Page 1

การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาและตอบโต้ภัยสุ ขภาพตามมาตรฐานและแนวทาง ปฏิบัตงิ านทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลือ" นที"เร็ว SRRT อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี 2555 1.ชื"อโครงการ : การเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาและตอบโต้ภยั สุขภาพตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิงานที มเฝ้ าระวังสอบสวน เคลื$อนที$เร็ ว SRRT จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี 2555 2.หัวหน้าโครงการ : นายสิ ริชยั นามทรรศนี ย ์ กลุ่มงาน ศูนย์ระบาดวิทยา อําเภอกุฉิ นารายณ์ 3. ความสําคัญ หลักการ และเหตุผล ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื$อนที$เร็ ว (SRRT) เป็ นกลไกสําคัญของหน่วยงานและองค์กรที$ มีภารกิจในการป้ องกันควบคุมโรค ซึ$ งมีความหลากหลายของหน่วยงาน เช่น ทีม SRRT ของอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคเขต สํานักระบาดวิทยา สํานักวิชาการของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล และหน่ วยแพทย์ทหาร ความ แตกต่างของหน่วยงานทําให้จาํ เป็ นต้องมีมาตรฐานที ม เพื$ อเป็ น กรอบการพัฒนาและเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของที ม SRRT ให้มี ศักยภาพและประสิ ทธิภาพสู งสุด รวมทั?งสามารถสนธิกาํ ลังหรื อสนับสนุนซึ$ งกันและกันได้เป็ นอย่างดีมาตรฐานทีม SRRT ฉบับแรก จัดทําเมื$อ พ.ศ. 2548 โดยมีบริ บทคือ ความจําเป็ นที$ทุกพื? นที$ตอ้ งเตรี ยมการรองรับปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ พื?นที$ (ระดับ อําเภอและศูนย์บริ การสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร) ส่วนใหญ่เคยปฏิบตั ิงานด้านการรายงานโรคที$เฝ้ าระวังฯ (รง.506) แต่ไม่เคย สอบสวนโรคเองมาก่อน มาตรฐานทีมจึ งเน้นหนักที$การเฝ้ าระวังและสอบสวนโรค การชี?นาํ การพัฒนาและการประเมินเป็ นบทบาท ที$ส่วนกลางดําเนิ นการ ขณะนี? บริ บทของทีม SRRT เปลี$ยนไป สามในสี$ ของทีมระดับอําเภอมีความรู ้และทักษะในการสอบสวนโรคเป็ นอย่างดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นมีความเข้มแข็งขึ?น พร้อมที$ จะดําเนิ นงานระงับโรคติดต่อตามหน้าที$ที$กาํ หนดในกฎหมาย มีการผลักดัน ด้านนโยบายให้บูรณาการงานอนามัยสิ$ งแวดล้อมเข้าเป็ นส่ วนหนึ$ งของทีม SRRT และมีขอ้ กําหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) ให้ทุกประเทศเร่ งรัดพัฒนาขีดความสามารถด้านการเฝ้ าระวังและตอบสนองทางสาธารณสุข ปั จจัยต่างๆ เหล่านี? ส่งผล ให้ตอ้ งปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐาน SRRT ฉบับใหม่ รวมถึงปรับวิธีการพัฒนาและการประเมินให้เป็ นบทบาทของทีม SRRT เอง โดยใช้มาตรฐานเป็ นกรอบและแนวทาง หลักการหนึ$ งของการมาตรฐานคือ "มาตรฐานต้องทันสมัยอยูเ่ สมอ" มาตรฐาน SRRT ก็เช่นเดียวกัน มาตรฐาน SRRT ฉบับใหม่จะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาทีมงาน เพิ$ มขีดความสามารถและเพิ$ มประสิ ทธิ ภาพผลงานของที ม งานระบาดวิทยา กลุม่ งานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาสิ นธุ์ จึ งได้เขียนโครงการนี? เพื$อให้ทีมเป็ นทีม SRRT มืออาชีพ (Professional SRRT) ในที$ สุด 4. ความเชื"อมโยงและสอดคล้ อง √ ตอบสนองยุทธศาสตร์ สุขภาพจังหวัดกาฬสิ นธุ์

√ ตอบสนองงานประจํา/ผลผลิตกระทรวง

1.การพัฒนายุทธศาสตร์ และการส่ งเสริ มสนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้ า งระบบภู มิคุ ้มกัน เพื$ อลดผลกระทบจากโรคและภัย 2.การพัฒนาบุคลากร ทั?งการฝึ กอบรม และการพัฒนาระหว่าง คุกคามสุ ขภาพ งาน(On the job training) 3.การพัฒนาระบบปฏิบตั ิงาน ด้านเฝ้ าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคขั?นต้น 4.การพัฒนาเครื อข่ายทีม SRRT

และ


2 1.ด้านความเป็ นทีม เป้าประสงค์ G4 มี ร ะบบภู มิคุ ้มกัน ที$ ส ามารถรองรั บความพร้ อ มในการลด 2.ด้านความพร้อม ผลกระทบจากโรคและภัยคุมคามทางสุขภาพได้อย่างทันการณ์ 3.ด้านความสามารถการปฏิบตั ิงาน 4.ด้านผลงาน ตัวชี<วัดเป้าประสงค์ 1.ด้านความเป็ นทีม คือ การจัดตั?งทีม ,ศักยภาพวิชาการ ร้อยละของ คปสอ.ที$ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบภูมิคุม้ กันที$ 2.ด้านความพร้อม คือ คน ,สิ$ งสนับสนุน ,แผนงาน สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัย 3.ด้านความสามารถการปฏิบตั ิงาน คือ การเฝ้ าระวังเตือนภัย , คุกคามสุ ขภาพได้อย่างทันการณ์ การประเมินสถานการณ์/รายงาน/แจ้งเหตุ ,การสอบสวนโรคภัย สุขภาพ ,ควบคุมโรคขั?นต้น

กลยุทธ์ ปฏิรูประบบการจัดการโรคที$เป็ นปั ญหาสําคัญของจังหวัด

4.ด้านผลงาน คือ ผลงานแจ้งเตือน/รายงาน ,ผลงานการ สอบสวนโรคครบถ้วน ,ผลงานสอบสวนโรคและควบคุมโรคมี คุณภาพ ,ผลงานสอบสวนโรคเร็ ว ,เขียนรายงานสอบสวนโรค ได้ดี ,มีผลงานทางวิชาการจากการสอบสวนโรค เพื$อให้ศนู ย์ระบาดวิทยาระดับอําเภอทุกแห่ งปฏิบตั ิตาม มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิงานที มเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื$อนที$ เร็ ว (SRRT) ปี 2555

5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื$ อให้มีการพัฒนาศักยภาพ และการเตรี ยมพร้อมของทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบลให้มีขีดความสามารถในการเฝ้ าระวัง สอบสวน และตอบสนอง เร่ งด่วนต่อภาวะฉุ กเฉิ นทางสุขภาพที$เกิดขึ?นในพื?นที$ได้ 2. เพื$ อให้มีการเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางระบาดวิทยา 3. เพื$ อให้มีการออกสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. เพื$ อให้มีการควบคุมการระบาดในพื?นที$ ไม่ให้เกิดการระบาดเป็ นวงกว้าง 6. เพื$ อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคที$สําคัญแก่หน่วยงานที$เกี$ยวข้องและเผยแพร่ ผลการการศึกษา วิจยั ต่าง ๆ ที$เกี$ยวข้อง 6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขตในการดําเนินงาน ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุม่ เป้ าหมาย ทีมสอบสวนเคลื$อนที$เร็ วระดับอําเภอผ่านมาตรฐาน ระดับ Basic และเป้ าหมาย ปฏิบตั ิงานที มเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื$อนที$ เร็ ว (SRRT) ปี 2555 โดยมาตรฐาน SRRT มี 3 ระดับดังนี? 1.ไม่ผ่าน 2.ผ่านระดับ Basic 3.ผ่านระดับ Special พื?นที$เป้ าหมาย ศูนย์ระบาดอําเภอ

ตามคู่มือมาตรฐานและแนวทาง


6.2 ขั<นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ


7. ผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ ผลผลิต (ผลที"เกิดขึน< ขณะทําโครงการ)

ผลลัพธ์ (ผลที"เกิดหลังเสร็จสิ<นโครงการ)

1.มี เ ป็ นศูนย์เฝ้ าระวัง ทางระบาดวิท ยาและตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น ทาง สุขภาพที$มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นเอกเทศสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง 2.ศุน ย์เ ฝ้ าระวัง ระวังทางระบาดวิท ยาและตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น ทาง สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SRRT ในระดับ Basic ทุกแห่ ง 3.มี ข่าวกรองและการเตือนภัยทางระบาดวิทยาตามสถานการณ์ การ ระบาดของโรคตามฤดูการและโรคติดเชื?อต่างๆ 4.มีชอ่ งทางที$สามารถเตือนภัยได้หลากหลายและกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเข้าถึงได้ทนั ที

1.ศูน ย์เ ฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาและตอบโต้ ภาวะฉุ กเฉิ นทางสุขภาพสามารถใช้ข่าวกรองใน การป้ องกันควบคุม ลดผลกระทบก่อนที$ จ ะเกิ ด โรคและภัยสุขภาพได้ 2.เฝ้ าระวังทางระบาดวิท ยาและตอบโต้ภ าวะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง สุ ข ภ า พ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด ความสามารถในการจั ด การกับ โรคและภั ย สุขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3.ช่ อ ง ท า งเ ตื อ น ภั ย ส า ม า ร ถ เ ป็ น แ ห ล่ ง แลกเปลี$ ย นเรี ยนรู ้ (KM)พร้ อ มทั? งเป็ นแหล่ ง กระจายข่าวการเตือนภัยได้ทนั ที 4.ที ม SRRT ระดับ ศูน ย์เ ฝ้ าระวังทางระบาด วิทยาและตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นทางสุขภาพระดับ อํ า เภอ มี ควา มรู้ และสา มา รถป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ใ นการบริ หารจัดการโรคและภัย สุขภาพได้เป็ นอย่างดี


5 7. ตัวชี<วัดความสํ าเร็จของโครงการ .. 7.1 ผลผลิต 1.มีศนู ย์เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาและ ตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น ทางสุ ขภาพที$ มี ป ระสิ ท ธิ ภา พ แล ะเ ป็ นเอ กเท ศ สามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง 2.ศูนย์เฝ้ าระวังระวังทางระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นทางสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SRRT ในระดับ Basic 3.มี ข่า วกรองและการเตื อ นภัย ทาง ระบาดวิ ท ยาตามสถานการณ์ ก าร ระบาดของโรคตามฤดูการและโรค ติดเชื?อต่างๆ 4.มีชอ่ งทางที$สามารถเตือนภัยได้ หลากหลายและกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเข้าถึงได้ทนั ที

ตัวชี<วัด

ค่ าเป้าหมาย

1.ศูนย์เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาและตอบ 1.18 ศูนย์ระบาด โ ต้ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง สุ ข ภ า พ ที$ มี อําเภอ 1 แห่ ง ประสิ ทธิ ภาพผ่า นมาตรฐาน SRRT ใน หรื อ ร้อยละ 100 ระดับพื?นฐาน

1.ศูน ย์เ ฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาและ 1.มีชอ่ งทางการเตือนภัยอย่างทัน ตอบโต้ ภ าวะฉุ กเฉิ นทา งสุ ข ภาพ เหตุการณ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง สามารถใช้ข่ า วกรองในการป้ องกัน ควบคุม ลดผลกระทบก่อ นที$ จ ะเกิ ด โรคและภัยสุขภาพได้ 2.เฝ้ าระวังทางระบาดวิ ท ยาและตอบ โต้ภาวะฉุ กเฉิ นทางสุ ขภาพมีศกั ยภาพ และขี ดความสามารถในการจัด การ กั บ โรคและภั ย สุ ขภา พได้ อ ย่ า งมี ประสิ ทธิภาพ 3.ช่องทางเตือนภัยสามารถเป็ นแหล่ง แลกเปลี$ยนเรี ย นรู ้ (KM)พร้อมทั?งเป็ น แหล่ ง กระจายข่ า วการเตื อ นภัย ได้ ทันที

ระยะเวลา แล้วเสร็จ (ประเมินได้ ) 31 สิ งหาคม 2555

1.18 ศูนย์ระบาด อําเภอ

31 สิ งหาคม 2555

2.18 ศูนย์ระบาด อําเภอ

31 สิ งหาคม 2555

3.ระบบเตือนภัยอย่าง 31 สิ งหาคม 2555 น้อย 3 ช่องทาง


6

7.2 ผลลัพธ์ 4.ที ม SRRT ระดับศูนย์เฝ้ าระวังทาง ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น ทางสุ ขภาพระดับอําเภอมีค วามรู ้ และ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ บริ ห ารจัดการโรคและภัย สุ ขภาพได้ เป็ นอย่างดี 5.เจ้าหน้าที$ SRRT ระดับ อปท./ อบต. สามารถจัดการโรคและภัยสุ ขภาพได้ เองในระดับเบื? องต้นได้

ตัวชี<วัด

ค่ าเป้าหมาย 4.18 ศูนย์ระบาด อําเภอ

5. อปท. / อบต. 150 แห่ง

ระยะเวลา แล้วเสร็จ (ประเมินได้ ) 31 สิ งหาคม 2555

31 สิ งหาคม 2555


8. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการ เตรียมพร้ อมของทีม 1.1 ประชุม เครื อข่าย SRRT - เชิงปฏิบตั ิการ การตรวจสอบความ ครอบคลุม ความถูกต้อง และความทันเวลาข้อมูล ของข้อมูลทางระบาดวิทยาพร้อมทั?งวิเคราะห์ ขอ้ มูล ทางระบาดวิทยาด้วยโปรแกรม R.506 - ประชุม ปรับระบบเฝ้ าระวังโรคที$สาํ คัญใน พื?นที$ โรคไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซี ส ฯลฯ - ประชุม War Room / ประชุมเครื อข่าย ระบาดวิทยาสัญจร 1.2 พัฒนาศักยภาพ SRRT ระดับตําบล ของตําบล ที$มี รพ.สต. ในกลุ่ม บุคลากรสาธารณสุข อสม. และ อปท. สถานศึกษา จํานวน 90 คน

.

เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง 18 แห่ ง ใน อําเภอ กุฉินารายณ์

ผลผลิต หน่ วย จํา นวน

คน

25

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)

10 ตุลาคม 2554

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

30กันยายน นางศิริพร 2555 เสาวลักษณ์ นายอุดม ยลถวิล

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

1.งบดําเนินการ ค่ าใช้ สอย ประชุม 2 เดือนต่ อ 1 ครั<ง รวม 6 ครั<ง 1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื$ องดื$ม จํานวน 1 วัน x 30 คน x 80 บาท x 6 ครั?ง 1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000 รวมเป็ นเงิน 20,400 บาท

งบประมาณจาก คปสอ. 43,700 บาท รพร. / รพ.สต. แห่ ง ละ 100,000 บาท รวม 143,700 บาท

= 14,400 บาท บาท


กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการ เตรียมพร้ อมของทีม 1.4 พัฒนาเครื อข่าย กํานัน – ผญบ.

1.5 พัฒนาศักยภาพ พนักงานพ่นสารเคมี - ประชุมพัฒนาศักยภาพ พนักงานพ่น สารเคมีการดูแลเครื$ องเครื อข่ายระบาดวิทยา อปท. ละ จํานวน 2 ราย - ตรวจสุขภาพเบื? องต้นพนักงานพ่น ที$ ดําเนิ นการพ่น - จัดทําศูนย์ขอ้ มูล บัญชีรายละเอียดเครื$ อง พ่นในอําเภอ เพื$อที$จะสามารถช่วยเหลือกันในการ ออกควบคุมโรคให้ทนั เวลา และเข้มข้น

.

เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง 18 แห่ ง ใน อําเภอกุฉิ นารายณ์

ผลผลิต หน่ วย จํา นวน

คน

145

คน

25

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

10 มกราคม 30กันยายน นางศิริพร 2555 2554 เสาวลักษณ์ นายอุดม ยลถวิล 30กันยายน นายประภาส 1 ตุลาคม 2554 2555 คามพินิจ

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื$ องดื$ม จํานวน 1 วัน x 145 คน x 80 บาท = 11,600 บาท 2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท รวมเป็ นเงิน 14,600 บาท .งบดําเนินการ ประชุมบูรณาการกับประชุม SRRT ตรวจสุ ขภาพ งบประมาณจาก รพ.

8


กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต หน่ วย จํา นวน

กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการ เตรียมพร้ อมของทีม 1.6 จังหวัดนิ เทศติดตามการดําเนิ นงานSRRT ระดับ เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง อําเภอ 1 ครั?งต่อปี 18 หน่ วยงานใน อําเภอ 1.5 นําเสนอและประกวดรายงานการสอบสวนโรค คณะกรรมการ SRRT ทุกระดับ คน ของ SRRT ระดับอําเภอ จังหวัด เขต

’’

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)

1 ตุลาคม 2554

15

1 ตุลาคม 2554

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

30กันยายน นางศิริพร 2555 เสาวลักษณ์ นายประภาส คามพินิจ 30กันยายน 2555

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจาก งบประมาณ รพร.

งบประมาณดําเนินการ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 2. ค่าจัดทํานําเสนอมัลติมิเดียร์ ประกวด 1,000 บาท รวม 2,000 บาท

9


กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการ เตรียมพร้ อมของทีม(ต่ อ) คณะกรรมการ 1.5 การเตรี ยมความพร้อมของเครื อข่าย SRRT ทุกระดับ ก. โรค LEPTOSPIROSIS บูรณาการกับ ไข้เลือดออก และ - ทําสปรอต์ส่งวิทยุชมุ ชนก่อนการระบาด - จัดรณรงค์อย่างต่อเนื$องในพื?นที$เสี$ ยง (นาขาม สามขา เหล่าไฮงาม จุมจัง กุดหว้า กุดค้าว บัวขาว แจนแลน นาโก เหล่าใหญ่) - ออกสอบสวนเฉพาะราย และการระบาดใน พื?นที$ที$พบผูป้ ่ วย - จัดทําแบบคัดกรองเบื? องต้นในช่วงที$มีการระบาด ให้กบั อสม. และ การบริ การใน รพ.สต. และ รพ. - ทบทวน CPG กับ รพ.สต. และ รพ. ก่อนการ ระบาด - จัดทํา KM เกี$ยวกับ Leptospirosis อย่างน้อย 1 เรื$ อง

.

ผลผลิต หน่ วย จํา นวน

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

นางศิริพร เสาวลักษณ์ นายประภาส คามพินิจ

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

งบประมาณดําเนินการ 1. ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ 2,000 บาท 2. ค่าจัดป้ ายรณรงค์ไวนิ ว 3,000 บาท 3. ค่าจัดทําป้ ายเตือนโรค 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

10


กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการ เตรียมพร้ อมของทีม(ต่ อ) ข. โรคคางทูม จัดทําแนวทางแจ้งข่าว จาก หมอ พื?นบ้านเพื$อสกัดโรค และค้นพบโรคให้เร็วที$ สุด และติดตามระบบงาน EPI (ความครอบคลุมวัคซี น ลูกโซ่ความเย็น) ค. โรคมือเท้าปาก บูรณาการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรคที$พบบ่อยใน เด็กก่อนวัยเรี ยน (โรคมือเท้าปาก คางทูม อุจจาระ ร่ วง สุ กใส 2009 ) กับครู จนท.จาก อปท. สอ. รพร. ให้เข้าใจ มีความรู ้เบื?องต้นเกี$ยวกับโรค และ สามารถแยกโรค ควบคุมโรคเบื?องต้นได้ - ประชุมเตรี ยมการในการสร้างเครื อข่ายกับ อปท. 1 ครั?ง - ประชุมครู ศพด. จนท.จากอปท. รพ.สต. และ รพร. เชิงปฏิบตั ิการในการเฝ้ าระวัง ป้ องกันโรคที$ พบบ่อยในเด็กก่อนวันเรี ยน - วางระบบเฝ้ าระวังและการแจ้งโรคเมื$อพบ ผูป้ ่ วย .

ผลผลิต หน่ วย

จํา นวน

เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง 18 หน่ วยงานใน อําเภอ

ครู ศพด. ครู อนุบาล ผูร้ ับผิดชอบ ดูแล ศพด.ใน อปท.

คน

150

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น (ว.ด.ป.)

สิ? นสุด (ว.ด.ป.)

ผู้รับผิดชอ บ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

1 ตุลาคม 2553

30กันยายน นางศิริพร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจาก งบประมาณ รพร. 2554 เสาวลักษณ์ นาย ประภาส คามพินิจ

1ตุลาคม 2552

30กันยายน 2553

งบประมาณดําเนินการ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างผูเ้ ข้าประชุมเตรี ยมการจาก อปท. 20 คน*15 บาท เป็ นเงิน 300 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื$ องดื$ม ผูเ้ ข้าประชุม วิชาการเชิงปฏิบตั ิการ จํานวน 1 วัน x 150คน x 80 บาท = 12,000 บาท รวมเป็ นเงิน 13,300 บาท

11


12 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 2.เฝ้าระวังและเตือนภัยทางระบาดวิทยา พัฒ นาศูน ย์ข่า วกรองในการเตื อนภัย ทางสุ ข ภาพ เพื$ อให้ ทีม SRRTและผูบ้ ริ ห ารใช้ใ นการตัดสิ นใจ ในการป้ องกันควบคุมโรค โดย 2.1 มีที$อยูท่ ี$ติดต่อได้ของเครื อข่ายระบาดวิทยา คือ อปท. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โรงเรี ยน โรงงาน อสม. ครอบคลุมในพื?นที$ 2.2 การรั บ -แจ้งโรคใน-นอกเวลาราชการและใน ภาวะฉุ กเฉิ น 2.3 เผยแพร่ มูลทางระบาดวิทยาทาง Web Site เพื$ อ เป็ นช่ องทางในการเตื อนภัย อีก ช่อ งทางและเป็ น ช่องทางในการสื$ อสารรวมทั?งแลกเปลี$ ยนเรี ยนรู้ (KM)ของนักระบาดวิทยา - ระบบ IT อีเมล /เวประบาด สสจ./รพร./สสอ. - ร่ วมประชุมกับหน่วยงานที$ เกี$ยวข้อง

- วิทยุชุมชน เสี ยงตามสาย - วารสาร/เอกสาร 2.4 จัดลําดับความสําคัญของโรคในพื?นที$ (Priority diseases) นิ ยาม พร้ อมจัดทํา คู่มื อ แนวทาง ปฏิบตั ิงาน เพือ$ การสอบสวนและควบคุมโรคตาม เกณฑ์ที$กาํ หนด (งบปี 2553) .

เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง 18 หน่วยงานใน อําเภอ

ผลผลิต หน่วย จํา นวน คน

25

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.) 1 ตุลาคม 2554

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

30 กันยายน นายประภาส 2555 คามพินิจ ศิริพ ร เสาวลักษณ์ เอกชัย บุญวาส

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ) งบดําเนินการ ค่ าใช้ สอย งบประมาณการซ้อมแผนโรคและภัยสุ ขภาพ บูรณาการกับ งาน IC รพร. เป็ นเงิน 5,000 บาท


13 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) 2.5 ร่ วมซ้ อ มแผนเพื$ อ รั บ ภาวะภัย คุ ก คามทาง สุขภาพกับหน่ วยงานที$ เกี$ยวข้อง อย่างน้อย 3 ด้าน ด้านเคมี โรคอุบตั ิใหม่ และอุบตั ิเหตุการจราจร ตามเหตุการณ์ 3.การออกสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.1 ออกสอบสวนโรค/ควบคุมโรคในพื? น ที$ ตาม ระบาดของโรค แนวทางที$ กาํ หนดไว้ 3.2 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในการชั?นสูตรใน การหา เชื? อและ แห ล่ ง ในการก่ อ โรค เพื$ อห า มาตรการในการควบคุม ป้ องกันไม่ให้ แพร่ ระบาด เป็ นวงกว้าง 3.3 สื$ อ สารกับ หน่ วยงานที$ เ กี$ ย วข้อ งให้เ ข้า ใจ สถานการณ์และ ร่ วมมือในการควบคุมโรค รวมทั?ง ปั ญหาอุปสรรคที$ พบ 3.4 การเฝ้ าระวังและการสอบสวน ควบคุมโรคของ อําเภอ/ตําบล 4.การควบคุ ม การระบาดในพื<น ที" ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ดการ ตามเหตุการณ์ ระบาดของโรค ระบาดเป็ นวงกว้ าง

ผลผลิต หน่วย จํา นวน

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ)

1 ตุลาคม 2552

30 กันยายน นางศิริพ ร 2553 เสาวลักษณ์ SRRT อําเภอ ทุกคน

ค่ าใช้ สอย 1.ค่าตอบแทนเชิงรุ ก / ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาในการ ออกสอบสวนควบคุมโรค ใน Index Case และการระบาดของโรค ระดับอําเภอ/ตําบล 30 ครั?ง ประมาณการ = 15,000 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ของ เจ้าหน้าที$ สสอ.กุฉินาราย์ จํานวน 1 คน วันละ 420 บาท จํานวน 9 วัน เป็ นเงิน 3,780 บาท จนท.รพร.เบิ กงบประมาณ รพร.และให้มาประจําที$ ศนู ย์โรงพยาบาล 3. ค่านํ?ามันเชื?อเพลิง ใช้รถของโรงพยาบาล 4. ค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบตั ิการ งบประมาณ รพร. รวมทั<งหมด 18,780 บาท

เหตุ เหตุ 1 ตุลาคม การณ์ การณ์ 2553

30 กันยายน นางศิริพ ร 2554 เสาวลักษณ์ SRRT อําเภอ ทุกคน

บูรณาการกับกิจกรรมที" 3 กิจกรรม การออกสอบสวนโรคและภัย สุ ขภาพ

คน

50


14 กิจกรรมหลัก ( ตามลําดับเริ"มต้ นถึงสิ<นสุด) สรุปการใช้ งบประมาณ โครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและโต้ตอบภาวะ ฉุ ก เฉิ น ทางสุ ขภาพตามมาตรฐานและแนวทาง ปฏิบัติงานของที มเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื"อนที" เร็ ว (SRRT ปี 2554) อํ าเภอกุฉิน ารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2554

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที$งาน ระบาดวิทยาทั?ง 18 หน่ วยงานใน อําเภอ ใน จังหวัด กาฬสิ นธุ์

ผลผลิต หน่ วย จํา นวน คน

50

ระยะเวลา (รายกิจกรรม) เริ$ มต้น สิ? นสุด (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.) 1 ตุลาคม 2553

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าภาพ กิจกรรม)

30 กันยายน นางศิริพร 2554 เสาวลักษณ์ และSRRT อําเภอกุฉิ นารายณ์ทุกคน

งบประมาณ (ระบุตามหมวดงบประมาณ) 1.งบดําเนินการ ค่ าใช้ สอย 1.กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ SRRT และการเตรี ยมพร้อมของทีม เป็ นเงิน 65,300 บาท 2.กิจกรรม เฝ้ าระวังและเตือนภัยทางระบาดวิทยา 3.กิจกรรม สอบสวนควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ 4.กิจกรรม การควบคุมการระบาด เป็ นเงิน 18,780 บาท รวม 84,080 บาท 5. โครงการอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 43,700 บาท จํานวนทั<งสิ<น 127,780 บาท (หนึ"งแสนสองหมื"นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิ บบาทถ้วน) ***สามารถถัวเฉลีย" จ่ ายได้ ทุกกิจกรรม***


9. ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่งในโครงการ

ชื"อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้ าที"ความรับผิดชอบ (เพื$ อใช้ประโยชน์กาํ หนด JD/KPI บุคคล)

ผูส้ นับสนุ นโครงการ (Project Sponsor)

นายนพดล เสรี รัตน์ นายแพทย์เชี$ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ ราช กุฉินารายณ์

อนุมตั ิให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั?งเป็ น ที$ปรึ กษาโครงการ

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

นายสิ ริชยั นามทรรศนี ย ์ นายแพทย์ชาํ นาญการ หัวหน้าศูนย์ระบาดวิทยา

รับผิดชอบในการผลักดันให้โครงการประสบ ความสําเร็ จและดูแลบริ หารโครงการโดยรวม

ทีมผูร้ ่ วมโครงการ (Project Team)

นางศิริพร เสาวลักษณ์ นายประภาส คามพินิจ นายพุทธพล วงษ์สุวรรณ SRRT ประจํา สอ.ทุกแห่ ง

-บริ ห ารจัดการโครงการรวมทั?งประเมินความ เสี$ ยงของโครงการให้ผเู ้ กี$ยวข้องทราบทุก ระยะ -จัดทําพร้อมดําเนิ นการตาม แผนงาน/ โครงการ แผนการประเมินผล และกําหนด เครื$ องมือ เกณฑ์ที$เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จังหวัด -ประเมินผลโครงการ สรุ ป วิเคราะห์ ผล นําเสนอผูบ้ ริ หารและผูท้ ี$เกี$ยวข้องทราบ


16

10. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ งบประมาณ ไตรมาส ประเด็น ที$ 1 ทั<งหมด 1. รายรับ 109,000 2. รายจ่าย 109,000 2.1 ประชุมเชิงปฏิการ การตรวจสอบความ ครอบคลุม ความถูกต้อง และความทันเวลาข้อมูล 2,100 ของข้อมูลทางระบาดวิทยาพร้อมทั?งวิเคราะห์ ข้อมูลทางระบาดด้วยโปรแกรม R.506และ506/1 2.2 กิจกรรมการประกวดแบบรายงานสอบสวน โรคนะดับ เขต ของทีม SRRT 2.3 ประชุม War Room 5,000 2.4 พัฒ นาศู น ย์ข่ า วกรองในการเตื อ นภัย ทาง สุ ขภาพเพื$ อ ให้ ทีม SRRTและผูบ้ ริ หารใช้ใ นการ ตัดสิ นใจในการป้ องกันควบคุมโรค 2.5 การรั บ รายงานโรคนอกเวลาราชการและใน ภาวะฉุ กเฉิ น 2.5 เผยแพร่ มูลทางระบาดวิทยาทาง Web Site เพื$ อ เป็ นช่องทางในการเตื อนภัยอีก ช่องทางและเป็ น 8,325 ช่องทางในการสื$ อสารรวมทั?ง แลกเปลี$ยนเรี ยนรู้ (KM)ของนักระบาดวิทยา 2.6 ออกสอบสวนโรค/ควบคุมโรคในพื?นที$ 16,695 2.7 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในการชั?นสูตรใน การหาเชื?อและแหล่งในการก่อโรค เพื$อหา มาตรการในการควบคุมป้ องกันไม่ให้แพร่ ระบาด เป็ นวงกว้าง

ไตรมาส ที$ 2

ไตรมาส ที$ 3

ไตรมาส ที$ 4

2,000 6,200

6,200

6,200

8,325

8,325

8,325

16,695

16,695

16,695


17 11. ประโยชน์ ที"จะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) บวกสูง ผู้ทเี" กี"ยวข้ อง (+3)

บวกกลาง (+2)

บวกตํ$า (+1)

ลบตํ$า (-1)

ลบกลาง (-2)

ลบสูง (-3)

รวม +3

ได้รับข้อมูล สนับสนุนการ ตัดสิ นใจ ผูจ้ ดั ทํา/ผูร้ ่ วม มีทีมและ โครงการ เครื อข่ายในการ จัดการโรค ศูนย์ระบาดวิทยาและ มีขีดสมรรถนะ โต้ตอบภาวะฉุ กเฉิ น ตามมาตรฐาน ทางสุ ขภาพ SRRT ที$กาํ หนด ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้า โครงการ

เจ้าหน้าที$สาธารณสุ ข ระดับสถานี อนามัย

อปท. / อบต.

ประชาชน

รวม

มีทีมและ เครื อข่ายที$ สามารถจัดการ โรคและภัย สุขภาพใน ชุมชน มีระบบจัดการ โรคและภัย สุขภาพอย่างมี ประสิทธิ|ภาพใน ชุมชน

-

-

-

-

+3

-

-

-

-

+3

มีชอ่ งทางในการ รับทราบ สถานการณ์โรค และภัยสุ ขภาพ

-

-

-

+2

-

-

-

+3

-

-

-

-

-

+3 -

-

-

-

-

+17


18 12. ความเสี" ยงของโครงการ (เฉพาะโครงการที$ ใช้งบเกิน 200,000 บาท ) การระบุความเสี"ยง ประเด็นที$ ตอ้ งพิจารณา คําอธิ บาย 1.ความเสี$ ยงด้านการบริ หาร - ผูบ้ ริ ห ารโครงการมีภาระงานหลายด้าน ทําให้ไม่มี จัดการ เวลาบริ หารจัดการโครงการ 2. ความเสี$ ยงด้านงบประมาณ - อาจมีการใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณที$ ต?งั ไว้ เนื$ องเนื$ องจากเกิ ดการระบาดอย่างหนักของโรคติ ด เชื? อในหลายพื? นที$ พ ร้ อมทั?ง มีก ารขยายวงกว้างไปยัง พื?นที$ใกล้เคียง 3. ความเสี$ ยงด้านการดําเนิ น - การประชา สั ม พั น ธ์ แ ละการป ระส ารงานกับ โครงการ เครื อข่ายไม่ครอบคลุมและทัว$ ถึงกลุม่ เป้ าหมาย -การแจ้งเตือนข่าวเตือนภัยไม่ทนั เหตุการณ์ 4.ระยะเวลาในการดําเนินการ - อาจเกิ ดโรคระบาดขึ? น ในหลายพื? น ที$ ห รื อมี การ ระบาดของโรคหลายโรคเกิ ด ขึ? นอาจทํ า ให้ ก าร ดําเนิ นการบางกิจกรรมไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ

ความเสี$ ยงที$อาจจะเกิดขึ?น - ก า ร ค ว บ คุ ม กํ า กั บ แ ล ะ ก า ร ประเมินผลการดําเนิ นงานไม่ต่อเนื$ อง - ใช้ง บประมาณเกินงบประมาณที$ ต? งั ไว้

- เครื อข่ า ยการดํา เนิ น ไม่ ท ราบข่ า ว เ ตื อ น ภั ย ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร ดําเนินงาน - การดํ า เนิ นงานไม่ เ ป็ นไปตา ม แผนปฏิบตั ิการ(Action Plan)


19 ความเสี" ยงที"สําคัญ ความเสี$ ยง 1.ความเสี$ ยงด้านการบริ หาร จัดการ

เกรดที$ ได้รับ A

2. ความเสี$ ยงด้านงบประมาณ A

3. ความเสี$ ยงด้านการดําเนิ น โครงการ

B

4.ระยะเวลาในการดําเนินการ B

แนวทาง การบริ หารความเสี$ ยง -กําหนดให้มีผบู ้ ริ หารโครงการหลักและรองในการ บริ หารโครงการและตัดสิ นใจหากเกิดกรณี ฉุกเฉิ นขึ?น - วางแผนจัดสรรงบประมาณฉุ กเฉิ นหากเกิดการระบาด โรคที$จาํ เป็ นต้องใช้งบประมาณเพิ$ ม -วางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิผลในการ บริ หารจัดการโรคและภัยสุขภาพ -กําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการประสารงานให้ชดั เจนและมี ผูร้ ับผิดชอบหลัก รองที$มีความสามารถในการติดต่อ ประสารงานในระดับดี -มีการวางแผนและจัดทําแผนในกรณี ฉุกเฉิ นหากไม่ สามารถดําเนิ นการได้ตามแผนปฏิบตั ิการ

ผูร้ ับผิดชอบนํา แนวทางไปใช้ -ผูร้ ับผิดชอบ โครงการ -ผูบ้ ริ หาร โครงการ

ต้นทุนที$ อาจเกิดขึ?น -

-ผูร้ ับผิดชอบ โครงการ

-

-ผูร้ ับผิดชอบ โครงการ

-

14. ลงนาม ลงชื$อ..............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ( นางศิริพร เสาวลักษณ์ ) นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ลงชื$อ...................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ ( นายสายัณห์ ใจทาน ) สาธารณสุขอําเภอกุฉิรายณ์

ลงชื$อ...................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นายแพทย์นพดล เสรี รัตน์ ) นายแพทย์เชี$ยวชาญ ประธาน คปสอ.กุฉิ นารายณ์

ลงชื$อ...................................................ผูอ้ นุ มตั ิโครงการ (.................................................... ) ตําแหน่ง.........................................................................


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที"สําคัญ 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTและการเตรียมพร้ อมของทีม 1.1 ประชุมเชิงปฏิการ การตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกต้อง และ ความทันเวลาข้อมูลของข้อมูลทางระบาดวิท ยาพร้อมทั?งวิเคราะห์ ขอ้ มูลทาง ระบาดวิทยาด้วยโปรแกรม R.506 และ 506/1 1.2กิจกรรมการประกวดแบบรายงานสอบสวนโรคระดับ เขต ของทีม SRRT 1.3 พัฒนาศักยภาพ SRRT ระดับตําบล ของตําบลที$ มี รพ.สต. ในกลุ่ม บุคลากรสาธารณสุข อสม. และ อปท. สถานศึกษา จํานวน 90 คน 1.4 พัฒนาเครื อข่าย กํานัน – ผญบ. 1.5 ประชุม War Room 2.เฝ้าระวังและเตือนภัยทางระบาดวิทยา 2.1 พัฒนาศูนย์ข่าวกรองในการเตื อนภัยทางสุ ขภาพเพื$ อให้ทีม SRRTและ ผูบ้ ริ หารใช้ในการตัดสิ นใจในการป้ องกันควบคุมโรค 2.2 การรับรายงานโรคนอกเวลาราชการและในภาวะฉุ กเฉิ น 2.3 เผยแพร่ ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาทาง Web Site เพื$ อเป็ นช่องทางในการ เตือนภัยอีกช่องทางและเป็ นช่องทางในการสื$ อสารรวมทั?งแลกเปลี$ยนเรี ยนรู ้ (KM)ของนักระบาดวิทยา 3.การออกสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.1 ออกสอบสวนโรค/ควบคุมโรคในพื?นที$ 3.2 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในการชั?นสูตรในการหาเชื?อและแหล่งในการก่อโรค เพื$อหามาตรการในการควบคุมป้ องกันไม่ให้แพร่ ระบาดเป็ นวงกว้าง

ปี 2554 ต.ค.

พ.ย.

ปี 2555 ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการSRRTกุฉิ2555 _1_  

1.ชืือโครงการ : การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและตอบโต้ภัยสุขภาพตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบ ัติงานที มเฝ้าระวังสอบสวน เคลืือนทีีเร็ ว SRRT จังหวัดกาฬ...