KU eMagazine: เมษายน 2565

Page 1


Editor’s Talk

Content

ก่อนหน้านันหนังสือพิมพ์ทงหลายต่ ั างให้ความสําคัญกับ “วัน นักข่าว” กันเป็ นอย่างดี ซึงถือว่าเป็ นวันหยุดการทํางานของบรรดา กระจอกข่าวทังหลาย และเป็ นทีทราบกันดีวา่ วันที 6 มีนาคม ของทุก ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์ออกมาขาย ต่อมาเมือความต้องการในข่าวสาร มีมากขึน ชาวนักข่าวทังหลายจึงมีการแอบออกหนังสือพิมพ์มาขาย ในวันที 6 มีนาคม ทําให้หนังสือพิมพ์อืนจําใจต้องเลิกประเพณีนีไป เมือวันที 5 มีนาคม เป็ นวันหยุดของนักข่าว สมาคมนักข่าวแห่ง ประเทศไทย จึงกําหนดให้วนั ที 4 มีนาคม ของทุกปี เป็ นวันประชุม ใหญ่สามัญประจําปี เพือทีวันรุง่ ขึนจะได้จดั เฉลิมฉลองกันได้อย่าง เต็มที ในการจัดงานประชุมใหญ่และงานเลียงสังสรรค์ประจําปี แต่ เดิมได้จดั ทีบริเวณถนนราชดําเนิน ซึงบรรดาเหยือข่าวได้มาพบปะ สังสรรค์กนั ทีริมฟุตบาธถนนราชดําเนิน ต่อมาเมือจํานวนสมาชิกของสมาคมเพิมมากขึน ประกอบกับ ถนนราชดําเนินได้ปรับเป็ นถนนสายหลัก ซึงก็ได้มีผใู้ ช้รถใช้ถนนกัน เป็ นจํานวนมาก สถานทีของสมาคมจึงคับแคบและการจัดงานของ สมาคมยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุ คลทีสัญจรไปมา การจัดการ ประชุมใหญ่ประจําปี ของสมาคม จึงต้องย้ายสถานทีไปตามโรงแรม ต่าง ๆ ต่อมาเมือสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ได้มารวมเข้ากับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็ น "สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย" เมือวันที 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 และกําหนดให้วนั ที 4 มีนาคม เป็ นวันประชุมใหญ่ประจําปี ของ สมาคม คณะกรรมการบริหารงานของสมาคมใช้เวลาในการปรับปรุง อาคารทีทําการเดิมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็ น เวลาถึง 2 ปี โดยใช้เป็ นทีทําการขององค์กรด้านวิชาชีพสือมวลชน ตังแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับภูมิภาค ทังนี วันนักข่าวค่อย ๆ แปรโฉมไปสูค่ วามมีสาระมากขึน โดย เฉพาะทีได้กาํ หนดให้เป็ นวันหยุดของนักข่าวก็ได้ถกู ล้มเลิกไป และใน ปั จจุบนั "วัน นัก ข่าว" เป็ นวันทีทํางานตามปกติของหนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับมิใช่วนั หยุดพักผ่อนอย่างเช่นแต่เดิมทีผ่านมา ส่วนกิจกรรมที ทําอยูแ่ ล้วโดยเฉพาะการประกาศยกย่องหนังสือพิมพ์ หรือนักข่าว ช่างภาพ ทีมีผลงานดีเยียมสมควรได้รบั รางวัล "อิศ รา อมัน ตกุล " ก็ ยังคงมีตอ่ ไป กิจกรรมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่รุน่ พีนักข่าวผูล้ ว่ งลับ ไปก็ยงั คงมีอยูเ่ หมือนแต่เดิมทีได้จดั ทํากันมา แหล่งข้อมูล

April 2022

https://hilight.kapook.com/view/46827

ฉบับเดือนเมษายน 2565 Care & Share :

3-4

- Kaset Check In - การเข้ารหัสและถอดรหัส - บันทึกจากอธิการบดี : KU 60th academic conference -

ข่าวและกิจ กรรมของ มก. :

5-6

- นิสิต มก. ได้รบั พระราชทานรางวัลชนะเลิศการตอบ ปั ญหาภาษาฝรังเศส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - อธิการบดีและคณะผูบ้ ริหาร มก. เยียมชมการประชุม วิชาการ ครังที 60 - มก. เปิ ดให้บริการห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM (1 มี.ค. 65)

ข่าวและกิจ กรรมของ สบค. :

7-8

- สบค. จัดงานขอบคุณคณะผูบ้ ริหารครบรอบ 4 ปี - อธิการบดี มก. เยียมชมการประชุมวิชาการ ครังที 60

KNOWLEDGE :

9

- แนวทางกรณีคนหายตกนํา อุบตั ิเหตุ หลงป่ า หรือ เหตุทีอาจเกิดอันตราย

เกษตรนวัต กรรม :

10

- นักวิจยั มก. ค้นพบ “แมลงชีปะขาวปั ญหา” ชนิดใหม่ ของโลก

InfoGraphic :

11

- การเฝ้าระวังและสังเกตตนเอง หากเข้าข่ายสัมผัส เสียงสูงโควิด-19

พระราชกรณียกิจ :

12

- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานโฉนดทีดิน ในพระปรมาภิไธย จํานวน 4,854 ไร่

ทีปรึกษา รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.สุรศักดิ สงวนพงษ์ ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ทีปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ดร.ดํารง ศรีพระราม รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิมสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e‐Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

Kaset Check In

การเข้ารหัส และถอดรหัส

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 บัน ทึก จากอธิก ารบดี : KU 60th academic conference วันนี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผมมาเยียมการประชุม academic conference ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที 60 ทีจัดในระบบ online การจัดเป็ นสาขา ทีมีการประชุมทัง การนําเสนอ และ poster ทังสินมากกว่า 200 เรือง โดยการจัดครังนีใช้ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ เป็ นสถานทีในการดําเนินงาน เพือให้ การใช้ระบบ online มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึงสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผมเห็นว่าเป็ นหน่วยงานด้าน digital ทีมี ความพร้อมมากทีสุดแห่งหนึงของประเทศในการประชุม online และ มีสาํ นักส่งเสริมและฝึ กอบรม สนับสนุนอุปกรณ์ และ สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก. เป็ น หน่วยงานหลักในการจัดประชุมวิชาการ มีคณะวิชาต่างๆ ดูแลการประชุมใน แต่ละสาขา ช่วยสนับสนุนทางวิชาการในการประชุม ถือได้วา่ เป็ นการผนึกกําลัง และบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบ โดย ในปี นีได้จดั หลังจากงานเกษตรแฟร์ทาํ ให้ ความสนใจในการประชุมวิชาการมีมากขึน และมีผสู้ นใจเจ้ารับฟั งจํานวนมาก ผมเห็นหัวข้อประชุมวิชาการ และการเสวนาทีทันสมัย โดยมีประเด็น เรือง next normal, digital, climate change, net zero emission, sustainability, BCG การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน บรรยากาศวิชาการของ นิสติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานวิชาการอืน ๆ ทัวประเทศ และการสนับสนุนของบุคลากรทําให้ ความโดดเด่นด้านวิชาการของ มก. และประเทศ มีมากขึน ผมเห็นว่า การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังนีเป็ นครังที 60 น่าจะเป็ นการประชุมทีมีความ ต่อเนืองยาวนานทีสุดของประเทศไทยแห่งหนึง ทําให้บรรยากาศวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึน แม้จะเป็ นช่วง Covid 19 ก็ตาม มีหลายสาขาเริมให้ความสนใจทีจะผูกโยงกับการประชุมนานานาชาติ ผมเห็นวิทยาการและ moderator ทีเป็ นอาจารย์รุน่ หนุ่มสาวในทุกสาขา ได้มาร่วมดําเนินการ และกระตือรือร้น ในการนําเสนอและสร้าง มาตรฐานวิชาการให้ดีขนึ ขอขอบคุณ สวพ. สบค. ETO และคณะวิชาต่าง ๆ ทีร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง บรรยากาศวิชาการจะทําให้ เกษตรศาสตร์ สร้างงานวิจยั และนวัตกรรมอย่างต่อเนือง สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยังยืนและมี ประสิทธิภาพ เกษตรศาสตร์นาํ ไทยครับ

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU แหล่งภาพ : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html


5 นิส ิต มก. ได้ร ับ พระราชทานรางวัล ชนะเลิศ การตอบ ปั ญหาภาษาฝรังเศส จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี

เมือวันเสาร์ที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรังเศสประจําประเทศไทย เขตบางรัก ในการ พระราชทานรางวัลผูช้ นะการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรังเศส และการตอบปั ญหาภาษาฝรังเศส ซึงสมาคม สมาชิกอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรังเศสประจําประเทศไทย และ สมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึน เพือส่งเสริมเยาวชนไทย ด้านการเรียนรู ้ ทักษะภาษาและวัฒนธรรม รวมทังการแสดงความคิดเห็นเป็ นภาษาฝรังเศส ตลอดจนเผยแพร่เกียรติภมู ิแห่ง อิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ เครืองอิสริยาภรณ์ชนสู ั งสุดของประเทศฝรังเศส เนืองในโอกาสการฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสถาปนาสมาคมสมาชิกอิสริยาภรณ์ เลฌียง ดอเนอร์ โอกาสนี นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชันปี ที 4 วิชาเอกสาขาภาษาฝรังเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลการแข่งขันตอบปั ญหาภาษาฝรังเศส จากสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี 1. น.ส.นิรดา อัศวธนสมศิริ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปั ญหาภาษาฝรังเศส 2. น.ส.จิรภัทร์ ขําทวี ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันตอบปั ญหาภาษาฝรังเศส นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างหาทีสุดมิได้ เป็ นเกียรติและเป็ นความภาคภูมิใจของนิสติ ทีสามารถนําความรู ้ ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ประโยชน์ โดยในการแข่งขันตอบคําถามนัน เป็ นการตอบคําถามเกียวกับการจัดตัง สมาคมเครืองราชอิสริยาภรณ์ฝรังเศส ความสัมพันธ์ไทย-ฝรังเศส ภาษาและวัฒนธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ เมือวันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สําหรับ น.ส.นิรดา อัศวธนสมศิริ นอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปั ญหาภาษา ฝรังเศส และได้รบั เกียรติบตั รแล้ว ยังได้รบั ทุนไปประเทศฝรังเศสเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และเงินรางวัลอีกจํานวน 10,000 บาท แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


6 มก. เปิ ดให้บ ริก ารห้อ งสอบออนไลน์ Chongrak KULAM (1 มี.ค. 65) วันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิ ดให้บริการห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM ทีเกษตรกลางบางเขน “เรียนไม่รอรอบ สอบไม่รอใคร” นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเรียน และเข้า สอบได้เมือมีความพร้อม เพือเป็ นการส่งเสริมศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาํ เนินการเปิ ดห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM ให้บริการแก่นิสิต นักเรียน หรือบุคคลทัวไป สามารถเข้าห้องสอบได้เมือมีความพร้อม หรือ Walk‐in Exam ภายใต้หลักการ “เรียนไม่รอ รอบ สอบไม่รอใคร” ห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM ตังชือเพือเป็ นเกียรติแก่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูร้ เิ ริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการศึกษา การเรียนการสอนออนไลน์ จากระบบ KU Learn สูก่ ารพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ KULAM (Learning Asessment Management) โดยในอนาคต หากวิทยาเขตใดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมก็สามารถดําเนินการได้ทนั ที ห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM มีวตั ถุประสงค์เพือให้นิสติ ทีลงทะเบียนทุกรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิง วิชาพืนฐานหรือวิชาบริการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมีผเู้ รียนเป็ นจํานวนมากได้มาใช้บริการในการสอบ ออนไลน์ภายใต้หลักการ “เรียนไม่รอรอบ สอบไม่รอใคร” โดยมีคณะนําร่อง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ซึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบทีพัฒนาจากโครงการเรียนล่วงหน้า หรือ รายวิชาใด ทีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และประสงค์จะเปิ ดโอกาสให้นิสติ ทีเคยเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้วและได้ F หรือมี คลังข้อสอบพร้อมแล้ว ก็สามารถใช้บริการห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM ได้เช่นกัน ขณะนี ห้องสอบออนไลน์ Chongrak KULAM B‐1 ( B = บางเขน) ซึงตังอยูท่ ีอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชันล่าง ขนาดความจุหอ้ ง 140 ทีนังสอบ สามารถใช้งานเต็มระบบด้วยสัญญาณเครือข่ายและการบูรณาการร่วมกันของสํานัก บริการคอมพิวเตอร์ สํานักบริหารการศึกษา กองยานพาหนะอาคารและสถานที กําหนดเปิ ดให้บริการในวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดทําการ ตังแต่เวลา 8.00-21.00 น. ทังนีได้มีพิธีเปิ ดห้องสอบ ออนไลน์ Chongrak KULAM เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธาน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบัน และผูน้ าํ นิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รว่ มในพิธี ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที https://www.facebook.com/watch/?v=463718551935453

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU


7 สบค. จัด งานขอบคุณคณะผู้บ ริห ารครบรอบ 4 ปี เมือวันศุกร์ที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.30-13.30 น. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการ สร้างสัมมาทิฐิ ขอบคุณคณะผูบ้ ริหารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 4 ปี และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ชัน 8 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร โดย คุณกัลยกร ทัดนําธง หัวหน้าฝ่ ายระบบสารสนเทศ คุณศศิธร พูนเพิมสิริ หัวหน้า ฝ่ ายฝึ กอบรมและสืออิเล็กทรอนิกส์ คุณสมใจ บรรเทากุล หัวหน้าฝ่ ายบริการสารสนเทศ คุณมหาราช ทศศะ หัวหน้าฝ่ าย ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณจิตธนา โตนดดง รักษาการเลขานุการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ คณะผูบ้ ริหารกล่าวถึงบุคลากรสํานักฯ รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ. ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก บริการคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุง่ เรือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูล : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html


8 อธิก ารบดีแ ละคณะผู้บ ริห าร มก. เยียมชมการประชุม วิช าการ ครังที 60 เมือวันอังคารที 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผูบ้ ริหาร เยียมชมการประชุม academic conference ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที 60 จัดในระบบ online การจัดเป็ นสาขาทีมีการประชุม ทังการนําเสนอ และ poster ทังสินมากกว่า 200 เรือง ณ บริเวณชัน 9 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 แนวทางกรณีค นหายตกนํา อุบ ัต เิ หตุ หลงป่ า หรือ เหตุท อาจเกิ ี ด อัน ตราย 1. กรณีคนหายตกนํา/อุบตั ิเหตุ/หลงป่ า/เหตุทีอาจเกิดอันตรายกับคนหาย เมือรู ว้ า่ เกิดเหตุ ให้แจ้งความได้ทนั ที ไม่ ต้องรอครบ 24 ชม. 2. โรงพักทีจะแจ้งความคนหาย ต้องเป็ นพืนทีเกิดเหตุ ในกรณีไม่ทราบให้ถามคนตรงนันว่าเป็ นพืนทีโรงพักใด ใน กรณีเกิดเหตุในแม่นาํ สองฝังอาจคนละโรงพักกัน ให้ดวู า่ เกิดเหตุใกล้ฝังใด ให้แจ้งโรงพักฝังนัน 3. ตํารวจจะประสานหน่วยกูภ้ ยั หน่วยกูช้ ีพได้ดีทีสุด เพราะกูภ้ ยั จะฟั งการสังการและการขอความร่วมมือ จาก ตํารวจท้องทีเกิดเหตุ ดังนันการแจ้งความจะเป็ นจุดเริมต้นของกระบวนการช่วยเหลือตามระบบ 4. จุดเกิดเหตุ เป็ นข้อมูลสําคัญในการช่วยเหลือค้นหา ผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ควรจดจําลักษณะพืนที อาจใช้การแชร์ โลเคชัน และถ่ายภาพจุดเกิดเหตุ เพราะอาจจําจุดไม่ได้หรือสภาพแวดล้อมมีลกั ษณะคล้ายกัน 5. การค้นหาคนหายหรือผูป้ ระสบภัย ควรมี ผูบ้ ญ ั ชาการเหตุการณ์ สําหรับการประสานสังการ วางกําลังและแผนที การค้นหา ไม่ให้ซาซ้ ํ อน และป้องกันการเกิดเหตุซากั ํ บทีมค้นหา 6. การให้ข่าวหรือความคืบหน้าเกียวกับคนหาย ควรเป็ น ผูบ้ ญ ั ชาการเหตุการณ์หรือครอบครัว ไม่ควรหยิบประเด็น หรือกระแสจากโลกออนไลน์มาเป็ นรายงานความคืบหน้า เพราะอาจเป็ นประเด็นทีบิดเบือนหรือสร้างกระแส 7. ทีมสนับสนุนการช่วยเหลือค้นหาคนหาย ควรเข้ารายงานตัวต่อ ผูบ้ ญ ั ชาการเหตุการณ์ เพือนับจํานวนและแจ้ง ภารกิจ ตลอดจนแบ่งพืนทีการค้นหาไม่ให้ซบั ซ้อน และเพือความปลอดภัย 8. ควรตังกองอํานวยการค้นหาคนหาย ในจุดเกิดเหตุ สําหรับเป็ นศูนย์ประสานงาน สังการ การลงทะเบียนเข้าร่วม ภารกิจช่วยเหลือ การแถลงข่าว และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 9. เวลามีเหตุคนหายในลักษณะนี ควรมีการบันทึกปากคําพยาน ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ ไว้ตงแต่ ั ตน้ เพือเป็ นข้อมูลที สมบูรณ์ทีสุดหลังเกิดเหตุ และป้องกันการลืมในสาระสําคัญ 10. การค้นหาคนหายและผูป้ ระสบภัย ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของทีมค้นหา ในกรณีมีอนั ตรายหรือความเสียง ต้องยอมรับในการตัดสินใจของผูบ้ ญ ั ชาการเหตุการณ์ เพือไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิม

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/mirrorf


10

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


11

แหล่งข้อ มูล : https://health.kapook.com/view252939.html


12

่ น ในหลวง-พระราชินี ทรงพระราชทานโฉนดทีดิ ในพระปรมาภิไธย จํานวน ๔,๘๕๔ ไร่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดทีดิน ๔,๘๕๔ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา เพือใช้ประโยชน์เป็ นสถานทีทํางาน สถานศึกษา และประโยชน์ของทางราชการดังนี ๑) กองทัพบก เนือที ๑,๐๕๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖.๗๐ ตารางวา จังหวัดปทุมธานี เนือที ๔๙๓ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา จังหวัดชลบุรี อาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีคา่ ของ แผ่นดิน เนือที ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา กองบัญชาการกองพลที ๑ รักษาพระองค์ เนือที ๔ ไร่ ๓ งาน ๑.๕ ตารางวา กองทัพบก-มณฑลทหารบกที ๑๕ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปื น) จังหวัดเพชรบุรี เนือที ๑๗๓ ไร่ ๔๐.๘๐ ตารางวา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที ๑๕ และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะ จังหวัดเพชรบุรี เนือที ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๕ ตารางวา (พระรามราชนิเวศน์ วังบ้านปื น) อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี เนือที ๔๐๗ ไร่ ๓๘ ตารางวา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม ๖ (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) จังหวัดเพชรบุรี เนือที ๒๗๕ ไร่ ๓ งาน ๙๑.๒๐ ตารางวา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือที ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒๐ ตารางวา กองบัญชาการตํารวจชายแดน เนือที ๕๘๔ ไร่ ๒ งา ๙๙.๕๐ ตารางวา กองบัญชาการตํารวจนครบาล เนือที ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา ๓) กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนือที ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๗๒.๗๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินเนือที ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๒.๓๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพฯ พระราชวังสนามจันทร์เนือที ๑๔๘ ไร่ ๒ งาน ๔๘.๘ ตารางวา อําเภอเมือง จังหวัด ๔) สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักข่าวกรองแห่งชาติ เนือที ๙ ไร่ ๒๖.๕ ตารางวา (วังปารุสก์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิงแวดล้อมสวนสัตว์แห่งใหม่ และทีทํางานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนือที ๓๐๐ ไร่ คลอง ๖ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๖) การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เนือที ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนือที ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โรงเรียนราชวินิตประถม เนือที ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๕.๗๐ ตารางวา เขตดุสติ กรุงเทพฯ โรงเรียนราชวินิตมัธยม เนือที ๖ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โรงเรียน วชิราวุธ เนือที ๖๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา ตําบลปทุมวัน อําเภอสามเพ็ง กรุงเทพฯ แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326