KU eMagazine: พฤษภาคม 2565

Page 1


Editor’s Talk

Content

องค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดให้วนั ที ๒๒ พฤษภาคม ของทุกปี ให้เป็ นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Interna‐ tional Day for Biological Diversity) โดยมีวต ั ถุประสงค์เพือ รณรงค์ให้ประชาคมชาวโลกนัน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของความ หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรกั ษ์และใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยืน รวมทังเพือ รําลึกถึงวันทีอนุสญ ั ญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึงได้เริม มีผลบังคับใช้ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นภาคีอนุสญ ั ญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ตังแต่ พ.ศ. 2547 โดยมีสาํ นักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) ปฏิบตั ิ หน้าทีในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติ (National Focal Point) ซึงในปี พ.ศ. 2564 สํานักเลขาธิการอนุสญ ั ญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กาํ หนดหัวข้อของวันสากลแห่งความ หลากหลายทางชีวภาพ คือ “We’re part of the solution #ForNature” หรือ “ร่วมเป็ นส่วนหนึงในการแก้ปัญหา เพือธรรมชาติ อยูไ่ ด้และเราอยูร่ อด” สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้จดั กิจกรรมเนืองในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ มาอย่างต่อเนือง ตังแต่วนั ที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีผ่านมา ทังนีก็เพือแสดงถึงบทบาท และการมีสว่ นร่วมของประเทศไทยในการ ดําเนินการในการอนุรกั ษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยังยืน โดยได้มีการจัดทําสือสิงพิมพ์และสือโซเชียลมีเดีย เผยแพร่ผา่ น Facebook และ Twitter “Biodiversity CHM Thailand” และ YouTube Chanel “Chm Thai” เพือเสริมสร้าง ความรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่สาธารณชน รวมไปถึงประชาชน และเยาวชนคนรุน่ ใหม่ เมือ พ.ศ. 2564 ทีผ่านมา มีการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสร้างความร่วมมือกับ สํานักงานพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิโลกสีเขียว บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) คณาจารย์จากคณะสิงแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจําภาควิชากีฏ วิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปิ น นักแสดง นัก สิงแวดล้อม และผูร้ ว่ มก่อตังศูนย์สงแวดล้ ิ อมศึกษาประเทศไทย

May 2022

แหล่งข้อมูล https://www.khaosod.co.th/pr‐news/news_6618914

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 Care & Share :

3-4

- การเข้ารหัสและถอดรหัส ฉบับพิเศษ (พร้อมเฉลย) - บันทึกจากอธิการบดี : KU graduation

ข่าวและกิจ กรรมของ มก. :

5-6

- มก. จัดทําเว็บไซต์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ - เกษตรศาสตร์ คว้าที 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของ ประเทศไทย อันดับที 45 ของโลก - นายกสภา มก. และอธิการบดี มก. เปิ ดร้านค้า THE PREMIUM @ KU

ข่าวและกิจ กรรมของ สบค. :

7-8

- TIMELINE การมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั ิงานในการ สรรหาผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ครังที 2 - สบค. ร่วมกับ TDGA จัดฝึ กอบรมแบบ Onsite 4 หลักสูตร

KNOWLEDGE :

9

- กล่องดําทําจากอะไร? ทําไมเครืองบินตกแล้วไม่พงั เหตุทีอาจเกิดอันตราย

เกษตรนวัต กรรม :

10

- นิสิต มก. คว้ารางวัลบรรจุภณ ั ฑ์ระดับโลก 2 ปี ซอ้ น

InfoGraphic :

11

- แนวปฏิบตั ิของประชาชน เมือสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทําอย่างไร ?

พระราชกรณียกิจ :

12

- พระราชหฤทัย เพือรับมือสถานการณ์โควิด-19

ทีปรึกษา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.สุรศักดิ สงวนพงษ์ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ดร.ดํารง ศรีพระราม รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิมสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e‐Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

การเข้ารหัส ถอดรหัส ฉบับ พิเ ศษ (พร้อ มเฉลย)

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 บัน ทึก จากอธิก ารบดี : KU graduation วันที 21 -25 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีทังบัณฑิต ผูป้ กครอง ญาติเพือน อาจารย์ และบุคลากรทุกคนต่างมีความสุขและภูมิใจ ทีได้เห็นบัณฑิตทุกคนเข้ารับพระราชทาน ปริญญา แม้ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์การระบาดของ Covid 19 แต่ทกุ คนก็ได้ ตังใจ มุง่ มัน และให้ความร่วมมือใน มาตรการต่าง ๆ เพือให้ทกุ คนปลอดภัย ทังบัณฑิต และผูท้ ีมีสว่ นเกียวข้อง งานพิธีทงั 5 วัน ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ สวยงามประทับใจมาก ปริญญาบัตรกว่า 14,000 ฉบับ ผมได้ลงนามทุกฉบับ ในฐานะอธิการบดีทกุ ร่วมกับท่านนายกสภา และคณบดี ใช้เวลามากกว่า 3 เดือน ด้วยความปลืมใจและภาคภูมิใจ กับความสําเร็จ ของบัณฑิตทุกคน เห็นการทํางาน มาตลอด 1 เดือน ของทุกท่านทีทํางานเบืองหลัง คณาจารย์ และบุคลากร มากกว่า 3,000 คน และนิสติ จํานวนมาก มีสว่ นร่วมในการจัดงาน เห็นความตังใจ ความร่วมมือ ของทุกฝ่ ายทังเจ้าหน้าที ข้าราชบริพาร ทหาร ตํารวจ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ขอบคุณทุกท่านมากครับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณ ั ฑิต ทัง 14,000 คน เป็ นความหวังของประเทศ สังคม มหาวิทยาลัย และครอบครัว แสดงความยินดี และจะเฝ้าดูความสําเร็จนะครับ

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


5 มก. จัด ทําเว็บ ไซต์ล งนามถวายพระพร สมเด็จ พระกนิษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เนืองในโอกาสวัน คล้ายวัน พระราชสมภพ

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


6

นายกสภา มก. และอธิก ารบดี มก. เปิ ดร้านค้า THE PREMIUM @ KU เมือวันจันทร์ที 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดร้านค้า THE PREMIUM @ KU เพือสนับสนุน การเรียนรูผ้ า่ นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและบริการ พร้อมแนะนําร้านอาหาร KU KIN DEE U‐DEE ตามแนวคิด KUniverse เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขับเคลือนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านเกษตร และอาหารคุณภาพของภูมิภาคเอเชีย ณ บริเวณพืนที KU AVENUE ประตูงามวงศ์วาน 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


7

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8

แหล่งข้อมูล : https://training.ku.ac.th/2015/


9 กล่อ งดําทําจากอะไร? ทําไมเครืองบิน ตกแล้วไม่พ งั กล่องดํา (Black Box) คือ “อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลการบิน” โดยเครืองบินทัวไปจะต้องติดตัง “กล่องดํา” ตามกฎด้าน การบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยจะมีกล่องดํา 2 กล่อง สําหรับบันทึกข้อมูลการบินเพือใช้จาํ ลอง เหตุการณ์ก่อนหน้าทีจะเกิดอุบตั ิเหตุ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุตอ่ ไป กล่องดําทัง 2 ได้แก่ 1) The Cockpit Voice Recorder (CVR) ทําหน้าทีบันทึกเสียงพูดของนักบิน รวมทังเสียงอืน ๆ ทีเกิดขึนในห้องนักบิน โดยถ้า เป็ นแบบแถบแม่เหล็ก จะสามารถบันทึกประมาณ 30 นาที แล้วขึนรอบใหม่ แต่ถา้ เป็ นแบบหน่วยความจํา จะบันทึกได้รอบ ละประมาณ 2 ชัวโมง 2) The Flight Data Recorder (FDR) ทําหน้าทีบันทึกสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบตั ิการบิน ได้แก่ เวลา ระยะสูง ความเร็ว อัตราเร่งตามแนวดิง ทิศทาง ตําแหน่งคันบังคับและอุปกรณ์บงั คับการบินอืน ๆ ตําแหน่งของ แพนหางระดับ ท่าทางของเครืองบิน อัตราการไหลของเชือเพลิง เป็ นต้น ข้อมูลทีได้จะช่วยให้สามารถสร้างภาพเคลือนไหว ของการบินได้ ทําให้รูเ้ หตุการณ์สดุ ท้ายระหว่างการบินก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ ตัวกล่องจริง ๆ ทีใช้ในปั จจุบนั นันไม่ได้มีสีดาํ แต่จะมีสีแสดสะดุดตา มีตวั อักษร “FLIGHT RECORDER DO NOT OPEN” ข้างกล่อง และติดแถบสะท้อนแสง ทําให้กล่องดําสังเกตเห็นง่ายทีสุดว่ามันอยูท่ ีไหน จะได้เก็บกูม้ าเป็ น หลักฐานต่อไป กล่องดํามักจะติดตังไว้ในส่วนท้ายของเครืองบิน เพราะมีโอกาสทีจะคงสภาพสมบูรณ์ทีสุดเมือเทียบกับ ส่วนอืน ส่วนของ Crash‐Serviable Memory Unit (CSMU) ของทังกล่อง CVR และกล่อง FDR จะถูกออกแบบให้ ทนทาน ทนความร้อน ทนไฟ กันนํา ทนแรงกระแทก ทนแรงกด กล่องห่อหุม้ ด้วยสเตนเลสสตีล หรือไททาเนียม ทีทนทาน ต่อการกัดกร่อน 2 ชัน พร้อมฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิสงู และต้องผ่านการทดสอบเหล่านี เช่น ยิงอุปกรณ์นีให้กระทบ เป้าอะลูมิเนียมเพือให้เกิดแรงกระแทก 3,400G ทดสอบความทนต่อการเจาะ โดยปล่อยก้อนนําหนักขนาด 227 กิโลกรัม ที มีเข็มเหล็กขนาด 0.25 นิว อยู่ดา้ นล่างให้กระทบลงบน CSMU จากความสูง 3 เมตร ทดสอบด้วยแรงกด 5,000 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว เป็ นเวลา 5 นาที ทุก ๆ ด้าน เผาด้วยความร้อน 1,100 °C นาน 1 ชัวโมง แช่ในนําเค็มนาน 24 ชัวโมง (กรณี เครืองบินตกทะเล)+ แช่นานาน ํ 30 วัน ทดสอบความทนทานต่อของเหลวอืน ๆ เช่น เชือเพลิงเครืองบิน นํามันหล่อลืน สารเคมีดบั เพลิง- เครืองบันทึกแต่ละเครืองจะต้องมีเครืองแจ้งตําแหน่งใต้นาํ หรือเรียกว่า “Pinger” ด้วย จะทํางานเมือ จมนํา โดยส่งคลืนเสียงความถีที 37.5 kHz ได้จากความลึกถึงราว ๆ 4 กิโลเมตร เจ้าหน้าทีกูภ้ ยั จะใช้อปุ กรณ์พิเศษที เรียกว่า Pinger Locator System (PLS) ลากไปในนํา เพือรับสัญญาณจาก Pinger เพือค้นหาตําแหน่งของกล่องดํา เมือพบกล่องดําแล้ว เจ้าหน้าทีกูภ้ ยั จะต้องทําการเก็บกูแ้ ละขนส่งอย่างระมัดระวัง ให้คงสภาวะเดิมและเสียหายให้นอ้ ย ทีสุด คงสภาพแวดล้อม ณ บริเวณทีพบไว้ดว้ ย หากพบในนํา เครืองบันทึกจะถูกส่งไปตรวจสอบโดยบรรจุในถังพร้อมกับนํา เพราะเกรงว่าหากเครืองบันทึกแห้ง ข้อมูลอาจสูญหายไปเนืองจากสภาพแวดล้อมเปลียน จากนันจะนําไปเข้ากระบวนการ ตรวจสอบ ถ้าเครืองบันทึกไม่เสียหายมาก เจ้าหน้าทีสามารถรูข้ อ้ มูลได้ภายใน 2-3 นาที เพียงต่อเครืองบันทึกเข้ากับเครือง อ่าน แต่หากบุบสลายหรือถูกไฟไหม้ เจ้าหน้าทีจะถอดแผงหน่วยความจําออกมาทําความสะอาด แล้วค่อยเชือมต่อกับ เครืองบันทึกอีกเครืองหนึง

แหล่งภาพและข้อมูล : https://board.postjung.com/1390176


10

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


11

แหล่งข้อ มูล : https://health.kapook.com/view253481.html


12

่ ับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ พระราชหฤทัยเพือร

พระราชหฤทัยเพือรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีต้องการช่วยเหลือ ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) และสายพระเนตรทีกว้างไกลทีคาดการณ์วา่ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) จะอยูใ่ นประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์ เครืองมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทัวประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด อาทิ พระราชทานทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าชให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และ สถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพือจัดซือเครืองมือ ครุภณ ั ฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๔๔ แห่ง เพือจัดซือเครืองมือ และครุภณ ั ฑ์ ทางการแพทย์ พระราชทานโรงพยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพือให้บริการแก่ประชาชนในถิน ทุรกันดารทัวประเทศ และทหารทีบาดเจ็บจากการต่อสูป้ อ้ งกันประเทศ ห้องตรวจหาเชือให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง อุปกรณ์ เครืองมือแพทย์ตามโครงการเครืองช่วยหายใจและเครืองมือ แพทย์พระราชทานให้กบั ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพือรับมือสถานการณ์โรค Covid‐19 พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ๒๐ คัน รถพยาบาลกูช้ ีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทลั เคลือนที ๒ คัน เป็ นรถคันแรกในประเทศไทย ทีมีระบบ AI Technology (ปั ญญาประดิษฐ์) ได้ถกู ออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ๕ คัน พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กบั ประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ด้วยความห่วงใยและนําพระราชหฤทัย นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างหาทีสุดมิได้ ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็ นสิงสําคัญที ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็ นทีพึงพิง เป็ นนําทีหล่อเลียงหัวใจ และเป็ นขวัญกําลังใจให้กบั ประชาชน เพือร่วมกันฝ่ าฟั นปั ญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ให้กา้ วผ่านวิกฤตนีไปด้วยกัน และสิงทีสําคัญยิงของประเทศไทยนันคือ การเพิมประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การ สาธารณสุขไทย ทีทุกคนเข้าถึงได้ทวประเทศไทย ั ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐทีดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี แต่ประเทศไทยยังโชคดีทีมีสถาบันพระมหากษัตริยท์ ีคอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กบั ปวงประชา แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/photo/?fbid=341614401327322&set=a.307599328062163