Page 1

    ก ก ! "#กก$%& ก&&!'(ก "#กก$%& ก! "&)

)  !!ก * '+  ,&ก")! 'ก'  & ,- )!ก.)!" .  ก%, -  !'0& 1ก' '!.% ก . )2-)3. "ก - ก.!") ! "ก  -& ก ! 1 - 2 )&ก  "ก ก -& !!, "ก&ก  ,' ") 5 )2-)3. !!, "8 ก8

 -&&* '+")2-)3. ก. 3 - 1!'. 60 % .;!-- 1 ก . "ก !, "ก&ก <& 1& 10 '=> !, 30 ก,' - .-8 3 ก 1 1,000 .- - 1 - 2 " 1 ก ก !- -)3.AB . 11 - '&-- # ,! )ก' '!.% 3 . Cก"&ก

3 . '0 C! & ก !!กก'!-

ก " !  '&--


     ก ก! "#ก ก$%& ก&&!'(ก "#กก$%& ก! "&)

     . # "! ! -ก, ก%,# -"! , . #! #!

' ")2-)3.! #! & 'ก#! " ก%,' ") 2-)3. "!#8 "'ก#! "  !,'ก !#ก C ก   ก 1. -กก

ก! -D ") ! &'0-!!ก! )ก '0 !ก !'&% กก&$8!")! #B ",'! &-!!ก!- ก 2. !ก&$8!! ก #!ก !! -! .'ก#!! ก&$ ") -'ก #! )'E!ก, "#!" กก 3. F") ) '0<กก 3 ) 1ก - -)ก1ก1กก "ก! )' ""!"กG 3.! F )ก

ก " !  '&--


    ก ก! " #กก$%& ก&&!'(ก "#กก$%& ก! "&)

&* ก กก'&ก " ก -- '&  &!! " ก "ก,ก ,'ก !#ก!  "กก & !-)3., F;! "Hก "ก3.ก ก &

!" - ! ! ,AB II ! ก ก& ! " -#!")#!ก & 'ก  "" !ก !,'ก !#ก"ก ,'

ก " !  '&--


    ก ก! " #กก$%& ก&&!'(ก "#กก$%& ก! "&)

 &<ก< กก !3!. .) ;!!  " ! # - " ""! .)!'! -& - ก'&ก " -&

" !& #กก$%& 1'&ก ". "ก!",! . .;!#;!&& ก " #;!)1 3 . !, ก,' )'E!กกก3.&

!" , ) " "& .  3.AB . F;!'0 ก "ก 3. '0- !!# 1,  24 - 48 - 3! .) - " -)3.AB . (SI-Medium) - ก ''LM -&1" )1 1"&" . ก8

8%" 4 -10 !NFF ก -! 6 ) "กก8 %" "! &ก -! 2 ) ก ก '&--!Oก#ก! .) ก --ก! !)&กก&"! - ก8 ก$" "- ' ก! & B 3.

ก " !  '&--

ปฏิบัติตนอย่างไรรับภัยน้ำท่าม  

FF FFกก FFFFกก กกFFกก กFF FFกFF FFก ก FF FFก . FF กFFFF FF FFกFFก FF กFFกFF FFกF กFFF 1 - 2 กFF FFFFกก FFFFกก FFFFFF 5 FF FFFF ก...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you