KU eMagzine: มิถุนายน 2565

Page 1


Editor’s Talk

Content

วันพุธแรกของเดือนมิถนุ ายนของทุกปี เป็ นวันสําคัญของ เหล่านักวิงทังหลาย เพราะเป็ น “วันวิงสากลโลก” หรือ “วันวิงโลก (Global Running Day)” โดยในปี นีเวียนมาตรงกับวันที 1 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2565 ซึงกิจกรรมนีทางสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ IAAF ได้เกิดความคิดริเริมทีอยากให้คนทุกความสามารถ ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ได้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู้ ืนออกมาเคลือนไหว ร่างกายหรือออกกําลังกาย จึงได้ตอ่ ยอดโครงการวันวิงสากลโลก เพือ เป็ นวันทีเฉลิมฉลองกีฬาวิงในระดับนานาชาติ โดยถูกจัดขึนครังแรกทีประเทศสหรัฐอเมริกา ตังแต่ปี ค.ศ. 2009 และวันเปิ ดตัวทัวโลกจัดขึนในวันที 1 มิถนุ ายน ในปี ค.ศ. 2016 มีผเู้ ข้าร่วมถึง 2.5 ล้านคน รวมทังสิน 177 ประเทศทัวโลก ส่วนการ เข้าร่วมกิจกรรมนันสามารถร่วมได้ทกุ เพศทุกวัย ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ นําหนัก และส่วนสูง ส่วนผูท้ ีสนใจสามารถเข้าไปติดตามชมข่าวสาร ได้ที globalrunningday.org การวิงมีประโยชน์มาก ๆ แค่วงเพี ิ ยง 5 นาที ก็สามารถ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยกระตุน้ การ ทํางานของสมอง ลดอาการเสียงจากโรคอัลไซเมอร์ ช่วยให้เรานันมี อารมณ์ดี และทีสําคัญช่วยทําให้เรานันนอนหลับได้ดีขนึ และเมือเรา ก็ได้เห็นกันแล้วว่ามีวนั วิงโลก ทําให้รูส้ กึ อยากวิงบ้าง วันไหนพร้อมเรา ก็ออกมาวิงกันได้เลยตามความสะดวก เพียงเราพกแค่รองเท้าคูใ่ จก็ พอแล้ว อาจวิงรอบบ้าน วิงในสวนสาธารณะ หรือจะไปสมัครแข่งวิง ตามงานต่าง ๆ ก็ได้ ทังนีเพือสุขภาพของตัวเรานันเอง

June 2022

ฉบับเดือนมิถน ุ ายน 2565 Care & Share :

3-4

- การให้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Google แจ้งเตือนการปรับเปลียนนโยบายการให้บริการ พืนทีของบริษัท - บันทึกจากอธิการบดี : KU medical and health sciences in the 2nd life span and 2nd S‐curve of KU

ข่าวและกิจ กรรมของ มก. :

5-6

- มก. จัดทําแบนเนอร์ ถวายพระพร เนืองในวันคล้ายวัน ประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ - มก. จัดทําแบนเนอร์ ถวายพระพร เนืองในวันคล้ายวัน ประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ ุ - อนุมตั ิแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มก. คาดเริมรับสมัคร ปี 67 - มก. ได้คะแนน 93.2 /100 SDG 17 อันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย

ข่าวและกิจ กรรมของ สบค. :

7-8

- สบค. จัดทําแบนเนอร์ ถวายพระพร เนืองในวัน คล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ - สบค. แจ้งเตือนการยกเลิกลิขสิทธิการใช้งาน WebEx

- สบค. จัดทําขันตอนการย้าย Google Drive ไปยัง OneDrive - Uninet ประกาศปิ ดปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพ 13 พ.ค. 65 เวลา 18.00-19.00 น.

KNOWLEDGE :

9

- เป็ นโควิดเปิ ดแอร์นอนได้ไหม ? เสียงแพร่เชือให้คนอืน หรือเปล่า ?

เกษตรนวัต กรรม :

10

- นมเกษตรเป็ นมากกว่านมได้อย่างไร ? ผลงานนิสิต มก. เฉลิมฉลองนมเกษตรทําดี ปี ที 60 และครบรอบ 80 ปี มก.

InfoGraphic :

11

- ดูแลใจผูส้ งู วัยอย่างไร ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19

พระราชกรณียกิจ :

12

- ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีฉตั รมงคล พุทธศักราช 2565

แหล่งภาพและข้อมูล https://health.kapook.com/view210806.html

ทีปรึกษา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.สุรศักดิ สงวนพงษ์ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ดร.ดํารง ศรีพระราม รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิมสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e‐Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

การให้บ ริก ารเครือ ข่ายของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์

การให้บ ริก ารเครือ ข่ายของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์

แหล่งข้อ มูล : https://info.ku.ac.th และ https://www.ku.ac.th/th/news1


4 บัน ทึก จากอธิก ารบดี : KU medical and health sciences in the 2nd life span and 2nd S‐curve of KU

เมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิให้ดาํ เนินโครงการจัดตังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีเป็ นก้าวทีสําคัญสําหรับการเริมเข้าสูท่ ศวรรษที 9 ซึงถือเป็ นช่วงชีวิตที 2 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการครบ 80 ปี ในวันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็ น new S‐curve หลังจากทีใน S‐curve ที 1 เป็ นการพัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพือการกินดีอยูด ่ ีและพัฒนาประเทศอย่างยังยืน การเปิ ดการเรียนการ สอน ด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพเป็ นการตอบสนองต่อทิศทางของประเทศและของโลกทีให้ความสําคัญ กับสุขภาพ สังคมผูส้ งู วัย และต่อยอดความโดดเด่นด้านเกษตร ป่ าไม้ อาหาร และสิงแวดล้อม เป็ นสุขภาพทีเกียวข้อง กับเวชศาสตร์การเกษตร และชีวนวัตกรรมเพือสุขภาพ ปฏิสมั พันธ์ของสิงมีชีวิตกับคน โรคสัตว์สคู่ น และสุขภาพหนึง เดียว ด้วยฐานด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร สิงมีชีวิต สิงแวดล้อม และสัตวแพทยศาสตร์ทีเข้มแข็ง และมีความร่วมมือ มากกว่า 40 ปี ในการสอนนิสติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะทํางานเห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพร้อมสูงมากในการทีจะเปิ ดการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ และสาขาทีเกียวข้องด้านสุขภาพ และปั จจุบนั ได้จดั ทําหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2565 ซึงต่อไปจะเป็ นกระบวนการทีจะต้องเสนอต่อ หน่วยงานรับผิดชอบต่อการเปิ ดหลักสูตร ควบคูไ่ ปกับการจัดหางบประมาณ และอัตรากําลัง เพือการจัดตังคณะ แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีต้องใช้งบประมาณสูงมาก และต้องได้รบั การสนับสนุนทัง ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนนิสิตเก่า เพือให้การผลิตแพทย์ และบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และการ ดําเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับการพัฒนาประเทศ นอกจาก คณะแพทยศาสตร์แล้ว สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้านอืน ๆ คงจะได้เริมดําเนินการควบคู่กนั ไป เพือเพิมความแข็งแกร่งและต่อยอดให้สาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึน ซึงในปั จจุบนั มีคณะทีเกียวข้องกับ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพอยูแ่ ล้วคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วข.กําแพงแสน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วข.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นําร่องไปก่อนแล้ว ผมอยากเชิญชวน ชาวเกษตรศาสตร์และคนไทยทุกคนร่วมสนับสนุน และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีภาคภูมิใจของคนไทย เดินหน้าเปิ ดการเรียนการ สอนแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ทีโดดเด่นด้านเวชศาสตร์การเกษตร และชีวนวัตกรรม ซึงคาดว่าจะ ดําเนินการได้ในปี การศึกษา 2567-68 เพือเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็ น 2nd ู่ ระเทศไทยต่อไป ขอขอบคุณ คณะกรรมการเพือการจัดตังคณะแพทยศาสตร์ นายก S‐curve ของมหาวิทยาลัยให้อยู่คป สภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดี ผูท้ รงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสติ เก่า และแพทย์ จาก โรงพยาบาลทัง 2 แห่ง ศูนย์สกลนคร และเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี ทีได้ตอบรับเป็ นโรงพยาบาลคู่ความ ร่วมมือ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทีจะเป็ นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พีเลียงในการดําเนินการ แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


5 มก. จัด ทําแบนเนอร์ถ วายพระพร เนืองในวัน คล้ายวัน ประสูต ิ สมเด็จ พระเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้ าทีปั งกรรัศ มีโชติฯ

มก. จัด ทําแบนเนอร์ถ วายพระพร เนืองในวัน คล้ายวัน ประสูต ิ พระเจ้าวรวงศ์เ ธอ พระองค์เ จ้าอทิต ยาทรกิต คิ ุณ

แหล่งข้อมูล : https://www.ku.ac.th/th/community‐home


6 อนุม ัต แิ ล้ว คณะแพทยศาสตร์ มก. คาดเริมรับ สมัค รปี 67 เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เฟสบุ๊คของคุณ Somwang Khantayanuwong ได้โพสท์เกียวกับเรือง “โครงการจัดตังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ว่า ทางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความ เห็นชอบในการดําเนินการ เมือวันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และได้อนุมตั ิโครงการจัดตังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือวันที 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีผ่านมา โดยใช้ระยะเวลาในการอนุมตั ิ 1 ปี 4 เดือน โดย สรุปการดําเนินงานได้ดงั นี 1. ใช้ชนั 6-7 อาคารศูนย์วิจยั วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ์ 60 พรรษา (อาคารใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นทีตัง สํานักงานส่วนห้องเรียนต่าง ๆ ใช้รว่ มกับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา แพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าทีฝากเรียนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. หลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นอัตลักษณ์ เวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro‐Medicine and Bio‐Innovation) ทีเชือมโยงความรู ข้ นสู ั งด้านการเกษตร อาหาร ป่ าไม้ สิงแวดล้อม ไปสู่ การแพทย์ เป็ นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย คาดว่าจะเสร็จเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2565 (เร็วกว่ากําหนดเดิม 2 เดือน) 3. คาดว่าจะเปิ ดรับนิสิตรุน่ แรก ปี 67-68 เรียนทีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และฝึ กวิชาชีพ แพทย์ทีโรงพยาบาลคูค่ วามร่วมมือ (เช่นเดียวกับโรงเรียนแพทย์ อืน ๆ ในกรุงเทพฯ) 4. ทีตังถาวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอยู่ บริเวณพืนที 25 ไร่ (แถวหอพักหญิงเก่า) ซึงติดถนนวิภาวดีรงั สิต และรถไฟฟ้าสีแดง 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โดยการเปิ ดรับการสนับสนุนทุกมิติ เพือจัดตังคณะ แพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สมบูรณ์

มก. ได้ค ะแนน 93.2/100 SDG 17 อัน ดับ 70 ของโลก อัน ดับ 2 ของไทย เมือวันที 28 เมษายน พ.ศ. 2565 The Times Higher Education (THE) ซึงเป็ นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของโลก จากประเทศอังกฤษ ประกาศผล The Times Higher Education Impact Rankings 2022 การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยทีมีการดําเนินงานสนับสนุน #SDGs ตามเกณฑ์การพัฒนาความยังยืนขององค์กรเพือสังคม 17 กลุม่ ของ สหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals) หรือ UN: SDGs ซึงในปี นีจัดขึนเป็ นปี ที 4 มี จํานวนมหาวิทยาลัยทีได้รบั การจัดอันดับรวม หรือ overall ranking 1,406 แห่งใน 106 ประเทศทัวโลก เป็ น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจํานวน 51 แห่ง ซึงเพิมขึนจากปี 2021 ถึง 25 แห่ง (ปี 2021 มีจาํ นวน 26 แห่ง, ปี 2020 มี จํานวน 19 แห่ง) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการจัดอันดับเป็ นปี ที 2 สะท้อนได้วา่ มหาวิทยาลัยในประเทศ ไทยมีการตืนตัวและขับเคลือนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของภาคการศึกษา และมีบทบาทในการทํางานเพือสังคม อย่างเป็ นทีประจักษ์มากขึน โดยในปี นี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รบั การจัดอันดับรวม หรือ overall ranking อยูใ่ นอันดับ 101200 ของโลก ดีขนจากปี ึ 2021 ซึงได้อนั ดับ 301- 400 ของโลก และเป็ นอันดับที 3 ร่วมของประเทศไทย คะแนนรวม 84.1 คะแนน จาก 100 คะแนน (ปี 2021 คะแนนรวม 67.9 จาก 100 คะแนน) ซึงจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิง ประจักษ์วา่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นมหาวิทยาลัยชันนําทีทําหน้าทีช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาทียังยืน แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


7 สบค. จัด ทําแบนเนอร์ถ วายพระพร เนืองในวัน คล้ายวัน ประสูต ิ สมเด็จ พระเจ้าลูก ยาเธอ เจ้าฟ้ าทีปั งกรรัศ มีโชติฯ

สบค. แจ้งเตือ นการยกเลิก ลิข สิท ธิการใช้งาน WebEx

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. จัด ทําขันตอนการย้าย Google Drive ไปยัง One Drive เมือวันศุกร์ที 29 เมษายน พ.ศ. 2565 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั ทําคลิปวิดีโอ ขันตอนการย้าย Google Drive ไปยัง One Drive ไว้ทีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคลิปวิดีโออธิบาย ไว้ดงั นี วิธีที 1 การย้าย Google Drive ไปยัง One Drive ผ่านซอฟต์แวร์ วิธีที 2 การย้าย Google Drive ไปยัง One Drive ผ่านเว็บบราวเซอร์ (mover.io) ทุกท่านสามารถเข้าชมขันตอนทัง 2 วิธีได้ทีเว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/th/news1/view

Uninet ประกาศปิ ดปรับ ปรุ งเพือเพิมประสิท ธิภ าพ 13 พ.ค. 65 เวลา 18.00-19.00 น.

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 เป็ นโควิด เปิ ดแอร์น อนได้ไ หม ? เสียงแพร่เ ชือให้ค นอืนหรือ เปล่า ? ประเด็นนี ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แนะนําให้เลียง การเปิ ดแอร์ เนืองจากห้องแอร์เป็ นห้องทีมีอากาศปิ ด อากาศไหลเวียนได้ไม่คอ่ ยดี จึงมีโอกาสทีเชือโควิด 19 จากผูป้ ่ วยจะ สะสมอยูใ่ นห้อง นอกจากนี ผูป้ ่ วยโควิด 19 จะฟื นตัวได้ดีหากอยูใ่ นพืนทีทีมีการระบายอากาศทีดี จึงแนะนําให้ใช้พดั ลม และเปิ ดประตู-หน้าต่างแทน เพือให้อากาศถ่ายเท โดยต้องสังเกตทิศทางของลมด้วย ถ้าลมพัดไปยังพืนทีทีมีคนไม่ป่วยอยู่ ก็ไม่ควรเปิ ดหน้าต่าง เพราะลมอาจพัดเชือจากตัวเราไปสูค่ นอืนได้ ถ้าอยากเปิ ดแอร์ตอ้ งทําอย่างไร ? อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ถงึ กับห้ามผูป้ ่ วยโควิดเปิ ดแอร์ซะทีเดียว เพราะหากอากาศ ร้อนมาก ๆ จนอยูใ่ นห้องไม่ไหว หรือจําเป็ นต้องเปิ ดแอร์จริง ๆ ผูป้ ่ วยก็สามารถทําได้ ดังนี ‐ เปิ ดแอร์ได้ครังละไม่เกิน 1-2 ชัวโมง แล้วปิ ด ‐ เมือปิ ดแอร์ ให้เปิ ดหน้าต่างเพือระบายอากาศออก อย่างน้อย 20-30 นาที แล้วเปิ ดแอร์ใหม่ ทังนี เพือไม่ให้เชือโรคสะสมอยูต่ ามจุดต่าง ๆ ภายในห้อง เนืองจากมีงานวิจยั พบว่า เชือโควิดสายพันธุโ์ อมิครอน สามารถอยูบ่ นพืนผิวสแตนเลส พลาสติก และแก้วได้นานหลายวัน และมีความเป็ นไปได้ทีโอมิครอนอาจจะอยูใ่ นอากาศ ได้นานกว่าปกติ ข้อแนะนําสําหรับคนทีอยูบ่ า้ นเดียวกับผูป้ ่ วย ในกรณีทีเรายังไม่ติดเชือ แต่พกั อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับคนติดเชือ หาก จะเปิ ดพัดลมหรือแอร์ก็ควรปฏิบตั ิตามนีเพือความปลอดภัย 1. ไม่เปิ ดพัดลมจ่อบริเวณใบหน้า เพราะถ้าในอากาศมีเชือโควิด 19 ปนเปื อน เราอาจหายใจเอาเชือเข้าสูร่ า่ งกาย ได้โดยตรง 2. ไม่ควรใช้พดั ลมเพดานทุกชนิด โดยเฉพาะบ้านทีมีลกั ษณะปิ ดทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศ เพราะถ้ามีเชือโรค ปนเปื อนอยู่ แรงลมจากพัดลมเพดาน จะยิงทําให้เชือโรคในอากาศฟุง้ กระจายมากขึน 3. หากบ้านไหนเปิ ดแอร์ ควรเปิ ดพัดลมดูดอากาศร่วมด้วย 4. ควรเปิ ดพัดลมตังโต๊ะ หรือพัดลมตังพืน โดยหันหน้าออกไปด้านนอกหน้าต่าง เพือให้อากาศภายนอกไหลเข้ามา ภายในมากขึน ซึงจะช่วยดันอากาศสกปรกภายในห้องหรือภายในบ้านออกไป 5. หมันเปิ ดประตู-หน้าต่างทุกวัน เพือระบายอากาศในห้องทีปิ ดทึบออกไป 6. ควรเปิ ดหน้าต่างให้แสงแดดตอนเช้าส่องเข้ามาภายในห้องหรือตัวบ้าน เพือช่วยทําลายเชือโรคได้อีกทาง 7. ไม่นอนในห้องแอร์รว่ มกับผูต้ ิดเชือโควิด แม้จะนอนห่างกัน 2 เมตรขึนไป เพราะการอยูร่ ว่ มกันในห้องปิ ดเป็ น เวลานาน ทิศทางการไหลเวียนอากาศในระบบแอร์ อาจทําให้เชือกระจายเข้าสูต่ วั เราได้ โควิด 19 เป็ นโรคทางเดินหายใจทีติดต่อง่ายกว่าทีคิด โดยเฉพาะสายพันธุโ์ อมิครอนทีอยูใ่ นอากาศได้นานขึน ดังนันไม่วา่ เราจะเป็ นผูต้ ิดเชือ หรือยังไม่ติดเชือแต่อยูบ่ า้ นเดียวกับผูป้ ่ วย ก็ตอ้ งป้องกันตัวเองให้ดีดว้ ยการสวมหน้ากาก อนามัย เว้นระยะห่าง และเมือจะใช้พดั ลมหรือแอร์ควรปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด

แหล่งภาพและข้อมูล : https://health.kapook.com/view254779.html


10

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


11

แหล่งข้อ มูล : https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1697


12

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ในการ พระราชพิธฉ ี ต ั รมงคล พุทธศ ักราช 2565

เมือวันพุธที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีฉตั รมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระทีนังอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดธูปเทียนเครืองนมัสการพานทองสองชันบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที 1 ถึงรัชกาล ที 7 และรัชกาลที 9 ทีหน้าพระทีนังบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประเคนปิ นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์และ สมเด็จพระราชาคณะ นอกนัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชันผูใ้ หญ่ ทรง ประเคน และประเคนจนครบ 20 รูป เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ เจ้าคณะ รอง และพระราชาคณะ จนครบ 20 รูป ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนัน เสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครืองทองน้อยบูชาเทวดาทีรักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครืองราช กกุธภัณฑ์ ทรงคมพราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครืองราชกกุธภัณฑ์ ครบ 3 รอบ พราหมณ์เจิมพระ นพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว โหรหลวงผูกผ้าสีชมพู เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินไปทรงพระสุหร่าย เครืองราชกกุธภัณฑ์ และพระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ทองคําประจํารัชกาลทีพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงกราบ พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที 1 ถึงรัชกาลที 7 และรัชกาลที 9 ทีหน้าพระทีนังบุษบกมาลา ทรงรับการถวายความเคารพของ ผูม้ าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระทีนังอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จพระราชดําเนินกลับ แหล่งภาพและข้อ มูล https://www.thaipost.net/hi‐light/135393