Page 1

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W KALISZU

Wykorzystać szansę Z A g a t ą Wo j t c z a k – P i e l ę g n i a r k ą O d d z i a ł o w ą Oddziału Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, absolwentką studiów pomostowych współf inansowanych ze środków Unii Europejskiej rozmawia Małgorzata Kowańska. Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ? Wykonujemy specyficzny zawód, który obliguje nas do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnictwo pielęgniarek, położnych w różnych formach kształcenia ustawicznego daje nam możliwość profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz harmonijnego rozwoju zawodowego. Startowałam w konkursie na położną oddziałową, studia pomostowe były dodatkowym atutem, w dodatku możliwość podjęcia nauki w miejscu zamieszkania, pozytywne doświadczenia koleżanek, które rok wcześniej zdobyły tytuł licencjata, zmobilizowały mnie do podjęcia nauki. Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów w ramach Projektu ? Całe środowisko położnych śledziło informacje dotyczące studiów pomostowych, uczelnia reklamowała ten kierunek w lokalnych mediach, szpital stanowi bazę szkoleniową dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak również naczelna pielęgniarka zachęcała nas do studiowania.

Czy mogła Pani liczyć na wsparcie środowiska zawodowego ? Po d k a ż dy m w zg lę d e m , z a r ów no p r z e łoż onych jak i koleżanek z oddziału. Koleżanki szczerze mnie dopingowały, pomagały w zbieraniu materiałów do pracy, radziły jak przygotować się do ezaminów, zastępowały na oddziale, wspaniała jest taka świadomość, że ma się dookoła życzliwe chętne do pomocy osoby. Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji ? Aby się nie wahały, jest to trudny okres ale satysfakcja ogromna! Rok szybko minie, w dodatku wypełniony nauką, może trochę rodzina ucierpi, dom lekko zaniedbany, ale miło wspomina się ten czas, obronę pracy licencjackiej, absolutorium. Nowe doświadczenia, wiedza, znajomości wzbogacają nasze życie, czynią je ciekawszym i wartościowszym. Czy wśród personelu Oddziału , którym Pani kieruje są osoby studiujące w ramach Projektu ? W tym roku akademickim nie, ale w poprzednich latach tak, ponad połowa położnych zatrudnionych w odcinku ginekologicznym ukończyła studia pomostowe, 2 koleżanki studia stacjonarne. Wiem, że w tym roku położnictwo pomostowe również cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak Pani jako Oddziałowa wspiera osoby podejmujące studia pomostowe ? Gorąco zachęcam te położne, które jeszcze się nie zdecydowały, a tym które się uczyły starałam się tak układać harmonogramy pracy aby mogły uczestniczyć w zjazdach, odbywać staże, przygotowywać się do egzaminów. Ja k i e ko r z y ś c i d o s t r z e g a Pa n i z kształcenia personelu ? Widzę wzrost poczucia własnej wartości, satysfakcji w pracy, większy profesjonalizm w kontakcie z pacjentem. W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta ? W trakcie nauki odświeżyłam wiedzę zdobytą 20 lat temu. Poznałam również nowe metody diagnostyki i leczenia pacjenta, standardy postępowania pielęgniarskiego, które wykorzystuję w codziennej pracy. Ponadto mogę kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14

OIPiP

Biuletyn

NR 7-8/2010


OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z SIEDZIBĄ W KALISZU

Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi ? Było trudno, momentami nawet bardzo, dzięki dopingowi, wsparciu i pomocy rodziny udało się. Zjazdy odbywały się co dwa tygodnie, niekiedy co tydzień. Na zajęcia szłam zaraz po pracy na godz. 15.00 w piątek, wracałam wieczorem a w sobotę i niedzielę wykłady odbywały się od rana do późnego popołudnia, także dla rodziny było bardzo mało czasu. W tygodniu praca, staże, nauka. Nauki dużo a każda z nas chciała na egzaminie wypaść jak najlepiej, naprawdę się uczyłyśmy, w tym wieku nie wypadało iść nieprzygotowaną na egzamin. Co dało Pani ukończenie studiów w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia ? Czy było warto ? Oczywiście że tak ! Podniosło samoocenę, dało możliwość wzbogacenia doświadczenia zawodowego w najnowszą wiedzę nie tylko z dziedziny położnictwa i ginekologii, ale wielu innych gałęzi medycyny, jak również możliwość poznania znakomitych wykładowców, nawiązanie znajomości z koleżankami z innych regionów.

Beata Cholewska – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

O PROJEKCIE UNIJNYM Za wdrożenie i realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ra mach st ud iów pomostow ych” odpow iad a Ministerst wo Zd rowia (Depar tament Pielę g niarek i Położnych). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na realizację Projektu przeznaczono blisko 180 mln. zł. Zespół odpowiedzialny za realizację Projektu z ramienia Ministerstwa Zdrowia liczy dziewięć osób. Wykon awca m i P rojek t u s ą uczel n ie w ybr a ne w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kształcące pielęgniarki i położne na studiach pomostowych. Aktualnie Projekt realizuje 61 uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W naborze jesiennym w roku akademickim 2010/2011 studia pomostowe powinno rozpocząć 9 150 pielęgniarek i położnych. Od początku Projektu do 30 czerwca 2010r. studia rozpoczęło 9 679 pielęgniarek i położnych, w tym 134 pielęgniarzy/położnych, natomiast zakończyło 2890 pielęgniarek i położnych, w tym 39 pielęgniarzy/położnych. Podstawowym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia motywacji pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej

OIPiP

oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych. Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wykształcenia. Odbiorcami Projekt u są pielę gniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych. Pierwszy nabór w ramach Projektu odbył się w październiku 2008 roku, a ostatni zostanie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013. W tym okresie studia powinno ukończyć 24 000 pielęgniarek i położnych. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r. skrócono kształcenie pomostowe z pięciu i z trzech do dwóch semestrów kształcenia zawodowego dla absolwentów liceów medycznych. Bliższe informacje na temat Projektu wraz z mapą uczelni zakwalifikowanych do udziału w nim znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, www.studiapomostowe.mz.gov.pl Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa tel. +48 22 53 00 207

Biuletyn

NR 7-8/2010

15

Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu  

Czy mogła Pani liczyć na wsparcie środowiska zawodowego ? Pod każdym względem, zarówno przełożonych jak i koleżanek z oddziału. Koleżanki sz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you