__MAIN_TEXT__

Page 1


ANUARI CURS2016/17


L ’ EQUIP

DIRECTIU J .JULEN ADRIÁN G OROS TIZA ANA BELÉN MERINO HERNÁNDEZ ELENA ALEGRE DOMING O C.VICTÒRIA MIQUEL PAS CUAL EVA MªTOMASS ANCHÍS S ANTO MARLETTA MANUELA TRIG UERO MÉNDEZ

Benvolgutscompanys: Justquan liestàvem agafant-lielgust ,elcurss’ acaba.S’ acaben elsexàmens,elstreballsitambé elsbonsmomentsamb elscompanys,lessortidesextraescolars,la neteja del pati,els concursos,berenars saludables i interculturals,cursa solidària,viatges d’ estudis,acampades,hortescolar ielllarg etcètera que configura cada cursescolar. La majorpartdelsalumnesvostornareu a trobaramb nosaltresen setembre,amb un nou curs que es presenta ple de canvis inou reptes,marcatper la construcció de la nova cuina,lesobresde supressió de barreresarquitectòniquesiperla introducció de novesmaneresde treballaramb lesquè volem ferdelnostre IESun centre mésdinàmic,mésactiu imésatractiu. Altresalumneshaureu finalitzatla vostra estada entre nosaltres,algunsseguireu estudisa altrescentres,altresintentareu entrar alsempre di fí cilmercatlaboral.A totsus desitjam sortiencerten la nova etapa que encetau,ialtempsusrecordam que la fortuna somriu als audaços,però sobre totals constants ials esforçats.També desitjam fortuna alscompanysque uspresentau a oposicions,ialsque uscanviau de centre. Dinsdelcapí told’ agraï mentscomençarem primerde totpelprofessorat ,tutors,coordinadorsprofessoraten generaliespecialmenta totselsque enguany usheu formaten treballcooperatiu iperprojectes,fetque ensha permèsserseleccionatsalPla d’ Innnovació Pedagògica (PIP)1917-1919.Tenim un record emocionatiagraï tperalsnostres companysJaume Sureda Massanetrecentmentjubilat ,ipelseu companyde Departament de Socials SantiBarrado Navareño,que ens deixarà els primers dies delprper mes de setembre.Seguint amb els agraï ments,iamb el risc de deixar-nos qualcú,intentarem enumerar el seguit d’ entitats amb les que hem tengut el gust de col·laborar:Ajuntamentde SantLlorenç (S.Socials,Policia LocaliEducació),Ajuntamentde Son Servera (Cultura i Biblioteques,MediAmbient ,S.Socials,Policia Local i Educació,Teatre La Unión,Centre),HotelSom Fona,Protur,IB Jove,Guàrdia Civil,PAC de Son Servera,Tv. Serverina,IB3,IBANAT,Ben amics,Energy Control,UIB,Parc Naturalde Llevant ,AMIPA ia les empreses que col·laboren amb el centre als programes PISE/ALTER iamb les pràctiquesdelsciclesformatiusde FP bàsica igrau mig. Enguany ha estat el primer any del nostre equip directiu.No deixarem d’ agrair la feina alsequipsque enshan precedit ,idemanardisculpesa tothom,sobre totalsnostres alumnes i famí lies per les errades i falta d’ experiència que com a novells ben segur haguem pogut tenir.Hem intentat compensar-la amb l’ empenta i energia que, diuen,acostumen a tenir els principiants,iaixíseguirem treballantpelcentre amb el suportde tothom elproper curs. Per acabar,us desitjam unes bones vacances a tothom ique en setembre ens tornem a veureamblespilesben carregadesperquè,estigueu segurs,elnou cursserà,ben segur intensiengrescador.


1r ESO A

TUTORA:Xe s c aMa r q u è sPa r d o AFANADORFERNANDEZ,I VAN-ALEMANYROSSELLÓ,SERGI-BARRESI,GI ANNELLA-BLANESMARTÍ NEZ, ADRI À-CAÑADASGARCÍ A,LUCÍ A-CARRASCORUI Z, ALEJ ANDRO-CHNAF,WASI M -DELGADOSÁNCHEZ, ADRI ÁN-EXPÓSI TOVI LLAR, LUCÍ A-GALMÉSMORENO,ADRI À-J AI GUAPI NO,NI COLEGI ULI ANA-KARABAS,VOLKANSI NAN-KOCHOVA,J ESSI CALAPAZBRACE,NADI N -LLODRÀ CASI LLAS,ÁNGEL-LOPEZLOPEZ,LENNY-OKANUME,DESTI NYUGOCHUNKU -PUJ OL RÍ OS,CARLOTA-RI ERAALZAMORA,MARI AMAGDALENA-RUBI AMARTÍ NEZ, ALEJ ANDRO-RUI ZRI BERA,EVA-SÁNCHEZ MOSQUERA,MARÍ ADELOSÁNGELES-SI ERRACASTRO,NURI A-VALBUENAGUERRERO,DANI EL-VI DALLORETO,ÁNGEl -VI LLAVI CENCI OPLAZA,NURI ACECI LI A

di a de l esVERG ES


1r ESO B

TUTORA:Vi ol e t aOnt a vi l l a

VERG ES ALFONSO ,NEHUÉN -ÁLVAREZGARCÍ A,J OSÉ-ALVAREZORTEGA,VI CTOR -BARROSO ESCAMI LLA,MI GUELÁNGELBRAND,VI RGI NI AJ ULI ETTE-CANOLEMOS,CLAUDI ATHALI A-CORTÉSKAMI NSKA, ANTONI O-CORTÉSVARGAS,SARAYGALLARDODODD,DANI EL-GASTÓNMÉNDEZ,DANI EL-HOBBS,LI LYGRACE-HUSSAI N,HAMMAD-J OFREPI ERAS,J OAN PERE-LÓPEZTORRES,RUBÉN -MUÑOZMORENO,J ENNI FER-NAVARRO DOMI NGO,MARI NA-NEBOTMUÑOZ,LAURAOJ EDAGRI EVE,ELENA-PONSPRI ETO,LAURA-RODRÍ GUEZMORALES,ROSAMARÍ A-SÁNCHEZSOLI Z,HUGOANDRESSTAPELFELDT,J ENNI FERDELI A-SZTOLCMAN ,OSCAR-TORI LDOMI NGO,NURI A-TRI GO MARTI N,AROA-YESTETOUS, TONI


1r ESO C TUTORA: Yol a nda

Berenarde NADAL i t al l ers


1r ESO D TUTORA: Yol a nda ALARCÓNGUERRERO,J UDI THPAULI NA-ANDREUSERVERA, TOMEU-ANGELRAMOS,MAI TE-DUCATBAENA,LAURA-ESTRANYMARTÍ NEZ,J ERÓNI MO-FERNANDEZLI NAREZ,MI GUELSTEVEN GALLEGOESTRADA,ANDRÉSDAVI D-GARCI AMARI N,ALBA-HERMOSI LLABLANCO,ANTONI OJ ESUS-I GLESI ASCASTI LLO,LYDI A-I SERNAYERZA,LLUÍ S-LEALSÁNCHEZ,MARI A-LORENZOVACAS,ROCÍ O-MARTÍ NEZMADRI GAL,CARLOSMELGARORTI Z,YEFRIFERSSEN -MI LÁN SERVERA,ARTURO -MONTEDEOCAAFANADOR,J UANANDRÉS-MOYAVEGA, ELENA-NEBOTRODRÍ GUEZ,PAULA-PÉREZOSUCH,MARTÍ NSEBASTI ÁN-QUESADALOZANO,SERGI O-REYNASOLORZANO,EMI LYNDAYANNA-ROZSA,VI KTOR-SERVERAGALMÉS,MARI AMAGDALENA-VARGASVARGAS,SAI R


1r ESO E

TUTOR:Ra f e lMor a gue sPe r e l l ó ARDENGHI,VALENTI NAABRI L-ARRABALPÉREZ,SARA-ARROBAMANZANO,J OSÉCARLOS-FLOYD OCAMPO,DAVI DGARCI AFELGUERA,ELI AS-LAPAZRODRÍ GUEZ,KI ARA-MARTÍ NLÓPEZ, ANTONI O-MORAGUESFELI Z,MARI AMAGDALENA-MORALESTOSCANO,VI CTORMANUEL-OJ EDAI ZQUI ERDO,I VÁN-ORTI ZLARI OS,ROBERTO-POLDUARTES,MARI OPUJ OL RÍ OS,MARI A DEL MAR -RODRI GUEZ FERNANDEZ,MARTA -SALCEDO MORENO,ADRI ÁN -SÁNCHEZ CORTÉS, AMANDA-SÁNCHEZLOAI ZA,SI MÓN -SANTOSPLADEVALL,ARI ANEELI SA-TORRADO GARCÍ A,LUI S-TORRESPÉREZ, NEREA-TRUYOLSSANCHEZGUI J ALDO,J AUME-VALVERDEROBLES,SAMARA-VÁSQUEZDURÁN,CRI STI AN-VI LLEGAS LUQUE,DAVI D-WAGNER,NI COLÁS-YUAN,YUE

S ANT ANTONI


1erESO F

TUTORA:Ma nol iTr i gue r oMé nde z ACOSTAAFANADOR,MARI A DELROCI O -BARROSO ESCAMI LLA,ALEX -BATTI STI G FEMENI AS,NI COLE -CANTALEJ O GÓMEZ,ROCÍ O -CARRI ZO DEGEBRODT,NI COLAS -COLLADO MARTÍ NEZ,ANTONI O -CORTES VARGAS,MARI A DEL CARMEN-FERNÁNDEZHEREDI A,CHANELSI RA-FRESNEDABOSQUED,J AVI ER-GARCÍ AMARTÍ NEZ,ESMERALDA-GÓMEZ ,VALENTI NASELENE-LLODRÀ CARRI Ó,MARI AMAGDALENA-MACHADO TERRONES,TATI ANA-MARQUEÑO LLODRA, MARI ADELMAR-MARTÍ NTORRES,ANTONI OMANUEL-MASULLO,FI ONA-MORELLBAUZÁ,TONI-MORENOCABRERA, DANI EL-NAVARROREYES,J ESÚS-OLI VALLADÓ,GABRI EL-RAMI SCARRASCOSA,ESTHERCLARA-RAMOSNAVAS, ANTONI O-ROMÀRAMÍ REZ,BERNATÀNGEL-RUPÉREZDURÁN, ADRI ÁN-VARÓNHERNAI Z,LLUI S-VI VESPOKORA,J ULI A


2n ESO A

TUTORA:Ma r g aMa y o lSa l v à ACOSTASEVI LLANO, ASUNCI ÓN-ALONSORAMOS, AI NHOA-ALZATEDURAN, ANYELOALEXANDER-APUD,MARI AMERCEDES-ARCOSJ ERMY,ENRI QUE-CABOTGARCÍ A,AMANDA-CORDEROGÓMEZ,ARI EL-CORREAORREGO,SI MÓN-DOMI NGO MUÑOZ,OLGA-FERNÁNDEZBECERRA,SANDRA-FERNÁNDEZRUI Z,PAULA-HARRI ERO BRUNET,NÚRI A-HORTI AN,LEANDROLUCA-MASSANETCOBO,MARGARI TA-NI COLAULLODRÀ,J AUME-PARERASERVERA,BERNAT-PERERA PAVÓN,FRANCI SCO-PONCEDELEONGOMI LA,MATI AS-RODRÍ GUEZFALLA, AI NHOA-SANTI AGOI GLESI AS, ALEJ ANDRO -SERVERASCHLEPP , ALEXANDRA-SOHAI L,ESHA-TRI NI DADMARTÍ N,MI NERVA-VALENCI ASANCHO,J OAN

di a de l a PAU


2n ESO B

TUTORA:Emi l i aC.Sa u r aWo o d s BLÁZQUEZTABOADA,LORENA -BORJ A NAVARRO,ZENON -DOMENGERI BAS,J UDI TH THALI A -GARCI A NEBOT,NÚRI AGARCÍ ASOBRI NO, SERGI O-GI NARTCALDENTEY, BÀRBARA-HORTI AN, CAROLI NAGLORI A-I MRAN, RAUMAAN-I SERNSTI EGLI TZ,KENNYDAMI ÁN-LLUVERESLÓPEZ, YOHANNYMASSI EL-LUJ ÁNPAZ,POL-MARTÍ NEZFRI L,I SMAEL-MUÑOZSERVERA,J OANMI QUEL-NI GORRACELADA,MARTÍ-PÉREZCARO,MARÍ A-REYNASOLORZANO,J OSSEPHFRANCI SCO-SABARI EGOORO,LARA-SÁNCHEZCASELLAS,J UANJ OSÉ-SANTI AGORODRÍ GUEZ,MARÍ A-SI LI CEOSANZ,MARÍ A-TONCHEV,VI TORI ODEYANOV-TURRADOSANTOS,CARLOSRUBEN-VELÁZQUEZRODRÍ GUEZ,PEDROPABLO-VI VESBALAGUER,CLARA


2n ESO C

TUTORA:Mª An t ò n i aSe g a r r a BASEI RÍ APASCUAL,RAQUEL-BOLAÑOSPI CHARDO,SERGI O-DEOPFERNANDEZ,MARI ATERESA-DOMENGEPÉREZ,PERE -DONOSO QUESADA,SERGI-FERNÁNDEZDÍ EZ,MI GUELÁNGEL-GARCÍ A BARROSO,NOELI A -GELABERTMASSANA, PAULA-HEI NZ,ADRI AN-J ALAOORTI Z,RAFAELSANTI AGO-KESSLER,TI MOHARALD-LLULLADROVER,J OSEP-LÓPEZ GONZÁLEZ,ZULEMA-MARQUÍ NEZQUI ÑÓNEZ,ALI SON MI CHELLE-MARTÍ N GONZÁLEZ,ZAI RA-MONTAÑÉSSALAZAR, ANGÉLI CA -NI COLAU LLODRÀ,LLORENÇ -NOGUEI RA RODRÍ GUEZ,AGUSTI NA -NORI EGA CABRERA,PAULA -PONTES PI CÓN, RAFAEL-SÁEZFRONTERA, ARI ADNA-SARDARGALMÉS, FERRAN-TORRESBURGOS, XAVI ER-VEGAGUERRA, J ÉNI FER

S E T L O T S E N R A C


2n ESO D

TUTOR:Pe r eJ o a nFu s t e r CORRALJ AI ME,ROSA-DÍ AZPASCUAL,MI QUELÀNGEL-DJ ORDJ EVI C,ALEKSANDAR-FLOREZMUÑETON,DOUGLASGARCÍ APETI TE, ARANTXA-GELABERTMARCOS,MI RI AM -GOMI LASERVERA,SERGI-GUERACHTENKO,PETERANASTASI OEMI LOV-I BÁÑEZSARMI ENTO,J ESÚS-I ZQUI ERDOCANO,LAURA-J USTO,J AI MEJ UANI GNACI O-LÓPEZVI VES,ROSA MARI A-MARTÍ NOCÓN,MI REI A-MOLI NAJ I MÉNEZ,J ULI OCÉSAR-PASCUALGARCI A,ANDREU-RAMÍ REZMOLI NA,FERNANDO -RODRÍ GUEZSALAS,MARÍ A-RUÍ ZGÓMEZ,PATRI CI A-SÁNCHEZFLI NN,J ESSI CA-SANTI AGO MOLI NA,RUBÉN SARDMORENO,TOMEU-VACAMENACHO,SAI DMI GUEL-VERDLI NORT,I ANPEDRO


2n ESO E

TUTORA:I r e n eRi d a u r aCa p e l l i n o BASEI RÍ APASCUAL,RAQUEL-BOLAÑOSPI CHARDO,SERGI O-DEOPFERNANDEZ,MARI ATERESA-DOMENGEPÉREZ,PERE -DONOSO QUESADA,SERGI-FERNÁNDEZDÍ EZ,MI GUELÁNGEL-GARCÍ A BARROSO,NOELI A -GELABERTMASSANA, PAULA-HEI NZ,ADRI AN-J ALAOORTI Z,RAFAELSANTI AGO-KESSLER,TI MOHARALD-LLULLADROVER,J OSEP-LÓPEZ GONZÁLEZ,ZULEMA-MARQUÍ NEZQUI ÑÓNEZ,ALI SON MI CHELLE-MARTÍ N GONZÁLEZ,ZAI RA-MONTAÑÉSSALAZAR, ANGÉLI CA -NI COLAU LLODRÀ,LLORENÇ -NOGUEI RA RODRÍ GUEZ,AGUSTI NA -NORI EGA CABRERA,PAULA -PONTES PI CÓN, RAFAEL-SÁEZFRONTERA, ARI ADNA-SARDARGALMÉS, FERRAN-TORRESBURGOS, XAVI ER-VEGAGUERRA, J ÉNI FER


2n ESO F

TUTORA:Mª An t ò n i aTo r r a n d e l l BI SPOMARTI NS,SOFI AMARI A-BRUNETGARCÍ A,PAULA-CASASSI LVA,J ONATHAN-CORTÉSGUTI ÉRREZ,J ESÚS-CORTÉS MALDONADO, NI COLÁS-CRUZADOSÁNCHEZ, MARÍ AFERNANDA-GALLEGOGONZÁLEZ, MARÍ ALUI SA-GARCÍ ASUREDA, SANDRA-GÓMEZARRI AZA,ALEJ ANDRO -GUAQUI PANAQUEZADA,ANTHONYJ ESUS-J URADO FLORES,DAVI D -LLULL RUI Z,SERGI O -LORENZO VACAS,ARI ADNA-LOZANO ROMERO,MARTA-MARÍ ATABOADA,EMI LI O -MASSANETCOBO, ADI L-MENDOZARODRÍ GUEZ,LORENA-MORENO DELAFLOR,DAMI ÁN -NOGUERAROJ AS,MARI ADELMAR-OSORI O ROMÁN, ARJ UNA-PALMERFERNÀNDEZ, LAI A-PRETELCORTÉS, ALEJ ANDRO-SÁNCHEZESTRANY, DAVI D-TABERNERMACHADO,GABRI EL


2n ESO G

TUTORA:Mª An t ò n i aRo s s e l l óOl i v e r CABRERACASTAÑEDA,DANI ELA-DÍ AZRUH,ALBALUI SE-ESTEVAJ EROSKE,J OAN-EXPÓSI TOGUERRERO,LUCÍ A-GALLARDO UNTERMANN,J AVI ER-J ICHEN,XI NYUAN -J I ANG ,MI NGJ I E-KAKOLEWSKI,ALEX RAFAL-LLULLCALZADO, TOMEU-MARTÍ NEZGOMI LA,LAURA-MARTÍ NEZROJ AS,DEMETRI O-MONTESVARGAS,RAMONA-MUÑOZFLORES,OLI MPI A-PANKERAMOS,MARC-PÉREZSANTI AGO,ESTELA-RODRÍ GUEZVARGAS,ALEJ ANDRO-SÁNCHEZGONZÁLEZ,ZOESÁNCHEZNEBOT,LUCÍ A-SZTOLCMAN,OLI VI ER-VALI ÑOLÓPEZ, ADRI ÁN-VARGASMÁRQUEZ,PAULA-VÁZQUEZRAMA, VANESA-VI LLALBAPÉREZ,MARÍ A -ZAHARI A,NARCÍ SEDUARD


3rESO A

TUTORA:MªMa g d a l e n aEs t e v aLl i t e r a s AGUI LARFERNÁNDEZ,ALEJ ANDRO-BALLESTERSERVERA,MARI API LAR-BOLAÑOSGI L,ARANTXA-CORTÉSCORTÉS, DI EGO -DÍ AZSOTO,ALEJ ANDRO -DI OP,MAKHTARDJ I BRI L-FU ,ELENA-GODOYANI KYEYENKO,ELI SABETH -GÓMEZ SEGURA, AI NHOA-J AI MECRI LLO,MARÍ A-J I N,HUI-LEÓNGÓMEZ,DI EGOEDUARDO-MI LLACOFRADE,I SMAEL-MUSARI ,HAMEDBABATUNDE-NI ETOSÁNCHEZGUI J ALDO,MARI NA-OKANUME,BLESSI NGAMAKA-PASTORMONTERO, ADRI ÁN -PEÑACABALLERO,ANDREA-PERELLÓMORAL,NOELI A-RODRI GUEZI NFANTES,CHRI STI AN-ROJ ASREI NA,ENRI QUEJ OSÉ-SUNTASI GTUFI ÑO,WALTERI SMAEL-TORRENTEVERA,LI BERTOJ AVI ER

cursa

sol i dàri a


3rESO B

TUTOR:Me r c èRo j a l s ÁLVAREZORTEGA,MARÍ A-ARNAUVALLS,GI SELA-AYALACANTERO,NADI AANABELLA-CABRERAFUSTER,MARI NACATALÁNGOMI LA, ANTONI-CONTRERASGRI LLO,I ZAN-GARCÍ ABECERRA,DESI REÉ-GEORGI EVSERVERA, TERESA-MARI MON GONZÁLEZ,MARI AGRACI A-MI LLÁN LÓPEZ,ALBERTO -MORALESÁLVAREZ,VÍ CTORMANUEL-MOREYCANO, MARI AI SABEL-NEBOTRODRÍ GUEZ,NURI A-PADI LLAPADI LLA,CARMENMARÍ A-PEÑAFORTAYNAT, ANTONI-RAMI SCARRASCOSA,XAVI ER-ROSRAYA,CRI STI NA-SCHMI DT,SARAH-SUÁREZESPASES,J ORDI-TOUSSUREDA,MI QUEL-VASCO OSPI NA,VALERI A-VI LLALONGASERVERA,PERE-WESSEL,LI NAMARI E-ZANECORDÓN,CAMI LA


3rESO C

TUTOR:J a u meBor d o yAd r o v e r AGUI LARMENDOZA,ÁNGELAROMI NA-ALONSOPACHECO,NAYRA-BARCELÓSUREDA,MARI NA-BI SELLACHSERVERA, MARC-BURGUI LLOSCANO,AZAHARA-CABALLERO,MAGALÍMONTSERRAT-CACCAVI ELLOLÓPEZ,LUCI ANO-CASTELLANOSGALLARDO,MARÍ A-ORRALCORDÓN,VI RGI NI A-DEOPPEREA,SARA-FERNÁNDEZCOLLADO,LAURA-J I MÉNEZ CASTRO, AI NHOA-MELGARORTI Z,KAYRANI NETH-MORALESVELASCO,J OSÉ-MUÑOZVASCO,CARLOS-PEDRERAESPI NOSA,CRI STI AN-PEREI RAMARQUARD,I LONKA-PÉREZ,GABRI ELABRAHAM -QUI NTANAMI RÓ,DI EGO-RODRÍ GUEZNI COLAU,J OAQUÍ NPEDRO-RUI ZRAMÓN,PI LAR-RUI ZRUI Z, ALBERTO-WANG,J I AXI


3rESO D

TUTORA:Pe t r aMi que l BERROCALMONTERO, FACUNDO-BEST, AARONJ ACK-CHÁVEZDONOSO, SARA-CI LI OPARRA, LENNI NENRI QUE-COLLADOMARTÍ NEZ,RUBÉN-CORDEROGÓMEZ, ALEXANDER-DELTOROFERNÁNDEZ,NEREA-GARCÍ APETI TE,DI EGO-GELABERTSANTI AGO, ALEXANDRE-LEÓNOLI VERA,SHEI LA-LÓPEZFRESNEDA,SARA-LÓPEZSALMERÓN,ENRI QUEGABRI EL -LUJ ÁNPAZ,PAULA-MAGRANERLÓPEZ, ALEJ ANDRO-MATESANZTORRES,CRI STI NA-NI COLAUSÁNCHEZ,MARTA-PRAT CARBONELL,AI TANA-ROJ AS,KATHERI NEPATRI CI A-SANTI AGO MARTÍ N,ZAI RA-SUREDASERVERA,LAURA-VARGAS LERI A, ANTONI O-VELÁZQUEZDOHMES,KÍ ARA-VI VESMI LÁN, ADRI À

berenarsol i darii paradet a de l l i bres


3rESO E

TUTORA:J oa naMª Sol e rBr une t ARRABALPÉREZ,GEMA -BAUTI STA CARRI LLO,I SMAEL-CERVANTESSAUNDERS,ALEJ ANDRO -COMPANY HERRERAS, MARTA-GARCÍ ALLI TERAS, ALFONSO-GARDEÑASGUERRERO,MARÍ A-I MRAN, ASHI R-LEALSÁNCHEZ,BÁRBARA-LLI TERASDONATE,LI DI A-MARCOSGALLARDO, ADRI ÁN-MI RCIFRANCO,LLUNA-NEBOTBAUZÀ,I RI NA-NEBRERAOJ EDA, YAI ZA-POZAÁLVAREZ,VANESSA-RI ALARAGUNDE,RAQUEL-RODRÍ GUEZGARCÍ A,WI LLI AM FRANCI SCO -ROSSELLÓ ROSSELLÓ,ANTÒNI A -SÁNCHEZMOLI NA,RAQUEL-SANTANDREU SERVERA,ANTÒNI A -SERRANO REYES,ANTONI OVI ÑAUFONS,DAMI ÁN

RECITAL POÈTIC MULTICULTURAL


4tESO A

TUTOR:Bi e lVa l l sFu s t e r ALMODÓVARPAVÓN,LUCÍ A-CÀNOVASALFOS,BENET-CERROGARRI DO,SARA-CHENLI U,XI AOYONG-FLOYDOCAMPO, PABLO -GONZÁLVEZALMODÓVAR,J UAN CARLOS-HARO BOHORQUEZ,ANTONI O -MARÍSANCHO,CATERI NA -MARÍ N GARCÍ A,MARI NA-MARQUÍ NEZVERA,J HI NPATRI CI O-MI CELIPARDO,LAURA-MULLORKUSTER,MARI NA-MUNGUI AARGUI J O,LUI SENRI QUE-OCAÑAJ ORDÀ,MARÍ ADELCARMEN-OYESOLA,SEMI ATOYEWUMI-PACHECOJ URADO, ANTONI O J ESÚS-PÉREZPÉREZ,CRI STI NA-PUPOMENESES,SERGI OJ AVI ER-RODRÍ GUEZPORTI LLO, ANAMARÍ A-ROMEROGARCÍ A, EMELI NFRANCI SCA-SÁNCHEZPRI NTES, AI NHOA-SÁNCHEZSTEI N,SANTI AGO-SANSÓMARI A,MARGALI DA-SANTI AGO MARCOS,SARA-SEVI LLANOROCHA, ANTONI O-SI RERCALDENTEY,MARI AELI SABET-TALL, AWA


TUTORA:Xi s c aVa d e l lSu r e d a

4tESO B

AMENGUALHERNÁNDEZ,NEI LA-BALLESTERMI R,PAU-BRUNETSERVERA,BI EL-CABALLEROSANSÓ,MARI A-CARDOSO SÁNCHEZGUI J ALDO,SANDRA-CERRO OJ EDA,I RENE-DOMI NGO CASTI LLO,CÁNDI DO -FLORESPASTOR,MARÍ AJ OSÉFUENTESRAMÍ REZ,ELÍ SABETH-GARCÍ ARODRÍ GUEZ,SHEI LA-I GLESI ASFREY, ALEJ ANDRO-J UANMARTÍ NEZ,FRANCI SCO-KARABAS,J OELI NASHI RI N-MARCOSAYLLÓN,VI RGI NI A-MECAAMORÓS,MI QUELÀNGEL-MELLADOFAU,MI REYA -MORENOSANCHO, ANTONI-NEI RAPEPER, YOLANDA-NEUMANN,NI COLÁS-PÉREZBARRA,BRI SAABELÍ N-PONTMARTÍ NEZ,J UAN FRANCI SCO -RAMÍ REZLARA,FERNANDO J USTO -RI ERA CARBONELL,NÚRI A -RODRÍ GUEZFERNÁNDEZ, ARANTXA -SANSÓ SANCHO,J OAN -SOHAI L,MUHAMMAD USAMA -TORRESARENAS,ANDREU -VI LLALOBOSMARI A, MARC


TUTORA:Xe s c aSá n c h e zFo n t

4tESO C

CALZADOMORENO, ALBAMARI A-CAÑADASGARCÍ A, ALEJ ANDRO-COLONNA,NUNZI OGI ORGI O-DOMÍ NGUEZFERNÁNDEZ,MARÍ A-GARCÍ ALLI TERAS,CRI STI NA-GARDEÑASGUERRERO,PAULA-GONZÁLEZMARAVER, ANDREA-GOSTFERNÁNDEZ,ÀNGEL-GUO,PEI-HORTI AN,ELENACARMEN-J AI MEBARRANCO,LEI RE-LAPAZBRACE,ERI KA-LEDESMARODRÍ GUEZ,MARÍ AJ OSEFA-LEÓNTORREJ ÓN,MARÍ A-LLULLCALZADO,SI LVI A-MANI LLASANSÓ,NÚRI A-MUÑOZEGEA, MARÍ ADELMAR-NOBOAPÉREZ,MELI SSA-ORTI ZMOYA,ELI SABET-PAVÓNMORENO,ALEJ ANDRO-SÁNCHEZGARCÍ A, DANI EL-SÁNCHEZHI NGST, ALI NA-SUNTASI GTUFI ÑO,KERLYMI RLEY-SUÑERCARBONELL,GABRI EL-VALLSCOMPANY, MI RI AM -VELASÁEZ, ANAELI SABETH-VI LLAVI LLADA,DANI ELA

l l i urementde PREMI S

CONCURS de FOTOGRAFIA _i l · l ust raci ó de cançons

CONCURS de DIS SENY:

AG ENDA ES COLAR CURS17-18 iANUARI 16-17


4tESO D TUTOR:Vi c t o rBa r r a d oNa v a r e ñ o

ACOSTASEVI LLANO,I VÁN-BECKERPERALTA,VI VI EN-BERNALHOYAS,SARA-CALDENTEYADROVER,XAVI ER-CHEN LI U,XI AOAN -DELTORO PUI GRÒS,J OSÉMI GUEL-DI ENE,KHADY -FERRER FRANCO,ANDREU -GONZÁLEZPAREJ O, ÁGUEDA -J UAN SUREDA,ANTONI-MARI MÓN MONSERRAT,MI QUELÀNGEL-NOGUEI RA RODRÍ GUEZ,ABRI L-OJ EDA GRI EVE,NI COLÁS-OLMO MURI LLO,J UAN J OSÉ-PONSSANCHO,RAI MUNDO -SALAZAR GI RALDO,SERGI O ANDRÉSSETI ENNI ETO,OLATZ-SI LVARUI Z,CRI STI NA

IV CONCURS O de MICRORELATOS

CONCURS d’ OBJECTE RECICLAT


4tESO E

TUTOR:Ra f e lGa l mé sAg u i l ó APUD,MARÍ ADELROSARI O-CRESPOJ I MÉNEZ,J ORGE-DOVAORI VAS,NATALI A-EGEAJ URADO,CLARA-FI OLHASSELL, MARI ALOURDES-GARCÍ AFELGUERA, FRANCI SCO-HERNÁNDEZSAAVEDRA, FRANCI SCOJ AVI ER-HERRERARI ENDA, XI OMARA-LLODRÀPARRA,DAVI D-LLULLSERVERA,J AUME-NAVEGAMOSQUEDA,CARLOS-PASCUALSUREDA,CATERI NAPROKES,DAVI D-RAMÍ REZMACHADO,I RENE-RUEDAMI LLA,MARÍ A-SANCHOFI OL,TOMÀS-VARGASLERI A,EMI LI OVERNETROJ ALS,KARI NE

vi at ge d’ est udi s4rtES O

PRAGA


PISE

ALTER

TUTOR:Cr i s t i n aNa v a r r oRo s s e l l ó NI COLAU LLODRÀ,J AUME- PONTESPI CÓN,RAFAEL-MARTÍ NEZROJ AS,DEMETRI O -DEOPMARTÍ NEZ, TERESA-RODRÍ GUEZMARTÍ NEZ,FRANCI SCOJ AVI ER-I BÁÑEZSARMI ENTO,J ESÚS.

No

al a

Vi ol ènci a de gènere


1btx A

TUTORA:Lo u r d e sMo n d é j a rNa v a r r o CORRALCORDÓN,ÀNGELA-CRUZPLANELLS,ÀNGELA-FLORESPASTOR,ALBERTO-GARCÍ ASUREDA,MARTA-GONZÁLEZCANSADO, KEVI N-GOSTNAVEGA, MARC-GUÀRDI ASERVERA, PAU-KARADZOVSKIMOTHS, MARCO-LÓPEZCASTRO, J UANSEBASTI ÁN-LÓPEZLÓPEZ,KENNY-MARTÍ NNADAL,J OSÉJ AVI ER-MARTÍ NEZARENAS,ALI CI A-MONARDESMONARDES,J OSEFAANTONI A-PASCUALGARCÍ A,LAURA-PAVÓNMORENO,J UANLUI S-RI CHTERNYSTEDT,MARC-RÍ OSDEL REI NO,CARLOTA-RUBI OPÉREZ,I RENE-SLATOSCHVI VES,LLUC-TORRESARENAS,J AUME-TRI GUEROJ AKI SCH,PAULATRI NI DADMARTÍ N,ELI ZABETH-VI ÑASESCUDERO,DANI EL-ZHANGZHU,CELI NE

al gunes S ORTIDES

ES CALADA iBICICLETA

EXHUMACIONSal CEMENTIRI de PORRERES S ON REAL

G UARDIOLA iMONTIS S ION


1btx B

TUTOR:Mo n t s e r r a tSa n t a n d r e uGi n a r d AYREMANDUJ ANO,J AZMÍ N CONSTANSA -BUENO HOLGUÍ N,BRANDON FERNANDO -CRUZÁVI LA,J UAN -FÀBREGAS VALLS,J OAN -FÀBREGASVALLS,XAVI ER -FEMENI ASPASCUAL,AI NA -GAYÀ PLAZA,MARTA -GÓMEZÁVI LA,ANA MANSÓSUÑER,J ÚLI A-MI RÓGUERRERO,MARI ADELMAR-MORALESTORRES,LUZMARÍ A-MOYÁFLORES,MARÍ ADEL CARMEN -MURI LLOARTI GUES,ANTONI O -OJ EDAJ I MÉNEZ,CARMEN I RENE-ORTI ZGÓMEZ,FRANK CAMI LO -PALMER FERNÁNDEZ,ÀSI A-PARERASERVERA,J OAN-PEÑALVERMURI LLO,MARI NA-PI CÓNNOGALES,YÉSSI CA-PI NTADOMASSANET,MERCÈ-PONSI SERN,NEUS-RI ERACHAMARRO,XAVI ERRI SCOLARI OS,MARI A-SÁNCHEZPECHO,ERI KA-SANTI AGORODRÍ GUEZ,NURI A-SLASSI,FATI MAEZZAHARAE-YÁÑEZMARTÍ NEZ,I RENE

programes

ERAS MUSa l’IES

E-MATE

ACTIONN

ERAS MUS +

d’ al umnesde Cui na a Mari na diMassa


2btx A TUTORA: Ai n aRi e r aMi q u e l ALARCÓN GUERRERO,DI EGOARTURO -BLÁZQUEZCORDÓN,CARLA-CALVO SÁNCHEZ,CLAUDI A-CARBALLO MEJ Í AS, ESTER-COLONNA,LAURAMAGDALENA-DONGHU,FENGMEI-ESTELRI CHREYNOLDS,LLUÍ S-FERNÁNDEZVÁZQUEZ, SANDRA-GRONDONASÁNCHEZ,MARÍ A-J I MÉNEZBARCELÓ,GUI LLEM ANTONI-MANZANOVI ÑAS,NÚRI A-MATAMALAS MARTÍ NEZ,MARC-PÉREZSÁNCHEZ,MI RI AM -RI ERACARBONELL,MARI AROSA-ROSSELLÓ ROSSELLÓ,NADAL-SÁNCHEZHI NGST,J AVI ER-SÁNCHEZPULGARÍ N,VALENTI NA-SÁNCHEZRAMÍ REZ,PEDRO-SEVI LLANOROCHA,J OSÉLUI STENORI OMÁRQUEZ,ELENA-VÁZQUEZGARRI DO,SANDRA

MÚS ICA i DANÇA al t eat re la UNIÓ


TUTOR:J o a nSe r v e r aTo r r e s

2btx B

ALFAROMARTÍ NEZ,MARÍ A-ÁNGELRAMOS,NEREA-BAJ OPÉREZ,CORAL-CACCAVI ELLOLÓPEZ,NAZARENA-CALZADO MARTÍ NEZ,LUCÍ A -FI OLHASSELL,TOMÁSPEDRO -FLEI TASROMERO,GERÓNI MO -FUSTER PI ÑEI RO,MARTAAI NA GARVÍ NMOÑI NO,AROA-HERNÁNDEZRUI Z,I RENE-I BÁÑEZARDENGHI ,BI ANCAI RI EL-LÓPEZSI ERRA,SARA-MARCOS ARI AS,ESTELA -MARTÍ N MARTÍ NEZ,MI CAELA ROCÍ O -MORENO RUI Z,ANDREA -NEBOTRODRÍ GUEZ,LAURA -NEVES PÉREZ,ÀNGELA-ONI EVATORREJ ÓN,ANTONI O-PEREI RAMARQUARD,DARÍ O-POZOSÁNCHEZ,MARÍ A-QUI RÓSLUNA, J UANMANUEL-RAMOSCORRAL,NOELI A-ROLDÁNSTÜRMER,LAURA-RUI ZHI DALGO, ALBA-SANZPÉREZ,ELI SABETHTORRESMOYANO, SI LVI A-TORRESPÉREZ, MARI NA-VALLBONAROI G, PAU-WAGNER, J ULI ETA-YÁÑEZABRI L, MARÍ ADEL CARMEN


FPb_1 ELECTRICITAT

TUTOR:Gu i l l e mFe r r a g u tSa n c h o ADENI YI,KELLY OLUWASEGUN -AUZMENDIGRANADOS,ALEJ ANDRO -GARCÍ A CANO,ADRI ÁN -HUSSAI N ,ARBAB LAPAZRODRÍ GUEZ,CHRI STI AN-LASGAA, AYOUB-LLAMASGUTI ÉRREZ,MARCOS-MARTÍ NEZMURGAGI RALDO,DAVI D -MATEOSLEPORE,NI COLÁSALFONSO -MEI BAUER LÓPEZ,SAMUEL-MENDESALVES,RI KELMEDAVI-PEÑAVARGAS, TI AGOAGUSTÍ N-PI ETROPAOLOMARTI N,KEVI N-RODRÍ GUEZAFANADOR,DAVI D-STI ESS,MANUEL

Vi si t a de Jaume G i nard, una persona sorda. Un exempl e d’ esperi t de superaci ó!


FPb_2 ELECTRICITAT

TUTOR:Mi q u e lRi u t o r tRi u t o r t ACOSTAFUENTES,MARCOS-J I MÉNEZALABARCE,CRI STI AN-MEDI NAMENDOZA,EMI LI ODAVI D-OSPI NAARANGO,ESTEBAN-PANEQUEFABI OS,ÁNGEL-CORNI PS,CHARLI EFRANCI S

unsdi esal

parc nat uralde l l evant

!!!


FPb_1 CUINA

TUTORA:Ma r i aAr e n a sZa r c o COLLADOARJ ONA,ELI ÁNCARLOS-CÓRDOBAALBONS,CÉSAR-GALLARDOSI LVERO,J OSÉENRI QUE-MELLADOESTARELLAS,J OEL-MONCADA,OSVALDOTADEO-OJ EDAMARTÍ N,ELI ZABETH-RUBI OROSSELLÓ,MI QUEL-SÁNCHEZCORTÉS, CRI STOBAL-VI LLAVI CENCI OPLAZA,J HONALEXANDER


FPb_2 CUINA

TUTOR:Fr a n c i s c oPa l me rAme r CAMPOSCASTELLANOS,BRAYANLEONARDO-RODRI GUEZMONTI EL,ODEBLI SBETH-RODRÍ GUEZRUI Z,RAQUEL


CG M_1 CUINA

TUTOR:J o a nPo n sMa s CAGUI LARADROVER,GUI LLEM -ALCÁZARORDI NAS,MARI AI SABEL-ASEGURADODELACONCEPCI ÓN,GASPAR-CALDENTEYADROVER,MI QUELÀNGEL-ESPI NOSABARRI OS,SARACAMI LA-FERNÁNDEZGARCÍ A,MARÍ ADELCARMEN FERRERVI DAL, APOL· LÒNI AMARI A-GUNTENAARALBA, ALEXANDERJ OSHLYN-HEREDI AGUERRA,MI GUEL-HERMOSI LLALLULL, J UANPEDRO-LLODRÀFLANAGAN, MI QUEL-LÓPEZCI FUENTES, J UANAMARÍ A-MESTRECASELLAS, ALEXANDRA-NAVI ACANAVI RI ,MELANI ALI ZETH-PERELLÓPOU,CARLOS-PORTUGUÉSMASSOT,ALEJ ANDRO-RECAJBORDOY, SARA-TOUSAMENGUAL,J AUME


CG M_2 CUINA

TUTORA:M. d e lMa rRe v e r tJ a u me

BARRERA MARTI NEZ,ROBERTO -CORTÈSMASCARÓ,FRANCESC -LLOVI O ECHEVARRI A,CRI STI NA -MARTÍ NEZSOTO, MANUEL-NI ETOAGUI LAR, ALEXÁNDER-PI ÑAGALMES, MARTI-RI ERAZABALA, ANTONI O-SANTANDREUADROVER, VI CTÒRI A-VI EJ OESPI NOSA,BORJ A-QUI ÑONESRODRÍ GUEZ,J OSÉMANUEL


al t resfet sa dest acar . . .

”. s ncendi i am un MURALpera la“prevenció d’ project IBANAT ’ amentil unt aj ’ ,l IES ’ umnesde l Al SATH) a Sandro Tomàs( st i art ’ erme l Aquestmuraleldurà a t e. umnesa un murdelpobl al a d’ àri unt ó vol aboraci l · a col amb l

s ment ali da d’ li Campanya de recol

s. dari umnesméssoli Al

s at srefugi a pel evanta G rèci de Ll

ALUDABLE ,BERENAR S mecres sdi El

uda de paresimares aj ’ ESO amb l umnesde 4td’ al

. egen un camí ESO net umnesde 3rd’ Al

! ! !


EMOTIU ACOMIAT t re company al nos

JAUME S UREDA

UBILACIÓ eldi a de l a seva J GRÀCIESJAUME! !


CLAUS TREde


PROFES S ORS IESPUIG de sa FONT


de pa rt am

TE entde CN OL OG IA

EL IQU A M ent R E am .RI part AM G ER AIN p de de ILLI a V C R VER QUE FLA Y ADRO INÀS A C L O I MÒN E BORD IERA L TAS A R M JAU RANÇA LMÉSM LIENTE S A A S E E V P ES NIA G RENO LMÉ VAR Ò OLI DO G A O T M O N R A A A RRE AND ARR YOL QUE HE UEL B N I ENR OR MA T C I V

ARTURO JUAN FONSGRAU - Cap de Depart ament FRANCIS CA VICENSMONSERRAT MARGALIDA MAYOL S ALVÀ Pep LORENZO PALMERÍN CATALINA CALDÉSMELIS

depart amentde

MATEMÀTIQUES


am entde depart

CIÈNCIES

Bi ol ogi a igeol ogi a MANOLITRIG UERO MÉNDEZ - Cap de Depart ament GAS PAR FUS TER RIERA PETRA Mª MIQUEL ARTIG UES Fí si ca iquí mi ca JOSEP MARIA CABA NAUDÍ - Cap de Depart ament PERE JOAN FUS TER LLULL LOURDESMONDÉJAR NAVARRO TRINITAT S UAU TIRON IRENE RIDAURA CAPELLINO

, A I F O FILOS Ó i I G I L RE S E Ü G LLEN S E U Q I S S À L C

de m ent a t r a p de

GABRIEL VALLSFUS TER - Cap de Depart ament JUAN JES ÚSCAMARG O ADROVER MARIA MONTSERRAT CARRIÓ RIBOT


depart amentde

CATALÀ MARIA CALDENTEY ROIG - Cap de Depart ament MERCÈ ROJALSASENCIO XES CA MARQUÈSPARDO MONTSERRAT S ANTANDREU G INARD MªANTÒNIA ROS SELLÓ OLIVER MªANTÒNIA TORRENDELL FULLANA

amentde depart

TELLÀ CAS

MARIA ANTÒNIA FEBRER LLULL - Cap de Depart ament

EMILIA CATALINA S AURA WOODS MARIA ANTÒNIA SEGARRA RUÍZ XIS CA PERELLÓ BERENG UER MARGARITA VEGA OLIVER S US ANA TOMÁSJIMÉNEZ


depart amentde

S OCIALS CATALINA BERNAT JOY - Cap de Depart ament MAG DALENA ES TEVA LLITERAS S ANTIAG O BARRADO NAVAREÑO JAUME S UREDA MAS S ANET XES CA S ÁNCHEZ FONT JOAN G OMILA JAUME NURIA PÉREZ TAULER FRANCIS CA MARIA TORRENSMAS FRANCIS CA VADELL S UREDA JAUME S UREDA

d’

depart ament

ORIENTACIÓ

LOLI BOTELLA BARRANCA - Cap de Depart ament MONTSERRATE BONET NADAL MARIA TERES A MARIA FUS TER MARG OT CABRER SERVERA ANA MARIA CAÑAMAQUE BATLE JULEN ADRIAN G OROS TIZA EVA MARIA TOMÀSS ANCHIS MARINA CORTÉSFULLANA G UILLEM FERRAG UT S ANCHO JOAN G ELABERT MIRÓ CRIS TINA NAVARRO ROS SELLÓ MIQUEL RIUTORT RIUTORT M S PEP CLADERA MA S ANET ANTÒNIA FERRER TUR MARIA ARENASZARCO


am ent depart

LERIA ) P. F. ( E M S I R U iT

ament depart

ICA MUS

HOTE d’

RAFEL MORAG UESPERELLÓ - Cap de Depart ament JOANA BUJOS A ORELL

JOAN PONSMAS- Cap de Depart ament SEBAS TIÁN BALLES TER VERG ER MARIA MAR REVERT JAUME DIANA CABALLERO LUJÁN FRANCIS CO PALMER AMER

DAVID ES CANELLASG ENOVART - Cap de Depart ament CARME LÓPEZ MARTÍ VICTÒRIA MIQUEL PAS CUAL DAVID ALIQUE BONET BEATRIZ CORZÁN MARTÍN

ICA EDUCACIÓ FÍS d’

ament depart


ament depart

de LLENG ÜES

TRANG ERES ES

CARME GALMÉSMANRES A - Cap de Depart ament JOAN SERVERA TORRES ANA BELEN MERINO HERNÁNDEZ MÓNICA CIFRE S AMPOL RAFEL GALMÉSAG UILÓ ES TRELLA DOG NIBENE BONOMO DORI MORENO G ÓMEZ LAURA MORÁN TORRÓ APOLONIA MAIMÓ BARCELÓ IS ABEL MARTÍNEZ HUES O ELENA ALEGRE DOMING O

AL U S I IÓ V C A EDUC d’ CA I T S LÀ iP

t am en t r a p de

CRIS TINA G INARD TORRES - Cap de Depart ament VIOLETA ONTAVILLA MATS CHILLES MIQUEL GARAU G ENOVART


CO NS ER G

ER IA

Imma Mª Jesús

NE TE JA

CANTINA sa Mª Lui Bel Marga

a Àngel Lourdes i Cat


serrat BernatMont e López Mayt a Nebot Mart

EDUCADORES

S OCIALSiPOLICIA TUTOR

SECRETARI i ADMINIS TRATIUS

a t et o Marl Sant orre e Lat Joan Amabl José Fco.Varo


Profile for dplastic

Anuari 16 17_ies Puig de sa Font  

Anuari 16 17_ies Puig de sa Font  

Profile for dplastic
Advertisement