Page 1

โครงการ ส่ งเสริมการเข้ าถึงบริ การด้ านการแพทย์แผนไทย √ โครงการตอบสนองกลยุทธ์

โครงการตอบสนองแผนงานประจํา

ผู้จดั การโครงการ (Project Manager) นางสาวจริ ยา แก้วคําภา ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project team) นายไพรัตน์ ห้วยทราย , นางชนิดาพร กว้างสวาสดิ2 , นางสาวปัทมาพร ปั กไคหัง

สรุ ปสาระสํ าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาการจัดบริ การแพทย์แผนไทย ในสถานบริ การให้ได้ตามมาตรฐาน 2.เพื= อพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริ การในชุมชน

ความสอดคล้ อง เป้ าประสงค์ดา้ นสุขภาพจังหวัดที= 6. มีทางเลือกสุ ขภาพที=หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและ สากล รู ้เท่าทันและพึ= งตนเองได้ ตัวชีEวดั เป้ าประสงค์ที= 6. ร้อยละของสถานบริ การสาธารณสุขที=บรรลุความสําเร็ จการพัฒนางาน แพทย์แผนไทยของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ในระดับ 5

ขอบเขตโครงการ  กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

 พืน* ที,ดําเนินการ

หมู่ที= 1,2,3,8,9,10,11,12 และ15

ตัวชี*วัดผลสํ าเร็จโครงการ ผลผลิต / ผลลัพธ์

ตัวชี*วัด ผลผลิต /ผลลัพธ์

ค่ าเป้าหมาย

ผลผลิต 1. จัดให้มีบริ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริ การ

1. สถานบริ การสาธารณสุขที=จดั ให้มีบริ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื= อง

100 %

1. ร้อยละของสถานบริ การสาธารณสุ ขที= บรรลุความสําเร็ จ การพัฒนางานแพทย์แผนไทย

100 %

ผลลัพธ์ 1. สถานบริ การสาธารณสุ ขมีการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก อย่างต่อเนื= อง


รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลัก/ย่อย ( ตามลําดับเริ,มต้ นถึงสิ*นสุด) 1. ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนเพื=อเข้ารับบริ การ 2.จัดทําลูกประคบ พิมเสนนํEา ยาหม่อง/จัดหาอุปกรณ์ที= จําเป็ นในงานแพทย์แผนไทย 3. ให้บริ การแพทย์แผนไทยในสถานบริ การ อาทิ การ นวดบําบัดรักษา ฟืE นฟู, ประคบ, อบสมุนไพร ,จําหน่าย/ จ่ายยาสมุนไพร 4. ออกเยี=ยมบ้านโดยนักกายภาพบําบัดและแพทย์แผนไทย 5.ให้ความรู ้แก่ผูพ้ ิการในเรื= องการบริ หารร่ างกาย การ ช่วยเหลือตนเอง การดูแลสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) หน่ วย จํานวน เริ= มต้น สิE นสุด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

(เจ้าภาพกิจกรรม)

(ระบุตามหมวดงบประมาณ) หมวดค่ าจ้าง - ค่าตอบแทนผูใ้ ห้บริ การแพทย์แผนไทย สัปดาห์ ละ 5 วัน (ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ) จํานวน 1 คน x 20 วัน x 200 บาท x 10 เดือน เป็ นเงิน 40,000 บาท หมวดค่ าวัสดุ - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทาํ ลูกประคบ ,สมุนไพร ที=จาํ เป็ นในงานแผนไทย เป็ นเงิน 5,000 บาท - ค่าวัสดุสาธิ ตอุปกรณ์นวดเท้า,นวดหลัง เป็ นเงิน 1,000 บาท หมวดตอบแทน - บูรณาการกับโครงการติดตามเยี=ยมผูป้ ่ วยที= บา้ น รวม 46,000 บาท (สี หมื นหกพันบาทถ้ วน)

ประชาชนใน เขตพืEนที= รับผิดชอบ

ธ.ค. 54 ก.ย. 55 -นางสาวจริ ยา แก้วคําภา -พนักงานผูช้ ่วยแพทย์แผน ไทย 372 ชม. ธ.ค. 54 ก.ย. 55 - จนท. รพ.สต.คําบง

ผูพ้ ิการ อัม พฤกษ์ อัมพาต ข้อติ ด ข้อเสื= อม

ธ.ค. 54 ก.ย. 55 ธ.ค. 54 ก.ย. 55

รวมงบประมาณทั*งสิ*น 45,000 บาท (สี,หมื,นห้ าพันพันบาทถ้ วน) งบประมาณเบิกจาก เงิน บํารุงโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลคําบง โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ลงชื=อผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื=อผูเ้ ห็ น ชอบโครงการ

ลงชื=อผูเ้ ห็ นชอบโครงการ

ลงชื=อผูอ้ นุมตั ิโครงการ

…………………………… (นายไพรัตน์ ห้วยทราย ) ผอ.รพ.สต.คําบง

…………………………….. (นายครสวรรค์ พิมนิ สัย) สาธารณสุขอําเภอห้วยผึEง

……………………………… (นายไพฑูรย์ อุไรชื=น) ประธาน คปสอ.ห้วยผึEง

…………………………… (นายสมเกียรติ ดวงมณี ) นายอําเภอห้วยผึEง

ห้วยผึ้ง2  

พืนทีีดําเนินการ หมู่ทีี 1,2,3,8,9,10,11,12 และ15 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ขอบเขตโครงการ สรุ ปสาระสํ าคัญของโครงการ โครงการ ส่...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you