Page 1

p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Witam serdecznie Czytelników Magazynu Pielęgniarki i Położnej, studentów studiów pomostowych, absolwentów tych studiów, przyszłych studentów, kadrę dydaktyczną zaangażowaną w nasz Projekt Systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” oraz tych wszystkich pracodawców, którzy mają wśród swego personelu absolwentów i studentów studiów pomostowych. Realizacja Projektu, jak już Państwo wiecie po lekturze poprzednich dwóch numerów Magazynu Pielęgniarki i Położnej, jest możliwa dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Warto wspomnieć, że od lipca bieżącego roku Polska sprawuje Prezydencję w Unii Europejskiej. W okresie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego zostały wyznaczone dwa priorytety. Priorytet pierwszy – to zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy, ze szczególnym podkreśleniem wpływu dobrej kondycji zdrowotnej w okresie wczesnorozwojowym na sytuację społeczną i ekonomiczną człowieka w późniejszym okresie rozwoju. Priorytet drugi – to zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. Oba priorytety, stanowiące niejako dwa bieguny zainteresowania zdrowiem publicznym, zostały wybrane w celu zwrócenia uwagi Państw Członkowskich Unii Europejskiej na konieczność jednoczesnego prowadzenia działań nakierowanych na ochronę zdrowia dzieci i osób starszych.

Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

W Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej jest mowa o tym, że to właśnie pielęgniarka ma rozpoznawać warunki i potrzeby zdrowotne, problemy pielęgnacyjne i prowadzić edukację zdrowotną. Przy tak wyznaczonych priorytetach jest więc duże pole do działania dla dobrze wykształconych, zaopatrzonych w aktualną wiedzę, korzystających z nowoczesnych narzędzi w zakresie profilaktyki, edukacji i prewencji, w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych u pacjentów – pielęgniarek i położnych, uzbrojonych w dyplom licencjata zdobyty na studiach pomostowych. W ramach Projektu 1804 osoby, które ukończyły studia pomostowe w 2010 r., poddano badaniom ankietowym. Wyniki badań wykazują, że dla 97,7% badanych podstawową korzyścią płynącą z uczestnictwa w Projekcie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, u 89,9% badanych osób zwiększyła się motywacja do rozwoju kariery zawodowej oraz dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Wśród znaczącej większości, bo aż u 92,7% absolwentów studiów, wzrosła samoocena i pewność siebie w sytuacjach na gruncie zawodowym. Wykazują one większą niż dotąd samodzielność zawodową, przez co ich pozycja w zespole terapeutycznym stała się silniejsza. Dla niemal połowy, bo 45,5% badanych, ukończenie studiów otworzyło możliwość awansu zawodowego i stworzyło większą możliwość uzyskania gratyfikacji finansowej. Te dane mówią same za siebie. Są to wysokie wskaźniki, przekraczające wskaźniki założone w Projekcie.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek/

Mam świadomość tego, że pogodzenie pracy zawodowej, życia rodzinnego i studiów od wielu absolwentów wymagało naprawdę silnej woli. Korzystając więc z obecności na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej gratuluję wszystkim Absolwentom wykorzystania szansy uzupełnienia kwalifikacji zawodowych do poziomu obowiązującego w UE. Wyższe kwalifikacje personelu to dla pacjentów ogromna korzyść – podniesienie jakości opieki pielęgniarskiej na wyższy, uwzględniający najnowszą wiedzę, poziom.

/pielęgniarzy i położnych

Jednocześnie zapraszam te osoby, które nie zdecydowały się jeszcze na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, do udziału w naszym Projekcie.

a zdrowie

Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

publiczne Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 7–8/2011

www.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

11

Na stronie obok – otwierającej blok tekstów o naszym Projekcie Systemowym „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” , przygotowanych przez nas do bieżącego numeru Magazynu Pielęgniarki i Położnej, Pan Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który nadzoruje realizację Projektu, powołał się na wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród absolwentów studiów pomostowych z 2010 r. Ja przytoczę Państwu więcej danych liczbowych stanowiących wyniki tychże badań, żeby odpowiedzieć na pytanie – kim są absolwenci studiów pomostowych? Większość uczestników studiów pomostowych to kobiety. Na 1804 osoby biorące udział w ankiecie 1777 stanowią kobiety, tylko 27 osób to mężczyźni.

Wykres 3. Absolwenci studiów pomostowych z 2010 r.

wg zawodu

Beata Cholewka Kierownik Projektu Systemowego, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

5,8%, w przychodniach niepublicznych 9,8%, w innych miejscach pracy zatrudnionych jest 8,8% badanych. Wykres 5. Absolwenci studiów pomostowych z 2010 r.

zgodnie z miejscem zatrudnienia

Wykres 1. Absolwenci studiów pomostowych z 2010 r.

wg płci

Większość studentów to osoby między 30. a 40. rokiem życia, stanowią one 59% ogólnej liczby studentów. Osób, które skończyły 50 lat, jest niewiele (1,9%).

Najwięcej osób, bo aż 67,5%, skończyło wcześniej pięcioletnie liceum medyczne, 23,7% dwuletnią medyczną szkołę zawodową, 8,6% dwuipółletnią medyczną szkołę zawodową, 0,2% trzyletnią medyczną szkołę zawodową. Wśród absolwentów przeważają mieszkańcy miast, stanowiąc 73,4% badanych, tylko 26,6% osób badanych jako miejsce zamieszkania podało wieś. Wykres 4. Absolwenci studiów pomostowych z 2010 r.

zgodnie z obszarem zamieszkania

Wykres 2. Absolwenci studiów pomostowych z 2010 r.

wg wieku

Najliczniejszą grupę zawodową stanowią pielęgniarki/pielęgniarze, bo aż 98,2% całości osób badanych, grupa zawodowa położnych stanowi 1,8%.

Większość, bo aż 75,6% absolwentów jest zatrudniona w szpitalach, w tym w szpitalach publicznych pracuje 64,2% badanych, w szpitalach niepublicznych 11,4%. Pozostałe osoby pracują w przychodniach 15,6% badanych, w tym w przychodniach publicznych

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Zdrowia

www.pzwl.pl

nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Uogólniając, można powiedzieć tak: absolwent to kobieta w wieku 30–40 lat, pielęgniarka mieszkająca w mieście i pracująca w szpitalu. Obecnie pielęgniarstwo i położnictwo są zawodami, które wymagają wykształcenia wyższego. Dlatego też na studiach pomostowych (uzupełniających kwalifikacje zawodowe do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa) osób przed trzydziestką jest tylko 1,7%. Oba zawody, są od dawna tradycyjnie sfeminizowane, czego poświadczeniem jest niski procent mężczyzn biorących udział w Projekcie (1,5% badanych). Studentów w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia jest 1,9%. Zaapelowałabym więc stąd do osób, które nie wzięły dotąd udziału w Projekcie – macie Państwo szansę na uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego i zdobycie dyplomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa.

Wykorzystajcie ją! Zachęcam też do lektury kolejnych numerów Magazynu! Przybliżymy w nich nasz Projekt jeszcze bardziej! Przeczytacie nowe wywiady z absolwentami, uczelniami i pracodawcami!

nr 7–8/2011

v

Magazyn pielęgniarki i położnej

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Kim są absolwenci, czyli co wynika z badań ankietowych prowadzonych w ramach Projektu?


p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Skorzystał z szansy Pan Wojciech Rusiniak, absolwent – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach na kierunku pielęgniarstwo. Pracuje na stanowisku pielęgniarza w Oddziale Nefrologii – Stacja Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Absolwent Liceum Medycznego w Sokołowie Podlaskim. Od 15 lat pracuje jako pielęgniarz, zajmuje się opieką nad pacjentami, którzy wymagają dializ. Ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach i studia magisterskie na kierunku marketing i zarządzanie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od lat jego hobby to komputery, lubi podróżować i czytać dobre książki.

Należy Pan do nielicznej w Polsce grupy mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza. Pielęgniarstwo, przynajmniej do tej pory, było postrzegane w Polsce jako typowo kobieca profesja. Jak to się stało, że pracuje Pan w szpitalu? Wynika to z chęci pomagania innym ludziom, a praca w szpitalu była według mnie najlepszym miejscem, aby to realizować, natomiast zawód pielęgniarza najbardziej mi do tego pasował. Nie żałuje Pan tej decyzji? Nie żałuję, gdyż praca ta daje mi wiele satysfakcji i jestem bardzo z niej zadowolony. Dlaczego zdecydował się Pan na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? Podjęcie studiów pomostowych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskie-

go Funduszu Społecznego dało mi możliwość podniesienia wiedzy zawodowej przy relatywnie niskich kosztach kształcenia. Skąd dowiedział się Pan o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? O możliwości ukończenia studiów w ramach Projektu dowiedziałem się z prasy specjalistycznej dla pielęgniarek. Zamierzałem uzupełnić swoje wykształcenie medyczne, uruchomiony Projekt przyspieszył moją decyzję. Czy w Pana środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem? Projekt realizuje Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, przedtem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Instytucja, o której wspomniałem, znajduje się około

Od niedawna można Panu Wojciechowi pogratulować tytułu licencjata pielęgniarstwa studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych.

Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 7–8/2011

www.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

11

Czy mógł Pan liczyć na wsparcie środowiska zawodowego? Kadra kierownicza i środowisko zawodowe wspierało mnie w trakcie studiowania. W tym miejscu, korzystając z okazji, bardzo chciałem podziękować moim koleżankom, które wykazały dużo zrozumienia, ciepłe słowa kieruję także do Pielęgniarki Oddziałowej, która tak dopasowywała moje dyżury, by nie kolidowały z zajęciami w szkole. Co może Pan powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? Powinny studiować, gdyż nie ponoszą kosztów nauki, mają możliwość podniesienia kwalifikacji i uzyskania nowej wiedzy, a zdobyte wykształcenie będzie uznawane w krajach Unii Europejskiej. Rodzina, praca, nauka – jak udało się Panu to wszystko ze sobą pogodzić? Było trudno, ale przy wsparciu rodziny i koleżanek z pracy było to możliwe. W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Pana na rzecz zdrowia pacjenta? Wiedza ta pozwala mi podnieść jakość opieki nad zdrowiem pacjenta. Nauczyciele akademiccy to profesjonaliści, dzięki nim zapoznałem się z nowymi standardami opieki nad pacjentem, ale nie tylko. Zauważyłem, jak wiele pozytywnych zmian nastąpiło w pielęgniarstwie. Śmiało mogę więc powiedzieć, że stałem się profesjonalistą w swojej dziedzinie. Czy gdyby Pan miał pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wziąłby Pan w nich udział? Zapewne nie wziąłbym udziału w tych studiach, gdyż wiązałoby się to z dużymi nakładami finansowymi. Czy warto było podjąć studia? Oczywiście, że warto! Studia te dały mi możliwość zdobycia wiedzy i podniesienia wykształcenia zawodowego oraz kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia – magisterskich. Materiały do artykułu opracowane przez Wydział

Projekt w opinii pracodawcy Alina Chalimoniuk – Naczelna Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Jakie znaczenie ma Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Państwa Zakładu? SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w swoich strukturach posiada szpital powiatowy, przychodnię specjalistyczną, przychodnię rejonową, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, w których pracuje 270 pielęgniarek, w tym 1 pielęgniarz – Pan Wojciech Rusiniak, i 26 położnych. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród personelu naszego zakładu i jest odpowiedzią na potrzeby środowiska zawodowego w regionie. Dlatego też kieruję słowa uznania i podziękowania dla realizatorów Projektu – Ministerstwa Zdrowia i uczelni prowadzących kształcenie, jak i dla Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który popiera i promuje studia pomostowe w ramach Projektu. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi pielęgniarki/pielęgniarze oraz położne/położni mogą uzupełniać wykształcenie do poziomu europejskiego bez nakładów finansowych ze swojej strony. Ukończenie studiów pomostowych i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa daje możliwość dalszego podniesienia kwalifikacji na studiach drugiego stopnia – magisterskich. Wyższe kwalifikacje zawodowe personelu pielęgniarskiego i położniczego dają naszemu Zakładowi gwarancję wysokiej jakości sprawowanej opieki nad pacjentami. Jak Pani jako Naczelna Pielęgniarka wspiera osoby podejmujące studia pomostowe? Staram się wspólnie z Dyrekcją Zakładu aby w naszej placówce tworzyć dobry klimat i zapewniać warunki do podejmowania studiów między innymi poprzez: zawieranie umów z Uczelnią na realizowanie praktyk studenckich, udzielanie urlopów szkoleniowych, wyrażanie zgody na zmiany w grafiku dyżurów studiującym koleżankom i kolegom, gratyfikacje finansowe dla pracowników, którzy ukończyli studia.

Uczelnia o Projekcie Panie Rektorze, jak Pan ocenia uczestnictwo kierowanej przez Pana uczelni w Projekcie Systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Dr inż. Leszek Gadomski – Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Projekt ten Collegium Mazovia realizuje od marca 2009 roku. W trzech kolejnych rekrutacjach przyjęliśmy na studia odpowiednio 50, 100 i 150 kandydatów. Należy też podkreślić, że pomimo rosnących limitów, za każdym razem chętnych było więcej niż mogliśmy przyjąć. W takiej sytuacji ocena uczestnictwa uczelni w Projekcie może być tylko jedna – bardzo pozytywna. Cieszę się, że z inicjatywy środowiska pielęgniarskiego i przy jego ogromnym wsparciu mogliśmy uruchomić na uczelni kierunek pielęgniarstwo. Pomogły nam także wcześniejsze doświadczenia i kadra medyczna na kierunku zdrowie publiczne, od 2010 oferującym również studia magisterskie. Studia pomostowe spełniają szczególną rolę – pozwalają uzyskać dyplom studiów wyższych, poszerzyć wiedzę, nabyć nowe umiejętności i kompetencje. Odbywa się to na ogół równolegle z pracą zawodową, bardzo trudną i odpowiedzialną. Jestem pełen uznania dla studentów studiów pomostowych za wielką determinację, systematyczność i obowiązkowość, wyróżniające się, na tle innych kierunków, wyniki w nauce. Cieszę się, że Collegium Mazovia może uczestniczyć w kształceniu pomostowym pielęgniarek, dając szanse na naukę w pobliżu miejsca zamieszkania. W czasie licznych spotkań i rozmów usłyszałem, że uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa nie jest kresem rozwoju zawodowego. Wiele spośród pań pielęgniarek interesuje się podjęciem studiów magisterskich i liczy w tym względzie na Collegium Mazovia. Nie wiem, czy sprostamy wymaganiom, ale postanowiliśmy podjąć takie wyzwanie i w najbliższym czasie złożymy wniosek o nadanie uprawnień magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Jesteśmy to winni naszym absolwentom.

Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pzwl.pl www.pzwl.pl www.pzwl.pl

Ministerstwo Zdrowia

nr 7–8/2011 v Magazyn pielęgniarki i położnej nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

30 km od mojego miejsca pracy i zamieszkania, dlatego ja i moje koleżanki byliśmy bardzo zainteresowani podjęciem tych studiów. Dużą zaletą jest możliwość połączenia pracy z nauką, toteż wiele osób podejmuje i chce podjąć naukę na studiach pomostowych.

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 7-8 2011  

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 7-8 2011

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 7-8 2011  

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 7-8 2011

Advertisement