Page 1

96

Volume 15 July 2011

Connected Digital Lifestyle

y a t S

k c a r t n Reach your destinations It's more than just a Navigator Mood & Photo Tips

www.dplusmag.com

it’s

Free!


ใช iPad 2 เรื่องเด็กๆ

แคอาน...

iPad 2 ฉบับสมบูรณ

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นจากคู่มือ iPad เล่มเดิมโดยปรับให้ทันสมัยขึ้น เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่เป็นการใช้งาน iOS 4.3 ขึ้นไปที่มากับ iPad 2 รวมถึงคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มมา เช่น ใช้งานกล้องใน การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ คุย FaceTime, เข้าใช้ Wi-Fi ที่แชร์จาก iPhone หรือมือถือ Android, ใส่ลูกเล่นให้ภาพถ่ายด้วย Photo Booth เป็นต้น โดยเน้นเนื้อหาไปที่ iPad 2 เป็นหลัก และเสริมด้วยเรื่องของแอพพลิเคชั่นที่คัดสรรแล้วว่าน่าใช้อีกกว่า 100 ตัว


Contents July 2011

1 2 20 Cover Story Reach your destinations

Photo Know-How Mood & Photo Tips

Smalltalk It’s more than just a Navigator

On The Move

6 8 9 10

Tech Updates What's on In Focus New Arrivals

Digital

30

Smart English

The Trip

Learn vocabs from songs

The touch of La A Natu

Where to Find

28

Take a Seat Double good taste

12 Cover Story Reach your destinations 16 Social Addict 17 Mobile Pulse 18 Stay Tuned 20 Photo Know-How Mood & Photo Tips Lifestyle

22 Smalltalk It's more than just a Navigator 24 1 to 3 25 Health me 26 The Trip The touch of La A Natu 28 Take a Seat Double good taste 30 Smart English Learn vocabs from songs 31 Worth 2 View 32 Book Recommended 33 Event Calendar 34 Did You Know

มหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ม.เกษมบัณฑิต, ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช, ม.บูรพา, ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี, ม.ทักษิณ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.รามค�าแหง, ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.วลัยลักษณ์, ม.อุบลราชธานี, ม.นครพนม, ม.มหาสารคาม, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ม.ราชภัฏเพชรบุรี, ม.ราชภัฏกาญจนบุรี, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ราชภัฏล�าปาง, ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์, ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ม.ราชภัฏศรีสะเกษ, ม.ราชภัฏยะลา, ม.ราชภัฏสงขลา, ม.ราชภัฏภูเก็ต ร้ำนกำแฟ Ninety-Four Coffee, True Coffee, ร้านกาแฟวาวี ซอยอารีย์ ห้องสมุด TK Park อุทยานการเรียนรู้, ห้องสมุดมารวย (เอสพละนาด) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้ำนหนังสือ ร้านหนังสือ B2S (15 สาขา) เซ็นทรัลบางนา, แฟชั่น ไอส์แลนด์, เซ็นทรัลฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลปินเกล้า, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลพระราม 2, CPN พระราม 2, เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์, เอสพละนาด, เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (13 สาขา) เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซ่า ปินเกล้า, เซ็นทรัลซิตี้ บางนา, มาบุญครองเซ็นเตอร์, แฟชั่นไอส์แลนด์, สยามพารากอน, ไอทีมอล์ (ฟอร์จูนทาวน์), พันธ์ทิพย์พลาซ่า, เซ็นทรัลพระราม 2, ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 สาขา), ร้านหนังสือ IT Book House (2 สาขา), ร้านหนังสือนายอินทร์, ศูนย์หนังสือสื่อภาษา (เมืองทองธานี), ดวงกมลสมัย, ไทยแลนด์บุ๊คทาวเวอร์, C Book (Crystal Design Center) อื่นๆ ร้านวินเนอร์ เทเลคอม, Mood Art & Design School, เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์, เส้งโหภูเก็ต, ร้านเอเปิล, ร้านประนอม, ร้านมิตรสาส์น, ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์, ร้านเสียงทิพย์, ร้านศรีพงษ์กรุ๊ป, ร้าน Fotofile, BBF Travel & Coffee shop, iberry (12 สาขา)


http://www.dplusmag.com

Open mind การเปลี่ยนแปลง บางครั้งก็เหมือนกับภูเขาน�้าแข็ง ที่จมอยู่ใต้น�้าถึง 9 ใน 10 และโผล่พ้นน�้าขึ้นมาให้เราเห็น เพียง 1 ใน 10 ส่วนเท่านั้น ปัญหาก็คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น�้านั้นมันหน้าตาเป็นอย่างไร และจะมี ผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง บ่อยครั้งที่เราต้องเผชิญกับสภาพการณ์นี้ในลักษณะที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการ เตรียมตัวใดๆ ท�าได้แต่เพียงคาดเดาเอาเท่านัน้ แต่อกี ทางหนึง่ ทีน่ า่ จะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงได้ดกี ว่าก็คอื ชิงลงมือก่อน แทนที่จะรอโชคชะตาและคอยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ก็ลงมือท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นเอง และให้เป็นไป ในทิศทางที่เราคาดการณ์ได้ล่วงหน้ามากที่สุด DPLUS ฉบั บ นี้ ก็ เ ป็ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ เ รามี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ป รั บ ขนาดรู ป เล่ ม เท่ า นั้ น แต่เรายังจะทยอยปรับแนวทางและเนื้อหาให้ตอบโจทย์ของผู้อ่านในด้านที่เป็นไอเดียเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยุคดิจิตอลหรือ Digital Lifestyles ให้ได้มากขึ้นอีกด้วย และก็เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งก่อนๆที่ผ่านมา ผมขอถือโอกาสนี้ ในฐานะบรรณาธิการอ�านวยการ แวะเวียนมาทักทายกับคุณผู้อ่านเป็นครั้งคราว เพื่อย�้าค�าขอบคุณที่ได้สนใจติดตาม ผลงานของเรามาโดยตลอด และก็หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปเช่นเดิมในอนาคต ส�าหรับเทคโนโลยีดจิ ติ อล ตัวต้นเหตุของการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในรูปแบบการใช้ชวี ติ ของเรา ฉบับนีบ้ ทความ จากปกขอน�าเสนอเรื่อง ระบบน�าทางผ่านดาวเทียม หรือ GPS (Global Positioning System) ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ของ ใหม่เอี่ยมถอดด้าม แต่ก็ค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ�าวันของเรา เพราะมันแทรกตัวเข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทุกเครือ่ ง และสมาร์ทโฟนก็ถกู คาดการณ์วา่ จะเข้ามาแทนทีโ่ ทรศัพท์แบบธรรมดา หรือ Feature phone ให้คอ่ ยๆหายไปในอนาคต นัน่ เท่ากับบอกกลายๆว่า ทุกคนจะมีอปุ กรณ์ GPS ติดตัวตลอดเวลาอย่างน้อยคนละชุดสองชุด ภายในไม่กปี่ ขี า้ งหน้านี้ หลายประเทศก็เริม่ ต้นพัฒนาดาวเทียม GPS ของตัวเองเพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งพึง่ ระบบดาวเทียม GPS ของอเมริกา (ที่เปิดสัญญาณให้ใช้ฟรี แต่จ�ากัดความละเอียดสูงสุดไว้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ทางทหารของตัวเองเท่านั้น) เช่น จีน สหภาพยุโรป หรือแม้แต่ญี่ปุ่นที่มีข่าวว่าจะยิงดาวเทียม GPS จ�านวนจ�ากัดไม่กี่ดวง เพื่อให้ได้สัญญาณครอบคลุม เฉพาะพื้นที่ในประเทศเท่านั้น แต่ก็คงจะสื่อถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีนี้ที่แต่ละประเทศเล็งเห็นได้เป็นอย่างดี แต่นอกจากสัญญาณดาวเทียมแล้ว ระบบ GPS แบบที่อยู่ในสมาร์ทโฟนยังต้องพึ่งพาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทั้งในการช่วยหาต�าแหน่ง (เทียบกับเสาสถานีฐาน) เมื่ออยู่ในจุดอับสัญญาณดาวเทียม เช่น ในอาคาร ในการส่งข้อมูล แผนทีม่ าประกอบกับต�าแหน่งพิกดั ทีร่ บั จากดาวเทียม และรวมถึงการส่งข้อมูลกลับผ่านอินเทอร์เน็ตเพือ่ ใช้บริการจ�าพวก Location-based ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินของ Facebook, Foursquare การดูข้อมูลด้วย reality browser อย่าง Layar และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงเช่นระบบ 3G จึงไม่ใช่แค่ของที่มีไว้เล่นๆ แต่กลายเป็นสิ่ง จ�าเป็นที่สมาร์ทโฟนทุกเครื่องควรจะได้ใช้ พูดแล้วก็คงต้องฝากความหวัง (อีกเช่นเคย) ไว้กับผู้เกี่ยวข้องและรัฐบาล ใหม่ที่ก�าลังจะจัดตั้งขึ้น ขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันผลักดันให้เมืองไทยพ้นจากการเป็นประเทศสุดท้ายในโลกที่มี 3G ใช้ทั่วประเทศด้วยเถิด เพราะผมก�าลังกลัวว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ผลิตกันออกมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเค้าจะเลิกรองรับ ระบบ 3G และหันไปใช้ 4G ที่เร็วกว่าแทน เหมือนกับที่เริ่มทดลองใช้แล้วในหลายประเทศ เอ! หรือเราจะมองข้ามช็อต ไปเตรียมติดตั้งระบบ 4G ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลย เพราะกว่าเรื่องจะเรียบร้อยได้ใช้งานจริงก็คงจะทันกับที่ประเทศอื่นเค้า เปลี่ยนไปใช้ 4G กันพอดี ;-( กลับมาทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของ DPLUS ตามธรรมดาของอะไรทีจ่ ดั ระเบียบกันใหม่กค็ งมีอาการขลุกขลักบ้าง อาจต้อง ใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าที่ แต่ในระหว่างทีก่ า� ลังปรับเปลีย่ นกันอยูน่ ี้ เราก็อยากได้ยนิ ข้อคิดเห็นจากคุณผูอ้ า่ นด้วยเช่นกัน ว่าชอบ/ไม่ชอบอะไร อยากอ่านเรื่องอะไร หรืออยากให้ DPLUS น�าเสนอในรูปแบบไหน แนะน�ากันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่ dplus@provision.co.th หรือ Facebook.com/dplusmag ทุกความเห็นของคุณมีค่าเสมอ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

Owner : บริษัท โปรวิชั่น จ�ากัด Executive Editor : วศิน เพิ่มทรัพย์, วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์ Legal Advisor : ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ส�านักงานกฎหมาย P&P LAW FIRM โทร. 0-2665-6150 Consulting Editor : อานันทยุทธ ทองเลี่ยม Editor : กิรสนา หัวนะราษฎร์ Chief of Editorial : ธนากร บุญณรงค์ Editorial staff : ภัทรินทร์ ธรรมโชติรัตน์, อโนเชาว์ เพชรรัตน์, วิจิตรา ชุ่มเชื้อ, กมลวรรณ ลีลัคนาวีระ, นนทพร ตันติเอี่ยมสกุล Graphic Design : อุมาภรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย, แคทลียา บุญเผ่า, สุภานันท์ แจ้งชัดใจ Photographer : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล Advertising : ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ Accounting & Finance : สุชีรา แสงเกษมสานติ์ Members & Circulation : หยาดพิรุณ กวดกระโทก บริษัท โปรวิชั่น จ�ำกัด : 408/33 ชั้น 9 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 สนใจส่งบทควำม/ติชม : dplus@provision.co.th ติดต่อโฆษณำ : โทร. 081-1911-7294, dplus@provision.co.th สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยบริษัท โปรวิชั่น จ�ากัด ห้ามน�าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ไปท�าซ้�า ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัทเท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ อ้างถึงเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทนั้นๆ

@dplusmag

วศิน เพิ่มทรัพย์ vasinp@provision.co.th บรรณาธิการอ�านวยการ

http://twitter.com/dplusmag

http://facebook.com/dplusmag


Tech Updates

Firefox 5 ตัวเต็มมาแล้ว

หลังปล่อยให้ทดสอบเวอร์ชั่น Beta มาสักพัก ก็ได้ปล่อยตัวเต็มให้ได้โหลด ใช้งานกันแล้วส�าหรับ Firefox บราวเซอร์ จิ้ ง จอกไฟที่ โ ดดเด่ น เรื่ อ งความเร็ ว ใน การโหลดหน้าเว็บ ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้จะปรับ เพิม่ ความสามารถด้าน CSS3 Animations ไม่ ต ้ อ งลงปลั๊ ก อิ น เสริ ม อย่ า ง Adobe Flash ให้ยงุ่ ยาก ต่อด้วยคุณสมบัตปิ อ้ งกัน การตามเช็คประวัตทิ อ่ งเน็ตอย่าง Do Not Track นอกจากนี้ยังปรับปรุงให้สามารถ เปิด Firefox ได้เร็วขึ้น รวมไปถึงความ เข้ า กั น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Linux ด้วย ดาวน์โหลดมาใช้ได้ที่ www. firefox.com

Evernote

บน Windows Phone 7 ถึงจะมาช้า แต่กด็ กี ว่าไม่มา ส�าหรับ แอพพลิเคชัน่ จดโน้ตยอดนิยมอย่าง Evernote ซึ่งก็ได้ออกรุ่นส�าหรับแพลตฟอร์ม Windows Phone 7 มาเสียที ผูใ้ ช้สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก Marketplace โดยด้าน ฟีเจอร์ก็ยังคงครบครันอัดแน่นไว้เช่นเคย แต่มสี ว่ นทีต่ า่ งออกไปคือ Mapping notes จะเปลี่ยนมาใช้บริการจาก Bing Maps ของไมโครซอฟท์เค้าเองล่ะ

6

Starbucks for Android เกๆ

ที่ว่าเก๋นี้มันคือ แอพพลิเคชั่นสั่งกาแฟ ส�าหรับแฟนๆ Starbucks โดยได้ออกมาหลัง แพลตฟอร์ม iOS และ BlackBerry ซึง่ ชิงเปิดตัว ไปก่อนหน้านี้แล้ว แอพพลิเคชั่นนี้สามารถจะ ดูเมนูของร้าน สั่งกาแฟแบบที่ชอบ รวมไปถึง ยังสามารถแสดงข้อมูลร้าน Starbucks คะแนน สะสม และที่ ส� า คั ญ คื อ สามารถจ่ า ยเงิ น ผ่านตัวแอพพลิเคชั่นได้ด้วย (จะหักเงินผ่าน บัตรเติมเงิน Starbucks Card) ตอนนี้เปิด ให้โหลด และใช้ได้แค่ในสหรัฐฯเท่านั้น


อัดลูกเล่นเน้น Facebook

Google

MOLOME for Android ออกมาแข่ ง กั บ แอพพลิ เ คชั่ น สั ง คม คนชอบถ่ายภาพอย่าง Instagram ที่มีผู้เล่น เยอะมากบนแพลตฟอร์ม iOS มาถึงตาของ เจ้าหุ่นเขียวก็ได้เข็นเอา MOLOME มาให้ แฟนๆใช้งานกัน โดยมีหลักการใช้งานคล้าย กับ Instagram คือ แชะแล้วแชร์ แค่เพียง ถ่ายภาพตามสไตล์ของคุณ แล้วมาอัพโหลด เพื่อแชร์กัน พร้อมให้คะแนนชื่นชอบ และ เขียนคอมเมนต์สนุกๆ โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Android Market

เปดตัว Mobile Icons, Image & Voice Search ส�าหรับใครที่ใช้บริการเสิร์ชเอนจิ้นผ่าน ทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจจะได้เห็น การเปลีย่ นแปลงในหน้าเว็บไซต์ Google เพราะ ว่ามันมีไอคอนแปลกๆ ขึ้นมา 3 อัน แต่ไม่ต้อง สงสัยไป ไอคอนนี้จะเข้ามาช่วยให้เราค้นหา สิ่งต่างๆได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี Voice Search ระบบค้นหาด้วยเสียง และ Instant Pages ซึ่งเวลาเราค้นหาอะไรก็ตาม Google จะแสดงผลแบบทันที แบบไม่ต้องรอให้เราคลิก ปุ่มค้นหา

เว็บบราวเซอร์ของคนชอบเล่น Social Network ตอนนี้ก็ได้ออกเวอร์ชั่น Beta 3 โดย ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Facebook ได้ดีขึ้น อาทิ แถบบาร์ส�าหรับ Chat ย้ายไป อยู่ด้านขวา สามารถย่อ-ขยายได้ เพิ่มไอคอน มาตรฐาน 3 ไอคอน คือ Friend Request, Messages, Notifications ฝังไว้ที่บราวเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่เรามักใช้กันบ่อยๆ และบราวเซอร์ RockMelt จะรู้ว่าเราเปิดหน้าเว็บ Facebook อยู่หรือไม่ หากเปิดอยู่การเตือนอัพเดทต่างๆ จะโชว์ที่ RockMelt เลย ดาวน์โหลดมาลองใช้ กันได้ที่ www.rockmelt.com

July 2011

RockMelt Beta 3

7


What's on HTC ส่ง HTC Flyer พร้อมบินสุดขอบจินตนาการ เอชทีซี (ไทยแลนด์) เปิดตัวแท็บเล็ตตัวแรก รุ่น HTC Flyer มาพร้อมระบบ ประมวลผล 1.5 GHz หน่วยความจ�าขนาด 32 GB ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.3.3 ใช้งานง่ายด้วยยูสเซอร์อินเทอร์เฟส HTC Sense™ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียว ของผู้ใช้ HTC และปากกาที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเขียน ระบายสี วาดเส้น เซ็นเอกสาร ฯลฯ ตอบสนองไลฟ์สไตล์รอบด้านทั้งการท�างาน และเอนเตอร์เทนเมนท์ นอกจากนี้ยังเติมเต็มความครบครันด้วยกล้องดิจิตอล บันทึกวิดีโอระดับ Hi-Def และ บริการ HTC Watch ส�าหรับคอภาพยนตร์ ที่ชมได้แบบเรียลไทม์ด้วย

LG เปดตัวมอนิเตอร์ LG IPS236V ใหม่ ขีดสุดแห่งภาพคมชัด สมจริง บริ ษั ท แอลจี อี เ ลคทรอนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวจอมอนิเตอร์ LG IPS236V ผสานเทคโนโลยี IPS และ LED ให้ภาพคมชัดสวย สีสันสมจริง ทุก องศาการมอง การันตีคุณภาพด้วยรางวัล “Best Entry Level Photo Monitor” จาก Technical Image Press Association (TIPA Awards มาพร้อมดีไซน์ เพรี ย วบางทั น สมั ย ขาตั้ ง โปร่ ง แสงสไตล์ เรียบหรูประหยัดพลังงานด้วยหลอดภาพ LED ปราศจากวัสดุสารพิษ เป็นมิตรกับ สิง่ แวดล้อม จัดจ�าหน่ายในราคา 6,990 บาท

Effective Measure เผย MSN คว้าอันดับหนึ่ง เว็บพอร์ทัลในไทย

HP ส่ง EliteBook & ProBook มัดใจทุกเซกเมนต์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) ประกาศเดินหน้า เต็มก�าลัง ส่ง EliteBook ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มเอนเทอร์ไพรซ์ และ HP ProBook ส�าหรับผู้ประกอบการ SMB ลุยตลาด เจาะกลุ่มผู้ใช้งาน ทุกเซกเมนต์ โดยทัง้ 2 ซับแบรนด์นี้ ตัวเครือ่ งจะถูกออกแบบดีไซน์ใหม่ หมดจดภายใต้แนวคิด FORGE สวยงามหรูหราด้วยโทรสีเงิน โดดเด่น ด้วยวัสดุ อาทิ อะลูมิเนียมขัดลาย ให้ความแข็งแรงทนทาน รวมไปถึง ประสิทธิภาพที่ครบครันทั้งการท�างานและบันเทิง

Symantec กับ 3 โซลูชั่นใหม่ Symantec Is S.M.B. โซลูชั่นระบบสตอเรจบนสถาปัตยกรรม Fluid Data จาก Dell บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ประกาศ เปิดตัวโซลูชั่นส�าหรับสตอเรจตระกูลใหม่ Dell Compellent ที่สามารถท�างานร่วมกับระบบเชื่อมต่อแบบ 16 Gbps Fibre Channel ซึง่ พัฒนามาจากสถาปัตยกรรม Fluid Data ท�าให้ได้รับความคุ้มค่า ควบคู่กับประสิทธิภาพ รองรับการ ขยายระบบสตอเตจขององค์กรในอนาคต โดยมีโซลูชนั่ อืน่ ๆ ประกอบด้วย แพลตฟอร์ม Dell EqualLogic FS7000 รุ่น แรกที่เป็นยูนิไฟด์สตอเรจ เฟิร์มแวร์ Dell EqualLogic 5.1 ที่ได้รับการปรับปรุง และการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ PowerVault ที่เชื่อมต่อผ่านไฟเบอร์แชนแนลได้

ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จั ด งาน Symantec Is Security Management & Backup&Recovery พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ ได้แก่ ตระกูล Security เปิดตัว Symantec Endpoint Protection 12.1 ระบบรักษาความ ปลอดภั ย ส� า หรั บ ตรวจจั บ ภั ย คุ ก คาม ตระกู ล Management เปิดตัว Altiris IT Management Suite 7 ระบบจัดการ PC แบบ Full life cycle เพื่อช่วยระบบไอทีขององค์กร และ ท้ายสุดกับตระกูล Backup & Recovery เปิดตัว Symantec System Recovery 2011 ระบบส�ารอง และกู้ข้อมูลคืน

บริษัท Effective Measure ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถิตกิ ารใช้งานอินเทอร์เน็ตเปิดเผยว่า MSN Thailand เป็นเว็บพอร์ทัล (เว็บท่า) ยอดนิยม อันดับที่ 1 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมี ผู้เข้าชมกว่า 9 ล้านคน โดยพบว่า 60 % ของ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ MSN Thailand เป็นกลุ่ม คนที่พร้อมจะเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง รวดเร็ว และเป็นบุคคลที่ต้องการจะแชร์ข้อมูล เกีย่ วกับเทคโนโลยี รวมถึงแก็ตเจ็ทใหม่ๆให้กบั ผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ผลส�ารวจโดย Microsoft Advertising ยังพบว่า มีผู้เข้าชมหน้าเว็บ MSN Thailand จ�านวน 123 ครั้งต่อเดือน เป็น จ�านวนผูเ้ ข้าใช้งานถึง 9.8 ล้านคน ตามมาด้วย Windows Live Hotmail จ�านวน 9.6 ล้านคน


In Focus

4

36% ตัวเลขนี้เป็นส่วนแบ่งตลาดของ Android ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ถึง เมษายนปนี้ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่ง ตามมา ด้วย iOS จาก Apple 26 % BlackBerry แชมป์เก่า 23 % และ Windows Mobile ที่ยังไม่ตายอีก 9 %*

GHz

ความเร็วสูงสุดที่ CPU รุ่น OMAP 4470 ท�าได้ โดยใช้ สถาปัตยกรรม ARM Cortex A9 แบบ Dual-core ของบริษัท Texas Instrument ที่ตั้งใจเปด ตัวรุ่นนี้เพื่อมาสู้กับ Tegra 2/3 ของ Nvidia และ Snapdragon ของ Qualcomm โดยเฉพาะ

10 Ōҹ

*ข้อมูลจาก Nielsen

12

9 July 2011

1.8

คือจ�านวนค่ายเพลงใหญ่ ได้แก่ Sony BMG, EMI, Universal และ Warner ได้เซ็นสัญญากับ Apple เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการรองรับบริการ iCloud จาก Apple แน่นอนว่าบริการเพลงออนไลน์กับ iCloud จะต้อง จับมาคู่กันอย่างลงตัว

คือจ�านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ Evernote ที่ใช้ส�าหรับจดบันทึก ต่างๆ มีให้เลือกใช้ในหลาย แพลตฟอร์ม อาทิ Mac OS, Windows OS, BlackBerry OS เป็นต้น ความโดดเด่นอยู่ที่สามารถ แก้ไข และบันทึกโน้ตบนแพลตฟอร์ม ไหนก็ได้ สะดวกมากๆ

24.99 $

คือจ�านวนภาษาที่เกมวางแผนการรบ “Empires & Allies” จาก Zynga รองรับ เกมนี้ผู้เล่นจะต้องเป็นเจ้าของ เกาะ สะสมอาวุธ เพื่อใช้ต่อสู้กับประเทศ อื่นๆ เป็นเกมอีกหนึ่งแนวที่ต่างไปจาก เกมในตระกูล Ville ที่เคยท�าเอาคนเล่น ติดงอมแงมไปตามๆกัน

คือราคาค่าบริการรายปของ iCloud บริการจาก Apple ที่เพิ่งเปดตัวไปไม่นานนี้ ซึ่งจะมาพร้อมกับ ความสามารถที่ท�าให้คุณสามารถเก็บเอกสาร ภาพ เพลง แม้กระทั่งแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านระบบ Cloud Computing ได้

She said… He said… สิ่งแรกที่จะท�า หลังเปด

Facebook

ฝน – สำยฝน พงษ์ดนตรี 28 ป

จูน – อัจฉรำ สนธิรักษ์ 27 ป

มินท์ - อธิชนัน ว่องวิริยะวัฒนำ 25 ป

ฮิโร - ฮิโรโกะ ไซโจ 20 ป

ก้อง - ธนพล ศิริพิทักษ์ชัย 25 ป

“ดู อั พ เดทของเพื่ อ นๆ เป็ น อั น ดั บ แรก ใครอารมณ์ ไ หน ประมาณนี้ เพราะเพือ่ นทีแ่ อดไว้ จะเป็นเพื่อนจริงๆแค่นั้น”

“เล่นเกม My Shop แล้วก็ดู อัพเดทใหม่ๆของร้านขายเสือ้ ผ้า ใน Facebook ค่ะ

“ดูตรง Notification ที่เตือนว่า มีใครมาคอมเมนท์เรา หรือมีใคร มาตอบต่ อ จากที่ เ ราไปตอบไว้ บ้างครับ”

“ก็ ค งจะเล่ น เกม Cooking mama ค่ะ ติดมากๆ”

“ต้องคลิกเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ ตัวเองก่อนเลย ว่ามีอะไรอัพเดท บ้าง”


New Arrivals

Buffalo Ministation

 

ฮาร์ดไดรว์แบบพกพา ดีไซน์สวย แต่ทนทานสูง พร้อมคุณสมบัติ รองรับการตกกระแทกได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท�าให้ข้อมูลส�าคัญเกิด ความเสียหาย รุ่นนี้สามารถรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงได้ด้วยเทคโนโลยี SuperSpeed USB 3.0 (สามารถใช้กับ USB 2.0 ได้) เพิ่มความปลอดภัย ข้อมูลด้วย Hardware Disk Encryption เป็นคุณสมบัติของการเข้ารหัส ตัวฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติ มีให้เลือก 3 สี (ด�า แดง และเงิน)

Sony 

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียด 16.2 ล้าน พิ ก เซล ดี ไ ซน์ เ ท่ น�้ า หนั ก เบา พกง่ า ย แต่ ค วาม สามารถทัดเทียมกล้องระดับ DSLR มาพร้อมโหมดการ ตัง้ ค่า และโหมดถ่ายภาพมากมาย อาทิ โหมดถ่ายภาพ พาโนรามาแบบ 3 มิติ โหมด Auto HDR ที่ช่วยแก้ไข ภาพให้มสี ภาพแสงทีเ่ หมาะสม และโหมด Anti Motion Blur ที่เป็นโหมดการแก้ไขภาพที่สั่นเบลอด้วยการถ่าย ภาพ 6 ภาพ นอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ยังสามารถ บันทึกวิดีโอระดับ HD ได้ด้วย

10

Samsung

  

สมาร์ทโฟนจอใหญ่สะใจ ขนาด 4.3 นิ้ว ที่มา พร้อมเทคโนโลยีจอแสดงผลแบบ Super AMOLED Plus ให้สีสันของภาพอย่างเต็มตา ขุมพลัง Dualcore CPU 1.2 GHz ดีไซน์ตัวเครื่องบางเฉียบแค่ 8.49 มม. กล้องดิจิตอล 8 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลช และโหมดถ่ายวิดโี อแบบ Full HD 1080p รันบนระบบ ปฏิบัติการยอดนิยม Android 2.3

Sony 

เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่จาก Sony ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับเหล่าเกมเมอร์ ด้วย จอภาพแบบ OLED พร้อมระบบสัมผัสแบบ Multi-Touch เพิม่ ความสนุกสนานให้การเล่นเกมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีแถบระบบสัมผัสและ Motion Sensor ทีใ่ ช้ควบคุมเกม สามารถจะเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่าย 3G/Wi-Fi มี GPS และกล้องดิจิตอล 2 ด้านหน้า-หลัง ตอบสนองการใช้งานรอบด้าน


11

Creative 

July 2011

ล�าโพงพกพาแบบไร้สาย เหมาะส�าหรับใช้งานในห้องที่มีพื้นที่จ�ากัด สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายทั้ง iPhone, BlackBerry หรือ Android Smartphone ฯลฯ ผ่านทางบลูทธู ให้พลังเสียงผ่านล�าโพงคู่ รองรับ A2DP และมีช่อง AUX ส�าหรับเสียบสายโดยตรงด้วย มี 4 สีให้เลือก ชมพู/ ขาว, ฟ้า/ขาว, เขียวอ่อน,ขาว และด�า ราคา 1,490 บาท

LG 

ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มาพร้อมกับระบบเสียง 3 มิติ เครื่องแรกของโลก มอบความสมบูรณ์แบบของพลังเสียง รองรับ การชมคอนเทนต์แบบ 3 มิติเต็มระบบ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Vertical 3D Sound Channels ระบบขับเคลื่อนเสียงโทนสูง เพื่อ การกระจายรอบทิศทาง Cinema Dome Effect สร้างเสียง 3 มิติ สมจริง เสมือนผูช้ มเป็นส่วนหนึง่ ของภาพยนตร์ทรี่ บั ชม เสริมความ หรูหราด้วยดีไซน์ผิวแบบกลอสซี่ และคริสตัลสีฟ้า

Blu-Ray Philips



เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์รุ่นใหม่ สร้างสรรค์การชมภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์แบบ ในระดับ Full HD ละเอียดระดับเดียวกับที่ชมในโรงภาพยนตร์ มาพร้อมเทคโนโลยี DivX Plus HD ช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 ท�าให้สามารถเชื่อมต่อกับแฟลชไดรว์ และ เล่นไฟล์มีเดียได้ทันที หรือหากต้องการชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ YouTube ก็สามารถท�าได้เมื่อเชื่อมต่อกับ TV Philips HD

HP EliteBook



โน้ตบุ๊คสุดอึด แข็งแกร่ง ทนทาน ด้วยนวัตกรรมผิวสัมผัส วิศวกรรมอากาศยาน ผ่านการทดสอบคุณสมบัติมาตรฐาน MIL-STD 810 G จากประเทศสหรัฐฯ มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 14 นิ้ว แบบ Hi-Def น�้าหนักเพียง 2.06 กิโลกกรัม แบตเตอรี สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 32 ชั่วโมง ตอบสนองรวดเร็วด้วย หน่วยประมวลผล Intel Core i7 และ Core i5 พร้อม Turbo Boost 2.0 และ vPro Technology รีดประสิทธิภาพการท�างาน เต็มระดับ


Cover Story Text : Thanakorn

  destinations

12

จะว่าไปเทคโนโลยี GPS ก็มีมาตั้งนานแล้ว แต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยม ในวงกว้างเท่าไหร่นัก อาจเปนเพราะหลายคนยังรู้สึกว่ามันเปนสิ่งที่ไม่ จ�าเปน ใช้งานยาก เข้าไม่ถึง หรืออาจยังสับสนว่า GPS คือ GPRS แต่ไม่ต้องงงและสงสัยอีกต่อไป ฉบับนี้เราเลยถือโอกาสมาคุยเรื่อง GPS กันให้กระจ่างเลยดีกว่า


13 July 2011

GPS หรือ A-GPS (Assisted GPS) ใครกันแน่ที่เจงกว่า

คุณจึงควรหมั่นอัพเดทข้อมูลแผนที่ให้กับ GPS บ่อยๆ หาก ท�าไม่เป็น หรือไม่ช�านาญ แนะน�าว่าควรติดต่อผู้ให้บริการ เจ้าที่คุณซื้อมาจะดีที่สุด

2 – 3 ปีมานี้บางคนอาจจะเริ่มงงกับ A-GPS จนเกิด ขยั บ มาที่ แ อพพลิ เ คชั่ น เกี่ ย วกั บ แผนที่ บ นอุ ป กรณ์ ค�าถามว่ามันจะดีกว่า GPS หรือมาแทน GPS หรือเปล่า? เคลื ่ อ นที ่อย่างโทรศัพท์มือถือนั้น เริ่มมีให้ใช้ราว 5 ปีก่อน เอาเป็นว่ามันไม่ได้มาแทน GPS แต่อย่างใด ซึ่งมีทั้งแบบน�าทางได้ และดูได้แค่เพียงแผนที่เพียงอย่าง A-GPS มีหน้าที่ช่วย GPS ระบุต�าแหน่งพิกัดจุดที่อยู่ เดียว ในยุคนั้นการน�าทางผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยดึงข้อมูลผ่านเสาสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น ยังไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก สาเหตุหนึง่ เป็นเพราะอุปกรณ์ GPRS, 3G หรือ Wi-Fi Hotspot (เรามักจะคุ้นกับ A-GPS ที่ จ�าพวกสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนยังมีเสป็คไม่แรง ไม่เป็นที่นิยม อยูใ่ นสมาร์ทโฟนมากกว่า) ท�าให้ GPS สามารถจะระบุพกิ ดั ในวงกว้าง และคนส่วนใหญ่ยังใช้เพียงฟีเจอร์โฟน ประกอบ จุดทีอ่ ยูไ่ ด้แม่นย�ามากขึน้ เพราะจุดอ่อนของ GPS ในปัจจุบนั กับแอพพลิเคชั่นเหล่านี้บริโภคทรัพยากรของเครื่องมาก ยังมีขอ้ บกพร่องในเวลาทีเ่ ราอยูใ่ นตึก ในอาคารชัน้ ลึกๆ หรือ ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดการหน่วยความจ�าที่ไม่เพียงพอ อยู่ใต้อุโมงค์ GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ค่อยได้ ข้ามเวลากลับมาที่ปัจจุบัน ในยุคที่กระแสสมาร์ทท�าให้การระบุต�าแหน่งผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน แต่หาก โฟนก� า ลั ง มาแรง จากปั จ จั ย ราคาเครื่ อ งที่ ถู ก ลงกว่ า มี A-GPS เป็นตัวช่วยเทียบต�าแหน่ง ก็จะท�าให้ความคลาด เดิม เสป็คที่แรงขึ้น อีกทั้งมีตัวเลือกจ�านวนมาก ท�าให้ เคลื่อนลดน้องลงไปได้ แอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆที่ เ คยเกิ ด ปั ญ หาบนสมาร์ ท โฟนยุ ค ก่อน สามารถใช้งานได้อย่างราบลื่น เพียงแต่แตกออกเป็น แพลตฟอร์มที่หลากหลายขึ้นเท่านั้น Map หรือ Map Applications อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานแผนที่บน แผนทีเ่ ป็นของคูส่ ร้างคูส่ มกับ GPS เพราะจ�าเป็นต้องใช้ ส�าหรับระบุพิกัด และช่วยในการน�าทาง หากขาดแผนที่ไป GPS ก็คือ ความต่างของฮาร์ดแวร์ระหว่างสมาร์ทโฟนและ GPS คงไม่ต่างอะไรกับที่ทับกระดาษราคาเป็นหมื่น ดังนั้น อุปกรณ์เฉพาะทาง

The best Navigation Apps for iPhone TomTom South East Asia 69.99 เหรียญ จับสัญญาณเร็ว เมนู ใช้งานง่าย มีตัวเลือก ระบบเสียงน�าทางเป็น ภาษาไทย สามารถ แสดงมุ ม มองได้ ทั้ ง แบบ 2 และ 3 มิติ มี โหมดจ�าลองแสดงการ เดินทางเสมือนจริง

PAPAGO! Thailand (Pro) 24.99 เหรียญ แสดงแผนทีไ่ ด้ทงั้ แบบ 2 และ 3 มิติ เลือก เสี ย งน� า ทางเป็ น ภาษา ไทยได้ รวมทัง้ เมนูภาษา ไทย แผนที่จ�าลองการ เดินทางจริง และแสดงผล สถานที่ส�าคัญเป็นแบบ 3 มิติ

Sygic Southeast Asia: GPS Navigation 19.99 เหรียญ ใช้ ง านง่ า ย เมนู เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและ สวยงามเป็นระเบียบ มี ฟังก์ชนั่ ให้เลือกใช้คอ่ นข้าง มาก ครบถ้วนเรือ่ งการน�า ทางทั้ ง มุ ม มองแผนที่ 2 และ 3 มิติ การจับ สัญญาณ ระบบเสียงช่วย น�าทาง


ฮาร์ ด แวร์ ที่ อ ยู ่ บ นอุ ป กรณ์ เ ฉพาะ ทางจะถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ง านเฉพาะ ด้าน ท�าให้รีดความสามารถออกมาได้เต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามแม่ น ย� า สู ง คลาด เคลื่ อ นต�่ า และมี ค วามรวดเร็ ว ในการน� า ท า ง แ บ บ เ รี ย ล ไ ท ม ์ ซึ่ ง ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั บ เส้นทางที่ก�าลังน�าทางอยู่ในลักษณะ Turn by Turn สามารถบอกเส้นทางได้อย่างถูกต้อง และทันการณ์ ไม่ว่าจะเลี้ยวซ้าย-ขวา หรือ เลี้ยวเข้าแยกไหนก็ตาม GPS Phone ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีมาก่อนหน้านี้ กว่า 5 ปีแล้วในสมาร์ทโฟนจ�าพวก Pocket PC Phone แต่ยังไม่มี ผู้นิยมใช้มากนัก อันเนื่องมาจาก ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ที่ไม่สอดรับกัน ท�าให้เกิด ปัญหาการใช้งานที่ช้า และจุกจิก จนที่สุดก็พัฒนามาเป็น แอพแผนที่ที่อยู่ใน สมาร์ทโฟนทุกเครื่อง ในยุคปัจจุบัน

14

Go Wherever! จะไปไหนก็ได้

ปฏิเสธไม่ได้วา่ GPS สามารถจะบอกทาง เราไปไหนต่อไหนได้ จนเรียกว่าเป็นไกด์นา� ทาง พากิน-พาเที่ยวเลยก็คงไม่ผิดนัก เพราะหาก คุณมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบกินอาหารเด็ด ขนมดัง ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือค�่าคืนนี้ จะไปแฮงค์เอาท์กับเพื่อนที่ร้านสุดชิลล์ โดยที่ คุ ณ ไม่ คุ ้ น เคยเส้ น ทาง ไม่ รู ้ ว ่ า ต้ อ งขั บ ไป ถนนเส้นไหน เลี้ยวตรงไหน GPS คือผู้ช่วย ที่ แ สนดี พาไปได้ อ ย่ า งไม่ มี ต กหล่ น ด้ ว ย ในขณะที่ฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์จ�าพวก สิ่งที่เรียกว่า PoI (Point of Interest) เป็น โทรศัพท์มือถือถูกออกแบบมาให้เน้นใช้งาน จุดส�าคัญ หรือสถานที่ต่างๆในแผนที่ ภาคโทรศัพท์เป็นหลัก แอพพลิเคชั่นแผนที่ ส่วนหากเกิดอุบตั เิ หตุไม่คาดฝัน จ�าเป็น น�าทางบนสมาร์ทโฟนจึงยังใช้นา� ทางได้ไม่ดนี กั ต้ อ งหาเจ้ าหน้าที่ต�ารวจ GPS ก็เป็นเสมือน มีดีเลย์เยอะ เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการน�าทาง แต่ก็อาจเป็นไปได้อีกว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ พระเอกขี่ม้าขาว เพราะถ้าคุณอยู่ในต่างถิ่น คุ ณ คงไม่ รู ้ ว ่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต� า รวจอยู ่ ที่ ใ ดบ้ า ง อาจมีความสามารถทัดเทียมกันก็เป็นได้ ในบริเวณใกล้เคียง หรืออย่างน้อยที่สุด เมื่อ


Who needs it? ใครบ้างที่ต้องการ GPS ใครที่ต้องการ และเหมาะกับ GPS? ค�าถามนีจ้ ริงๆแล้วคงไม่มคี า� ตอบทีต่ ายตัวนัก แต่ เ ลื อ กเอาเฉพาะที่ ดู แ ล้ ว ว่ า จ� า เป็ น และ สมควรจะใช้กค็ อื คนทีต่ อ้ งขับรถไปไหนมาไหน ในทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคย ไม่รจู้ กั เส้นทางบ่อยๆ รวมถึง คนทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ชอบเดินทางไปเทีย่ วลุยๆ หรือ อีกแง่มุมหนึ่งก็อาจเป็นผู้ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับ การขนส่ง และบริษัทที่ให้บริการขนส่งเงิน เพราะสามารถเพิ่มความปลอดภัย รัดกุมให้

15

กับธุรกิจได้ ซึง่ ปัจจุบนั ในประเทศไทยก็ใช้งาน กันในด้านนีอ้ ยูอ่ ย่างแพร่หลาย อย่างทีเ่ รียกกัน ว่า “Tracking” Tracking จะท� า หน้ า ที่ ติ ด ตามยาน พาหนะ โดยส่งข้อมูลต�าแหน่งปัจจุบันกลับ ไปยังศูนย์กลาง ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ มือถือ เพื่อบอกพิกัดว่า ขณะนี้ยานพาหนะ อยู่จุดใดในเส้นทาง วิ่งออกนอกเส้นทาง หรือ จอดอยู่ตรงไหน เพื่อความปลอดภัย ป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ท้ า ยที่ สุ ด GPS ในปั จ จุ บั น ก็ ยั ง คง เน้นการใช้งานเรื่องการเป็นอุปกรณ์น�าทาง เป็นหลัก ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็น เทคโนโลยี GPS ในรูปแบบอื่นๆ หรืออยู่ใน อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ประโยชน์ในแนวทางอื่น ซึ่ง ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้ และไกลนับ ต่อจากนี้ที่เราต้องคอยจับตามอง

July 2011

คุณจ�าเป็นต้องเติมน�้ามัน หรือแก๊ส ก็ยังใช้ GPS ช่วยน�าทางไปหาปัม๊ ได้อกี ทีส่ า� คัญสมัยนี้ เทคโนโลยี GPS ของค่ายต่างๆ ก็พยายาม จะใส่ฟังก์ชั่นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ ผู้ใช้ได้มากกว่าการเป็นอุปกรณ์น�าทาง อาทิ ฟังก์ชั่นช่วยค�านวณเส้นทางประหยัดน�้ามัน ใส่ ข ้ อ มู ล แนะน� า สถานที่ ต ่ า งๆมาให้ หรื อ แม้กระทัง่ ฟีเจอร์ดา้ นความบันเทิง อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ฯลฯ

GPS Devices… Handheld ทนทาน พกพาง่าย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ลุยๆ ตามป่าเขาล�าเนาไพร กันน�้า กันฝุ่นละออง ได้เป็นอย่างดี PND (Personal Navigator Device) ตัวเครื่องดีไซน์สวย มากด้วยฟังก์ชั่น เน้นใช้ งานบนรถยนต์โดยเฉพาะ ใช้ง่ายและเป็นมิตร Motorcycle and Bicycle ส�าหรับติดจักรยานยนต์ และจักรยาน ดีไซน์ เล็กกะทัดรัด แต่ความสามารถอัดแน่น เน้น การใช้งาน Tracking

• จะใช้ GPS คุณต้องมีทั้งตัวเครื่องรับสัญญาณ และแผนที่ จึงจะใช้งานได้ • A-GPS ที่อยู่ในสมาร์ทโฟน จะอาศัยการอ้างอิงต�าแหน่งจากเสาสัญญาณ โทรศัพท์มือถือของแต่ละค่าย รวมถึง free Wi-Fi Hotspot เพิ่มเติมจากการรับ สัญญาณดาวเทียม • นอกจากน�าทางแล้ว GPS ยังใช้ติดตามยานพาหนะหรือตัวบุคคลได้อีกด้วย

Personal Watch ใช้สา� หรับติดตัวบุคคล เพือ่ ความปลอดภัย มัก นิยมใช้กันในหมู่ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือนักวิ่งที่ ต้องการทราบระยะทางการวิ่ง


Social Addict Text : TK

5

กฎเหล็กเล่น Facebook ในออฟฟศ

อย่าโพสต์นินทาเจ้านาย ก็ แน่ล่ะ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ Add เจ้านายเป็นเพือ่ น แต่ไม่แน่วา่ เพือ่ นคนใด คนหนึง่ ในออฟฟิศ อาจแคปเจอร์หน้าจอ ที่คุณโพสต์เอาไปให้เจ้านายดูก็เป็นได้ ถ้าเกิดเรื่องท�านองนี้ขึ้นก็คงต้องตัวใคร ตัวมันล่ะ

Google +

โปรเจ็คใหม่ Social Network เจ้ำโปรเจ็คใหญ่อย่ำง Google งำนนี้สงสัยจะเอำจริง เปดโปรเจ็คใหม่ที่มีชื่อว่ำ Google+ (กูเกิลพลัส) เป็นเครือข่ำย สังคมคล้ำยๆกับ Facebook ที่เรำจะสำมำรถแชร์สิ่งต่ำงๆ ที่ท�ำในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงที่เรำท�ำกันอยู่ทุกวันบน Facebook นี่แหละ โดยเจ้ำ Google+ นี้มีหลำยส่วนด้วยกัน อำทิ • Circles คือแวดวงของเพื่อนที่แชร์ไลฟสไตล์ร่วมกัน • Sparks ฟเจอร์ที่จะช่วยค้นหำสิ่งต่ำงๆตำมควำมสนใจของคุณที่ระบุไว้ มำให้คุณ • Huddle ระบบแชท ที่สำมำรถน�ำเพื่อนหลำยๆคนมำแชทรวมกัน โดยไม่ต้องแยกหน้ำต่ำง อย่ำลืม invite เพื่อนๆ มำเล่นด้วยกันล่ะ ส่วน Applications บนสมำร์ทโฟนอำจต้องอดใจรออีกนิด

a better way to check-in ชวนมำ Quip กับแอพพลิเคชัน่ โซเชีย่ ลเน็ตเวิรค์ น้องใหม่ ทีก่ ำ� ลังมำแรง พัฒนำขึน้ โดยบริษทั Mobilitz เป็นอีกหนึง่ บริกำร ในแบบ Location-based Social Network คล้ำยกับ Foursquare และ Gowalla ที่ให้เรำเช็คอินพร้อมกับแชร์กำรอัพเดท แต่ ส�ำหรับ Quipster เรำเรียกว่ำ Quip ไม่ใช่เพียงแค่แชร์ว่ำเรำอยู่ที่ไหน แต่ยังบอกด้วยว่ำเรำท�ำอะไรด้วย เป็นกำรแชร์ข้อมูล ร่วมกับบุคคลอื่นๆ อย่ำลืมโหลดมำลองใช้ได้ที่ App Store บน iPhone

16

อย่าเล่นเวลาเจ้านายอยู่ อันนี้ ห้ามเด็ดขาด ยกเว้น Facebook มัน คืองานที่คุณต้องท�า เพราะนอกจากจะ โดนเพ่งเล็งว่าอู้งานแล้ว เผลอๆอาจ ไม่ผ่านผลการประเมินโบนัสสิ้นปี คุณ ต้องเศร้าแน่ อย่ า นิ น ทาเพื่ อ นร่ ว มงานที่ ไม่ชอบ แม้วา่ Facebook จะเป็นเสมือน ของส่วนตัวก็ตาม แต่อย่าลืมว่า คนที่ ไม่หวังดีกับคุณในที่ออฟฟิศย่อมมีอยู่ การนินทาเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบผ่าน Facebook จึงไม่ใช่เรือ่ งดีนกั หากเจ้าตัว ทีโ่ ดนพาดพิงมาเห็นเป็นงานงอกเลยต้อง บอกไว้ก่อน

Quipster

Don’t miss

อย่าบ่นเรือ่ งเงินเดือน ถึงกรณีนี้ เป็น Hot issue ส�าหรับคนที่อาจจะไม่ พึ ง พอใจ แต่ แ นะน� า ว่ า อย่ า ท� า โดย เด็ ด ขาดเนื่ อ งจากเหตุ ผ ลเดี ย วกั บ ข้ อ ที่หนึ่ง แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไร แต่คนอื่นที่เห็นข้อความนั้น เค้าอาจจะ ไม่ได้คิดแบบคุณนี่นา

 

เตรี ย มตั ว พบกั บ เกม The Sims Social เกมจ�ำลอง ชีวิต ได้เร็วๆนี้ บน Facebook แถมยั ง มี แ ววว่ ำ จะ มี เ วอร์ ชั่ น ส� ำ หรั บ โทรศั พ ท์ มือถือด้วย

Wii U เครื่ อ งเล่ น เกม คอนโซลรุ่นใหม่ ที่จะมำแทน เครื่อง Wii เดิมของ Nintendo โดยมำพร้อมฟเจอร์เกมแบบ Social Game

อย่ า โพสต์ ห รื อ แท็ ก รู ป ไม่ พึงประสงค์ ไปยังหน้า Wall ของเจ้านาย หรือเพือ่ นร่วมงาน แม้วา่ ภาพวีรกรรมนัน้ จะรั่ว แสบ ซ่าส์ ประทับใจคุณจนอยาก จะโพสต์มากแค่ไหนก็ตาม ควรเก็บมัน ไว้ในส่วนลึกตามเดิม เพราะคนที่โดน แท็กรูปนั้นอาจไม่ได้สนุกไปกับคุณด้วย

Skype ส�ำหรับ iPad ที่จะคุยกัน ได้ง่ำยกว่ำบน iPhone ซึ่งหน้ำจอเล็ก นิดเดียว รับรองว่ำได้ใช้เร็วๆนีแ้ น่นอน


Mobile Pulse

Text : TK

17

พกกระเปาสตางค์ ใส่มือถือ ด้วย

Google 

Layar หาตู้ ATM แอพพลิเคชั่นสุดเจ๋งนี้สามารถหาตู้ ATM ให้ เราได้ง่ายๆ เพียงแค่เปิดแอพฯแล้วเล็งให้เหมาะๆ แอพพลิเคชั่นจะบอกว่ามีตู้ ATM อยู่ตรงไหนบ้าง ใกล้ๆเรา สามารถจะแสดงผลทั้งแบบ 3 มิติ หรือ แสดงเป็นลิสต์รายการก็ได้ ตอนนี้ใช้ได้กบั ATM ของ ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) เท่านั้นนะ

July 2011

Google โชว์ของเล่นใหม่ โดย จะเปิดให้ใช้บริการ Google Wallet หรือกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อ ใช้ส�าหรับจ่ายเงินค่าสินค้า และบริการ ต่ า งๆ แทนที่ จ ะหยิ บ กระเป๋ า สตางค์ ขึน้ มา หรือต้องยืนรอเซ็นสลิปบัตรเครดิต อย่างเคย แค่ใช้สมาร์ทโฟนแตะที่เครื่อง ช�าระก็สามารถช�าระเงินได้ทันที โดย สมาร์ทโฟนทีจ่ ะสามารถใช้งานได้จะต้อง มีเทคโนโลยี NFC (เทคโนโลยีสื่อสาร ระยะสัน้ ) พ่วงมาในตัวเครือ่ งด้วย ตอนนี้ เปิดบริการแค่ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ชอบฝาพับ และรัก Android Sharp จัดให้ Sharp เอาใจคนชอบโทรศัพท์ทรง ฝาพับ ส่งรุ่น AQUOS Phone The Hybrid Softbank 007SH ดีไซน์เก๋ แต่ไม่ธรรมดา ด้วยจอแสดงผลแบบสามมิติ ขนาด 3.4 นิ้ว กล้องถ่ายภาพความละเอียด 16.10 ล้าน พิกเซล รองรับ Wi-Fi, Bluetooth 3.0 และ ระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ได้ใจคนรัก Android และโทรศัพท์สไตล์ฝาพับไปเต็มๆ

HTC Salsa

  มาแล้ว กลายเป็ น ความจริ ง ขึ้ น มาเสี ย ที ส� า หรั บ มื อ ถื อ ที่ เ น้ น การใช้ ง าน Facebook เอาใจคนที่ติด Facebook สุดๆ ท�าให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น เล่น Facebook กันได้ตลอดเวลา โดย HTC ได้เปิดตัว HTC Salsa ทีเ่ น้นการ ใช้งานแบบ Touch Screen กล้อง 5 พิกเซล ระบบอินเทอร์เฟส HTC Sense ที่ จ ะช่ ว ยให้ เข้าถึงส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้น และขาดไม่ได้กับระบบปฏิบัติการ Android 2.3 ยุคนี้อะไรก็ Facebook อะไรก็ Android นะเธอ….

Samsung   แอบจิก iPad จิ ก เล็ ก ๆ แต่ เ จ็ บ จริ ง ๆ งานนี้ เ ป็ น รอยเขี้ ย วของ Samsung ที่ออก TVC มาภายใต้คอนเซ็ปต์ It’s Time To Tab! โดยช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้แอบเหน็บ iPad เรื่องการ สนับสนุน Flash ที่ iPad ไม่รองรับ อันเป็นจุดอ่อนให้เจ้าอื่น โจมตีมาตลอด และไม่แน่ว่าจะตลอดไปหรือไม่

Nokia N9

 เครื่องแรกของโลก! กระแสซบเซาไปนานกับสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Nokia เพราะสู้เจ้าอื่น ที่พากันรุมกินโต๊ะไม่ได้ แต่กลายเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งเมื่อ Nokia เปิด ตัวโฉมหน้า N9 โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MeeGo (ไม่ใช่ Me-O นะ นั่นมันอาหารแมว) ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นแรกที่ ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารนี้ โดยมีเสป็คใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนยุค ปัจจุบัน อาทิ CPU ความเร็ว 1 GHz Ram 1 GB หน้าจอ ขนาด 3.9 นิว้ แบบ AMOLED กล้องดิจติ อลความละเอียด 8 ล้านพิกเซล รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เป็นต้น รอลุน้ กันต่อไปว่า Nokia N9 ที่ใช้ MeeGo จะกลับมาผงาดในตลาดสมาร์ทโฟน ได้หรือไม่


Stay Tuned Text : TK

On the scene

Bookmarks 1. www.menintrend.com แมกกาซีนออนไลน์ของผู้ชาย แบบโมเดิร์น ไลฟ์สไตล์รอบด้าน

จริงๆก็ไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กิดในเดือนนี้ แต่เป็นเรือ่ งทีค่ าบเกีย่ วต่อเนือ่ งมาเป็นกระแส ทีค่ นยังพูดถึงกันอยู่ นั่นก็คือ iOS 5 และ iCloud ที่ Apple เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว มาดูส่วนของ iOS 5 ก่อน ที่น่าสนใจจริงๆก็มี

2. www.creativethailand.org แมกกาซีนสุดบรรเจิด ที่เต็มไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์

• Notification Center รวมเอาระบบการเตือนต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน ไม่ให้มันเด้งเตือน จนน่าร�าคาญ • iMessages คุยกันข้ามเครือ่ งเหมือน BlackBerry Messenger ส่งภาพ เสียง คลิปวิดโี อก็ยงั ได้ • Newsstand ยกแผงหนังสือมาไว้ในเครื่อง ให้อ่านง่ายทุกที่ ทุกเวลา • Photos เพิ่มความสามารถการปรับแต่งภาพ แบบไม่ง้อแอพฯเสริม ต่อกันด้วย iCloud บริการใหม่ ทีเ่ ปิดฟรีสา� หรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป แต่หากคุณใช้อปุ กรณ์ตระกูล iDevice จะดีมาก เพราะบริการนี้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร อีเมล์ ตารางนัดปฏิทิน รายชื่อ แม้กระทัง่ รูปภาพ ซึง่ ตรงนีก้ ส็ ามารถใช้รว่ มกับ Contact, Mail และ Calendar ทีถ่ กู ปรับความสามารถ ให้เพิ่มขึ้นใน iOS 5 อีกด้วย การปรับใหญ่ครั้งนี้ท�าให้ iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่น่าใช้งานมากขึ้นไปอีก แต่ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ทจี่ ะน�ามาใช้กจ็ า� ต้องมีเสป็คทีแ่ รงพอตัวเชียวล่ะ ช่วงนีใ้ ครทีร่ ออัพเดทอย่างเป็นทางการ ก็นอน เล่น iOS 4 ไปกันพลางๆก่อนละกันนะ

18

What’s  Microsoft แอบเผยระบบปฏิบตั กิ ารเวอร์ชนั่ ใหม่ ในงาน Computex Taipei 2011 นามว่า “Windows 8” โดยหน้าตาจะเปลีย่ นไปจาก Windows 7 รุน่ ปัจจุบนั อย่างสิน้ เชิง แต่กลับมีหน้าตาคล้ายกับ Windows Phone 7 ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแทน โดยใช้อินเทอร์เฟสแบบ Live Tiles แทนเมนู Start ที่เราคุ้นเคย และพัฒนาความ สามารถ Multitasking พร้อมฟีเจอร์ Snapping ที่สามารถดูได้ว่าโปรแกรมไหนท�างานอยู่บ้าง เพิ่มความ สะดวกให้การใช้งาน และแน่นอนว่าจะพลาดไม่ได้กับ Social Network ที่สามารถติดตามอัพเดทได้ แม้ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ ดูเหมือนว่า Windows 8 จะเหมาะกับน�าไปใช้กับ Tablet อยู่เหมือนกัน ยังไงก็คง ต้องติดตามอยู่ว่ามันจะไปโผล่อยู่ในอุปกรณ์ใดบ้าง

3. www.womanplusmagazine. com แมกกาซีนผู้หญิง ที่ไม่ธรรมดา ด้วย เนื้อหาและสาระ แบบผู้หญิงยุคใหม่


Photo Know-How

Text & Photos : Alongkorn Tunmunthong

Mood

Photo Tips

3

20 1

1


การถ่ายภาพสีโดยใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เพื่อถ่ายทอด และสื่ออารมณของภาพถ่าย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ว่ากล้อง DSLR หรือ กล้อง Compact ก็สามารถท�าได้ ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ใช้ White Balance ช่วยนั่นเอง

3

21 Know ส�าหรับกล้อง Compact จะไม่มีการปรับ White Balance แบบองศา Kelvin ซึ่งเปนการ ปรับค่า White Balance อย่างละเอียด จึงมีใน กล้อง DSLR เท่านั้น โดยทั่วไปจะมีค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ • Daylight (กลางวัน) 5,200 kelvin • Shade (ในร่ม) 7,000 kelvin • Cloudy (มีเมฆมาก) 6,000 kelvin • Tungsten (หลอดไฟสีเหลือง) 3,200 kelvin • Fluorescent (หลอดไฟบ้าน) 4,000 kelvin • Custom (การปรับเอง โดยการถ่ายจากแผ่นสีเทา กลาง แล้วน�าค่าแสงที่ได้ มาตั้งเป็น White Balance วิธีนี้จะแม่นย�าที่สุด)

How

1 ภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติ 2

เลือก White Balance ให้ตรงกับค่าสภาพแสง จริงๆ ณ เวลานั้น โดยการเลือก White Balance ใน กล้องที่มีให้อยู่แล้ว

2. เร่งอารมณ์ของภาพ เลือก White Balance ให้ภาพนั้นได้สีที่ สื่ออารมณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนค่า White Balance ให้แสงนั้นมีความเข้มของแสงมากยิ่งขึ้น

3. ท�าภาพให้ดูแปลกตา ล�้าจินตนาการ 2 1

ตั้งค่า White Balance โดยเลือกให้ White Balance ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพื่อให้ภาพ ดูแปลก และมีจินตนาการ

July 2011

2


Small talk

Text : Thanakorn Photos : Surakij Jirasabsakul

It's more than just a

Navigator

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า เทคโลยี GPS เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากกั บ การเดินทาง ในชีวติ ประจ�ำวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ตี่ อ้ งใช้รถ ใช้ถนนเดินทางไปไหนมาไหนอยูบ่ อ่ ยๆ หรือไปในทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคย เทคโนโลยี GPS นี่แหละ ที่จะช่วยให้เราค้นหาสถานที่ต่างๆ รวมถึงน�ำทางให้เราไปยัง จุดหมายนั้นๆได้ตามต้องการ แต่มิใช่เพียงแค่น�ำทาง GPS ยังสนอง ไลฟ์ ส ไตล์ ข องมนุ ษ ย์ เ ราได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม ครั้ ง นี้ DPLUS ได้ พ บกั บ “คุณชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์ Telematics Department Manager แห่ง ESRI Thailand*” ที่ได้มาเล่ามุมมองดีๆ ของเทคโนโลยีพิกัดจาก ท้องฟ้า ที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์น�ำทาง *ESRI (Thailand) Co.,Ltd เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย software GIS จากอเมริกา ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ GIS และผลิตแผนที่ เป็นผู้น�ำเข้า GPS แบรนด์ Garmin ซึ่งใช้แผนที่ของ ESRI (Thailand) มาจ�ำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

22

สิ่งที่ท�ำให้คนสนใจ GPS มากขึ้น อันที่ 1. ราคามันถูกลง เมื่อก่อนตัวเล็กๆก็ 2 หมื่น 3 หมื่น ปัจจุบันเริ่มที่ 5,000 กว่า เลยอยู่ใน วิสัยที่คนสามารถจะซื้อได้ 2. GPS มันไม่ได้อยู่แค่ใน อุปกรณ์นำ� ทางอย่างเดียว มันเข้าไปเข้าไปอยูใ่ นอุปกรณ์ ที่คนทั่วไปใช้งาน ทั้งกล้อง ทั้งมือถือ ท�ำให้คนเริ่มรู้จัก พอรู้จักก็เลยมีการใช้งานมากขึ้น หลายครั้งคนเลยเกิด อาการ เอ๊ะ! จะซื้อ GPS หรือโทรศัพท์ดี อาจจะซื้อ โทรศัพท์กอ่ น แต่หลายๆคนทีซ่ อื้ โทรศัพท์ปบ๊ั พอใช้งาน ไปสักระยะนึง เพื่อเติมเต็มความสามารถก็จะขยับ มาซือ้ GPS เพือ่ การน�ำทาง พอซือ้ ไปใช้แล้ว มันไม่ใช่แค่ เพือ่ การน�ำทางอย่างเดียว มันเอาไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อืน่ ๆได้ดว้ ย อย่างผมเองผมก็พกติดเอวไว้ตลอด จะหา ATM ร้านอาหาร หรือปั๊มน�้ำมันก็หาได้ทันที

จริงๆเวลาน�ำ GPS ไปใช้ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครมากหรือใครน้อย ประเด็นอยู่ที่ว่าความถูกต้อง มันถูกต้องแค่ไหน ชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์


23 ครบถ้วนของข้อมูล จริงๆเวลาน�ำ GPS ไปใช้ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมาก หรือใครน้อย ประเด็นอยู่ที่ว่าความถูก ต้อง มันถูกต้องแค่ไหน

มองในมุมผู้ใช้ ที่อยากให้ พัฒนา คื อ จริ ง ๆแล้ ว อยากให้ พั ฒ นา ความไวในการรับสัญญาณ และความ ถูกต้องให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันความ คาดเคลือ่ นจะอยูท่ ี่ 5 – 10 เมตร เพราะ มันยังเป็นข้อจ�ำกัดทางกลไก เมื่อก่อน ต้ อ งยื น กลางแจ้ ง แต่ ป ั จ จุ บั น ยื น อยู ่ ข้างในก็สามารถรับได้แล้ว ในอนาคต มันก็จะง่าย เพราะเราจะสามารถอยู่ ลึกเข้าไปได้เรื่อยๆ และขนาดก็คงจะ เล็ ก ลง เพราะการที่ มั น เล็ ก ลงก็ จ ะ สามารถท�ำให้มันไปอยู่ในอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ง ่ า ยขึ้ น อย่ า งตอนนี้ มั น อยู ่ ใ นมื อ ถือได้ก็เพราะว่ามันเล็ก ในอนาคตถ้า มือถือมันเล็กลงอีก มันก็คงจะต้องเล็ก ตามไปด้วย

GPS ในแง่ความปลอดภัย ส�ำหรับนอกเหนือจากนั้นแล้ว ส�ำหรับการใช้งานเรื่องความปลอดภัยก็ยังใช้ได้อีก เช่น อย่างเราเคยได้ยินว่า ถ้าผู้หญิง ขับรถไปคนเดียว รถโดนชน ไม่ให้จอด ให้ไปหาต�ำรวจ ปัญหาคือ คุณผู้หญิงไม่รู้จะไปหาต�ำรวจตรงไหน แต่ถ้ามี GPS อยู่ เปิดดูปั๊บ รู้เลยว่าสถานีต�ำรวจ หรือป้อมต�ำรวจอยู่ตรงไหน อีกอันนึงที่เมืองนอกใช้งานกันค่อนข้างเยอะ ก็คือการท�ำแทร็คกิ้ง ติดตามยานพาหนะ ซึ่งถ้าในเมืองไทยบริษัทที่มีรถยนต์ขนของ เค้าจะติดเพื่อตรวจสอบว่ารถออกนอกเส้นทางหรือเปล่า มันก็จะเข้ามามีส่วนเรื่องความปลอดภัย และที่ในเมืองไทยที่ก�ำลังจะขยับเข้ามา คือสิ่งที่เรียกว่า personal tracking คือ พกติดตัวคน จะได้ข้อมูลว่าคนๆนั้นอยู่ตรงไหน ก็เป็นอีกประโยชน์นึงที่น่าสนใจ

ใครที่เหมาะกับ GPS ปัจจุบันจริงๆแล้ว เกือบจะทุกกลุ่มสามารถใช้ GPS ได้ เพียงแต่ใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน อย่างนักเดินป่า เราก็จะมี GPS แบบ Handheld จุดเด่นอยู่ที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรีได้ ทนทาน กันน�้ำ แต่พวก PND จะต้องชาร์จในรถยนต์ นอกจากนี้ ก็ยังมีส�ำหรับมอเตอร์ไซค์ ส�ำหรับจักรยาน และส�ำหรับคนวิ่งเป็นนาฬิกา อย่างแทร็คกิ้ง นอกจากใช้ติดตามรถยนต์แล้ว ต่างประเทศก็จะยังใช้ในผู้สูงอายุ รวมถึงเด็ก และสุนัขด้วย สามารถตามติดได้ เพราะฉะนั้นเกือบทุกคนที่ออกจากบ้าน มีโอกาสใช้ GPS ได้หมด

พูดถึงทิศทาง GPS อันใกล้ ในอนาคตเชื่อว่า ประสิทธิภาพ มั น จะสู ง ขึ้ น จะไปอยู ่ ใ นอุ ป กรณ์ ต่างๆมากขึ้น อุปกรณ์หลายๆตัวจะ มี GPS เข้าไปอยู่ในนั้นดว้ย รถยนต์ ในอนาคตอาจจะติ ด GPS มาเลย ทุกคัน เครือ่ งบิน รถ เรือ ต่างๆ อย่างใน Garmin จะมีฟเี จอร์ทสี่ ามารถแอดพืน้ ที่ ที่เราไม่ต้องการไปได้ สมมติว่าถนน เส้นนีป้ ดิ ซ่อมสามเดือน เราจิม้ ลงไปเลย ว่าถนนนีป้ ดิ ซ่อมโดยผูใ้ ช้เอง มันก็จะไม่ น�ำทางเข้าไป รวมถึงตอนนี้ที่เราก�ำลัง ทดลองท�ำอยู่ ก็คือเรื่องการออกอากาศ สภาพจราจร แต่ยังมีปัญหาเรื่องการส่ง ข้อมูลไปมา ท�ำให้เกิดการดีเลย์ ก็ใช้ได้ ในระดับนึง เพราะบางทีรู้ ก็ดีกว่าไม่รู้ อย่างในเมืองไทย 5 – 10 นาที มันก็ ยังติดอยู่นั่นแหละ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ต้ อ งใช้ เ วลาท� ำ ความเข้ า ใจระหว่ า ง ผู ้ ใ ช้ ง าน กั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร เพราะ บางทีข้อมูลตรงนี้ก็ล�ำบากที่จะให้มัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ คงไม่มใี ครท�ำได้ในตอนนี้

July 2011

แฟนอยากทานอาหารเวียดนาม ก็เลย เปิดหาว่าอาหารเวียดนามอยู่ตรงไหน เอกชนยุคแรกก็จะใช้งานน�ำทาง บ้าง อีกอันที่ใช้เป็นประจ�ำกรณีเวลา อย่ า งเดี ย ว แต่ ป ั จ จุ บั น บริ ษั ท ต่ า งๆ ขับรถ คือเวลาน�้ำมันมันจะหมด พออยู่ ที่ใส่เข้าไปในตัวเครื่อง มั น ไม่ ใช่ แ ค่ ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยปั๊บเนี่ย ก็จะไม่รู้ว่า เพียงการน�ำทางแล้ว อย่างง่ายๆ เช่น ปั๊มอยู่ไหน ตรงนี้ก็จะช่วยได้ วั น นี้ ต อนเย็ น อยากจะไปกิ น ข้ า วกั บ เพื่ อ น GPS มั น สามารถบอกเราได้ เพราะว่าจากจุดทีเ่ ราอยู่ สามารถค้นหา ส่วนของ Garmin ข้อมูลได้เลย นอกเหนือไปจากนั้น ก็จะ ถ้าเป็น GPS ของเรา สิ่งที่เรา มี CDG Guide อย่างเรามีจดุ POI หรือ เน้ น คื อเรื่องความสะดวกสบายและ จุดส�ำคัญอยู่ 500,000 กว่าจุด บางคน ก็งงว่าท�ำไมมันเยอะแยะไปหมดเลย เรา ความปลอดภัยของผู้ใช้ จะเห็นว่า GPS ก็จะแนะน�ำไปว่า ร้านไหนอร่อย ทีเ่ ทีย่ ว ของเรา จะไม่ ค ่ อ ยมี ฟ ี เ จอร์ พิ เ ศษ ที่ ไ หนน่ า ไป เพราะฉะนั้ น วงมั น ก็ จ ะ จ�ำพวกดูหนัง ฟังเพลงมากนัก เพราะว่า แคบลง ที นี้ มั น ก็ จ ะสอดคล้ อ งกั บ เราห่ ว งเรื่ อ งความปลอดภั ย โดย แนวทางการใช้ ชี วิ ต สามารถค้ น หา หลั ก การคนใช้ GPS มั ก จะเป็ น คนขับรถ เราไม่ต้องการให้คนขับรถ ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วย มาวุ่นวายกับตัวเครื่องระหว่างขับรถ ถ้าสมมติดูหนัง ฟังเพลงได้จริงๆ จะ ประสบการณ์ตรงกับ GPS อั น ตราย เพราะฉะนั้ น ในเรื่ อ งการ ดีไซน์ต่างๆ ปุ่มเมนูต่างๆจึงค่อนข้าง ปกติผมใช้น�ำทางน้อย เพราะ ใหญ่ ใช้งานง่าย เพราะตอนขับรถ มัน บ้านกับออฟฟิศอยู่ในแนวเส้นรถไฟฟ้า ไม่สามารถจะมาเล็งดู กดเมนูนั้น เมนู แต่ก็ยังพก เพราะมันสามารถใช้ค้นหา นี้ ส่วนแผนที่ที่ ESRI ประเทศไทยจัด ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ล่าสุดก็เรือ่ งอาหาร ท�ำขึ้น เราเน้นเรื่องความถูกต้อง และ

GPS กับไลฟ์สไตล์ปจั จุบนั


1 to 3 Text : TK

for the better world

24

} }

3

Green Power

Let’s do this! • ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทน เวลาไปซื้อของแบบที่พอจะถือไหว ช่วยลด ปริมาณขยะได้เยอะทีเดียว • กระดาษที่เราใช้แล้ว 1 หน้า สามารถ จะน�าหน้าว่างๆ อีกหน้าหนึ่งมา Reuse ได้ เพราะกระดาษ 1 แผ่นก็หมายถึงจ�านวนต้นไม้ บนโลกที่ลดลงไป

• ค�าพูดทีจ่ ะท�าให้คณ ุ ดูดคี อื “ไม่ตอ้ งใส่ถงุ ค่ะ/ครับ” เวลาซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ไม่ ต้องอาย เพราะแม้แรกๆคุณอาจจะเขิน แต่ จะมีคนท�าตามคุณในไม่ช้า • ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน�้า และไฟฟ้า ใช้เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น เพราะ นอกจากจะประหยัดเงินในกระเป๋า ยังช่วย รักษาโลกให้มีอายุยาวขึ้นไปอีก

1 2 3

เมื่อ ECO Car ไม่ได้เพียงแค่ประหยัดเงินค่าน�้ามันในกระเป๋า แต่ยังสะท้อนถึงการ อนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วย โดยเฉพาะปัญหา โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และปัญหาภูมิกาศที่แปรปรวนอยู่ตลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ทเี่ ราใช้วงิ่ กันอยูม่ ากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว ECO Car คงไม่ใช่เพียงรถยนต์ราคาถูก ออปชั่นน้อยอย่างที่หลายคนคิด แต่มันเป็น ยานยนต์คนั เล็กๆ น่ารัก และช่วยถนอมโลกของเราให้เสือ่ มโทรมช้าลงต่างหาก เพียงหัน มามอง ECO car เป็นรถยนต์คนั แรก หรือคันที่ 2 ส�าหรับเอาไว้ใช้ในเมืองก็ไม่เห็นจะน่าอาย ตรงไหนเลย ปฏิบัติการ 3Rs ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราควรจะท�าให้ได้ทั้ง Reuse – การใช้ซ�้า Reduce – ลดการใช้ และ Recycle – การน�าวัสดุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ ปฏิบัติการนี้จะช่วยให้คุณ ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แม้จะเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้น แต่เป็นเรื่องง่ายๆที่คุณก็สามารถท�าได้ตั้งแต่ตอนนี้ คอมพิวเตอร์สีเขียว ช่วงนี้เค้ารณรงค์กันมาก เห็นได้จากหลายค่าย หลายยี่ห้อพยายาม จะคิดค้นและผลิตคอมพิวเตอร์ทรี่ กั ษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ บรรจุภณ ั ฑ์ และตัวสินค้าเอง อาทิ โน้ตบุค๊ ชิน้ ส่วนฮาร์ดแวร์ แม้กระทัง่ เครือ่ งพรินเตอร์ แต่ทงี่ า่ ยทีส่ ดุ และคุณท�าได้เดีย๋ วนีเ้ ลย เพียงแค่ปรับตัง้ ค่าการประหยัดพลังงานในเครือ่ งเวลาทีไ่ ม่ใช้นานๆ หรือ เลือกใช้จอ LCD แทนจอ CRT รุ่นเก่า ก็จะช่วยประหยัดไฟได้ถึง 50-70 เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ

ECO Car Global Standard : มาตรฐาน ECO Car ต้องรู้ • ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 120 กรัม ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร • ต้องผ่านความปลอดภัยมาตรฐาน UNECE 94 และ 95 ซึ่งใช้ในรถยนต์ ยุโรปปัจจุบัน • ต ้ อ ง ป ร ะ ห ยั ด น�้ า มั น ม า ก ก ว ่ า 20 กิโลเมตร/ลิตร • ต้องเครื่องยนต์ไม่เกิน 1300 CC ส�าหรับเบนซิน และไม่เกิน 1,400 CC. ส�าหรับดีเซล


Health me

25

เลือกน�า้ ผลไม้อย่างไร ให้ปลอดภัย • กล่ อ งควรปิ ด เรี ย บร้ อ ย ไม่ ฉีกขาด สะอาด ไม่บุบบี้มากเกินไป • อย่าลืมดูฉลาก วันผลิต วันหมด อายุ ส่วนผสมข้างกล่องน�้าผลไม้ ก่อนเลือกซื้อด้วย เพราะนั่นหมาย ถึงสิ่งที่ร่างกายคุณก� าลั ง จะได้ รับ จากน�้าผลไม้ที่คุณดื่ม แนะน�าว่า ควรเลื อ กแบบ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไม่ เ ติ ม น�้ า ตาล และไม่ ใ ช้ วั ต ถุ กันเสียจะดีที่สุด • น�้ า ผลไม้ แ บบคั้ น สด ดี ก ว่ า น�้ า ผลไม้ แ บบเข้ ม ข้ น และน�้ า ผลไม้แบบผสม เพราะยังไม่ผ่าน กระบวนการผลิต ท�าให้สารอาหาร ยังอยู่ครบถ้วน ถ้าเลือกได้ควรซื้อ ผลไม้สดมาคั้นเอง จะได้รสชาติที่ ถูกใจ และสารอาหารที่ครบถ้วน • น�้ า ผลไม้ ก็ ดี แต่ ถ ้ า คุ ณ เลื อ ก ทานผลไม้สดจะดีกว่า เพราะคุณ จะได้รับเส้นใยไฟเบอร์ สูง กว่ าใน น�้าผลไม้ ที่ส�าคัญน�้าผลไม้บางยี่ห้อ จะใส่น�้าตาลลงไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง ไม่ดีแน่ ถ้าร่างกายได้รับน�้าตาล มากเกินไป

ถ้าเปยกฝน

กระเทียมมหัศจรรย์

• ถ้ า ตั ว เปี ย ก ควรรี บ ท� า ให้ เสื้อผ้าแห้ง หรือเปลี่ยนชุดใหม่ ได้จะยิ่งดี เสื้อผ้าที่เปียกฝนจะมี เชื้อโรคปะปนอยู่ อาจท�าให้เป็น ไข้หวัด หรือโรคผิวหนังได้

• กระเทียมมีสรรพคุณ ฆ่าเชือ้ รา กลาก เกลื้อน

• รองเท้ า และถุ ง เท้ า เปี ย ก ไม่ดีกับสุขภาพคุณแน่ๆ เพราะ หากจะต้ อ งเปี ย กชื้ น อยู ่ เ ป็ น เวลานาน ฮ่องกงฟุตอาจจะมา เยี่ยมเยียน

• ป้ อ งกั น ผนั ง หลอดเลื อ ดหนา และแข็งตัว

• รีบอาบน�้า สระผม ท�าความ สะอาดร่างกายโดยด่วน ที่ส�าคัญ อย่ า ลื ม เช็ ด ให้ แ ห้ ง ก่ อ นจะนอน ด้วย ป้องกันหิมะตก (รังแคนั่น ไงล่ะ) • อย่ า หมั ก หมมเสื้ อ ผ้ า และ รองเท้าทีเ่ ปียก ควรรีบซักท�าความ สะอาด ส่วนรองเท้าก็ควรจะน�า ไปตากแดดร้อนจัดๆ เพื่อก�าจัด เชื้อโรค

July 2011

• ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้รับ อนุ ญ าตจากส� า นั ก งานกรรมการ อาหารและยาแล้ว

• ลดความดั น โลหิ ต สู ง ไขมั น คอเลสเตอรอล น�้าตาลในเลือด

• รักษาไข้หวัด ก�าจัดพิษตะกั่ว • บ�ารุงร่างกาย ให้เนื้อเยื่อเจริญ เติบโต และลดไขมันในร่างกาย

หวัด (ไม่) ดี ช่วงนี้ฝนตก ใครที่ตากฝน อาจ จะต้องระวังโรคหวัดถามหา ส่วนใหญ่ หวัดจะเกิดจากเชือ้ ไวรัส ถ้ามีอาการจาม น�้ามูกไหล ปวดศีรษะเล็กน้อย ให้รีบ ไปพบแพทย์จะดีที่สุด ที่ส�าคัญให้รักษา ความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยง แหล่งชุมชนช่วงที่หวัดระบาด ไอหรือ จามอย่าลืมปิดปาก และอย่าใกล้ชิดกับ ผู้ที่ก�าลังป่วยเป็นหวัด


The Trip

Text & Photos : D+PLUS Guide Team

The touch of

La A Natu

26

ที่ตั้ง : 234 หมู่ 2 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 การเดินทาง : เข้ามาทาง 4 แยกปราณบุรี ตรงไปทางหมู่บ้านหนองแขมใหญ่ ประมาณ 2 กิโลเมตร ราคา : 4,800-15,000 บาท หมายเลขติดต่อ : 032-689941-43 เว็บไซต์ www.Laanatu.com

N 12.29256 E 99.97934


NEWS

27 July 2011

Amazing Thailand

Grand Sale 2011

Don’t miss ความเงียบสงบ ปิดทุกสื่อ ที่จะรบกวนการพักผ่อนของคุณ ห้องพักที่ทำ�เหมือนกระท่อมชาวนา คันนา หุ่นไล่กา เก๋ๆรอบรีสอร์ท สะพานไม้ไผ่ และโดมไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ ทะเลส่วนตัวที่สวยงาม

ถ้าคุณก�ำลังหาที่พักที่แหวกแตกต่างจากที่พักสไตล์ เดิ ม ๆที่ เ คยไปพั ก กั น ลองมาสั ม ผั ส รี ส อร์ ท ไอเดี ย เก๋ ๆ ในแบบชาวนา เพราะที่รีสอร์ทแห่งนี้ท�ำห้องพักแต่ละหลัง ให้เหมือนกระท่อมปลายนา เพิ่มความโดดเด่นด้วยคันนา ปลูกข้าว พร้อมเครื่องใช้ไม้สอยของชาวนามาประยุกต์ให้ ดูเท่ แถมทางเข้ารีสอร์ทยังเพิ่มความน่าสนใจด้วยการใช้ รถโฟ้คตูใ้ นการพาคุณเข้าไปยังรีสอร์ทแห่งความเงียบสงบ เป็นส่วนตัว เหมือนคุณได้หลุดไปอยูอ่ กี โลกหนึง่ ในอารมณ์ ติดดินอิงธรรมชาติ ที่นี่ยังมีเบเกอรี่อันโด่งดังที่คอยน�ำมาเสิร์ฟ แบบสดใหม่ ใ ห้ คุ ณ ได้ รั บ ประทานกั น ทั้ ง วั น อีกด้วย ใครอยากพักผ่อนแบบเงียบสงบ ฟัง เสียงคลื่น นั่งนับดาว ชมธรรมชาติ ต้องลองมา พักที่ La A Natu

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ระกอบการใน อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วกว่ า 15,000 ราย เปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand Grand Sale 2011” ลดกระหน�่ำสินค้าและบริการ 10-80% ใน 7 พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศวั น นี้ ถึ ง กลางเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 54 ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศได้จบั จ่ายและเลือกซือ้ สินค้าและ บริการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วให้มากขึน้ หวั ง สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด ้ า นแหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง สิ น ค้ า คุ ณ ภาพของประเทศไทย ยกระดั บ การจัดงานให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งใน ภูมิภาคเดียวกัน


Take a Seat

Text & Photos : D+PLUS Guide Team

Double good taste… ฉบับนี้ขออิ่มหน�าแบบ คูณ 2 บวกของเดิม ตะลุยพาหม�่า 2 ร้าน 2 สไตล์ ทั้งร้านสไตล์ไปทานกับ ครอบครัว อบอุ่น อบอวล และเฮฮา แฮงค์เอาท์กับเพื่อนฝูง ใครชอบแบบไหนก็ไปลองดูได้

Anna & Charlie’s Cafe จาก Anna Cafe ร้านอาหารในต�านานแห่งซอยศาลาแดง ได้ย้ายความอร่อยมาไว้ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ใน นาม Anna & Charlie’s Cafe ที่ยังคงรสชาติที่คุ้นเคยของ อาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้ได้อย่างครบครัน เพื่อให้ลูกค้า ที่มาทานอาหารรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันมานาน บ้านหลังใหม่แห่งนี้กว้างขวาง ดูโปร่งสบายตา และร่มรื่นมากๆ หากแวะมารับประทานอาหารรสเลิศกันแล้ว อย่าลืมสั่งเมนูของ หวานในดวงใจอย่าง Toffee Banoffee Cake เด็ดขาด แล้ว จะรู้ว่ารสชาติแห่งความอร่อยแบบลืมไม่ลงยังคงถูกเก็บรักษา ไว้เป็นอย่างดี Recommend! แกงเขียวหวานไก่หรือเนื้อกับโรตี, ปลาตาเดียว ทอดกระเทียม, หมึกผัดไข่เค็ม, Toffee Banoffee Cake

28

ที่ตั้ง : จากแยกนราธิวาสราชนครินทร์ วิ่งตามถ.นราธิวาสราช นครินทร์มาจนถึงจุดตัดกับทางด่วน ร้านอยู่ทางซ้ายมือ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11.00-23.00 น. โทร. 0-2678-0092

N 13.701843 E 100.541651


2.

29 July 2011

4 Dinner 4 Dinner ร้านชิลล์บรรยกาศดี อาหารอร่อยที่ ถ้าได้ไปแล้วต้องไปอีก ร้านหลายโซนทัง้ indoor, outdoor ริมน�้าหรือ outdoor มุมสูง มีดนตรีสดเพราะๆ ฟังเพลินๆ ตั้งแต่ช่วงหัวค�่าไปจนดึก จะมานั่งชิลล์ผ่อนคลายสบายๆ หรือจะมาพูดคุยพบปะสังสรรค์กเ็ ฮฮาเต็มที่ ทีส่ า� คัญคือ เมนู อาหารของทีน่ มี่ ใี ห้เลือกหลากหลาย (อร่อยทุกอย่างจริงๆ) อาทิ ปีกไก่อบไวน์ขาว ที่น�าไวน์ขาวผสมกับเครื่องเทศ สู ต รเฉพาะหมั ก ไก่ จ นเข้ า เนื้ อ ทานคู ่ กั บ ผั ก ออแกนิ ก รสชาติ เ ยี่ ย มที เ ดี ย ว หรื อ จะเป็ น เมนู ส ร้ า งสรรค์ อ ย่ า ง เกีย๊ วห่อชีส ยิง่ ถ้าใครชอบทานชีสอยูแ่ ล้ว รับรองว่าเมนูนจี้ ะ ต้องท�าให้คณ ุ ทานเพลินจนต้องสัง่ จานที่ 2 เลยล่ะ นอกจากนี้ ยังมีเบียร์น�าเข้ากว่า 7 ชนิด (ว้าว...) รวมถึงไวน์น�าเข้า ชั้นดีที่เก็บรักษาอย่างดีในห้องรักษาอุณหภูมิ เรียกว่า ควบคุมคุณภาพจนกว่าจะถึงมือลูกค้า Recommend! กุ้งซู่ซ่า, ปีกไก่อบไวน์ขาว, น�้าพริกลงเรือ, เกี๊ยวห่อชีส, เมี่ยงปลาทับทิม

ที่ตั้ง : จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้เส้นทางถ.เกษตร-นวมินทร์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ตรงไปอีกแค่ 300 เมตร ร้านอยู่ทางซ้ายมือ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 17.00-01.00 น. โทร. 0-2508-0700, 0-2508-0740

N 13.821891 E 100.627215


Smart English Text : Anochao Phetcharat

  

songs

สวัสดีทกั ทำยกันอีกครัง้ ประจ�ำเดือนกรกฎำคม ครับ ผู้อ่ำนคอลัมน์ Smart English ทุกท่ำน ส่วนตัว แล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่ำปใหม่เพิ่งผ่ำนไปแหม็บๆ ไม่ทนั ไรเวลำก็ลว่ งไปจนเข้ำครึง่ ปหลังของพ.ศ. 2554 อีกแล้ว แฟนๆคอลัมน์ท่ำนใดที่ยังท�ำปณิธำนปใหม่ (New Year’s resolution) ที่วำงตั้งไว้ไม่ส�ำเร็จ ผม ก็ขอส่งใจช่วยลุ้นหนุนใจช่วยเชียร์ให้ทุกอย่ำงส�ำเร็จ ลุล่วงไปโดยไวนะครับ

พิเศษต่ำงๆนำนำคล้ำย E.T. เช่น บอกว่ำเขำนัน้ ชวนให้ต้องมนตร์ น่ำหลงใหล (hypnotizing อ่ำนว่ำ ฮิพ-โน-ไท-ซิ่ง โดยค�ำกริยำของค�ำนี้ คือ to hypnotize แปลว่ำ สะกดจิต ท�ำให้ หลับ) สัมผัสของเขำนั้นช่ำงดึงดูด ชวนหลง เสน่ห์ (magnetizing อ่ำนว่ำ แม็ก-นิ-ไท-ซิ่ง ค�ำกริยำคือ to magnetize แปลว่ำ ดึงดูด ท�ำให้หลงใหล มำจำกค�ำนำม magnet หรือ แม่เหล็กนั่นเอง) เขำมีควำมเร็วเหนือเสียง (supersonic) จุมพิตเขำนั้นกว้ำงใหญ่ไพศำล ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนจักรวำล (cosmic) และ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือเขำมำจำกต่ำงดำว ยิงยำวมำ จำกนอกโลก ภำษำอังกฤษว่ำ extraterrestrial (อ่ำนว่ำ เอ็กซ์-ตร้ำ-เทอร์-เรส-ทริ-อัล) ซึ่ง อักษรย่อของมันก็คือ E.T. ที่เรำเรียกทับศัพท์ ตรงตัวกันว่ำ “อีที” หรือเอเลี่ยนนั่นเอง

เพลงต่ อ มำ S&M (เอส-แอนด์ - เอ็ ม ) ของ นั ก ร้ อ งสำวเสี ย งดี Rihanna อดี ต คนรั ก ของพ่ อ หนุ่มมือหนักอำรมณ์ร้อน Chris Brown โดยเพลงนี้ นอกจำกจะใช้เต้นระบำยควำมเครียดได้แล้ว ยังมี ค�ำศัพท์ทนี่ ำ่ สนใจอยูห่ ลำยค�ำเลยทีเดียว เช่น ค�ำแรก S&M เป็นค�ำย่อของควำมหมำยโดยตรงว่ำ Sadism (ซำ-ดิส-ซึ่ม) & Masochism (แม-เสอะ-คิส-ซึ่ม) โดย อย่ำงแรกคือ ควำมซำดิสม์ กำรมีควำมสุขจำกกำร มำพูดถึงเนื้อหำของ Smart English ฉบับนี้ต่อ ทรมำนผู้อื่นในกำรมีเพศสัมพันธ์ และอย่ำงหลังคือ กันเลยดีกว่ำ ผมสังเกตว่ำ ช่วงเดือนที่ผ่ำนมำมีเพลง กำมวิตถำรชนิดหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ควำมสุขหรือควำมพอใจ สำกลดังๆ (ทัง้ ทีเ่ ปดฟงเสียงดังและมีชอื่ เสียงโด่งดัง) เมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือท�ำให้เจ็บ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ ควำมหมำยดีๆเป็นที่ฮิตติดหูกันอยู่หลำยเพลง จึง ประกอบร่วมก็เช่น โซ่ (chain) แส้ (whip) กุญแจมือ อยำกถือโอกำสนี้น�ำค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษต่ำงๆจำก (handcuff) ครับ ทีน่ ำ� เสนอค�ำศัพท์เหล่ำนี้ ขออย่ำคิด เพลงเหล่ำนั้นมำเสนอให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบกันครับ ว่ำผมทะลึง่ หยำบโลนแต่อย่ำงใด เพรำะก�ำลังจะบอก โดยจะเน้นที่ชื่อเพลงเป็นหลัก ควำมหมำยโดยนัยให้ทรำบกันอยูเ่ ลยครับว่ำ แท้จริง แล้ว Rihanna เพียงแค่เล่นกับค�ำเท่ำนั้น โดย S นั้น เริ่มกันที่เพลงแรก E.T. ของนักร้องสำวเสียง ย่อมำจำก Scandal (เหตุกำรณ์อื้อฉำว เรื่องที่น่ำ สวย Katy Perry ที่เนื้อหำในเพลงนั้นเปรียบผู้ชำย อับอำย) และ M คือ Media (สื่อ สื่อมวลชน) เธอ คนหนึ่งว่ำมำจำกมิติอื่น (different dimension) เพียงต้องกำรสือ่ ให้โลก(และเหล่ำบรรดำปำปำรำสซี่ เหนือธรรมชำติ (supernatural) เป็นคนที่มีบุคลิก จอมสอดรู้สอดเห็น)รู้ว่ำข่ำวลือร้ำยๆหรือเรื่องแย่ๆ

30

ทีน่ ำ� เสนอกันอยูน่ นั้ ไม่สำมำรถท�ำร้ำยควำมรูส้ กึ ของ เธอได้ ประมำณว่ำฉันเป็นผู้หญิงคิดบวกครับ และเพลงสุดท้ำย (ว้ำ.... ที่หมดซะแล้ว) เพลง Judas ของนักร้องสำวเจ้ำแม่เพลงแดนซ์และแฟชั่น สุดพิสดำรแห่งยุคทีน่ อ้ ยคนนักจะไม่รจู้ กั ชือ่ เสียงของ เธอ Lady Gaga เพลงนีเ้ ป็นเพลงทีถ่ อื ว่ำก�ำลังได้รบั ควำมนิยมอย่ำงมำกจำกคอเพลงแดนซ์ทวั่ โลก แต่ใน ขณะเดียวกัน เพลงนี้ก็ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนัก จำกวงกำรศำสนำถึงควำมกล้ำบ้ำบิน่ ของเธอ (ก็แหงสิ ไม่บ้ำแล้วจะดังได้ขนำดนี้เหรอ ถำมหน่อย?) ค�ำ นี้อ่ำนว่ำ จูดำส หมำยถึง นักบุญยูดำส หนึ่งใน อัครสำวกสิบสององค์ของพระเยซูเจ้ำผู้ที่ทรำบกันดี ว่ำเป็นผูท้ รยศต่อพระเยูซู โดยกำรกระซิบบอกทหำร โรมันว่ำใครคือพระเยซู ซึ่งเป็นผลให้พระเยซูถูกจับ และน�ำไปตอกตะปูตรึงไว้บนไม้กำงเขนอย่ำงทีท่ กุ คน คงเคยเห็นรูปวำดหรือรูปปนผ่ำนตำกันมำแล้ว โดย ทั่วไปแล้วค�ำนี้มีควำมหมำยว่ำ คนทรยศ หรือผู้ที่ คิดคดไม่ซอื่ ตรงครับ เพรำะโม้มำซะเยอะ เนือ้ ทีจ่ งึ หมด โดยไม่รู้ตัว แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำครับ

    สะกดจิต    ดึงดูด    ต่างดาว นอกโลก

 การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น

ในการมีเพศสัมพันธ์  กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับ ความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตี หรือทําให้เจ็บ  เรื่องอื้อฉาว  คนทรยศ ผู้ทรยศ

ขอขอบคุณข้อมูลบำงส่วนจำก Wikipedia.com และรูปภำพจำก google.com


Films

Tubes

เรือ่ งราวของราชินลี กู ทุง่ ทีถ่ กู บันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ของไทยอย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ครั้งนี้ได้รับการบันทึกลงบนแผ่นฟิล์มโดยผู้ก�ำกับอย่าง บัณฑิต ทองดี ถ่ายทอดเรือ่ งราวและบทเพลงอันไพเราะโดย เปาวลี พรพิมล (เจ้าของแชมป์ ออฟ เดอะ เยียร์ คว้าไมค์คว้าแชมป์ ช่องแฟนทีวี) และ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ เล่าเรื่องราวของพุ่มพวง เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีความฝัน และความหวัง พร้อมจะท�ำตามฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ตาม วันทีเ่ ธอได้เป็นนักร้องลูกทุง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังและมีแฟนเพลงทัว่ ทัง้ ประเทศ จนถึงวินาทีสุดท้ายที่เธอหมดลมหายใจไปพร้อมกับเสียงเพลง

อวสานแพลงกิ้ง จะนอนนิ่งหรือจะ...? หลั ง เกิ ด กระแสแกล้ ง นอนตายในบ้ า นเราที่ เ รี ย กว่ า “Planking” (ต่างประเทศเลิกฮิตไปแล้ว) ก็มผี ไู้ ด้จดั ท�ำคลิปนี้ ขึ้นมา โดยเป็นผลงานของ ชมรมนักศึกษาหลักสูตรผู้น� ำ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 (ปนป.1) สถาบัน พระปกเกล้า ซึ่งเป็นคลิปที่ช่วยย�้ำเตือนไม่ให้คนไทยที่มีสิทธิ์ มีเสียง ลืมหน้าที่อันส�ำคัญของตน นั่นก็คือการออกไปใช้ สิทธิเ์ ลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ไปท�ำหน้าทีบ่ ริหาร บ้านเมืองแทนเรานั่นเอง นับว่าเป็นการเกาะกระแสที่ไอเดีย ดีจริงๆ

Little Fockers ภาคต่อจากเรื่อง เขยซ่าส์ พ่อตาแสบ น�ำแสดงโดย โรเบิร์ต เดอนิโร และเบน สติลเลอร์ ที่จะมาท�ำให้คุณ กรามค้างเพราะความฮา และเฮีย้ วของครอบครัวนี้ เกิดเรือ่ ง ขึ้นอีกแล้วเพราะคุณพ่อตัวดีแอบไปรับงานนอกของบริษัท ค้ายา จึงเกิดความโกลาหลขึน้ จะท�ำอย่างไรเมือ่ ต้องพิสจู น์ ตัวเองเพื่อก้าวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่พึ่งพาได้ พบการ ทดสอบสุดท้ายของพ่อตาสุดแสบ และลูกเขยสุดซ่าส์ไปกับ “เขยซ่าส์ หลานเฟี้ยว ขอเปรี้ยวพ่อตา”

ภาพยนตร์เรือ่ งแรกของนักร้องแร็พเมืองไทยอย่าง โจอี้ บอย เรือ่ งราว สนุ ก ๆเริ่ ม ต้ น หลั ง จากที่ แ ปดหนุ ่ ม ฮิ ป ฮอปสุ ด จี๊ ด ในนามก้ า นคอคลั บ ต้องมารับภารกิจ การลงเรือไปถ่ายแฟชั่นกับบรรดานางแบบสาวเซ็กซี่ จากนิตยสารปลุกใจเสือป่าชั้นน�ำ แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อ เรือดันมาดับอับปางเอาทีเ่ กาะร้างห่างไกลผูค้ น ความสนุกสนานด�ำเนินไป ได้แค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วปาร์ตี้ก็ต้องเลิก เมื่อบรรดาชาวเกาะ จอมโหดออกมาไล่ ฆ ่ า ผู ้ ค นเป็ น ผั ก ปลา เท่ า นั้ น ยั ง ไม่ พ อ...ในยามที่ ฝนลงเม็ด ผีดบิ จากท้องทะเลโผล่ขนึ้ มาสร้างความสยดสยองให้กบั เกาะนี้ อีกมากขึ้นเป็นทวีคูณ

Harry Potter and The Deathly Hallows Part II

จัดจ�ำหน่ายโดย MVD และ United Home Entertainment

เรื่องเพี้ยนๆ ที่เกิดขึ้นจากการอุบัติเหตุ ท�ำให้ทิม ได้พบกับแบร์รี่ ชายผูส้ ร้างงานศิลปะจากหนูสตาฟ และเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานของทิม หัวหน้าได้ชวน เขาเข้าร่วมงานปาร์ตี้ และจ�ำเป็นต้องหาแขกรับเชิญสุดเด็ด เพือ่ ไปร่วมปาร์ตนี้ ดี้ ว้ ย แบร์รจี่ งึ เป็นค�ำตอบของเขา แต่เรือ่ งราว สุดบ้าบิ่น อลหม่านในงานปาร์ตี้มื้อค�่ำสุดฮา และก๋ากั่นจะ เป็นอย่างไรติดตามได้ใน “ปาร์ตี้นี้ มีแต่เพี้ยน”

ก้านคอกัด

เหล่าบรรดาสาวกของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ต่างรอคอยที่จะได้เห็นการ ผจญภัยครั้งสุดท้ายในมหากาพย์ภาพยนตร์ การต่อสู้ระหว่างพลังด้านดี และพลังชั่วร้ายของโลกพ่อมดที่ทวีตัวเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ ไม่มีการ เดิมพันที่สูงขึ้นและไม่มีที่ใดปลอดภัย แต่นั่นคือแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่ถูก เรียกขานให้ทำ� การเสียสละ ในทีส่ ดุ เขาถูกดึงให้เข้าไปใกล้กบั การเผชิญหน้า ประลองครั้งสุดท้ายกับลอร์ดโวลเดอมอร์ บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด จะต้องสิ้นสุดลงที่นี่

Boxes

Dinner for Schmucks

Text : Patarin T. & Mr.T

พุ่มพวง

ภาษา PLAZA พบ “มาดามมด” ผูด้ ำ� เนินรายการสุดเพีย้ น ในรายการ ภาษา PLAZA แหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาทีจ่ ะพาทุกคน ไปซ่าส์ให้ฮากระจาย รายการนี้น�ำเสนอค�ำศัพท์ แง่มุมการ ใช้ภาษาในยุคปัจจุบันที่มีสาระ ควบกับความตลกท่าทาง ของมาดามมด และการสร้างสถานการณ์สมมติทางการใช้ ภาษา ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ทางภาษาซ่าส์ๆแล้ว ยังได้ ฮาจนกรามค้างด้วย

Perform This Way (Parody of “Born This Way” by Lady Gaga) คลิปนี้เอาฮา เพราะว่า Lady Gaga อาจเจอคู่แข่งตัว จริงเข้าให้แล้ว นางล้อเลียน Lady Gaga ได้เป๊ะทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ท่าเต้น ที่ส�ำคัญ Performance เป็นเลิศ โดยท�ำมา ล้อเฉพาะเพลง Born This Way ต้องยกนิ้วให้ทีมโปรดักชั่นที่ ทุม่ ทุนสร้าง ท�ำได้เนียนมากๆ แต่กอ่ นจะไปดูขอแนะน�ำไว้ตรงนี้ ว่าไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน รวมทัง้ ผูม้ ปี ญ ั หาสุขภาพทาง หัวใจนะ เพราะอาจจะท�ำให้ฝันร้ายได้

Worth 2 View

Wuxia ภาพยนตร์แอ็คชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ทุนสร้าง 600 ล้านบาท การกลับมา ก�ำกับหนังของ ปีเตอร์ ชาน นับตั้งแต่ The Warlords น�ำแสดงโดย แอ็คชั่นสตาร์อันดับหนึ่งแห่งยุค ดอนนี่ เยน ประชันกับนักแสดง ทาเคชิ คาเนชิโร่, ถังเหว่ย และการหวนคืนสู่จอเงินครั้งแรกในรอบ 18 ปีของ หวังหยู่ (เดชไอ้ดว้ น) ดอนนี่ เยน รับบทเป็น หลิวจินซี ปรมมาจารย์กงั ฟูหาตัว จับยาก เขาเป็นอดีตนักฆ่าทีส่ ำ� นึกผิดและตัดสินใจล้างมือจากวงการ อาศัย อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆโดยแต่งงานกับ อายุ (ถังเหว่ย) และใช้ชีวิตอย่างสงบ แต่แล้วอดีตก็ได้ตามมาหลอกหลอน ท�ำให้เขาต้องเดินกลับเข้าไปในวังวน ของการต่อสู้อีกครั้ง

I am number four

A Better Life

ภาพยนตร์ แ อ็ ค ชั่ น มั น ส์ ห ยด เมื่ อ รู ้ ว ่ า ตั ว เองคื อ เป้าหมายที่ก�ำลังถูกตามล่าจากศัตรูฝีมือระดับพระกาฬ จอห์น สมิธจึงต้องปิดบังตัวตนทีแ่ ท้จริงเอาไว้ เพือ่ หลบหนี แต่ จุดพลิกผันดันเล่นตลก เมือ่ เขาได้พบกับความเปลีย่ นแปลง ครั้งใหญ่ สิ่งนั้นคือ “ความรัก” เขาจึงต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วย พลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่เขาเองก็เพิ่งค้นพบ เพื่อปกป้อง คนทีร่ กั ตัวเอง และเพือ่ นคนอืน่ ๆ ทีม่ พี ลังพิเศษเช่นเดียวกัน ร่วมลุ้นระลึกไปกับการไล่ล่าจอมพลังหมายเลข 4

ภาพยนตร์สุดอบอุ่นสะท้อนสังคมจากผู้ก�ำกับ About a Boy และ Twilight Saga: New Moon เป็นเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก เล่าผ่าน คาร์โลส ชายวัยกลางคนชาวเม็กซิกันที่หาเลี้ยงตัวเองในเมืองใหญ่ อย่างแอล.เอ. ด้วยอาชีพคนสวน เขาท�ำงานหนักด้วยความหวังหนึ่งเดียว คือต้องการให้ลูกชายมีชีวิตที่ดีกว่าตัวเอง คาร์โลสพยายามปลูกฝังให้ลูก ตั้งใจเรียน และกันเขาออกห่างจากแหล่งมั่วสุม โดยเฉพาะแก๊งค์มาเฟีย แต่ แล้วลูกชายของคาร์โลสก็เข้าไปข้องแวะกับแก๊งค์อันธพาลเข้าจนได้ ร้อนถึง ตัวเขาที่ต้องท�ำทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือลูกออกจากขุมนรก *ฉายเฉพาะที่ APEX SIAM-SQUARE เท่านั้น


Book Recommended

Korea’s secret อร่อยเกินห้ามใจ ผู้เขียน ปวิตรา เกษมเนตร ส�ำนักพิมพ์ more of life publishing

เปิดเคล็ดลับ พลิกเมนูเด็ดแดนกิมจิ ตะลุยร้านอาหารเกาหลี ยอดฮิตในเมืองไทย พลาดไม่ได้เพราะหนังสือเล่มนีจ้ ะแปลงตัวเป็น ไกด์พาทัวร์ไปหม�่าของอร่อยให้พุงกาง ตั้งแต่อาหารเบสิก อร่อย ริมทางข้างรั้ว ไปจนถึงหรูหราไฮโซแบบในพระราชวัง นอกจาก พาไปอิ่มหน�าส�าราญท้องแล้ว ยังมีวิธีท�าอาหารแบบเกาลี้ เกาหลี ให้ไปลองท�าเอง ทานเองทีบ่ า้ นด้วย ถ้าชอบ หรืออยากลองอาหาร เกาหลีในเมืองไทยแบบง่ายๆ ต้องเล่มนี้เลย

กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง ผู้เขียน เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส

สุขภาพดี ห่างไกลโรคมะเร็ง เริ่มต้นที่อาหารการกิน เพราะ โรคร้ายนี้สามารถป้องกันได้ หากเราใส่ใจรับประทานอาหารจาก ธรรมชาติเป็นประจ�า ก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค หนังสือ เล่มนี้เป็นการน�างานวิจัยด้านโภชนา มาถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้จริง เริม่ สร้างสุขภาพ แข็งแรงได้ด้วยตัวเอง

หัดเล่นอูคูเลเล่เบื้องต้น ผู้เขียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส

Super Food สุดยอดอาหารดี 100 ชนิด กินไว้ ไม่ปวย ผู้เขียน พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล ส�ำนักพิมพ์ มันตรา

รวมประโยชน์ของอาหารกว่า 100 ชนิด เอาไว้ครบถ้วน ทุกหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกสรร รับประทานอาหารที่ เป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพอย่างฉลาดเลือก แม้เป็นของใกล้ตวั อย่าง มะเขือเทศผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง แครอท สร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง จิตใจที่แจ่มใส ผิวพรรณที่นุ่มเนียนแลดูอ่อนเยาว์ เริ่มนิสัยการ บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ เสริมสร้างพลังกายใจ ให้ห่าง ไกลโรค

ก้าวแรกเศรษฐี ผู้เขียน ดวงกมล โลหศรีสกุล ส�ำนักพิมพ์ มติชน

เปิดช่องทางท�ามาหากิน สร้างอาชีพการงานที่มั่นคง สร้าง ฐานะการเงินที่มั่งคั่ง สร้างตนเป็นเจ้าของธุรกิจ และก้าวขึ้นสู่ การเป็นเศรษฐีได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออก เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1.อาหารยอดนิยม 2.ขนมหวาน ขนมมงคล 3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความสวยงาม 4.ของใช้คู่บ้าน 5.เปิดร้าน งานช่าง และบริการ สิ่งอันธรรมดา ที่เป็นพื้นฐานชีวิต การด�ารงอยู่ของมนุษย์ รวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เทคนิค ค�าแนะน�าต่างๆสู่การเป็นเศรษฐี อัดแน่นในเล่ม

เครื่องดนตรีสไตล์กีต้าร์ยอดฮิตแห่งยุค “อูคูเลเล่” เครื่อง มงคลทั่วไทย ไหว้ ๙๙ พระธาตุ-เจดีย์ ดนตรีเล็ก พกง่าย แต่สร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ได้อย่าง ผู้เขียน กองบรรณาธิการข่าวสด ส�ำนักพิมพ์ มติชน มีสเน่ห์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักอูคูเลเล่ ทั้งในแง่ของ ประวัตคิ วามเป็นมาตลอดจนวิธกี ารเล่น ส่วนประกอบต่างๆ ตัวโน้ต อีกหนึง่ หนังสือดี ของคนชอบไหว้พระท�าบุญ กับ “มงคลทัว่ ไทย การตัง้ เสียง รวมไปถึงการดูแลรักษาอูคเู ลเล่ตวั เก่ง พร้อมบทเพลง ไหว้ ๙๙ พระธาตุ-เจดีย์” ค้นหาและรวบรวมพระธาตุ เจดีย์ และ ส�าหรับฝกฝน ให้คุณเล่นอูคูเลเล่เป็นได้ง่ายๆ ลองดูแล้วจะรู้ว่า พระปรางค์ศักดิ์สิทธิ์ทวั่ ทัง้ ประเทศไทย 99 แห่ง อาทิ พระมหาเจดีย์ เครื่องดนตรีนี้มีเสน่ห์อย่างไร สีร่ ัชกาล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระสถูปเจดีย์ วัดปทุม วนาราม, เจดีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา, เจดีย์พุทธคยา จ.กาญจนบุร,ี เจดียก์ ลางน�า้ จ.ระยอง เป็นต้น พร้อมคาถาส�าหรับ บูชา น�ามาซึ่งสิริมงคงแห่งชีวิตต่อตนและครอบครัว

32


Event Calendar

33

Workpoint Festival ชำเลนเจอร์ 2 IMPACT เมืองทองธำนี http://www.workpoint.co.th

Commart X Gen Thailand 2011

july

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ www.commartthailand.com

July 2011

พบกับสินค้าไอทีสุดฮิพจากต่างประเทศ ที่หาชมได้ยาก คึกคักไปด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ จากแบรนด์ไอทีชั้นน�า ร่วมรับฟังการเสวนาและ เวิร์คช็อปด้านเทคโนโลยีที่น�าไปปฏิบัติได้จริงจาก กูรูทางด้านไอที สนุกกับการประมูลสินค้า และ ร่วมลุ้นรับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าภายในงาน

พบกั บ มหรสพหลากหลายรู ป แบบใน บรรยากาศงานวัดฉบับเวิร์คพอยท์ ทั้งเวที คุณพระช่วย, เวทีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์, เวที ตลกฮารูพรึบ, เวทีสตริงราชรถมาเกย, เวที วัดจีน, เวทีวัดญี่ปุ่น, เวทีนิทานกู้อีจู้, โรงหนัง ล้ อ มผ้ า และกิ จ กรรมมากมายทั้ ง ม้ า หมุ น , ปาเป้า, ยิงปน, สอยดาว ฯลฯ

july

july Book Festival for Young People 2011 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ http://www.thailandbookfair.com ร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน เปิดโลกความรู้ผ่านตัวหนังสือ ให้กับเด็กและ เยาวชน อ่านสนุก ปลุกจินตนาการสุดล�า้ พร้อมพบกับกิจกรรมดีๆ หนังสือคุณภาพ และสื่อการศึกษามากมายได้ภายในงาน

7th Health Cuisine & Beauty Festival ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ http://www.healthcuisineandbeauty.com มหกรรมสินค้าสุขภาพ อาหาร แฟชั่น และความงาม ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในรอบปี พบกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารชั้ น น� า กว่ า 600 บูธ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม และรับสาระความรู้ที่ สร้างสรรค์โดย 7 นิตยสารคุณภาพในเครืออมรินทร์ฯ (แพรว, สุดสัปดาห์, Instyle, ชีวจิต, Health & Cuisine, Real Parenting, Lemonade)

july

july Thailand International Restaurant & Bar 2011 IMPACT เมืองทองธำนี อำคำร 2 www.thairestaurantandbar.com รวบรวมผู ้ ประกอบการมากกว่ า 150 บริ ษั ท เพื่ อ แสดงอุ ป กรณ์ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี และวิธกี ารอันทันสมัย เจาะกลุม่ ผูม้ อี า� นาจในการตัดสินใจ มากกว่า 10,000 ผูช้ า� นาญทางธุรกิจจากธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ และกลุ่มผู้ให้บริการจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

Thailand Best Shopping Fair 2011 IMPACT เมืองทองธำนี อำคำร 1-8

july

Amarin Book Fair

ครั้งที่ 10

ศูนย์กำรประชุม แห่งชำติสิริกิติ์

july

Amazing Thailand Grand Sale Fair 2011 Plenary Hall 1-3, Zone C 1-2 ศูนย์ กำรประชุมแห่งชำติ สิริกิติ์ july

Kids Learning Expo 2011 ศูนย์กำรประชุม แห่งชำติสิริกิติ์

july


Did You Know

น�้ามะเน็ดนี้มาจากไหน??? น�้ามะเน็ดเป็นน�้าอัดลมชนิดหนึ่งที่คนไทยเรียกเพี้ยนมาจากน�้า Lemonade ของฝรั่ง ค�าว่า Lemonade แปลว่าน�้ามะนาวก็จริง แต่ น�้ามะเน็ดไม่ใช่น�้ามะนาวเปรี้ยวแท้ๆ แต่เป็นน�้ามะนาวปลอมๆ ที่มีการ แต่งรสแต่งสีแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับน�้าอัดลมในยุคปัจจุบันคงใกล้เคียง กับน�้าสไปรท์ ส�าหรับในเมืองไทยนั้นพบโฆษณาขายน�้ามะเน็ดในหนังสือพิมพ์ บางกอกรีคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย์ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1866 โดยน�้ า มะเน็ ด ในสมั ย ก่ อ นจะบรรจุ อ ยู ่ ใ นขวดรี ๆ แบบลู ก รั ก บี้ และ ปิดปากขวดด้วยจุกไม้ก๊อก เขาออกแบบขวดให้วางนอนขนานกับพื้น อยู่เสมอเพื่อไม่ให้จุกก๊อกแห้งและหด จน พ.ศ. 2418 ตรงกับต้นสมัย รั ช กาลที่ 5 มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ข วดแบบคอคอด และมี จุ ก ลู ก แก้ ว อยู ่ ที่ ปากขวด จึงมีการบรรจุน�้ามะเน็ด รวมทั้งน�้าโซดา และน�้าอัดลมอื่นๆ ลงในขวดชนิดนี้ ในการบรรจุต้องจับหัวขวดให้คว�่าลง เมื่อน�้าอัดลม เข้าไปในขวดแล้ว แรงแก๊สจะดันลูกแก้วให้ลอยขึน้ ไปแนบและแน่นติดกับ วงแหวนยางที่ปากขวด เมื่อจะดื่มต้องเอาไม้กระแทกลูกแก้วลงไปแรงๆ น�้ามะเน็ดได้หายไปจากเมืองไทยเมื่อราว 50-60 ปีก่อน และมากลายเป็น เครื่องดื่มยอดฮิตอีกครั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวย้อนยุคเชิงอนุรักษ์ต่างๆ ที่มา: หนังสือ สารพัดเก็บ Collectable Variety โดย เอนก นาวิกมู

Playspace

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากฉบับที่ 95

ได้รับรางวัลบัตรส่วนลดรับประทานอาหารที่ร้าน Fabric ลานผ้า จ�านวน 3 รางวัล ทางทีมงานจะจัดส่งรางวัลให้ถึงบ้าน รอรับได้เลย 1. คุณวรลักษม์ ธิตินุพัฒน์ 2. คุณศิริวรรณ จันทราภิรมณ์ 3. คุณอรอนงค์ เพาะไธสง

34

?

ฉบับนี้เรามีอะไรมาให้ร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงคุณส่งภาพถ่ายตอนไปเที่ยว ที่คิดว่าเปรี้ยวซ่า ฮากระจาย มาหาเราที่ dplus@provision.co.th รูปที่เปรี้ยวที่สุด เก๋ที่สุด ถูกใจทีมงานที่สุด 5 ท่าน จะได้รับตุ๊กตาหมี DPLUS Teddy Bear ไปกอดเล่นๆ ที่ส�าคัญอย่าลืมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อมาด้วย ร่วมสนุกกับกิจกรรม และติดตามข่าวสารอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dplusmag


เปลือย 10 สุดยอดกลยุทธการตลาดออนไลนเขยาโลกแบบหมดเปลือก

โดย 10 สุดยอดกูรู Social Media Marketers

Social Media

Facebook

Twitter

Viral Video

Location Based

Augmented Reality

Mobile

Game

Entertainment

Search Engine


DPLUS#96 Jul.2011  

DPLUS ฉบับ96 พาไปรู้จักกับ "ระบบนำทางผ่านดาวเทียม หรือ GPS (Global Positioning System)" แม้จะไม่ใช่ของใหม่เอี่ยมถอดด้าม แต่ก็ค่อยๆ มีบทบาทมา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you