KU e-Magazine: กรกฎาคม 2563

Page 1


Editor’s Talk

Content

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เป็ นพระมหากษัตริ ย์ไทย รัชกาล ที่ 10 แห่งราชวงศ์จกั รี เป็ นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่ นัง่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั พระราชพิธีสมโภชเดือน และขึ ้นพระอู่ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2495 โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็ นประธานเจริ ญพระ พุทธมนต์วนั ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495 เมื่อพระองค์ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 20 พรรษา และทรงบรรลุนิติภาวะ แล้ ว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการตังการ ้ พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้า วชิราลงกรณ ให้ ทรงดารงพระราชอิสริ ยยศขึ ้นเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม พระราชวังดุสติ ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารมีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยได้ ทรงพยายาม หาโอกาสในวันหยุด เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และทรงเยี่ยมพระเถระ ชันผู ้ ้ ใหญ่ ทรงสนทนาศึกษาธรรมะคาสัง่ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ผนวชใน วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 15.37 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธี ราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และมีพระราช โองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ สถาปนาขึ ้นเป็ นสมเด็จพระราชินี พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ ตงการพระราชพิ ั้ ธี บรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระ สุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สนิ ทรมหาวชิราลง กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสริ ิ สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั " และมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

July 2020

แหล่งข้ อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 Care & Share : 3-5 - หาไม่เจอ - Download App on Mobile - Google Classroom เครื่ องมือช่วยในการ จัดการเรี ยนการสอน

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

6

- มก. เลื่อนเปิ ดภาคการศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2563 - แบบสารวจความต้ องการความช่วยเหลือของนิสติ มก. สาหรับนิสติ ชันปี ้ ที่ 1 (KU80) ทุกวิทยาเขต

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- สบค. เปิ ดบริ การ HELPDESK - สบค. เปิ ดให้ บริ การห้ องอบรม/สัมมนา ตามมาตรการ ป้องกันโรค COVID-19 - ใบรับรอง Root CA ของ AddTrust หมดอายุ - สบค. แจ้ งสมาชิกเครื อข่ายนนทรี โปรดระมัดระวัง สแปมเมล์ - สบค. จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “จินตนาการสูก่ าร สร้ างสรรค์นวัตกรรม” - สบค. จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “ทาไมเราต้ องเรี ยน Coding” - สบค. จัดสัมมาทิฐิ เรื่ อง “ปรับการทางานหลังวิกฤติ โควิด-19 และการแนะนาระบบ Kasetsart University Digital Identity”

KNOWLEDGE :

9

- เผย 6 ข้ อ การชาร์ จโทรศัพท์มือถือ

เกษตรนวัตกรรม :

10

- เตาย่างกึ่งอบไร้ ควัน KU เวอร์ ชนั่ ล่าสุด เครื่ องมือสร้ างอาชีพที่ยงั่ ยืน

InfoGraphic :

11

- หุน่ ยนต์โรยละอองฆ่าเชื ้อ

พระราชกรณียกิจ :

12

- น ้าพระราชหฤทัยดัง่ สายธารา ปกป้องปวงประชา พ้ นภัยโควิด-19 ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นาประเสริฐชัย ผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ รองผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง รองผู้อานวยการสานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

หาไม่ เจอ กล่อง Junk Mail จะรวบรวมอีเมลที่เข้ าข่ายว่าเป็ นอีเมลต้ องสงสัย โดยหากผู้ใช้ งานไม่ได้ รับอีเมลจากกล่อง INBOX สามารถตรวจสอบจากกล่อง Junk Mail ได้ และควรลบอีเมลที่เป็ น Junk ออกจากระบบสม่าเสมอเพื่อลดปริมาณจดหมาย ขยะในระบบ และเพื่อเพิ่มพื ้นที่การใช้ งานของตนเอง

Download App on Mobile การติดตังแอพพลิ ้ เคชัน่ บนอุปกรณ์พกพา ผู้ใช้ ต้องอ่านเงื่อนไขในการใช้ งานให้ รอบคอบ เพราะแอพพลิเคชัน่ ส่วน ใหญ่จะมีการขอเข้ าถึงข้ อมูลจากอุปกรณ์แลกกับการใช้ งาน ผู้ใช้ จงึ ต้ องทาความเข้ าใจในเงื่อนไขการใช้ งาน และพิจารณา ให้ รอบคอบว่าการอนุญาตนันจะส่ ้ งผลกระทบอย่างไรบ้ าง อาจเป็ นเพียงแค่ความราคาญจากโฆษณาแฝง หรื ออาจเป็ น อันตรายจากการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวผู้ใช้ ก็ได้ ดังนันจึ ้ งควรติดตังแอพพลิ ้ เคชัน่ เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็ นและมาจากแหล่งที่ น่าเชื่อถือเท่านัน้

แหล่งข้ อมูล : https://info.ku.ac.th/


3

Google Classroom เครื่องมือช่ วยในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Google จัดโครงการ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนให้ นิสติ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนาเครื่ องมือไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการเรี ยน การสอน และการปฏิบตั ิงานได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ภายใต้ โดเมน ku.th สามารถตรวจสอบข้ อมูลบัญชีผ้ ใู ช้ ได้ ที่ https://accounts.ku.ac.th Google Classroom

เป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกด้ านการศึกษา ช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถบริ หารจัดการการ เรี ยนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ได้ อย่างง่ายดาย ดังนี ้ 1. เพิ่มผู้เรี ยนเข้ าห้ องเรี ยนด้ วยรหัส หรื อการเชิญด้ วยอีเมลได้ จานวน 1,000 คน 2. มีผ้ รู ่วมสอนได้ จานวน 20 คน 3. วางสือ่ การสอนได้ หลากหลายรูปแบบ 4. ปรับแต่งงานที่มอบหมาย ใส่วนั ที่ และเวลาครบกาหนดส่งงาน (Due Date) และสร้ างเกณฑ์การประเมินชิ ้นงาน ด้ วย (Rubrics) 5. เตรี ยมการสอนล่วงหน้ า กาหนดเวลาให้ โพสต์แสดงในชันเรี ้ ยนในวันเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ (Schedule) 6. เก็บทรัพยากรไว้ ในที่เดียว 7. จัดระเบียบให้ ผ้ สู อน ผู้เรี ยน และชันเรี ้ ยน เรี ยงลาดับหัวข้ อตามแผนการสอน 8. ให้ คะแนนได้ งา่ ยและเร็ ว ตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว (Private Comment) หรือ ความคิดเห็นในชันเรี ้ ยน (Class Comments) 9. ส่งออกคะแนนงานทังหมดเป็ ้ น Google Sheet หรื อ CSV ศึกษาการใช้ งาน Google Classroom ได้ ที่เว็บไซต์ https://ku.ac.th/wlh

แหล่งข้ อมูล : https://ku.ac.th/wlh


6

มก. เลื่อนเปิ ดภาคการศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2563

แบบสารวจความต้ องการความช่ วยเหลือของนิสิต มก. สาหรับนิสิตชัน้ ปี ที่ 1 (KU80) ทุกวิทยาเขต

แหล่ งข้ อมูล : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1


7 สบค. แจ้ งเปิ ดให้ บริการ HELPDESK สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ งเปิ ดทาการจุดบริ การ HELPDESK ณ อาคารสานัก บริ การคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 ตังแต่ ้ วนั จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. สาหรับการติดต่อนอกเวลาราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ติดต่อ ONLINE HELPDESK โดยสามารถติดต่อเราได้ ตามช่องทาง ดังนี ้ FB Inbox: m.me/ocs.ku ส่งอีเมลได้ ที่ helpdesk@ku.ac.th ค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรื อแจ้ งปั ญหา สอบถามการใช้ งาน ได้ ที่ https://itsupport.ku.ac.th/ ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-562-0951-6 ต่อ 622541-43

สบค. เปิ ดให้ บริการห้ องอบรม/สัมมนา ตามมาตรการป้ องกันโรค COVID-19 สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ จดั เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเปิ ดให้ บริ การห้ องอบรม/ สัมมนา ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 โดยทาความสะอาดห้ องก่อนและหลังการใช้ บริ การด้ วยน ้ายาฆ่าเชือ้ ที่มี ส่วนผสมแอลกอฮอลล์ 70% ทาความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 2 ชัว่ โมง จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ประจาห้ องอบรม เพื่อขอ ความร่วมมือสวมหน้ ากากอนามัย หรื อหน้ ากากผ้ า และจัดทาป้ายแสดงความพร้ อมของห้ องอบรมที่รับรองว่าผ่านการทา ความสะอาดตามมาตรฐานเรี ยบร้ อยแล้ ว หน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ ้ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อจองใช้ บริ การห้ องอบรม/สัมมนา ได้ ที่ งานกิจการพิเศษ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622509, 622525-26 หรื อติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0819360820 และ 0868411265 Inbox FB. ได้ ที่ m.me/OCSseminar.rooms e-Mail: roombooking-ocs@ku.ac.th

ใบรั บรอง Root CA ของ AddTrust หมดอายุ เนื่องจากใบรับรอง Root CA ของ AddTrust ถึงกาหนดหมดอายุ และได้ ปรับเป็ น sha2 ที่มีความปลอดภัยมากกว่า sha1 ส่งผลให้ ใบรับรองของมหาวิทยาลัยที่ cross-sign กับทาง AddTrust เช่น ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo ขึ ้นข้ อความไม่ปลอดภัย ผลกระทบ : เว็บไซต์ที่ใช้ ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo ที่มีระบบปฏิบตั ิการเก่าจะแสดงข้ อความ ไม่ ปลอดภัยและใช้ งานบางบริ การไม่ได้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่าย ที่ใช้ browser เก่าอาจจะแสดงข้ อความไม่ปลอดภัยใน เว็บไซต์ที่ใช้ งาน sha2 การแก้ ไข ผู้ดแู ลระบบทีใ่ ช้ ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo ต้ องปรับปรุงระบบปฏิบตั ิการให้ เป็ นรุ่ นใหม่ และ เปลีย่ น intermidaite เป็ น sha2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่ายที่ใช้ browser เก่า ต้ องปรับปรุง browser ให้ เป็ นรุ่นใหม่ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 สบค. แจ้ งสมาชิกเครื อข่ ายนนทรี โปรดระมัดระวังสแปมเมล์ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้ งเตือน ให้ สมาชิกเครื อข่ายนนทรี ทกุ ท่านทราบว่า ขณะนี ้ ได้ มีสแปมเมล์ Subject : เปลีย่ นรหัสผ่านสาเร็ จแล้ ว โดยการแจ้ งสมาชิกว่ารหัสผ่านของท่านเพิ่งถูกเปลี่ยนหรื อคนอื่นได้ เข้ า สูร่ ะบบ และให้ ไปเปลีย่ นรหัสผ่านพร้ อมกับแจ้ ง Link Website ปลอม สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ดาเนินการปิ ดกันเรี ้ ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ผ้ ใู ช้ งาน "อย่าหลงเชื่อ และทาตาม"

สบค. จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “จินตนาการสู่การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม” เมื่อวันพุธที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. สานักบริ การคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “จินตนาการสูก่ ารสร้ างสรรค์ นวัตกรรม” วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่ รวรรณ ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ ยมสง่า Link การเข้ าร่วมประชุม : https://bit.ly/2Y4pwYV

สบค. จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “ทาไมเราต้ องเรี ยน Coding” เมื่อวันพุธที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. สานักบริ การคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่ อง “ทาไมเราต้ องเรี ยน Coding” วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่ รวรรณ ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ ยมสง่า Link การเข้ าร่วมประชุม : bit.ly/openKUOnline

สบค. จัดสัมมาทิฐิ เรื่ อง “ปรั บการทางานหลังวิกฤติ โควิด-19 และการแนะนาระบบ Kasetsart University Digital Identity” เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30-12.00 น. สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด สัมมาทิฐิ เรื่ อง “ปรับการทางานหลังวิกฤติโควิด-19 และการแนะนาระบบ Kasetsart University Digital Identity” วิทยากรโดย รศ.ดร.สมชาย นาประเสริ ฐชัย ผู้อานวยการสานักบริ การคอมพิวเตอร์ และคุณมหาราช ทศศะ หัวหน้ าฝ่ าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย ณ ห้ อง 510 ชัน้ 5 อาคารสานักบริ การคอมพิวเตอร์ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 เผย 6 ข้ อ การชาร์ จโทรศัพท์ มือถือ โทรศัพท์มือถือในปั จจุบนั จัดได้ วา่ เป็ นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในชีวิตประจาวัน พูดได้ วา่ ถ้ าวันไหน ลืมโทรศัพท์มือถือ เราจะรู้สกึ ว่าชีวิตของเราขาดอะไรไปซะอย่าง ดังนันสิ ้ ง่ ที่เราควรให้ ความใส่ใจด้ วยก็คือแบตเตอรี่ เพื่อ เป็ นการยืดอายุการใช้ งาน และเวลาในการหมดของแบตเตอรี่ โดยเฉพาะ 6 ข้ อห้ ามต่อไปนี ้ ถ้ าคุณอยากให้ แบตเตอรี่ ไม่ เสือ่ มไวไปกว่าเวลาอันควร ต้ องห้ ามทาอย่างเด็ดขาด จะมีข้อห้ ามอะไรบ้ างนันเราไปดู ้ กนั เลยดีกว่า 1. หากแบตเตอรี่ เหลือประมาณ 50% ก็ควรทาการชาร์ จแบตเตอรี่ ได้ แล้ ว ไม่ควรปล่อยให้ แบตเตอรี่ เหลือจนกระทัง่ เป็ น 0% เพราะจะยิ่งทาให้ แบตเตอรี่ เสือ่ มเร็ วยิ่งขึ ้น 2. อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็ม 100% เพราะจะยิง่ ทาให้ แบตเตอรี่ ยิ่งเสือ่ มเร็ วยิ่งขึ ้น ควรชาร์ จให้ ได้ ประมาณ 94% ก็เพียงพอแล้ ว 3. ไม่ควรชาร์ จแบตเตอรี่ทิ ้งไว้ ข้ามคืน การกระทาแบบนี ้ถ้ าแบตเตอรี่ เหลือน้ อยมาก ๆ จะส่งผลให้ ตวั เครื่ องของ โทรศัพท์มือถือร้ อน ถ้ าต้ องการชาร์ จแบตเตอรี่ ให้ เต็ม 100% ขอแนะนาว่าควรทาเดือนละครัง้ ก็พอ 4. เมื่อชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ ว ควรดึงสายชาร์ จออก เพราะการปล่อยสายชาร์ จทิ ้งไว้ อาจเกิดแรงดันสูงได้ 5. สายชาร์ จแบตเตอรี่ ก็มีสว่ นสาคัญ ไม่ควรใช้ สายชาร์ จแบตเตอรี่ ปะปนกัน ถ้ าโทรศัพท์มือถือเป็ นคนละรุ่น คนละ ยี่ห้อ เพราะโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายจะตังค่ ้ าต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับแต่ละรุ่นอยูแ่ ล้ ว 6. อย่าปล่อยให้ โทรศัพท์มือถือร้ อน ถ้ าหากโทรศัพท์มือถือร้ อนขณะชาร์ จแบตเตอรี่ ควรปลดสายชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อน จนกว่าโทรศัพท์มือถือจะเย็นลง แล้ วค่อยนาไปชาร์ จแบตเตอรี่ ใหม่ และวิธีการสาหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า ที่เมื่อเราซื ้อมาใหม่ก็มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทิ ้งไว้ หรื อที่ เรี ยกว่าการกระตุ้นแบตเตอรี่ แต่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในปั จจุบนั จะมาพร้ อมกับแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน จึงไม่จาเป็ นที่ จะต้ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทิ ้งไว้ นานหลายชัว่ โมง เพราะคุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่ ลเิ ธียมไอออนคือ ชาร์ จแบตเตอรี่ ได้ เร็ ว ตังแต่ ้ 0-80% เพื่อให้ เราสามารถนาโทรศัพท์มือถือไปใช้ งานได้ อย่างทันท่วงทีในชัว่ โมงเร่งด่วน และการชาร์ จแบตเตอรี่ หลังจาก 80% จะเป็ นการชาร์ จแบตเตอรี่ แบบช้ า เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ และเมื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เต็ม 100% โทรศัพท์มือถือ รุ่นใหม่ ๆ ก็จะตัดไฟอัตโนมัติ เราจึงไม่จาเป็ นที่จะต้ องชาร์ จแบตเตอรี่ ทิ ้งไว้ ทงคื ั ้ นเหมือนที่ เคยทามาในสมัยก่อนอีกต่อไป

แหล่งข้ อมูล : https://board.postjung.com/1222205


10

แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/photos/a.465733816812292/3315443078508004/?type=3&theater


11

แหล่ งข้ อมูล : https://web.facebook.com/KasetsartUniversity/?epa=SEARCH_BOX


12

“น้ำพระรำชหฤทัย ดั่งสำยธำรำ ปกป้องปวงประชำพ้นภัยโควิด-19” พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน “ห้ องตรวจหาเชื ้อ” ซึง่ เป็ น 1 ใน “โครงการเครื่ องช่วยหายใจและเครื่ องมือแพทย์พระราชทาน” ทีไ่ ด้ พระราชทาน พระราชทรัพย์ให้ เอสซีจีดาเนินการก่อสร้ างให้ 20 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ยัง ความปลื ้มปี ติแก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ต่างรู้สกึ สานึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ เป็ นล้ นพ้ น ทังนี ้ ้ โรงพยาบาล 20 แห่งทัว่ ประเทศ ที่ได้ รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้ องตรวจหาเชื ้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ตามภาค ต่าง ๆ ดังนี ้ ภาคเหนือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี ภาคกลาง โรงพยาบาล นครปฐม จ.นครปฐม สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี สถาบันบาราศนราดูร จ.นนทบุรี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ โรงพยาบาลตารวจ กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว จ.สระแก้ ว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรี ราชา จ.ชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ กรมแพทย์ ทหารเรื อ จ.ชลบุรี ภาคตะวันตก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี และภาคใต้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี จ.สุราษฎร์ ธานี โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ จ.สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868295686987288&id=536077073542486