Page 1

Investeer in mensen DPM Nederland Minimagazine | april 2014

Jonge Chinezen toerusten voor zending Onderwijsbrief: Wachters gezocht! DPM Internetcursussen Fit! getuigenissen, en meer... Investeer in Mensen en Onderwijsbrief deze keer in de vorm van een minimagazine, met meer artikelen. Omdat er zoveel nieuws te melden is. Veel zegen!

w w w. d e r e k p r i n c e . n l


Lin Yue Hua wil als zendeling gaan dienen in het Noordwesten van China. Hij heeft grote behoefte aan materialen die de Bijbelse waarheden en principes helder uitleggen! Namens werkers zoals Lin Yue Hua in China, zeggen we u dank voor uw support voor het werk van DPM China! In 2013 zijn we dankzij uw toewijding - en het harde werk van ons team in China - in staat geweest om 645.000 Derek Prince boeken te drukken en verspreiden. Daaronder is 125.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie, 60.000 keer Het huwelijk, een verbond en God en je partnerkeuze, en 60.000 keer Leer bidden! Hiermee zijn weer tienduizenden (vaak jonge, nieuwe) gelovigen geholpen in hun groei tot discipel van Jezus! Door een grote gift van een broeder uit Singapore, hebben we een android app voor smartphones kunnen ontwikkelen, waarmee meer dan 500 miljoen smartphone-gebruikers in China gratis toegang hebben tot Dereks onderwijs in het Chinees! Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw support voor het werk? Er is namelijk nog zoveel werk te doen in 2014! Onderwijscd’s en –dvd’s zijn zeer effectieve middelen voor het discipelen van gelovigen in China. Daarom zijn er in 2013 436.000 van geproduceerd. Ook dit

I n v e st e e r

2

in mensen


Investeer in China

jaar staan er weer 200.000 cd’s en 200.000 dvd’s op het programma, over o.m. de onderwerpen vergeving, zegen of vloek en voorbede. Goed nieuws is dat een uitgebreid netwerk van vrijwilligers zorgdraagt voor de verspreiding door heel China! ➢ Wist u dat de productie van 10 dvd’s slechts €4,- kost? Uw gift van €20,is dus goed voor 50 Chinese broeders en zusters die een dvd kunnen ontvangen! (En deze zullen ze meestal kijken met soms tientallen anderen!) ➢ Een andere uitdaging is dat een Chinese christelijke leider ons gevraagd heeft om 50.000 kopieën van Fundament van Geloof door Bijbelstudie, voor zijn zendingsbijbelschool, die zendelingen uitzendt naar Cambodja, Laos, Thailand en – misschien wel het meest avontuurlijk – het Midden Oosten!

Al deze mooie mogelijkheden kunnen we alleen benutten samen met uw hulp! Namens Ross Paterson, DPM China

Ivar van der Sterre DPM Nederland

I n v e st e e r

3

in mensen

Maak uw gif t voor het wer k in China over via de bank (zie pa g. 17), of door ons te machtigen met het strookje!


God roept wachters! Op de Pinksterdag, als Petrus spreekt voor de menigte, haalt hij de profeet Joël aan: …en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest… Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden… De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt… (Handelingen 2:17-21; zie ook Joël 2:28-32). teringen plaatsvinden tijdens Bijbelse Feesten: Pesach en het Loofhuttenfeest. Eerdere ‘tetrads’ die samenvielen met Joodse feestdagen waren in 1493-’94 (toen koning Ferdinand bevel gaf tot uitbanning van de Joden uit Spanje), in 1949 – ’50 (een jaar na de oprichting van de staat Israël en midden in de enorme stroom terugkerende Joden uit de hele wereld) en in 1967, toen Jeruzalem herenigd werd en de Joden op bovennatuurlijke wijze de overwinning behaalden op een grote overmacht. Op al die data gebeurde er dus iets bijzonders met het volk Israël.

Over enkele weken zal er met Pesach (20 april) een maansverduistering bij volle maan plaatsvinden. Hierbij bedekt de schaduw van de aarde de maan, en daardoor krijgt de maan, door het licht dat om de aarde heen komt, een bloedrode kleur. Daarom noemt men dit zeldzame fenomeen ook wel een ‘bloedrode maan’ of een ‘bloedmaan’. Het is nog zeldzamer als dit gebeurt op een Bijbelse Feestdag.

Deze tekenen aan de hemel vormen ongetwijfeld een signaal dat het vergaderen van Israël een essentieel onderdeel van Gods agenda vormt, en dat Israël centraal blijft staan in Zijn plan tot verlossing van de wereld. Als Wachter over Zijn land en Zijn volk nodigt Hij ons uit mét Hem over Israël te waken. Laten we letten op de tekenen en onszelf voorbereiden!*

De vierde tetrad De maansverduistering bij volle maan die tijdens Pesach 2014 plaatsvindt, is het begin van een zogenaamde ‘tetrad’: een opeenvolging van vier maansverduisteringen bij volle maan. Opvallend genoeg – zo niet wonderlijk – is dat deze opeenvolgende maansverduis-

* op basis van een artikel van Pete Stucken, voorzitter van Operation Exodus, Australië – Charisma.

I n v e st e e r

4

in mensen


Onderwijsbrief

God roept ons op om samen met Hem over Israël te waken. Daarom in deze nieuwsbrief een korte studie van Derek Prince, die ons helpt in gebed Gods hart te verstaan en te vertolken voor de inzameling van zijn volk.

Bidden voor Israël maar wat?!

Uit de Bijbel weten we dat de Joden naar Israël zullen moeten terugkeren om de wederkomst van Jezus mogelijk te maken, en dat de machten die de vestiging van het Joodse volk in Israël tegenstaan, in feite de machten zijn die de komst van de Heer Jezus zelf weerstaan.

Jezus heeft de christelijke kerk sinds de kruistochten tot en met de holocaust eeuwenlang het volk Israël haar ‘eerstgeboorterecht’ op Gods verbondstrouw ontzegd, hen vervolgd en vermoord. Lang heb ik me afgevraagd hoe wij als christenen ooit al dit leed kunnen goedmaken. Het eerlijke antwoord is: dat kunnen we niet. Niets wat wij kunnen doen, kan de misdaden tenietdoen die in de naam van Christus zijn bedreven tegen de Joden in zestien of zeventien eeuwen. Maar we kunnen ons wel bekeren. Als we ons bekeren, moeten we volgens Johannes de Doper vruchten voortbrengen waaruit die bekering blijkt (Lukas 3:8, WV). Doe iets praktisch, om te tonen dat je je werkelijk hebt bekeerd. Ik geloof dat er iets is wat we kunnen doen, heel praktisch en bovendien krachtig, namelijk het aanvaarden van onze verantwoordelijkheid om voorbede te doen voor Israël,

Edward Flannery, een katholieke priester die een boek schreef over antisemitisme, ‘The Anguish of the Jews’, zegt dat antisemitisme de meest hardnekkige en langdurige vorm van haat is in de geschiedenis van de mensheid. De Kerk heeft hierin een grote rol gespeeld, als gevolg van de ‘vervangingsleer’, die leerde dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, omdat de Joden Jeshua hebben afgewezen (terwijl God dit juist heeft laten gebeuren om óók ons heidenen gered te laten worden door de Jood Jeshua, zegt Paulus in Romeinen 9,10 en 11). In naam van het kruis van I n v e st e e r

5

in mensen


voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Er staat een prachtig beeld in het boek Jesaja, dat spreekt over voorbede voor Jeruzalem. In Jesaja 62:6,7 zegt God:

Iedereen weet dat in militaire dienst wachtlopen een heel grote verantwoordelijkheid is. Wie tijdens zijn wacht in slaap valt, komt voor de krijgsraad. Deze ernst verwacht God ook van ons, als het gaat om onze toewijding te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wellicht bevind je je niet letterlijk op de muren van Jeruzalem, maar geestelijk gezien is dat de plaats waar God voorbidders plaatst onder alle volken over de hele wereld. Er staat in de tekst: Geef Hem geen rust, dag noch nacht. Dat kan natuurlijk betekenen dat voorbidders gedurende de nacht blijven waken, maar ik denk dat het nog meer toepassingen heeft. Ten eerste, als Jeruzalem wordt omringd door voorbidders van over de hele wereld, dan zullen er op elk moment voorbidders slapen aan de ene kant van de aarde,

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Dit woord wordt tot de gelovigen gesproken op het moment dat God bezig is Zijn volk terug te brengen. Dat moment is aangebroken. Ik geloof dat er wachters nodig zijn op de muren van Jeruzalem, die de christenen over de hele wereld oproepen dat er voorbidders nodig zijn die hun plaats op de muur innemen.

I n v e st e e r

6

in mensen


Onderwijsbrief

maar wakker zijn aan de andere kant van de aarde. Als het belang van bidden voor Israël dus wereldwijd wordt erkend en gepraktiseerd, dan is er dus altijd – dag en nacht - voorbede gaande voor Jeruzalem. Ik geloof dat dat is waar God in deze tijd naar zoekt. Ten tweede heeft Israël in haar recente geschiedenis vele ‘nachten’ gekend: momenten van grote angst, groot gevaar en intense duisternis. De Bijbel roept Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. De God van Israël heeft wachters gezet op de muren van Jeruzalem die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Ik, die een beroep doe op de HEER, gun mijzelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. (Jesaja 62:1,6,7,10) ons op om overdag, maar ook in die momenten van de ‘nacht’ – de zware tijden – Israël in gebed te brengen voor God. Laten de donkere tijden waar Israël, het Joodse volk, vaak doorheen gaat, ons herinneren aan die belangrijke opdracht te bidden voor Jeruzalem.

in zekere zin geroepen om Gods secretaresse te zijn, en Hem te herinneren aan bepaalde lopende zaken. We mogen tegen Hem zeggen: ,,Heer, ik herinner U aan de belofte die U deed aan Abraham, Izak en Israël… Weet je nog wat Jezus zei over Jeruzalem? Herinnert U... herinnert U… herinnert U…” Met andere woorden, we houden God aan Zijn eigen toewijding aan Jeruzalem. Dit is naar mijn mening de meest krachtige vorm van voorbede die we kunnen uitoefenen. Het zegt namelijk: ,,God, U heeft het gezegd, we houden U aan Uw woord en we gunnen onszelf geen rust. We zullen niet stoppen met bidden voordat U doet wat U heeft gezegd.” Ik geloof dat God over de hele wereld zoekt naar dit soort voorbidders.

Er staat nog een boeiend woord in de tekst uit Jesaja, dat me erg opvalt vanwege mijn achtergrond als student Hebreeuws. God zegt: Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. Het Hebreeuwse woord hiervoor is ‘mazkira’ en het betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert. Dit is letterlijk het moderne Hebreeuwse woord voor een ‘secretaresse’. Zij herinnert haar baas aan zijn afspraken (zijn beloften) en de zaken waar hij tijd voor vrij moet maken. Zo zijn wij I n v e st e e r

7 7

in mensen


Jeruzalem, hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ru誰nes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. (Jesaja 52:8-10)

I n v e st e e r

8

in mensen


Onderwijsbrief

Wat bidden we voor Israël?

Jeruzalem. Ik wil een beroep op U doen en U herinneren aan Uw beloften voor Jeruzalem, Israël en Uw volk. Ik wil mij toewijden om deel te nemen aan het leger van voorbidders wereldwijd zodat er dag en nacht gewaakt wordt over Jeruzalem.

De volgende zeven gebedspunten kunnen we als richtlijn nemen voor onze gebeden: 1. Dat God de bedekking wegneemt die Hij (ten behoeve van ons) op de harten van de Joden heeft geplaatst ten aanzien van de Messias, Jezus. 2. Dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zal blijven (dit is momenteel politiek gezien het geval, hoewel hierover internationaal voortdurend discussie is, red.) 3. Voor bevrijding van religieuze geesten die het hele gebied domineren (Joden, christenen en andere groeperingen) en die erg krachtig zijn. 4. Voor vrede tussen religieuze en seculiere Joden. Beide groepen voeren strijd tegen elkaar. 5. Voor vrede onder de gelovigen, en ook hierin is nog veel te verbeteren. 6. Voor het Lichaam van de Messias, dat het een biddend en volwassen Lichaam van gelovigen zal worden. 7. Voor christelijke leiders wereldwijd. Dat God door Zijn Heilige Geest soeverein in hen zal werken, zodat ze het unieke belang van Jeruzalem in Gods eindtijdbedoelingen gaan inzien.

(Uit het boekje ‘Wachters op de muur’) * Vanaf 15 maart is op internet de online cursus ‘Beloofd Land’ van start gegaan, waarmee DPM in acht weken tijd gelovigen toerust over Gods plan voor Israël en onze rol daarin, als gemeente van Jezus Christus. Deze cursus zal in het najaar opnieuw van start gaan. Zie www.derekprince.nl

Troost voor Israël

God. zegt jullie mijn volk, Troost, troost Jeruzalem moed in, is, Het huis van David en de inwoners nst voorbij Spreek van haar slavendie . (1) Jeruzalem zal Hij vervullen bekend dat is voldaan maak haar met een Geest van genade en dat haar schuld gebeden. Ze zullen zich weer naar Hem zeggen: wenden, Jeruzalem en over Hem die ze hebben zal men tegen moed niet zinken!’ doorstoken, Op die dag zullen ze weeklagen als bij Laat de zijn, de rouw bang Sion! je midden ‘Wees niet om een enig kind. (2) God, zal in bevrijdt. De Heer, je held die je een over jou, d is Hij God zegt: “Ik zal jullie een nieuw zijn, verheug hart blijdschap en een nieuwe geest geven, (2) Hij zal vol zal Hij zwijgen, ik zal je versteende hart uit jubelen. in zijn liefde je lichaam halen en Hij over je zal je er een levend hart voor in in zijn vreugde de plaats geven. Ik zal jullie mijn Geest geven Jeruzalem, ruïnes van en zorgen dat jullie volgens in gejubel, volk, mijn wetten leven Breek uit troost zijn (3) en mijn regels in acht nemen.” (3) want de Heer vrij. Jeruzalem Hij koopt Ik zal hen met ontzag voor Mij bode vervullen... (4) is de vreugde Hoe welkom aangesneld, Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen bergen komt nieuws brengt, die over de met de woorden: “Leer de HEER en goed kennen,” Sion zegt: aankondigt want iedereen, van groot tot en tegen die vrede klein, aankondigt kent mij dan al – spreekt de die redding koning!’ HEER. ‘Je God is hun stem, Hij zal hun zonden vergeven n en nooit meer s verheffe denken aan wat ze hebben misdaan. (5) Hoor! Je wachter ze uit in gejuich, samen barsten met eigen ogen: het zien Ik wens ze uit de Sion. grond van want mijn hart en bid terug naar God dat Israël zal worden gered. (6) tot De HEER keert Ik ben heilig, jullie midden, ontsteken. (4) Ik ben in meer in woede Ik zal niet 1. Romeinen 11:26 WV , 4. Jeremia 32: 40 Sion troosten (5)2. Zacharia 12:10 NBG 5. Jeremia 31:34 zal de HEER uitverkiezen. 3. Ezechiël 36:26-27 Opnieuw m 6. Romeinen 10:1 Hij Jeruzale opnieuw zal

Het is tijd dat we de tekenen van de tijd herkennen en niet langer denken: Ach, dat wordt al 2.000 jaar gezegd… Laten we in actie komen en ingaan op Gods uitnodiging om samen met Hem te waken over Israël.

1. Jesaja 40:1,2 3:16-18 2. Sefanja 3. Jesaja 52:7-9

voor Jeruzalem: Vraag om vrede wie van je houden, “Dat rust hebben binnen je muren (1) dat vrede heerst en rust in je vesting.”

Dit zegt de Heer: Ik Israël lief, In de woestijn kreeg ontkomen was. Het volk dat aan vernietiging gaf hun vrede. Ik ging hun voor en je toegekomen, Van ver ben Ik naar vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad. vergezellen. Mijn liefde zal je altijd bloei. (1) Ik breng je weer tot Israël en zal hen Ik ben vol zorg over veilig thuisbrengen. als voorheen, Dan zal het weer zijn had, alsof ik hen nooit verstotenGod, hun want Ik ben de Heer, verhoren. en ik zal hun gebeden Ik zal hen tot mij fluiten, (2) want Ik heb hen vrijgekocht.

komt, (2) Wie aan Mijn volk de Here. oogappel, zegt komt aan Mijn vallen; zal Israël ten deel zijn. Rust en vrede zal haar fundament gerechtigheid te vrezen hebben: Zij zal niets meer zal haar niet bereiken, . onderdrukking zij gevrijwaard voor terreur blijft aangevallen, Wordt zij toch haar aan? van Mij. Valt iemand(3) het komt niet eigen val. Het wordt zijn Hij is binnen uw Israël, de Heer, te vrezen. De koning van geen kwaad meer u muren: u hebt in vreugde om Hij zal zich verheugen laten blijken. en zijn liefde stilzwijgend over u. (4) Hij juicht uit vreugde

is ons geboren, Want een Kind gegeven, en een Zoon is ons j rust op zijn schouder en de heerschappi Wonderbare Raadsman, men noemt hem Vader, Vredevorst. Sterke God, Eeuwige j zijn Groot zal de heerschappi van David vrede op de troon en eindeloos de en over zijn koninkrijk, met recht en (5) sticht en grondvest doordat hij het in eeuwigheid. van nu aan tot het land van de vijand. gerechtigheid, Ze keren terug uit toekomst, (6) (4) Je hebt een hoopvolle Vrede over Israël! hun eigen land terug. Je kinderen keren naar

uit het oosten terug, Ik haal je nakomelingen Ik jullie bijeen. Uit het westen breng zeg Ik: Geef hier! Tegen het noorden Ik: Laat los! Het zuiden gebied van verre, Breng mijn zonen terug der aarde.(3) de einden Mijn dochters van

ten goede keren Ik zal het lot van Israël God.(5) zegt de Heer, jullie

4. Hosea 11:8b-9 1:17b 5. Zacharia

1. Jeremia 31:2-4 2. Zach. 10:6,8 3. Jes. 43:5,6

1. Psalm 122:6-7 2. Zacharia 2:12 3. Jesaja 54:13,14,15

WV 4. Sefanja 3:15-17 NBG 5. Jesaja 9:5,6 6. Psalm 125:5

4. Jer. 31:16,17 5. Amos 9:14

13:14:06 16-05-2007 16:32:22 19-05-2007

De Israël Redding serie.indd Van Israel.indd 1 1

16-05-2007 16:25:58 19-05-2007 13:13:50

19-05-2007 16-05-2007 1 5 Voor Israel.indd Troost Israël serie.indd

16:22:09 13:14:01

1 7 Israel.indd serie.indd Israël Voor Vrede

13:13:55 19-05-2007 16-05-2007 16:29:04 1 3 Naar Israel.indd Terugkeer Israël serie.indd

Voor Bijbels gebed voor Israël, 5 proclamatiekaarten over Israël: Wachters op de muur, Vrede voor Israël, Terugkeer van Israël, Redding voor Israël, Troost voor Israël.

Vader, ik wil gehoor geven aan Uw roep om een wachter te zijn op de muren van I n v e st e e r

Vrede De redding van Israël De terugkeer voor Israël van Israël

Heel Israël zal gered worden, volgens de woorden van de Schrift: Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. Dit is het verbond dat Hij met hen sluit, wanneer Hij hun zonden heeft weggenomen. (1)

9

in mensen


Nu op video

Geconfronteerd met Gods oordeel

Waarom Israël? Een indringende prediking waarin Derek Prince laat zien hoe belangrijk het volk Israël is voor God – en daarom dus ook voor jou en mij! Begrijp Gods plan met de wereldgeschiedenis!”

Pas als we ons bewust zijn van Gods oordeel, krijgt Gods genade overweldigende betekenis!

NIEUW

Videopredikingen op dvd €10,- of op USB-stick (HD kwaliteit) €15,-. Neem een kijkje op ons DPM Nederland Youtube kanaal voor veel meer predikingen van Derek!

è

Boeken

Richting Pasen:

Betaald met bloed Diepgaande uitwerking van De Omwisseling aan het Kruis... Met na elk hoofdstuk gespreks- en studievragen. Een avontuur van zeker 13 weken met je kring of bijbelstudiegroep! 300 pag slechts €12,50

Heiligheid is geen optie! Een indringende, belangrijke boodschap voor deze tijd! Het besef van Gods Heiligheid lijkt in het postmoderne ‘feel good’-christendom naar de achtergrond te verdwijnen. Maar herken jouw redding en roeping door een heilige God! € 15,-

Gods Woord geneest! Een heerlijke, Bijbels gefundeerde studie die voortdurend oproept tot geloof in Goddelijke genezing voor jezelf, gebed voor anderen en afrekenen met angst voor ziekte en dood! € 15,-

I n v e st e e r

10 i n m e n s e n


Nieuws DPM Nederland

schrijf je nu in

Internetcursussen

Een internetcursus is de manier om Dereks onderwijs dieper en persoonlijker te beleven! Bij alle internetcursussen: videofilmpjes, getuigenissen, liederen, mogelijkheid voor vragen (en bij sommige cursussen chat- en forumfunctie). Binnenkort: Vanaf 19 april:

Man & Vader

Vanaf 3 mei: (3e editie)

Al 260 mannen gingen in 7 weken/lessen door dit levensveranderende boek heen. Een zegen voor jezelf en je vrouw en kinderen!

Arjan: ‘Ik ben door dit boek mijn rol als voorbidder gaan oppakken en zie grote veranderingen en wonderen in mijn familie!’

Leer bidden Deze cursus is eerder gegeven via aanbidding.net maar nu volledig herzien en uitgebreid. Aan de hand van Dereks boek leer je o.m. over: - jouw positie en taak als priester - 12 Bijbelse vormen van gebed - de werking van geloof en gebed è Cursussen komend najaar: Het Huwelijksverbond (voor echtparen); Beloofd Land II (herhaling)

è Schrijf je nu in! www. derekprince.nl

Getuigenis ‘Het boek Ontmoeting in Jeruzalem heb ik meer keren gelezen en heeft grote indruk op mij gemaakt; Lydia Prince’ ontroerende weg van leren vertrouwen op God, haar overgave aan de leiding van de Heilige Geest en natuurlijk Gods leiding naar Israël, hebben me diep geraakt!’ - E. Elias, Naarden è Vraag gratis onze catalogusfolder met een compleet overzicht van Derek Prince’ boeken! Vraag ernaar bij de boekhandel of boekentafel, of surf naar onze webshop: www.derekprince.nl I n v e st e e r

11 i n m e n s e n


Overwinnend leven Ik ben Gods schepping in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. In Hem heb ik de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden, en ben ik verzegeld de Heilige Geest die beloofd is. Om waarlijk vrij te zijn heeft Christus mij vrijgemaakt. Hij verlicht de ogen van mijn hart om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb, een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. God is bij machte oneindig veel meer te doen dan ik bid of besef.

I n v e st e e r

Door de Heilige Geest heb ik van God de Kracht ontvangen om demonen uit te drijven en Macht over alle kracht van de vijand. Ik vermag alle dingen door Jezus Christus en zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeftgedaan. In mij woont God, die groter is dan die In de wereld is. Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en de vreugde des Heren is mijn kracht. Ef 2:10; 1:7; 1:13; Gal 5:1; 1:18; Ef 3:20; Hand 1:8; Mark 16:17,18; Ef 1:21; Fil 4:13; Joh 14:12; 1 Joh 4:4; Gal 5:18 + Rom 8:2; Neh 8:10 (ook verkrijgbaar als kaart)

12 i n m e n s e n


Studie

Het woord ‘proclamatie’ of het werkwoord ‘proclameren’ is afgeleid van een Latijns woord dat vertaald wordt met ‘het uitschreeuwen’. Het is dus een heel krachtig woord. In de taal van het Nieuwe Testament zijn twee woorden heel nauw aan elkaar verwant: ‘belijden’ en ‘proclameren’. Belijden betekent ‘hetzelfde zeggen als...’. Voor ons, die in de Bijbel geloven, betekent het woord ‘belijdenis’ dat we met onze mond hetzelfde zeggen als wat God al gezegd heeft in Zijn Woord. Onze woorden komen dan overeen met Gods Woord, en op die manier ontvangen we de volle steun en het gezag van Jezus.

Proclamatie is als het ware

‘aanvallend belijden’ Hebreeën 3:1 zegt: Jezus is de hogepriester van onze belijdenis. Deze uitspraak is een belangrijke sleutel. Zonder belijdenis heb je ook geen hogepriester – want Hij is onze hogepriester in alles wat we belijden. Dus we moeten met onze mond belijden wat de Bijbel over ons als gelovigen zegt, bijvoorbeeld: • dat we waardevol zijn voor God de Vader, • dat we door Jezus de kracht hebben om te vergeven, • dat we in Hem alles kunnen waar Hij ons voor roept... • dat Hij onze voorziener, genezer, bevrijder en redder is in alle situaties) Als we die Bijbelse waarheden kennen en belijden, dan verbindt Jezus, als onze Hogepriester in de hemel, Zijn autoriteit en Zijn zegen aan die belijdenis. Maar als we onze mond houden en die dingen niet I n v e st e e r

belijden, dan beperken we in zekere zin Jezus’ bediening als onze Hogepriester. Sterker nog, als we in plaats van de waarheid van Gods Woord verkeerde, negatieve belijdenissen doen (zoals bijvoorbeeld klagen, zorgen maken, kritiek uiten of het uitventen van allerlei pijn die ons is aangedaan) dan maken we het nog erger. Daarmee geven we negatieve krachten de ruimte om ons te omringen en ons denken te beheersen. Proclamatie is als het ware ‘aanvallend belijden’. Het is een vorm van geestelijke strijd die het mogelijk maakt om allerlei situaties en processen onder het gezag te brengen van Gods Woord en de Koning der Koningen... Allerlei situaties... in ons persoonlijke leven, in ons gezin, in de gemeente waar we bij horen, in de politiek, in Israël, overal! Belijd Gods waarheid en val aan, samen met je Hogepriester! Uit: De kracht van proclamatie 13 i n m e n s e n


column door Ivar van der Sterre

Al jaren is DPM Nederland ‘on a mission’ voor herstel van Gods verbondstrouw in de huwelijken!

Echtscheiding? Nooit! Met tranen in mijn ogen zag ik recent opnieuw een huwelijk van vrienden op de klippen lopen. Deze column is gericht aan alle echtgenoten* (en alle jonge mensen die nog vóór het prachtige geloofsavontuur van een huwelijk staan...) Mijn oproep is kort en simpel: ‘Scheid nooit! Blijf trouw!’ Ja, logisch toch, hoor ik sommigen denken: Dat staat toch ook in de Bijbel?! Jawel, maar hoe helder dit gebod ook op vele plaatsen in de Bijbel klinkt** , in de praktijk denken miljoenen christenen uiteindelijk anders... Volgens de onderzoeker George Barna is er qua echtscheidingscijfers nauwelijks verschil tussen evangelische christenen en ongelovigen. In beide groepen heeft 33% van de volwassenen die ooit hun trouwbelofte heeft gegeven, één of meerdere keren een echtscheiding meegemaakt. En dat terwijl geloof juist de onderscheidende factor is als het aankomt op trouwen... maar daar kom ik later op. In de wereld om ons heen heeft de frase tot de dood ons scheidt in het huwelijksformulier schijnbaar plaatsgemaakt voor ...tot de scheiding ons doodt... Niet letterlijk natuurlijk, want het zou me toch wat zijn als de nietweiger-ambtenaar dit zinnetje met stalen gezicht voorleest tijdens de plechtigheid op de ‘mooiste dag van je leven’. Nee,veel huwelijksformulieren hebben dat deel van de trouwbelofte stilzwijgend geschrapt als ‘achterhaald’. Toch is die tweede variant niet onrealistisch... een echtscheiding doodt je namelijk inderdaad - in emotioneel opzicht. Vele mensen zeggen na de schipbreuk: het gat bleek veel dieper dan ik dacht... Echtscheiding brengt jou (en de kinderen!) ernstige, blijvende schade toe. Dat is waarom God echtscheiding haat. Juist omdat Hij zoveel van ons houdt, wil Hij dat echtscheiding voor ons geen optie is. Als het moeilijk wordt, vecht dan met alles wat je hebt voor herstel! (niet met elkaar natuurlijk...) * niet aan mensen die het verdriet van een echtscheiding hebben meegemaakt ** o.m. Ex.20:14, 1 Kor.7:10, Mal.3:16, Mat.19:6 I n v e st e e r

14 i n m e n s e n


Column

Het grote geheim? Geloof is een onderscheidende, bepalende factor in je huwelijk! Niet een leuke extra accessoire op je huwelijksboot... Nee, je huwelijk is geloof!

Zoals je in het artikel ‘Investeer in China’ hebt kunnen lezen, werkt DPM ook in China volop aan toerusting van de Kerk, o.a. via ‘Het huwelijk een verbond’ en Man & Vader. Wist je trouwens dat DPM Pakistan en DPM India ook huwelijksconferenties geven door het hele land? In Nederland spreken Ivar en Marly van der Sterre geregeld in gemeenten over het Huwelijksverbond.

Ons woord ‘trouwen’ komt van ‘vertrouwen’, vanuit het Griekse basiswoord ‘pistos’, wat ook ‘geloof’ of ‘geloven’ betekent. Dus als je zegt: ,,Ik ga met jou trouwen’’, dan zeg je eigenlijk: ,,Ik ga met jou geloven!’’ ... ,,Ik ga geloven (en beloven) dat ik in Gods kracht jouw leven lang degene zal zijn die jou tot bloei brengt, vanuit Gods kracht en liefde!’’ En dat zeg je allebei! Kan jij of je partner dat niet beloven, trouw dan (nog) niet! De kerngedachte van het huwelijk is dus samen geloven: geloven in de God van verbondstrouw, de God van genezing, de God van Licht en Leven – om midden in deze wereld een getuigenis te zijn van een God die eeuwig trouw is aan Zijn verbond – met jou, met Zijn volk Israël, met al Zijn kinderen! Ik moet denken aan wijlen Billy Grahams echtgenote, Ruth. Tijdens het 60-jarig jubileumfeest van zijn bediening als evangelist ging het interview over haar eenzaamheid en grote offers, door zijn vele reizen en intensieve wereldwijde werk. De journalist vroeg: ,,Ruth, in al die zestig zware jaren, heb je nooit één keer echtscheiding overwogen?’’ Ruth zweeg even, glimlachte en antwoordde: ,,Echtscheiding? Nooit! Moord? Ja... Maar echtscheiding, nooit!’’ Ruth haar kwinkslag is veelzeggend: Net zo vanzelfsprekend als het is om geen moord te plegen, zo vanzelfsprekend is het om nooit te scheiden. Zo keert het tij en gaan echtparen weer samen geloven! I n v e st e e r

15 i n m e n s e n


Danken & Bidden DPM wereldwijd

DPM Albanië – Nick Wakely ‘We danken de Heer dat Hij ons in contact heeft gebracht met een nieuwe, bekwame vertaler en redacteur, Skender, die heel enthousiast is over het onderwijs van Derek.’ DPM China – Ross Paterson: ‘Prijs God voor een leidinggevende voorganger in China die 30.000 exemplaren van ‘Fundament van geloof door Bijbelstudie’ gedrukt en wijd verspreid heeft. Hij wil dit jaar hetzelfde doen met ‘De pijlers van het Christelijk geloof’. Maleisië – YGM-web Een docent van de afdeling Engels van het Instituut Lerarenopleidingen schreef ons: Dank u dat u de leden van mijn Christelijke Gemeenschap gezegend hebt met materialen voor hun geestelijke groei (‘De pijlers’ en onderwijs-cd’s in de Bahasa Malaysia taal). De meesten van mijn studenten komen van Sabah en Sarawak (Oost Maleisië) en studeren voor hun 1e graad als leraar om Engels (als tweede taal) te kunnen geven. Veel van deze studenten zijn Rooms Katholiek, maar elke vrijdag hebben we een bijeenkomst, en de materialen die u geschonken hebt, hebben velen gezegend. Degenen die

I n v e st e e r

een exemplaar van ‘De pijlers’ ontvangen hebben, zijn gegroeid in hun geloof en geloven nu in de kracht van de Heilige Geest. Sommige van hen passen de geestelijke waarheden die ze leren uit Dereks boeken en cd’s ook toe en ervaren Gods kracht! Solomon Eilanden – Tele Bartlett - Een gezin in het westelijk deel van de Solomon eilanden heeft jarenlang gestreden om vrij te komen van een generatievloek, die al aan velen het leven heeft gekost. Kort geleden heeft een van hen ‘Life-Changing Spiritual Power’ (een bundel met o.m. Van vloek naar zegen en Geestelijke strijd) in handen gekregen en ze hebben zo ontdekt wat de oorzaak is geweest van de vloek; ze zijn nu bezig te werken aan verzoening onder elkaar en met andere stammen.

Bid mee: Sierra Leone In januari is er vanuit het kantoor in Engeland een zending boeken verstuurd naar een contact in Sierra Leone. Bid dat de boeken veilig aankomen en effectief verspreid zullen worden.

16 i n m e n s e n


Danken & bidden

Bhutan Bid om bescherming voor de DPM India-directeuren Elsie en Danny die naar Bhutan reizen (een land dat compleet gesloten is voor het christendom); bid dat God deuren opent en hen naar de juiste mensen leidt, die mee kunnen helpen bij de uitbreiding van het bereik van Dereks onderwijs in dit land. Rusland Bid dat de Russische t.v.-uitzendingen van DPM een rijke bron van geestelijk voedsel zullen zijn , in het bijzonder voor degenen in afgelegen gebieden die het zonder een plaatselijke kerkelijke gemeenschap moeten stellen. China Het omzetten van alle Chinese boeken naar een groter formaat (op verzoek van de lezers) vordert. Bid om wijsheid voor degenen die de covers en de layout van de tekst ontwerpen, zodat de boeken gemakkelijk te lezen zijn. Iran Dereks materialen worden in dit strenge moslimland nu verspreid op micro SD (geheugen)kaarten. Bid dat God de DPM-werkers en 窶田ontacten zal beschermen en dat deze kaarten duizenden

I n v e st e e r

mensen zullen bereiken en geestelijk versterken. Bid ook voor de mensen die de nieuwe website in de Farsi (Perzische) taal aan het ontwikkelen zijn. Israテォl Spoedig is de nieuwe Hebreeuwse website klaar. Bid dat hij machtig gebruikt zal worden door de Heer, zodat de bekendheid en de toegankelijkheid van Dereks Hebreeuwse materiaal in veel delen van de wereld zal toenemen. Colofon Giften voor DPM China: Derek Prince Ministries Winterwijk IBAN: NL11SNSB0879678216, o.v.v. Gift China Giften waar meest nodig: idem, o.v.v. Gift algemeen Info over projecten, regelmatig automatische afschrijving of schenking via nalatenschap en lijfrente: DPM Nederland Postbus 326 7100 AH Winterswijk info@derekprince.nl. tel. 0251-255044 (werkdagen 9.00-13.00 uur)

17 i n m e n s e n


DPM Fit! investeert in jonge leiders! Wist u dat u samen met DPM werkt aan de geestelijke fitheid van ruim 35 jonge leiders in de volle breedte van de Kerk (van ‘Pinkster tot PKN en van Vergadering tot Vrijgemaakt…)? Aanbiddingsleiders, jongerenwerkers, evangelisten, enz. Studenten (van 18-25 jaar) doorlopen gratis 25 stuks van Dereks materialen. Van elk thema maken ze een uittreksel en een persoonlijke toepassing. Twee getuigenissen...

Een dienstbare fitte Fitter…

Fit! - student: Walter Geluk Kerkelijke achtergrond: Baptistengemeente Waddinxveen. Soort leiderschap: Dienen bij Athletes in Action, om jongeren via sport te inspireren tot het volgen van Jezus.

Ik ben Walter Geluk. Ik heb mijn Fit-training bij DPM voltooid. Het onderwijs heeft me rijk gezegend. Vooral de studie over ‘dienstbaarheid’ heeft veel met me gedaan. Het gaat als leider er niet om om op de voorgrond te functioneren, maar om te zorgen dat mensen tot Jezus komen en dat geestelijke broers en zussen tot ontplooiing komen in Hem. De studie ‘dienstbaarheid’ bracht bij mij teweeg dat ik graag als 1e bij het aanrecht stond om de vaat te doen: ‘De vaat doen voor Jezus’. Daarbij merkte ik op dat dit onderwijs Nederland in moet, want ik zag al snel in dat niet iedereen in de rij staat om ‘af te wassen voor Jezus’. We willen meer van Gods kracht, gaven van de Geest, maar ben ik ook bereid om te dienen, het karakter van Jezus te ontvangen en nederig te worden...? Samen met mijn vrouw Deborah maken we deel uit van een Baptistengemeente in Waddinxveen en mogen we dienen bij Athletes in Action. God gaf ons 2 jaar geleden een nieuwe visie en droom om discipelen van Jezus te maken op de middelbare school, door middel van sport in de naschoolse projecten: ‘SportSpirit’ en ‘Spirit Alive’ (Bent u een enthousiaste christen-docent in het voortgezet onderwijs die deze visie deelt? > w.geluk@athletesinaction.nl) Inmiddels gaf de Heer ons 2 scholen waar we samen met docenten tieners begeleiden in het volgen van Jezus.

I n v e st e e r

18 i n m e n s e n


DPM Fit!

‘’Sterk als de dood is de liefde’’ ‘’Sterk als de dood is de liefde’’ (Hooglied 8:6) zijn de woorden die mij het meest zijn bijgebleven uit het boekje Geestelijke strijd dat ik recent binnen de Fit!-cursus gelezen heb. Woorden die ik pas echt begreep toen de dood daadwerkelijk om de hoek kwam kijken. Want, wie ontkomt er nou aan de dood? Niemand...

Fit! - student: Nathalie Oliveiro Kerkelijke achtergrond: Evangelische gemeente. Soort leiderschap: Onderwijzen, inspireren en sturen. Mijn leiderschap bestaat uit kinderen (2-12 jaar) en jongvolwassenen (1825 jaar) onderwijzen uit Gods Woord, ze (op een creatieve manier) inspireren om in Jezus voetstappen te volgen en alles uit hun leven te halen, en hen sturen in hun wandel met God.

Ik heb in de afgelopen twee weken twee mensen begraven, geliefden. En toen besefte ik hoe plotseling de dood kan komen. Echter, zo plotseling als de dood komt, komt ook Gods liefde. En zo krachtig als de dood is, is ook de liefde, zegt de Bijbel. Het drong diep tot me door dat niemand, maar dan ook niemand aan de liefde ontkomt en ik werd vervuld met intense blijdschap, ondanks het verdriet. Want, niemand zal aan Gods liefde ontsnappen! Ik ervaar nu een diepe zekerheid van binnen en weet: Gods eeuwige liefde, die Jezus stuurde om voor onze zonden aan het kruis te gaan, zal overal en tot iedereen doordringen.

Dat deze jonge mensen (vaak druk in het werk van de Heer) toch kunnen blijven bouwen aan hun persoonlijke geloofsgroei, is mede mogelijk dankzij uw ondersteuning! Hartelijk dank daarvoor! Ook interesse in de gratis Fit!-training? www.derekprince.nl

I n v e st e e r

19 i n m e n s e n


2a0ar! j

DPM r a ja 0 2 ! r a a b k n a D

derland van start geleden dat DPM Ne r jaa ig int tw t he is bereikt, en Op 6 juni 2014 es wat er sindsdien is all or vo ar ba nk da rland, ging! Wat zijn we nds taalgebied – Nede rla de Ne t he in en ns hoe vele duizenden me gezegend zijn door derlandse Antillen – Ne de e, am rin Su ë, Belgi derwijs, via: Derek Prince’ Bijbelon brieven en artikelen, honderden onderwijs ruim 90 boeken, ’s tientallen dvd’s en cd rten aa ek ati lam bijna 100 proc n zijn en die mensen de vin te van de Kerk te ed bre lle vo de in e (di erlei gebied toe te Woord in geloof op all ds Go n va t ch kra de helpen en). passen en uit te sprek gratis kanalen, zoals DPM steeds meer via De laatste jaren werkt be kanaal, de website DPM Nederland Youtu t he op en ng iki ed pr en, die Derek Dereks en via internetcursuss ok bo ce Fa M DP l, e.n derekprinc gen dan alleen aktischer binnenbren pr en r pe die el ve ijs Prince’ onderw n boek! door het lezen van ee or het kopen van als trouwe lezers, vo ar ba nk da u we n zij geven aan En wat or uw giften, het door do g nin eu rst de on de , zodat ook de boeken, en onderwijsbrieven n rte aa iek at lam oc anderen van pr ! zij gezegend worden

Investeer in mensen april 2014  

Investeer in mensen DPM 2014

Advertisement