KU e-Magazine: กันยายน 2562

Page 1

วันไหว้ พระจันทร์ วันขึน้ 15 คํ่า เดือน 8 ตามปฏิทนิ จีน เป็ นวันแห่ งความสามัคคีกันภายในครอบครั ว มีการตัง้ โต๊ ะไหว้ เจ้ า และแบ่ งขนมไหว้ พระจันทร์ กินกันในหมู่เครื อญาติ

August 2019 issue ฉบับเดือนกันยายน


Editor’s talk การไหว้ พระจันทร์ จะเริ่มต้ นตอนหัวคํ่าซึง่ ดวงจันทร์ เริ่ ม ปรากฏบนท้ องฟ้า และถึงแม้ ปีไหนหรื อสถานที่แห่งใดมองไม่ เห็นพระจันทร์ แต่การไหว้ พระจันทร์ ของชาวจีน ก็จะยังต้ องมี การไหว้ พระจันทร์ ในคํ่าคืนนั ้นเหมือนเดิม พิธีดําเนินไปจนถึง ประมาณ 4-5 ทุ่ม หลังเสร็จพิธีจากการไหว้ พระจันทร์ ทุกคน ในครอบครัวจะตังวงแบ่ ้ งกันกินขนมไหว้ พระจันทร์ โดยขนม ต้ องนํามาหัน่ แบ่งให้ เท่ากับจํานวนคนในครอบครัว ห้ ามเกิน หรื อขาด และขนมแต่ละชิ ้นก็จะต้ องมีขนาดที่เท่ากัน ขนมไหว้ พระจันทร์ จงึ เป็ นสัญลักษณ์ของความสามัคคี และความกลม เกลียวของคนภายในครอบครัว ดังนันรู ้ ปลักษณ์ของขนมไหว้ พระจันทร์ จะต้ องทําเป็ นก้ อนวงกลมเท่านั ้น และในการไหว้ พระจันทร์ จะต้ องทําพิธีดงั นี ้ 1. ไหว้ เจ้ าในช่วงเช้ า จัดของไหว้ เจ้ าเหมือนปกติ แต่เพิ่ม ขนมไหว้ พิเศษ คือ ขนมไหว้ พระจันทร์ , ขนมโก๋, ขนมเปี๊ ยะ ต่าง ๆ 2. ไหว้ บรรพบุรุษ จัดของไหว้ บรรพบุรุษเหมือนปกติ แต่ เพิ่มขนมไหว้ พเิ ศษ คือ ขนมไหว้ พระจันทร์ , ขนมโก๋, ขนม เปี๊ ยะต่าง ๆ 3. ไหว้ เจ้ าแม่ในตอนคํ่า จะเริ่มไหว้ เจ้ าแม่เมื่อดวงจันทร์ เริ่มปรากฏบนท้ องฟ้า สําหรับสถานที่ ๆ จะไหว้ พระจันทร์ ในตอนคํ่า ควรเลือก ที่กลางแจ้ ง อาจเป็ นลานบ้ าน หน้ าบ้ าน หรื อดาดฟ้าก็ได้ ตัง้ โต๊ ะทําซุ้มต้ นอ้ อย ให้ เสร็จเรี ยบร้ อยในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน หรื อตอนหัวคํ่า ก่อนพระจันทร์ จะลอยสูงเกินขอบฟ้า หันหน้ า ไปทางทิศตะวันออก แล้ วทุกคนจุดธูปเทียนอธิษฐานขอพร จากพระจันทร์ และควรเก็บโต๊ ะก่อนที่พระจันทร์ จะเลยศีรษะ ไป แหล่งข้ อมูล : https://hilight.kapook.com/view/42102

Content August 2019

ฉบับเดือนกันยายน 2562 Care & Share :

3-4

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

7

KNOWLEDGE :

8

เกษตรนวัตกรรม :

9

InfoGraphic :

10

พระราชกรณียกิจ :

11

- บริ การรหัสยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU All-Login สําหรับ NETCO (OCS) KU - เปิ ดบ้ านสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ Showcase นวัตกรรมดิจิทลั ฝ่ ายระบบสารสนเทศ - Power of AI for KU - พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2562 - มก. จัดนิทรรศการ “หนึง่ กังวานสืบสานพงไพร ประจําปี 2562 - มก. จัดพิธีไหว้ ครู ประจําปี การศึกษา 2562 - สบค. ร่ วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร - สบค. เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดอาคารวิศวกรรมอุตสาหการฯ มก. - สบค. เตรี ยมความพร้ อมสู่ Digital University - สบค. ร่ วมงานปฐมนิเทศพนักงาน มก. 2562 - สบค. จัดโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถ ด้ านดิจิทลั สําหรับนิสติ มก. - สบค. จัดงาน “OCS-Huawei Tech Trend” - สบค. แจ้ งปิ ดจุดบริ การ HELPDESK - สบค. เปิ ดให้ บริ การ KU All-Login - สบค. บริ การบัญชี Google, Microsoft Office 365 แบบไม่จํากัดพื ้นที่ (Unlimited) - จะทําอย่างไร เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย? - ลูกชิ ้นหมูเสริ มใยอาหารจากกากข้ าวโพด - ผลการดําเนินงาน สบค. พ.ศ. 2562 - ไปรษณียบัตรรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

บริการรหัสยืนยันตัวบุคคลส่ วนกลาง KU All-login สําหรั บ NETCO (OCS)KU เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม KU All-login สําหรับ NETCO (OCS-KU) ณ ห้ อง 511 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิ ดโดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย คุณมหาราช ทศศะ หัวหน้ าฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ กล่าวว่า “ระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU ALL-LOGIN คือ การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในรูปแบบ Single Sign-On ที่รองรับการให้ ผ้ ใู ช้ งานระบบ (Login) ครัง้ เดียว สามารถเข้ าใช้ งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลง ชื่อเข้ าใช้ งานซํ ้า เพิ่มความปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานกลาง ลดระยะเวลา และความยุง่ ยากในการใช้ งาน”

เปิ ดบ้ านสํานักบริการคอมพิวเตอร์ Showcase นวัตกรรมดิจท ิ ลั ฝ่ ายระบบสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “เปิ ดบ้ านสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ Showcase นวัตกรรมดิจิทลั ฝ่ ายระบบสารสนเทศ” ณ ห้ อง 408 ชัน้ 4 อาคาร สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิ ดงานโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย คุณพิชญ์ วิมกุ ตะลพ รองหัวหน้ าฝ่ ายระบบสารสนเทศ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ กล่าวเกี่ยวกับระบบเว็บระบบแจ้ งซ่อม ระบบลงทะเบียนเข้ าร่วมงาน ระบบการเยี่ยมชมสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ระบบ สอบถามด้ วยเสียง และระบบต่าง ๆ ในฝ่ ายระบบสารสนเทศ ได้ แก่ เว็บรายงานคุณภาพอากาศ ระบบบัญชีคมุ หมวดคดี ความ ระบบแบบสํารวจข้ อมูลผู้สาํ เร็ จการศึกษา ระบบ e-Slip, Fire IOT, Ku Life, Web Service API Machine Learning, Job OCS เป็ นต้ น


4 “OCS-Huawei Tech Trend ครั ง้ ที่ 1” เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดงาน Digital KU เรื่อง “OCS-Huawei Tech Trend ครัง้ ที่ 1” ณ ห้ อง 510 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิ ดงานโดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ หัวข้ อ “การปรับเปลีย่ นสูม่ หาวิทยาลัยดิจิทลั (Digital University Transformation)” วิทยากรโดย คุณ Network Chief Technology Officer (CTO) Huawei Technologies Co., Ltd. (Thailand) ประยุทธ ตังสงบ ้ หัวข้ อ “เชื่อมโลกด้ วย 5G & WI-FI 6 (Connect the world with 5G & WI-FI 6)” วิทยากรโดย คุณจักรี ทิพย์สภุ า Network Products Manager Huawei Technologies Co.,Ltd. (Thailand) หัวข้ อ “ทิศทางและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานดิจิทลั เพื่อรองรับองค์กรในยุคดิจิทลั ” วิทยากรโดย ผศ.ปรี ดา เลิศพงษ์ วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


5 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2562

แหล่งข้ อมูล : https://www.ku.ac.th


5 มก. จัดนิทรรศการ “หนึ่งกังวานสืบสานพงไพร ประจําปี 2562” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการ “หนึง่ กังวานสืบสานพงไพร ประจําปี 2562 “ ซึง่ เป็ นกิจกรรมใน โครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ปี 2562 ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจําทุกปี เพื่อระลึกถึง สืบ นาคะเสถียร หัวหน้ าเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าทุง่ ใหญ่-ห้ วยขาแข้ ง นิสติ เก่าคณะวนศาสตร์ ณ อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มก. จัดพิธีไหว้ ครู ประจําปี การศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานในพิธีไหว้ ครู ประจําปี การศึกษา 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สบค. ปิ ดทําการ

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุด บริ การ HELPDESK และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ KITS - Kasetsart IT Square ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สบค. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปี ที่ 81 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ ายวัน สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปี ที่ 81 ณ บริ เวณด้ านหน้ าอาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

สบค. เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดอาคารวิศวกรรมอุตสาหการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้บริ หารและบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เข้ าร่วมแสดง ความยินดีในพิธีเปิ ดอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่ องกล ณ อาคารสูง 10 ชัน้ และ 19 ชัน้ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. ร่ วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ และบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มอบแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รอง ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เนื่องในวัน “วันคล้ ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” ครบรอบ 28 ปี ณ อาคารปฏิบตั รการวิจยั กลาง ชัน้ 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สบค. เตรี ยมความพร้ อมสู่ Digital University สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มโควต้ าการใช้ งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ดังนี ้ - นิสติ เพิ่มจาก 10G เป็ น 20G - บุคลากร เพิ่มจาก 10G เป็ น 40G หมายเหตุ : หากสัญลักษณ์ปริ มาณการใช้ งาน (ถังเขียว) ไม่ลดลง แสดงว่าปริ มาณการใช้ งานยังน้ อยกว่าปริ มาณการ ใช้ งานที่เติมให้ ตามอัตราโควต้ าที่กําหนด แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. ร่ วมโครงการปฐมนิเทศพนักงาน มก. 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.15 น. คุณพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ให้ ความรู้และแนะนําการให้ บริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบุคลากร ในโครงการฝึ กอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 รุ่นที่ 68 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 4 อาคารวิทยบริ การ สํานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพ ความสามารถด้ านดิจทิ ลั สําหรั บนิสติ มก. ขอเชิญชวนนิสติ ชันปี ้ ที่ 3-4 ร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจิทลั (Digital Literacy Project) จัดโดยสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริ ษัท และสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย) ผู้ที่ผา่ นการประเมินทดสอบจะได้ รับประกาศนียบัตรแสดงสมรรถนะ ด้ านการใช้ งานดิจิทลั ทีไ่ ด้ รับการรับรองจากสํานักงาน กพ. และสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) นิสติ ที่สนใจลงชื่อ ผ่านคณะ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ http://training.ku.ac.th/2015/?page_id=1348

สบค. จัดงาน “OCS-Huawei Tech Trend” สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดงาน Digital Day OCS-Huawei Tech Trend #1 วันศุกร์ ที่ 23 ส.ค.62 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้ อง 510 ชัน้ 5 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. เปิ ดให้ บริการ KU All-Login สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้ บริ การระบบใหม่ KU All-Login ในช่วงแรกผู้ใช้ งานสามารถเลือก Login แบบเดิม หรื อแบบใหม่ได้ โดย กดที่ TAB All-Login สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449

สบค. บริการบัญชี Google, Microsoft Office 365 แบบไม่ จาํ กัดพืน้ ที่ (Unlimited) สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มีบริ การบัญชี KU-Google และ KU-Microsoft Office 365 แบบไม่จํากัดพื ้นที่ (Unlimited) สําหรับนิสติ อาจารย์ และบุคลากรทุกวิทยาเขต จะได้ รับบัญชี KU-Google (@ku.th) และ KUMicrosoft Office 365 (@live.ku.th) อัตโนมัติ สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449 แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


จะทําอย่ างไร เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย?

9

วัตถุต้องสงสัย คือ สิ่งของหรื อวัสดุสกั ชิ ้น ซึง่ อาจมาในรูปแบบหีบห่อ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษ กระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าเป้ รวมถึงบรรจุภณ ั ฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่คาดว่าจะบรรจุวตั ถุระเบิดมาได้ โดยจุด สังเกตที่จะทําให้ ทราบได้ วา่ วัตถุต้องสงสัยนันเป็ ้ นระเบิดหรื อไม่ สามารถพิจารณาได้ ดงั ต่อไปนี ้ เป็ นสิ่งของหรื อวัสดุที่ไม่มีเจ้ าของ ไม่เคยเห็นว่าอยูต่ รงนี ้มาก่อน วางผิดที่ผิดทาง ไม่ใช่ของที่ควรจะ อยูใ่ นจุดจุดนัน้ ลักษณะเหมือนเป็ นของที่มีนํ ้าหนักมากเกินขนาด ซองจดหมายมีลกั ษณะแข็งพับงอไม่ได้ ห่อพัสดุหรื อจดหมายพองบวมผิดปกติ วัตถุชนิดนัน้ ๆ มีสายไฟเส้ นเล็กยื่นออกมาลักษณะของหีบห่อมี ความหนาแน่นเกินความจําเป็ น มีคราบนํ ้ามัน หรื อลักษณะกระดาษของหีบห่อมีสีซีดจาง หากเป็ นพัสดุ หรื อจดหมายจะไม่ระบุชื่อผู้ส่ง หรื ออาจเป็ นวัสดุที่สง่ มาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ ว มีการเขียนข้ อความหรื อติด ภาพที่เรี ยกร้ องความสนใจ พัสดุตดิ แสตมป์ มากเกินขนาด (โดยเฉพาะการส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ) มีการทําเครื่ องหมายพิเศษต่าง ๆ บนซอง ในกรณีที่เป็ นจดหมาย ลายมือที่เขียนจ่าหน้ าซองมักจะไม่เป็ น ระเบียบหรื ออาจสะกดคําผิด ๆ ถูก ๆ หรื อบางทีก็ระบุตําแหน่งและยศของผู้รับไม่ถกู ต้ อง หากตัวเรามีกรณี ขัดแย้ งกับใครควรสงสัยและระมัดระวังวัตถุต้องสงสัยมากเป็ นพิเศษ

ข้ อควรทําเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย 1. เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ให้ ตงสติ ั ้ และรี บออกจากพื ้นที่เสี่ยงทันที ห้ ามแตะต้ องหรื อเคลื่อนย้ ายวัตถุ ต้ องสงสัยโดยเด็ดขาด 2. โทรศัพท์แจ้ งตํารวจที่หมายเลข 191 หรื อโทรศัพท์แจ้ งกลุม่ งานเก็บกู้และตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด ที่ หมายเลข 02-2961946 3. พยายามอยูห่ า่ งวัตถุระเบิดอย่างน้ อย 300 เมตรขึ ้นไป ในทิศทางเหนือลม โดยยึดหลักยิ่งไกลยิ่ง ปลอดภัย 4. หากวัตถุนนเกิ ั ้ ดประกายไฟ หรื อระเบิด ให้ หลบหลังที่กําบังที่แข็งแรง 5. หากอยูภ่ ายในบ้ าน หรื อภายในอาคาร ให้ ปิดเครื่ องปรับอากาศ และสวมเสื ้อผ้ ามิดชิด เพื่อป้องกัน อันตราย 6. หากติดอยูภ่ ายในอาคาร ให้ ใช้ ผ้าชุบนํ ้าอุดช่องประตูเพื่อป้องกันแก๊ สพิษ 7. หากได้ มีการเคลื่อนย้ ายวัตถุต้องสงสัยแล้ ว หรื อเป็ นวัตถุที่เคลื่อนย้ ายได้ ให้ นําไปวางในที่โล่ง เช่น สนามหญ้ าหรื อในที่ร่ม และอย่าให้ วตั ถุหรื อกล่องสัมผัสกับแสงแดดและความร้ อนจัดโดยตรง จากนันให้ ้ ใช้ ยางรถยนต์ครอบไว้ หรื อปิ ดล้ อมด้ วยกระสอบทราย แหล่งข้ อมูล : https://hilight.kapook.com/view/125192


10 ลูกชิน้ หมูเสริมใยอาหารจากกากข้ าวโพด นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ และทีมนักวิจัยสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

ในปัจจุบนั พบว่า

มีการนําข้ าวโพดมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มนํ ้านมข้ าวโพด ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ซึง่ จากกระบวนการแปรรูปเครื่ องดื่มนํ ้านมข้ าวโพด ดังกล่าว จะทํา ให้ มีกากของข้ าวโพดเหลือทิ ้งเป็ นจํานวนมาก นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ และทีมนักวิจยั จากสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้ วย นางสาวสุภคั ชนม์ คลองดี นางสาวบงกชมาศ โสภา และนาย นิพฒ ั น์ ลิ ้มสงวน จึงทําการศึกษาการสกัดใยอาหารจากกากข้ าวโพด ที่เป็ นของเหลือทิ ้งในอุตสาหกรรมแปรรูปนํ ้านมข้ าวโพด เพื่อนําไป ประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ กบั ผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ เพื่อทดแทน ไขมันในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นทางเลือกและเพิ่มมูลค่าให้ กบั วัตถุดิบเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตนํ ้านมข้ าวโพด และพัฒนา คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นเสริ มใยอาหาร ให้ มีคณ ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคมากขึ ้น เพือ่ พัฒนาเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ ผลจากการสกัดผงใยอาหารชนิดละลายนํ ้า จากวัตถุดิบกากข้ าวโพดที่เป็ นของเหลือ จากกระบวนการผลิตนํ ้านม ข้ าวโพด พบว่า ปริ มาณผลผลิตใยอาหารละลายนํ ้าที่สกัดได้ เท่ากับร้ อยละ 5.51 ปริ มาณใยอาหารละลายนํ ้า 18.21 กรัมต่อ 100 กรัมนํ ้าหนักแห้ ง มีความชื ้นเท่ากับร้ อยละ 6.08 มีความสามารถในการอุ้มนํ ้าเท่ากับ 0.59 กรัมต่อกรัมนํ ้าหนักแห้ ง มี ความสามารถในการอุ้มไขมันเท่ากับ 1.31 กรัมต่อกรัมนํ ้าหนักแห้ ง จากนันจึ ้ งได้ ทดลองเติมผงใยอาหารชนิดละลายนํ ้าใน ผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นหมูท่รี ะดับร้ อยละ 0 ร้ อยละ 2.5 และร้ อยละ 5 ศึกษาผลต่อคุณภาพด้ านเนื ้อสัมผัส วัดค่า hardness, gumminess และ chewiness และผลด้ านคุณสมบัติทางรี โอโลยี วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์ ซึง่ พบว่าการเติมผงใยอาหารชนิด ละลายนํ ้าเพิ่มมากขึ ้นจะมีคา่ ความสว่างลดลง ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อคุณลักษณะด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิน่ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า ค่าคะแนนความชอบเฉลีย่ ในทุกแต่ละลักษณะมีคา่ ไม่แตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าการทดแทนไขมันด้ วยผงใยอาหารชนิดละลายนํ ้าที่สกัดได้ จากกากข้ าวโพดนัน้ จะไม่สง่ ผลต่อคุณลักษณะด้ านต่าง ๆ ทางประสาทสัมผัส

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=48443


11 ผลการดําเนินงานและปั ญหาอุปสรรค เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก. สํานักงานเลขานุการ รายการ 1. เงินงบประมาณแผ่ นดิน 2. เงินรายได้ สาํ นักฯ 3. เงินส่ วนกลาง มก. 4. การควบคุมพัสดุ 5. การเช่ าพืน้ ที่

ผลการดําเนินงาน - ครบกําหนดสัญญา - ยกเลิกรายการซํา้ ซ้ อน - ล่ าช้ ากว่ าแผนดําเนินการ - พัสดุเสื่อมสภาพ 408 รายการ - ครบสัญญาเช่ า มีผ้ ูสนใจน้ อย

ปั ญหาอุปสรรค - แจ้ งบริษัท - ปรับรายการเร่ งด่ วน - ติดตามและรายงาน - ขายทอดตลาด - ปรับแผนขยายเวลา

ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย ผลการดําเนินงาน 1. จัดหาคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายและอุปกรณ์ ต่อพ่ วงชุดใหม่ 2. เพิ่ม Zone Firewall 3. ศึกษาเทคโนโลยี IPS/IDS 4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS 5. สํารวจสายไฟเบอร์ ฝังดิน 6. งานเดินสายไฟ

ปั ญหาอุปสรรค - ปรับปรุง Hyperconvergence - (ข้ อที่ 2-6 อยู่ระหว่ างดําเนินการ)

ฝ่ ายระบบสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน 1. แอปพลิเคชัน InsideKU 2. การเชื่อมโยงข้ อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2562 4. ระบบบูรณาการข้ อมูล

ปั ญหาอุปสรรค - (ข้ อที่ 1-4 ดําเนินการเรียบร้ อยแล้ ว)

ฝ่ ายฝึ กอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการดําเนินงาน - เป็ นวิทยากรรับเชิญอบรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 หน่ วยงาน - จัดอบรม จํานวน 3 หลักสูตร - จัดโครงการ Digital Day จํานวน 1 ครัง้ - จัดโครงการ Trend Talk จํานวน 1 ครัง้ - ปรับปรุงเว็บ KU และเว็บอื่น ๆ - ถ่ ายภาพ บันทึกวิดีโอ และตัดต่ อวิดีโอ - จัดทํา Ku eMagazine - จัดทําสื่อ OCS Channel - ประสานงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มก. - อบรมทดสอบการใช้ งานระบบบูรณาการ มก. - ประชุมคณะทํางาน TOR ประจําปี 2561-62

ฝ่ ายบริการสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน - งาน HELPDESK ตอบปั ญหาผ่ านเฟซบุ๊ก จํานวน 131 คน และทางโทรศัพท์ จํานวน 136 คน ผู้ใช้ บริการห้ องศึกษากลุ่มย่ อย จํานวน 13,653 คน - สถิติโปรแกรมป้ องกันไวรัส จํานวน 8,823 เครื่อง - สถิติการยืมเครื่องโน้ ตบุ๊ค จํานวน 74 เครื่อง - สถิติการบริการถ่ ายรูปติดบัตร จํานวน 1,999 คน

แหล่ งข้ อมูล : สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทําโดย : งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ ายฝึ กอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


12

“ไปรษณียบัตรรุนแรกในรัชกาลที่ 10”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยได้ เผยแพร่ขา่ วการจัดทําไปรษณียบัตรรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ า เจ้ าอยูห่ วั โดยไปรษณียบัตรรุ่นแรกนี ้ เป็ นชนิดราคา 2 บาท มีด้วยกัน 2 แบบ แบบแรกพิมพ์ภาพตราไปรษณี ยากรพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ส่วนแบบที่สอง เป็ นภาพตราไปรษณียากรศาลาไทย ซึง่ จะจัดพิมพ์ 2 ล้ าน และ 8 ล้ านแผ่น ตามลําดับ พิมพ์ด้วยระบบลิโธกราฟี่ สีส้มแดง ภาพแสตมป์ ทังสองมาจากแสตมป์ ้ ทัว่ ไปที่ เคยจัดสร้ างมาแล้ ว แหล่งข้ อมูล : https://hilight.kapook.com/view/191683