KU e-Magazine: มกราคม 2565

Page 1


Editor’s Talk

Content

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กษ 0709/382 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533 เรียนเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ขออนุมตั ใิ ห้วนั ที่ 14 มกราคม ของทุกปี ให้ เป็ น "วัน อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของชาติ" โดยพิจารณาว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระ ราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2484 และ พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรี มีอาํ นาจสั่งการให้ สัมปทานป่ าไม้สิน้ สุดลงทัง้ แปลงได้ อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ ที่เกิดขึน้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะที่ตาํ บลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากจะทําให้ประชาชน ได้รบั ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเสีย ทัง้ ด้านจิตใจและเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ภัย ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทาํ ลายป่ า ซึ่งถือเป็ นปั ญหาพืน้ ฐานที่สาํ คัญ จึงจําเป็ นต้องทําการรณรงค์อย่าง ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสําคัญต่อ อันตราย และผลกระทบของการตัดไม้ทาํ ลายป่ า โดยรัฐต้องสร้าง ความสํานึกให้กบั ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการ ตัดไม้ทาํ ลายป่ า จึงขออนุมตั กิ าํ หนดให้วนั ที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็ นวันอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วนั ที่ 14 มกราคม เป็ นวัน อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของชาติ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากการ ตัดไม้ทาํ ลายป่ า ซึ่งทําให้ประชาชนภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ต้อง เสียชีวิตและทรัพย์สิน และนอกจากนีย้ งั จะได้ระลึกถึงมาตรการอัน เด็ดขาดของรัฐบาลที่ส่ งั ให้ปิดป่ า ระงับการทําไม้ในป่ าสัมปทาน โดย ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ถือเป็ นก้าวสําคัญในประวัติ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของประเทศ

January 2022

แหล่งข้อมูล

https://hilight.kapook.com/view/45432

ฉบับเดือนมกราคม 2565 Care & Share :

3-4

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- ข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกาศคะแนนสอบ - การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล - บันทึกจากอธิการบดี : KU fruit vinegar berry juice

- มก. ร่วมน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร - ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา - มก. จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครัง้ ที่ 15 ประจําปี 2564 - สบค. เปิ ดให้บริการ Co-Learning Space สําหรับนิสติ มก. - สบค. เปิ ดการทดสอบด้านสมรรถนะด้านดิจิทลั สําหรับนิสติ มก. ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต - สบค. น้อมสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ ุ เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรม ชนกาธิเบศ มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา

KNOWLEDGE :

- 7 พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ท่ตี ดิ มาจากการใช้ โซเชียลมีเดีย (ตอน 1)

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- นวัตกรรมรางระนาดทุม้ ถอดประกอบ+ขาตัง้ - หนาวนีด้ แู ลผิวอย่างไร ?

- ในหลวง-พระราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน พระบรมราชานุสาวรีย ์ รัชกาลที่ 9 ที่ปรึถวายผ้ กษา าพระกฐิ น ณ วัดโสมนัสวิหาร และวัด รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ สุทศั นเทพวราราม

รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุง่ เรือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม้ และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

ข้ออมูลส่วนบุคคลกับการประกาศคะแนนสอบ

ปิ ด MAC Address แบบสุ่ม

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 บันทึกจากอธิการบดี : KU fruit vinegar berry juice ปี ใหม่ 2565 ผมได้มอบหมายให้ กองกลางจัดเตรียม ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพ ด้านการเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อขอบคุณผูส้ นับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมคิดว่า “สินค้า ในปัจจุบนั น่าจะมีเกือบ 100 รายการ ในส่วนงานต่าง ๆ ทัง้ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวันนี ้ ผมได้ทดลองดื่ม fruit vinegar berry juice ที่มีรสชาติ และมีคณ ุ สมบัติ ที่สามารถเรียกได้วา่ เป็ นนํา้ ดื่มสุขภาพ มีรสละมุน กลม กล่อม มีความเปรีย้ วจาก vinegar และความหวานจากนํา้ เชื่อมฟรุก๊ โตส และนํา้ ผึง้ เล็กน้อย ผมคิดว่าเป็ นรสชาติที่ เหมาะสําหรับคนไทย และที่สาํ คัญใช้วตั ถุดิบจากนวัตกรรมของไทย จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านหันมาดื่มนํา้ จาก นวัตกรรมของเคยู ฟูด้ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีรายการผลิตภัณฑ์อาหารจํานวนมาก และจะ เป็ นต้นแบบในการใช้นวัตกรรมนําไทยด้านอาหาร และเมือ่ รวมของส่วนงานต่าง ๆ มีรายการผลิตผล และผลิตภัณฑ์ จํานวนมาก ที่วนั หลังผมจะนํา list รายการมาแสดง และเป็ นนวัตกรรมครัง้ สําคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะ เปลีย่ น platform การเรียนรู ้ โดยใช้นวัตกรรมเป็ นฐานในการเรียนรู ้ ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ น outcome และย้อนกลับมาสู่ การจัดการเรียนรู ้ การสร้างคนรุน่ ใหม่ คนวัยทํางาน ให้เป็ นนวัตกรและ ผูป้ ระกอบการ BCG” ขอเชิญนะครับช่วงปี ใหม่ เชิญมาเลือกซือ้ ของขวัญปี ใหม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กนั นะครับ และหลังปี ใหม่ new and next normal รอพบกับ platform ใหม่ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการใช้นวัตกรรมนําไทย นํามหาวิทยาลัยนะครับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8 ธ.ค. 2564)

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


5 มก. ร่วมน้อมรําลึก วันบรมราชสมภพ ในหลวง “รัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.0017.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมน้อมรําลึก ถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ เนื่องในวันบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ทัง้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ พิธีวาง พานพุม่ การทํากิจกรรมดูแลต้นนนทรี ทรงปลูก และ ทํากิจกรรมนิสติ จิตอาสาร่วมกันในทุกวิทยาเขต โดย พัฒนาพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย เก็บกวาดขยะ ทํา ความสะอาด และมอบสิง่ ของทีจ่ าํ เป็ นแก่ประชาชน บ้านพักฉุกเฉิน และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติรว่ มกับกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าพัชรกิตยิ าภาฯ

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


6 มก. จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 15 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 15 ประจําปี พ.ศ.2564 และโครงการสัมมนา เรือ่ ง วันแห่งการเรียนรู ้ ครัง้ ที่ 8 (KU-KM Day) จัดโดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพและ บริหารความเสีย่ ง และกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็ นกลไกสําคัญในการผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษา ให้เกิดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ี่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ณ ห้องสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รบั รางวัล "ดีเยี่ยม“ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ประเภทที่ 2.1 - นวัตกรรมการบริการ เรือ่ ง ระบบแจ้งคะแนนสอบออนไลน์ : Alert แจ้งทันทีที่แอป NisitKU แบบรายบุคคล ประเภทที่ 2.2 - การพัฒนาบริการ เรือ่ ง ระบบ Kaset Check In : เช็คอินง่าย ๆ สไตล์เกษตรเช็คอิน

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


7

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8

สบค. น้อมสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ ในหลวง “รัชกาลที่ 9”

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าพัชรกิตยิ าภาฯ

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 7 พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทตี่ ดิ มาจากการใช้โซเชียลมีเดีย (ตอนที่ 1) ทุกวันนี ้ โซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของคนเราเป็ นอย่างมาก ด้วยความที่มนั ทําให้ทงั้ โลกสามารถ เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต มีประโยชน์ดา้ นการติดต่อสือ่ สารที่คอ่ นข้างหลากหลาย จนแทบพูดได้วา่ เกือบทุกคน น่าจะมีบญ ั ชีโซเชียลมีเดียเป็ นของตนเองอย่างน้อย 1 บัญชี ไม่วา่ จะเป็ นแพลตฟอร์มใดก็ตาม ดังนัน้ พอต้องมาเข้าสังคมในโลกแห่งความเป็ นจริง หลายคนก็อาจจะเผลอติดเอาพฤติกรรมเหล่านัน้ มาใช้ ทัง้ ที่มนั ไม่คอ่ ยเหมาะสม เช่น ในการติดต่อสือ่ สารที่ตอ้ งการความเป็ นทางการ หลายคนติดใช้ภาษาพูดแบบที่ใช้โพสต์ในโซเชียล มีเดียเป็ นประจํา ในกรณีนอี ้ าจถึงขัน้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานได้ เช่น ถูกตําหนิเพราะการสือ่ สารไม่เหมาะ กับกาลเทศะ สร้างความเข้าใจผิด เนื่องจากมันกํากวม หรืออาจถึงขัน้ ที่การสือ่ สารไม่สมั ฤทธิผล ตรงที่สร้างความไม่พอใจ ให้กบั คูส่ นทนาที่เขาอาจจะถือเรือ่ งมารยาทมาก ๆ กับคนที่เขาสนใจจะติดต่องานด้วยก็ได้ เราลองมาดูกนั สักนิดว่าเราท่านอาจทําพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์อะไรบ้าง ที่ติดมาจากการใช้โซเชียลมีเดีย ซึง่ อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ในกรณีที่ตอ้ งกลับมาอยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริง จนก่อให้เกิดปั ญหาได้ 1. ใช้สติกเกอร์เกินความจําเป็ น หลายคนอาจรูส้ กึ ว่าการใช้สติกเกอร์แทนคําพูดนัน้ ช่วยให้การสนทนาดูเป็ นมิตร เข้าถึงง่าย ดูเป็ นกันเอง มีความน่ารักมากกว่าตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ที่อาจจะดูหว้ น ๆ แข็ง ๆ จริงจังจนเครียด จึง มักจะใช้สติกเกอร์แสดงความรูส้ กึ แทนคําพูดในการสนทนา หรือใช้จบบทสนทนาของฝั่งตัวเอง แต่ในการสนทนาที่คอ่ นข้าง เป็ นทางการ เช่น ในรูปของกิจธุระหรือธุรกิจควรหลีกเลีย่ งการใช้สติกเกอร์ เพราะมันจะทําให้บทสนทนานัน้ ดูเบาลงจนอาจ ดูไม่นา่ เชื่อถือ ดูไม่เป็ นมืออาชีพ เหมือนเห็นเรือ่ งทุกเรือ่ งเป็ นเรือ่ งเล็ก ในเมื่อเราไม่รูว้ า่ คูส่ นทนามีทศั นคติอย่างไรหรือจะ คิดอะไร ก็ระวังไว้ก่อนจะดีกว่า 2. ใช้ภาษาผิด ๆ ถูก ๆ การใช้ภาษาผิด ไม่ได้หมายถึงแค่การสะกดคําผิด แต่รวมถึงการใช้คาํ ผิดความหมาย ใช้ คําผิดระดับ ใช้ลกั ษณนามไม่ถกู ต้อง หากพูดคุยเรือ่ งที่เป็ นงานเป็ นการ ควรหลีกเลีย่ งการเขียนสะกดคําง่าย ๆ แบบที่ไม่ถกู หลักไวยากรณ์ แม้วา่ จะอ่านแล้วเข้าใจว่าหมายถึงอะไร ทว่ามันไม่เหมาะกับกาลเทศะ ทําให้ผสู้ ง่ สารดูไม่นา่ เชื่อถือ ทัง้ ยัง อาจทําให้การสือ่ สารกํากวม ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ฉะนัน้ เมื่อใดที่ตอ้ งติดต่อกับคนอื่นในเรือ่ งที่เป็ นกิจจะลักษณะ ควรเช็กการใช้ภาษาให้ถกู ต้อง สะกดคําให้ถกู และพยายามใช้ภาษามาตรฐานเท่านัน้ เพื่อให้ทกุ คนเข้าใจตรงกัน 3. แชร์ข่าวปลอมกันอย่างง่ายดาย ในการติดต่อสือ่ สารภายในทีม หรือระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กรที่ ติดต่อธุระกัน มักจะมีกลุม่ แชตในแอปฯ สําหรับพูดคุยติดต่อสือ่ สารเรือ่ งงาน บ่อยครัง้ ที่เราจะเห็นคนในกลุม่ ส่งข้อมูล บางอย่างมาด้วยความหวังดี อยากแชร์ให้คนอื่นได้รูด้ ว้ ย แต่กลับไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะแชร์วา่ นั่นข่าวจริงหรือข่าวปลอม พอไม่ได้เช็ก คนอื่นในกลุม่ ก็จะได้รบั ข้อมูลนัน้ ต่อ ทําให้ขา่ วปลอมหรือข่าวบิดเบือนถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางในเวลา อันรวดเร็ว มีผลให้การเสพข่าวสารกลายเป็ นเรือ่ งที่ซบั ซ้อนกว่าทีค่ วร ดังนัน้ หลีกเลีย่ งการแชร์ขอ้ มูลต่อในกลุม่ คุยงาน หรือ ต้องสังเกตและตรวจสอบให้มากขึน้

แหล่งภาพและข้อมูล :

https://www.sanook.com/campus/1406999


10

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


11

แหล่งข้อมูล : https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1748


12

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ Ŭ ƠơŪźŔž ƘŔƁƠ ż ƘŻŌƆ ȘŪɗ ʃ Ŭ ű źƒş ƘŬ ű źƒŭ źŸ źƘŗ ƘŬƲ ƉƘž ź Źơ ʃź.9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสติ โอกาสนี ้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนีด้ ว้ ย โดยมีราษฎรสวมเสือ้ สีเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรับเสด็จเป็ นจํานวนมาก ต่างโบกธงชาติ ธงพระ ปรมาภิไธย "ว.ป.ร." และธงพระนามาภิไธย "ส.ท." พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"

แหล่งข้อมูล https://news.thaipbs.or.th/content/310387