Page 1

1.โครงการ : บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง อําเภอสหัสขันธ์ ปี 2555 2. หัวหน้าโครงการ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ 3. หลักการและเหตุผล การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดและการกระจายยุทธศาสตร์ดังกล่าวสูก่ ารดําเนินงาน ของหน่วยงานระดับเครือข่ายสุขภาพทุกอําเภอ พร้อมทัง้ กําหนดให้มีวาระสุขภาพของจังหวัดว่าด้วย การจัดการโรคที่ เป็นปัญหาสําคัญของจังหวัด และการสร้างวิถีสุขภาวะแก่ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ การดําเนินการดังกล่าวจะสามารถ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากชุมชน และต้องทําให้ชุมชนร่วม ดําเนินการ และมีความเป็นเจ้าของในการดําเนินการสร้างสุขภาวะในชุมชน แผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 กําหนดจุดเน้นการพัฒนาทางสุขภาพว่า ชุมชนดีสขุ ภาพดี แบบพอเพียง นั้นคือระบบสุขภาวะที่ดเี ริ่มทีช่ ุมชน พร้อมทั้งโน้มนําหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงมาเป็นส่วนสําคัญ ในการจัดการสุขภาพของคนไทย แต่การจัดการสุขภาพตามแนวคิดดังกล่าวจําเป็นทีผ่ ู้ปฏิบตั ติ ้องมีความเข้าใจเป็น อย่างดีทั้งในด้านการจัดการสุขภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสามารถด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สุขภาพ การจัดระบบสุขภาพ จะต้องเชือ่ มแผนในเชิงบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่ เกีย่ วข้องในชุมชนอาทิ โรงเรียน วัด ร้านค้า ชมรม อสม.ผู้นําองค์กรในชุมชน ภาคประชาชน ระบบสุขภาพที่เกิด จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยบริการปฐมภูมิ จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ อย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดทําโครงการดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนอําเภอส หัสขันธ์มสี ุขภาพดี แบบพอเพียง โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อให้เกิด นวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ อําเภอ สหัสขันธ์ 4. ความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 ตอบสนองงานประจํา/ผลผลิตกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4. การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่มคี วามสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ

แผนงบประมาณการจัดสรร 9,000

เป้าประสงค์ .๙. ระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่าย บริการปฐมภูมิทเี่ ข้มแข็ง

ผลผลิต

บาท

1. หมู่บ ้านมีการนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินการตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพของพื้นที่ 2. กระบวนการสุขศาลาได้มาตรฐานมีคุณภาพ 3. ชุมชนเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพ

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัดที่ ๙ ร้อยละของชุมชนที่มคี วามสําเร็จในการ จัดระบบสุขภาพชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ระดับ ๕

กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ . ๑๐. ปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน

ตัวชี้วัด


5.วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้หมูบ่ ้านจัดการสุขภาพมีการนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการดําเนินการตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อ แก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ๒. เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการดําเนินงานของสุขศาลา มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ๓. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและสนับสนุน ทรัพยากรและการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่เอื้อต่อการจัดระบบสุขภาพชุมชน ๔. เพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพ 6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จาก หมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2552 – 2554 ในอําเภอสหัสขันธ์ โครงการ ประชาชนในอําเภอ สหัสขันธ์ พื้นที่ เป้าหมาย อําเภอสหัสขันธ์ 6.2 ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ 1. จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้กบั รพ.สต. / PCU รพ.

2. แต่งตั้งทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนในระดับ คป สอ. ระดับตําบลและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินงาน สุขภาพในชุมชน

4.ประเมินผลการดําเนินงาน

3.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสุขศาลา และแผนชุมชน

5. วางแผนอบรม อสม.

8. จัดเวทีประชาคมภาคีเครือข่ายสุขภาพและ ประชาชน

9. สรุปถอดบทเรียน การดําเนินงานและการนํานวัตกรรม ขภาพทีต่ได้และผลลั จากการดํพาเนิ งานตามแผนสุขภาพชุมชน และ 7.สุผลผลิ ธ์ขนองโครงการ การดําเนินงานในสุขศาลาให้ได้มาตรฐาน

6. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การนํานวัตกรรม สุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพ ชุมชน 7. จัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้เครื่องมือแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพ

10. จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/นวัตกรรม สุขภาพชุมชน


ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นขณะทําโครงการ) ผลลัพธ์(ผลที่เกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ) 1. จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้กบั รพ.สต. / PCU รพ. 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้รับจัดสรรทรัพยการ 2. แต่งตั้งทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนในระดับ คปสอ. ระดับ ตําบลและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินงานสุขภาพในชุมชน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ คปสอ.

2. มีทมี นักจัดการสุขภาพชุมชนในระดับ คปสอ. ระดับ ตําบลและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินงานสุขภาพในชุมชน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ คปสอ.

2.2 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ ตําบลและหมู่บ้าน

2.2 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ ตําบลและ หมู่บ้าน 2.3 มีการประชุมทําความเข้าใจ/การประสานความ ร่วมมือ ในการดําเนินงานให้กับทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/หมู่บ้าน 3.หมู่บ้านเป้าหมายปี 52-54 มีการจัดทําผลการ ดําเนินงาน 4.มีการออกประเมินผลการดําเนินงาน ตามที่กําหนด

2.3 ประชุมทําความเข้าใจ/การประสานความร่วมมือ ในการ ดําเนินงานให้กบั ทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/หมู่บ้าน 3.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสุขศาลาและแผน ชุมชน 4.ประเมินผลการดําเนินงาน 4.1 ประเมินโดยทีมระดับอําเภอ 4.2 ประเมินโดยทีมระดับตําบล/หมูบ่ ้าน 4.3 ประเมินโดยทีมSAT จังหวัด 5. วางแผนอบรม อสม. 5.1 หลักสูตรมาตรฐานกาฬสินธุ์ หลักสูตร 10 วัน 5.2 หลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ หลักสูตร 2 วัน 6. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จาก การดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 7. จัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

5. อสม. ได้รับการอบรมเข้มและอบรมฟื้นฟู ตาม กําหนด

6. หมู่บ้านเป้าหมายได้นํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 7. หมู่บ้านเป้าหมาย ปี 52-54 มีแผนสุขภาพชุมชนโดย ใช้เครื่องมือแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์โดยนักจัดการ สุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและการปรับเปลีย่ น พฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ 8. จัดเวทีประชาคมภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน เพื่อให้ 8. กองทุนสุขภาพมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การนํา เกิดโครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ มีการสื่อสารและ นวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนชุมชน ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการระดมทุน การใช้ข้อมูลชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 9. สรุปถอดบทเรียน การดําเนินงานและการนํานวัตกรรม 9. หมู่บ้านเป้าหมาย มีการถอดบทเรียนการนํานวัตกรรม สุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน และการ สุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน ดําเนินงานในสุขศาลาให้ได้มาตรฐาน และการดําเนินงานในสุขศาลาให้ได้มาตรฐาน 10 หมู่บ ้านเป้าหมายมีการจัดทํานวัตกรรมสุขภาพชุมชน 10. จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 8. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ 8.1 ผลผลิต ตัวชีว้ ัด ค่า ระยะเวลาแล้วเสร็จ เป้าหมาย (ประเมินได้)


1. จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุน ให้กับรพ.สต. / PCU รพ.

1. ร้อยละ ของ สถานบริการ สาธารณสุขทุกแห่งได้รับจัดสรรทรัพย การ

2. แต่งตั้งทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนใน 2. มีทมี นักจัดการสุขภาพชุมชนใน ระดับ คปสอ. ระดับตําบลและหมู่บ้าน ระดับ คปสอ. ระดับตําบลและ หมู่บ้าน เพื่อดําเนินงานสุขภาพใน เพื่อดําเนินงานสุขภาพในชุมชน ชุมชน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการใน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการใน ระดับ คปสอ. ระดับ คปสอ.

100

พ.ย.54

9 ทีม

พ.ย.54

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55

2.2 มีการประชุมคณะกรรมการใน ระดับ ตําบลและหมูบ่ ้าน

2.2 มีการประชุมคณะกรรมการใน ระดับ ตําบลและหมูบ่ ้าน

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55

2.3 ประชุมทําความเข้าใจ/การ ประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงาน ให้กับทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/ หมู่บ้าน 3.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ของสุขศาลาและแผนชุมชน 4.ประเมินผลการดําเนินงาน 4.1 ประเมินโดยทีมระดับอําเภอ 4.2 ประเมินโดยทีมระดับตําบล/หมูบ่ ้าน 4.3 ประเมินโดยทีมSAT จังหวัด 5. วางแผนอบรม อสม. 5.1 หลักสูตรมาตรฐานกาฬสินธุ์ หลักสูตร 10 วัน 5.2 หลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ หลักสูตร 2 วัน 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนํา นวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อ แก้ปัญหาสุขภาพชุมชน อย่างเป็น รูปธรรม 7. จัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้ เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์โดย นักจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

2.3 มีการประชุมทําความเข้าใจ/การ ประสานความร่วมมือ ในการ ดําเนินงานให้กบั ทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/หมูบ่ ้าน

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55

3.ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายปี 5254 มีการจัดทําผลการดําเนินงาน 4.มีการติดตามประเมินผลการ ดําเนินงาน

100

พ.ย.54

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55

5. ร้อยละของ อสม. ได้รับการอบรม เข้มและอบรมฟื้นฟู ตามกําหนด

100

มิ.ย.55

6. ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมายได้นํา นวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนเพื่อ แก้ปัญหาสุขภาพชุมชน อย่างเป็น รูปธรรม

100

ก.ค.55

7.ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 52-54 มี แผนสุขภาพชุมชนโดยใช้เครื่องมือแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและการปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่

100

ก.ค.55


สุขภาพในพื้นที่ 8. จัดเวทีประชาคมภาคีเครือข่าย สุขภาพและประชาชน เพื่อให้เกิด โครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาท หน้าที่ มีการสื่อสารและถ่ายทอดให้ ประชาชนได้รับรูแ้ ละมีส่วนร่วมในการ ระดมทุน การใช้ข้อมูลชุมชนในการ จัดการระบบสุขภาพชุมชน 9. สรุปถอดบทเรียน การดําเนินงานและ การนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน และ การดําเนินงานในสุขศาลาให้ได้ มาตรฐาน 10. จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

8. ร้อยละของกองทุนสุขภาพมีการจัด เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การนํานวัตกรรม สุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตาม แผนชุมชน

100

ก.ค.55

9.ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมาย มีการ ถอดบทเรียนการนํานวัตกรรมสุขภาพ ที่ได้จากการดําเนินงานตามแผน สุขภาพชุมชน และการดําเนินงานใน สุขศาลาให้ได้มาตรฐาน 10.ร้อยละของหมู่บ้านเป้าหมาย มีการ ถอดบทเรียนการนํานวัตกรรมสุขภาพ ที่ได้จากการดําเนินงานตามแผน สุขภาพชุมชน และการดําเนินงานใน สุขศาลาให้ได้มาตรฐาน

100

ก.ค.55

100

ก.ค.55

9 รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต หน่วย

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ รพ.สต./ สนับสนุนให้กบั รพ.สต. / PCU รพ. PCU รพ. 2. แต่งตั้งทีมนักจัดการสุขภาพ ชุมชนในระดับ คปสอ. ระดับตําบล และหมู่บ้าน เพื่อดําเนินงานสุขภาพ ในชุมชน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการใน ระดับ คปสอ. 2.2 มีการประชุมคณะกรรมการใน ระดับ ตําบลและหมูบ่ ้าน

ทีม

ระยะเวลา (ว ด ป) ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด

งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ใช้) -

9

พ.ย.54 พ.ย.54 คปสอ.

9

พ.ย.54 ก.ค.55 คปสอ./รพ. สต./หมู่บ้าน 2.1 บูรณาการ G3 ก.ค.55

ครั้ง

2

ครั้ง

2

พ.ย.54

คปสอ.

รพ.สต./ หมู่บ้าน

2.2 ,2.3 งบ รพ.สต./ กองทุน


2.3 ประชุมทําความเข้าใจ/การ ประสานความร่วมมือ ในการ ดําเนินงานให้กับทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/หมูบ่ ้าน 3.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการ ดําเนินงานของสุขศาลาและแผน ชุมชน 4.ประเมินผลการดําเนินงาน 4.1 ประเมินโดยทีมระดับอําเภอ 4.2 ประเมินโดยทีมระดับตําบล/ หมู่บ้าน 4.3 ประเมินโดยทีมSAT จังหวัด

ครั้ง

2

หมู่บ้าน เป้าหมาย ปี 52-54

27

ธ.ค.54 ธ.ค.54 คปสอ.

หมู่บ้าน เป้าหมาย ปี 52-54

27

มี.ค.55 ก.ค.55 คปสอ./รพ. บูรณาการ G3 สต./หมู่บ้าน

18

มี.ค.55

5. วางแผนอบรม อสม. 5.1 หลักสูตรมาตรฐานกาฬสินธุ์ อสม.ปี 55 หลักสูตร 10 วัน อสม.ปี 5.2 หลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ 52-54 หลักสูตร 2 วัน 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนํา กองทุน นวัตกรรมสุขภาพที่ได้จากการ ดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน เพื่อแก้ปญ ั หาสุขภาพชุมชน อย่าง เป็นรูปธรรม หมู่บ้าน 7. จัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้ เป้าหมาย เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 52-54 โดยนักจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ไข ปัญหาสุขภาพและการปรับเปลีย่ น พฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ หมู่บ้าน 8. จัดเวทีประชาคมภาคีเครือข่าย เป้าหมาย สุขภาพและประชาชน เพื่อให้เกิด ปี 52-54 โครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาท หน้าที่ มีการสื่อสารและถ่ายทอดให้ ประชาชนได้รับรูแ้ ละมีส่วนร่วมใน การระดมทุน การใช้ข้อมูลชุมชนใน การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 9. สรุปถอดบทเรียน การดําเนินงาน หมู่บ้าน เป้าหมาย และการนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้ ปี 52-54 จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพ ชุมชน และการดําเนินงานในสุข

27

คปสอ./รพ. สต./หมู่บ้าน

-

มิย.55 คปสอ./รพ. บูรณาการ G3 สต./หมู่บ้าน ม.ค.55 มี.ค.55

8

ก.ค.55 ก.ค.55 คปสอ./รพ. บูรณาการ G3 สต./กองทุน

27

ธ.ค.54 ธ.ค.54 รพ.สต./นัก งบ รพ.สต./กองทุนฯ จัดการ สุขภาพ

27

ธ.ค.54 ธ.ค.54 รพ.สต./นัก งบ รพ.สต./กองทุนฯ จัดการ สุขภาพ

27

ก.ค.55 ก.ค.55 คปสอ./รพ. งบ รพ.สต./กองทุนฯ สต./กองทุน


ศาลาให้ได้มาตรฐาน 10. จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

10. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

ก.ค.55 ก.ค.55 คปสอ./รพ. ค่ารางวัลประกวด ดังนี้ สต./กองทุน รางวัลที่ 1 3,000 รางวัลที่ 2 2,000 รางวัลที่ 3 1,000 รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท รวม 6 รางวัล เป็นเงิน 9,000 บาท (งบ คปสอ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (งบ คปสอ.) หมู่บ้าน เป้าหมาย ปี 52-54

27

ชื่อผูร้ ับผิดชอบ - นายธิติพงศ์ มณีวงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล สหัสขันธ์ - นายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ นายวิเชียร นิลผาย นางสมสิน นันสถิตย์

-นักวิชาการและหัวหน้าสถานี อนามัยทุกแห่ง คณะทํางานนักจัดการฯระดับ อําเภอ -นักจัดการสุขภาพชุมชนทุก หมู่บ้าน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กําหนด JD/ KPI บุคคล) -ผู้อนุมตั ิให้การสนับสนุนโครงการ รวมทัง้ เป็นที่ปรึกษา ของโครงการ -ผู้ให้การสนับสนุนเห็นชอบโครงการ รวมทัง้ เป็นที่ปรึกษา ของโครงการ รับผิดชอบ ผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็จและ ดูแลบริหารโครงการโดยรวม

- ให้ความรู้ - ติดตามประเมินผล -จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กร - ประเมินตนเอง -ดําเนินการตามแผนปรับปรุง

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบทั้งหมด 9,000 บาท ( งบ คปสอ.) ดังรายละเอียดดังนี้


ประเด็น

งบประมาณ ทั้งหมด 9,000 9,000 9,000

1. รายรับ 2.รายจ่าย กิจกรรม ที่ 10

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 1 2 3

ไตรมาสที่ 4 9,000

12. ประเด็นปัญหาจาก Stakeholder ผู้ที่เกีย่ วข้อง

ส่งผลกระทบต่อ ความสําเร็จ

13. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่ บวกสูง บวกกลาง เกี่ยวข้อง (+3) (+2) สสจ ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล สอ ลดภาระในการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน นักจัดการ สุขภาพ ชุมชนระดับ ชุมชน ประชาชน มีสขุ ภาพดี อปท. ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน รวม

ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

บวกต่ํา (+1)

ลบต่ํา (-1)

ประเด็นปัญหาทีอ่ าจ มี

ลบกลาง (-2)

แนวทางการแก้ไข

ลบสูง (-3)

รวม +2 +3

ได้รับการ ยอมรับจาก ประชาชน

14.ความเสีย่ งของโครงการ (เฉพาะโครงการที่ใช้งบเกิน...........บาท ) 14.1การระบุความเสี่ยง

+2

+3 +3 +13


ประเด็นทีต่ ้องพิจารณา

14.2 ความเสี่ยงสําคัญ ความเสี่ยง

คําอธิบาย

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง

ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ นํา แนวทางไปใช้

ต้นทุนทีอ่ าจเกิดขึ้น


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สําคัญ

ปี 2553 ต.ค.

1. จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้กบั รพ.สต. / PCU รพ. 2. แต่งตั้งทีมนักจัดการสุขภาพชุมชนในระดับ คปสอ. ระดับตําบลและหมู่บ้าน เพือ่ ดําเนินงานสุขภาพในชุมชน 2.1 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ คปสอ. 2.2 มีการประชุมคณะกรรมการในระดับ ตําบลและ หมู่บ้าน 2.3 ประชุมทําความเข้าใจ/การประสานความร่วมมือ ใน การดําเนินงานให้กบั ทีม ทีมอําเภอ / อปท / ตําบล/ หมู่บ้าน 3.รวบรวม/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสุขศาลาและ แผนชุมชน 4.ประเมินผลการดําเนินงาน 4.1 ประเมินโดยทีมระดับอําเภอ 4.2 ประเมินโดยทีมระดับตําบล/หมูบ่ ้าน 4.3 ประเมินโดยทีมSAT จังหวัด 5. วางแผนอบรม อสม. 5.1 หลักสูตรมาตรฐานกาฬสินธุ์ หลักสูตร 10 วัน

พ.ย.

ปี 2554 ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


5.2 หลักสูตรฟื้นฟู อสม. กาฬสินธุ์ หลักสูตร 2 วัน 6. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้การนํานวัตกรรมสุขภาพที่ได้ จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชนเพือ่ แก้ปญ ั หา สุขภาพชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 7. จัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้เครื่องมือแผนทีท่ างเดิน ยุทธศาสตร์โดยนักจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ 8. จัดเวทีประชาคมภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน เพื่อให้เกิดโครงสร้างผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ มีการ สื่อสารและถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรูแ้ ละมีส่วนร่วมใน การระดมทุน การใช้ข้อมูลชุมชนในการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน 9. สรุปถอดบทเรียน การดําเนินงานและการนํานวัตกรรม สุขภาพที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน และ การดําเนินงานในสุขศาลาให้ได้มาตรฐาน 10. จัดประกวด/คัดเลือกสุขศาลา/นวัตกรรมสุขภาพชุมชน


14. ลงนาม ลงชื่อ………………………..…….ผู้เสนอโครงการ ( นายวิเชียร นิลผาย ) ตําแหน่ง ผูช้ ่วยสาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ.……………………………... ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายสมบูรณ์ ไชยศรี ) สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ.…………………………..... ผู้เห็นชอบโครงกา ( นายธิติพงศ์ มณีวงศ์ ) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ลงชื่อ ………….……………….….ผู้อนุมตั ิโครงการ (สสจ.โซน) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G9 KPI9  

กลยุทธ ที่ . ๑๐. ปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน แผนงบประมาณการจัดสรร 9,000 บาท เปาประสงค .๙. ระบบสุขภาพชุมชนและเครือขาย บ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you