Page 1

Don Bosco v Ziline

3.XI.2013 | č.8

DBZ

ŠKOLY

Saleziánum, Exallievi, SOŠ sv. Jozefa Robotníka

ORATÓRIUM

Stretká, Skauti, Zbory, Krúžky, Šport

SALEZIÁNI

Saleziáni, Spolupracovníci, Saleziánska knižnica

FARNOSŤ

Spolocenstvá , Filiálka Bánová ˇ

Informačník saleziánskeho diela a priateľov dona Bosca

úvodník

Vážení priatelia dona Bosca!

K začiatku novembra neodmysliteľne patrí spomienka na Všetkých svätých a pamiatka na našich zosnulých. Pri tejto príležitosti spomíname a modlíme sa za tých, ktorí nás predišli do večnosti. Je potrebné spomenúť aj zosnulých saleziánov, ktorí sú pochovaní v Žiline alebo jej blízkom okolí. Na novom cintoríne v Žiline sú pochovaní traja saleziáni - koadjútori: Martin Martinec, Juraj Kaščák a Štefan Gazdík, ktorých si vy, skôr narodení, zaiste ešte pamätáte. Na cintoríne v Hubovej odpočíva veľký salezián a hudobník, don Štefan Olos. Aj terchovský cintorín má svojich saleziánov: don Pavol Staňo, don Jozef Stašo a koadjútori Jozef Meško a Vincent Mičo. Rajeckí rodáci, slovenský spisovateľ don Andrej Paulíny a jeho prvý vzor don Anton Jančovič, sú pochovaní medzi svojimi. Neďaleko od Rajca v Malej Čiernej odpočíva don Pavol Čerňanský a v Rajeckej Lesnej don Martin Mazák, misionár vo Švajčiarsku pre utečencov z vtedajšieho Československa. Vlani zomrel náš spolubrat don Jozef Kubička a pochovaný je v Kysuckom Novom Meste. Na záver spomeňme veľkého slovenského básnika Gorazda Zvonického, vlastným menom dona Andreja Šándora, ktorý „leží“ don Peter Lukáčik, medzi veľkými osobnosťami na Národom cintoríne v Martine.

direktor saleziánskej komunity v Žiline

Výstup Titusa Zemana na Fatranský Kriváň

Bánová

A šarkan lietal

V nedeľu 13. októbra sa zišli Bánovci na tradičnej šarkaniáde. Tradičným však nebolo počasie, ktoré konečne po niekoľkých rokoch prinieslo vietor a na oblohe dokonca nebolo vidieť ani mráčik. Aj to prispelo k tomu, že lietali nielen kupované šarkany, ale i tie autorské. Spolu s deťmi prišli na pasienky za bánovským cintorínom aj ich rodičia a vytvorili tak rodinnú atmosféru. Súťažilo sa v rôznych kategóriách ako napríklad: najvyššie letiaci, najvytrvalejší, či najoriginálnejší šarkan. Každý účastník si na záver odniesol sladkú odmenu a kňazské požehnanie.

RADNOSTSALEZIANIZILINA Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

spoločenstvo

Druhú októbrovú sobotu sa uskutočnil Výstup Titusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň. Časť nadšencov vystúpila pešo popod lanovku, iní zdolali záverečný úsek po vlastných. Na vrchole sa stretli deti, mladí, rodiny, ale aj starší. Zraku okoloidúcich turistov zrejme neunikla takmer päťdesiatčlenná skupina, ktorá na vrchole spoločne slávila svätú omšu. Direktor žilinského domu don Peter Lukáčik prezentoval život Božieho služobníka dona Titusa Zemana: „Mučeník povolaní je vzorom pre nás všetkých“. Po nej nasledoval obed z vlastných zásob, s ktorými sa všetci bratsky podelili. Niektorí horský nadšenci si trasu zostupu upravili a pozreli si nádherné výhľady z fatranského hrebeňa až po Poludňový Grúň. Tešíme sa na ďalšie spoločné turistické zážitky.


SALEZIÁNI KOADJÚTORI

Koadjútor Štefan Sándor, mučeník nedávnych čias

blahoslavený Štefan Sándor Kto sú saleziáni koadjútori? koadjútori v Žiline

Štefan Sándor sa narodil 26. novembra 1914 v malom mestečku Szolnok, rodičom Štefanovi a Márii rodenej Feketeovej, ako prvý z troch bratov. Štefanov otec bol železničiarom, matka bola domáca. Obaja rodičia boli praktizujúci kresťania a k tomu viedli aj svoje deti. Štefan prežil detstvo v škole, pri štúdiu, hrách a vyformoval sa u neho radostný charakter s otvorenosťou pre druhých. Bratia františkáni, u ktorých miništroval a chodil denne na sv. omšu mu poradili, aby šiel k saleziánom do saleziánskej učňovskej školy Clarisseum v Rákospalote na predmestí Budapešti. Tam sa vyučil v tlačiarni „Don Bosco“ ako pomocný tlačiar. V 24 rokoch, na tú dobu pomerne neskoro, vstúpil 1. apríla 1938 do saleziánskeho noviciátu. Začatú formáciu však prerušil, pretože musel narukovať do vojenskej služby. Po jej ukončení nastúpil do riadneho noviciátu a 8. septembra 1940 zložil prvé sľuby ako salezián koajdútor. Predstavení ho poslali späť na Clarisseum, kde vyučoval tlačiarske remeslo. Bol aktívnym členom združenia Katolíckej robotníckej mládeže, kde združoval mládež a viedol ju k duchovnému životu. V júli 1946 komunistický minister vnútra László Rajk rozpustil všetky náboženské spolky, mládežnícke aj pre dospelých. Mnohých zodpovedných týchto združení uväznili. Štefan tajne pokračoval v apoštoláte skupín mladých, aby ich viedol vo viere. V roku 1949 štátne zriadenie pod vládou Mátyása Rákosiho skonfiškovalo všetky cirkevné majetky. Štefan sa pokúsil zachrániť čo sa dalo prerozdelením menších strojov medzi bývalých žiakov. V ďalšom roku boli rozpustené rehole a každý člen si musel hľadať zamestnanie. Keďže ho začali sledovať, zmenil si meno a presťahoval sa, ale tajne pokračoval v práci s mládežou. Majiteľka bytu, kde so spolubratom býval, ho udala a zatkli ho. Odsúdili ho na trest smrti za spiknutie proti ľudovodemokratickému zriadeniu a za vlastizradu. Trest smrti vykonali 8. júna 1953 obesením. „Nový mučeník, Štefan Sándor, salezián koadjútor, je žiariacim svedkom a orodovníkom, ktorý nasledoval don Boscove kroky ponúkajúc mladým evanjelium radosti prostredníctvom pedagogiky dobroty a darovaním svojho vlastného života,“ povedal don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny.

▶ Kto sú saleziáni koadjútori? Niektorí chlapci žijúci okolo dona Bosca ním boli okúzlení a chceli s ním pracovať pri výchove mládeže. Netúžili byť rehoľníkmi, chceli mu „iba“ pomáhať. Slovo koadjútor - pomocník - označovalo tých, ktorí ochotne „slúžili“ v oratóriu. Keď vznikla saleziánska spoločnosť, niektorí z týchto koadjútorov sa stali saleziánmi. Don Bosco odmietal ideu, že robotníkmi na Božej žatve sú len kňazi, a preto dával ponuku pracovať pre dobro mládeže všetkým. Tak sa rodili saleziáni – koadjútori. Mladíci v nich môžu vidieť vzor kvalitných mužov na ľudskej, odbornej a kresťanskej úrovni. Don Ricaldone, štvrtý nástupca dona Bosca, povedal: „Najprv sme všetci saleziáni a potom sme kňazi alebo koadjútori.“

▶ Saleziáni koadjútori v Žiline Žilinská saleziánska komunita je známa tým, že zo všetkých komunít na Slovensku má najväčší počet saleziánov koadjútorov. Väčšina z nich sa venuje práci na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Igor Pecha, Jozef Sivek a Ján Drgoň pôsobia ako majstri odborného výcviku v rozličných odboroch, ktoré sa na tejto škole vyučujú. Igor Pecha má okrem toho na starosti aj ekonomiku celej saleziánskej komunity v Žiline. Ďalším zo žilinských koadjútorov je Daniel Imriška, ktorý je vedúcim školského internátu. Zostavu koadjútorov dopĺňa Jozef Martinek, ktorý sa v ponoviciáte venuje štúdiu filozofie a sociálnej práce s deťmi a mládežou.

RADNOSTSALEZIANIZILINA Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk


Počtom najsilnejšia koadjútorska zostava na Slovensku sa 17. októbra vybrala na stretnutie európskych koadjútorov do maďarského Pélifőldszentkeresztu. Slovenskí koadjútori mávajú takéto stretnutia dva krát do roka, avšak tentoraz sa zišli saleziáni koadjútori z celej Európy. Prilákala ich slávnosť blahorečenia maďarského koadjútora umučeného pre vieru. Stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu, najmä vďaka veľkej pohostinnosti domácich. Nechýbali spoločné modlitby vo viacerých jazykoch, príhovory a krátke diskusie na témy blízke všetkým koadjútorom. Hlavným bodom programu bola účasť približne sedemdesiatich koadjútorov na blahorečení počas sv. omše, ktorej predsedal maďarský kardinál Péter Erdö. Mnohých očarila nádhera monumentálnej katedrály sv. Štefana, pred ktorou sa na slávnosti zhromaždilo približne 8 000 ľudí. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez viac krát pripomenul, že blahorečený koadjútor je veľkým darom nielen pre saleziánov v Maďarsku, ale pre celú kongregáciu. Viacerí zdôrazňovali aj to, že obdivuhodnou je jeho hrdinská smrť pre vieru a predovšetkým jeho príkladné hrdinské svedectvo celého života, ktorý obetoval za záchranu mládeže. To je aj odkaz nového blahoslaveného pre nás všetkých – odhodlanosť k odvážnym skutkom sa pestuje každodennou vernosťou a sebadarovaním sa.

SALEZIÁNI KOADJÚTORI

Žilinskí koadjútori na blahorečení Štefana Sándora v Budapešti

naši koadjútori v Budapešti život koadjútora Jozefa Kusého

▶ „V nebi Vám budem len čistiť topánky!“

Medzi slovenskými koadjútormi sa nájdu aj neobyčajné životné príbehy. Jedným z nich je nepochybne život Jozefa Kusého, ktorý svoj zasvätený život prežil na misiách vo Východnom Timore, ostrovnom štáte v juhovýchodnej Ázii. Jozef sa narodil a vyrastal v Šúrovciach pri Trnave. Dnes už nevieme, ako spoznal saleziánov, no v roku 1932 prišiel ako 23 ročný bývať do saleziánskeho domu v Hronskom Beňadiku a v roku 1934 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Už vtedy bol rozhodnutý stať sa misionárom, a preto sa na svoje povolanie odišiel pripravovať do portugalského mesta Estoril. Keď však v roku 1934 opúšťal rodné Slovensko určite netušil, že sa do svojej domoviny už nikdy nevráti. Kvôli Druhej svetovej vojne sa na vytúžené misie dostal až v roku 1946. Vo Východnom Timore robil všetko, čo bolo treba. Bol riaditeľom školy, staval kostoly, žil medzi mladými a bol vzorom pre spolubratov, ktorí ho obdivovali pre hlbokú zbožnosť a zručnosť. Dokonca sa pokúsil postaviť lietadlo, a ak by mu to nezakázala miestna vláda, celkom iste by sa mu to podarilo. V roku 1988 prišiel na návštevu ostrovného štátu hlavný predstavený saleziánov. Keď sa dozvedel, že brat Jozef, ako ho všetci volali, už viac než päťdesiat rokov nebol na Slovensku, povedal mu: „Bojím sa, že ja vám budem v nebi len čistiť topánky.“ Brat Jozef zomrel v roku 2002 ako 92 ročný. Stal sa vzorom pre mnohých mladých spolubratov a je isté, že na Východnom Timore budú na neho ešte dlho spomínať. Veríme, že nielen tam.

RADNOSTSALEZIANIZILINA Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk


oratórium

Saleziánska misijná nedeľa

Veriaci na celom svete si predposlednú októbrovú nedeľu každoročne spomínajú vo svojich modlitbách na misionárov a misijné dielo. Svojou obetavou misijnou aktivitou sú známi v rôznych častiach zeme aj Saleziáni dona Bosca. Ich misia však často začína a pretrváva v každom jednom stredisku. V žilinskom saleziánskom diele v tento deň priblížili saleziáni spolu s mladými obetavosť jednotlivcov i skupín prostredníctvom rôznych aktivít. „Program saleziánskej misijnej nedele pripravil ponoviciát v rámci tohtoročného plánu zapájania sa do činnosti miestneho oratória. Počas viacerých nedieľ budeme organizovať pre deti a mladých zábavné aj vzdelávacie aktivity,“ hovorí don Jozef Skala, direktor ponoviciátu. Misijné školy boli zamerané na výučbu jazykov, varenie jedál a spoznávanie tradícií a zvykov typických pre krajiny, kde pôsobia saleziánsky misionári. Rodičia zatiaľ spoznávali pomoc núdznym cez dokumentárne filmy. Misijná nedeľa v žilinskom oratóriu umožnila deťom a mladým priblížiť sa rovesníkom, ktorým sa saleziáni venujú v zahraničí. Zatiaľ čo ich pomoc spočíva vo veľkej miere v modlitbe, tá naša môže byť aj materiálna, napríklad adopciou na diaľku prostredníctvom organizácie SAVIO. Veriaci vo filiálke Bánová už svoju podporu chudobným deťom z Kene začali realizovať.

Novinky vo Farskej knižnici Rovnako iný ako ja Kumran, 2011

Skutočný príbeh o priateľstve špičkového obchodníka s umením a nebezpečného tuláka. A samozrejme, príbeh Debbie Hallovej o tom, že život je plný prekvapení.

Rozhodol som zostať verný

sa

Lúč, 2012

Autor knihy rozpráva o svojich skúsenostiach z manželskej krízy, civilného rozvodu... a o tom, ako zostať verný svojmu, a predovšetkým Božiemu slovu.

SOŠ

Duchovná obnova zamestnancov SOŠ v Čičmanoch Čo viac môže potešiť žiaka ako skrátené vyučovanie? Predsa riaditeľské voľno hneď na ďalší deň, vďaka predĺženej duchovnej obnove zamestnancov školy. Prvý októbrový víkend mali všetci zamestnanci SOŠ možnosť načerpať duchovné sily v prostredí Domu sv. Bystríka v Čičmanoch. Kazateľ don Pavol Grach im postupne predstavil myšlienky z encyklík a listov bl. Jana Pavla II., ktoré napísal počas svojho pontifikátu. Účastníci mali priestor aj na relax, šport či vychádzky do prírody a spoznávanie miestnej kultúry. Večeri trávili v priateľskej atmosfére spojené s podelením sa o zážitky z prázdnin, adoráciou a krížovou cestou. Celý tento čas bol samozrejme popretkávaný modlitbou, rozhovormi a budovaním i prehlbovaním vzťahov. Záverečná svätá omša slávnostne odštartovala rok spirituality dona Bosca.

▶ OCENENé fotografie

▶ Deň otvorených dverí

Séria fotografií z dielne fotografa Borisa Németha, ktorá vznikla počas návštevy relikvií dona Bosca v žilinskom saleziánskom dome získala 3. miesto v druhom ročníku súťaže Slovak Press Photo 2013 v kategórii reportáž. Ocenené práce si verejnosť môže pozrieť na výstave od 24.10.2013 do 27.11.2013 v priestoroch bratislavskej Starej radnice alebo www.saleziani.sk.

Tí, ktorí majú záujem bližšie spoznať SOŠ sv. Jozefa Robotníka, ako aj prípadní záujemcovia o štúdium na tejto škole môžu využiť deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok, 22. novembra v čase od 9.00 do 15.00 a v nedeľu, 24. novembra od 14.00 do 17.00. Všetci ste srdečne vítaní!

Otváracie hodiny vo farskej knižnici: Utorok: 15.00 - 17.00 Piatok: 15.00 - 17.00

Kalendár 8., 15., 22.11. Manželské večery 5.11. Omša za zosnulých dobrodincov a členov saleziánskej rodiny 7.11. Kňazská rekolekcia Trnové 9.11. Saleziáni spolupracovníci Konferencia 15.-16.11. Detský orchester chata 15.-17.11 Rodičovský zbor sústredenie 21.-24.11. Duchovné cvičenia pre obyčajných veriacich 22.-24.11. Kama U19 futbalový turnaj v Dubnici nad Váhom 24.11. Prvoprijímajúci Kostol, 15.30 29.11. Začiatok deviatnika k Nepoškvrnenej Panne Márii 1.12. Adventné popoludnie Vaše príspevky očakávame na: dbzilina@gmail.com /max. 1000 znakov + foto/ redakčná rada

RADNOSTSALEZIANIZILINA Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

DBŽ č.8  

Informačník saleziánkeho diela a priateľov don Bosca

DBŽ č.8  

Informačník saleziánkeho diela a priateľov don Bosca