KU e-Magazine: ธันวาคม 2564

Page 1


Editor’s Talk

Content

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้รบั การยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็ นบุคคล สําคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึง่ นับเป็ นบุคคลไทย พระองค์แรก และทรงได้รบั การถวายพระนามเป็ น "พระบิดา แห่งประวัติศาสตร์ไทย" โดยกําหนดให้วนั ที่ 1 ธันวาคม ของ ทุกปี เป็ น “วันดํารงราชานุภาพ” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรม พระยาดํารงราชานุภาพ ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2405 เป็ นพระราชโอรสพระองค์ท่ี 57 ในพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม โดยมีพระ อิสริยยศคือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กระทั่ง ในปี พ.ศ. 2472 ทรงได้รบั พระราชทานพระอิสริยยศพระบรม วงศ์ต่างกรมเป็ น "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ดํารงราชานุภาพ" ซึง่ นับว่าเป็ นตําแหน่งสูงที่สดุ สําหรับพระ บรมวงศานุวงศ์ ภายหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองขึน้ ในปี พ.ศ. 2475 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง ราชานุภาพ เสด็จไปประทับที่เกาะปี นงั เพื่อหลีกเลี่ยงความ วุ่นวายทางการเมือง ต่อมาเสด็จกลับประเทศไทยมาประทับที่ วังวรดิศ พระองค์ประชวรด้วยพระโรคพระหทัยพิการ และ สิน้ พระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 รวมพระชนมายุ ได้ 81 พรรษา ทุกปี หน่วยงานต่าง ๆ ที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทย จะมี พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และการประกอบ พิธีสงฆ์เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศล การมอบรางวัลและประกาศ เกียรติคณ ุ แก่ขา้ ราชการกระทรวงมหาดไทยที่ทาํ ความดี เพื่อ ประเทศชาติ พร้อมกับการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

December 2021

แหล่งข้อมูลวันดํารงราชานุภาพ

https://hilight.kapook.com/view/145600

ฉบับเดือนธ ันวาคม 2564 Care & Share :

3-4

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล - ปิ ด MAC Address แบบสุม่ - แนวปฏิบตั กิ ารผ่อนคลาย เปิ ดสถานที่ทาํ การ และการ ปฏิบตั งิ านของบุคลากร เริ่ม 1 พ.ย. 64 - มก. เตรียมเส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง ฝั่งติดถนนวิภาวดีรงั สิต - มก. จัดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 60 “เกษตรศาสตร์ วิถีถดั ไป พลิกวิกฤติสคู่ วามยั่งยืน” - สบค. ขอเชิญบุคลากร มก. เปลี่ยนรหัสผ่าน ทุกวิทยาเขต - สบค. ร่วมถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทาน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จ.นครราชสีมา - สบค. จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการ Digital KU Awards ครัง้ ที่ 2 แบบออนไลน์

KNOWLEDGE :

- Metaverse คืออะไร ?

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- Fento หุน่ ยนต์เพื่อการศึกษา สําหรับนักเรียน ทุกระดับชัน้ - รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบสําหรับ เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย - ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิ น ณ วัดโสมนัสวิหาร และวัด สุทศั นเทพวราราม

ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุง่ เรือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม้ และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิ ด MAC Address แบบสุ่ม

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 แนวปฏิบตั กิ ารผ่อนคลาย เปิ ดสถานทีท่ าํ การ และการปฏิบตั งิ านของบุคลากร เริ่ม 1 พ.ย. 64

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


5 มก. เตรียมเส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ า ชานเมืองสายสีแดง ฝั่ งติดถนนวิภาวดีรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการปรับปรุงและเตรียม เส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต (สถานีบางเขน) บริเวณพืน้ ที่ฝ่ ังติดถนน วิภาวดีรงั สิต โดยได้ดาํ เนินการจัดทําประตูเชื่อมทาง เข้า-ออก จํานวน 2 ประตู ดังนี ้ 1. ประตูเข้า-ออก สวนวรุณาวัน-สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เชื่อมต่อทางออกที่ 7 (สถานีบางเขน) 2. ประตูเข้า-ออก ถนนระพีสาคริก-ภาควิชาพืชสวน เชื่อมต่อทางออกที่ 8 (สถานีบางเขน) ทางเข้า-ออกดังกล่าวจะอํานวยความสะดวกให้กบั นิสติ บุคลากร ประชาชนทั่วไปและผูท้ ี่เดินทางโดยรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง ผูท้ ี่ใช้เส้นทางผ่านถนนวิภาวดีรงั สิต ซึง่ สามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้อีกด้วย ประตูเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สถานีบางเขน) เปิ ดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 6.00 - 20.00 น.

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


6 มก. จัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถถี ัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


สบค. ขอเชิญบุคลากร มก. เปลีย่ นรหัสผ่านทุกวิทยาเขต

7

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ขอให้บคุ ลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ทุกวิทยาเขต เปลีย่ นรหัสผ่านบัญชี ผูใ้ ช้งาน (account@ku.ac.th) เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึน้ และเพื่อสร้างมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไอทีเพิ่มขึน้ หลังจากเปลีย่ นรหัสผ่านแล้วจะต้อง Sign In ระบบสารสนเทศใหม่ทงั้ หมด เช่น KUWIN, KU Office365, KU Google หากไม่ดาํ เนินการตามที่กาํ หนด บัญชีผใู้ ช้งานจะไม่สามารถใช้บริการสารสนเทศได้ ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คูม่ ือการเปลีย่ นรหัสผ่าน คูม่ ือการกูค้ ืนรหัสผ่าน ภาษาไทย https://ocs.ku.ac.th/2019/change-passwordnontri/ English https://ocs.ku.ac.th/2019/en/change-passwordnontri/

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 7.00 น. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นํา โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ร่วมถวายผ้าพระกฐิ น พระราชทาน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

สบค. จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการ Digital KU Awards ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-12.00 น. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ ดิจิทลั เคยู ในการนําเสนอผลงานจากทีมที่ได้รบั รางวัล Digital KU Awards ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “ตัวอย่างการนําข้อมูลไปใช้ ขับเคลือ่ นองค์กร” กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประดนเดช นีละคุปต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดจิ ิทลั ดร.จงรัก วัชรินทร์ รัตน์ อธิการบดี มก. กล่าวถึงนโยบาย Digital KU รศ.ดร.อานนท์ รุง่ สว่าง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทลั และ รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวสรุปโครงการ รับชมคลิปวิดีโอและประกาศ ผลรางวัล การนําเสนอผลงานแบบออนไลน์ของทีมที่ได้รบั รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม ดําเนินรายการโดยคุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 Metaverse คืออะไร ? เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ CEO ของ Facebook ได้ประกาศว่า บริษัทได้เปลีย่ นชื่อ เป็ น Meta พร้อมโลโก้ใหม่ ลักษณะคล้ายอินฟิ นิตี ้ สะท้อนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่เน้นสร้าง Metaverse หรือโลกเสมือนจริง (Virtual Reality – VR) โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ คาดว่า จะมีคนใช้งาน Metaverse 1,000 ล้านคน ภายใน 10 ปี ขา้ งหน้า Metaverse คืออะไร คอนเซ็ปต์ Metaverse ของ Meta เป็ นเหมือนกับโลกเสมือนจริง ที่ทกุ คนสามารถเข้าไป ทํากิจกรรมในโลกนัน้ ได้ โดยการเข้าสูโ่ ลกของ Metaverse ก็จะต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ส่วนกิจกรรมที่สามารถทํา ได้ก็เช่น การดูหนัง ทํางาน ประชุม ไปคอนเสิรต์ การเดินทางไปทีต่ า่ ง ๆ หรือแม้กระทั่งการลองเสือ้ ผ้า โดยที่เราไม่ตอ้ งไปยัง สถานที่นนั้ จะไปเจอใครก็ทาํ ได้หมด ไม่จาํ กัดสถานที่ แม้ตวั เราจริง ๆ จะนั่งอยูท่ ี่บา้ นก็ตาม หลังจากนีต้ อ่ ไป Facebook จะเป็ นเพียงบริษัทลูกของ Meta เท่านัน้ เช่นเดียวกับ Instagram, Whatsapp พร้อมกันนี ้ ทาง Meta เตรียมที่จะเปิ ดขายหุน้ ในชื่อ MVRS ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี ้

แหล่งภาพและข้อมูล :

https://it.teenee.com/it/799.html


10

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


11

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


12

ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ถวายผาพระกฐิน ณ วัดโสมนัสฯ และวัดสุทัศนฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิ น ณ วัดโสมนัสวิหาร และวัดสุทศั นเทพวราราม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี ้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ชั ร มหาวัชรราช ธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/