Page 1

แผนปฏิบัตกิ ารสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ปี ๒๕๕๕ ๑. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส อําเภอห้วยเม็ก ปี ๒๕๕๕ ๒. หัวหน้าโครงการ: นายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ๓. ความสําคัญ หลักการ และเหตุผล จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี โดยได้กําหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ “ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มสี ขุ ภาพดีแบบพอเพียงในปี ๒๕๕๕” ซึ่ง แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มนํามาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมาโดยเน้นการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะเกีย่ วกับเรื่องโรคที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๖ โรค ได้แก่ โรคอุจจาระ ร่วง, โรคไข้เลือดออก, โรคเลปโตสไปโรซีส, วัณโรค, โรคเบาหวาน และ อนามัยแม่และเด็ก การสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกัน โรค (EPI) ซึ่งโรคแต่ละโรคก็ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์รายโรคในระดับจังหวัด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีเป้าประสงค์ ที่จะลดการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นปัญหาโรคระบาดทีส่ ําคัญอีกโรคหนึ่งของ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากข้อมูลการระบาดปี ๒๕๕๔ พบว่ามีผปู้ ่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีสสูงถึง..............ราย คิดเป็นอัตราป่วย..............ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือ ว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข (ค่าเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขอัตราป่วย คือ ๑๑ ต่อ ประชากรแสนคน) เขตอําเภอห้วยม็ก ก็เช่นเดียวกัน ข้อมูลการระบาดปี ๒๕๕๔ พบผู้ป่วยจํานวน...............คน อัตราป่วย ..............ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่าโรคเลปโตสไปโรซีสเป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของอําเภอห้วยผึง้ ตาม สภาพภูมศิ าสตร์พื้นที่ในเขตอําเภอห้วยเม็กเป็นพื้นทีเ่ ป็นสูงสลับและแอ่งน้ํามีห้วยหนองคลองบึงที่เป็นสามารถแหล่งรัง โรคได้และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเสีย่ งต่อการรับเชื้อเลปโตสไปโรซีสเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอห้วยผึง้ จึงได้จดั ทําโครงการ ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ขึ้น โดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากชุมชนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เพื่อ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังกล่าว ๔. ความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง √ ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การสร้างระบบภูมิคมุ้ กันเพื่อลด ผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ เป้าประสงค์ที่ ๔. มีระบบภูมคิ ุ้มกันที่สามารถรองรับความ พร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้ อย่างทันการณ์ ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ที่ ๔. ร้อยละของ คปสอ.ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานด้านระบบภูมิคมุ้ กันทีส่ ามารถรองรับความพร้อมใน การลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างทัน การณ์ กลยุทธ์ที่ ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข

ตอบสนองงานประจํา/ผลผลิตกระทรวง


๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคเลปโตสไปโรซีส ๒. เพื่อให้ประชาชน/ ชุมชน ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกัน ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ๖. ขอบเขตและกระบวนการทีส่ ําคัญ ๖.๑ ขอบเขต ประเด็น

ขอบเขตโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากโครงการ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และภัยสุขภาพ

พื้นที่เป้าหมาย

อําเภอห้วยเม็ก ทุกตําบล /หมู่บ้าน

๖.๒ ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชือ่ มโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็น) ๑.แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกัน โรคเลปโตสไปโรซีส อําเภอห้วยเม็ก

๒. ประชุมคณะกรรมการป้องกัน โรคฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ

๓.จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุก ภาคส่วน

๔.มีระบบการเฝ้าระวังโรคใน หมู่บ้าน/ชุมชน

๕.ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพในพื้นที่

๖. ประเมินผล / สรุป รายงานเสนอผู้บริหาร


กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ รพ./สสอ. รพ.สต. อปท

กรอบการดําเนินงาน

.

๑.แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีส อําเภอห้วยเม็ก ๒.ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติ ๓.จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาคส่วน ๔.มีระบบการเฝ้าระวังโรคในหมูบ่ ้าน ๕. ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ ภัยสุขภาพในพื้นที่ ๖.ประเมินผล / สรุป รายงานเสนอผู้บริหาร

แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไป โรซีส อําเภอห้วยเม็กซึ่งประกอบด้วย จนท. รพ.,รพ.สต.,สสอ. และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์โรคข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี เพือ่ กําหนดปัญหาและแนวทางปฏิบตั ิ จัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีสร่วมกับทุกภาคส่วน ใน สถานบริการ หมู่บ้าน/ชุมชน มีระบบการเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน โดย อสม.ถ้าพบผู้มอี าการสงสัยให้ส่งต่อสถาน บริการสาธารณสุขทันที ออกปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย สุขภาพในกรณีพบผู้ป่วยทันที โดยให้ความรู้ คําแนะนําประชาชน ประเมินผล / สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

๗. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นขณะทําโครงการ) ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส อําเภอ ห้วยเม็ก ๒. ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ๓.จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาค ส่วน ๔. มีระบบการเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน ๕. ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพในพื้นที่ ๖. ประเมินผล / สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

ผลลัพธ์(ผลที่เกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ) ๑. อัตราป่วยด้วยโรคเลปโตรสไปโรซีส ลดลง ๒. อัตราป่วยตายด้วยโรค เลปโตสไปโรซีสลดลง


๘. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ ๘.๑ ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีส อําเภอห้วยเม็ก ๒. ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคฯ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ๓. จัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกันโรคเลป โตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาคส่วน

๑.มีคณะกรรมการป้องกันโรคเลป โตสไปโรซีส อําภอห้วยเม็ก ๒. มีการประชุมวิเคราะห์ สถานการณ์ ๓. มีการจัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกัน โรคเลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุก ภาคส่วน ๔. มีระบบการเฝ้าระวังโรคฯใน ๔. ทุกหมู่บ้านมีระบบการเฝ้า หมู่บ้าน ระวังโรคฯ ๕.มีการออกปฏิบตั ิการตอบโต้ ๕. ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพใน พื้นที่ ภัยสุขภาพในพื้นที่ ๖. มีการสรุปผลการดําเนินงาน ๖. ประเมินผล / สรุปรายงานเสนอ และรายงานผล ผู้บริหาร ๘.๒ ผลลัพธ์เฉพาะ ๑.อัตราป่วยด้วยโรค เลปโตสไปโรซีสลดลง ๒. อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไป-โรซีสลดลง

ตัวชีว้ ัด

๑ ศูนย์

ระยะเวลา แล้วเสร็จ (ประเมินได้) ม.ค. ๕๕

๑ ครั้ง

ม.ค. ๕๕

๒ ครั้ง

ก.ค. ๕๔

๘๔ หมู่บ้าน

ก.ย. ๕๕

ทุกราย

ก.ย. ๕๕

ทุกเดือน

ก.ย. ๕๕

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา แล้วเสร็จ (ประเมินได้) ก.ย. ๕๕

ค่าเป้าหมาย

๑. อัตราป่วยด้วยโรคเลปโตรสไป- ไม่เกิน ๑๐ ต่อ -โรซีส ประชาการแสน คน ๒.อัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตส- ไม่เกินเป้าหมาย -ไปโรซีส กระทรวง


๙. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

๑.แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกัน โรคเลปโตสไปโรซีส อําเภอ ห้วยเม็ก

ระยะเวลา ผลผลิต (ว./ด./ป.) หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด

คณะ

ธ.ค. ๕๔

ผู้รับ งบประมาณ ผิดชอบ (ระบุรายละเอียด) กิจกรรม

ม.ค.๕๕ สุลักษณ์ฯ สมศักดิ์ฯ

-

สุลักษณ์ฯ ๑. ค่าอาหารกลางวัน/ ม.ค. สมศักดิ์ฯ อาหารว่าง จํานวน ๓๐ ๕๕ คนX๙๐ บาทX ครั้ง รวม ๒,๗๐๐ บาท (บูรณาการร่วมกับ โครงการสร้างระบบ ภูมคิ ุ้มกันเพื่อลด ผลกระทบจากโรคและ ภัยคุกคามสุขภาพ ปี ๒๕๕๕)

๒.ประชุมคณะกรรมการป้องกัน โรคเลปโตสไปโรซีสกําหนด แนวทางปฏิบตั ิ

ครั้ง

ม.ค. ๕๕

๓. จัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกันโรค เลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาค ส่วน

หมู่บ้าน

๘๔

มิ.ย. ๕๕

มิ.ย. ๕๕

๘๔

ม.ค. ๕๕

ก.ย. ๕๕

สุลักษณ์ฯ ๑.๑ ค่าแผ่นป้าย สมศักดิ์ฯ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ในสถานบริการ จํานวน ๑๐ แผ่นX ๔๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท (บูรณาการร่วมกับ G ๕ ทั้งหมด) สุลักษณ์ฯ สมศักดิ์ฯ

ม.ค. ๕๕

ก.ย. ๕๕

สุลักษณ์ฯ สมศักดิ์ฯ

ม.ค. ๕๕

ก.ย. ๕๕

สุลักษณ์ฯ สมศักดิ์ฯ

๔ .มีระบบการเฝ้าระวังโรคใน หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

๕.ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพในพื้นที่

ราย

๖. ประเมินผล / สรุปรายงาน เสนอผู้บริหาร

ครั้ง

(บูรณาการร่วมกับงบประมาณตามโครงการสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ปี ๒๕๕๕)


๑๐. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กําหนด JD/KPI บุคคล) อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

- นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์เชีย่ วชาญ (ด้านเวชกรรม ป้องกัน) สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตพื้นที่ โซน ๕ - นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก ประธาน คปสอ.ห้วยเม็ก - นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า สาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

- นายสุลกั ษณ์ เสนาวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก - นายสมศักดิ์ แหลมครบุรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็จ และดูแลบริหารโครงการโดยรวม

๑. นางสาวสุภ่าวดี............................. ๒. นายศรัญญู ภูชมศรี ๓. นายศักดิด์ าพล โกสุมภ์ศิริ ๔. นายนพรัตน์ รมย์รื่น ๕. นางสาวพรทวี ถารี

จัดทําแผนงาน/โครงการ ปฏิบตั ิงานตามโครงการ

ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

๑. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบประมาณทั้งหมด ๔,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น ๑. รายรับ ๒. รายจ่าย ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการป้องกัน โรคฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ๒.๒ จัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกันโรค เลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาคส่วน

งบประมาณ ทั้งหมด บูรณาการกับ G๕

ไตรมาส ที่ ๑

ไตรมาส ที่ ๒

ไตรมาส ที่ ๓

-

ไตรมาส ที่ ๔


12. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง

บวกกลาง +2

บวกสูง +3

คปสอ.

บวกต่ํา +1

ลดภาระในการติดตาม ประเมินผล

ลบต่ํา ลบ ลบสูง -1 กลาง - -3 2

รวม

+2

รพ.ชุมชน

ลดความแออัดในแผนก ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปผู้ป่วยนอก ผูป้ ่วยใน -โรซีสไม่เพิ่มขึ้น

+5

รพ.สต.

ลดภาระในการดูแล สุขภาพประชาชน

+3

ตัวแทนภาค ประชาชนได้รับการ ประชาชน ดูแลสุขภาพเต็มที่

+3

อปท. อสม.

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน ลดภาระในการดูแล สุขภาพประชาชน

รวม

+1 +2 16

13. ความเสีย่ งของโครงการ (เพิ่มโครงการที่ใช้งบเป็น........-............บาท) 13.1 ระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา ด้านการส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนในชุมชนเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน - อปท. - ประชาชน

คําอธิบาย ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้น - ไม่เห็นความสําคัญในการดําเนินงาน - ไม่ให้ความร่วมมือในการ - เพิ่มภาระในการปฏิบตั ิงาน ดําเนินงาน

ด้านกลุ่มเป้าหมาย อสม. แกนนําควบคุมโรค - อสม. ส่วนใหญ่มีภารกิจในการ - ทําให้การดําเนินงานไม่ ประกอบอาชีพทําให้ไม่ทมุ่ เทเวลาใน บรรลุตามเป้าหมาย ในการปฏิบตั งิ านได้เต็มที่


13.2 ความเสี่ยงที่สําคัญ 2 ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางกรบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบนํา แนวทางไปใช้

ต้นทุนทีอ่ าจเกิดขึ้น

ไม่ให้ความร่วมมือใน B การดําเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงให้เห็นความสําคัญ - ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. กําหนดเป็นนโยบายทีต่ ้องปฏิบตั ิ - สสจ.

ทําให้การดําเนินงาน B ไม่บรรลุเป้าหมาย

1. สร้าง อสม. แกนนําทีส่ ามารถให้ ความรู้สร้างทัศนคติทถี่ ูกต้องทั้งใน เรื่องโรคเลปโตสไปโรซีส การ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้องตลอดจนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ด้านสุขภาพ

- คปสอ. - รพ. - สสอ. - รพ.สต. - อปท.

๑๔. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สําคัญ ๑.แต่งตัง้ คณะกรรมการป้องกันโรค เลปโตสไปโรซีส อําเภอห้วยเม็ก ๒.ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติ ๓. จัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกันโรค เลปโตสไปโรซีส ร่วมกับทุกภาคส่วน ๔.มีระบบการเฝ้าระวังโรคในหมู่บ้าน ๕.ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพในพื้นที่ ๖. ประเมินผล / สรุปรายงานเสนอ ผู้บริหาร

ปี ๒๕๕๔ ต.ค พ.ย ธ.ค

ปี ๒๕๕๕ ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


๑๕. ลงนาม ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ (นายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงการ (นายสมศักดิ์ แหลมครบุรี) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ลงชื่อ......................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า) สาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก ลงชื่อ......................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายแพทย์วษิ ณุกร อ่อนประสงค์) ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก ประธาน คปสอ.ห้วยเม็ก

ลงชือ่ ...................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ (นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย) นายแพทย์เชีย่ วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สาธารณสุขจังหวัด โซน ๕

ห้วยเม็ก2  
ห้วยเม็ก2  

กลุุมเปาหมายผููรับประโยชนจากโครงการ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และภัยสุขภาพ พื้นที่เปาหมาย อําเภอหวยเม็ก ทุกตําบล /หมู...

Advertisement