Page 1

1. ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิเศษทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิยพร อินศร 3. ความสําคัญ หลักการและเหตุผล การดูแลสุขภาพในมิติของการผสมผสานด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสขุ ภาพมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในทุกกลุม่ อายุโดยเฉพาะกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง ทําให้ขาดการดูแลสุขภาพ ตามมาตรฐานทีก่ ําหนด และขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพ ชีวิตลดลงรวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผูด้ แู ล ปัจจุบันสังคมไทยได้มกี ารยอมรับและเชื่อว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาและฟื้นฟูกลุม่ คน พิเศษทางสังคมให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องเริ่มจากกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอสหัสขันธ์ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้กลุม่ คนพิเศษทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนการใช้กาย อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จําเป็น รวมทั้งคําแนะนําเกี่ยวกับการดัดแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ มี สิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ในเวลาทีต่ นเองต้องการ สามารถทํากิจกรรมนั้นอย่างปลอดภัย และ ดํารงชีวติ โดยไม่เป็นภาระของสังคมและเพื่อให้การดําเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มคนพิเศษมีประสิทธิภาพจําเป็นต้อง ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทีส่ ําคัญเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ และที่สําคัญคือนักจัดการสุขภาพ ในแต่ละชุมชนที่เห็นความสําคัญในปัญหาของกลุ่มคนพิเศษในชุมชนที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกีย่ วข้องและชุมชนนั้นๆ 4. ความเชือ่ มโยงความสอดคล้อง ( / ) ตอบสนองยุทธศาสตร์สขุ ภาพจังหวัด กาฬสินธุ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ :4 การสร้างวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตที่มคี วามสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ เป้าประสงค์ : 10 สังคมกาฬสินธุ์ เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิง้ คนทุกข์ยาก ดูแลรักษาคนจน คนทุกข์ยากและผูด้ ้อยโอกาสด้าน สุขภาพอย่างเคารพในคุณค่า และศักดิศ์ รี ความเป็นมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้ อ ย ล ะข อง ชุ ม ชน ที่ มี ระดับ ความสํ าเร็ จในการจัด การด้ านสุ ข ภาพ" คน พิเศษทางสังคม" ได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็นองค์ รวม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

( / ) ตอบสนองงานประจํา / ผลผลิตกระทรวง แผนงบประมาณการจัดสรร ผลผลิต 1.ผูด้ ้อยโอกาสทางสังคมไม่ถูกทอดทิ้ง ได้รับการดูแลที่ เหมาะสม มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ้น 2. ชุมชนมีส่วนร่วมและดําเนินการด้านสุขภาพคนพิเศษทาง สังคม 3. หน่วยบริการมีการจัดบริการทางสุขภาพคนพิเศษทางสังคม ที่ครอบคลุมได้มาตรฐาน


กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ ของภาครั ฐ ชุ มชน ท้ อ งถิ่ นและอสม.ในการดู แ ล ผู้ด้อยโอกาส 2.พัฒ นาระบบบริการปฐมภู มิให้ เชื่อมโยง ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนในการดู แ ลผู้ ด้ อ ยโอกาสให้ สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ 3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักใน การดูแลสุขภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมายเพื่อลด พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค

กิจกรรมหลัก 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัส ขันธ์ 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่ม คนพิเศษทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินคนพิการเพื่อขึ้นทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พกิ าร 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นําร่อง 5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคมอําเภอสหัสขันธ์ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของกลุม่ คนพิเศษทาง สังคม 7.จัดทําเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คนพิเศษทางสังคม 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษทางสังคมในทุกสถาน บริการ 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิเศษทาง สังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคนพิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อให้ ก ลุ่ มคนพิ เ ศษทางสั งคมที่ จํา เป็ นต้ องได้ รับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพ สามารถเข้ า ถึ ง บริ การฟื้ น ฟู สมรรถภาพได้ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น 2. เพื่อให้กลุ่มคนพิเศษทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมมีบทบาทในการดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคมในพื้นที่มากขึ้น 6. ขอบเขตโครงการ 6.1 ขอบเขต ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย

ขอบเขตโครงการ กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 9 สถานบริการ ในเขตพื้นที่อําเภอสหัสขันธ์


6.2 ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการดําเนินโครงการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 4. พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินคนพิการเพื่อขึ้น ทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟสภาพผู้พกิ าร 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นําร่อง

5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคม อําเภอสหัสขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย

8. 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษทาง สังคมในทุกสถานบริการ 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคน พิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคนพิเศษทาง สังคม

9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์

3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ข้อมูล ร่วมกันของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม

6. อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของกลุ่มคน พิเศษทางสังคม

7. จัดทําเอกสาร/คูม่ ือการดูแลกลุ่มคนพิเศษทาง สังคมสังคมในทุกสถานบริการ

10.ประเมินผลโครงการ


7. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของ กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้พิการเพือ่ ขึ้นทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นําร่อง 5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคมอําเภอสหัสขันธ์ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของกลุม่ คนพิเศษทาง สังคม 7.จัดทําเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คนพิเศษทางสังคม 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษทางสังคมในทุก สถานบริการ 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิเศษทาง สังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคนพิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

ผลลัพธ์ 1. มีคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 1 ทีม 2. ได้แผนชุมชนการดูแลกลุ่มคนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ สถานบริการละ 1 แผน 3.มีการพัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ของกลุม่ คนพิเศษทางสังคม 9 สถานบริการ 4.มีพัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์ให้ได้มาตรฐาน 4.1 ผู้พกิ ารได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการ 4.2 มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผูพ้ ิการ 4.3 มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 มีศูนย์สง่ เสริม/ฟื้นฟู นําร่อง 5. มีชมรมคนพิเศษทางสังคมอําเภอสหัสขันธ์ 1 ชมรม 6. เครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของกลุม่ คนพิเศษทางสังคม ได้รับการอบรม 7. มีเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คนพิเศษทางสังคม 8. มีการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษทางสังคมใน ทุกสถานบริการ 8.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิเศษทาง สังคม 8.2 มีกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคนพิเศษทางสังคม 9. มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 1 ครั้ง/ปี 10. มีการประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง/ปี


8. ผลผลิต และตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ 8.1 ผลผลิต ตัวชีว้ ัด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์

1. มีคณะกรรมการดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 1 ทีม 2. ได้แผนชุมชนการดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ สถาน บริการละ 1 แผน 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ 3.มีการพัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคน พิเศษทางสังคม 9 สถานบริการ 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟู 4.มีการพัฒนาระบบบริการดูแลและ สมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้ มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้พิการเพือ่ ขึ้น 4.1 ผู้พกิ ารได้รับการตรวจประเมินและ ทะเบียน ขึ้นทะเบียนผู้พิการ 4.2 จัดบริการฟื้นฟสภาพผู้พกิ าร 4.2 มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผูพ้ ิการ 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.3 มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 มีศูนย์สง่ เสริม/ฟื้นฟู นําร่อง 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นําร่อง 5. มีชมรมคนพิเศษทางสังคม 5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคม อําเภอสหัสขันธ์ 1 ชมรม อําเภอสหัสขันธ์ 6. เครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของ 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลักของ กลุ่มคนพิเศษทางสังคมได้รับการอบรม กลุ่มคนพิเศษทางสังคม 7. มีเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คนพิเศษ 7.จัดทําเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คน ทางสังคม พิเศษทางสังคม 8. มีการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษ คนพิเศษทางสังคมในทุกสถานบริการ ทางสังคมในทุกสถานบริการ 8.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สําหรับคนพิเศษทางสังคม สําหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 มีกิจกรรมด้านสุขภาพเกี่ยวกับคน 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคน พิเศษทางสังคม พิเศษทางสังคม 9. มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 1 9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้ง/ปี 10. มีการประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง/ปี 10.ประเมินผลโครงการ

9.รายละเอียดกิจกรรมโครงการ

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ร้อยละ) ร้อยละ 100 ม.ค. 55 ร้อยละ 100

ก.ย.55

ร้อยละ 100

พ.ย.54-ก.ย.55 ม.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 70

ธ.ค.54-มี.ค55

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80

ม.ค.-ก.ย. 55 ม.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70

ม.ค.-ก.ย. 55 ส.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 60

ธ.ค.54-มี.ค.55

ร้อยละ 100

ม.ค.-มี.ค. 55

ร้อยละ 100

ม.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 100

ม.ค.-ก.ย.55

ร้อยละ 100

ส.ค.-ก.ย. 55

ร้อยละ 100

ก.ย. 55


กระบวนงาน/กิจกรรมหลัก 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคนพิเศษ ทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์

ผลผลิต หน่วย จํานวน

ระยะเวลา (วดป.) เริ่มต้น สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม

งบประมาณ (ระบุรายละเอียด ที่ใช้) -

ทีม

1

พ.ย.54 ธ.ค.54

คป.สอ. สหัสขันธ์

ครั้ง

4

พ.ย.54 ก.ย.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ประโยชน์ ฐาน ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม ข้อมูล 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน

1

พ.ย.54 ก.ย.55

สสอ./รพ.สหัสขันธ์

ค่ า อ าห า ร ว่ า ง และเครื่ องดื่ม16 คนx 4 ครั้ง x 15 บาท= 960บาท -

4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้พิการเพือ่ ขึ้น ทะเบียน

แห่ง

9

ธ.ค.54 มี.ค.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

-

4.2 จัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้พกิ าร

ทีม

1

ม.ค.55 ก.ย.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

งบบํารุง รพ.

4.3 จัดระบบดูแลผู้สงู อายุแบบ LTC

ทีม

1

ม.ค.55 ก.ย.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

7,000 บาท

4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นําร่อง

แห่ง

1

ม.ค.55 ก.ย.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

8,000 บาท

ชมรม

1

ส.ค.55 ก.ย.55

คป.สอ. สหัสขันธ์

5,000 บาท

6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ลหลัก ของกลุม่ คนพิเศษทางสังคม สถานบริการ ละ 5 คน

ครั้ง

1

ธ.ค.54

มี.ค.55

7.จัดทําเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คน พิเศษทางสังคม

เล่ม

100

ม.ค.55

มี.ค.55

5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคม อําเภอสหัสขันธ์

ค่ า อ า ห า ร ก ล า ง วั น ค่ า อ าห า ร ว่ า ง และเครื่องดื่ม 45 คนx 1 ครั้ง x 80บาท=3,600 บาท นางสาวปิยพร อินศร ค่ า จั ด ทํ า คู่ มื อ นางวาสนา จันทเนตร 5,000 บาท นางดารัญ วงศ์อนุชิต นายจํารอง ภูกงิ่ เงิน คป.สอ. สหัสขันธ์


8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อคนพิเศษ ทางสังคมในทุกสถานบริการ 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สถาน สําหรับคนพิเศษทางสังคม บริการ 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพเกีย่ วกับคน ครัง้ พิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครัง้ 10.ประเมินผลโครงการ ครั้ง

ม.ค.55

ก.ย.55 รพ.สต.ทุ ก แห่ ง /PCU เงิ นบํ า รุง ของแต่ ร พ . /อ ง ค์ ก ร ภ า คี ละสถานบริการ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ส.ค.55 ม.ค.55

ก.ย.55 ก.ย.55

9 1

บูรณาการ KM ค่ า อ าห า ร ว่ า ง แล ะเ ครื่ อ ง ดื่ ม และค่ า อาห าร กลางวั น 5 คนx 2 ครั้ ง x 80 บาท= 800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,360 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วนบาทถ้วน) งบประมาณ คปสอ. 25,360 บาท หมายเหตุ งบประมาณทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

10. ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งในโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)

หัวหน้าโครงการ (Project Manager)

ทีมผู้ร่วมโครงการ (Project Team)

1 2

คป.สอ. สหัสขันธ์ ทีม SAT อําเภอ

บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (เพื่อใช้ประโยชน์กําหนด JD/ KPI บุคคล) -อนุมัติ ให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ - นางฉวีวรรณ ชมภูเขา ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ ปรึกษาของโครงการ การพิเศษ - ผู้เห็นชอบ และให้การสนับสนุนโครงการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3 -ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ -สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ทพญ.ภาวีรัตน์ นรางกูล -รับผิดชอบ ผลักดันโครงการให้ประสบผลสําเร็จ นางเพียงเพ็ญ อาทวิมล และดูแลบริหารโครงการโดยรวม นางวาสนา จันทเนตร นางดารัญ วงศ์อนุชิต นางสาวปิยพร อินศร นายจํารอง ภูกิ่งเงิน 1.ผู้รับผิดชอบผู้พกิ าร รพ. สสอ. รพ.สต.ทุก - วิเคราะห์ปัญหา แห่ง - ให้ความรู้ 2. ผู้รับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง - พี่เลีย้ งให้ผดู้ แู ลหลักของกลุ่มเป้าหมาย 3.นักจัดการสุขภาพหมู่บ้าน อสม. และ - ติดตามและประเมินผล ประชาชนในชุมชน - จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กร - ประเมินตนเอง - ดําเนินการตามแผนปรับปรุง


11. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการใช้งบทั้งหมด บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบประมาณทั้งหมด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 1. รายรับ 2.รายจ่าย 2.1. ค่าประชุม คณะทํางานดูแลกลุ่ม คนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 2.2 จัดระบบดูแล ผู้สงู อายุแบบ LTC 2.3 จัดตั้งศูนย์ ส่งเสริม/ฟื้นฟู นํา ร่อง 2.4 จัดตั้งชมรมคน พิเศษทางสังคม อําเภอสหัสขันธ์ 2.5 อบรมเครือข่าย จิตอาสา/ผูด้ แู ลหลัก ของกลุม่ คนพิเศษ ทางสังคม 2.6 จัดทําเอกสาร/ คู่มือการดูแลกลุม่ คน พิเศษทางสังคม 2.7ประเมินผล โครงการ

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

25,360 960

7,000 8,000 5,000 3,600

5,000 400

400

12. ประเด็นปัญหาจาก Stakeholder ผู้ที่เกีย่ วข้อง

13. ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ

ส่งผลกระทบต่อ ความสําเร็จ

ได้รับผลกระทบ จากโครงการ

ประเด็นปัญหาทีอ่ าจ มี

แนวทางการ แก้ไข


ด้านผลประโยชน์โครงการ (ทางสังคม) ผู้ที่เกีย่ วข้อง เครือข่ายสุขภาพ สหัสขันธ์ กลุ่มคนพิเศษทาง สังคม ครอบครัว ชุมชน รวม

บวกสูง (+3) เกิดการนําความรูแ้ บบ องค์รวมมาใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการดูแลสุขภาพ ตามมาตรฐาน

บวกต่ํา ลบต่ํา ลบกลาง (-2) (+1) (-1)

บวกกลาง (+2)

ลบสูง (-3)

รวม +3 +3

ลดภาระการดูแล เข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี +9

+2 +3

+2

+11

14. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการอื่นที่สัมพันธ์

1. โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องที่ บ้าน 2. โครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ พิการและผูป้ ่วยระยะฟื้นฟู ในเขต พื้นที่อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

โครงการอื่นเป็น โครงการต้นน้ํา

โครงการอื่นเป็น โครงการอื่นเป็น โครงการที่ต้องทํา โครงการปลายน้ํา ร่วมกัน /

/

รายละเอียด ลักษณะ ความสัมพันธ์ ตัวชีว้ ัด…


15. ระยะเวลาดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สําคัญ ต.ค. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกลุ่ม คนพิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัส ขันธ์ 2.ประชุมคณะทํางานดูแลกลุ่มคน พิเศษทางสังคม คป.สอ. สหัสขันธ์ 3.พัฒนาฐานข้อมูลและมีการใช้ ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของกลุ่มคน พิเศษทางสังคม 4.พัฒนาระบบบริการดูแลและ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้ ได้มาตรฐาน 4.1 ค้นหา ตรวจประเมินผู้พิการ เพื่อขึ้นทะเบียน 4.2 จัดบริการฟื้นฟสภาพผู้พกิ าร 4.3 จัดระบบดูแลผู้ป่วยแบบ LTC 4.4 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม/ฟื้นฟู นํา ร่อง 5.จัดตัง้ ชมรมคนพิเศษทางสังคม อําเภอสหัสขันธ์

ปี 2554 พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี 2555 พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


กิจกรรมที่สําคัญ ต.ค. 6.อบรมเครือข่ายจิตอาสา/ผูด้ แู ล หลักของกลุ่มคนพิเศษทางสังคม 7.จัดทําเอกสาร/คู่มือการดูแลกลุม่ คนพิเศษทางสังคม 8.ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ คนพิเศษทางสังคมในทุกสถาน บริการ 8.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น พื้นฐานสําหรับคนพิเศษทางสังคม 8.2 จัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เกี่ยวกับคนพิเศษทางสังคม 9.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ 10.ประเมินผลโครงการ

ปี 2554 พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี 2555 พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.


ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ (นางสาวปิยพร อินศร) ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสมบูรณ์ ไชยศรี) ตําแหน่ง สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นายธิตพิ งศ์ มณีวงศ์) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ลงชื่อ................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ ( สสจ.โซน ) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G10 KPI11  

เปาประสงค : 10 สังคมกาฬสินธุุ เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งคนทุกขยาก ดูแลรักษาคนจน คนทุกขยากและผููดอยโอกาสดาน สุขภาพอยางเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรี ควา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you