KU e-Magazine: มิถุนายน

Page 1


Editor’s Talk

Content

สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระ ราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า “สุทิดา ติดใจ” และเมื่อปี พ.ศ. 2543 ทรงสําเร็ จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระราชโองการให้ สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็ นสมเด็จพระราชินีสทุ ิดา ทรงดํารงตําแหน่งพระอิสริ ยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ภายหลังที่ได้ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก สมรสอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยในวันเดียวกันนัน้ มีพระราชพิธีราชาภิเษก สมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ให้ ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสทุ ิดาขึ ้นเป็ น สมเด็จ พระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงมีพระ ปรี ชาสามารถด้ านการทหาร ทรงดํารงพระยศทางทหารเป็ นร้ อยตรี หญิง เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และมีการเลือ่ นยศขึ ้นในเวลาต่อมาเป็ นระยะ กระทัง่ ทรงได้ รับพระราชทานแต่งตังเป็ ้ น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็ น นายทหารหญิง ที่มีความแข็งแรงและแข็งแกร่ง ทังร่้ างกาย และจิตใจ ทรงผ่าน หลักสูตรการฝึ กต่าง ๆ ทังหลั ้ กสูตรรักษาพระองค์ยงิ ปื นในรูปแบบต่าง ๆ ของ ทหารรบพิเศษ การชิงตัวประกัน นอกจากนี ้ยังทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของ โรงเรี ยนศูนย์สงคราม พิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน (นย.) ด้ วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน ทีส่ ตั หีบ ซึง่ นย. ไม่เคยมี การฝึ กมาก่อน เพราะปกติแล้ วจะทําการฝึ กกระโดดในเวลากลางวันเท่านัน้ พระองค์จึงทรงเป็ นนายทหาร และนายทหารหญิงพระองค์แรก ที่ทําการฝึ ก หลักสูตรนี ้ สมเด็จพระนางเจ้ าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ยังทรง ดํารงตําแหน่งสําคัญ ๆ ทางการทหารมากมาย อาทิ รองผู้บญ ั ชาการหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, ราชองครักษ์ เวรในพระองค์ สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์, ผู้บงั คับการ โรงเรี ยนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, นายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ สํานักงานนายทหาร ปฏิบตั ิการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ, รองผู้บญ ั ชาการหน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรองสมุหราชองครักษ์ แหล่งข้ อมูล :

June 2020

https://www.posttoday.com/specials/queensuthida/

ฉบับเดือนมิถน ุ ายน 2563 Care & Share :

- Data Privacy - คุกกี ้แสนหวาน - Corona Virus Malware

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

- สร้ างพลัง KU สู้วิกฤติ COVID-19 ไปด้ วยกัน แผนยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก 8 ด้ าน

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

- สบค. เปิ ดบริ การ HELPDESK - สบค. จัดทํากรอบรู ปแสดงความยินดีต้อนรับ นิสติ ใหม่ KU80 - สบค. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ - สบค. เปิ ดให้ บริ การซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์ สําหรับบุคลากรและนิสติ ปั จจุบนั

3-5

6

7-8

KNOWLEDGE :

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- อยู่บ้านอย่างไรให้ ประหยัดไฟ?

- Face Shield หน้ ากากป้องกันใบหน้ า จากการพิมพ์สามมิติ

- หุน่ ยนต์โรยละอองฆ่าเชื ้อ

- พระเจ้ าอยู่หวั พระราชินี พระราชทาน หน้ ากากฝี พระหัตถ์

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

Data Privacy ข้ อมูลส่วนบุคคล (Data privacy) คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทําให้ สามารถระบุตวั ตนของบุคคลมีความเสีย่ งที่ อาจทําให้ เกิดการถูกขโมยตัวตนเพื่อใช้ โจรกรรมข้ อมูลทางการเงิน การนําข้ อมูลไปขายเพื่อใช้ ประโยชน์ทางการตลาด การ ติดตาม สะกดรอย และสอดแนม การนําข้ อมูลไปประมวลเพื่อหาประโยชน์ทางการเมือง/การตลาด และ spam เช่น เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ใช้ งานต้ องระมัดระวังในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล

คุกกีแ้ สนหวาน คุกกี ้ (Cookies) หมายถึง ข้ อมูลไฟล์ที่สร้ างจากเว็บไซต์ และบันทึกข้ อมูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งาน ตัวอย่างเช่น การเข้ าใช้ งาน Facebook ได้ โดยไม่ต้อง Login ข้ อดีคือทําให้ ผ้ ใู ช้ งานมีความสะดวก แต่บางเว็บไซต์ที่ไม่ ปลอดภัยอาจจะมีการฝังคุกกี ้ไว้ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องอาจเสีย่ งในการโดนสปายแวร์ เก็บข้ อมูลได้ ทางที่ดีควร logout ทุกครัง้ และมีการลบประวัติ และคุกกี ้ของของเบราว์เซอร์ สมํ่าเสมอ

แหล่งข้ อมูล : https://info.ku.ac.th/


3

Corona Virus Malware ThaiCERT เตือน ‼ พบการแพร่กระจายมัลแวร์ ผา่ นอีเมล โจมตีคนไทย อ้ างชื่อกระทรวงสาธารณสุข ส่งข้ อมูล เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า หากพบแล้ ว อย่าเปิ ดไฟล์แนบ รี บแจ้ งผู้ดแู ลระบบทันที โดยมีข้อแนะนําเบื ้องต้ นดังนี ้ - หากเผลอเปิ ดไฟล์ไปแล้ วควรปิ ดเครื่ องและแจ้ งผู้ดแู ลระบบทันทีเพื่อตรวจสอบและยับยังความเสี ้ ยหาย - ผู้ดแู ลระบบ ควรตรวจสอบว่ามีการส่งอีเมลลักษณะนี ้มาที่หน่วยงานหรื อไม่ หากพบให้ รีบดําเนินการลบอีเมล ดังกล่าวทันที - หากพบการเชื่อมต่อที่ต้องสงสัย ควรปิ ดกันการเชื ้ ่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวออกจากระบบเครื อข่ายเป็ นการ ชัว่ คราว

แหล่งข้ อมูล : https://web.facebook.com/ocs.ku/


6

สร้ างพลัง KU สู้ COVID-19 ไปด้ วยกัน แผนยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก 8 ด้ าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เชิงรุก 8 ด้ าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรรองรับการก้ าวข้ ามความเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างเร่งด่วน ภายใต้ สภาวะการณ์โควิด-19 โดยมอบให้ สว่ นงาน คณะวิชา บุคลากร นิสิต ใช้ เป็ นแนวทางร่วมมือ ร่วมใจกันดําเนินการตามแผนทังใน ้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวอย่างเป็ นรูปธรรมควบคูก่ บั การช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ

แหล่ งข้ อมูล : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1


สบค. แจ้ งเปิ ดให้ บริการ HELPDESK

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ งเปิ ดทําการจุดบริ การ HELPDESK ณ อาคารสํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 ตังแต่ ้ วนั จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. สําหรับการติดต่อนอกเวลาราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ติดต่อ ONLINE HELPDESK โดยสามารถติดต่อเราได้ ตามช่องทาง ดังนี ้ FB Inbox: m.me/ocs.ku ส่งอีเมลได้ ที่ helpdesk@ku.ac.th ค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรื อแจ้ งปั ญหา สอบถามการใช้ งาน ได้ ที่ https://itsupport.ku.ac.th/ ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-562-0951-6 ต่อ 622541-43

สบค. จัดทํากรอบรู ป แสดงความยินดีต้อนรั บนิสติ ใหม่ KU80 สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ จดั ทํากรอบรูปยินดีต้อนรับนิสติ ใหม่ KU80 จึงขอเชิญชวน ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนิสติ ใหม่ KU 80 ด้ วยการใช้ รูป Profile ของตนเองใน Facebook และเลือก Add frame ด้ วยการ search โดยใช้ คีย์เวิร์ด “OCS" และเลือกกรอบตามที่ชอบได้ ทนั ที โดยสํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทํากรอบรูปไว้ ให้ ทกุ ท่านได้ เลือก จํานวน 10 แบบ โดยมีแบบที่มีตวั อักษรแสดงให้ เห็น เช่น คําว่า “น้ องใหม่ KU#80” “รุ่นพี่ KU” “อาจารย์ KU” “❤ KU” และ “ครอบครัว KU”

สบค. รั บสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ งช่ างเครื่ องคอมพิวเตอร์ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ างและแต่งตังบุ ้ คคลเข้ าเป็ น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่งช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครได้ ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชัน้ 7 สํานักงานเลขานุการ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรื อดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่เว็บไซต์ http://www.calendar.ku.ac.th หรื อเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th

สมัครออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/ku.th/jobocs ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขันตอนการรั ้ บสมัครในกรณียื่นใบสมัครด้ วยตนเอง หรื อในกรณีสมัครออนไลน์ เงื่อนไขของการ สมัครออนไลน์ เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องนํามายื่นในการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ ได้ รับการคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้ อเขียน และโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันเวลาสถานที่การสอบ ข้ อเขียน และเกณฑ์การตัดสินได้ ที่เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/kunews/news63/5/ocsjob2.pdf สมัครได้ ตงแต่ ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไปจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ งานทรัพยากรบุคคล สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรื อ 622510 ในวันและเวลาราชการ ตังแต่ ้ วนั จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. เปิ ดให้ บริการซอฟต์ แวร์ ลขิ สิทธิ์ สําหรั บบุคลากรและนิสติ ปั จจุบนั สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดให้ บริ การซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับบุคลากรและนิสติ ปั จจุบนั - สําหรับดาวโหลดไฟล์ติดตังใช้ ้ รหัสบัญชีนนทรี user@ku.ac.th - เข้ าใช้ งาน adobe creative รหัสบัญชี user@live.ku.th ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตังจากเว็ ้ บ https://download.ku.ac.th คูม่ ือการติดตัง้ https://download.ku.ac.th/M_adobe.pdf สําหรับหน่วยงานที่ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้ ทําหนังสือบันทึกข้ อความส่งถึงผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ พร้ อมทังแจ้ ้ งชุดไอพีของห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ นนั ้ สําหรับใช้ ในการเรี ยนการสอน 1. ซอฟต์แวร์ ที่สามารถติดตังได้ ้ บนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 32 bit - Illustrator, Acrobat DC, InDesign, Bridge, Dreamweaver, InCopy

2. ซอฟต์แวร์ ที่สามารถติดตังได้ ้ บนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 64 bit และ mac os - Photoshop, Illustrator, Acrobat DC, InDesign, Bridge, Dreamweaver, InCopy, XD, Prelude, Premiere Pro, Premiere Rush, After Effects, Lightroom Classic, Dimension, Animate, Character Animator, Audition, Media Encoder

หมายเหตุ : กรณีผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการสอบถามหรื อแจ้ งปัญหา (ช่วงเวลาปิ ดทําการ) สามารถส่งข้ อความมาที่ เฟสบุ๊ค หรื ออีเมล helpdesk@ku.ac.th

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku

INBOX


9 อยู่บ้านอย่ างไรให้ ประหยัดไฟ 1. ถอดปลั๊กทุกครัง้ หลังใช้ งาน 2. ใช้ หลอดไฟแบบ LED 3. เปิ ดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิท่ พ ี อเหมาะ 26 องศาเซลเซียส แต่ หากต้ องการความรู้สกึ เย็นสบาย เท่ ากับ 24 องศาเซลเซียส ให้ เปิ ดพัดลมช่ วย โดยไม่ ต้องลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 4. รีดผ้ าครัง้ ละมาก ๆ ไม่ ควรรีดผ้ าบ่ อย ๆ 5. ปิ ดโทรทัศน์ และถอดปลั๊กทุกครัง้ หลังใช้ งาน และไม่ ควรปิ ดด้ วยรีโมท 6. จัดระเบียบตู้เย็นให้ เหมาะสม ไม่ เปิ ดตู้เย็นบ่ อย ๆ และไม่ เปิ ดตู้เย็นทิง้ ไว้ นาน ๆ 7. ทิง้ ฝุ่ นในถุงเครื่องดูดฝุ่ นทุกครัง้ เพื่อให้ มีแรงดูดฝุ่ นได้ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ

แหล่งข้ อมูล : https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/5365


10

Face Shield หน้ ากากป้ องกันใบหน้ า จากการพิมพ์ สามมิติ คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมพลังร่วมกันผลิตหน้ ากากป้องกันใบหน้ า หรื อ เฟซ ชิลด์ (Face Shield) จากการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด รวมถึง ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้ าภาควิชา วิศวกรรมเครื่ องกล พร้ อมด้ วยบุคลากรและนิสติ ในภาควิชาที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลิตโครงหน้ ากากจากการพิมพ์สามมิติ โดยเริ่ มแรก ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ได้ รับการติดต่อจาก ผศ. (พิเศษ) พญ. ภัทร์ นฤน มหัธนสกุล อาจารย์ประจําภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการพิมพ์สามมิติจากต้ นแบบของ บริ ษัท PRUSAPRINTER.ORG จึงเกิดเป็ นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใน การผลิต 3D Printer Face Shield สําหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ ในปฏิบตั ิหน้ าที่ในสถานการณ์ COVID-19 การขึ ้นรูปโครงหน้ ากาก Face Shield ได้ ปรับจากต้ นแบบมาจาก PRUSA RC3 ของบริ ษัท PRUSAPRINTER.ORG เพื่อให้ ลดเวลาในการพิมพ์ชิ ้นงานของต้ นแบบคือ 5.30 ชัว่ โมง เหลือเพียง 1 ชัว่ โมง เพราะเรามี ทรัพยากรที่จํากัด และความต้ องการใช้ งานที่มากจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ต้ นแบบที่ปรับมาใช้ งานได้ จริ งนันคื ้ อ PRUSA RC3 M2 ได้ รับคําปรึกษาจากทีมงานแพทย์และอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้ านการใช้ งานที่เหมาะสมและปลอดภัย กับทีมงานแพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าทีใ่ นการรักษาผู้ป่วย COVID19 โดยมีนายประเวสน์ แบบประเสริ ฐ บุคลากร ภาควิชาฯ สนับสนุนการพิมพ์ชิ ้นงาน และ น.ส.ศนทกานต์ เหลืองวิเศษ นิสติ ปริ ญญาโทของภาควิชาฯ สนับสนุนการเขียน และออกแบบ ซึง่ การตอบรับ การใช้ งาน คือ ใช้ งานได้ ดี มีนํ ้าหนักเบา เข้ ากับขนาดศีรษะของผู้ใช้ งานได้ ดี ไม่เกิดฝ้าที่ หน้ ากาก และสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ เนื่องจากสามารถนําไปทําความสะอาดฆ่าเชื ้อตามวิธีของโรงพยาบาลและนํา กลับมาใช้ ซํ ้าได้ ทําให้ ลดขยะติดเชื ้อได้ อีกด้ วย ทุกท่านติดต่อข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ email : fengapw@ku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2797-0999

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=58854


11

แหล่ งข้ อมูล : https://web.facebook.com/KasetsartUniversity/?epa=SEARCH_BOX


12

“พระเจาอยูหัว-พระราชินี พระราชทานหนากากฝพระหัตถ” ที่ตกึ สันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี พระราชทานหน้ ากากอนามัย ฝี พระหัตถ์ แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี กลาโหม นางนราพร จันทร์ โอชา ภริ ยา มี พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บญ ั ชาการกองทัพบก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บญ ั ชาการทหารเรื อ พล.อ.อ.มานัต วงษ์ วาทย์ ผู้บญ ั ชาการทหาร อากาศ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บญ ั ชาการตํารวจ และ คณะแพทย์ศนู ย์บริ หารสถานการณ์โควิด-19 หรื อ ศบค. เข้ าร่วมรับ พระราชทานหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ของทังสองพระองค์ ้ ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตํารวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง เจ้ าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้ าฯ พระราชทานห้ องตรวจหาเชื ้อ (Modular Swab Unit) ภายใต้ โครงการ เครื่ องช่วยหายใจ และเครื่ องมือแพทย์พระราชทานให้ กบั โรงพยาบาลตํารวจเป็ นแห่งที่ 7 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ เครื อ เอสซีจี ดําเนินการก่อสร้ างให้ 20 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ เพื่อเสริ มความพร้ อม หากมีสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ห้ องตรวจหาเชื ้อพระราชทานดังกล่าวแยกพื ้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ ออกจากกัน ใช้ ระบบควบคุมแรงดัน และคุณภาพ อากาศที่เหมาะสม พร้ อมระบบฆ่าเชื ้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัสโดยสามารถติดตังในพื ้ ้นที่จํากัด ในเวลาเพียง 2 วัน เพื่อลดความเสีย่ งจากการติดเชื ้อโควิด-19 ให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้ อง การรับพระราชทานครัง้ นี ้มี พล.ต.อ.จักร ทิพย์ ชัยจินดา ผู้บญ ั ชาการตํารวจ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บญ ั ชาการตํารวจ พล.ต.อ.สุวฒ ั น์ แจ้ งยอดสุข รองผู้บญ ั ชาการ ตํารวจ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตํารวจแห่งชาติ พล.ต.ท.วิฑรู ย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตํารวจ และ ผู้บริ หารเครื อเอสซีจี เข้ าร่วมพิธี แหล่งข้ อมูล : https://www.thairath.co.th/news/royal/1849329