Page 1


บอกกลาว… ขาวใหญที่เปนขาวรายของโลกในชวงป 53-54 ที่ทําใหผูคนเกิดความตระหนก และไรความสุข คงจะไมเกิน 2 ขาวนี้ ขาวแรกเปนภัยพิบัติที่เกิดจากนํ้ามือมนุษย คือการลุกขึ้นตอสูของประชาชนเพื่อ โคนลมผูนํา(เผด็จการ)ที่ปกครองประเทศมายาวนานในตะวันออกกลาง เริ่มจากที่ตูนิเซียในเดือนมีนาคม 54 ต อ มาก็ ที่ อิ ยิ ป ต จนเป น เหมื อ นทฤษฎี โ ดมิ โ นระบาดไปหลายประเทศ เยเมน ลิ เ บี ย และเลยไป ประเทศอื่นๆอีก ถึงแมขณะที่ทานอานจุลสารฉบับนี้อยู การสูรบก็ยังคงอยูในอีกหลายประเทศ ข า วใหญ ที่ ส องเป น ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ (ความจริ ง ก็ เ ป น ผลพวงจากนํ้ า มื อ มนุ ษ ย ) เริ่มเมื่อเดือนมกราคม ป 53 เกิดแผนดินไหวใหญที่ประเทศเฮติ ตอมาในเดือนกุมภาพันธ ป 54 เกิดแผนดินไหว ที่เมืองไครเชิรช ประเทศนิวซีแลนด และ...ตอมาก็เกิดขึ้นอีกหลายแหง แตที่นาสะพรึงกลัวคือแผนดินไหว ที่ประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมที่ผานมา ความรุนแรงขนาด 8.9 ริกเตอร คาดวามีผูเสียชีวิตเปนหลักหมื่น ขึ้นไป ดร.อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ไดกลาววา “ถึงแมญี่ปุนซึ่งถือวามีระบบการ ปองกันภัยพิบัติดานแผนดินไหวที่ดีที่สุดในโลก ยังมีความเสียหายขนาดนี้ ถาเกิดเหตุการณนี้ในประเทศไทย คาดวาจะมีคนตายเปนลานคน” การที่เกิดแผนดินไหวขนาดใหญในเวลาใกลเคียงกัน หรือการมีภัยพิบัติอื่น พายุรุนแรง นํ้าทวมใหญ หิมะตกหนัก อากาศแปรปรวนในประเทศตางๆขณะนี้ (หนาหนาวหนาวมาก หนารอนก็เกิดพายุ นํ้าทวม) กอใหเกิดคําถามวา “กําลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ ? ....หรือจะถึงวันสิ้นโลกตามที่ ปรากฏในคําทํานาย......หรือจะเปนเพียงสิ่งบอกเหตุการณ “เอาคืน” ของธรรมชาติ คือ “Action=Reaction?” แลวมันคืออะไรกันแน ?? หลายคนคงจะตั้งคําถามในทํานองนี้ ในฐานะที่จุลสาร มีภารกิจหลักเปน “ถนน”หรือเวทีใหเกิดการเรียนรูรวมกัน จึงคิดวานาจะเปน โอกาสดีที่จัดเนื้อหาเปนฉบับพิเศษ ที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติธรรมชาติ (พิเศษทั้งเนื้อหาและพิเศษทั้งเปน 2 ฉบับ ที่ อ อกรวบพร อ มกั น ) โดยจะเน น เฉพาะเรื่ อ งแผ น ดิ น ไหว ซึ่ ง เราได ค  น หา รวบรวมข อ มู ล สถานการณ การเกิดแผนดินไหวขนาดใหญและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังไดรวบรวม เสาะแสวงหา ความรู  ใ นประเด็ น คํ า ถามอื่ น ๆที่ ผู  ค นเกิ ด ความสงสั ย (ถ า เป น ชาว KM พั น ธุ  แ ท จะบอกว า การแสวงหา ความรูเปนหนึ่งขั้นตอนสําคัญของกระบวนการจัดการความรู) เชน สาเหตุการเกิดแผนดินไหว, สัญญาณ บอกเหตุ, ทฤษฎีหายนะของโลกมีจริงหรือไม, แกนโลกเราเอียงกวาปกติหรือเปลา, โรงไฟฟานิวเคลียร, เขื่อน/รอยเลื่อนในประเทศไทย ฯลฯ รวมไปถึงการเตรียมตัวรับมืออยางไรถาเกิดแผนดินไหว เรียกไดวาเปน “การจัดการความรูเรื่องแผนดินไหว” ขนาดยอมๆทีเดียว!! และถาหากทานผูอานมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยน ก็ ใ ช ช  อ งทางเดิ ม นะคะ จดหมาย, E-Mail, โทรศั พ ท , หรื อ เว็ ป บอร ด ของสํ า นั ก KM สุ ด ท า ยนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานคงจะชื่นชอบจุลสาร ฉบับพิเศษเลมนี้นะคะ

บรรณาธิการ เปนจุลสารที่จัดทําขึ้นเพอเปนโอกาสหรือ “ถนน” ใหกับทุกการเรียนรูระหวาง องคกร หุนสวน หนวยงานเครือขายกรมควบคุมโรค จัดทําโดย สํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา แพทยหญิงวรรณา หาญเชาววรกุล บรรณาธิการ อรณิชา สมิตทันต จัดพิมพ บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด ออกแบบ ART QUALIFIED CO., LTD.


สถานการณแผนดินไหวตางๆ

บทที่ 1

2


บทที่ 1 สถานการณแผนดินไหวตางๆ

3


สถานการณแผนดินไหวตางๆ

บทที่ 1

4


บทที่ 1 สถานการณแผนดินไหวตางๆ

5


6


บทที่ 1 สถานการณแผนดินไหวตางๆ

7


สถานการณแผนดินไหวตางๆ

บทที่ 1

8


บทที่ 1 สถานการณแผนดินไหวตางๆ

9


สถานการณแผนดินไหวตางๆ

บทที่ 1

10


บทที่ 1 สถานการณแผนดินไหวตางๆ

11


สถานการณแผนดินไหวตางๆ

บทที่ 1

12


บทที่ 2 แผนดินไหวเกิดจากอะไร

13


แผนดินไหวเกิดจากอะไร

บทที่ 2

14


บทที่ 2 แผนดินไหวเกิดจากอะไร

15


แผนดินไหวเกิดจากอะไร

บทที่ 2

16


บทที่ 2 แผนดินไหวเกิดจากอะไร

17


แผนดินไหวเกิดจากอะไร

บทที่ 2

18


บทที่ 2 แผนดินไหวเกิดจากอะไร

19


แผนดินไหวเกิดจากอะไร

บทที่ 2

20


บทที่ 2 แผนดินไหวเกิดจากอะไร

21


แผนดินไหวเกิดจากอะไร

บทที่ 2

22

kmOnStreetspecial  
kmOnStreetspecial  

บรรณาธิการ เปนจุลสารที่จัดทําขึ้นเพอเปนโอกาสหรือ “ถนน” ใหกับทุกการเรียนรูระหวาง 2 สถานการณแผนดินไหวตางๆ 3 ส ถ า น ก า ร ณ  แ ผ  น...

Advertisement