Page 1

1. ชื่อโครงการ: ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อําเภอสหัสขันธ์ ปี 2555 2. หัวหน้าโครงการ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ , สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ 3. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล การพัฒนาระบบสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นทีเ่ ป็นสิ่งจําเป็น ซึง่ งานสาธารณสุขจะต้องคํานึงถึง และให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก การพัฒนางานและการแก้ไขปัญหาจะสําเร็จได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัย มีอีก ปัจจัยหนึ่งที่มคี วามสําคัญเป็นอันดับต้น คือ การจัดการความรู้ เพราะการจัดการความรู้จะเป็นการระดมภูมิความรู้ทมี่ ี อยูม่ าพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้และมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ ทําให้เกิดการนําองค์ความรู้ที่ได้นํามา พัฒนางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 4. ความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง  ตอบสนองยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

 ตอบสนองงานประจํา/ผลผลิตกระทรวง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างระบบสุขภาพบน ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้

แผนงบประมาณการจัดสรร 3,280 บาท

เป้าประสงค์.12 มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ด้วย การจัดความรูอ้ ย่างมีเหตุผล

ผลผลิต รพช./สสอ. มีการนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ สุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์... ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีผ่านเกณฑ์ระดับ ความสําเร็จในการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ สุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ระดับ ๕ กลยุทธ์ ๑๔.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย/นวัตกรรมด้าน สุขภาพ ตัวชี้วดั กลยุทธ์

กลยุทธ์ อําเภอ ๑๔.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย/นวัตกรรมด้าน สุขภาพ ตัวชี้วดั กลยุทธ์

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 5.1 เพื่อนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 6. ขอบเขตและกระบวนการที่สําคัญ 6.1 ขอบเขต ประเด็น กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย พื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ เป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ ผู้รับบริการ ประชาชน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อสม. อปท. อ.สหัสขันธ์


6.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (ระบุความเชือ่ มโยงเป็นกระบวนการตามหลักการ P-D-C-A-S โดยแสดงเป็นในแนวตั้งหรือแนวนอน) 1.วิเคราะห์ป ัญหาสุขภาพ และดับ ความสําคัญของปัญหา และกําหนดขอบเขต ของปัญหา เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญ หา สาธารณสุขในพื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด

๒. มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วดั ใน การดําเนินงาน เพือ่ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน พื้นที่

3. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/พัฒนาระบบ บริการสุขภาพ

4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ

5.ประเมินผลการดําเนินงานของ หน่วยงาน

6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

7. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นขณะทําโครงการ) 1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และดับความสําคัญของปัญหา และกําหนด ขอบเขตของปัญหา เพือ่ นํามาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด

ผลลัพธ์(ผลที่เกิดหลังเสร็จสิ้นโครงการ) 1.มีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และดับ ความสําคัญของปัญหา และกําหนดขอบเขต ของปัญหา เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด ๒. มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วดั ในการดําเนินงาน เพือ่ พัฒนาระบบ 2.กําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วดั ในการ บริการสุขภาพหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 3. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/พัฒนาระบบ 3. มีแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา บริการสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการและเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขในพื้นที่/พัฒนาระบบบริการ กิจกรรม วิธีดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการชัดเจน สุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการและ เหตุผล กลุม่ เป้าหมาย กิจกรรม วิธี ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดําเนินการชัดเจน 3.1 มีคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานและกําหนดบทบาททีช่ ัดเจน 3.1 มีคณะทํางานและกําหนดบทบาทที่ชดั เจน 3.2 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 3.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 2 ครั้ง/ปี


4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4.1 นําเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๑ ในเวที แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. 4.2 หน่วยงานมีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่นําเสนอในระยะ ที่ ๒ ตามระยะเวลาที่กําหนด 5.ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 5.1 มีการสรุปการประเมินและสังเคราะห์ผลการดําเนินงาน จากทีมระดับ อําเภอ 5.2 กลุม่ เป้าหมายได้รับการประเมินโดยทีมยุทธศาสตร์จังหวัด 6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.๑. นําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. (ตามกําหนดการของ จังหวัด) 6.2 มีนวัตกรรมสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ 6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งจังหวัด 8. ผลผลิต และ ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ 8.1 ผลผลิต ตัวชีว้ ัด 1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และดับ ความสําคัญของปัญหา และกําหนด ขอบเขตของปัญหา เพือ่ นํามาใช้ในการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด ๒. มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วดั ใน การดําเนินงาน เพือ่ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพหรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 3. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่/พัฒนาระบบบริการ สุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ และเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม วิธี ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ดําเนินการชัดเจน 3.1 มีคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานและกําหนด บทบาททีช่ ดั เจน 3.2 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

5.มีการประเมินผลการดําเนินงานของ หน่วยงาน 2 ครั้ง/ปี จากทีม อําเภอ และทีม จังหวัด 6.มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.๑. นําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. (ตามกําหนดการของจังหวัด) 6.2มีนวัตกรรมสุขภาพในการพัฒนาระบบ สุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งจังหวัด ค่าเป้าหมาย

1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ปัญหา สุขภาพ และดับความสําคัญของ ปัญหา และกําหนดขอบเขตของ ปัญหา เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน พื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด 2.มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วดั ในการดําเนินงาน

1 เรื่อง

ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ประเมินได้) ก.ค.55

1 เรื่อง

พ.ย.54

3. มีแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

1 แผน

พ.ย.54

3.1. มีคณะทํางานและกําหนด บทบาททีช่ ดั เจน 3.2 มีการประชุมคณะกรรมการ ดําเนินงาน

1 ทีม

พ.ย.54

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55


4.ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 4.1 นําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการ แผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๑ ในเวที 4.1 นําเสนอรายงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ 4.2หน่วยงานมีการดําเนินงานตาม ครั้งที่ ๑ ในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แผนงาน/โครงการ ที่นําเสนอในระยะที่ ๒ ที่ สสจ. ตามระยะเวลาที่กําหนด 4.2หน่วยงานมีการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ที่นําเสนอใน ระยะที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ กําหนด 5.ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 5.มีการออกประเมินผลการ ดําเนินงานของหน่วยงาน 5.1 สรุปการประเมินและสังเคราะห์ผลการ 5.1 มีการสรุปการประเมินและ ดําเนินงาน จากทีมระดับอําเภอ สังเคราะห์ผลการดําเนินงาน จาก ทีมระดับอําเภอ 5.2 กลุม่ เป้าหมายได้รับการ 5.2 กลุม่ เป้าหมายได้รับการประเมินโดยทีม ประเมินโดยทีมยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.๑. นําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลีย่ น 6.๑. นําเสนอผลงานในเวที เรียนรู้ที่ สสจ. (ตามกําหนดการของจังหวัด) แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. (ตาม 6.2 มีนวัตกรรมสุขภาพในการพัฒนาระบบ กําหนดการของจังหวัด) 6.2 มีนวัตกรรมสุขภาพในการ สุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งจังหวัด พัฒนาระบบสุขภาพ/แก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ 6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง จังหวัด 9. รายละเอียดกิจกรรมโครงการ กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก ผลผลิต 1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และดับ ความสําคัญของปัญหา และกําหนด ขอบเขตของปัญหา เพือ่ นํามาใช้ใน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑ เรื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ ๑ เรื่อง ต่อ หน่วยงาน จาก 6 โรคที่กําหนด คปสอ.สหัสขันธ์ ได้ เรือ่ งไข้เลือดออก

ระยะเวลา (ว ด ป) หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด ครั้ง 1 พ.ย. พ.ย. 54 54

1 เรื่อง

ก.ค.55

2 ครั้ง/ปี

ก.ค.55

2 ครั้ง 2 ครั้ง

1 ครั้ง

ก.ค.55

1 เรื่อง 1 เล่ม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกมลวรรณ บัวคําภู นางจริยา ฉิรินัง

งบประมาณ (ระบุรายละเอียด ที่ใช้) -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 16 คนx15 บาทx 2 ครั้ง = 480 บาท


กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก ๒. มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วดั ในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ บริการสุขภาพหรือแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในพื้นที่ 3. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/พัฒนา ระบบบริการสุขภาพ โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้ หลักการและ เหตุผล กลุม่ เป้าหมาย กิจกรรม วิธี ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาดําเนินการชัดเจน 3.1 มีคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานและ กําหนดบทบาทที่ชดั เจน 3.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการ ดําเนินงาน

ผลผลิต

ระยะเวลา (ว ด ป) หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด เรื่อง 1 พ.ย.54 พ.ย. 54

แผน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียด ที่ใช้)

นางกมลวรรณ บัวคําภู นางจริยา ฉิรินัง

นางกมลวรรณ บัวคําภู ก.ค.54 นางจริยา ฉิรินัง

1

พ.ย.54

ทีม

1

พ.ย.54 พ.ย.54 พ.ย.54

ครั้ง

2

ก.ค.55

4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ เรื่อง โครงการ 4.1.1 นําเสนอรายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๑ ในเวที แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. 4.1.2หน่วยงานมีการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ที่นําเสนอในระยะ ที่ ๒ ตามระยะเวลาที่กําหนด 5.ประเมินผลการดําเนินงานของ ครัง้ หน่วยงาน 5.1 มีการสรุปการประเมินและ สังเคราะห์ผลการดําเนินงาน จากทีม ระดับอําเภอ 5.2 กลุม่ เป้าหมายได้รับการประเมิน โดยทีมยุทธศาสตร์จังหวัด 6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.๑. นําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลีย่ น เรียนรู้ที่ สสจ. (ตามกําหนดการของ จังหวัด) 6.2 มีนวัตกรรมสุขภาพในการพัฒนา ระบบสุขภาพ/แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่

1

พ.ย.54

ก.ค.54 นางกมลวรรณ บัวคําภู นางจริยา ฉิรินัง

2

มี.ค.55

ก.ค.55 ทีมประเมินอําเภอ/ จังหวัด

นางกมลวรรณ บัวคําภู นางจริยา ฉิรินัง

-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 5 คนx80 บาทx 2 ครั้ง = 800 บาท ค่าจัดทําเอกสาร 2,000 บาท


กระบวนงาน / กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

ระยะเวลา (ว ด ป) หน่วย จํานวน เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียด ที่ใช้)

6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งจังหวัด รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,280 บาท (งบ คปสอ.) 10. ผูร้ ับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

หัวหน้าโครงการ (Project Manager) ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

ชื่อผู้รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กําหนด JD/ KPI บุคคล) อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการรวมทั้งเป็นที่ ปรึกษาโครงการ

- นางฉวีวรรณ ชมภูเขา (สสจ.โซน 3) - ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส หัสขันธ์ - สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ -นางกมลวรรณ บัวคําภู รับผิดชอบโครงการ ผลักดันให้โครงการประสบ -นางจริยา ฉิรินัง ความสําเร็จและดูแลบริหารโครงการโดยรวม - คณะกรรมการจัดการความรู้ - คณะกรรมการงานอนามัย แม่และเด็กระดับอําเภอ - คณะกรรมการ SRRT

-วิเคราะห์ปัญหาโรคที่เป็นปัญหา สารณสุขในพื้นที่ - จัดทําแผนแก้ไขปัญหา - จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา - จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ - จัดทําคลังความรู้และเผยแพร่

11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบทัง้ หมด 3,280 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ งบประมาณ ประเด็น ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด 1. รายรับ 3,280 บาท 2.รายจ่าย 3,280 บาท กิจกรรมที่ 1 480 480 กิจกรรมที่ 5 800 400 กิจกรรมที่ 6 2,000 12. ผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ บทบาท ผลักดันให้มีการกําเนินการจัดการความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้เกิดการดึงองค์ความรู้ นํามาใช้

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

400 2,000

รายละเอียด หน่วยงาน กลุ่มบุคคล มีการประชุม วางแผนการดําเนินงาน KM ทีม กระตุ้น และติดตามอย่างต่อเนือ่ ง จัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในกลุ่ม จนท.สาธารณสุข อสม. อปท. ผู้ปฏิบตั ิทเี่ กีย่ วข้อง ประชาชน


ประเด็นปัญหาผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ ผู้ที่เกีย่ วข้อง ส่งผลกระทบต่อ ความสําเร็จของ โครงการ KM ทีม /

ได้รับผลกระทบจาก ประเด็นปัญหาที่ โครงการ อาจจะมี -

/

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ

- ขาดความต่อเนื่อง ในการประชุม ติดตาม - ไม่ได้เข้าร่ วม แลกเปลียนเรี ยนรู ้ เนืองจากภาระงาน

-

แนวทางในการแก้ไข - กําหนดช่วงเวลาการ ดําเนินงานทีช่ ดั เจน - ให้กลุ่มผูเ้ กียวข้อง ร่ วมกันกําหนด ช่วงเวลาทีเ หมาะสม ตรงกัน

13. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ การจัดการความรู้ทดี่ ี ทําให้เกิดการนําองค์ความรู้ทมี่ ีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่ ลดการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ประชาชนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี มีการดําเนินชีวติ ที่เหมาะสม ด้านผลประโยชน์โครงการ ผู้ที่เกีย่ วข้อง บวกสูง บวกกลาง (+3) (+2) สสจ. ลดภาระใน การติดตาม ประเมินผล โรงพยาบาล ลดภาระในการ ดูแลสุขภาพ ประชาชน ประชาชน ได้รับบริการ ,ผู้รับบริการ ตามมาตรฐาน,มี สุขภาพดี รวม 6 2

บวกต่ํา (+1)

ลบต่ํา (-1)

ลบกลาง (-2)

ลบสูง (-3)

รวม 2 3 3 +8

14. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์

โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้ํา

โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทํา ร่วมกัน

โครงการอื่นเป็น โครงการปลายน้ํา

รายละเอียดลักษณะ ความสัมพันธ์


14. ความเสี่ยงของโครงการ 14.1 การระบุความเสี่ยง ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา -

คําอธิบาย

15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตค. พย. 54 54 1.วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และ ดับความสําคัญของปัญหา และ กําหนดขอบเขตของปัญหา ๒. มีการกําหนดค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วดั ในการดําเนินงาน 3. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4.มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ 5.ประเมินผลการดําเนินงานของ หน่วยงาน 5.1 มีการสรุปการประเมินและ สังเคราะห์ผลการดําเนินงาน จากทีมระดับอําเภอ 5.2 กลุม่ เป้าหมายได้รับการ ประเมินโดยทีมยุทธศาสตร์ จังหวัด 6.จัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 6.๑. นําเสนอผลงานในเวที แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ สสจ. (ตาม กําหนดการของจังหวัด) 6.2 มีนวัตกรรมสุขภาพในการ พัฒนาระบบสุขภาพ/แก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 6.3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง จังหวัด

ธค. 54

ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้น

ระยะเวลา มค. 55

กพ. 55

มีค. 55

เมย 55

พค. 55

มิย. 55

กค. 55

สค. 55

กย. 55


ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ ( นางจริยา ฉิรินัง ) ตําแหน่ง นักวิชาสาธารณสุขชํานาญการ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายสมบูรณ์ ไชยศรี ) ตําแหน่ง สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายธิติพงศ์ มณีวงศ์) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมตั ิโครงการ ( สสจ.โซน ) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G12 KPI13  

กลยุทธ ๑๔.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย/นวัตกรรมดาน สุขภาพ 5. วัตถุประสงคของโครงการ 5.1 เพื่อนําองคความรููไปใชในการพัฒนาระบบสุขภาพและแกไขปญหาสุ...