Page 1

1. ชือโครงการ การสร้ างนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพตําบลบ้ านกุดบอด ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 2. หัวหน้ าโครงการ นายชัยสิ ทธิ. พลกล้า 3. หลักการและเหตุผล การพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุ ขหรื อ ระบบสุ ขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีการสร้ างสุ ขภาพของบุ คคลครอบครั ว และชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนเป็ นเจ้าของสภาวะสุ ขภาพชุมชน” ดังนั2น รพ.สต.จะต้องปรั บบทบาทของ ผูใ้ ห้บริ การแบบตั2งรับ หรื อชี2นาํ ด้านสุ ขภาพของประชาชน มาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและทําหน้าที5 เชื5 อมประสานภาค ส่ ว นต่ าง ๆ ของชุ มชน เข้ามาดําเนิ น งานร่ วมกันผลัก ดัน ให้เกิ ดการสร้ างสุ ข ภาพให้มากขึ2 น ลดภาวะการณ์ เจ็บป่ วย ควบคุมสิ5งแวดล้อมรอบตัวให้เกิดสมดุลแห่ งสุ ขภาพชุมชน ประชาชน ชุมชน ภาคีเครื อข่ ายทั2งภาครั ฐ และท้องถิ5น มีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในการดําเนิ นงาน พัฒนาขับเคลื5อนพลังชุ มชนร่ วมกันอย่างต่ อเนื5 อง เกิ ด เป็ นระบบสุ ขภาพชุ มชนที5 คลอบคลุมถึง การกิ นพออยู่พอดี ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข และความมัน5 คงในชี วิตได้ อย่างยัง5 ยืน สื บเนื องจากรัฐบาลมีนโยบายทีจะส่ งเสริ มให้คนไทยอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขทั"งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ สามารถดํารงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีครอบครัวทีอบอุ่น มัน คง มีสงั คมทีเข้มแข็ง ทั"งไม่ทอดทิ"ง คนทุกข์ยาก และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมด้านสุขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ3ศรี ความเป็ นมนุษย์ เป็ นสังคม แห่ งการเรี ยนรู้ เกื"อกูล เอื"ออาทรในชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะกุล่มคนพิเศษทางสังคม นับว่าเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ทั"งยังขาดการดูแลอย่างครอบคลุมในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ในสังคม เช่น ด้านการดูแลสุ ขภาพ , ด้านการประกอบอาชีพ , ด้านสวัสดิการต่าง ๆ จากหน่ วยงานทีเกียวข้อง และยังขาด โอกาสในการรับรู้และการแสดงออกถึงความคิด ความต้องการของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม รพ.สต.บ้านกุดบอด มีการพัฒนางานดูแลสุ ขภาพผูส้ ูงอายุมาอย่างต่อเนื องทั"งด้านการตั"งรับ และบริ การ เชิงรุ ก โดยพัฒนาการดูแลครอบคลุมทั"ง การรักษา ส่ งเสริ ม ควบคุมป้ องกัน และฟื" นฟูสุขภาพ ได้ดาํ เนิ นงาน กิจกรรมพัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที นักจัดการสุ ขภาพ รวมทั"งเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมบูรณาการ โครงการในการดูแลผูส้ ูงอายุมาตั"งแต่ปี 2552 – 2554 อย่างต่อเนื อง จากสรุ ปบทเรี ยนการทํางาน ยังพบปั ญหา อุปสรรคอยูค่ ือ จากการออกติดตามเยีย มครอบครัว ผูส้ ูงอายุ จากการสังเกต สอบถามในการติดตามเยีย ม ครอบครัว ปั ญหาทีพบโดยทัว ไป คือ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ขาดความ ต่อเนื องการทํางานของกลุ่มดูแลในชุมชน ขาดการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน ขาดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้กลุ่มทีดูแลคน พิเศษของแต่ละชุมชน เหล่านี"ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านสุ ขภาพรวมถึงขาดโอกาสทีจะมีคุณภาพชีวิตทีดี ตามทีควรจะเป็ น เพือให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มผูส้ ูงอายุ รพ.สต. บ้าน กุดบอด และเครื อข่ายชุมชน จึงจัดทํา โครงการ การสร้ างนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วน ร่ วมของชุ มชนและโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลบ้ านกุดบอด ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์


เพื5อให้เกิดกระบวนการดําเนิ นงานทีสาํ คัญ คือ เสริ มสร้ างศักยภาพด้านความรู้โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการ ดูแลสุ ขภาพ ผูส้ ูงอายุ แบบมีส่วนร่ วมให้เป็ นไปตามความต้องการและแก้ไขปั ญหาของชุมชน ให้เกิดความเอื"อ อาทรในครอบครัว สังคม ชุมชน ร่ วมคิดร่ วมทํา จนเกิดพึงพาตนเองได้ในทุก ๆ ด้านของชุมชนแบบเข้มแข็ง และยัง ยืนต่อไป. 4.วัตถุประสงค์ 1. เพือให้ทอ้ งถินและชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพผูส้ ูงอายุแบบองค์รวมและครอบคลุม กลุ่มเป้ าหมายในระดับชุมชน 2. เพือสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยใช้บริ บทของชุมชน 3. เพือสร้างกลุ่มจิตอาสา ในการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน 4.เพือการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ประสบการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน 5. ความเชือมโยงและสอดคล้ อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุ ขภาพจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ( พ.ศ. 2551-พ.ศ.2555 ) ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 . การสร้างวัฒนธรรมสุ ขภาพและวิถีชีวิตทีมีความสุ ขในสังคมแห่ งสุ ขภาวะ เป้าประสงค์ ที 10 สังคมกาฬสิ นธุเ์ ป็ นสังคมทีไม่ทอดทิ"งคนทุกข์ยากดูแลรักษาคนจนคนทุกข์ยากและ ผูด้ อ้ ยโอกาสด้านสุ ขภาพอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิ3ศรี ความเป็ นมนุษย์ ตัวชี%วดั เป้าประสงค์ ที 11 ร้อยละของชุมชนทีมีระดับความสําเร็ จในการจัดการด้านสุ ขภาพ" คนพิเศษทาง สังคม" ได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็ นองค์รวม กลยุทธ์ : 12. สร้างสังคมสุ ขภาพเอื"ออาทร 6. ขอบเขตและกระบวนการทีสําคัญ 6.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมาย ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ ติดเตียง/ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 70 คน อสม. จาก 4 โซนๆ ละ 5 คน รวมเป็ น 20 คน จิตอาสา จาก 4 โซนๆ ละ 5 คน รวมเป็ น 20 คน พื"นทีทางภูมิศาสตร์ เป้ าหมาย รพ.สต.บ้านกุดบอด ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสิ นธุ์ 4 หมู่บา้ น โซนหนองแสง 4 หมู่บา้ น โซนกุดบอดเหนื อ 4 หมู่บา้ น โซนกุดบอดใต้ 4 หมู่บา้ น โซนนาวี รวม 16 หมู่บา้ น ในพื"นทีตาํ บลสงเปลือย


6.2 ขั%นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ ( ระบุความเชือมโยงเป็ นกระบวนการตามหลัก P-D-C-A-S ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม สสอ./ รพ.สต. องค์กร อื น ๆ CUP ในชุมชน อปท. 1. ประชุมชี2แจงกรอบ นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานผูส้ ูงอายุและ ทบทวน วิเคราะห์องค์กรและความต้องการของชุมชน   

2.การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 2.1 การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแล ผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง

2.2 การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ และผูส้ ูงอายุกลุ่ม ติดบ้าน และติดเตียง

โดยแสดงเป็ น ) กรอบการดําเนินงาน 1. ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ร่ วมกับ นัก จัด การสุ ข ภาพชุ มชน ประชุ มทบทวน วิ เคราะห์ องค์กรและความต้องการของชุ มชน เพือหาแนวทาง ในการดําเนิ น งานและจัด ทํา แผนงานโครงการ และ กําหนดบทบาทหน้าทีผรู้ ับผิดชอบโครงการ 2.1 คณะทํางานฯ จัดเวที แลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่ กนั ฟังประสบการณ์ การดูแลผูส้ ู งอายุ กลุ่มติ ดบ้านและติ ด เตียง ของผูด้ ูแล หรื อตัวผูส้ ู งอายุเอง เพือใช้เป็ นข้อมูล ในการวางแผนการให้ค วามรู้ และการดู แลสุ ข ภาพที ถูกต้องและตรงกับความต้องการและบริ บทของชุ มชน ทีแท้จริ ง 2.2 คณะทํางานฯ จัดอบรมเพือให้ความรู้ แก่กลุ่มผูด้ ูแล ผูส้ ูงอายุ และผูส้ ู งอายุกลุ่มติ ดบ้าน และติ ดเตี ยง โดย เนื" อ หาในการอบรม ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของ กลุ่มเป้ าหมาย ทีได้จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้


สสอ./ CUP 2.3 การอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. และกลุ่มจิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุใน  ชุมชน พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ูงอายุในสถานทีจริ ง และแจ้งพี เลี"ยงทีรับผิดชอบ ผูส้ ูงอายุในแต่ละโซน กิจกรรม

2.4 อสม. และกลุ่มจิตอาสา ออกติดตามและให้คาํ แนะนํา เยีย ม ยามถามไถ่ ผูส้ ูงอายุในความรับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ รพ.สต. องค์กร อืนๆ ในชุมชน อปท.   

2.5 ประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแล ผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ของกลุ่มจิตอาสาและ อสม. ทุก 2 เดือน2.6 สรุ ปผลการดําเนิ นงานและจัดทํารู ปเล่มรายงานผลการ ดําเนิ นงานตามโครงการกรอบการดําเนินงาน 2.3 คณะทํางานฯ จัดอบรมเพือให้ความรู้ แก่กลุ่ม อสม. และกลุ่มจิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน เพือเป็ นพีเลี"ยง แก่ ก ลุ่ มผูด้ ู แล และกลุ่ มผูส้ ู งอายุ โดยเนื" อหาในการ อบรม ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ที ได้ จากการจัดเวที แลกเปลียนเรี ยนรู้ พร้ อมฝึ กปฏิบตั ิ การ ดูแลผูส้ ูงอายุในสถานทีจริ ง 2.4 อสม. และกลุ่ ม จิ ต อาสา ออกติ ด ตามและให้ คําแนะนํา เยีย มยามถามไถ่ ผูส้ ูงอายุในความรับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั"ง 2.5 ประเมิ น สภาวะสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของ ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียงทุกครั"ง 2.6 ประชุมกลุ่มจิตอาสา อสม. และจนท. สาธารณสุ ข ทุก 2 เดือน เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟัง ประสบการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง เพือค้นหาสิ งดีๆ และปั ญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไข ปั ญหาร่ วมกัน 2.7 สรุ ปผลการดําเนิ นงานและจัดทํารู ปเล่มรายงานผล การดําเนินงานตามโครงการ


7.ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ ผลผลิต ( ผลทีเ กิดขึน% ขณะทําโครงการ ) 1.มีแกนนํา ( อสม.) ทีมีศกั ยภาพในการดูแลสุ ขภาวะ ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงในแต่ละชุมชน 2.มีจิตอาสา ทีมีศกั ยภาพ ในการดูแลสุ ขภาวะผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงในแต่ละชุมชน 3.มีแนวทางในการดูแลสุ ขภาวะผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียง ตามบริ บทของชุมชน

8. ตัวชี%วดั ความสํ าเร็จของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.มีแกนนํา ( อสม.) ทีมีศกั ยภาพในการดูแล สุ ขภาวะผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงใน แต่ละชุมชน 2.มีจิตอาสา ทีมีศกั ยภาพ ในการดูแล สุ ขภาวะผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงใน แต่ละชุมชน 3.มีแนวทางในการดูแลสุ ขภาวะผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ตามบริ บทของ ชุมชน 4.ชุมชนมีการดําเนิ นงานตามแนวทางในการ ดูแลสุ ขภาวะผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติด เตียง ตามบริ บทของชุมชน 5.ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ได้รับ การดูแลแบบองค์รวม 6.เกิดนวตกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนอืน

ผลลัพธ์ (ผลทีเ กิดหลังเสร็จสิ%นโครงการ) 1.ชุมชนมีการดําเนิ นงานตามแนวทางในการดูแลสุ ข ภาวะผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ตามบริ บท ของชุมชน 2.ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ได้รับการดูแล แบบองค์รวม 3.เกิดนวตกรรมการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนอืน

ตัวชี%วดั /ค่ าเป้าหมาย - ชุมชนมีแกนนํา(อสม.) ทีมีศกั ยภาพในการดูแล สุ ขภาพผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง โซนละ 5 คน - ชุ มชนมี จิ ต อาสา ที มี ศ กั ยภาพในการดู แ ล สุ ขภาพผูส้ ู งอายุก ลุ่มติ ดบ้า นและติ ดเตี ยง โซน ละ 5 คน - ร้อยละ 100 ของชุมชนมีแนวทางในการดูแล สุ ขภาวะผูส้ ู งอายุก ลุ่มติ ดบ้านและติ ดเตี ยง ตาม บริ บทของชุมชน - ร้อยละ 80 ของผูส้ ู งอายุก ลุ่มติ ดบ้านและติด เตียง ได้รับการดูแลแบบองค์รวม

ระยะเวลา ก.พ 55

- มีนวตกรรมดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน อย่างน้อย 1 เรื อง

ก.ค 55

ก.พ 55

ก.พ 55

มี.ค 55 – ก.ค 55


9. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก 1. ประชุมชี2แจงกรอบ นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานผูส้ ูงอายุและ ทบทวน วิเคราะห์องค์กรและความต้องการของชุมชน 2.การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 2.1 การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแล ผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง 2.2 การอบรมให้ความรู ้แก่กลุ่มผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ และผูส้ ูงอายุกลุ่มติด บ้าน และติดเตียง 2.3 การอบรมให้ความรู ้ แก่ อสม. และกลุ่มจิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุใน ชุมชน พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ูงอายุในสถานทีจริ ง ตัวแทนจาก 4 โซนๆ ละ 10 คน (อสม. 5 คน จิตอาสา 5 คน) 2.4 อสม. และกลุ่มจิตอาสา ออกติดตามและให้คาํ แนะนํา เยีย มยาม ถามไถ่ ผูส้ ูงอายุในความรับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั"ง ติดต่อกัน 5 เดือน 2.5 ประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแล ผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ของกลุ่มจิตอาสาและ อสม. ทุก 2 เดือน 2.6 สรุ ปผลการดําเนินงานและจัดทํารู ปเล่มรายงานผลการดําเนิ นงาน ตามโครงการ

ระยะเวลา ดําเนินการ จํานวน เริมต้ น สิ%นสุ ด 15 ก.พ 55 ก.พ 55

ผลผลิต หน่ วย คน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

นายชัยสิทธิ3 พลกล้า

คน

70

ม.ค 55

ม.ค 55

1. ค่ าอาหารกลางวัน อาหารว่ างและเครื องดื ม 70 คน X 80 บาท X 1 วัน = 5,600 บาท

-

-

ม.ค 55

ก.พ 55

2. ค่ า อาหารกลางวัน อาหารว่า งและเครื องดื ม 70 คน X 80 บาท X 1 วัน = 5,600 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื องดืม 40 คน X 80 บาท X 2 วัน = 6,400 บาท

ก.พ 55 ก.พ 55

มี.ค 55 ก.ค 55 มี.ค 55 ก.ค 55

ส.ค 55

ส.ค 55

3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื องดืม 40 คน X 80 บาท X 5 วัน = 16,000 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื องดื ม 70 คน X 80 บาท X 3 ครั"ง = 16,800 บาท รวมงบประมาณทั%งหมด 50,400 บาท (ใช้ งบประมาณจากโครงการ CBL และบูรณา การกับงบกองทุนสุ ขภาพระดับพืน% ที)


10. р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╣Бр╕ер╕░р╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕гр╕░р╣Бр╕кр╣Ар╕Зр╕┤р╕Щр╕кр╕Ф р╣Бр╕Ьр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Кр╣Й р╕Ир╣Ир╕▓р╕вр╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Гр╕Кр╣Й р╕Зр╕Ър╕Чр╕▒%р╕Зр╕лр╕бр╕Ф 50,400 р╕Ър╕▓р╕Ч р╕гр╕▓р╕вр╕ер╕░р╣Ар╕нр╕╡р╕вр╕Фр╕Фр╕▒р╕Зр╕Щр╕╡% р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Фр╣Зр╕Щ р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕У р╣Др╕Хр╕гр╕бр╕▓р╕кр╕Чр╕╡ р╣Др╕Хр╕гр╕бр╕▓р╕кр╕Чр╕╡ р╣Др╕Хр╕гр╕бр╕▓р╕кр╕Чр╕╡ 1 2 3 1. р╕гр╕▓р╕вр╕гр╕▒р╕Ъ 50,400 2. р╕гр╕▓р╕вр╕Ир╣Ир╕▓р╕в 1. р╕Др╣И р╕▓ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣И р╕▓ р╕Зр╣Бр╕ер╕░ 5,600 р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖ р╕б р╕Бр╕▓р╕гр╕Ир╕▒р╕Ф р╣Ар╕зр╕Чр╕╡ р╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡ р╕в р╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕в р╕Щр╕гр╕╣р╣Й р╣Ар╕ер╣Ир╕▓р╕кр╕╣р╣Ир╕Бр╕Щр╕▒ р╕Яр╕▒р╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ур╣Мр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Хр╕┤р╕Фр╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Хр╕┤р╕Фр╣Ар╕Хр╕╡р╕вр╕З 2. р╕Др╣И р╕▓ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣И р╕▓ р╕Зр╣Бр╕ер╕░ 5,600 р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖ р╕б р╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╣Гр╕лр╣Й р╕Д р╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Й р╣Б р╕Бр╣И р╕Б р╕ер╕╕р╣И р╕б р╕Ьр╕╣р╕Фр╣Й р╕╣р╣Бр╕ер╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕ р╣Бр╕ер╕░р╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Хр╕┤ р╕Фр╕Ър╣Йр╕▓р╕Щ р╣Бр╕ер╕░р╕Хр╕┤р╕Фр╣Ар╕Хр╕╡р╕вр╕З 3. р╕Др╣И р╕▓ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣И р╕▓ р╕Зр╣Бр╕ер╕░ 6,400 р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖ р╕бр╕Бр╕▓р╕гр╕нр╕Ър╕гр╕бр╣Гр╕лр╣Йр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕╣р╣Й р╣Бр╕Бр╣И р╕нр╕кр╕б. р╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Ир╕┤ р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓р╕Фр╕╣ р╣Бр╕ер╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣ р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕р╣Гр╕Щр╕Кр╕╕ р╕бр╕Кр╕Щ р╕Юр╕гр╣Йр╕нр╕бр╕Эр╕╢ р╕Бр╕Ыр╕Пр╕┤р╕Ър╕Хр╕▒ р╕┤р╕Бр╕▓р╕г 4. р╕Др╣И р╕▓ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣И р╕▓ р╕Зр╣Бр╕ер╕░ 16,000 р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖ р╕б р╕нр╕кр╕б. р╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Ир╕┤ р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓ р╕нр╕нр╕Б р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╣Бр╕ер╕░р╣Гр╕лр╣Йр╕Др╕▓р╣Н р╣Бр╕Щр╕░р╕Щр╣Нр╕▓ р╣Ар╕вр╕╡р╕в р╕бр╕вр╕▓р╕бр╕Цр╕▓р╕бр╣Др╕Цр╣И р╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣ р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕р╣Гр╕Щр╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕▒ р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Ф р╕Кр╕нр╕Ъ р╣Ар╕Фр╕╖ р╕нр╕Щр╕ер╕░ 1 р╕Др╕гр╕▒"р╕З р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╣Ир╕нр╕Бр╕▒р╕Щ 5 р╣Ар╕Фр╕╖р╕нр╕Щ 5. р╕Др╣Ир╕▓р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕Бр╕ер╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕Щ р╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕зр╣Ир╕▓р╕Зр╣Бр╕ер╕░ р╣Ар╕Др╕гр╕╖ р╕нр╕Зр╕Фр╕╖р╕б р╕Ыр╕гр╕░р╕Кр╕╕р╕бр╣Бр╕ер╕Бр╣Ар╕Ыр╕ер╕╡р╕вр╕Щр╣Ар╕гр╕╡ р╕вр╕Щр╕гр╕╣р╣Й р╣Ар╕ер╣Ир╕▓ р╕кр╕╣р╣Ир╕Бр╕Щр╕▒ р╕Яр╕▒р╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Ър╕Бр╕▓р╕гр╕Ур╣Мр╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕Ьр╕╣р╕кр╣Й р╕╣р╕Зр╕нр╕▓р╕вр╕╕ р╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Хр╕┤р╕Фр╕Ър╣Йр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Хр╕┤р╕Фр╣Ар╕Хр╕╡р╕вр╕З р╕Вр╕нр╕Зр╕Бр╕ер╕╕р╣Ир╕бр╕Ир╕┤р╕Х р╕нр╕▓р╕кр╕▓р╣Бр╕ер╕░ р╕нр╕кр╕б.р╕Чр╕╕р╕Б 2 р╣Ар╕Фр╕╖р╕нр╕Щ р╕гр╕зр╕бр╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Чр╕▒%р╕Зр╕лр╕бр╕Ф 50,400 р╕Ър╕▓р╕Ч (р╣Гр╕Кр╣Й р╕Зр╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╕бр╕▓р╕Ур╕Ир╕▓р╕Бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г CBL р╣Бр╕ер╕░р╕Ър╕╣р╕гр╕Ур╕▓р╕Бр╕▓р╕гр╕Бр╕▒р╕Ър╕Зр╕Ър╕Бр╕нр╕Зр╕Чр╕╕р╕Щр╕кр╕╕ р╕Вр╕ар╕▓р╕Юр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Юр╕╖р╕Щ% р╕Чр╕╡)

р╣Др╕Хр╕гр╕бр╕▓р╕кр╕Чр╕╡ 4

16,800


11. р╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕Хр╣Нр╕▓р╣Бр╕лр╕Щр╣И р╕Зр╣Гр╕Щр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Ьр╕╣р╣Йр╕кр╕Щр╕▒р╕Ър╕кр╕Щр╕╕р╕Щр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г ( Project Sponsor ) р╕лр╕▒р╕зр╕лр╕Щр╣Й р╕▓р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г ( Project Manager )

р╕Чр╕╡р╕бр╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╣Ир╕зр╕бр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г( Project Team )

р╕Кр╕╖р╕нр╕Ьр╕╣р╣Йр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕Ьр╕╣р╕нр╣Й р╕▓р╣Н р╕Щр╕зр╕вр╕Бр╕▓р╕гр╣Вр╕гр╕Зр╕Юр╕вр╕▓р╕Ър╕▓р╕ер╣Ар╕Вр╕▓р╕зр╕З р╕кр╕▓р╕Шр╕▓р╕гр╕Ур╕кр╕╕ р╕Вр╕нр╣Нр╕▓р╣Ар╕ар╕нр╣Ар╕Вр╕▓р╕зр╕З р╕Щр╕▓р╕вр╕Кр╕▒р╕вр╕кр╕┤ р╕Чр╕Шр╕┤3 р╕Юр╕ер╕Бр╕ер╣Йр╕▓

р╕Щр╕▓р╕вр╕Кр╕▒р╕вр╕кр╕┤ р╕Чр╕Шр╕┤3 р╕Юр╕ер╕Бр╕ер╣Йр╕▓ р╕Щр╕▓р╕Зр╕Щр╕Др╕гр╕Чр╕▒р╕в р╕Ир╕┤р╕Хр╕гр╕Кр╕╖р╕Щ р╕Щр╕▓р╕Зр╕нр╕бр╕гр╕Юр╕▒р╕Щр╕Шр╣М р╣Бр╕Вр╣Зр╕Зр╣Бр╕гр╕З р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Ир╕┤р╕гр╕▓р╕ар╕гр╕Ур╣М р╕кр╕╕ р╕зр╕гр╕гр╕Ур╕ар╕▒р╕Бр╕Фр╕╡ р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Бр╕▓р╕Нр╕Ир╕Щр╕▓ р╕Ир╕Зр╕лр╕бр╕▒р╕Щ р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕Ир╕┤р╕гр╕ар╕┤р╕Нр╕Нр╕▓р╕ар╕▒р╕Чр╕г р╕зр╕┤р╕Кр╕вр╕▒ р╣Вр╕в р╕Щр╕▓р╕Зр╕кр╕▓р╕зр╕зр╕гр╕╕ р╕Ур╕гр╕▒р╕Хр╕Щр╣М р╕Чр╕┤р╕Юр╕вр╣Мр╕кр╕┤р╕Зр╕лр╣М р╕Чр╕╡р╕б р╕нр╕кр╕б. р╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕ер╕кр╕Зр╣Ар╕Ыр╕ер╕╖р╕нр╕в р╕Чр╕╡р╕б р╕Ир╕┤р╕Хр╕нр╕▓р╕кр╕▓ р╕Хр╣Нр╕▓р╕Ър╕ер╕кр╕Зр╣Ар╕Ыр╕ер╕╖р╕нр╕в

12. р╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣М р╕Чр╕╡р╕Ир╕░р╣Др╕Фр╣Й р╕гр╕▒р╕Ър╕Фр╣Й р╕▓р╕Щр╕Ьр╕ер╕Ыр╕гр╕░р╣Вр╕вр╕Кр╕Щр╣М р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г ( р╕Чр╕▓р╕Зр╕кр╕▒ р╕Зр╕Др╕б ) р╕Ьр╕╣р╣Йр╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╕в р╕зр╕Вр╣Й р╕нр╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕кр╕╣ р╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕Бр╕ер╕▓р╕З р╕Ър╕зр╕Бр╕Хр╣Нр╕▓ р╕ер╕Ър╕Хр╣Нр╕▓ (+3) (+2) (+1) (-1)  р╕кр╕кр╕н.  р╕гр╕Ю.р╕кр╕Х.  р╕нр╕Ыр╕Ч р╕н р╕З р╕Др╣М р╕Б р╕г р╣Г р╕Щ р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕гр╕зр╕бр╕Ър╕Чр╕Ър╕▓р╕Чр╕лр╕Щр╣Й р╕▓р╕Чр╕╡р╕Др╕зр╕▓р╕бр╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ъ р╕нр╕Щр╕╕ р╕бр╕Хр╕▒ р╕┤ р╣Гр╕лр╣Й р╕Б р╕▓р╕гр╕кр╕Щр╕▒ р╕Ър╕кр╕Щр╕╕ р╕Щ р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕гр╕зр╕бр╕Чр╕▒"р╕Зр╣Ар╕Ыр╣З р╕Щр╕Чр╕╡р╕Ыр╕гр╕╢ р╕Бр╕йр╕▓р╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕гр╕▒ р╕Ъ р╕Ьр╕┤ р╕Ф р╕Кр╕нр╕Ъ р╕Ьр╕ер╕▒р╕Б р╕Фр╕▒р╕Щ р╣Гр╕лр╣Й р╣В р╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕г р╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Ър╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕Ир╣Бр╕ер╕░р╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕Ър╕гр╕┤ р╕лр╕▓р╕г р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╣Вр╕Фр╕вр╕гр╕зр╕б -р╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤ р╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Хр╕▓р╕бр╣Бр╕Ьр╕Щр╕Чр╕╡р╕зр╕▓р╕Зр╣Др╕зр╣Й -р╕гр╕▒р╕Ър╕Ьр╕┤р╕Фр╕Кр╕нр╕Ър╕Фр╕╣р╣Бр╕ер╕Ър╕гр╕┤ р╕Бр╕▓р╕гр╕Ьр╕ер╕▒р╕Бр╕Фр╕▒р╕Щр╣Гр╕лр╣Й р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Ыр╕гр╕░р╕кр╕Ър╕Др╕зр╕▓р╕бр╕кр╣Нр╕▓р╣Ар╕гр╣З р╕И - р╕кр╕гр╕╕ р╕Ыр╕Ьр╕ер╕Бр╕▓р╕гр╕Фр╣Нр╕▓р╣Ар╕Щр╕┤ р╕Щр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕б - р╕Хр╕┤р╕Фр╕Хр╕▓р╕бр╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕бр╕┤р╕Щр╕Ьр╕е

р╕ер╕Ър╕Бр╕ер╕▓р╕З (-2)

р╕ер╕Ър╕кр╕╣ р╕З (-3)

р╕гр╕зр╕б +3 +3 +3 +3 12


13. โครงการอืน ทีเกีย วข้ อง ชือโครงการอืน ทีสมั พันธ์

โครงการ เสริ มสร้างเครื อข่าย บริ การการดูแลคนพิเศษของรพ. สต.ร่ วมกับเครื อข่ายชุมชน โครงการบูรณาการเครื อข่ายทุก ภาคส่ วนเพือขับเคลือน เป้ าประสงค์สุขภาพดีสู่วิถีชุมชน

โครงการอืนเป็ น โครงการอืนเป็ น โครงการอืนเป็ น รายละเอียดลักษณะ โครงการต้นนํ"า โครงการทีตอ้ งทํา โครงการปลาย ความสัมพันธ์ ร่ วมกัน นํ"า  โครงการในระดับ คป สอ. 

14.ความเสี ยงของโครงการ ประเด็นทีต้องพิจารณา คําอธิบาย 1.ด้านส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนในชุมชนเข้ามามี - ไม่เห็นความสําคัญในการ ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผนสุ ขภาพชุมชน ดําเนิ นงาน - อปท. - เพิมภาระในการปฏิบตั ิงาน - ประชาชน - ผูส้ ูงอายุ 2.ด้านสร้างองค์ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชน - ไม่มีความรู้ในการจัดทําแผน ชุมชน 3.ด้านระบบการติดตามและประเมินผลแผน - การติดตามทีไม่ต่อเนื อง สุ ขภาพชุมชน 4. ด้านความสอดคล้องของระยะเวลาในการ - ช่วงเวลาในการจัดทําแผนไม่ จัดทําแผนสุ ขภาพชุมชนของ อปท. กับ ตรงกัน สาธารณสุ ข 5. ด้านสร้างติดตามความรู้การดูแลสุ ขภาพ คน - ไม่มีความรู้ทีจะสามารถไป พิเศษทางสังคม แก่แกนนําในชุมชน ดูแลกลุ่มเป้ าหมาย

โครงการในระดับ คป สอ.

ความเสี ยงทีอ าจจะเกิดขึน% - ไม่ให้ความร่ วมมือในการ ดําเนิ นงาน

- ไม่สามารถจัดทําแผนได้ตาม วัตถุประสงค์ - การจัดทําแผนไม่บรรลุ เป้ าหมาย - ไม่มีการบูรณาการแผนให้ สอดคล้อง - การดูแลสุ ขภาพกลุ่มเป้ าหมาย ไม่ได้ตามมาตรฐาน


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมทีสําคัญ 1. ประชุมชี2แจงกรอบ นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานผูส้ ูงอายุและ ทบทวน วิเคราะห์องค์กรและความต้องการของชุมชน 2.การดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 2.1 การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแล ผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง 2.2 การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ และผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียง 2.3 การอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. และกลุ่มจิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการดูแลผูส้ ูงอายุในสถานทีจริ ง ตัวแทนจาก 4 โซนๆ ละ 10 คน (อสม. 5 คน จิตอาสา 5 คน) 2.4 อสม. และกลุ่มจิตอาสา ออกติดตามและให้คาํ แนะนํา เยีย มยามถามไถ่ ผูส้ ูงอายุในความรับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั"ง ติดต่อกัน 5 เดือน 2.5 ประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้ เล่าสู่กนั ฟังประสบการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง ของกลุ่มจิตอาสาและ อสม.ทุก 2 เดือน 2.6 สรุ ปผลการดําเนิ นงานและจัดทํารู ปเล่มรายงานผลการดําเนิ นงานตาม โครงการ

ปี 2554 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2555 เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.


ลงชือ ……………………ผูเ้ สนอโครงการ (นายชัยสิ ทธิ3 พลกล้า) นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ

ลงชือ …………………………………ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายแพทย์วิโรจน์ กอบางยาง ) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขาวง

ลงชือ …………………………………ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายนพรัตน์ ไทยแท้ ) สาธารณสุ ขอําเภอเขาวง

ลงชือ …………………………………ผูอ้ นุ มตั ิโครงการ (.นายรณชิต พุทธลา.) นายอําเภอเขาวง

เขาวงนาคู1  

รพ.สต. องค์กร ในชุมชน 6.2 ขันตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ ( ระบุความเชืือมโยงเป็ นกระบวนการตามหลัก P-D-C-A-S โดยแสดงเป็ น ) กิจกรร...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you