KU e-Magazine: January 2019

Page 1

ว ันเด็กแห่งชาติ คําขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2562

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่ วมพัฒนาชาติ” พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี

January 2019 issue ฉบับเดือนมกราคม


Content งานวันเด็กแห่งชาติจดั ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เมื่อวันจันทร์ แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคําเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยมุง่ หวังให้ ประชาชนเห็น ความสําคัญ และความต้ องการของเด็ก รวมทังเป็ ้ นการกระตุ้นให้ เด็กตระหนัก ถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้ เด็กมีสว่ นร่วมในสังคม เตรี ยมพร้ อมให้ ตนเองเป็ นกําลังของชาติ รัฐบาลจัดให้ มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ ้นมา เพือ่ ทําหน้ าที่ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังในส่ ้ วนของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน โดยได้ มีการกําหนดให้ มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทงในส่ ั ้ วนกลางและ ส่วนภูมิภาค โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ เด็กทัว่ ประเทศ ทังในระบบโรงเรี ้ ยนและ นอกระบบโรงเรี ยน ได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่ ความ รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ที่มีตอ่ ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทังให้ ้ แต่ละคนมีความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข งานวันเด็กแห่งชาติจดั ขึ ้นทุกปี ในวันจันทร์ แรกของเดือนตุลาคม ถึงปี พ.ศ. 2506 และในปี พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ ทนั จึงได้ เริ่ มจัดอีก ครัง้ ในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลีย่ นเป็ นวันเสาร์ ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจาก เห็นว่าเป็ นช่วงหมดฤดูฝนและเป็ นวันหยุดราชการ โดยคําขวัญวันเด็กเป็ นคําขวัญที่นายกรัฐมนตรี มอบให้ เด็กไทย เนื่องใน โอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคําขวัญวันเด็กมีขึ ้นครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบลู สงคราม ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า "จงบําเพ็ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นและส่วนรวม“ ตังแต่ ้ ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึง่ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ ให้ คณ ุ ค่าความสําคัญของเด็ก จึง มอบคําขวัญให้ เป็ นข้ อคติเตือนใจสําหรับเด็กปี ละ 1 คําขวัญ (ก่อนถึงวันเด็ก แห่งชาติ) โดยนายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อมาจึงได้ ถือเป็ นธรรมเนียมสืบเนื่องมา จนถึงปั จจุบนั ส่วนคําขวัญวันเด็กในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ พลเอกประยุทธ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ มอบให้ แก่เด็กไทยคือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา ชาติ” แหล่งข้ อมูล : https://www.sanook.com/campus/929712

January 2019 ฉบับเดือนมกราคม 2562 Care & Share :

3-4

ข่ าวและกิจกรรมต่ าง ๆ ของ มก. :

5-6

KNOWLEDGE :

7

เกษตรนวัตกรรม

8

InfoGraphic :

9

- การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้ วยสื่อ และเครื่ องมือดิจิทลั

- การประชุมวิชาการ Data Science Forum ครัง้ ที่ 2 - งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2562

- 9 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศที่มีฝ่ นุ ละออง ขนาดเล็ก

- เห็ดกินได้ ในป่ าธรรมชาติ

- 9 เทรนด์ในการออกแบบเว็บไซต์ปี 2019

หลักการทรงงาน :

- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (ข้ อ 23. รู้ -รัก-สามัคคี)

10

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่ อง “การเปลี่ยนผ่ านการศึกษาด้ วยสื่อและเครื่ องมือดิจทิ ลั ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่ อง “การเปลีย่ นผ่านการศึกษาด้ วยสือ่ และเครื่ องมือดิจิทลั ” ณ ห้ อง 408 ชัน้ 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี ้ หัวข้ อ “Education 4.0” วิทยากรโดย รศ.ดร.พร้ อมพิไล บัวสุวรรณ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ กล่าวถึงปิ รามิดแห่งการเรี ยนรู้ (The Learning Piramid) คือการแสดงให้ เห็นถึง ประสิทธิภาพในการเรี ยนรูปแบบต่าง ๆ เราได้ เรี ยนอะไรมากมายในชีวิต แต่คณ ุ เคยสงสัยไหมว่าทําไมมันจึงได้ ผลต่าง ๆ คําตอบก็คือวิธีในการเรี ยนนันแตกต่ ้ างกัน ซึง่ การเรี ยนแบบนัง่ ฟังบรรยายนันพบว่ ้ าผลทีไ่ ด้ รับนันน้ ้ อยกว่า 10% ส่วน การเรี ยนโดยการอ่านนันจะได้ ้ ผลอยูป่ ระมาณ 10% และการเรี ยนที่ได้ ผลเพิ่มมากขึ ้นมาคือการเรี ยนแบบการฟั งและดู วิดีทศั น์ประมาณ 20% โดยการเรี ยนแบบเห็นตัวอย่างจริ งนันเป็ ้ นการเรี ยนที่มีประสิธิภาพเพิ่มขึ ้นมาถึง 30% ส่วนการ เรี ยนที่ได้ ผลเพิ่มขึ ้นมาคือการเรี ยนแบบพูดคุยและแบ่งปั นความคิดเห็น ได้ ผลมากถึง 50% ส่วนการปฏิบตั ิลงมือทําจริง การเรี ยนเช่นนี ้ทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลองทําจริ ง มันได้ ผลมากถึง 75% และหากคุณสามารถใช้ ความรู้ที่มีไปสอนคนอื่น ๆ ได้ นัน่ หมายถึงคุณได้ เรี ยนรู้สงิ่ นันกั ้ บคุณมากถึง 90% อาจารย์ในอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้ องเรี ยนรู้เทคโนโลยี เพิ่มขึ ้น สามารถปรับเปลีย่ นการเรี ยนการสอนแบบเดิม อาจารย์ต้องใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อให้ นิสติ สามารถแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และนิสติ ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมได้ ด้วยตนเอง โดยที่อาจารย์เป็ นที่ปรึกษาของนิสติ


4 หัวข้ อ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรี ยนรู้ด้วยระบบดิจิทลั ” วิทยากรโดย Mr. Nick Hutton Regional Director, D2L Asia Pte.Ltd. ท่านวิทยากรเป็ นหนึง่ ในผู้ก่อตัง้ Online University เป็ น แห่งแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังยั ้ งมีประสบการณ์ในการบริ หาร Digital Education และปั จจุบนั ท่าน ้ าง ๆ ใน ยังเป็ นผู้อํานวยการภาคพื ้นเอเชียของบริ ษัท D2L ประเทศแคนาดา ท่านได้ กล่าวถึงกระบวนการและขันตอนต่ การพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในเรื่ องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้ วยระบบดิจิทลั หัวข้ อ “การสร้ างเนื ้อหา (Content) และสือ่ (Media) บน Digital Platforms” วิทยากรโดยคุณวิทยา มิตร ศรัทธา กรรมการผู้จดั การบริ ษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากัด ได้ กล่าวว่า ถ้ าหากทุกคนต้ องการความสําเร็ จในงานต่าง ๆ แล้ ว พวกเราทุกคนก็จะต้ องสร้ างความร่วมมือที่เป็ นความรู้ทางการศึกษาจากกลุม่ เล็ก ๆ ไปสูก่ ลุม่ การศึกษาในระดับที่ สูงขึ ้นไป โดยใช้ วิทยาการทางด้ านการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ที่สามารถสร้ างการเรี ยนรู้ทงทางด้ ั้ านเนื ้อหาและสือ่ บน Digital Platforms ได้ หัวข้ อ “สาธิตระบบการใช้ World Class digital Platforms เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากรและการ จัดการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัย” วิทยากรโดย Mr. Moses Lim Senior Solutions Engineer, D2L Asia Pte.Ltd. ได้ กล่าวเกี่ยวกับการใช้ โทรศัพท์มือถือเพื่อสร้ างสิง่ ต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการเรี ยนการสอน โดย อาจารย์และนิสติ สามารถนําไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยได้ หลังจากการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “การเปลีย่ นผ่านการศึกษาด้ วยสือ่ และเครื่ องมือดิจิทลั ” ได้ เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ มอบกระเช้ าผลไม้ แก่ทา่ นวิทยากรทัง้ 4 ท่าน พร้ อมกับกล่าวคําขอบคุณที่เป็ นเกียรติในการบรรยายพิเศษ และถ่ายภาพร่วมกันเป็ นที่ระลึก รวมทังผู ้ ้ อํานวยการสํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ ยังได้ นําผู้เข้ าสัมมนาทางวิชาการฯ ทุกท่านเข้ าชมบูธนิทรรศการของบริ ษัท D2L อีกด้ วย


5

การประชุมวิชาการ Data Science Forum ครั้งที่ 2


6

งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภายใต้ หวั ข้ อ “เกษตรศาสตร์ นําไทย นวัตกรรมก้ าวไกล ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้ การประกวดวาดภาพ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งนํ ้า” ประเภททีม 3 คน ระดับอนุบาล แข่งขันวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-9.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดการแข่งขันจัดตู้ปลาทองระดับประถมศึกษา การแข่งขันจัดตู้ปลาหมอสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และการแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้ นํ ้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับจํานวน 20 ทีม ๆ ละ 3 คน แข่งขัน วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-13.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารรายละเอียดการจัดตู้ปลา เวลา 13.00-16.00 น. จัดตู้ปลา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น แข่งขันวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเข้ าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเข้ าแข่งขัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดกล้ วยไม้ ตดั ดอก หมวดที่ 1 กล้ วยไม้ ตดั ดอก 5 ช่อ หมวดที่ 2 พวงมาลัยดอกกล้ วยไม้ หมวดที่ 3 การจัดดอกกล้ วยไม้ ในภาชนะ หมวดที่ 4 การจัดช่อดอกกล้ วยไม้ รับสิง่ ประกวดวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ตัดสินการประกวด เวลา 13.00-16.00 น. พิธีมอบรางวัล เวลา 16.30 น. ณ โถงชัน้ 1 อาคารวชิรา นุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดกล้ วยไม้ ในงานเกษตรแฟร์ สิง่ ประกวดจะถูกแบ่งประเภทตามสกุลเป็ นหลัก เช่น แวนด้ า คัทลียา หวาย ช้ าง รองเท้ านารี ฟาแลนน๊ อฟซีส ออนซีเดียม ส่งสิง่ ประกวด วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.0012.00 น. ตัดสินเวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดไม้ ประดับ แก้ วกาญจนา 9 ประเภท ดราซีนา่ 12 ประเภท แอนธูเรี่ ยม (หน้ าวัวใบ) 6 ประเภท ส่งสิง่ ประกวด วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริ เวณหน้ าอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดผลไม้ จํานวน 18 ประเภท ได้ แก่ ขนุน ชมพูพ่ นั ธุ์ทบั ทิมจันท์ ฝรั่งพันธุ์กิมจู ฝรั่งมีเมล็ดไม่จํากัดพันธุ์ กล้ วยหอมทอง กล้ วยไข่ กล้ วยนํ ้าว้ า มะม่วงผลสุกไม่จํากัดพันธุ์ มะม่วงผลดิบไม่จํากัดพันธุ์ มะละกอผลสุกไม่จํากัด พันธุ์ ละมุดผลสุกพร้ อมรับประทาน ส้ มโอเนื ้อสีชมพู/แดงมีขวติ ั ้ ด ส้ มโอเนื ้อสีขาว/เหลืองมีขวติ ั ้ ด ส้ มเปลือกล่อนมีขวติ ั้ ด ส้ มแก้ วผลโตมีขวติ ั ้ ด องุ่นพันธุ์ไวท์มาละกามีช่อติดกิ่ง องุ่นไร้ เมล็ดมีช่อติดกิ่ง และมะพร้ าวนํ ้าหอม รับสิง่ ประกวดวัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ตัดสินการประกวด เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญ ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


7

9 เทคนิคอยู่อย่ างไรกับอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก แหล่งข้ อมูล : https://www.sanook.com/health/13989 จริ ง ๆ แล้ วค่าฝุ่ นละอองในประเทศไทยก็เกิดขึ ้นเรื่ อย ๆ อยูแ่ ล้ วโดยเฉพาะภาคเหนือซึง่ มีทงฝุ่ ั ้ นและควัน แต่สาํ หรับ สภาพอากาศที่เกิดขึ ้นในกรุงเทพและปริ มณฑลนี ้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาป่ า การเผาขยะ การเผาให้ ที่โล่ง การ เพิ่มพื ้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ ้นของจํานวนรถยนต์ แม้ แต่การประกอบอาหารที่ใช้ เตาถ่านก็ทําให้ ฝนุ่ ละออง เหล่านี ้เพิ่มขึ ้น ประกอบกับสภาพอากาศในปี นี ้ค่อนข้ างนิ่ง จึงทําให้ ฝนุ่ อยูใ่ นที่แคบ ๆ ไม่มกี ารไหลเวียนระบายไปที่อื่น จึง ทําให้ คา่ ฝุ่ นละอองที่เกินมาตรฐานในปี นี ้เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และอยูก่ บั เรานานกว่าปี ก่อน ๆ ดังนัน้ เมื่อไรก็ตามที่มีพบ เห็นฝุ่ นละอองที่มีลกั ษณะคล้ ายหมอกควัน หรื อมีการแจ้ งเตือนจากกรมอุตนุ ิยมวิทยา ควรปฏิบตั ิตวั ดังต่อไปนี ้ 1. ลดหรื อหลีกเลีย่ งเวลาที่อยูก่ ลางแจ้ งในบริ เวณที่มลพิษค่าอากาศอยูร่ ะดับไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะริ มถนนใหญ่ ที่มีการก่อสร้ างมาก 2. หากหลีกเลีย่ งไม่ได้ ใส่หน้ ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่ นขนาดเล็กกว่า “0.3 ไมครอน” ได้ เช่น N95, P100 3. หลีกเลีย่ งหรื อลดจํานวนชัว่ โมงการออกกําลังกายกลางแจ้ งในบริ เวณมลพิษอากาศไม่ปลอดภัย 4. เมื่ออยูใ่ นอาคาร ควรปิ ดประตูหน้ าต่างให้ เรี ยบร้ อย และหมัน่ ทําความสะอาดบ้ านทุกวัน 5. เมื่ออยูใ่ นอาคาร หลีกเลีย่ งการจุดเทียน ตะเกียงในอาคาร เพื่อลดการเผาไหม้ ในอาคาร 6. หลีกเลีย่ งการออกกําลังกาย หรื อทํางานนานกว่า 12 ชัว่ โมง ในที่โล่งแจ้ ง 7. หากต้ องการออกกําลังกายจริ ง ๆ ขอแนะนําให้ เปลีย่ นประเภทของการออกกําลังกายกลางแจ้ งเป็ นประเภททีใ่ ช้ พลังงานน้ อยลง เช่น จากที่เคยวิง่ แบบจอกกิ ้งก็ให้ เปลีย่ นเป็ นเดินช้ า ๆ แทน โดยกลุม่ คนที่ต้องระวังเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ผู้มี โรคประจําตัว เช่น กลุม่ ผู้ป่วยที่เป็ นโรคหืด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน รวมถึงกลุม่ ผู้สงู อายุ และ เด็ก ทังสองกลุ ้ ม่ นี ้จําเป็ นต้ องระมัดระวัง และไม่ควรออกนอกอาคาร หรื อการอยูก่ ลางแจ้ ง ควรหลีกเลีย่ งดีที่สดุ หาก จําเป็ นควรสวมหน้ ากากอนามัยป้องกันโรค แต่หากในกลุม่ ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ ฯลฯ กลุม่ นี ้ไม่ควรออกช่วงที่ทางกรม ควบคุมมลพิษประกาศเตือนจะดีที่สดุ แต่หากต้ องออกไปและรู้สกึ ว่าไม่สบายตัว รู้สกึ แน่นหน้ าอก หายใจไม่สะดวก ต้ อง รี บไปโรงพยาบาลทันที เพราะมีความเสีย่ งโรคกําเริ บได้ 8. ลดการใช้ รถยนต์ และการเผาขยะ 9. ถ้ ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้ าอก วิงเวียนศีรษะ หรื อหมดสติ ให้ รีบไปตรวจรักษาที่ สถานพยาบาลโดยเร็ ว การสวมใส่หน้ ากากอนามัย ต้ องเลือกที่มีคณ ุ ภาพ ที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กได้ อย่างหน้ ากากที่ระบุวา่ N95 แต่ด้วยหน้ ากากชนิดนี ้อาจทําให้ หลายคนสวมใส่แล้ วรู้สกึ อึดอัด ก็อาจเลือกหน้ ากากแบบอื่น แต่ต้องมีคณ ุ สมบัติ กรองฝุ่ นได้ เยอะพอสมควร ให้ เป็ นแบบคาร์ บอนก็ได้ หรื อหากไม่มีจริ ง ๆ ใช้ ผ้าพัน เหมือนอย่างคนงานก่อสร้ างมักใช้ ผ้ าขาวม้ าก็ได้ เช่นกัน หรื อใส่หน้ ากากอนามัยสองชันก็ ้ ยงั ดี


8

เห็ดกินได้ ในป่ าธรรมชาติ ดร.ธารรั ตน์ แก้ วกระจ่ าง เห็ดมีความสําคัญในการย่อยสลายอินทรี ยสารให้ เป็ นแร่ธาตุ นอกจากประโยชน์ที่เห็ดมีตอ่ ระบบนิเวศแล้ ว เห็ดป่ า หลายชนิดยังเป็ นเห็ดที่กินได้ และบางชนิดมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง ปั จจัยแวดล้ อมหลายปั จจัยยังทีม่ ีอิทธิพลต่อปริ มาณ การเกิดของเห็ด ทําให้ ไม่สามารถคาดการณ์ปริ มาณของเห็ดในแต่ละปี ได้ ดร.ธารรัตน์ แก้ วกระจ่าง ภาควิชาชีววิทยาป่ า ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ ทําการทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้ และ ศึกษาปั จจัยแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลของเห็ดกินได้ ในป่ าธรรมชาติ จากการสํารวจเห็ดกินได้ ในป่ าเต็งรังและป่ าดิบ แล้ งบริ เวณสถานีวิจยั สิง่ แวดล้ อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ในช่วงเดือนมิถนุ ายน – ตุลาคม พ.ศ. 2560 พบเห็ดกินได้ ทังหมด ้ 32 ชนิด โดยพบเห็ดกินได้ ในป่ าเต็งรังมีคา่ ดัชนีความหลากชนิด 29 ชนิด สูงกว่าป่ าดิบแล้ ง 16 ชนิด

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้ และศึกษาปั จจัยแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลของเห็ดกิน ได้ ในป่ าธรรมชาติ สามารถนํามาพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูความหลากหลายของเห็ด อีกทังยั ้ งสามารถต่อ ยอดสร้ างแปลงเพาะเห็ดป่ าในสภาพธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลิตผลของเห็ดป่ าให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่นได้

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49445


9 เทรนด์ ในการออกแบบเว็บไซต์ ปี 2019 แหล่งข้ อมูล : https://board.postjung.com/1116140

1. โหลดไว 2. มีภาพ เคลื่อนไหว 3. เป็ นเว็บไซต์ แบบหน้ าเดียว 4. มีตัวอักษรดึงดูด ความสนใจ 5. รองรั บหน้ าจอ โทรศัพท์ มือถือ 6. สามารถเล่ าเรื่ องได้ 7. เน้ นการใช้ งาน ลดทอนกราฟิ ก 8. ภาพพืน้ หลังเป็ นวิดีโอ 9. คิดนอกกรอบแบบสมัยใหม่ จัดทําโดย งานสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ ายฝึ กอบรมและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มก.

9


10