KU e-Magazine เมษายน 2563

Page 1

6 เมษายน 2563 วันรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์

April 2020 issue ฉบับเดือนเมษายน


Editor’s Talk

Content April 2020

ฉบับเดือนเมษายน 2563 Care & Share :

3-4

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- การใช้ งานรหัสผ่าน - การใช้ งานสินทรัพย์สารสนเทศ - สาธิตวิธีทําผ้ าปิ ดปาก Macrame โดยอาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก.

วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรี บรม ราชวงศ์ เป็ นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี สนิ ทรมหาจักรี บรมนาถ พระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จกั รี อีกทังยั ้ งเริ่ มก่อสร้ างพระนครแห่งใหม่ใน นาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นบั ว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งใหม่ถดั จาก กรุงธนบุรี ซึง่ เมื่อครัง้ ทีก่ รุงธนบุรีเป็ นราชธานีนนั ้ มีอาณาบริ เวณรวมทังสองฝั ้ ่ง ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ทําให้ เป็ นเมืองหลวงที่มีแม่นํ ้าไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงเปลีย่ นนามใหม่ จาก ”กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ” เป็ น ”กรุงเทพมหานครอมร รัตนโกสินทร์ ” ซึง่ ช่วงเวลาตังแต่ ้ กอ่ ตังกรุ ้ งเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มัก เรี ยกกันว่า ”สมัยรัตนโกสินทร์ ” เช่นเดียวกันกับที่เคยเรี ยกยุคสมัยที่ผา่ นมาใน สยาม โดยพระเจ้ าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ นี ้ได้ สบื สันตติวงศ์ตอ่ เนื่องกันมา ในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปั จจุบนั มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้ วกว่า 234 ปี จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ หล่อพระบรมรูปของบูรพมหา กษัตริ ย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 4) ขึ ้นประดิษฐานเอาไว้ สาํ หรับให้ พระมหากษัตริ ย์พระองค์ตอ่ ๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้ าราชการ และประชาชนทัว่ ไปได้ ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็ นการระลึกถึงพระมหา กรุณาธิคณ ุ เป็ นธรรมเนียมปี ละหนึง่ ครัง้ และได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ อญ ั เชิญไป ประดิษฐานยังพระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท และมีการเปลีย่ นสถานที่ประดิษฐาน หลายต่อหลายครัง้ จนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระองค์ ได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ เคลือ่ นย้ ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริ ย์ 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม พร้ อมกับพระบรม รูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ ซึง่ พระที่นงั่ สําหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์ นี ้ ทรงโปรดให้ ซอ่ มแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี ้โดยเฉพาะ และได้ พระราชทานพระนามว่า “ปราสาทเทพบิดร” ได้ มีการซ่อมแซม และประดิษฐาน พระบรมรูปทัง้ 5 รัชกาล แล้ วเสร็ จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตัง้ พระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรู ปขึ ้นในวันที่ 6 เมษายนปี เดียวกัน อีกทังยั ้ ง โปรดให้ เรี ยกวันที่ 6 เมษายนนี ้ว่า ”วันจักรี ” แหล่งข้ อมูล : http://event.sanook.com/day/chakriday/

- มก. สอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกนิสติ บุคลากร และประชาชน - เทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่มาช่วยในการเรี ยน การสอบ และการประชุม - สบค. ปิ ดบริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั กิ าร คอมพิวเตอร์ KITS - สบค. แจ้ งยกเลิกอีเมล Alumni สําหรับศิษย์เก่า มก. - ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั มก. พ.ศ. 2564-2568 - สัญญาการเช่าซื ้อซอฟต์แวร์ Adobe หมดอายุ - สบค. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน 2 อัตรา - สบค. ร่ วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบ 46 ปี - สบค. ร่ วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 54 ปี - สบค. เปิ ดให้ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe ได้ แล้ ว - สบค. เปิ ดให้ บริ การคัดกรองจดหมายด้ วยตนเอง - สบค. เพิ่มมาตรการป้องกันภัยไวรัส COVID-19

KNOWLEDGE :

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- 20 ข้ อ ควรระวัง สําหรับผู้ใช้ ชีวิตในยุคนี ้! - ผลแล็บ มก. ชี ้ สารสกัดกัญชา ฆ่าเซลล์มะเร็ ง ปากมดลูกได้ ผล - 5 แนวปฏิบตั เิ พื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ในการให้ บริ การของ สบค. - ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่ องทรง ฤดูร้อน พระแก้ วมรกต

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

การใช้ งานรหัสผ่ าน ผู้ใช้ งานมีหน้ าที่ต้องรักษา รหัสผ่านเป็ นความลับ ไม่ควรจดบันทึก รหัสผ่านไว้ ติดตัว ไม่เก็บไว้ บนโต๊ ะ ทํางาน หรื อบนโทรศัพท์มือถือ หากมี เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ควรรี บ เปลีย่ นรหัสผ่านใหม่

การใช้ งานสินทรั พย์ สารสนเทศ สินทรัพย์สารสนเทศ หมายถึง ข้ อมูล ระบบข้ อมูล และ ทรัพย์สนิ ด้ านเทคโนโลยีสาร สนเทศ และการสือ่ สารของหน่วยงาน ได้ แก่ ระบบเครื อข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์ เป็ นต้ น มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อบริ หารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้ บรรลุพนั ธกิจของมหาวิทยาลัย ไม่ควรนําไปใช้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ หรื อนําไปใช้ สว่ นตัวเพราะ อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม และก่อให้ เกิดความเข้ าใจ ผิดได้

แหล่งข้ อมูล : https://info.ku.ac.th/


4

สาธิตวิธีทาํ ผ้ าปิ ดปาก Macrame โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตวิธีทําผ้ าปิ ดปาก Macrame ตามขันตอน ้ ต่าง ๆ ดังนี ้ การทําห่ วงคล้ องหู 1. ถักลูกโซ่ถกั เปี ยยาว 20 ซม. โดยเว้ นปลายเชือกประมาณ 4 เซนติเมตร สําหรับผูก 2. ผูกปมที่ปลายของการถักลูกโซ่ เป็ นห่วงวงกลม การทําส่ วนปิ ดปาก 1. เชือกฝ้ายหรื อตัดเสื ้อยืดเก่า (กว้ างแถบละ 1-1.5 เซนติเมตร) ยาว 55.5 เซนติเมตร จํานวน10 เส้ น 2. นําเชือก 10 เส้ น มัดคล้ องกับห่วงคล้ องหู 3. การถักตัวผ้ าปิ ดปาก เริ่ มต้ นจากแบ่งเส้ นเชือกออกเป็ นชุด ๆ ชุดละ 4 เส้ น มัดปมดังนี ้ - เส้ นที่ 1 ข้ ามเส้ นที่ 2,3 ลอดเส้ นที่ 4 จากนันนํ ้ าเส้ นที่ 4 ลอดใต้ 3,2 สอดขึ ้นเข้ าห่วงของเส้ นที่ 1 - และทํากลับข้ างโดยการใช้ เส้ นที่ 4 ข้ ามเส้ นที่ 3,2 ลอดเส้ นที่ 1 จากนันนํ ้ าเส้ นที่ 1 ลอดใต้ เส้ นที่ 2,3 สอดขึ ้นเข้ า ห่วงของเส้ นที่ 4 จึงเสร็ จเป็ นปม 1 ชุด มัดปมเส้ นด้ ายชุดถัดไปจนครบแถวที่ 1 4. ขึ ้นแถวที่ 2 โดยเว้ น 2 เส้ นแรกไว้ ผูกปมจนครบแถวที่ 2 จะเหลือเส้ นด้ าย 2 เส้ นสุดท้ าย 5. ผูกปมจนได้ จํานวนแถวตามที่ต้องการ การมัดชิน้ งานเข้ ากับห่ วงคล้ องหู 1. ทาบห่วงคล้ องหูบนเส้ นด้ าย 2. ผูกแบบเดียวกับการทําตัวชิ ้นงาน แต่ ให้ เส้ นด้ ายเส้ นที่1และ4อยูบ่ นห่วงคล้ องหู เส้ นที่ 2 และ 3 อยูด่ ้ านล่างห่วง คล้ องหู มัดปมแต่ละชุดเมื่อได้ ปมแล้ วให้ ผกู เงื่อนตาย มัดปมจนครบทังแถวและตรึ ้ งกับห่วงคล้ องหูให้ เรี ยบร้ อย การใช้ งาน นําผ้ าเช็ดหน้ า หรื อกระดาษเช็ดหน้ า รองด้ านใน สามารถเปลีย่ นผ้ ารองด้ านใน สามารถซักทําความสะอาดได้ ทุกท่านสามารถเข้ าดูวิดีโอสาธิตได้ ทเี่ ฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/videos/506540969900950

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


5

เทคโนโลยีท่ มี าช่ วยในการเรี ยน การสอบ และการประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ มีประกาศ เรื่ อง “มาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการเฝ้าระวังสุขอนามัยการ ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในส่วนของคณะหรื ออาจารย์ผ้ สู อนให้ พิจารณาปรับรูปแบบการเรี ยน การสอนให้ กบั นิสติ ตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรื อการมอบหมายงาน โดยไม่ จําเป็ นต้ องมีการเข้ าชันเรี ้ ยน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุม่ ของนิสติ แล้ วนัน้ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ จดั เตรี ยมเทคโนโลยีดิจิทลั มาช่วยในการเรี ยนการสอน การสอบ และการประชุม โดย หน่วยงานและผู้ใช้ งานสามารถเลือกใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์และความถนัด ดังนี ้ การประชุมและการสอบ TelePresence : สําหรับการประชุมและการสอบ ที่ปลายทางมีระบบ VDO Conference มาตรฐาน สามารถใช้ บริ การได้ ที่ สํานักบริ การบริ การคอมพิวเตอร์ ชัน้ 9 จํานวน 2 ห้ อง ให้ บริ การเวลาราชการ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย KU Cisco Webex Meetings : สําหรับการประชุม การเรี ยนการสอน รองรับการประชุมได้ สงู สุดถึง 100 คน โดยไม่จํากัดระยะเวลาการใช้ งาน (เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื ้อ COVID-19 ทาง Cisco ได้ เปิ ดให้ รองรับผู้เข้ า ได้ มากขึ ้น ปกติได้ สงู สุด 50 คน ภายในเวลา 40 นาที) มีระบบบันทึกการประชุม รองรับวิดีโอระดับ HD รองรับการใช้ งานที่ หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มีฟังก์ชนั่ ในการ Chat การแชร์ หน้ าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้ อความอย่างไม่ จํากัด ดาวน์โหลดคูม่ ือการใช้ งานได้ ที่ http://bit.ly/kuwebex Microsoft Teams : สําหรับการประชุม การเรี ยนการสอน online แบบ 2 way communication ทังภาพและ ้ เสียง สูงสุด 250 users รองรับการใช้ งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android สามารถใช้ งานโดยผ่าน account ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ [account@live.ku.th] Google Meet : รองรับการประชุมได้ สงู สุดถึง 100 คน โดยไม่จํากัดระยะเวลาการใช้ งาน รองรับการใช้ งานที่ หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มีฟังก์ชนั่ ในการ Chat การแชร์ หน้ าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้ อความอย่างไม่ จํากัด สามารถใช้ งานโดยผ่าน account ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [account@ku.th] ดาวน์โหลดคูม่ ือการใช้ งาน ได้ ที่ http://bit.ly/googlmeet KU Workplace : เครื่ องมือช่วยในการสือ่ สารภายในองค์กร รองรับการถ่ายทอดสดการประชุม สามารถใช้ งาน โดยผ่าน account ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [account@ku.th] การเรียนการสอน Google Classroom Platform for LMS : สําหรับการเรี ยนการสอน สําหรับ Google Apps for Education การออกแบบสร้ างห้ องเรี ยนออนไลน์ เพื่อให้ นิสติ ได้ ศกึ ษาและทบทวนบทเรี ยนตามประมวลการสอน (Material, Assignment, Quiz, Discussion, Project Based Learning) รองรับการใช้ งานที่หลากหลายบน Desktop , IOS และ Android eduFarm :

ระบบสนับสนุนการเรี ยนการสอนออนไลน์ eduFarm ฟาร์ ม (เรี ยน) รู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ นิสติ ใช้ งานได้ ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [account@ku.ac.th] LOOM Video Recording :

เป็ นการสร้ างสือ่ การสอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสียงบรรยาย)ดาวน์ ของ LOOM โดยอัตโนมัติ ง่ายต่อการแชร์ อาจารย์สามารถตรวจสอบได้ วา่ มีนสิ ติ คน

โหลดใช้ งานฟรี บันทึกลง cloud ไหนเข้ าชมวีดีโอบ้ าง คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อขอใช้ บริ การ หรื อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-562-0951-6 ต่อ Helpdesk สายใน 622541-3 หรื อ คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ สายใน 622523 สามารถติดตามรายละเอียดได้ ที่ เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/wlh แหล่งข้ อมูล : http://www.ku.ac.th


6

มก. สอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกนิสติ บุคลากร และประชาชน เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่าย ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่นิสติ บุคลากร และจิตอาสา จํานวน 250 คน โดย ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธาน ในการเปิ ดโครงการฯ ณ ห้ องบรรยายและจัดกิจกรรม ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก ได้ เจลแอลกอฮอล์ จํานวน 5,000 ขวด และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. ได้ นําเจลแอลกอฮอล์ทผี่ ลิตได้ ไปแจกจ่ายแก่นิสติ บุคลากร และประชาชน บริ เวณโรงอาหารกลางบาร์ ใหม่ (สระนํ ้า) และโรงอาหารบาร์ ใหม่กว่า (เยื ้องอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) และเวลา 16.00 น. แจกบริ เวณประตูพหลโยธิน ประตูงามวงศ์วาน 1 ประตูงามวงศ์วาน 3 และประตูวิภาวดี และโครงการจิตอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่าย ครัง้ ที่ 2 ได้ จดั ขึ ้นในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 รอบเช้ า เวลา 9.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้ องบรรยายและจัดกิจกรรม ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริ ก และนํา เจลแอลกอฮอล์ไปแจกแก่นิสติ บุคลากร และประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สบค. แจ้ งปิ ดให้ บริการ HELPDESK

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุด บริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ KITS ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-20.30 น. โดยจะเปิ ดให้ บริ การตามวันและเวลา ปกติ ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

สบค. แจ้ งยกเลิกอีเมล Alumni สําหรั บศิษย์ เก่ า มก. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ งยกเลิกการให้ บริ การอีเมล Alumni สําหรับศิษย์เก่า ภายใต้ โดเมน @alumni.ku.ac.th ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ทังนี ้ ้ศิษย์เก่าสามารถสมัครใช้ บริ การ E-mail for Life ภายใต้ โดเมน @ku.th (บริ การของ Google) แทนบริ การเดิม และสามารถโอนย้ ายข้ อมูลอีเมล Alumni เดิม ไปยัง E-mail ั ชีผ้ ใู ช้ Google ของมหาวิทยาลัยแล้ ว สามารถ login เข้ าใช้ for Life ภายใต้ โดเมน @ku.th ด้ วยตนเองหากศิษย์เก่ามีบญ งาน E-mail for Life ได้ ที่ mail.ku.th หากยังไม่มสี ามารถสมัครใช้ บริ การตามเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี ้ สมัครใช้ บริ การ http://shorturl.at/mwLN6 คูม่ ือการย้ ายอีเมล http://shorturl.at/goE39

ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ลั มก.

พ.ศ. 2564-2568

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30-11.30 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบตั ิการดิจิทลั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ณ ห้ องประชุมใหญ่ 708 ชัน้ 7 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

สัญญาการเช่ าซือ้ ซอฟต์ แวร์ Adobe หมดอายุ ตามที่สาํ นักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ มีการเช่าซื ้อซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จํานวน 1000 ไลเซนส์ตอ่ ปี และได้ มีการให้ บริ การบุคลากรดาวน์โหลดผ่านเว็บ download.ku.ac.th มาเป็ นเวลา 3 ปี นนั ้ เนื่องจาก Adobe มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้ งาน จําเป็ นต้ องมีการระบุตวั ตนของผู้ใช้ งาน จึงต้ องมีการ ลงทะเบียนผู้ใช้ งาน ด้ วยรหัสบัญชีที่เป็ นโดเมนของมหาวิทยาลัย @live.ku.th ทุกเครื่ องที่มีการเข้ าใช้ งาน สําหรับแพ็คเกจที่ มีให้ ดาวน์โหลดนันหมดอายุ ้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และเริ่ มปรับเปลีย่ นการให้ บริ การรูปแบบใหม่นบั ตังแต่ ้ วนั ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ บคุ ลากรที่ไม่สามารถใช้ ั ้ สผ่านชัว่ คราวก่อน ขณะนี ้ทาง งานได้ สร้ างบัญชี Adobe ID ภายใต้ โดเมนของรหัสบัญชี xxx@live.ku.th โดยให้ ผ้ ใู ช้ ตงรหั สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ กําลังทําการเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวบุคคลของ มก. จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยใน ความไม่สะดวกมา ณ ทีนี ้ ด้วย แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. ร่ วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบ 46 ปี เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้ าผลไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 46 ณ ลานอาคาร เอนกประสงค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. ร่ วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 54 ปี เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.อภิสฏิ ฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 54 ณ ชัน้ 3 อาคารปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ กายภาพ (อาคาร 45 ปี ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. เปิ ดให้ ดาวน์ โหลดซอฟต์ แวร์ Adobe ได้ แล้ ว เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เปิ ดให้ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud Desktop ได้ ที่เว็บไซต์ download.ku.ac.th สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ทกุ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ เป็ น Free License Download เมื่อติดตังแล้ ้ ว Sign in เข้ าใช้ ด้ วยรหัสบัญชี xxx@live.ku.th

สบค. เปิ ดให้ บริการคัดกรองจดหมายด้ วยตนเอง สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิ ดให้ บริ การการคัดกรองจดหมายด้ วยตนเอง (Digest) ทดแทนการส่งผ่านกล่อง SPAM เดิม ในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ระบบจะส่งรายการจดหมายที่ถกู คัดกรองว่าเป็ น SPAM ไปให้ กบ ั ผู้ใช้ งานสัปดาห์ละ 1 ฉบับ ผู้ใช้ สามารถตัดสินใจเลือกคัดกรองจดหมายได้ ด้วยตนเองอีกครัง้ เพื่อความ แม่นยํา ศึกษาคูม่ ือการใช้ งาน ได้ ที่ https://docs.google.com/…/1DZeteJHsPBQNB4C7hsab…/mobilebasic 2.

สบค. มาตรการป้ องกันไวรั ส COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบนั สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามนโยบายของ ั ลักษณ์สติกเกอร์ สี มหาวิทยาลัยและภาครัฐ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผ้ ใู ช้ บริ การทุกท่านก่อนเข้ าอาคาร โดยมีสญ เขียวสําหรับผู้ผา่ นการคัดกรอง จุดบริ การเจลแอลกอฮอล์ฆา่ เชื ้อสําหรับล้ างมือ เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด อุปกรณ์ภายในห้ องอบรม และจุดที่มีการสัมผัสมาก การเก็บรวบรวมรายชื่อผู้เข้ าออกอาคาร และผู้ใช้ บริ การที่ตรวจพบ อุณหภูมิมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การฉีดพ่นฆ่าเชื ้อบริ เวณโถงชัน้ 1 (ได้ รับความอนุเคราะห์จากกองยานพาหนะ มก.) .

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


20 ข้ อ ควรระวัง สําหรั บผู้ใช้ ชีวติ ในยุคนี ้

9

1. ข้ ามถนนดูรถเสมอ : อย่าไว้ ใจสัญญาณไฟ หรื อเชื่อมัน่ ในทางม้ าลายมากนัก หากข้ ามถนนไม่เก่งควรใช้ สะพานลอย 2. ขึน้ สะพานลอย : อย่าจับราวบันได หรื อส่วนที่เป็ นโลหะ โดยเฉพาะวันที่ฝนตก 3. ถ้ าฝนตกให้ อยู่ห่างจากเสาไฟ : อาจมีไฟรั่วบริ เวณนันได้ ้ ตลอดเวลา 4. อย่ าสัมผัสโลหะโดยไม่ จาํ เป็ น : เช่น เสาไฟ ป้ายรถเมล์ ป้ายไฟโฆษณา หรื อโลหะทุกชนิด 5. เมื่อเดินบนทางเท้ าต้ องระวังรถ : ขณะเดินบนทางเท้ า หรื อเดินบนฟุตบาท อย่ามัว่ แต่ก้มหน้ าก้ มตาเล่น โทรศัพท์มือถือ อาจเจอรถจักรยานยนต์ขบั สวนมาได้ 6. อย่ าใส่ ทองแล้ วถ่ ายรูปลงโซเชียล : อย่าถ่ายรูปทอง หรื อเงินปึ กใหญ่ ๆ ลงโซเชียล ถ้ าไม่อยากเพิ่มความ เสีย่ งให้ กบั ตนเอง ยิ่งเศรษฐกิจในช่วงนี ้ยิ่งต้ องระวังตัวเป็ นพิเศษ 7. เข้ ารถต้ องล็อคทันที : หากต้ องขับรถทางไกลไปต่างจังหวัด หรื อแม้ แต่ลานจอดรถในห้ างสรรพสินค้ า ช่วงที่ เปิ ดประตูขึ ้นรถ ต้ องรี บขึ ้นรถ และล็อคประตูทนั ที โดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว 8. นั่งรถต้ องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ : ไม่วา่ จะนัง่ ที่จดุ ไหนของรถ เพราะเราไม่ร้ ูหรอกว่าจะเจอคนขับประเภท ไหนบนท้ องถนนบ้ าง 9. ต้ องพร้ อมปลดเข็มขัดนิรภัยและเตรียมวิ่ง : โดยเฉพาะเวลามีรถคอนเทนเนอร์ วิ่งข้ าง ๆ เพราะส่วนใหญ่รถ พวกนี ้ไม่ลอ็ คสลักนิรภัยตู้ 10. ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกําหนด : โดยเฉพาะในเขตชุมชน สถานศึกษา 11. ขับรถช้ าอย่ าขับแช่ ช่องขวา : เพราะอาจเจอรถขับจี ้ท้ าย หรื อโดนส่องไฟสูง หรื อโดนแซงแล้ วปาดหน้ า 12. ขับรถต้ องใจเย็น : หนักนิดเบาหน่อย ยกมือไหว้ เพื่อขอโทษ เพราะเราไม่ร้ ูวา่ บนท้ องถนนใครบ้ างที่มีปืน 13. ติดกล้ องหน้ ารถ หลังรถ และในรถ : เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นบนถนน 14. ถ้ าพบเจอเหตุทะเลาะกันบนถนน : ให้ ลอ็ ครถ เปิ ดไฟฉุกเฉิน และหมอบลงตํ่า 15. อย่ ามองหน้ า หรือสบตาใครโดยไม่ จาํ เป็ น : เพราะบางครัง้ ถือเป็ นการท้ าทาย เป็ นข้ ออ้ างของวัยรุ่นใจร้ อน 16. ทุกช่ วงเทศกาลควรอาศัยในอาคารชัน้ ล่ าง : เพราะอาจมีกระสุนตกลงมาจากบนฟ้า 17. ทุกครัง้ ที่อยู่ใกล้ ถนนให้ ระวังเสมอ : อาจมีรถขับเหยียบหลุมที่มีนํ ้าขัง และกระเด็นใส่ตวั เรา 18. ทุกครัง้ ที่กนิ อาหารร้ านข้ างทาง : ให้ ระวังรถพุง่ ขึ ้นมาหา ให้ มองต้ นไม้ ขนาดใหญ่ หรื อเสาไฟ ที่จะลดแรง ปะทะได้ มองหาร้ านค้ าที่สามารถกระโดดหลบเข้ าไปได้ หรื อหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารร้ านข้ างทาง 19. ทําประกัน : ทุกสิง่ สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั เรา และหลายครัง้ ที่หาคนรับผิดชอบไม่ได้ หรื อบางครัง้ หาได้ แต่ คูก่ รณีไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย 20. บอกให้ คนในครอบครัวรู้ หากเราต้ องจากไปอย่ างกะทันหัน : เช่น เอกสารการประกันสุขภาพ การประกัน ชีวิต สมุดบัญชีธนาคาร การแบ่งทรัพย์สนิ ให้ แต่ละคน เพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแว้ งกันภายในครอบครัว

แหล่งข้ อมูล : https://board.postjung.com/1180627


10 ผลแล็บ มก. ชี ้ สารสกัดกัญชา ฆ่ าเซลล์ มะเร็งปากมดลูกได้ ผล รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ หลังจากประเทศไทยปลดล็อกกัญชาในระดับทางการแพทย์และงานวิจยั จึงทําให้ เริ่ มมีการทดลองนําสารสกัดจาก กัญชา มาเป็ นประโยชน์ทางการแพทย์อย่างจริ งจัง ล่าสุดถือเป็ นข่าวดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทีมนักวิจยั สามารถ วิเคราะห์และทดสอบสารสกัดจากกัญชา พบว่า มีฤทธิ์ตอ่ ต้ านเซลล์มะเร็ งปากมดลูก โดย รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ (อาจารย์ อ๊ อด) หัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการวิจยั กัญชาเพื่อการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุวา่ ในห้ องปฏิบตั ิการ ได้ ผา่ น กระบวนการสกัดหาสารบริ สทุ ธิ์ในกัญชา ด้ วยเทคนิคคาร์ บอนไดออกไซด์เหลว จนได้ สารสกัดหยาบจากกัญชา จากนัน้ จึงนําไปทดสอบในเซลล์มะเร็งปากมดลูก ฮีลา่ ที่ถกู เลี ้ยงโดยนักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 เดือน แล้ วนําไปทดสอบ พบว่า สารสกัดหยาบกัญชา มีฤทธิ์ยบั ยังการเจริ ้ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งปากมดลูกได้ ดมี าก ซึง่ ถือเป็ น ครัง้ ของประเทศไทย ที่มีการนํากัญชาของไทยมาสกัด และวิจยั ในห้ องปฏิบตั ิการจนประสบความสําเร็ จในขันหลอดทดลอง ้ ซึง่ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ งปากมดลูกฮีลา่ มีสารสกัดที่ทําให้ บริ สทุ ธิ์ ถึง 99.9 % หลายตัวที่ออกฤทธิ์ โดยเฉพาะ สาร CBD แคนนาบิไดออล (cannabidiol) ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความบริ สทุ ธิ์ และไม่เป็ นสารเสพติด ตามข้ อยกเว้ นในประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึง่ ขันตอนต่ ้ อจากนี ้ จะนําไปทดสอบในเซลล์ปกติ คาดรู้ผลใน 1 เดือน และจะนําไปทดสอบในกระบวนการคลินิก โดยเริ่ มจากสัตว์ทดลอง ซึง่ มีทีมสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้ดแู ล จากนัน้ จะนําไปทดสอบในคน ซึง่ ได้ มี อาสาสมัครประสานขอติดต่อเข้ ามาทดสอบและร่วมทําวิจยั แล้ ว เบื ้องต้ นคาดการณ์จะใช้ ระยะเวลา 1 ปี จึงจะรู้ผลทัง้ กระบวนการ สําหรับการวิจยั สารสกัดกัญชาในห้ องปฏิบตั ิการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้ องรายงานผลให้ อย. ทราบ เป็ นระยะ เพื่อนําข้ อมูลการวิจยั ต่าง ๆ ที่ได้ ไปเป็ นองค์ความรู้ตอ่ ยอดให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและหน่วยงานที่สนใจ นําไปปรับใช้ กญ ั ชาทางการแพทย์ของไทยต่อไป

:

แหล่งข้ อมูล https://news.mthai.com/generalnews/786264.html?fbclid=IwAR3HfWtjVjwiTbDS1R8zJV29Ukglh7OZUW0HMbSQpSS6Z7sdlnW_qHd-LkU


11

แหล่ งข้ อมูล : เฟซบุ๊คสํานักบริการคอมพิวเตอร์


12

“ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูรอน พระแกวมรกต”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระ บรมราชินี เสด็จฯ พร้ อมด้ วย สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริ ณีสริ ิ พชั ร มหา วัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าสิริวณ ั ณวรี นารี รัตนราชกัญญา ไปทรงเปลีย่ นเครื่ องทรงฤดูหนาวเป็ นเครื่ อง ทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง แหล่งข้ อมูล : https://www.springnews.co.th/palace/628294