Page 1

1. ชื่อโครงการ : ตําบลกุดปลาค้าวรวมพลังลดลูกน้ํายุงลาย ปี 2555 2. หัวหน้าโครงการ ( Goal Manager ) นางสาวสุรีมาศ จุ้ดศรี 3. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อําเภอเขาวง ตั้งแต่ปี 2550 – 2554 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 72, 44, 157, 73 และ 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 192.11, 117.4, 418.85, 194.75 และ 13.34 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ (รายงานทาง ระบาดวิทยา ศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอเขาวง ) กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ10 – 14 ปี รองลงมาคือ 15-24 ปี ,7-9 ปี ตามลําดับ จากกลุ่ม อายุของผู้ป่วยแสดงว่าผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วย สูงสุ ดคือ นั ก เรีย น/นั ก ศึก ษา พื้น ที่ที่เกิด การระบาด พบทั้งในเขตเทศบาลและเขตองค์ ก าร บริหารส่วนตําบล ส่วนใหญ่จะเกิดการระบาดในเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คณะทํางานลดโรค มีความตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อ พัฒนารู ปแบบการเฝ้า ระวัง ควบคุมและป้อ งกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชนและพัฒนาชุมชน ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยการกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้าง แรงจูงใจในการแก้ ปัญหาในชุม ชน ร่ วมกับมาตรการป้อ งกันและควบคุ มโรคไข้เลือ ดออกที่ เหมาะสม จากการตัดสินใจของชุมชน จากแนวทางดังกล่าวจะทําให้อําเภอเขาวง ได้รูปแบบใน การแก้ไ ขปั ญหาโรคไข้ เลือ ดออกและลดโอกาสเสี่ ยงต่อ การป่ วยด้วยโรคไข้ เลือ ดออกของ ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้

4. ความเชื่อมโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์

 ตอบสนองงานแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. เขาวง-นาคู / แผนโรงพยาบาลเขาวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบ ภูมิคมุ้ กันเพือ่ ลดผลกระทบโรคและภัย คุกคามสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบเฝ้า ระวังและระบบส่งต่อเพือ่ ลดผลกระทบจากโรค และภาวะคุกคามทางสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถ ลดการป่วยและตายด้วยโรคที่เป็นปัญหา ของจังหวัดได้

เป้าประสงค์ที่ 1 สามารถลดการป่วยและตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของ คปสอ.เขาวง-นาคูได้

ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ที่ 5 จํานวนโรคที่เป็น ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ที่ 1 ระดับความสัมฤทธิ์ ปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุล์ ดลงตามเกณฑ์ ผลของกระบวนการลดปัญหาการป่วยและตาย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ด้วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของ คปสอ.เขาวงนาคู


กลยุทธ์ที่ 7 ปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั่ว ทั้งจังหวัด เพื่อลดการป่วย ตาย ด้วยโรคที่ เป็นปัญหาของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมเชิง บูรณาการ

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแบบ บูรณาการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญของ คปสอ. เขาวง-นาคู

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดอัตราป่วยและป้องกันการตายจากโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 3. เพื่อลดอัตราความชุกลูกน้ํายุงลายให้นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ทุกหมู่บ้าน

6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต การดําเนินโครงการครั้งนี้ดําเนินการในพื้นที่ตําบลกุดปลาค้าว อําเภอ เขาวง จํานวน 7 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามตารางดังนี้ ประเด็น กลุม่ เป้าหมายผู้รับประโยชน์จาก โครงการ

พื้นที่ เป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ 1. บุคลากรสาธารณสุขอําเภอเขาวง 2. ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 2.1 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) 2.2 ผู้นําชุมชน 2.3 ผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัยโรงเรียน 2.4 ผูน้ ํานักเรียน 2.5 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 2.6 ประชาชน 3. กลุม่ เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในชุมชน 7 หมู่บ้านในเขตพื้นทีต่ ําบลกุดปลาค้าว อําเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์


6.2 ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ กิจกรรมหลัก คปสอ. 1. กําหนดโครงสร้างผู้มีส่วนร่วมในการ ดําเนินงานลดไข้เลือดออก

/

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแล ชุมชนให้ปลอดลูกน้ํายุงลายและโรค ไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชน

/

ผู้รบั ผิดชอบ รพ. สสอ. สอ.

/

/

3. ภาคีเครือข่ายดําเนินงานในชุมชนตามที่ ได้ตกลงในพันธะสัญญา 4. ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ ดําเนินงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน

/

กรอบการดําเนินงาน ภาคี เครือข่าย

/

/

/

/

/

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เครือข่ายในชุมชน 3. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 1. สํารวจชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหา 2. จัดประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างพันธะสัญญาใน การดําเนินงานโรคไข้เลือดออกโดยใช้หมู่ที่ 4 ตําบลกุดปลาค้าวเป็นพี่ เลี้ยงในการดําเนินงานเนือ่ งจากหมูท่ ี่ 4 ตําบลกุดปลาค้าวเป็นหมู่บ้านที่ ผลการดําเนินงานดีเด่นในปี 2553 3. ขอความร่วมมือจากแกนนํานักเรียนโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บํารุง ร่วมดําเนินกิจกรรมในชุมชน แบ่งโซนนักเรียนรับผิดชอบให้ชดั เจน 1. จัดทําเอกสารพันธะสัญญาแจกแก่ทกุ ครัวเรือน 2. จัดทําไวนิลพันธะสัญญาการดําเนินงานไข้เลือดออกติดประกาศไว้ ทุกหมู่บ้าน 1. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานร่วมกับชุมชนจํานวน 4 ครั้ง ตาม ประเด็น -ความรู้ ของภาคีเครือข่ายในการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก -การดําเนินงานตามพันธะสัญญา


-การลดค่าดัชนีลูกน้ําในชุมชน

6.2 ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ (ต่อ) กิจกรรมหลัก คปสอ.

5. คณะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก

/

ผู้รบั ผิดชอบ รพ. สสอ. สอ.

/

/

/

กรอบการดําเนินงาน ภาคี เครือข่าย

/

-ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ ประชาชน -ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของภาคีเครือข่าย 2. สรุป/ปรับแผนการดําเนินงาน 1. ประชุมทีมคณะทํางานวางแผน 2. ประสานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 4. สรุปบทเรียน


7. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 1. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน ไข้เลือดออกชัดเจน 2. ชุมชนมีการดําเนินงานตามพันธะสัญญาแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก 3. ภาคีเครือข่ายได้รับการติดตามประเมินผล และ สนับสนุนการดําเนินงาน 4. คณะทํางาน ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกัน

ผลลัพธ์ 1. เครือข่ายดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ทไี่ ด้รับ มอบหมาย 2. ชุมชนลดค่าดัชนีลูกน้ําได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. ประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก 4. คณะทํางานและภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้ ทบทวน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

8. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ 8.1 ผลผลิต

ตัวชีว้ ัด

ค่า เป้าหมาย 1 คําสั่ง

1. มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบการ 1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ดําเนินงานไข้เลือดออกชัดเจน และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน 2. ชุมชนมีการดําเนินงานตาม 2. ร้อยละครัวเรือนทีม่ กี าร ร้อยละ 80 พันธะสัญญาแก้ไขปัญหาโรค ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ไข้เลือดออก 3. ภาคีเครือข่ายได้รับการ 3. ร้อยละภาคีเครือข่ายได้รับ ร้อยละ 100 ติดตามประเมินผล และ การติดตามฯ 4 ครั้งต่อปี สนับสนุนการดําเนินงาน 4. คณะทํางาน ภาคีเครือข่าย 4. ร้อยละคณะทํางานและภาคี ร้อยละ 80 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเข้าร่วมเวที ถอดบทเรียนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด บทเรียน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ประเมินได้) ก.พ. 2555

เม.ย-ก.ย. 2555

เม.ย-ก.ย. 2555

ส.ค.-ก.ย. 2555


8. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ 8.1 ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด

1. เครือข่ายดําเนินงานตาม 1. ร้อยละเครือข่ายที่มกี าร บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ 2. ค่าดัชนีลกู น้ํายุงลาย 2. ชุมชนลดค่าดัชนีลูกน้ําได้ -ในชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน -ในวัด/โรงเรียน 3. ประชาชนมีความตระหนัก 3. ร้อยละครัวเรือนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม เกี่ยวกับการป้องกันโรค พันธะสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ไข้เลือดออก 4. มีการจัดทําเอกสารสรุป 4. คณะทํางานและภาคี เครือข่ายได้เรียนรู้ ทบทวนการ บทเรียน แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ค่า เป้าหมาย ร้อยละ 80

ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ประเมินได้) ก.พ.-ก.ย. 2555 เม.ย.-ก.ย. 2555

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10 เท่ากับ 0 ร้อยละ 80

เม.ย.-ก.ย. 2555

1 เรื่อง

ก.ย. 2555


9 รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก 1. กําหนดโครงสร้างผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานลด ไข้เลือดออก 1.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน/ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 1.2 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เครือข่ายใน ชุมชน 1.3 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนให้ ปลอดลูกน้ํายุงลายและโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนใน ชุมชน 2.1 สํารวจชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหา 2.2 จัดประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ สร้างพันธะสัญญาในการดําเนินงานโรคไข้เลือดออกโดย ใช้หมู่ที่ 4 ตําบลกุดปลาค้าวเป็นพี่เลี้ยงในการ ดําเนินงานเนือ่ งจากหมู่ที่ 4 ตําบลกุดปลาค้าวเป็น หมู่บ้านที่ผลการดําเนินงานดีเด่นในปี 2553 2.3 ขอความร่วมมือจากแกนนํานักเรียนโรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บํารุง ร่วมดําเนินกิจกรรมในชุมชน แบ่งโซนนักเรียนรับผิดชอบให้ชัดเจน

ผลผลิต ระยะเวลา(วดป.) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด คําสั่ง 1 ก.พ. ก.พ. นางสาวสุรีมาศ งบ คปสอ. จุ้ดศรีและคณะ 1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มใน การประชุมจํานวน 40 คน * 80 บาท * 1 วัน เป็นเงิน 3,200 บาท รวม 3,200 บาท

มี.ค.

มี.ค. นางสาวสุรีมาศ จุด้ งบ คปสอ. ศรีและคณะ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชาคม จํานวน 100 คน * 15 บาท * 7 หมู่บ้าน เป็น เงิน 10,500 บาท 2. ค่าตอบแทนแกนนํานักเรียนในการดําเนินงาน ติดตามควบคุมลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้าน จํานวน 5 คน * 100 บาท * 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,000 บาท รวม 12,500 บาท


9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ (ต่อ) ผลผลิต

ระยะเวลา (ว ด ป)

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก หน่วย

จํานวน เริ่มต้น

สิน้ สุด

3. ภาคีเครือข่ายดําเนินงานในชุมชนตามที่ได้ตกลงใน หมู่บ้าน พันธะสัญญา 3.1 จัดทําเอกสารพันธะสัญญาแจกแก่ทุกครัวเรือน 3.2 จัดทําไวนิลพันธะสัญญาการดําเนินงาน ไข้เลือดออกติดประกาศไว้ทุกหมู่บ้าน

7

เม.ย.

ก.ย.

4. ติดตามประเมินผล สนับสนุนการดําเนินงานของภาคี เครือข่ายในชุมชน 4.1 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานร่วมกับชุมชน จํานวน 4 ครั้ง ตามประเด็น -ความรู้ ของภาคีเครือข่ายในการจัดการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก -การดําเนินงานตามพันธะสัญญา -การลดค่าดัชนีลูกน้ําในชุมชน -ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออกของประชาชน -ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของ

4

เม.ย.

ก.ย.

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ภาคีเครือข่าย

งบประมาณ

งบ คปสอ. 1. ค่าถ่ายเอกสารพันธะสัญญา จํานวน 600 แผ่น * 0.50 บาท เป็นเงิน 300 บาท 2. ค่าจัดทําแผ่นไวนิลจํานวน 300 บาท * 7 แผ่น เป็นเงิน 2,100 บาท รวม 2,400 บาท นางสาวสุรีมาศ จุ้ด งบ คปสอ. ศรีและคณะ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมติดตามผล ร่วมกับภาคี การดําเนินงาน จํานวน 40 คน * 15 บาท * 4 เครือข่าย ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท รวม 2,400 บาท


ภาคีเครือข่าย 4.2 สรุป/ปรับแผนการดําเนินงาน 9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ (ต่อ) ผลผลิต

ระยะเวลา (ว ด ผู้รับผิดชอบ ป) กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก งบประมาณ กิจกรรม หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด 5. คณะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวที ครั้ง 1 ส.ค. ก.ย. นางสาวสุรีมาศ จุ้ด งบ คปสอ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาโรค ศรีและคณะ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเตรียมจัด ไข้เลือดออก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 40 คน * 15 บาท 5.1 ประชุมทีมคณะทํางานวางแผน เป็นเงิน 600 บาท 5.2 ประสานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม 2. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใน 5.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 75 คน * 80 5.4 สรุปบทเรียน บาท * 1 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 6,600 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,100 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถถัวเฉลีย่ จ่ายได้ทุกรายการ ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ ( นางสาวสุรีมาศ จุ้ดศรี ) ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายวิโรจน์ กอบางยาง ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธาน คปสอ.เขาวง-นาคู

ลงชื่อ................................ผู้อนุมตั ิโครงการ ( ) ตําแหน่ง ..................................................................... สาธารณสุขเขตพื้นที่...


10. ผู้รบั ผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ ชือ่ ผูร้ ับผิดชอบ ผู้สนับสนุนโครงการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (Project Sponsor) กาฬสินธุ์ (เขตพื้นที่ 2) ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลเขาวง สาธารณสุขอําเภอเขาวง หัวหน้าโครงการ น.ส.สุรีมาศ จุด้ ศรี (Project Manager) ทีมผู้ร่วมโครงการ นางรุ่งทิพย์ อารมณ์สวะ (Project Team) นางอมรพันธุ์ แข็งแรง นายชาญณรงค์ สิงห์บรรณ นางสาววรรณภา สังฆะมณี นางสาวรวมพร ศรีรังษ์ นายยุทธพงศ์ วรสาร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้อนุมัติโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการและผู้ติดตามกํากับดูแล โครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบ ความสําเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบทั้งหมด 27,100 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมา ไตรมาส ไตรมาสที่ ไตรมาส ณทั้งหมด ที่ 1 2 ที่ 3 1. รายรับ 27,100 2.รายจ่าย 27,100 1. กําหนดโครงสร้างผู้มีส่วนร่วมใน 3,200 การดําเนินงานลดไข้เลือดออก 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน 12, 500 การดูแลชุมชนให้ปลอดลูกน้ํายุงลาย และโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนใน ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายดําเนินงานในชุมชน 2,400 ตามที่ได้ตกลงในพันธะสัญญา 4. ติดตามประเมินผล สนับสนุนการ 2,400 ดําเนินงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน 5. คณะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด

ไตรมาสที่ 4

-

6,600


บทเรียนการแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก 12. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่เกี่ยวข้อง บวกสูง บวกกลาง บวกต่ํา (+3) (+2) (+1) คปอสอ./ -ลดภาระใน โรงพยาบาล/ การดูแล รักษา สสอ./สอ./PCU โรคระบาด -เจ้าหน้าที่เกิด ความตระหนัก, มีความพร้อมใน การปฏิบัติ หน้าที่ ตลอดเวลา อปท. -เป็นที่ ยอมรับของ ชุมชน -เป็นส่วน หนึ่งของทีม สุขภาพชุมชน ตัวแทนภาค -ได้พัฒนา ประชาชน ศักยภาพในการ (ผูน้ ําชุมชน, อส เป็นผูน้ ําด้าน ม.) สุขภาพในชุมชน -มีความรู้ความ เข้าใจในการเฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และสามารถ นําไป ประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับ

ลบต่ํา ลบกลาง (-1) (-2)

ลบสูง (-3)

รวม

+3

+2

+3


บริบทของชุมชน ได้

12. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่เกี่ยวข้อง บวกสูง บวกกลาง บวกต่ํา (+3) (+2) (+1) ครู -ป็นที่ ยอมรับของ ชุมชน -เป็นส่วน หนึ่งของทีม สุขภาพชุมชน นักเรียน -ลดอัตรา ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ในกลุ่ม นักเรียน -มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ จัดการโรค ไข้เลือดออก ได้ด้วยตนเอง รวม +6 +6

ลบต่ํา ลบกลาง (-1) (-2)

ลบสูง (-3)

รวม

+2

+2

+12

13.ความเสี่ยงของโครงการ 13.1 การระบุความเสีย่ ง ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา คําอธิบาย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กิจกรรมการดําเนินงานตาม - กิจกรรมตามโครงการ ต้องมีการดําเนินการ ภาคีเครือข่ายไม่สามารถ โครงการไม่ต่อเนือ่ ง อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความตระหนักให้กับ รวมกลุม่ ดําเนินการอย่าง ประชาชน และสร้างบรรยากาศในการร่วม ต่อเนือ่ งได้เนือ่ งจากมีขอ้ จํากัด


กลุม่ ของภาคีเครือข่าย ทําให้การขับเคลื่อน มาตรการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงสําคัญ (2) ความเสี่ยง

2.ภาคีเครือข่ายไม่สามารถ รวมกลุม่ ดําเนินการอย่าง ต่อเนือ่ งได้เนือ่ งจากมีขอ้ จํากัด ในบทบาทหน้าที่หลักกับเวลา ในการดําเนินงาน

ในบทบาทหน้าที่หลักกับเวลาใน การดําเนินงาน

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง

ผู้รบั ผิดชอบ นํา แนวทางไปใช้

A

- เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข กระตุ้นและสร้างพลังภาคี เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง - สนับสนุนสือ่ /เอกสาร ความรู้ในการดําเนินงาน ของภาคีเครือข่าย -ประชาสัมพันธ์สร้าง กระแสสังคมผ่านหอ กระจายข่าว,วิทยุชมุ ชน,การ ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน -คณะทํางานมีการติดต่อ สอบถามความก้าวหน้าของ โครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทํางาน

ต้นทุนที่ อาจ เกิดขึ้น -


14. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สําคัญ

ปี 2554 ต.ค.

1. กําหนดโครงสร้างผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานลด ไข้เลือดออก 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนให้ ปลอดลูกน้ํายุงลายและโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนใน ชุมชน 3. ภาคีเครือข่ายดําเนินงานในชุมชนตามที่ได้ตกลงใน พันธะสัญญา 4. ติดตามประเมินผล สนับสนุนการดําเนินงานของ ภาคีเครือข่ายในชุมชน 5. คณะทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก

พ.ย.

ปี 2555 ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เขาวงนาคู2  

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 ระดับความสัมฤทธิ์ ผลของกระบวนการลดปญหาการปวยและตาย ดวยโรคที่เปนปญหาสําคัญของ คปสอ.เขาวง- นาคู 4. ความเชื่อมโยงและสอด...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you