KU eMagazine: มีนาคม 2563

Page 1

วันนักข่ าว ว ันที่ 5 มีนาคม เกิดจากการรวมต ัวของกลุม ่ น ักข่าว ื พิมพ์ของไทย โดยจะมีการประชุมประจําปี และน ักหน ังสอ ่ งภาพ และการมอบรางว ัลให้ก ับน ักข่าว ชา ื พิมพ์ทม หรือหน ังสอ ี่ ผ ี ลงานยอดเยีย ่ ม

March 2020 issue ฉบับเดือนมีนาคม


Editor’s Talk

Content March 2020

ฉบับเดือนมีนาคม 2563 Care & Share :

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ก่อตังขึ ้ ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิกคือ โชติ มณีน้อย, เท่ห์ จงคดีกิจ, ประจวบ อัมพะ เสวต, วิเชียร โรจนวงศานนท์, ถาวร มุง่ การดี, สนิท เอกชัย, เชาว์รูปเทวินทร์ , จรัญ โยบรรยงค์, กุศล ประสาร, ชะลอ อาภาสัตย์, อนงค์ เมฆประสาท, วิสยั สุวรรณผาติ, นพพร ตุงคะรักษ์ , วิภาสุขกิจ และเลิศ อัศเวน์ นัดหมายกันที่ศาลา นเรศวร ในสวนลุมพินี จํานวน 15 ท่าน โดยมีชาญ สินศุข จากสยามนิกร เป็ น ประธานการประชุม โดยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ ต่างก็ให้ ความสําคัญกับวันสําคัญของพวก ตนเป็ นอย่างยิง่ โดยเป็ นประเพณีที่ทราบกัน ระหว่างหนังสือพิมพ์กบั ผู้อา่ นว่า วันที่ 6 มีนาคมของทุกปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์วางจําหน่าย เนือ่ งจากได้ มีการตก ลงกันว่าเป็ นวันหยุดงานประจําปี ของเหล่าบรรดานักหนังสือพิมพ์ทงหลาย ั้ แต่ แล้ วหนังสือพิมพ์ก็แอบออกวางจําหน่ายในวันที่ 6 มีนาคม เนื่องจากประชาชน ในฐานะผู้อา่ นเกิดความตื่นตัว และต่างก็มีความต้ องการที่จะบริ โภคข่าวสารที่ มากขึ ้น จึงทําให้ หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นต้ องเลิกประเพณีดงั กล่าวไป สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย จึงได้ มีมติกําหนดให้ วันที่ 4 มีนาคมของ ทุกปี เป็ นวันที่จดั ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพื่อให้ วนั รุ่งขึ ้นเป็ น วันหยุดเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ ในงานเลี ้ยงสังสรรค์ประจําปี แต่เดิมมา งาน ทังสองจั ้ ดขึ ้น ณ ที่ทําการของสมาคมฯ อาคาร 8 ถนนราชดําเนิน ซึง่ บริ เวณริ ม ฟุตบาทใกล้ เคียง ก็เป็ นสถานที่ซงึ่ บรรดาเหยี่ยวข่าว มักจะนัดพบปะสังสรรค์กนั เป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว แต่ในช่วงหลัง มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ ้นอย่างมาก และถนนราช ดําเนินยังเป็ นถนนสายหลัก มีผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนเป็ นจํานวนมาก รวมถึงสถานที่คบั แคบ ส่งผลให้ สร้ างความเดือดร้ อนรํ าคาญแก่ผ้ สู ญ ั จรไปมา จึงได้ ย้ายสถานที่ จัดการประชุมไปยังโรงแรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเข้ ารวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย กลายเป็ น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่ยงั คงกําหนดให้ วนั ที่ 5 มีนาคม เป็ นวันคล้ าย วันสถาปนาสมาคมฯ และวันนักข่าว จนถึงปั จจุบนั แหล่งข้ อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/วันนักข่าว

- Business email compromise (BEC) - phishing - พบกับเว็บเมลโฉมใหม่!!! - ข่ าวและกิจกรรมของ มก. : - ประกาศ มก. เรื่ อง “มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของไวรัสโคโรน่า - มก. จัดประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 58

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

- สบค. ปิ ดบริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั กิ าร คอมพิวเตอร์ KITS - พบกับเว็บเมลโฉมใหม่!!! - สบค. รับจัดทดสอบความรู้ ความสามารถทัว่ ไป กพ. ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) - สบค. ร่ วมงานประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 58 - โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจิทลั - Train the Trainer IC3 Certification - การใช้ งานระบบ iThesis ของบัณฑิตวิทยาลัย - Data Security Awareness - OCS Big Cleaning Day - การเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความเข้ าใจ ด้ านสํานักงานสีเขียว Green Office

3-4

5-6

7-8

KNOWLEDGE :

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- เครื่ องมือช่วยติดตามการระบาดของไวรัสโคโรนา ทัว่ โลก - ข้ าวโพดข้ าวเหนียว Kwsx 5901 ในงานเกษตรแฟร์ 2563 - 4 สถานที่วิ่งสุดฮิตสําหรับสายสุขภาพ @มก. - ในหลวง พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสีย พระราชหฤทัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่จี งั หวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรี ดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3, 622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3 Business email compromise (BEC) Business email

เป็ น การโจมตีรูปแบบใหม่ที่หวัง ผลโดยตรง โดยกําหนด กลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน และใช้ วิธีทแี่ ยบยลมากขึ ้น หนึง่ ใน BEC คือ การปลอม เป็ นเจ้ านายแล้ วส่งอีเมลไป หาพนักงานเพื่อให้ ดําเนิน การบางอย่าง เช่น ให้ โอน เงิน หรื อส่งข้ อมูลที่สาํ คัญ ไปให้ ผ้ ไู ม่หวังดี เป็ นต้ น compromise (BEC)

phishing เทคนิคการหลอกลวงของ Hacker ที่เราจะเจอบ่อยที่สดุ คือ phishing โดยปลอมแปลง e-mail และแต่งเรื่ องชวนเชื่อ ให้ เหยื่อกรอก ข้ อมูล เราจะต้ องไม่กรอกข้ อมูล และ คลิกลิงค์ ใด ๆ ทีแ่ นบมากับ mail ให้ Report as attachment มาที่ security@ku.ac.th

แหล่งข้ อมูล : https://info.ku.ac.th/


3 พบกับเว็บเมลโฉมใหม่ !!! สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ พฒ ั นาระบบ EMAIL NONTRI ใหม่ ภายใต้ โดเมน @ku.ac.th สําหรับบุคลากร ดังนี ้ 1. ขยายพื ้นที่ให้ บริ การจาก 10GB เป็ น 20GB และให้ รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย 2. การเชื่อมต่อระบบ KU ALL-LOGIN 3. การเพิ่มกล่องสําหรับตรวจสอบอีเมลที่นา่ สงสัย เริ่ มให้ บริ การตังแต่ ้ วนั ศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ทังนี ้ ้ยังเปิ ดให้ บริ การแบบคูข่ นานกับระบบเมลเดิมอยู่ เป็ น ระยะเวลา 2 เดือน จากนันจะปรั ้ บไปใช้ ระบบเว็บเมลใหม่ทดแทนระบบเดิม ท่านที่สงสัยว่าอาจไม่ได้ รับ EMAIL สามารถตรวจสอบได้ ที่ https://antispam2.ku.ac.th ทุกท่านสามารถเข้ าอ่านรายละเอียดคูม่ ือการใช้ งานเว็บเมลใหม่ได้ ทีเ่ ว็บไซต์ https://docs.google.com/document/d/1EjBQJBgoI6RlmjSmpvsVUbpH7xSQqAuQBuOwpZyvpe8/edit

แหล่งข้ อมูล : https://webmail.ku.ac.th/roundcube/


5

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง “มาตรการและการเฝ้ าระวังการระบาดของไวรั สโคโรน่ า”

เนื่องด้ วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าที่มีแหล่งเริ่ มต้ นจากเมืองอูฮ่ นั่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการ ติดเชื ้อ และความรุนแรงถึงขันมี ้ ผ้ เู สียชีวิตหลายสิบคน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความห่วงใยในสถานการณ์ดงั กล่าว เช่นกัน เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า และเพื่อปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จึงเห็นควรดําเนินการตามมาตรการ ดังนี ้ 1. นิสติ จีนที่เดินทางกลับบ้ านที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสัปดาห์ทผี่ า่ นมานี ้ และนิสติ ยังไม่ได้ เดินทางกลับ ประเทศไทย ขอให้ นิสติ จีนเหล่านันพํ ้ านักอยูใ่ นสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ และขอให้ ส่วนงานติดต่อกับนิสติ เหล่านันเพื ้ ่อแจ้ งกําหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอ่ ไป ทังนี ้ ้ส่วนงานควรจัดการสอนเสริ ม ให้ กบั นิสติ หลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ ว 2. สําหรับนิสติ จีนที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทย และไม่ได้ เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมานี ้ ขอให้ สว่ นงานประสานกับนิสติ เหล่านัน้ เพื่อขอให้ หลีกเลีย่ งการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อดังกล่าว 3. ในกรณีนิสติ หรื อบุคลากรที่ได้ เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ขอให้ นิสติ หรื อบุคลากรเหล่านันหยุ ้ ดเรี ยน และหยุดทํางาน เป็ นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้ แจ้ ง ชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ และทีอ่ ยู่ ให้ สว่ นงานทราบ โดยให้ สว่ นงานส่งข้ อมูลนิสติ และบุคลากรเหล่านันมายั ้ งที่ ศูนย์สขุ ภาวะนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-561-4522 และโทรศัพท์มือถือ 087-934-4994 โดยให้ เฝ้าติดตามนิสติ และ บุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ ชิด 4. นิสติ และบุคลากรที่มีไข้ หรื อมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ อาจารย์ที่ปรึกษา หรื อ ผู้บงั คับบัญชาขันต้ ้ นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการป่ วยด้ วยตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ ชิดมิ ให้ มีการแพร่เชื ้อต่อไป 5. ในกรณีที่นิสติ หรื อบุคลากร ต้ องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ ระงับการเดินทางไว้ ก่อน และหากไม่ สามารถหลีกเลีย่ งการเดินทางได้ ขอให้ หลีกเลีย่ งสถานทีแ่ ออัด ไม่อยูใ่ กล้ ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ ากากอนามัยเมื่ออยูใ่ น ที่ชมุ ชน หลีกเลีย่ งการเข้ าไปตลาดค้ าสัตว์ และหมัน่ ล้ างมือให้ สะอาดอยูเ่ สมอด้ วยนํ ้าและสบู่ หรื อแอลกอฮอล์เจลล้ างมือ 6. ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด และอาจมีความจําเป็ นต้ องขอความร่วมมือ จากส่วนงาน และนิสติ ในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้ สว่ นงานรายงานข้ อมูล หรื อเหตุการณ์ ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้ วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี ้ร่วมกัน โดยขอให้ จดั ส่งข้ อมูลได้ ที่ ศูนย์สขุ ภาวะนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-561-4522 และโทรศัพท์มือถือ 087-934-4994 แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


6

มก. จัดประชุมวิชาการ ครั ง้ ที่ 58 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรี นิเวศน์ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 58 หัวข้ อ “นวัตกรรมสร้ างสรรค์ ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals) โดยมี ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ เกียรติเป็ นผู้ กล่าวรายงาน ทังนี ้ ้ การประชุมดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อมุง่ ส่งเสริ มให้ นกั วิจยั นักวิชาการ และ คณาจารย์ นําเสนอผลงานวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทัว่ ประเทศ นําไปสู่ ความร่วมมือทางการวิจยั และเปิ ดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษา ได้ แสดงผลงานทางวิชาการออกสูส่ าธารณชน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สบค. แจ้ งปิ ดให้ บริการ HELPDESK

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุด บริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ KITS วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.3020.30 น. โดยจะเปิ ดให้ บริ การตามวันและเวลาปกติ ใน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สบค. รั บจัดทําสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป กพ. ด้ วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ “การจัดทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ ไป ก.พ. ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eExam)” จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ รับสมัครสอบพร้ อมกัน ทังแบบ ้ กระดาษ (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) เริ่ มสมัครได้ ตงแต่ ั ้ วนั พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. พร้ อมกันทัว่ ประเทศ สามารถสมัครได้ ที่ เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

สบค. ร่ วมงานประชุมวิชาการ ครั ง้ ที่ 58 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายมหาราช ทศศะ หัวหน้ าฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย สํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เข้ าร่วมนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58 (The 58th Kasetsart University Annual Conference “Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)”) “นวัตกรรมสร้ างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เรื่ อง “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้ วย กระบวนการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว (Single Sign-on) สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” ณ ห้ องประชุมเรไร ชัน้ 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลจากการศึกษา พบว่าสามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยได้ โดยระบบยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวสามารถช่วยลด ความเสีย่ งจากภัยคุมคาม ประเภทความพยายามรวบรวมข้ อมูลการดักจับบัญชีผ้ ใู ช้ และรหัสผ่านบนแอปพลิเคชัน ช่วยลด การใช้ งานทรัพยากรของระบบ และอํานวยความสะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบของผู้ใช้ มากขึ ้น

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจทิ ลั สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ ทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจิทลั สําหรับนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชันปี ้ ที่ 3-4 จํานวน 5 รอบ ตังแต่ ้ วนั ที่ 21-22 สิงหาคม และวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ขณะนี ้สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ได้ จดั ทําใบประกาศฯ และจัดส่งใบประกาศฯ ของนิสติ ที่ผา่ นการทดสอบมายังสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เรี ยบร้ อย แล้ ว นิสติ สามารถติดต่อรับใบประกาศฯ ได้ ตงแต่ ั ้ วนั จันทร์ -วันศุกร์ เว้ นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-15.00 น. ณ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 7 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ https://ocs.ku.ac.th/2019/certicdl/ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8

Train the Trainer IC3 Certification

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ จดั อบรม Train the Trainer IC3 Certification ให้ ผ้ แู ทนวิทยาเขต จํานวน 12 คน เพื่อไปขยายผลเพิ่มทักษะด้ านดิจิทลั (Up Digital Skill) และจัดเป็ นศูนย์สอบ Digital Literacy ให้ แก่บคุ ลากร และนิสติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละวิทยาเขต และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ให้ เกียรติมาเยี่ยมและพูดคุยกับ ตัวแทนจากทุกวิทยาเขต พร้ อมทังกล่ ้ าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้ านดิจิทลั

การใช้ งานระบบ iThesis ของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. คุณพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ให้ ความรู้และแนะนําการบริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ในการอบรม "การใช้ งานระบบ iThesis สําหรับนิสติ และอาจารย์กลุม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุม่ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2563" ณ ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 401 ชัน้ 4 ตึก 60 ปี (ชูชาติ กําภู) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Data Privacy and Security

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดเสวนาวิชาการ Digital Day 63-1 หัวข้ อ “Data Security Awareness” โดย คุณอรพร ตังศรี ้ วงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้ านความปลอดภัยทาง คอมพิวเตอร์ บริ ษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จํากัด และหัวข้ อ “Data Privacy Awareness” โดย คุณชวลิต ทินกรสูติ บุตร Head of Cyber Security Service บริ ษัท ซีเคียวอินโฟ จํากัด ณ ห้ อง 801 ชัน้ 8 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

OCS Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะอนุกรรมการสํานักงานสีเขียว สํานักบริ การ ้ ดรับบริ จาค คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม 5ส “OCS Big Cleaning Day” ครัง้ ที่ 1 บริ เวณโต๊ ะทํางานและฝ่ ายต่าง ๆ โดยตังจุ ปฏิทินเก่า หนังสือเก่า กระดาษใช้ แล้ ว พร้ อมกับแจกอุปกรณ์ทาํ ความสะอาด ณ บริ เวณชัน้ 2 และชัน้ 7 อาคารสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความเข้ าใจ ด้ านสํานักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-13.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดโครงการการบริ หารงาน อย่างมีสว่ นร่วม เดือนกุมภาพันธ์ เรื่ อง “การเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความเข้ าใจด้ านสํานักงานสีเขียว (Green Office)” กล่าวนโยบายการบริ หารงานสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ บรรยายหัวข้ อ “เก็บมาเล่า : การตรวจประเมิน Green Office” โดย ดร.อารี ย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ชว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้ อ “การคัดแยกขยะพลาสติกและการรี ไซเคิลพลาสติก” โดย วิทยากรจากบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ณ ห้ อง 510 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 เครื่ องมือช่ วยติดตามการแพร่ ระบาด เชือ้ ไวรั สโคโรนาทั่วโลก เชื ้อไวรัสโคโรนา เป็ นเชื ้อไวรัสตัวใหม่ ที่ตรวจพบในเมืองอูฮ่ นั่ ของจีน และได้ แพร่กระจายไปทัว่ โลก หลังจากติดเชื ้อ ในประชาชนจีนหลายร้ อยคน ซึง่ ตอนนี ้มีเครื่ องมือที่สามารถให้ ประชาชนเข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลแบบเรี ยนไทม์ของการ ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนามาให้ ทกุ คนดูได้ แล้ ว โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมระบบ ได้ สร้ างเครื่ องมือที่สามารถแสดงข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ ในการระบาด ของเชื ้อไวรัสโคโรนา ซึง่ จะแสดงสถานะทังหมด ้ เช่น ผู้ต้องสงสัยที่จะเป็ น ผู้ป่วยที่กําลังฟื น้ ตัว และผู้เสียชีวติ โดยข้ อมูล ดังกล่าวนี ้ ได้ นํามาจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมโรคในสหรัฐอเมริ กา จีน และยุโรป เพือ่ สร้ างเป็ น เครื่ องมือนี ้ ที่บคุ คลทัว่ ไปสามารถเข้ าไปดูได้ และในขณะนี ้ (27 มกราคม 2563) ข้ อมูลล่าสุดแสดงให้ เห็นว่า ในขณะนี ้มีผ้ เู สียชีวิตไปแล้ ว 56 ราย และมีผ้ ปู ่ วย 52 รายที่กําลังฟื น้ ตัว ซึง่ ทังหมดมี ้ ผ้ ตู ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา จํานวน 2,118 รายทัว่ โลก ทุกท่านสามารถเข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ได้ ที่เว็บไซต์ gisanddata.maps.arcgis.com

แหล่งข้ อมูล : https://board.postjung.com/1192518


10

ข้ าวโพดข้ าวเหนียว Kwsx 5901 ในงานเกษตรแฟร์ 2563 ดร.ชฎามาศ จิตต์ เลขา และทีมผู้วิจัย

ดร.ชฎามาศ จิตต์เลขา และทีมผู้วิจยั ดร.ธํารง ศิลป์ โพธิสงู อาจารย์สดใส ช่างสลัก ดร.สุปราณี งามประ สิทธ์ อาจารย์พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ จากศูนย์วจิ ยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ (ไร่สวุ รรณ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิ ดเผยว่า ข้ าวโพดข้ าว เหนียว ที่เพาะปลูกเพื่อเป็ นการค้ าภายในประเทศส่วน ใหญ่เป็ นข้ าวโพดข้ าวเหนียวพันธุ์ลกู ผสม โดยอาจจะมี พันธุ์พื ้นเมืองที่ปลูกในบางฤดูกาลบ้ างเล็กน้ อย ข้ าวโพด ข้ าวเหนียวลูกผสมทีใ่ ห้ ผลผลิตและคุณภาพดี ยังมีความ จํากัดในด้ านเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ราคาค่อนข้ างสูง รวมทังการใช้ ้ สายพันธุ์พอ่ แม่ที่ใช้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ข้ าวเหนียวลูกผสมยังมีจํากัด ดังนันในการที ้ ่จะส่งเสริ มให้ มีการเพาะปลูกข้ าวโพดข้ าวเหนียวเป็ นการค้ าจําเป็ นต้ อง มีการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ โดยเฉพาะที่ เป็ นพันธุ์ลกู ผสมจากการที่โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด เทียนและข้ าวโพดข้ าวเหนียว โดยได้ รับการสนับสนุนโดย สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ทาํ การปรับปรุงประชากรข้ าวโพดข้ าวเหนียว สร้ างพันธุ์ ผสมเปิ ดที่มีฐานพันธุกรรมกว้ าง แล้ วสกัดสายพันธุ์อินเบ รด (inbred line) สําหรับผลิตข้ าวโพดข้ าวเหนียวให้ มี ความหลากหลายนัน้ สามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้ าว เหนียวที่มีคณ ุ ภาพการรับประทานดี มีสารต้ านอนุมลู อิสระแอนโธไซยานินและโปรวิตามินเอ ซึง่ ช่วยลดโอกาส การเกิดมะเร็ ง โดยเฉพาะมะเร็ งชนิดเนื ้องอก ช่วยเสริ มให้ ร่างกายต่อต้ านเชื ้อโรคและสมานแผล เสริ มภูมิค้ มุ กันใน ร่างกายให้ ดีขึ ้น คือ ข้ าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ Kwsx5901 ซึง่ ได้ มาจากการผสมระหว่างข้ าวโพดข้ าว เหนียวสายพันธุ์ 4014 และ 709 โดยใช้ เวลาออกดอก 49 วัน เก็บเกี่ยว 67 วัน ผลผลิตฝักสด 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ จํานวนฝัก 7,754 ฝัก/ไร่ ต้ านทานโรคทางใบ รสชาติ เหนียว นุม่ มีสารต้ านอนุมลู อิสระแอนโธไซยานิน และ วิตามินเอ แหล่งข้ อมูล : kasetkaoklai.com


11

แหล่ งข้ อมูล : เฟซบุ๊ค kasetsart university


12

“ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับเหตุการณที่จังหวัดนครราชสีมา”

“ข้ าพเจ้ าและพระราชินีร้ ูสกึ เศร้ าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ ้นในประเทศของเรา ที่จงั หวัดนครราชสีมา นับ แต่บา่ ยวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงเช้ าวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 อันทําให้ ประชาชนผู้บริ สทุ ธิ์จานวนมากได้ รับ อันตราย ได้ รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ความสูญเสียในครัง้ นี ้ ได้ สร้ างความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงให้ แก่ข้าพเจ้ าและพระราชินี ด้ วยเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่มีผ้ ใู ด คาดคิดว่าจะเกิดขึ ้น ทังเป็ ้ นเหตุรุนแรงที่เกิดจากการกระทําอันโหดร้ ายเกินกว่า ผู้ใดจะคาดคิด ต่อชาวไทยด้ วยกันอันเป็ นทังเพื ้ ่อน มนุษย์และเพื่อนร่วมชาติ ข้ าพเจ้ าและพระราชินขี อแสดงความเสียใจอย่างยิง่ กับครอบครัวของผู้ที่ต้องประสบความสูญเสีย และเห็นใจ ชื่นชมผู้ตก อยูใ่ นเหตุการณ์ ที่ตา่ งมีความอดทนเข้ มแข็ง ตลอดจนช่วยเหลือและเกื ้อกูลกัน ในยามคับขัน จนสามารถรอดพ้ นอันตรายได้ ทัง้ ขอยกย่องผู้มีสว่ นคลีค่ ลายสถานการณ์ครัง้ นี ้ทุกคนทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ ทหาร คณะกรมการจังหวัด และ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ และทหาร ซึง่ นอกจากจะต้ องมี ความกล้ าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละชีวิตอุทิศตนอย่างสูงแล้ ว ยังได้ แสดงถึงความสันทัดชํ่าชอง ในการปฏิบตั ิ หน้ าที่และการให้ ความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้ที่ตกอยูใ่ นอันตราย ความร่วมมือร่วมใจเป็ นหนึง่ เดียวกันของทุกคนทุกฝ่ าย รวมทังประชาชนทุ ้ กคนที่ได้ ให้ ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ตอ่ ทางการและเจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือเท่าที่จะกระทําได้ ตอ่ ผู้ที่บาดเจ็บ และได้ รับอันตราย ได้ แสดงให้ เห็นเป็ น ประจักษ์ ถงึ ความรักความห่วงใยที่มีตอ่ เพื่อนมนุษย์ และเพื่อนร่วมชาติ พร้ อมทังพลั ้ งความสามัคคี ซึง่ เป็ นคุณธรรมอันสูงส่ง ข้ าพเจ้ าและพระราชินีเชื่อมัน่ ว่า เราชาวไทยทุกคน สามารถผ่านพ้ นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงครัง้ นี ้ไปได้ ด้ วยความมีสติ มีปัญญา และ สามัคคี ตลอดจนด้ วยความ เสียสละเพื่อความผาสุก สงบ เรี ยบร้ อยของส่วนรวมและประเทศชาติ” แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊กผู้จดั การสุดสัปดาห์