Page 1

1. ชื่อ โครงการ : โครงการพัฒ นาการดูแ ลผู้ป ่ว ยเบาหวานสู่ค วาม เป็น เลิศ ในคุณ ภาพบริก าร เครือ ข่า ยสุข ภาพสหัส ขัน ธ์ 2555 2. ความสำา คัญ หลัก การและเหตุผ ล การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ตอบสนอง ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยและ ประชาชนตามมาตรฐานคุณภาพบริการของกระทรวงสาธารณสุขนั้น โรง พยาบาลสหัสขันธ์ได้มีนโยบายให้ทุก หน่วยงานของโรงพยาบาลและ คป.สอ. สหัสขันธ์ ได้มีการให้บริการแก่ผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่ อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตอบสนองความต้องการ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและเผย แพร่ผลสัมฤทธิ์สู่สาธารณะ ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อำาเภอจึงได้คัดเลือกการพัฒนางาน การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แบบยั่งยืน มีแนวทาง ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศภายในปี 2555 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการโรคเบาหวาน จึงได้จัดทำา โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสู่ความเป็นเลิศในคุณภาพบริการเครือ ข่ายสุขภาพสหัสขันธ์ 2555 ขึน ้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขององค์กร นโยบายระดับจังหวัด และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับ บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด โดยได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานใน คป.สอ. ในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำาหนด 3. วัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ 1. เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการทำางานสู่ความเป็นเลิศ 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างการดำาเนิน งานแก่หน่วยงานอื่น 4. ขอบเขตและกระบวนการที่ส ำา คัญ 4.1 ขอบเขต ประเด็น ขอบเขตโครงการ กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ประชาชนในเขตอำาเภอสหัสขันธ์ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป้า อำาเภอสหัสขันธ์ หมาย


4.2 ขั้น ตอนและกระบวนการตามหลัก การ P – D – C – A - S PLAN

DO

1. วิเคราะห์องค์กร หาจุดแข็งจุด

อ่อน หา COE ของหน่วยงาน 2. แต่งตั้งให้คณะทำางาน CLT DM เป็นผู้รับผิดชอบ 3. จัดทำาแผน COE อำาเภอสหัสขันธ์

1. ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ

และเข้าใจในการ ดำาเนินงาน COE DM 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบและ ดำาเนินงาน COE 3. จัดทำาแผนปฏิบัติการ COE

STANDARD 1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตาม

มาตรฐานเวชปฏิบัติ 2. ได้โปรแกรมการให้ความรู้และการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

CHECK 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน ( มี.ค, ก.ย) 2. ควบคุมกำากับงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 3. สรุปผลการทำางานให้คณะ กรรมการคป.สอ. ทราบทุก 6 เดือน

ACT 1. ประชุมดำาเนินงาน 2. จัดทำามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

DM 3. กำาหนดกลุ่มเป้าหมายตามกระ บวนการทำางานได้แก่ การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง การดูแลใน ผู้ป่วยเบาหวาน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วย และการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน 4. ประชุมและสร้างความเข้าใจ


5. ผลผลิต และผลลัพ ธ์ข องโครงการ ผลผลิต ผลลัพ ธ์ 1. ผลสัมฤทธิข ์ องการดำาเนินงานมี 1. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานมีผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการ 2. แผนพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เบาหวานสามารถตอบสนองต่อความ 2.สถานบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องการหรือปัญหาป่วยโรคเบาหวาน คุณภาพ ได้เป็นอย่างดี 3. ผลการดำาเนินงานได้รับการเผย แพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 4. ธำารงรักษาและเผยแพร่ผลงาน 6. ตัว ชี้ว ัด ความสำา เร็จ ของโครงการ 6.1 ผลผลิต ตัว ชี้ว ัด 1. ผลสัมฤทธิข ์ อง การดำาเนินงานมี แนวปฏิบัติที่ดี 2. แผนพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการ หรือปัญหาป่วยโรค เบาหวานได้เป็น อย่างดี 3. ผลการดำาเนิน งานได้รับการเผย แพร่สู่สาธารณะ อย่างกว้างขวาง 4. ธำารงรักษาและ เผยแพร่ผลงาน

1. วิเคราะห์องค์กร กำาหนดประเด็นการ พัฒนา 2. แต่งตั้งคณะทำางาน คัดเลือก Best practice และจัดทำา แผน COE 3. ดำาเนิน งานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำากับ ปรับปรุงแก้ไข ของการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 4. สำารวจความคิดเห็น 5. สรุปผลสัมฤทธิ์และ สรุปบทเรียน 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกองค์กร 7. ธำารงรักษาและเผย แพร่ผลงาน

6.2 ผลลัพ ธ์

ตัว ชี้ว ัด

1. การดูแลผู้ป่วยเบา หวานมีผลงานเป็น เลิศด้านการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้

1. แผนพัฒนาการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานมี ระดับความสำาเร็จของ การพัฒนาสู่ความเป็น

ค่า เป้า หมาย 1 ครั้ง

ระยะเวลา แล้ว เสร็จ พ.ย. 54

1 ครั้ง

พ.ย. 54

4 ครั้ง

ก.ย.55

1 ครั้ง 1 ครั้ง

ก.ย. 55 ก.ย. 55

1 ครั้ง

ก.ย. 55

1 ครั้ง

ก.ย. 55

ค่า เป้า หมาย ระดับ 5

ระยะเวลา แล้ว เสร็จ ก.ย. 55


ป่วยเบาหวาน

เลิศ

2. สถานบริการผ่าน 2. สถานบริการผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพโรงพยาบาล คุณภาพ (HA)

ระดับ 5

ก.ย. 55

7. ความเชื่อ มโยงกับ ยุท ธศาสตร์ ความสัม พัน ธ์ห รือ เชื่อ มโยง เหตุผ ลและรายละเอีย ด โครงการหลัก ที่ส ่ง ผลต่อ การ ตัว ชี้ว ัด : 1.1 ระดับความสำาเร็จใน บรรลุค ่า เป้า หมายภายใต้ต ัว ชี้ว ัด การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ของจัง หวัด สุขภาพ ค่า เป้า หมาย : ระดับ 5 ตัว ชี้ว ัด : 1.2 สถานบริการผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ค่า เป้า หมาย : ระดับ 5 เป้า ประสงค์ : 1. ระบบบริการ สุขภาพและการแพทย์มี ประสิทธิภาพมีการใช้เทคโนโลยี อย่างพอประมาณตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องเหมาะสม ประเด็น ยุท ธศาสตร์ :การสร้าง ระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับ บริการอุ่นใจผู้ให้บริการมีความสุข 8. ผู้ร ับ ผิด ชอบ ตำา แหน่ง ใน ชื่อ ผู้ร ับ ผิด ชอบ โครงการ ผู้สนับสนุน - นายแพทย์สาธารณสุข โครงการ จังหวัด (Project Sponsor)

บทบาทหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ -อนุมัติ ให้การสนับสนุน โครงการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ของโครงการ


หัวหน้า โครงการ (Project Manager) ทีมผู้ร่วม โครงการ (Project Team)

-ผู้อำานวยการโรง พยาบาลสหัสขันธ์ -สาธารณสุขอำาเภอ สหัสขันธ์ - คณะกรรมการพัฒนา งานการดูแลผู้ป่วยเบา หวานเครือข่ายสุขภาพ สหัสขันธ์

-รับผิดชอบ ผลักดันโครงการ ให้ประสบผลสำาเร็จและดูแล บริหารโครงการโดยรวม - ดำาเนินกิจกรรมตามแผน


9. รายละเอีย ดกิจ กรรมโครงการ กระบวนงาน / ผลผลิต กิจ กรรมหลัก หน่ว จำา นว ย น 1. วิเคราะห์องค์กร กำาหนด ครั้ง 1 ประเด็นการพัฒนา ครั้ง 1 2. แต่งตั้งคณะทำางาน คัดเลือก Best practice และจัดทำาแผน ครั้ง 4 COE 3. ดำาเนินงานตามแผน ติดตาม ครั้ง 1 ตรวจสอบ ควบคุมกำากับ ปรับปรุง ครั้ง 1 แก้ไขของการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ครั้ง 1 4. สำารวจความคิดเห็น ครั้ง 1 5. สรุปผลสัมฤทธิ์และสรุปบท เรียน 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ นอกองค์กร 7. ธำารงรักษาและเผยแพร่ผลงาน

ระยะเวลา (ว ผู้ร ับ ผิด ด ป) ชอบ กิจ กรรม เริ่ม สิ้น สุด ต้น ต.ค. พ.ย. 54 CLT DM 54 พ.ย.54 ต.ค. 54 ก.ย. 55 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55

ต.ค. 54 ต.ค. 54

ก.ย. 55 ก.ย. 55

ต.ค. 54 ต.ค. 54

งบประมาณ

- บูรณาการงบประมาณโครงการ สนองนำ้าพระราชหฤทัยในหลวง ทรง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เครือข่าย สุขภาพ สหัสขันธ์ 2555 - ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง= 1,800 บาท - ค่าเอกสารและวัสดุ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่าง 15 บาท x 30 คน = 450 บาท - ค่าเอกสารและวัสดุ 2,000 บาท - บูรณาการงบประมาณโครงการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พัฒนาทีม นำาคลินิก รวมทั้งสิ้น 5,250 บาท (ห้า พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถใช้แทน กันได้ทุกรายการ


10. งบประมาณ และประมาณการกระแสเงิน สด แผนการใช้จ ่า ยงบ ประมาณ โครงการใช้ง บทั้ง หมด 5,250 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ ประเด็น งบ ไตรมา ไตรมา ไตรมา ไตรมา ประมาณ สที่ 1 สที่ 2 สที่ 3 สที่ 4 ทั้ง หมด 1. รายรับ 5,250 บาท 2.รายจ่า ย 5,250 บาท 2.1 วิเคราะห์องค์กร กำาหนดประเด็นการ พัฒนา 2.2 แต่งตั้งคณะ ทำางาน คัดเลือก Best practice และ จัดทำาแผน COE 2.3 ดำาเนินงานตาม แผน ติดตาม ตรวจ 450 450 450 450 สอบ ควบคุมกำากับ ปรับปรุงแก้ไขของ การพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง 2.4 สำารวจความคิด 1,000 เห็น 2.5 สรุปผลสัมฤทธิ์ 450 และสรุปบทเรียน 2,000 2.6 แลกเปลี่ยนเรียน รู้ทั้งในและนอก องค์กร 2.7 ธำารงรักษาและ เผยแพร่ผลงาน 11. ผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ บทบาท 1. วิเคราะห์องค์กร กำาหนด ประเด็นการพัฒนา 2. แต่งตั้งคณะทำางาน คัดเลือก Best practice และจัดทำาแผน COE

รายละเอีย ด 1 ครั้ง / ปี

หน่ว ยงาน กลุ่ม บุค คล PCT /CLT DM

1 ครั้ง / ปี

CLT DM


3. ดำาเนินงานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมกำากับ ปรับปรุง แก้ไขของการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง 4. สำารวจความคิดเห็น 5. สรุปผลสัมฤทธิ์และสรุปบท เรียน 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ นอกองค์กร 7. ธำารงรักษาและเผยแพร่ผลงาน

4 ครั้ง / ปี

CLT DM

1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี

CLT DM CLT DM

1 ครั้ง / ปี

CLT DM

1 ครั้ง / ปี

CLT DM

12. ประเด็น ปัญ หาผู้ท ี่เ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ ผู้ท ี่ เกี่ย วข้อ ง ผู้รับ บริการ

ส่ง ผลกระทบ ได้ร ับ ผลก ต่อ ความ ระทบจาก สำา เร็จ ของ โครงการ โครงการ ความร่วมมือใน ได้รับการ การมารับบริการ ดูแลตาม มาตรฐาน สาธารณสุข

บุคลากร ผู้ให้ บริการ

ความร่วมมือใน การจัดบริการ

องค์กร

ความร่วมมือใน การจัดบริการ

13. ประโยชน์ท ี่จ ะได้ร ับ ด้า นผลประโยชน์โ ครงการ

ประเด็น ปัญ หาที่ อาจจะมี

ไม่ให้ความ ร่วมมือใน การจัด กิจกรรม บริการ เพิ่มภาระงาน ปฏิบัติงานไม่ ครอบคลุม กิจกรรม เพิ่มภาระค่า ใช้จ่าย

แนวทาง การแก้ไ ข สื่อสารสร้าง ความเข้าใจ ให้เห็นความ สำาคัญ

ปรับปรุง กระบวนการ ทำางานพัฒนา สมรรถนะ บุคลากร จัดบริการไม่ บูรณาการ เป็นไปตาม โครงการและ มาตรฐาน งบประมาณ บริการ สาธารณสุข


ผู้ท ี่ เกี่ย วข้ อง สสอ.

สอ.

โรง พยาบา ล ชุมชน

รวม

บวกสูง (+3)

มีการให้การ บริการตาม มาตรฐาน สาธารณสุข มีการให้การ บริการตาม มาตรฐาน สาธารณสุข ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องและ ชุมชนมีส่วน ร่วม +9

บวกกลาง (+2) ลดภาระใน การติดตาม งานจากสถานี อนามัย

บวก ตำ่า (+1)

ลบ กลาง (-2)

ลบ สูง (-3)

รวม +2

+3

+3

+3

+3

+ 11

14. โครงการอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง ชื่อ โครงการอื่น โครงกา โครงการอื่น ที่ส ัม พัน ธ์ รอื่น เป็น เป็น โครงการ โครงกา ที่ต ้อ งทำา ร่ว ม รต้น นำ้า กัน 1.โครงการสนองนำ้า พระราชหฤทัย ในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน

ลบ ตำ่า (-1)

X

โครงการ อื่น เป็น โครงการ ปลายนำ้า

ราย ละเอีย ด ลัก ษณะ ความ สัม พัน ธ์

มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน


เครือข่ายสุขภาพ สหัสขันธ์ 2554 2.พัฒนางานสุข ศึกษาฯ 3.พัฒ นาคุณ ภาพ โรงพยาบาล

X

X

4.พัฒ นาทีม นำา คลิน ิก

X

5. พัฒ นางาน วิช าการกลุ่ม การ พยาบาล

X

มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน มีกิจกรรมที่ สอดคล้องและ สนับสนุนซึ่ง กันและกัน

14. ความเสี่ย งของโครงการ

14.1 การระบุความเสี่ยง ประเด็น ที่ต ้อ ง พิจ ารณา

คำา อธิบ าย

ความเสี่ย งที่อ าจจะ เกิด ขึ้น

14.2 ความเสี่ยงสำาคัญ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ระดับ ความรุน แรงของความเสี่ย ง Grade : Combined effect of Likelihood/ Seriousness Seriousness low medium height EXTRE ME Likelih low E D C A ood mediu D C B A m height C B A A ความเสี่ย ง

เกรดที่ ได้ร ับ

แนวทางการ บริห าร ความเสี่ย ง

ผู้ร ับ ผิด ชอบ นำา แนวทาง ไปใช้

ต้น ทุน ที่อ าจ เกิด ขึ้น


16. ระยะเวลาดำา เนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม ที่ส ำา คัญ 1. วิเคราะห์ องค์กร กำาหนด ประเด็น การ พัฒนา 2. แต่งตั้ง คณะ ทำางาน คัดเลือก Best practice และจัดทำา แผน COE 3. ดำาเนิน งานตาม แผน ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำากับ ปรับปรุง แก้ไขของ การ พัฒนา อย่างต่อ เนื่อง 4. สำารวจ ความคิด เห็น 5. สรุปผล สัมฤทธิ์ และสรุป บทเรียน

ปี 2554 ต. พ. ธ. ค. ย. ค.

ม. ค.

ก. พ.

มี. ค.

ปี 2555 เม. พ. มิ. ย. ค. ย.

ก. ค.

ส. ค.

ก. ย.


6. แลก เปลี่ยน เรียนรู้ทั้ง ในและ นอก องค์กร 7. ธำารง รักษาและ เผยแพร่ ผลงาน

ลงนาม ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอ โครงการ (นางนัยนา กล้าขยัน ) ตำาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ โครงการ (นายสมบูรณ์ ไชยศรี) ตำาแหน่ง สาธารณสุขอำาเภอสหัสขันธ์ ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ โครงการ (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์


ลงชื่อ...................................................ผูอ ้ นุมัติ โครงการ ( สสจ.โซน ) (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา) ตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ พิเศษ ประธานสาธารณสุขเขตพื้นที่ โซนที่3

G1 KPI1  
G1 KPI1  

3. ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช 1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก...