สายใยรักแห่ ง 17,080บาท 17,080บาท ครอบครั ว

ไตรมาสที ๓

ไตรมาสที ๔ -

๓โครงการอบรมเชิ งปฏิบัตกิ ารเพือ ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้ านอนามัย แม่ และเด็ก ๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน อนามัยแม่ และเด็ก

65,590 บาท

65,590 บาท

-

2,000บาท

2,000บาท

-

5. โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ เครืองมือและครุ ภัณฑ์

-

-

6.โครงการพัฒนาศั กยภาพชุมชนในการ ใช้ แผนกลยุทธ์ แก้ ไขปัญหางานอนามัยแม่ และเด็ก

20,000บาท

7. โครงการบอกข่ าวเล่าขานสื บสาน สายใยรั กแห่ งครอบครัว 8. โครงการพัฒนาทีมบริ หารโครงการ อนามัยแม่ และเด็กระดับรพ.สต/อําเภอ 9.โครงการแลกเปลีย นเรียนรู้งานอนามัยแม่ และเด็กระดับอําเภอ

งบกองทุน สุ ขภาพ

20,000บาท

-

3,000บาท

-

-

23,000บาท-


งบประมาณของโครงการ งบประมาณของโครงการนี1 จํานวน 1.เงินบํารุ ง 2.งบกองทุนสุ ขภาพ 3.งบ คปสอ.

บาท (หนึ งแสนสี หมืนสองพันหกร้อยเจ็ดสิ บบาทถ้วน) โดยจําแนกจากกองทุนดังนี1 83,690 บาท 20,000+(แต่ละพื1นที ดาํ เนิน การ) 38,980 บาท

142,670

11.ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้รับ

ด้ นผลประโยชน์โครงการ(ทางสั งคม)

ผูท้ ีเกียวข้อง

คปสอ. รพ. สสอ. สอ/รพ.สต. อปท. ชุมชน

บวกสู ง (+3)

บวก กลาง (+2) / / /

บวกตํา (+1)

ลบตํา (-1)

/

ลบกลาง ลบสู ง (-2) (-3)

รวม

2 2 2 3

/

2

/

3

12.ความเสียงของโครงการ

ประเด็นทีตอ้ งพิจารณา ความร่ วมมือจากทุกภาคี

คําอธิ บาย การเห็นความสําคัญและตะ หนักถึงปัญหาทีเกิ ดขึ1นของ ภาคีต่างๆ

ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ1น ทําให้โครงการไม่ประสบผลสําเร็ จ ตามเป้ าหมายทีวางไว้


12. ลงนาม ลงชือ..................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ (นางวรนุ ช บุญสอน) พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ ลงชือ..................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ (นางเพ็ญนภารัตน์ ไตรทิพย์) นวก.สาธารณสุ ข ชํานาญการ

ลงชือ....................................................ผูเ้ สนอโครงการ ( นายณรงค์ชยั ผิวคําศรี บุญเรื อง ) นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ

ลงชือ....................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายสง่า เพียรภายลุน) สาธารณสุ ขอําเภอสมเด็จ ลงชือ....................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายสมยศ เหรี ยญกิตติ วฒั น์) นายแพทย์เชี ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

ลงชือ....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

( นางฉวีวรรณ ชมภุเขา ) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิศษ

สมเด็จ2  
สมเด็จ2  

๑.ชืือโครงการ: :พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเพืือสายใยรักแห่งครอบครัว คปสอ.สมเด็จ ประจําปี 2555 2.หัวหน้ าโครงการ:นายแพทย์ ณรงชัย ผิวคําศรี บุญเ...

Advertisement