Page 1

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนอําเภอสหัสขันธ์ ปี2555 2. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันทั่วโลกประสบกับภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศที่สง่ ผลกระทบ อย่างชัดเจนไปทั่วโลก ก่อให้เกิดภัยภิบตั ิ น้ําท่วม ดินถล่ม และโลกระบาดต่างๆเกิดขึ้นกับมนุษย์ โลกมากมาย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้กบั ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจึงเป็นสิ่งทีห่ น่วยงานและผูท้ ี่ เกีย่ วข้องต้องรีบดําเนินการเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่ง คปสอ. สหัสขันธ์ได้ตระหนักเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้จดั ทําโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพด้านสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินที่ พื้นทีม่ คี วามเสีย่ งที่จะเกิดปัญหา เช่น การเตรียมความรับอุบตั เิ หตุหมู่ ,การเตรียม ความพร้อมรับโรคระบาดไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมอุทกภัย เพื่อป้องกันความสูญเสียแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ การเฝ้าระวังโรคและภัยคุกคามสุขภาพเครือข่ายสหัสขันธ์ให้ได้ มาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ ความตระหนักด้าน การดูแลสุขภาพ สร้าง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีเ่ หมาะสม และสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 3. เพื่อให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความพร้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบตั ดิ ้านต่าง ๆ เพื่อ ลดอัตราการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเสียชีวติ จากภาวะฉุกเฉิน และประชาชนเข้าถึง บริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที 4. เพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปญ ั หาและดูแลสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ 4. ขอบเขตโครงการ 4.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์จากโครงการ ประชาชนชาวอําเภอสหัสขันธ์ พื้นที่เป้าหมาย ประชาชนในเขตอําเภอสหัสขันธ์


4.2 ขัน้ ตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชือ่ มโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็น) 1. ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล การ จัดทําแผนการเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพที่เคยดําเนินงานที่ผ่านมา

4. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ อบรม ฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

7. ซ้อมแผนบนโต๊ะและสมมุติ สถานการณ์เพื่อเตรียมรับ ความ พร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

3. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ระดับ อําเภอ และโครงสร้างบทบาท หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

2. จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาให้ สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่

5. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้มี ความพร้อมและได้มาตรฐานในการ ออกให้บ ริการ

6. จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบ ัติการ เมื่อเกิดสถานการณ์

8. ประเมินผลปรับปรุงแก้ไข

5. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 1. การเตรียมความพร้อม 1.1มีการจัดตัง้ ศูนย์อํานวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน -มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารจัดการ -มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานเครือข่าย มีการประชุม ติดตาม ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร /การขนส่ง/เคลื่อนย้ายผูป้ ่วยกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน,ภัย คุกคามด้านสุขภาพ - มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบตั ิงานทัง้ ระดับอําเภอ ระดับตําบล 1.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ - มีการอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ฉกุ เฉินให้มคี วามพร้อมทั้งระดับ ACLS,BLS,FR

9. จัดทําเป็นคู่มือปฏิบ ัติ เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติร่วมกันเมื่อเกิด สถานการณ์

ผลลัพธ์


6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (ต่อ) ผลผลิต ผลลัพธ์ - อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง CPR การเคลือ่ นย้ายผูป้ ่วยแก่บุคลากรที่เกีย่ วข้อง ระดับความสําเร็จของการ (แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานขับรถ) พัฒนา -มีการอบรมความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระบาดแก่บุคลากร คปสอ. 1.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเตรียมพร้อมออกให้บริการ - มีรถ,เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมออกให้บริการในระดับ FR ของเครือข่าย - มีการจัดระบบ สํารองเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ไว้สนับสนุนให้พร้อมใช้กรณีทั้งใน กรณีเกิดอุบตั ิเหตุหมู่ ,โรคไข้หวัดนก ,ภัยธรรมชาติ 1.4 มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1.4.1 เตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ - ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบตั ิเหตุ - ซ้อมแผนรับอุบัตเิ หตุหมู่ และประเมินผล 1.4.2 ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าทีแ่ ละซ้อมแผนบนโต๊ะรับสถานการณ์น้ําท่วม 2. การเผชิญเหตุ (Response) -มีศูนย์เฝ้าระวังในการดําเนินงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยระดับอําเภอ -มีหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนทีเ่ คลือ่ นที่เร็วในระดับอําเภอและระดับตําบล (SRRT) - มีทีมปฏิบตั ิการพร้อมออกให้บริการกรณีเกิดภัยคุกคามด้านสุขภาพตลอด 24 ชม. 3. การฟื้นฟู (Recovery) -มีระบบส่งต่อเพื่อให้บริการผูป้ ระสบภัยทั้งในและนอกเครือข่าย 4. การป้องกันระยะยาว (Prevention) -รพสต. และอปท.มีแผนปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามความเสีย่ งภัยสุขภาพในแต่ ละตําบล 5. การประชาสัมพันธ์ 5.1 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเทศกาลงานประเพณี และวิทยุ ชุมชน - มีการทํานามบัตร,เอกสารแผ่นพับแจกประชาชนในการให้ความรูแ้ ละขอรับบริการใน กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ - มีการจัดทําป้ายรณรงค์ในช่วงเทศกาล/ฤดูการระบาดของโรค,ภัยธรรมชาติ - มีการายงานสถานการณ์โรคระบาด,ภัยธรรมชาติในทีป่ ระชุมอําเภอ และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 5.2 มีคู่มือแนวทางปฏิบตั ภิ าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเรื่อง การเตรียมรับอุบตั ิเหตุหมู่ การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย มอบให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (รพ. , สอ,อบต,อําเภอ) 5.3 สรุปผลการดําเนินงาน


7. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ ผลผลิต 1. การเตรียมความพร้อม (Preparation) 1.1มีการจัดตัง้ ศูนย์อํานวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน -มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารจัดการ -มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ ดําเนินงาน เครือข่ายมีการประชุมติดตาม ผลการดําเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง -มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ /การขนส่ง/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน,ภัยคุกคามด้านสุขภาพ - มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัตงิ านทั้งระดับอําเภอ ระดับตําบล 1.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ -มีการอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มคี วาม พร้อมทั้งระดับ ACLS,BLS,FR - มีการอบรมทักษะการออกให้บริการแก่ FR -อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแก่ บุคลากรที่เกีย่ วข้อง (แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ ถานี อนามัย พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย พนักงานขับรถ) - มีการอบรมความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม โรคระบาดแก่บคุ ลากร คปสอ. 1.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเตรียมพร้อมออกให้บริการ -มีรถ,เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมออกให้บริการในระดับ FR - มีการจัดระบบ สํารองเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ไว้ สนับสนุนให้พร้อมใช้กรณีทั้ง ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุหมู่ ,โรค ไข้หวัดนก ,ภัยธรรมชาติ 1.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1.4.1 เตรียมรับสถานการณ์อุบตั เิ หตุหมู่ - ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบตั เิ หตุ - ซ้อมแผนรับอุบตั เิ หตุหมู่ และประเมินผล 1.4.2 ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่และซ้อมแผนบนโต๊ะ รับสถานการณ์น้ําท่วม

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

จํานวนศูนย์อํานวยการ

1 แห่ง

จํานวนครั้งการประชุม ของคณะกรรมการฯ

-คณะกรรมการ อํานวยการ 3 ครั้ง/ปี - คณะกรรมการ ดําเนินงานทุก 2 เดือน

พยาบาลกูช้ ีพ /เจ้าหน้าที่ สอ/พขร

20 คน

จํานวน FR ที่ผ่านการ อบรม จํานวนบุคลากรทีผ่ ่าน การอบรมCPR /การ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

50 คน

จํานวนบุคลากรทีผ่ ่าน การอบรม

3 แห่ง

จํานวนหน่วยกู้ชพี ที่มีรถ EMS

50 คน 80 คน

ตลอด 24 ชม

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ เวชภัณฑ์ออกให้บริการ 2 เรื่อง/ปี จํานวนสถานการณ์ที่ ได้รับการซ้อมแผน

ระยะเวลา แล้วเสร็จ 1 ปี


ผลผลิต 2. การเผชิญเหตุ (Response) -มีศูนย์เฝ้าระวังในการดําเนินงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ภัยระดับอําเภอ -มีหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับอําเภอและ ระดับตําบล (SRRT) - มีทีมปฏิบตั ิการพร้อมออกให้บริการกรณีเกิดภัยคุกคาม ด้านสุขภาพตลอด 24 ชม. 3. การฟื้นฟู (Recovery) -มีระบบส่งต่อเพื่อให้บริการผู้ประสบภัยทัง้ ในและนอก เครือข่าย 4. การป้องกันระยะยาว (Prevention) -รพสต. และอปท.มีแผนปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามความเสีย่ งของภัยสุขภาพในแต่ละตําบล

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

1 ปี จํานวนศูนย์เฝ้าระวังแจ้ง เตือนภัย

1 แห่ง

ระดับอําเภอ 1 จํานวนหน่วยสอบสวนโรค แห่ง เคลื่อนทีเ่ ร็ว ระดับตําบล 8 แห่ง ชุดปฏิบตั ิการ ACLS,BLS ACLS 1 ชุด BLS 1 ชุด ,FR FR 8 ชุด 1 แห่ง ศูนย์สง่ ต่อ 2 แห่ง จํานวนแผนปฏิบัติการ

5. การประชาสัมพันธ์ 5.1. ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ -มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เทศกาลงานประเพณี และวิทยุชมุ ชน - มีการทํานามบัตร,เอกสารแผ่นพับแจกประชาชนในการ ให้ความรูแ้ ละขอรับบริการEMSใน กรณีเกิดภาวะ ฉุกเฉิน ด้านสุขภาพ - มีการจัดทําป้ายรณรงค์ในช่วงเทศกาล/ฤดูการระบาด ของโรค,ภัยธรรมชาติ - มีการรายงานข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด/ภัยธรรมชาติ ของพื้นที่ในทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอและ แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทางวิทยุชุมชน

ระยะเวลา แล้วเสร็จ

12 ครั้ง/ปี จํานวนครั้งของการ ประชาสัมพันธ์ 50% ที่มารับ บริการ จํานวนผู้ป่วยและญาติที่ ได้รับนามบัตร 2 ครั้ง/ปี จํานวนครั้งการรณรงค์ 12 ครั้ง/ปี จํานวนครั้งของการ รายงาน

5.2 มีคู่มือแนวทางปฏิบตั ภิ าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเรื่อง การเตรียมรับอุบตั ิเหตุหมู่ การเตรียมรับสถานการณ์ จํานวนคู่มือแนวทาง ไข้หวัดนก และการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย มอบให้ ปฏิบตั ิภาวะฉุกเฉินทาง หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (รพ. , สอ,อบต,อําเภอ) สาธารณสุข

2 เรื่อง

5.3 มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

1 ชุด เอกสารสรุปผลการ ดําเนินงาน


8. ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง โครงการหลักทีส่ ่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายภายใต้ ตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์

โครงการสนับสนุนที่สง่ ผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

โครงการสัมพันธ์ที่สง่ ผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์

เหตุผลและรายละเอียด ตัวชี้วัด : ................................................................... ค่าเป้าหมาย : ........................................................... เป้าประสงค์ : ........................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ : ................................................................................ ตัวชี้วัด : ................................................................... ค่าเป้าหมาย : ........................................................... เป้าประสงค์ : ........................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ : ................................................................................ เป้าประสงค์ : ....................................................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์ : ........................................................................... เหตุผลและความจําเป็น : ...........................................................................

9. ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่งในโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ป ระโยชน์กําหนด JD/ KPI บุคคล)

ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

-อนุมัติ ให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาของโครงการ

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

-ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ -สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์

-รับผิดชอบ ผลักดันโครงการให้ประสบผลสําเร็จ และดูแลบริหารโครงการโดยรวม

ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

- คณะกรรมการดําเนินงานระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน - คณะกรรมการเฝ้าระรังโรคระบาดและ ภัยธรรมชาติอําเภอสหัสขันธ์

-ดําเนินงานตามแผนโครงการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ -สรุปผลการดําเนินงาน -จัดทําคู่มอื ปฏิบตั ิรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้าน สาธารณสุข


10. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต หน่วย จํานวน

ระยะเวลา (ว ด ป) เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

ครั้ง

2

ต.ค. 54

สมสิน นันทสถิตย์ ก.ย. 55 สวาท บุญบรรจง เยาวเรศ นิลผาย

-คณะกรรมการดําเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินมีการประชุม ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ครั้ง

4

ต.ค. 54

ก.ย. 55

-คณะกรรมการดําเนินงานควบคุมโรคระบาดมีการประชุม ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ครั้ง

ต.ค. 54

ก.ย. 55

ธ.ค. 54

ก.ย.55 อมรรัตน์ ปัดปอภาร

1. การเตรียมความพร้อม(Preparation) 1.1การจัดตั้งศูนย์อํานวยการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

-คณะกรรมการอํานวยการประชุมร่วมวางแผนการ ดําเนินงาน

(2ครั้ง อบต.)

4

-อบรมพยาบาลกู้ชีพ/เวชกิจฉุกเฉิน/อาสากู้ชีพ FR

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

70 คน

คน

2. คณะกรรมการดําเนินงาน EMS -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 15 บาทX20 คนx 2 ครั้ง = 600 บาท -ค่าเอกสาร 15 บาท X 20 คนx2ครั้ง = 600 บาท

สมสิน นันทสถิตย์ สวาท บุญบรรจง

3. คณะกรรมการดําเนินงานควบคุมโรคระบาด -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม15 บาทX31 คนx 4 ครั้ง = 1,860 บาท -ค่าเอกสาร 15 บาท X 31 คนx4ครั้ง = 1,860 บาท รวมเป็นเงิน 6,120 บาท (งบประมาณ คปสอ.)

เยาวเรศ นิลผาย

-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 15 บาทX70 คน = 1,050 บาท -ค่าเอกสาร 25 บาท X 70 คน = 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 2,800 บาท (งบประมาณเงินบํารุง)

50

ผลผลิต หน่วย จํานวน

1. คณะกรรมการอํานวยการ -ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 15 บาทX20 คนx 2 ครั้ง = 600 บาท -ค่าเอกสาร 15 บาท X 20 คนx2ครั้ง = 600 บาท

เยาวเรศ นิลผาย วันดี กัลยาสนธ์ อมรรัตน์ ปัดปอภาร

1.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้

-อบรมฟื้นฟูความรู้แก่บ ุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน เรื่อง CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง(แพทย์/ พยาบาล/เจ้าหน้าที่สอ/พขร/พนักงานช่วยเหลือผู้ป ่วย)

งบประมาณ

พ.ย.54 ก.ย. 55

ระยะเวลา (ว ด ป) เริ่มต้น สิ้นสุด

วันดี กัลยาสนธ์ ปนิดา วงษ์จรัส

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 80 บาท x 50 คน = 4,000 บาท -ค่าเอกสาร 25 บาท x 50 คน = 1,250 บาท รวมเป็นเงิน 5,250 บาท ( งบประมาณจาก คปสอ)

งบประมาณ


วันดี วงษ์วิลาศ ปนิดา วงษ์จรัส อมรรัตน์ ปัดปอภาร

- EMS rally เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานของอาสา กู้ชีพทั้ง 8 เครือข่าย

แห่ง

40

พ.ย.54

-อบรมความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระบาด แก่บุคลากร คปสอ.

คน

50

ต.ค.54

สมสิน นันถสถิตย์ ก.ย. 55 สวาท บุญบรรจง

9

ต.ค. 54

รพ./อปท

-จัดอาสากู้ชีพประจําศูนย์แจ้งเหตุระดับตําบลพร้อม ออกให้บริการตลอด 24 ชม 1.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเตรียมพร้อมออกให้บ ริการ - ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีรถ, เครื่องมืออุป กรณ์ พร้อมออก ให้บ ริการในระดับ FR ของเครือข่าย

- มีการจัดระบบ สํารองเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ไว้ สนับสนุนให้พร้อมใช้กรณีทั้ง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ ,โรค ไข้หวัดนก,ภัยธรรมชาติ

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

แห่ง

ธ.ค.55

( งบประมาณจาก สสจ.กส)

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๘๐ บาทx ๕๐ คน= ๔,๐๐๐บาท 2. ค่าเอกสาร ๒๕ บาท x ๕0 คน = ๑,๒๕๐ บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากร ๖,๐๐ บาท x ๒ คน = ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 6,450 บาท (งบประมาณ คปสอ.) -ค่าตอบแทนอาสากู้ชีพ 35,000 บาท (งบประมาณ อปท)

ก.ย. แห่ง

แห่ง

3

8

ต.ค. 54

55

ต.ค. 54

ก.ย. 55

ก.ย. 55

ผลผลิต หน่วย จํานวน

ระยะเวลา (ว ด ป) เริ่มต้น สิ้นสุด

รพ./อปท

รถ (งบประมาณจากอปท) -ระบบวิทยุสื่อสารรถส่งต่อ งบประมาณจาก อปท.

เยาวเรศ นิลผาย วันดี กัลยาสนธิ์ อมรรัตน์ ปัดปอภาร

- เสื้อชูชีพ 5 ตัวx 450 บาท = 2,250 บาท รวมเป็นเงิน 2,250 บาท (งบประมาณ คปสอ.)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

งบประมาณ


1.4 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

2

เรื่อง

1.4.1 เตรียมรับ สถานการณ์อุบัติเหตุหมู่

-ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าทีแ่ ละซ้อมแผนบนโต๊ะ -ซ้อมแผนรับ อุบัติเหตุหมู่และประเมินผล

คน(ครั้ง)

70(2 ครั้ง)

ครั้ง

1

4.2 เตรียมพร้อมรับ อุทกภัยน้ําท่วม - ประชุมชีแ้ จงบทบาทหน้าที่และซ้อมแผนรับสถานการณ์ น้ําท่วมบนโต๊ะร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนงาน /

ต.ค.54

ต.ค. 54

ก.ย. 55

ก.ย. 55

มิ.ย. 54

ผลผลิต

เยาวเรศ นิลผาย วันดี กัลยาสนธ์ อมรรัตน์ ปัดปอภาร เยาวเรศ นิลผาย วันดี กัลยาสนธ์ อมรรัตน์ ปัดปอภาร

ส.ค.55

สวาท บุญบรรจง สมสิน นันทสถิตย์ เยาวเรศ นิลผาย

ระยะเวลา (ว ด ป)

ผู้รับผิดชอบ

1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฯ 15 บาท x 70 คน x2 = 2,100 บาท (ซ้อมแผนบนโต๊ะ) 1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฯ 15 บาท X 100 คน = 1,500 บาท 2. ค่าตอบแทน อสม.ทีเ่ ข้าซ้อมแผนฯ100บาทX30 คน=3,000 บาท 3. ค่าวัสดุในการซ้อมแผนฯ -ผ้ายางสีแยกตามประเภทผูป้ ่วย1,000x4สี= 4,000 บาท -อุปกรณ์ซ้อมแผนบนโต๊ะ 1,500 บาท -เบ๊ดเตล็ด 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,100 บาท (งบประมาณจากเงินบํารุงรพ.)

1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างอาสาสมัคร 15 บาท x ๖0 คน = ๙๐๐ บาท 2.ค่าวัสดุซ้อมแผนฯ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท (งบประมาณจาก คปสอ.)

งบประมาณ


กิจกรรมหลัก

หน่วย

จํานวน

เริ่มต้น

สิ้นสุด

แห่ง

9

ต.ค. 54

ต.ค. 55

แห่ง

8

ต.ค. 54

ต.ค. 55

กิจกรรม

2. การเผชิญเหตุ (Response)

-มีศูนย์เฝ้าระวังในการดําเนินงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ระดับอําเภอ -มีหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับอําเภอและระดับ ตําบล (SRRT) - มีทีมปฏิบัติการพร้อมออกให้บริการกรณีเกิดภัยคุกคามด้าน สุขภาพตลอด 24 ชม.

สมสิน นันทสถิตย์ สวาท บุญบรรจง

-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 8,000 บาท -ค่าตอบแทนบุคลากร 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท (งบประมาณคปสอ)

อปท -ค่าตอบแทนกู้ชีพ 350,000 บาท (งบประมาณอปท)

3. การฟื้นฟู (Recovery) -มีระบบส่งต่อเพื่อให้บ ริการผู้ประสบภัยทั้งในและนอก เครือข่าย 4. การป้องกันระยะยาว (Prevention) -รพสต. และอปท.มีแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตาม ความเสี่ยงของภัยสุขภาพในแต่ละตําบล

กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

แห่ง

8

ต.ค. 54

ต.ค. 55

เยาวเรศ นิลผาย มลฑิรา ไชยปัญญา

เรื่อง

2

ต.ค. 54

ต.ค. 55

สมสิน นันทสถิตย์ สวาท บุญบรรจง เยาวเรศ นิลผาย

ผลผลิต หน่วย จํานวน

ระยะเวลา (ว ด ป) เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

-

-

งบประมาณ


5. ประชาสัมพันธ์ 5.1มีระบบประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ ้านใน เทศกาล งานประเพณี และประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน - ทํานามบัตรแจกผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ - จัดทําป้ายรณรงค์เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ -เอกสารแจ้งเตือนภัยสถานการณ์โรคระบาด -รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด/ภัยธรรมชาติในที่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอ 5.2 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบ ัติภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเรื่อง

การเตรียมรับอุบตั ิเหตุหมู่ และการเตรียมรับ สถานการณ์ อุทกภัย มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รพ., สออบต,อําเภอ)

ครั้ง คน ครั้ง ครั้ง เรื่อง

12 ต.ค. 54 ร้อยละ50 ของ ต.ค. 54 ผู้รับบริการ 12 ต.ค. 54 12 2

ธ.ค. 54

ต.ค. 55 ต.ค. 55 ต.ค. 55 ต.ค. 55

5.3. ประเมินสรุป ผลการดําเนินงาน

เล่ม

1

ก.ย. 55

สวาท บุญบรรจง เยาวเรศ นิลผาย ปนิดา วงษ์จรัส

ก.ย. 55

เยาวเรศ นิลผาย สวาท บุญบรรจง ณัฐพัฒน์ ลมชาย อมรรัตน์ ปัดปอภาร

1.ค่าเหมาจ่ายวิทยุชุมชน 4,000 บาท 2.ค่า จัดทํานามบัตร 2,000 บาท 3. จัดทําป้ายผ้า 6 ป้าย X 400 บาท = 2,400 บาท 4. เอกสารรายงานสถานการณ์โรคระบาด 85 หมู่ x 2 บาท x 12 เดือน = 2,040 บาท รวมเป็นเงิน 10,440 บาท (งบประมาณเงินบํารุงรพ.) 1.ค่าจัดทําเอกสารคู่มือ 50บาท X70 ชุด X2 เรื่อง = 3,500 บาท 1. ค่าเอกสาร 500 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท (งบประมาณจาก คปสอ..) รวมทั้งสิ้น 413,370 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย เจ็ดสิบบาทถ้วน) ( งบประมาณจากคปสอ 40,970 บาท งบประมาณจากเงินบํารุง 26,340 บาท งบประมาณจาก อปท. 350,000 บาท ) หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถใช้แทนกันได้ทุกรายการ


11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบทั้งหมด 460,630 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมาณทั้งหมด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 1. รายรับ 2.รายจ่าย 2.1 ประชุมทีมชีแ้ จง คณะกรรมการ ดําเนินงาน 2.2 พัฒนาระบบบริการ

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

413,370 บาท 413,370 บาท

390,770 บาท

ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน 2.3 เตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน

8,600 บาท

10,0 00 บาท

2.4 จัดทําคู่มือแนวทาง ปฏิบ ัติภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข 2.5 สรุปผลการ ดําเนินงาน

12. ผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ บทบาท

4,000บาท

รายละเอียด

หน่วยงาน กลุ่มบุคคล


ประเด็นปัญหาผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อ ได้รับผลกระทบ ความสําเร็จของ จากโครงการ โครงการ คณะกรรมการ / อํานวยการตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

/

ประเด็นปัญหา แนวทางในการ ที่อาจจะมี แก้ไข -แต่งตั้ง นายอําเภอเป็น ประธาน คณะกรรมการ อํานวยการ และ มอบหมาย บทบาทหน้าที่ ตามสายการ บังคับบัญชาและ สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ของ หน่วยงาน -แต่งตั้งนายก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการ อํานวยการ และ คณะกรรมการ ดําเนินงาน มอบหมาย บทบาทหน้าที่ให้ สอดคล้องกับ ภาระกิจและ ปัญหาสุขภาพ ของพื้นที่

13. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................


ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่เกีย่ วข้อง บวกสูง บวกกลาง (+3) (+2) สสจ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล โรงพยาบาล ลดภาระใน การดูแล สุขภาพ ประชาชน สสอ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล สอ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล ประชาชน ได้รับบริการ ที่รวดเร็วได้ มาตรฐาน รวม

บวกต่ํา (+1)

ลบต่ํา (-1)

ลบกลาง (-2)

ลบสูง (-3) +2 +3

+2 +3 +3 +13

14. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่น โครงการอื่นเป็น โครงการอื่นเป็น โครงการอื่นเป็น รายละเอียดลักษณะ ที่สัมพันธ์ โครงการต้นน้ํา โครงการทีต่ ้อง โครงการปลาย ความสัมพันธ์ ทําร่วมกัน น้ํา -

14. ความเสีย่ งของโครงการ 14.1 การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องพิจารณา

รวม

คําอธิบาย

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น


14.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง Grade : Combined effect of Likelihood/ Seriousness Seriousness low medium Likelihood low E D medium D C hight C B ความเสี่ยง

เกรดที่ ได้รับ

แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง

hight C B A ผู้รับผิดชอบ นํา แนวทางไปใช้

EXTREME A A A ต้นทุนทีอ่ าจ เกิดขึน้


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตค. พย. 54 54 1.การจัดตัง้ ศูนย์อํานวยการตอบ โต้สถานการณ์ฉุกเฉิน -คณะกรรมการอํานวยการ ประชุมร่วมวางแผนการ ดําเนินงาน -คณะกรรมการดําเนินงานมี การประชุมติดตามผลการ ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ - อบรมบุคลากรด้าน การแพทย์ฉุกเฉินให้มีความ พร้อมทั้งระดับ ACLS,BLS,FR อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง CPR การเคลื่อนย้ายผูป้ ่วยแก่ บุคลากรที่ -อบรมช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยน้ําท่วมแก่บคุ ลากรใน หน่วยบริการและอาสาสมัคร กู้ภยั 3.จัดสรรทรัพยากรเตรียมพร้อม ออกให้บริการ 3.1 เครื่องมืออุปกรณ์ - รถ,เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อม ออกให้บริการในระดับ FRของ เครือข่าย - จัดระบบ สํารองเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ไว้ สนับสนุน ให้พร้อมใช้กรณีทั้ง ในกรณีเกิด อุบตั ิเหตุหมู่ ,โรคไข้หวัดนก ,ภัย ธรรมชาติ

ธค. 54

ระยะเวลา มค. 55

กพ. 55

มีค. 55

เมย 55

พค. 55

มิย. 55

กค. 55

สค. 55

กย. 55


ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ(ต่อ) กิจกรรม ตค. พย. 54 54 3.2. ประชาสัมพันธ์ระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินและ สถานการณ์โรคระบาด/ภัย ธรรมชาติในพื้นทีเ่ สีย่ งให้ ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 4. มีการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน 4.1 ซ้อมแผนรับอุบตั เิ หตุหมู่ 4.2 ซ้อมแผนรับอุทกภัยน้ํา ท่วม 5. จัดทําคูม่ ือแนวทางปฏิบตั ิ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมรับอุบตั ิเหตุหมู่ และการเตรียมรับสถานการณ์ อุทกภัย มอบให้หน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง (รพ. , สอ,อบต, อําเภอ) 6. มีรายงานสรุปผลการ ดําเนินงาน

ธค. 54

ระยะเวลา มค. 55

กพ. 55

มีค. 55

เมย 55

พค. 55

มิย. 55

กค. 55

สค. 55

กย. 55


ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ (นางเยาวเรศ นิลผาย) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ลงชื่อ...................................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (นางนัยนา กล้าขยัน) ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นายธิตพิ งศ์ มณีวงศ์) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์

G4 KPI4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพแบบมีสวนรวม ของชุมชนอําเภอสหัสขันธ ป2555 5. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหมี ความพรอ...

G4 KPI4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพแบบมีสวนรวม ของชุมชนอําเภอสหัสขันธ ป2555 5. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณใหมี ความพรอ...

Advertisement