KU eMagazine: กันยายน 2565

Page 1

3 แหล่งข้อมล : https://info.ku.ac.th และ https://www.facebook.com/ocs.ku

4 บันทึกจากอธิการบดี : KU welcoming international students เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ ศ 2565 ผมได้ไปกล่าวต้อนรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นนิสิตต่างชาติ ทั้งที่ เข้ามาเรียน full time แลกเปลี่ยน และ non degree กว่า 300 คน จากหลากหลายทวีปทั้ง เอเชีย แอฟริกา อเมริกาและ ยุโรป โดยวิทยาลัยนานาขาติ ร่วมมือกับวิเทศสัมพันธ์ในแต่ละส่วนงาน จัดงานเพื่อให้นิสิตต่างชาติ เรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุน และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ชีวิตของนิสิตต่างชาติ ผมเห็นความอบอุ่น ของอาจารย์ บุคลากร ด้านนานาชาติ ที่ตั้งใจและทุ่มเท เห็นนิสิตต่างชาติแต่งกายด้วยชุด นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลากหลายเชื้อชาติ สัญชาติ ที่เต็มไปด้วยความสดใส รอยยิ้ม ความสุข และความ ภาคภูมิใจ เห็นนิสิตไทยที่เป็น KU student ambassador ตั้งใจที่จะร่วมทํากิจกรรมกับนิสิตต่างชาติ เพื่อสร้าง ชื่อเสียงให้ KU และเพิ่มทักษะ ผมได้แนะนําให้ทั้งนิสิตต่างชาติและนิสิตไทยร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดนานาชาติแก่ตนเอง กับนิสิตไทย ถือเป็ นโอกาสที่นิสิตไทยจะ ได้พบปะนิสิตต่างชาติ มากกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก เพื่อที่จะเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และ มีความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่ง ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ที่จะมีความผูกพันและได้รับความรู้ศาสตร์ของคนไทยรวมถึงชอบ ในวัฒนธรรมไทย ศิลปะ อาหาร แหล่งท่องเที่ยว อัธยาศัยของคนไทย และของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกส่วนงานพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีความเป็นนานาชาติ และดูแลนิสิตนานาชาติให้ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนที่สําคัญในแต่ละประเทศทั่ว โลก ได้ทั้ง hard power และ soft power นิสิตต่างชาติทุกคนถือเป็นตัวแทน และแสดงถึงความโดดเด่นของ KU ในระดับนานาชาติ ครับ ขอขอบคุณ KUIC KUIA ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทุกคณะ และ KU student ambassadors และ ยินดี ต้อนรับ KU international students ครับ แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

5 แหล่งข้อมูล : https://siamrath.co.th/n/368375?fbclid=IwAR2SLhC38I07KpE77U_cSxfiLrBdlyrnv_la6bL HoVfzj3UzOrtmAgd6Uc ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ ศ 2565 โดยทําพิธีพร้อมกันทั่ว ประเทศ เวลา 8 00 น ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบซูม ในนามหน่วยงานสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชน ร่วมถวายพระ พรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform ku ac th/28jul2565 ตั้งแต่วันที่ 26 31 กรกฎาคม พ ศ 2565 โดยพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ ศ 2565 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ ศ 2565 ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเริ่มเวลา 7 50 น ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนําถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดี จอมราชา บรรเลงเพลงโดย วงดนตรี KU Wind Symphony โดยนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้มีการการกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และการถวาย พานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งการลงนามถวายพระพร ของส่วนงานต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร ตามลําดับ

6 แหล่งข้อมล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงเปิดงานโครงการหลวงเสด็จแทนพระองค์ 53 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 53 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ ศ 2565 โดยมีคณะทํางานโครงการหลวง อาทิ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ดร จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดร ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะผู้บริหารเครือเซ็นทรัล กรรมการจัดงานโครงการหลวง 53 เฝ้ารับเสด็จฯ สําหรับงานโครงการหลวง 53 ในปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานภายใต้แนวความคิด “ The Infinite Blooms” ปีนี้นับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ผลผลิตเติบโต ออกดอกออกผล จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยนํ้าพระราชหฤทัย ดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบดั่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ทําให้ความอุดม สมบูรณ์นี้เจริญขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

7 แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku แหล่งภาพ : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html คณะผ้บริหารและเจ้าหน้าที สบค แสดงความยินดี เนื องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิงแวดล้อมครบรอบปีที 10 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ ศ 2565 เวลา 9 00 น รศ ดร อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้และต้นบอนสี ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ ดร สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบปีที่ 10 ณ อาคาร ปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สบค จัดทําแบนเนอร์ถวายพระพร ในหลวง ร 10”

8 แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku แหล่งภาพ : https://www.facebook.com/ocs.ku และ https://tam.ocs.ku.ac.th/archive คณะผ้บริหารและเจ้าหน้าที สบค ร่วมพิธีถวายสัตย์ฯ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร 10” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ ศ 2565 เวลา 7 50 น รศ ดร อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม เด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผ้บริหารและเจ้าหน้าที สบค ร่วมแสดงความยินดี เนื องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ ศ 2565 เวลา 8 30 น รศ ดร อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ ดร อภิรักษ์ จันทร์สร้าง รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ดร วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีและวางแจกันดอกไม้รูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กําภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84ปี ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

9 แหล่งภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/CIBTHAILAND 13 แอปฯ อันตราย เจอเมือไหร่ให้รีบลบ!! แอปฯ เหล่านี้ เป็นแอปพลิเคชัน Joker หรือแอปฯ ที่มีโฮสต์มัลแวร์อันตราย สามารถขโมยเงินสด อ่านข้อความ และสอดแนมการทํางานต่าง ๆ ภายในเครื่องได้ จึงแนะนําให้รีบลบโดยทันที 1. Battery Charging Animations Battery Wallpaper 2. Classic Emoji Keyboard 3. Battery Charging Animations Bubble Effects 4. Easy PDF Scanner 5. Dazzling Keyboard 6. Halloween Coloring 7 EmojiOne Keyboard 8. Smart TV remote 9. Flashlight Flash Alert On Call 10. Volume Booster Hearing Aid 11. Now QRcode Scan 12. Volume Booster Louder Sound Equalizer 13. Super Hero Effect จุดสังเกตความผิดปกติว่า อุปกรณ์ของเรามีแอปฯ เหล่านี้หรือไม่ ตํารวจสอบสวนกลางแบตหมดเร็วกว่าปกติแอปฯอุปกรณ์จะทํางานช้าลงกว่าเดิมอื่นๆภายในเครื่องหยุดทํางานเอง (CIB) จึงขอฝากเตือนภัยไปยังประชาชน ขอให้ระมัดระวังในการติดตั้งแอปพลิเคชั่ น ต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์ของท่าน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

10 แหล่งข้อมล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

แหล่งข้อมล : https://board.postjung.com/1411912 11

12 แหล่งภาพและข้อมล https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326 ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ ศ 2565 เวลา 10 29 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยัง พระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ ศ 2565