Page 1

1

แผนปฏิบตั กิ าร คปสอ กุฉินารายณ์ ปี งบประมาณ 2555 1. ชื อโครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู งปฏิ บตั ิงานอย่างมีความสุ ขบนพื"นฐานวัฒนธรรมองค์กร ที'เข้มแข็ง คปสอ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 2. หัวหน้ าโครงการ : นางอดาวัน ชมศิริ , นายวัชรชัย ใจศิริ 3. ความสํ าคัญ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบนั การดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ต่างมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่า "คน" เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา ( Intellectual Capital) ที'ไม่สามารถวัดออกมาเป็ นมูลค่าได้ดว้ ยตนเอง การมีบุคลากรทีม' ีความรู ้ความสามารถ เป็ นคนดีมฝี ี มือเป็ นสิ' งที'องค์กรจะต้องรี บดําเนินการอย่างต่อเนื'อง นัน' คือ การพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร และตามพระราชบัญญัตบิ ริ หารบุคคลแนวใหม่ ของภาครัฐ มีปรัชญา แนวคิด เพื'อให้ขา้ ราชการไทยเป็ นคน " เก่ ง ดี และมีความสุ ข" และให้มีระบบการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และประเมินผลการปฏิบตั ิงานที'ดี มีการสร้ างแรงจูงใจ สร้ างขวัญกําลังใจให้กบั บุคลากรมี ความรู ้ สึกอยากที'จะทํางานและรักองค์กร สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพตามสมรรถนะและบทบาท ภารกิจที'รับผิดชอบ จนเป็ นบุคลากรที'มีขีดความสามารถสู ง ( Competency model) มีขวัญกําลังใจที'ดี มีความสุ ข ในการทํางานบนพื"นฐานวัฒนธรรมองค์กรทีเ' ข้มแข็ง จนพัฒนาเป็ นองค์กรที'มีสมรรถนะสู ง ( High Performance Organization) สามารถบริ หารจัดการบุคลากรที'มีขดี ความสามารถสู ง (Talent management) และเป็ นองค์กรที'มี วัฒนธรรมทีเ' ข้มแข็งต่อไป ดังนั"น คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพจึงได้จดั ทําโครงการพัฒนา บุคลากรให้มีสมรรถนะสู งปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ขบนพื"นฐานวัฒนธรรมองค์กรที'เข้มแข็ง คปสอ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี งบประมาณ 2555 เพื'อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที'วางไว้


2

4. ความเชือมโยงและสอดคล้ อง ตอบสนองยุทธศาสตร์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ตอบ สนองงานประจํา / ผลผลิตกระทรวง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6 การสร้ างระบบสุ ขภาพบนฐานความรู้ด้วยการ ระบบการพัฒนาบุคลากร จัดการความรู้ เป้าประสงค์ 13 : บุคลากรที่ทํางานด้านสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์มี ผลผลิ ต ร ะ บบก ารพั ฒ น าบุ ค ลากร มี สมรรถนะสู งปฏิ บั ติ งานอย่ างมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานวั ฒนธรรมองค์ ก รที่ ประสิ ทธิ ภาพ เข้มแข็ง

ตัวชี:วัดเป้าประสงค์ 14 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ความสําเร็จ กิจกรรมหลัก ของการดํา เนิ น งานการพั ฒนาบุ ค ลากรและการสร้ า งความสุ ขในการ 1. พัฒนาบุคลากรให้ มีส มรรถนะตามหน้ าที ทํางานบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์ก รที่เข้มแข็ง รั บผิด ชอบ (Functional competency) และ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตัวชี:วัดได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ 2. ปรับปรุงสถานบริการสุ ขภาพตาม มาตรฐานของ Healthy and Quality work place 3. สร้ างวัฒนธรรมองค์ กร 4. ส่ งเสริมให้ มีกลุ่มกิจกรรมสั มพันธ์ ระดับ คปสอ. 5. ส่ งเสริมการนํ าธรรมะมาปฏิบัติมาปรั บใช้ ในการทํางานให้ มีความสุ ข ค่ าเป้าหมาย ร้ อยละ 80 ตัวชี:วัด 1. ร้ อ ยละของสถานบริ ก ารที มี บุ ค ลากร ประเมิน Competency 2. ร้ อยละของสถานบริ การสุ ขภาพทีได้ มาตรฐานของ Healthy and Quality work place 3. ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย 4. ร้ อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้ าที กลยุทธ์ : การบริ หารจัดการบุคลากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ


3

5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพือ' พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสู งปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ขบนพื"นฐานวัฒนธรรมองค์กรที'เข้มแข็ง 2. เพือ' ตอบสนองตัวชี" วดั และเป้ าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์ 3. เพือ' ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื'อง 6. ขอบเขตและกระบวนการทีสํ าคัญ 6.1 ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้ าหมาย พื"นที'ทางภูมศิ าสตร์ เป้ าหมาย

ขอบเขตโครงการ เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ คปสอ.กุฉินารายณ์ - รพ.สต. ทั"ง 17 แห่ ง - PCU 1 แห่ ง

6.2 ขั:นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชื'อมโยงเป็ นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็ น 1) ประเมิน Competency ; หา gap - ทบทวนพัฒ นาความรู ้ ใ นการประเมิ น Competency (Core & Functional competency ; ทุกคนโดยแบ่งเป็ นกลุ่ม เช่น นักวิชาการ, พยาบาลเวชปฏิบ ตั ิ , หน. ต้องเข้าทุกกลุม่ (Functional) ทํา 2 รุ่ นๆละ 1 วัน เดือน 7-8 ธันวาคม 54 -ทุกหน่วยประเมิน competency 1 สัปดาห์ , สรุ ป หา gap -ทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล( IDP)  รพ.สต.  สสอ. รพ. คปสอ - นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร(ตามตําแหน่งงาน) มกราคม 55 (1 วัน) 2) สร้ า งความสุ ขด้ว ยการพัฒ นาสถานที' ท ํ า งานตามมาตรฐานของ Healthy and Quality work place - 5 ส ; Big cleaning day -เยี'ยมชมสถานที' ทาํ งานในรพ.สต.ทุกแห่ ง 3) ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง - สร้ างกลุ่มสัมพันธ์ ด้วยธรรมะ ในกลุ่ม จนท. ปฏิ บตั ิ ธรรมตามความ สมัครใจให้สมํ'าเสมอ เช่น วัดนาขาม, วัดหลวงปู่ จาม หรื อวันสําคัญเช่น วันที' 5 ธค. วันขึ"นปี ใหม่ - การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื' อง - ยึด ผป.เป็ นสําคัญ(ประทับใจ,ปลอดภัย) - องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ - การทํางานเป็ นทีม(การมีส่วนร่ วม,รับผิดชอบในงาน,ธรรมาภิบาล) - ติดตามการดําเนิ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. พั ฒ นาร ะบบการป ระ เ มิ น Competency ของบุคลากร 2. พัฒนาสถานบริ การสุ ขภาพให้ได้ มาตรฐานของ Healthy and Quality work place 3. ประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย 4. ประเมินความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที'


4


5

7. ผลลัพธ์ ของโครงการ ผลลัพธ์ 1. บุคลากรให้มีสมรรถนะสู งในงานที'รับผิดชอบปฏิ บตั ิงานอย่างมีความสุ ขบนพื"นฐานวัฒนธรรมองค์กร ที'เข้มแข็ง 2. คปสอ.กุฉินารายณ์มสี ถานบริ การสุ ขภาพตามมาตรฐานของ Healthy and Quality work place 3. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ 4. เจ้าหน้าที'มีความพึงพอใจและความสุ ขในการทํางาน 8. ตัวชี:วัดความสํ าเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1. คปสอ.กุฉินารายณ์ มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะสู งปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ขบนพื"นฐาน วัฒนธรรมองค์กรทีเ' ข้มแข็ง

2. คปสอ.กุฉินารายณ์มสี ถานบริการสุ ขภาพตาม มาตรฐานของ Healthy and Quality work place

3. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ 4. เจ้าหน้าที'มีความพึงพอใจและความสุ ขในการทํางาน

ตัวชี:วัด ค่ าเป้าหมาย ระยะเวลา 1. ร้ อยละของสถานบริ การทีมี >80 ต.ค.54 -ก.ย. 55 บุ ค ลากรประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ Competency 2. ร้ อยละของสถานบริการ สุ ขภาพทีได้ มาตรฐานของ Healthy and Quality work place

>80

ต.ค.54 -ก.ย. 55

3. ร้ อยละความพึงพอใจของ ผู้ป่วย

>80

ต.ค.54 -ก.ย. 55

4. ร้ อยละความพึงพอใจใน บรรยากาศการทํางานและ คุณภาพชี วติ ของเจ้ าหน้ าที

>80

ต.ค.54 -ก.ย. 55


9.รายละเอียดโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต หน่ วย จํานวน

1) ประเมิน Competency ; หา gap - ทบทวนพัฒนาความรู ้ ในการประเมิน Com ; ทุก คนโดย ครั: ง แบ่ งเป็ นกลุ่ ม เช่ น นักวิชาการ, พยาบาลเวชปฏิ บตั ิ, หน. ต้องเข้าทุกกลุ่ม(Functional) ทํา 2 รุ่ นๆละ 1 วัน เดือน 7-8 ธันวาคม 54 -ประเมิน competency 1 สัปดาห์ , สรุ ป หา gap ครั: ง -ทํา IDP  รพ.สต.  สสอ. คปสอ ครั: ง -มกราคม 55 ( 1 วัน) นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากรตาม ครั: ง ตําแหน่งงาน

2) สร้ า งสถานที' ตามมาตรฐานของ Healthy and Quality work place - 5 ส ; Big cleaning day - เยีย' มชมทุกแห่ง (สัญจร)

ครั: ง

2

2 1 1

ระยะเวลา (ว ด ป) เริมต้ น สิ:นสุ ด 7-8 ธ.ค. 54

ม.ค. 55 ม.ค. 55 ม.ค. 55

ม.ค. 55 ม.ค. 55 ม.ค. 55

1.นางอดาวัน ชมศิริ 2. นายวัชรชัย ใจศิริ

งบประมาณ

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง40คน*2รุ่ น*80 บาท = 6,400 บาท - ค่าเอกสาร 3,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง40คน*80บาท = 3,200 บาท รวมทั"งสิ" น 12,600 บาท

12 พ.ย.54

ครั: ง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

12

ก.ย. 55

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง12ครั"ง*1,000บาท = 12,000 บาท (ใช้เงินบํารุงโรงพยาบาลและเงิน บํารุ ง รพ.สต.)


7

กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลา (ว ด ป)

หน่ วย จํานวน

เริมต้ น

สิ:นสุ ด

ครั: ง

1

ธ.ค.54

ธ.ค.54

- ธรรมะ กลุ่ม จนท. ปฏิบตั ิธรรมวันสําคัญ เช่ น 5 ธค. เทศกาลเข้าพรรษา

ครั: ง

>3

พ.ย. 54

ก.ย.55

4) ประเมินความพึงพอใจ(แบบฟอร์ มของ จว.

ครั: ง

1

ก.พ.55

ครั: ง

1

พ.ย. 54

ก.ย.55

ครั: ง

3

มี.ค..55

ก.ย.55

ครั: ง

1

ส.ค.55

ส.ค.55

3) ส่ งเสริ มให้มีกลุ่มสัมพันธ์ - กีฬาเชื'อมสัมพันธ์

5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื' อง - ประชุมชี" แจงเจ้าหน้าที'เกี'ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิ 5.1 ยึด ผป.เป็ นสําคัญ(ประทับใจ,ปลอดภัย) 5. 2 องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 5.3 การทํางานเป็ นทีม(การมีส่วนร่ วม,รับผิดชอบในงาน ,ธรรมาภิบาล) - ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางการสร้ า งวัฒ นธรรม องค์กร ทุก 3 เดือน 6)จัดประกวด - บุคลากรที'ปฏิบตั ิงานและมีจริ ยธรรมในการทํางานดีเด่น -หน่วยงานที'มี Healthy and Quality work place ดีเด่น

รวมงบประมาณทั:งสิ:น 12,600 บาท ( สี หมืนเจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน ) โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ ใช้เงินบํารุ งโรงพยาบาล ใช้เงินบํารุ งโรงพยาบาลและเงินบํารุ ง รพ.สต.

ให้ใบประกาศเกียรติคุณ


8

10. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ งในโครงการ Project Sponsor

Project Manager Project Team

ชือผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้ าทีความรั บผิดชอบ

นพ.พิสิทธิu เอื"อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด กาฬสิ นธุ์ 1.นางอดาวัน ชมศิริ 2.นายวัชรชัย ใจศิริ

อนุมตั ิให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั"งเป็ นที'ปรึ กษาของโครงการ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คอ.สป.กุฉินารายณ์

- ประสานบุคลากรผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นคณะกรรมการร่ วมในการวางแผนงาน และขับเคลื'อนการดําเนิ นงาน - ร่ วมกันจัดทําแผนยกระดับขวัญกําลังใจและความสุ ขในการทํางานของ บุคลากร - ร่ วมจัดทําแบบประเมินผลขวัญกําลังใจและความสุ ขในการทํางานของ บุคลากร - ร่ วมจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการที'กาํ หนด - ติดตามและประเมินผล

รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็ จและดูแลบริ หารโครงการ โดยรวม

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด โครงการใช้งบทั"งหมดเป็ นเงินทั:งสิ:น 37,600 บาท ดังรายละเอียดดังนี" ประเด็น

งบประมาณ ทั:งหมด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

1. รายรับ 2.รายจ่าย 2.1 ค่าอาหารผูเ้ ข้ารับการอบรม 2.2 ค่าวิทยากร รวม 12. ประโยชน์ ทีจะได้รับ ด้ านผลประโยชน์ โครงการ (ทางสังคม) ผู้ทีเกียวข้ อง บวกสู ง บวกกลาง บวกตํา (+3) (+2) (+1) สสอ./สอ. รพช. สสจ.

รวม

ลบตํา (-1)

ลบกลาง (-2)

ลบสู ง (-3)

รวม


9

13. ความเสี ยงของโครงการ 13.1.การระบุความเสี ยง ประเด็นทีต้ องพิจารณา 1. ความครอบคลุม

คําอธิบาย ความครอบคลุมในการพัฒนา บุคลากรครบถ้วน

ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน: - บุคลากรมี competency ไม่ครบตามเกณฑ์ที'กาํ หนด

14. ลงนาม ชื'อ .......................................... ผูเ้ สนอโครงการ ( นางอดาวัน ชมศิริ ) ตําแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิ เศษ กรรมการ คปสอ.กุฉินารายณ์

ชื'อ ..........................................

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

( นายสายัณห์ ใจทาน ) ตําแหน่ง สาธารณสุ ขอําเภอกุฉินารายณ์ รองประธาน คปสอ.กุฉิ นารายณ์

ชื'อ ..........................................

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

( นาย นพดล เสรี รัตน์ ) ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ นารายณ์ ประธาน คปสอ. กุฉินารายณ์

ชื'อ .......................................... ( ) ตําแหน่ง

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ


10

15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการจัดการความรู้เพือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กิจกรรมทีสํ าคัญ

ปี 2554 ต.ค.

1. ประเมิน Competency ; หา gap - ทบทวนพัฒนาความรู้ ในการประเมิน Com ; ทุกคนโดยแบ่งเป็ น กลุ่ ม เช่ น นักวิช าการ, พยาบาลเวชปฏิ บตั ิ, หน.ต้องเข้าทุ กกลุ่ม (Functional) ทํา 2 รุ่ นๆละ 1 วัน เดือน 7-8 ธันวาคม 54 -ประเมิน competency 1 สัปดาห์ , สรุ ป หา gap -ทํา IDP  รพ.สต.  สสอ. คปสอ -มกราคม 55 ( 1 วัน) นําเสนอแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่ ง งาน

พ.ย.

ปี 2555 ธ.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 

 

 

  

2. สร้ างสถานที'ตามมาตรฐานของ Healthy and Quality work place - 5 ส ; Big cleaning day - เยีย' มชมทุกแห่ง (สัญจร) 3. ส่ งเสริ มให้มีกลุ่มสัมพันธ์ - กีฬาเชื'อมสัมพันธ์ - ธรรมะ กลุ่ม จนท. ปฏิบตั ิธรรมวันสําคัญ เช่ น 5 ธค. เทศกาลเข้าพรรษา

ม.ค.

 4. ประเมินความพึงพอใจ(แบบฟอร์ มของ จว.)


11 กิจกรรมทีสํ าคัญ ต.ค.

5. การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื' อง - ประชุ มชี"แจงเจ้าหน้าที'เ กี'ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ 1) ยึด ผป.เป็ นสําคัญ(ประทับใจ,ปลอดภัย) 2) องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 3) การทํางานเป็ นทีม(การมีส่วนร่ วม,รับผิดชอบในงาน,ธรรมาภิ บาล) - ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร 6)จัดประกวด - บุคลากรที'ปฏิบตั ิงานและมีจริ ยธรรมในการทํางานดีเด่น -หน่วยงานที'มี Healthy and Quality work place ดีเด่น

ปี 2555

ปี 2554 พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.แผน HRD แก้ไข 541124  

แผนปฏิบัติการ คปสอ กุฉินารายณ์ ปีงบประมาณ 2555 1 สมรรถนะสู งปฏิ บั ติ งานอย างมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานวั ฒนธรรมองค ก รที่ เขมแข็ง 2 ระบบการพ...

แผน HRD แก้ไข 541124  

แผนปฏิบัติการ คปสอ กุฉินารายณ์ ปีงบประมาณ 2555 1 สมรรถนะสู งปฏิ บั ติ งานอย างมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานวั ฒนธรรมองค ก รที่ เขมแข็ง 2 ระบบการพ...

Advertisement