Page 1

1. ชื่อ โครงการ : บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อน การสร้างหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ อำาเภอสหัสขันธ์ ปี 2555 2. หัว หน้า โครงการ : ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ , สาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ 3. ความสำา คัญ หลัก การและเหตุผ ล รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการสร้าง หลักประกันสุขภาพ มีเป้าหมายที่สำา คัญ คือ การสร้างสุขภาพที่ดีให้ ประชาชน ซึ่งได้มีการจัดสรรชุดสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน และท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุ ขภาพ และ พัฒนาสู่ระบบสุขภาพชุม ชนที่เข้มแข็งประชาชนมีองค์ความรู้ และ เข้าถึงระบบบริการและชุดสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วม ในการพั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ และหน่ ว ยบริ ก ารสามารถ สร้าง หรือพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานของชุด สิท ธิป ระโยชน์ อย่ า งมี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ยกระดับคุณภาพของสถานบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพต่างๆให้สูงเสมอภาคกันและสามารถตอบสนองต่อ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลาย เป็ น ที่ พึ ง พอใจและเชื่ อ มั่ น ของผู้ ใ ช้ บริการ 4. ความเชื่อ มโยงและสอดคล้อ ง 〇 ตอบสนองยุทธศาสตร์ สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ การสร้าง ระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับ บริการอุ่นใจผู้ให้บริการมีความสุข เป้า ประสงค์ 3 หลักประกัน สุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึง มีคุณภาพ

〇 ตอบสนองงานประจำา / ผลผลิตกระทรวง แผนงบประมาณการจัดสรร ผลผลิต การมีส่วนร่วมในการ สร้างหลักประกันสุขภาพพื้นที่

ตัว ชี้ว ัด เป้า ประสงค์ กิจกรรม 5 กิจกรรม ตัว ชี้ว ัด ที่ 3 ร้อยละของกองทุน สุขภาพที่มีระดับความสำาเร็จใน การดำาเนินงานการสร้างหลัก ประกันสุขภาพในพื้นที่ ในระดับ 5 กลยุท ธ์ ๓.เพิ่มประสิทธิภาพของ

ตัวชี้วัด


การจัดการระบบหลักประกัน สุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์

ตัว ชี้ว ัด ที่ 3 ร้อยละของกองทุน สุขภาพที่มีระดับความสำาเร็จใน การดำาเนินงานการสร้างหลัก ประกันสุขภาพในพื้นที่ ในระดับ 5

5. วัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ 1. เพือ ่ ให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงการ บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 2. เพือ ่ ให้ประชาชนได้รบ ั บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ หลัก ประกันสุขภาพ 3. เพือ ่ ให้ประชาชนได้ทราบชุดสิทธิประโยชน์หลักประกัน สุขภาพ 4. เพือ ่ ให้ อปท. มีสว่ นร่วมในการเก็บ และวิเคราะห์ขอ ้ มูล สถานะสุขภาพของประชาชน 5. เพือ ่ ให้ อปท. มีการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของนัก จัดการสุขภาพระดับหมูบ ่ า้ นชุมชนและห่วยบริการการพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพให้เกิด นวัตกรรมสุขภาพในชุมชน 6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มผู้รับบริการเป้า ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับหลักประกันสุขภาพชุดสิทธิ หมาย ประโยชน์ บุคลากรทางสาธารณสุขเข้าใจระบบหลักประกัน สุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กองทุนสุขภาพ ทุกแห่ง ในเขตอำาเภอสหัสขันธ์ เป้าหมาย


6.2 ขั้น ตอนและกระบวนการหลัก ในการดำา เนิน โครงการ 1.จัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนใน พื้นที่และนำามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ จัดทำาแผน/โครงการ

3. มีระบบสารสนเทศ ให้ประชาชนเข้าถึง และเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

8. จัดประกวดและนำา เสนอสุดยอดนวัตกรรม กองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับอำาเภอ

2. แต่งตั้งคณะทำางาน

4.จัดทำาแผนงาน/ โครงการโดยใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ โดยนัก

7. มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากแผน งาน/โครงการโดย ใช้งบกองทุนหลัก

5.พัฒนายกระดับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพให้เป็นระดับ A และ A+

6. ประเมินผลการ ดำาเนินงานกองทุน โดยทีมอำาเภอ แล ทีม SAT ของ

7. ผลผลิต และผลลัพ ธ์ข องโครงการ ผลผลิต 1.จัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน ในพื้นที่และนำามาวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อจัดทำาแผน/โครงการ 2. แต่งตั้งคณะทำางาน 2.1 .แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ และติดตามการ ประเมินผล ระดับอำาเภอ 2.1.1 ประชุมชี้คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ 2.2 .แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับตำาบล 2.2.1 จัดอบรมคณะกรรมบริหาร

ผลลัพ ธ์ 1. มีฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนในพื้นที่และ นำามาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำาแผน/ โครงการ 2.1 มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ติดตามการประเมินผล ระดับอำาเภอ 2.2 มีประชุมชี้คณะกรรมการบริหารกอง ทุนฯ 2.3 มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับตำาบล 2.4 คณะกรรมบริหารกองทุนฯมีองค์ ความรู้การดำาเนินงานกองทุนฯ


กองทุนฯ 2.5 มีแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกัน 2.2.2 อบรมพัฒนาองค์ความรู้ สุขภาพระดับอำาเภอ การจัดทำานวัตกรรม 2.2.3 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อำาเภอ 3. มีระบบสารสนเทศให้ ประชาชนเข้าถึงและเรียนรู้โดย ใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.1 ให้ความรู้ผ่าน หอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน 3.2 สือ ่ เอกสาร แผ่นพับ 4.จัดทำาแผนงาน/โครงการโดย ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยนักจัดการสุขภาพ 4.1 อบรมฟื้นฟูนักจัดการ สุขภาพในการจัดทำาแผนงาน/ โครงการ ของบจาก กองทุน สุขภาพ 4.2 จัดเวทีนำาเสนอแผนงาน/ โครงการในระดับตำาบล โดยให้ คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณา 5.พัฒนายกระดับกองทุนหลัก ประกันสุขภาพให้เป็นระดับ A และ A+ 6. ประเมินผลการดำาเนินงาน กองทุน โดยทีมอำาเภอ แลทีม SAT ของจังหวัด 7. มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากแผนงาน/โครงการโดยใช้ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8. จัดประกวดและนำาเสนอสุด ยอดนวัตกรรมกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับอำาเภอ และส่งประกวดในระดับจังหวัด

3. มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนเข้าถึง และเรียนรู้โดยใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะ สม

4. มีแผนงาน/โครงการ ที่ใช้งบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ทุกกองทุนฯ

5. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นระดับ A และ A+ ทุกแห่ง 6. มีการประเมินผลการดำาเนินงาน กองทุน โดยทีมอำาเภอ แลทีม SAT ของ จังหวัด 2 ครั้ง / ปี 7. กองทุนหลักประกันสุขภาพทุกแห่งมีน วัตกรรมจากแผนงาน/โครงการ 8. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพต้นแบบ เข้าประกวดในระดับจังหวัด


8. ตัว ชี้ว ัด ความสำา เร็จ ของโครงการ ผลผลิต /ผลลัพ ธ์ ตัว ชี้ว ัด 1.จัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่และนำามา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำา แผน/โครงการ

ค่า เป้า หมาย 100

ร้อยละ ของกองทุน หลักประกันสุขภาพมี ฐานข้อมูลสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่และนำา มาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ จัดทำาแผน/โครงการ 2. แต่งตั้งคณะทำางาน 2.1 มีคณะกรรมการ 1 ทีม 2.1 .แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ และ บริหารกองทุนฯ และติดตาม ติดตามการประเมินผล การประเมินผล ระดับอำาเภอ ระดับอำาเภอ 2 ครั้ง 2.1.1 ประชุมชี้คณะ 2.2 มีประชุมชี้คณะ กรรมการบริหารกองทุนฯ กรรมการบริหารกอง 8 ทีม 2.2 .แต่งตั้งคณะกรรมการ ทุนฯ บริหารกองทุนหลักประกัน 2.3 มีคณะกรรมการ สุขภาพในระดับตำาบล บริหารกองทุนหลัก 100 2.2.1 จัดอบรมคณะกรรม ประกันสุขภาพใน บริหารกองทุนฯ ระดับตำาบล 1 2.2.2 อบรมพัฒนาองค์ 2.4 ร้อยละ ของคณะ กองทุน ความรู้การจัดทำานวัตกรรม กรรมบริหารกองทุนฯ 2.2.3 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ได้รับการอบรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ 2.5 มีแหล่งเรียนรู้ ระดับอำาเภอ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับอำาเภอ 3. มีระบบสารสนเทศให้ 3. มีระบบสารสนเทศ 8 ประชาชนเข้าถึงและเรียนรู้ ให้ประชาชนเข้าถึง กองทุน โดยใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่ และเรียนรู้โดยใช้สื่อ/ เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.1 ให้ความรู้ผ่าน หอกระ จายข่าวหมู่บ้าน 3.2 สื่อเอกสาร แผ่นพับ 4.จัดทำาแผนงาน/โครงการ 4. มีแผนงาน/ 8 กองทุน โดยใช้แผนที่ทางเดิน โครงการ ที่ใช้งบ ยุทธศาสตร์ โดยนักจัดการ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ สุขภาพ 1 ครั้ง ทุกกองทุนฯ

ระยะเวลา พ.ย.2554

พ.ย.2554 พ.ย. 54ก.ค.55 ต.ค.2554 ธ.ค.2554 ก.ค.2554

ก.ค.2555

ธ.ค.2554 ธ.ค.2554


4.1 อบรมฟื้นฟูนักจัดการ สุขภาพในการจัดทำาแผน งาน/โครงการ ของบจาก กองทุนสุขภาพ 4.2 จัดเวทีนำาเสนอแผน งาน/โครงการในระดับตำาบล โดยให้คณะกรรมการกอง ทุนฯพิจารณา

4.1 อบรมฟื้นฟูนัก จัดการสุขภาพในการ จัดทำาแผนงาน/ โครงการ ของบจาก กองทุนสุขภาพ 4.2 นำาเสนอแผนงาน/ โครงการในระดับ ตำาบล โดยให้คณะ กรรมการกองทุนฯ พิจารณา 5.พัฒนายกระดับกองทุน 5. กองทุนหลักประกัน หลักประกันสุขภาพให้เป็น สุขภาพ เป็นระดับ A ระดับ A และ A+ และ A+ 6. ประเมินผลการดำาเนิน 6. มีการประเมินผล งานกองทุน โดยทีมอำาเภอ การดำาเนินงานกองทุน แลทีม SAT ของจังหวัด โดยทีมอำาเภอ แลทีม SAT ของจังหวัด 7. มีการสร้างสรรค์ 7. กองทุนหลักประกัน นวัตกรรมจากแผนงาน/ สุขภาพทุกแห่งมีนวัต โครงการโดยใช้งบกองทุน กรรมจากแผนงาน/ หลักประกันสุขภาพ โครงการ 8. จัดประกวดและนำาเสนอ 8. มีกองทุนหลัก สุดยอดนวัตกรรมกองทุน ประกันสุขภาพต้นแบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ เข้าประกวดในระดับ อำาเภอ และส่งประกวดใน จังหวัด ระดับจังหวัด

1 ครั้ง

ธ.ค. 2554

8 กองทุน ก.ค.2555 2 ครั้ง / ปี ก.ค.2555

8 กองทุน ก.ค.2555

1 กองทุน

ก.ค.2555

9. รายละเอีย ดกิจ กรรมโครงการ กระบวนงาน/ ผลผลิต ระยะเวลา ( ว ผู้รับผิด งบประมาณ (ระบุรายละเอียดที่ กิจกรรมหลัก ดป) ชอบ ใช้) หน่ว จำานว เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม ย น ต้น 1.จัดทำาฐานข้อมูล กอง 8 พ.ย. ก.ย.55 รพ.สต./ สุขภาพชุมชนใน ทุน 54 PCU รพ. พื้นที่และนำามา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อ จัดทำาแผน/โครงการ 2. แต่งตั้งคณะ


ทำางาน 2.1 .แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหาร กองทุนฯ และ ติดตามการประเมิน ผล ระดับอำาเภอ 2.1.1 ประชุมชี้คณะ กรรมการบริหาร กองทุนฯ 2.2 .แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับ ตำาบล 2.2.1 จัดอบรมคณะ กรรมบริหารกอง ทุนฯ 2.2.2 อบรมพัฒนา องค์ความรู้การจัด ทำานวัตกรรม 2.2.3 จัดสร้างแหล่ง เรียนรู้กองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ อำาเภอ

ทีม

1

ครั้ง

2

ทีม

8

ครั้ง

1

ครั้ง

1

กอง ทุน

1

พ.ย. 54

พ.ย.5 คปสอ. 4

2.1.1. ค่า อาหารว่างและ เครื่องดื่ม คปสอ. อาหาร พ.ย. ก.ค.55 กลางวัน ใน 54 คณะ การประชุมคณะ 9.8.54 กรรมการ กรรมการ ต.ค. กองทุนฯ บริหารกองทุน 54 จำานวน 9 คน x ธ.ค.54 คปสอ. 80 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน ธ.ค. พ.ค.5 สสจ. 1,440 บาท 54 5 2.2.1 ค่าใช้จ่าย คปสอ. - ค่าอาหารว่าง เม.ย. ก.ค.55 และเครื่องดื่ม 55 อาหารกลางวัน พ.ย. ในการอบรม 54 กองทุนละ 5 คน รวม 40 คน x 100 บาท เป็น เงิน 4,000 บาท - ค่าพาหนะผู้ เข้าอบรม 40 คน x 100 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าวัสดุในการ อบรม 1,000 บาท - ค่าตอบแทน วิทยากร 2,000 บาท - ค่าจัดสถานที่ พร้อมเครื่อง เสียง 2,000 บาท รวมเป็น เงิน ทั้ง 14,440 บาท


3. มีระบบ สารสนเทศให้ ประชาชนเข้าถึงและ เรียนรู้โดยใช้สื่อ/ เทคโนโลยีที่เหมาะ สม 3.1 ให้ความรู้ผ่าน หอกระจายข่าว หมู่บ้าน 3.2 สื่อเอกสาร แผ่นพับ 4.จัดทำาแผนงาน/ โครงการโดยใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ โดยนัก จัดการสุขภาพ 4.1 อบรมฟื้นฟูนัก จัดการสุขภาพใน การจัดทำาแผนงาน/ โครงการ ของบจาก กองทุนสุขภาพ 4.2 จัดเวทีนำาเสนอ แผนงาน/โครงการ ในระดับตำาบล โดย ให้คณะกรรมการ กองทุนฯพิจารณา 5.พัฒนายกระดับ กองทุนหลักประกัน สุขภาพให้เป็นระดับ A และ A+ 6. ประเมินผลการ ดำาเนินงานกองทุน

กอง ทุน ชุมช น

8 85 85

ชุมช น กอง ทุน ครั้ง

ครั้ง

พ.ย. ก.ค.55 คปสอ. 54

(งบสสจ.15,00 0 บาท ปี 2554 ที่ รพ.สต. บ้า นคำา ลือ ชา) 2.2.2. - ค่าใช้จ่ายเบิก จากจังหวัด งบกองทุนฯ

ก.ค.55 กองทุนฯ

พ.ย. 54 ก.ค.55 กองทุนฯ พ.ย. 54

8 1

พ.ย. ธ.ค.54 รพ.สต./ งบกองทุนฯ 54 PCU รพ. ธ.ค. 54

ธ.ค.54

รพ.สต./ PCU รพ.

ธ.ค.54

1 ธ.ค. 54

คณะกรม มการกอง ทุน

กอง ทุน

8

ธ.ค. 54

ก.ค.55 คณะกรม มการกอง ทุน

ครั้ง

2

มี.ค. 55

ก.ค.55 ทีมอำาเภอ และทีม

งบจาก สสจ.ปี 2554


โดยทีมอำาเภอ แลทีม SAT ของจังหวัด 7. มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากแผน งาน/โครงการโดย ใช้งบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ 8. จัดประกวดและ นำาเสนอสุดยอด นวัตกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับอำาเภอ และ ส่งประกวดในระดับ จังหวัด

จังหวัด

8,000 บาท (ที่ รพ.สต. คำา ลือชา)

กอง ทุน

8

ธ.ค. 54

ก.ค.55 คณะกรม งบกองทุนฯ มการกอง ทุน

ครั้ง

1

ก.ค. 55

ก.ค.55 คปสอ.

ค่ารางวัล ประกวด ดังนี้ รางวัลที่ 1 3,000 รางวัลที่ 2 2,000 รางวัลที่ 3 1,000 รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท รวม 5 รางวัล รวมทั้ง สิ้น 8,500 บาท (งบ คปสอ.)

รวมงบประมาณทั้ง สิ้น 30,940 บาท งบ สสจ.ปี 2554 22,440 บาท งบ คปสอ. 8,500 บาท 10. ผู้ร ับ ผิด ชอบ ตำา แหน่ง ใน โครงการ

ชื่อ ผู้ร ับ ผิด ชอบ

บทบาทหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ

(เพื่อใช้ประโยชน์กำาหนด JD/KPI บุคคล )

ผูส ้ นับสนุน โครงการ (Project Sponsor)

สาธารณสุขพื้นที่โซน 3

อนุมัติการสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของ โครงการ

หัวหน้าโครงการ (Project

1. นายวิเชียร นิล ผาย

รับผิดชอบผลักดันให้โครงการ ประสบผลสำาเร็จและดูแล


Manager) ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

2. นางสมสิน นัน สถิตย์ - อปท. - กรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ทุกแห่ง - ประชาชน

บริหารโครงการโดยรวม 1 ดำาเนินงานกองทุนหลัก ประกันสุขภาพให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ - พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของชุมชนและอนุมัติงบ ประมาณดำาเนินการ - ติดตามประเมินผลแผนงาน/ โครงการอย่ามีส่วนร่วม

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน สด แผนการใช้ จ่า ยงบประมาณ โครงการใช้งบทั้งหมด 30,940 บาท (งบ คปสอ. ) รายละเอียดดังนี้ ประเด็น 1. รายรับ 2. รายจ่า ย กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรม ที่ 7 กิจกรรม ที่ 8

งบประมาณ ไตรมาส ไตรมา ไตรมา ไตรมาส ทั้ง หมด ที่ 1 สที่ 2 สที่ 3 ที่ 4 30,940 30,940 14,440 4,000 4,000 8,500

12. ประเด็น ปัญ หาจาก Stakeholder ผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ ง อปท.

ส่ง ผลกระทบ ต่อ ความสำา เร็จ - สนับ สนุน งบ กองทุน

ได้ร ับ ผลก ระทบจาก โครงการ -

ประเด็น ปัญ หาที่อ าจ มี -

แนวทาง การแก้ไ ข -


- วิเ คราะห์ สถานะสุข ภาพ -วางแผน -ดำา เนิน การ ตามแผนและ ประเมิน ผล ปชช.

- มีส ่ว นร่ว มใน การ ดำา เนิน งาน

13. ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ ด้า นผลประโยชน์โ ครงการ ( ทางสัง คม ) ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน (ถ้ามี) ประชาชนมีหลักประกัน สุขภาพสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึงเป็น ธรรม บวก ลบ ลบ ลบ บวกสูง บวกกลาง ผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ ง ตำ่า ตำ่า กลาง สูง รวม (+3) (+2) (+1) (-1) (-2) (-3) โรงพยาบาล ลดจำานวนผู้ +2 ป่วยมา แออัดใน รพ. PCU/สอ. ทำางานเชิง +3 รุกง่ายขึ้น ตัว แทนภาค เข้าถึง +3 ประชาชน บริการได้ ทั่วถึงได้รับ บริการที่มี ประสิทธิ และ คุณภาพ อปท. มีส่วนร่วม +2 ในการดูแล สุขภาพของ ประชาชน รวม +6 +4 +10


14. โครงการอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง ชื่อ โครงการอื่น ที่ สัม พัน ธ์

โครงการพัฒนา รพ.สต.

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ต้น นำ้า -

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ที่ต ้อ งทำา ร่ว มกัน 1.โครงการ ชุม ช น สุข ภ าพดี เริ่ม ที่ บ้า น แบบ พอ เพีย ง อำา เ ภอ สหัส ขัน ธ์ ปี 255 3 2.โครงกา ร : พัฒ นา ระบบ สุข ภาพ ชุม ชนเข้ม แข็ง อำา เภอ

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ปลายนำ้า -

รายละเอีย ด ลัก ษณะ ความสัม พัน ธ์ ตัว ชี้ว ัด … - แผนชุมชน - วิถีสุขภาพ ชุมชน


สหัส ขัน ธ์ ปี 2553

โครงการพัฒนา ศักยภาพ อสม.

15. ความเสี่ย งของโครงการ 15.1 การระบุค วามเสี่ย ง ประเด็น ที่ต ้อ งพิจ ารณา คำา อธิบ าย -

-

15.2 ความเสี่ย งสำา คัญ (2) ความเสี่ย ง เกรด แนวทางการบริห าร ที่ ความเสี่ย ง ได้ร ับ -

-

-

ความเสี่ย งที่อ าจจะ เกิด ขึ้น -

ผู้ร ับ ผิด ชอบ นำา แนวทาง ไปใช้ -

ต้น ทุน ที่ อาจเกิด ขึ้น -


ระยะเวลาดำา เนิน งานตามโครงการ กิจ กรรมที่ส ำา คัญ

1.จัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนในพื้นที่และนำามา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำาแผน/โครงการ 2. แต่งตั้งคณะทำางาน 2.1 .แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ติดตามการประเมินผล ระดับอำาเภอ 2.1.1 ประชุมชี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2.2 .แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับตำาบล 2.2.1 จัดอบรมคณะกรรมบริหารกองทุนฯ 2.2.2 อบรมพัฒนาองค์ความรู้การจัดทำานวัตกรรม 2.2.3 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับอำาเภอ 3. มีระบบสารสนเทศให้ประชาชนเข้าถึงและเรียนรู้ โดยใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.1 ให้ความรู้ผ่าน หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 3.2 สือ ่ เอกสาร แผ่นพับ

ปี 2554 ต.ค พ.ย ธ.ค . . .

ปี 2555 ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

เม. ย.

พ. ค.

มิ. ย.

ก. ค.

ส. ก.ย ค. .


4.จัดทำาแผนงาน/โครงการโดยใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ โดยนักจัดการสุขภาพ 4.1 อบรมฟื้นฟูนักจัดการสุขภาพในการจัดทำาแผน งาน/โครงการ ของบจาก กองทุนสุขภาพ 4.2 จัดเวทีนำาเสนอแผนงาน/โครงการในระดับตำาบล โดยให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา 5.พัฒนายกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็น ระดับ A และ A+ 6. ประเมินผลการดำาเนินงานกองทุน โดยทีมอำาเภอ แลทีม SAT ของจังหวัด 7. มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากแผนงาน/โครงการ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8. จัดประกวดและนำาเสนอสุดยอดนวัตกรรมกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับอำาเภอ และส่งประกวดใน ระดับจังหวัด


ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอ โครงการ (นายวิเชียร นิลผาย) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็น ชอบโครงการ (นายสมบูรณ์ ไชยศรี) ตำาแหน่ง สาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็น ชอบโครงการ (นายธิติพงศ์ มณีวงศ์) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผูอ ้ นุมัติ โครงการ ( สสจ.โซน ) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญ การพิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G3 KPI3  
G3 KPI3  

ชชชชชชช บ.บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบ ชชชชชช บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบ...