KU eMagazine: ธันวาคม

Page 1


Editor’s Talk

Content

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็ น “วันรู้รักสามัคคี” เป็ นวันสําคัญของชาติ โดยไม่ถือ เป็ นวันหยุดราชการ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ และ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิด้วยความสามัคคี รู้จกั หน้ าที่ และส่งเสริ มกันให้ เกิดความ เจริ ญแก่ประเทศชาติ ทังนี ้ ้ แนวคิดการกําหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ ้นครัง้ แรกในกระแสพระ ราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยคําว่า “รู้ รัก สามัคคี” มี ความหมายลึกซึ ้ง สามารถปรับใช้ ได้ กบั ทุกยุคทุกสมัย รู้ คือ การลงมือทําสิง่ ใดนัน้ จะต้ องรู้เสียก่อนรู้ถึงปั จจัยทังหมด ้ รู้ถึง ปั ญหา และรู้วิธีการแก้ ปัญหา รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้ วนด้ วยกระบวนความแล้ วจะมีแรงกระตุ้น ให้ ทํางานด้ วยความเต็มใจ สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบตั ินนั ้ ควรคํานึงถึงเสมอว่าเราจะทํางาน คนเดียวไม่ได้ ต้ องทํางานร่วมมือร่วมใจ เป็ นองค์กร เป็ นหมูค่ ณะ จึงจะมีพลัง เข้ าไปแก้ ปัญหาให้ ลลุ ว่ งไปได้ ด้วยดี ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ น วันชาติ ดังนัน้ การกําหนดให้ วนั ที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันรู้รักสามัคคี ก็จะ สามารถที่จะลําดับเหตุการณ์ และดําเนินกิจกรรมได้ สอดคล้ องให้ ตระหนักถึง ความสามัคคีนําไปสูค่ วามเป็ นชาติ นอกจากนี ้ คณะกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ (กอช.) ยังเห็นว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันชาติ การกําหนดให้ วนั ที่ 4 ธันวาคม เป็ นวันรู้ รักสามัคคี ก็จะสามารถลําดับ และดําเนินกิจกรรมได้ สอดคล้ องให้ ตระหนักถึง ความสามัคคีนาํ ไปสูค่ วามเป็ นชาติ จึงเห็นสมควรให้ กําหนดวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันรู้รักสามัคคี เป็ นวันสําคัญของชาติ ดังนัน้ การที่ได้ กําหนดให้ มี “วันรู้รักสามัคคี” ดังพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เป็ นการเทิดพระเกียรติ การน้ อมรํ าลึก และสืบสานพระราชปณิธานของ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ที่พระองค์ทรงห่วงใยในประชาชน และแสดงถึงการมี จิตใจเสียสละร่วมกันดําเนินการด้ วยความรัก ความสามัคคี

December 2020

ฉบับเดือนธ ันวาคม 2563 Care & Share :

3-4

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- เข้ าใช้ งานระบบไม่ได้ - Digital Signature vs e-Signature - ระบบ KU Message New Normal เกษตรยุคใหม่

- ประมวลข่าวพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี 2563 - KU Sportainment for Well being

- สบค. ปิ ดให้ บริ การ HELPDESK และห้ อง KITS - สบค. จัด Trend Talk ครัง้ ที่ 6 เรื่ อง “แนวโน้ มการเรี ยน การสอนรู ปแบบใหม่ในอนาคต” - สบค. ขยายเวลาให้ บริ การช่วงสอบ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 - สบค. รับรางวัล KU-KM Care & Share ครัง้ ที่ 7 - สบค. ร่ วมงานวันคล้ ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 51 - สบค.จัด Trend Talk ครัง้ ที่ 7 เรื่ อง “การนําเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้ ในการเรี ยนการสอนและพัฒนาทักษะ สําหรับสาขาวิชาต่าง ๆ - สบค. จัดอบรม เรื่ อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร จัดการ (Operation Report ของส่วนงาน)

KNOWLEDGE :

- ฟู้ดโคม่า (Food Coma) อาการง่วงนอนหลังกินข้ าว คืออะไร?

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- ศูนย์การเรี ยนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การทําฟาร์ ม นกนางแอ่นกินรังครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าตาม GAP - Face Shield Model

- ในหลวง-พระราชินี เสด็จอุดรฯ รอบ 21 ปี ทรงพระอักษรพระราชทานผู้ว่าฯ อุดรธานี

ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th

แหล่งข้ อมูล https://www.bbc.com/thai/thailand-52661537


3

เข้ าใช้ งานระบบไม่ ได้ Virtual Private Network หรื อ VPN เป็ นเครื อข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ทํางานโดยใช้ โครงสร้ างของเครื อข่ายสาธารณะ โดยเข้ ารหัสข้ อมูลในการรับส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่าย เพื่อให้ มคี วามปลอดภัยยิง่ ขึ ้น หรื อที่หลายคนกล่าวว่า VPN ช่วย เปลีย่ นจากเครื อข่ายสาธารณะให้ เป็ นเสมือนเครื อข่ายส่วนตัว ดังนันการทํ ้ างานภายนอกหน่วยงานกับระบบงานที่มี ความสําคัญ จึงมักให้ มีการเชื่อมต่อผ่าน VPN บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถศึกษาวิธีการติดตังโปรแกรม ้ และดาวน์โหลดใบประกาศได้ จาก https://vpn.ku.ac.th

Digital Signature vs e-Signature Electronic Signature คือการทําสัญลักษณ์ หรื อลายเซ็นทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคล เพือ่ ลงนามรับรอง เอกสาร สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ คือ ลายเซ็นด้ วยปากกาแล้ วสแกนเข้ าสูค่ อมพิวเตอร์ หรื อการใช้ เมาส์ หรื อนิ ้วมือวาดรูป ลายเซ็นบนหน้ าจอ ส่วน Digital Signature เป็ นลายเซ็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคณ ุ สมบัติด้านความปลอดภัย ใช้ เทคนิคการเข้ ารหัส (Cruptography) ผู้ลงนามต้ องใช้ รหัส หรื อกุญแจลับ (Private Key) เพื่อลงนาม ทําให้ พิสจู น์ได้ วา่ ใคร เซ็นเอกสาร เอกสารถูกแก้ ไขหลังลงนามหรื อไม่ และสามารถใช้ พิสจู น์ในชันศาลได้ ้ โดยมีหน่วยงานรับรองที่เรี ยกว่า Certificate Authority (CA) ทําหน้ าที่ออกใบรับรอง

แหล่งข้ อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 ระบบ KU Message New Normal เกษตรยุคใหม่ ระบบ KU Message : ระบบสําหรับอาจารย์สง่ ข้ อความถึงนิสติ - นิสติ ในที่ปรึกษา - นิสติ ในรายวิชาที่สอน อาจารย์ทกุ ท่านสามารถเข้ าใช้ งานระบบได้ ทนั ที ทุกข้ อความจะ Alert แจ้ งเตือนนิสติ ทีแ่ อป NisitKU แบบ อัตโนมัติ การเข้ าใช้ งานระบบ KU Message 1. ลงชื่อเข้ าใช้ งานด้ วย Account Nontri 2. เข้ าใช้ งานระบบได้ ที่ https://kuappstore.ku.ac.th/message/

แหล่ งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku/


6 ประมวลข่ าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2563 ประมวลข่าวพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี 2563 (ปี การศึกษา 2562) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563 ที่ผา่ นมา บัณฑิตที่เข้ ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรจํานวนทังสิ ้ ้น 11,625 คน

แหล่ งข้ อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/


KU Sportainment for Well being

5

หลังจากกิจกรรมพุธหรรษา KU Run Walk & Talk ประสบความสําเร็ จในการชักชวนผู้บริ หารคณาจารย์ บุคลากรใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเดิน ๆ วิ่ง ๆ สะสมระยะทาง และสร้ างวินยั ออกกําลังกายกันที่สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์ ทุกวัน พุธมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี จนกลายเป็ นกิจวัตรประจําสัปดาห์ของใครหลาย ๆ คน รวมทังยั ้ งเป็ นส่วนหนึง่ ของการฝึ กความ แข็งแกร่งของนักวิ่งชาว KU ทุกเพศวัยสามารถพัฒนาทักษะตนเองสูก่ ารแข่งขันวิ่งมาราธอนทุกระยะมาแล้ วมากมาย แต่สงิ่ ที่สาํ คัญที่สดุ ที่เป็ นผลลัพธ์ของโครงการนี ้คือการใช้ กีฬาเป็ นแพลตฟอร์ มสร้ างปฏิสมั พันธ์แบบไม่เป็ นทางการของ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ ทกุ คน ทุกคณะ ทุกสถานะ ได้ มีโอกาสมาพบปะพูดคุยทําความรู้จกั กันตามวิถี KU Style นอกเหนือจากการทํางานร่วมกันในรูปแบบปกติ พร้ อม ๆ กับได้ สร้ างสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ตนเองและคนรอบ ข้ างในที่สดุ และด้ วยวัตถุประสงค์เดียวกัน และนโยบายการส่งเสริ มสุขภาวะให้ นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านกิจกรรม กีฬาและสันทนาการ ในปี นี ้มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ “อังคารลัลลา ้ KU ชวนวิ่ง” เพื่อชักชวนน้ อง ๆ นิสติ ทุกคณะ ทุกชันปี ้ มาใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์ด้วยการเดิน วิ่งสะสมระยะทางเพื่อสร้ างวินยั ในการออกกําลังกาย รู้จกั เพื่อนๆ ต่างคณะ และท้ า ทายของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อเป็ นกําลังใจให้ ผ้ เู ข้ าร่วม ไม่วา่ จะเป็ น นมเกษตรเติมพลัง ชัว่ โมงกิจกรรมด้ าน สุขภาพ เสื ้อวิ่งที่ระลึกสุดเท่ และรางวัลผลิตภัณฑ์กีฬาจากผู้สนับสนุนแบรนด์ดงั มากมาย โดยเราเพิง่ จัดกิจกรรม Pre-run เรี ยกแขก (น้ อง ๆ นิสติ ) ให้ มาทดลองวิ่งกันก่อนจะปิ ดพักให้ เตรี ยมตัวสอบและปิ ดเทอมกัน สิง่ ที่เพิ่มเติมเข้ ามาเป็ นครัง้ แรกสําหรับกิจกรรมในการวิง่ ครัง้ นี ้คือ การผสมผสานเสียงดนตรีเข้ ามาสร้ างสีสนั และความ สนุกสนานให้ นกั วิง่ ตลอดระยะเวลาสะสมระยะทาง 1 ชัว่ โมงเต็ม ด้ วยเสียงเพลงประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทกุ คน คุ้นเคย เพลงมาร์ ชกีฬาที่ค้ นุ หู และเพลงฮิตมากมายที่เราชื่นชอบด้ วยวงดนตรี หวั ใจกีฬา KU Pep Band วงดนตรี วงนี ้เป็ นการ รวมตัวน้ อง ๆ นิสติ จากคณะมนุษยศาสตร์ มากกว่า 30 ชีวิต ภายใต้ การอํานวยวงโดย ดร. นิพทั ธ์ กาญจนะหุต หัวหน้ า ภาควิชาดนตรี ที่เรารู้จกั กันดีจากวง KU Wind นัน่ เอง และถือเป็ นการผสมผสานมิติทางด้ านวัฒนธรรมและความบันเทิงเข้ า กับกิจกรรมกีฬาได้ อย่างน่าสนใจ นอกจากนี ้ นักวิ่งหลายคนแอบกระซิบดัง ๆ ให้ เราได้ ยินว่า เสียงดนตรี ที่เร้ าใจยังช่วยสร้ าง จังหวะการวิ่งให้ สนุกมากยิ่งขึ ้น เหนื่อยน้ อยลง และถือเป็ นสีสนั สําคัญในกิจกรรมนี ้เช่นกัน พบกับความสนุกที่มาพร้ อมกับความแข็งแรงของหัวใจและร่างกายของเราแบบเต็มรูปแบบได้ ตงแต่ ั ้ เปิ ดเทอมปลาย เป็ นต้ นไป แล้ วชักชวนเพื่อน ๆ นิสติ มาพบกันวันเปิ ดโครงการเต็มรูปแบบ 15 ธันวาคม นี ้ตังแต่ ้ 17.00 น. เป็ นต้ นไป

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


สบค. ปิ ดให้ บริการ HELPDESK

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุดบริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ระหว่างวันที่ 12-16 และวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิ ดให้ บริ การตามวัน และเวลาปกติ ในวันที่ 19 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เวลาทําการปกติของจุดบริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ตังแต่ ้ วนั จันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. สําหรับการติดต่อนอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อ ONLINE HELPDESK โดยสามารถติดต่อเราได้ ตามช่องทาง ดังนี ้ FB Inbox: m.me/ocs.ku ส่งอีเมลได้ ที่ helpdesk@ku.ac.th ค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรื อแจ้ งปั ญหา สอบถามการใช้ งาน ได้ ที่ https://itsupport.ku.ac.th/ ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-562-0951-6 ต่อ 622541-43

สบค. จัด Trend Talk ครั ง้ ที่ 6 เรื่ อง “แนวโน้ มการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ ในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัด Trend Talk ครัง้ ที่ 6 เรื่ อง “แนวโน้ มการเรี ยนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคต” ณ ห้ อง 510 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ โดยมีทีม วิทยากรบริ ษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด มาแนะนําการนําดิจิทลั เข้ ามาปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินการภาค การศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั กระบวนการดําเนินงานและบุคลากร การนําเทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของผู้ใช้ หรื อผู้เรี ยน และการเสริ มเนื ้อหาใหม่ ๆ ให้ กบั การเรี ยนรู้ หัวข้ อที่ 1 เกี่ยวกับ Technology and digital trend in Higher education วิทยากรโดย คุณอภิชาต สัจจะพงษ์ Senior Account Technology Strategist – Microsoft หัวข้ อที่ 2 เกี่ยวกับ Microsoft in education technology update วิทยากรโดย คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Manager – Microsoft และหัวข้ อที่ 3 เกี่ยวกับ Modernize digital learning platform วิทยากรโดย คุณธนชาติ วิวฒ ั นะภูติ Head of Strategic Solutions LearningSoftware21st (Software & Cloud) - LannaCom

สบค. ขยายเวลาให้ บริการช่ วงสอบ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลา ให้ บริ การลานอเนกประสงค์ ณ บริ เวณชัน้ 1 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ถึงเวลา 24.00 น. เพื่อให้ นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพื ้นที่สาํ หรับอ่านหนังสือเตรี ยมสอบ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8

สบค. รั บรางวัล KU-KM Care & Share ครั ง้ ที่ 7

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ ารับรางวัลในการส่งผลงานเข้ า ประกวด “โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในโครงการวันแห่งการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ครัง้ ที่ 7 (KU-KM Care & Share)” ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. ร่ วมงานวันคล้ ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 51 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้ าผลไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ปั ทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 51 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. จัด Trend Talk ครั ง้ ที่ 7 เรื่ อง “การนําเทคโนโลยี AR และ VR มาใช้ ใน การเรี ยนการสอนและพัฒนาทักษะสําหรั บสาขาวิชาต่ าง ๆ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.45-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัด Trend Talk วิทยากรโดย คุณภณศา หงส์เหิรนภา ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี Augmented Reality and Virtual Reality ในการศึกษา บริ ษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จํากัด ณ ห้ อง 511 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. จัดอบรม เรื่ อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ (Operation Report ของส่ วนงาน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเรื่ อง “ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ (Operation Report ของส่วนงาน)” บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รอง อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดจิ ิทลั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดย คุณวรวุฒ จึงดีสมใจ ผู้ช่วยวิทยากรโดย คุณ นฤมล มัง่ บางยาง บริ ษัท จีเอเบิ ้ล จํากัด และทีมงานจากทุกหน่วยงานที่มาช่วยตอบข้ อซักถามจากผู้เข้ ารับการอบรม ได้ แก่ กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้ าหน้ าที่ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักบริ หาร การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนิสติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสารสนเทศของทุกวิทยา เขต และประสานงานโดยสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


ฟู้ดโคม่ า (Food Coma) อาการง่ วงนอนหลังกินข้ าวคืออะไร?

9

อาการง่วงนอนหลังกินอิ่ม ทางการแพทย์เรี ยกอาการนี ้ว่า ฟูด้ โคม่า (Food Coma) ในขณะที่เรา รับประทานอาหารในแต่ละมื ้อที่มกั ประกอบไปด้ วยคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เมื่อผ่านระบบการ ย่อยอาหารแล้ วร่างกายจะกลัน่ กรองนํ ้าตาล หรื อกลูโคส สามารถซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือดนําไปใช้ เป็ นพลังงาน ในการใช้ ชีวิตประจํา แต่ก็ยงั มีกรดอะมิโนชนิดหนึง่ มาจากอาหารที่เราทานเข้ าไปเช่นเดียวกัน เรี ยกว่า ทริ ป โตเฟน (Tryptophan) ซึง่ สารนี ้จะเข้ าสูส่ มองและระบบประสาททําให้ ลดความตึงเครี ยด และทําให้ คณ ุ เกิด อาการง่วงนอนได้ ปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิด Food Coma 1. นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ 2. ทํางานในช่วงเช้ าหนักจนเกินไป 3. กินอาหารประเภทแป้งและคาร์ โบไฮเดรตมากเกินไป 4. ร่างกายนําเลือดไปเลี ้ยงสมองได้ น้อยลง เนื่องจากร่างกายจะต้ องนําเลือดไปเลี ้ยงกระเพาะอาหาร จากกระบวนการย่อยอาหาร สมองหลัง่ ฮอร์ โมนเซโรโทนิน (Serotonin) และ เมลาโทนิน (Melatonin) ซึง่ เป็ นฮอร์ โมนที่ทําให้ นอน หลับ โดยมีอาหารที่มีกรดไขมันชนิดดีเป็ นตัวกระตุ้นการสร้ างฮอร์ โมน วิธีป้องกันอาการ Food Coma 1. นอนหลับให้ เพียงพอในเวลากลางคืน 7-8 ชัว่ โมง/คืน อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของการนอนหลับที่ดี 2. ใช้ เวลาในการพักเที่ยงของคุณในการเดินออกกําลังกาย เพราะจะทําให้ เลือดไหลเวียน และสมอง ทํางานได้ เต็มที่ รวมถึงยังสามารถช่วยให้ นอนหลับได้ ดีขึ ้นในเวลากลางคืนอีกด้ วย 3. ดื่มนํ ้าให้ เพียงพอต่อวันเพื่อให้ ร่างกายของคุณสดชื่น 4. จัดการงานกองโตที่แสนน่าเบื่อบนโต๊ ะทํางานของคุณ ทุกวันในช่วงเช้ า เพราะเป็ นช่วงที่สมองของ คุณกําลังตื่นตัว หากสะสมมาทําตอนช่วงบ่ายหรื อหลังรับประทานอาหารมื ้อกลางวันอาจทําให้ คณ ุ รู้สกึ เบื่อ เหนื่อย เพิ่มความล้ า และกระตุ้นการง่วงนอนได้

แหล่งข้ อมูล : https://www.sanook.com/campus/1402499/


10

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/photos/a.10150365499612451/10158907427202451/


11

แหล่ งข้ อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


12

ในหลวง-พระราชินี เสด็จอุดรฯ รอบ 21 ป ทรงพระอักษรพระราชทานผูวาฯ อุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระ บรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินด้ วยเครื่ องบินพระที่นงั่ มาถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริ มงคล ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุดรธานี และข้ าราชการเฝ้ารับเสด็จ หลังจากทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิ ดอาคารศาล เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงลงลายพระหัตถ์ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี และประชาชนที่มาเข้ าเฝ้าฯ รับเสด็จ ความตอนหนึง่ ว่า “ขอบใจในความรักและกําลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้ านเราด้ วยความดี เพื่อ ความสุขและความเจริ ญ รักษาความวิเศษของความเป็ นไทย” และลงลายพระหัตถ์ในพระบรมฉายาลักษณ์ที่พสกนิกรนํามาแสดง ความจงรักภักดี” แหล่งข้ อมูล https://tnews.teenee.com/etc/164395.html