Page 1

p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo, W Ministerstwie Zdrowia od 2008 roku realizujemy Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. Ten Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Podstawowym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 24 tys. pielęgniarek i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Przedmiotowa inicjatywa kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych na studiach pomostowych jest jednocześnie jednym z największych w kraju Projektem Systemowym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie ukrywam, że jest jednym z tematów priorytetowych Ministerstwa Zdrowia, ze względu na społeczną wagę Projektu i jego wielkość pod względem organizacyjnym i finansowym, bowiem na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki w kwocie około 180 milionów złotych. W latach 2008–2010 w realizacji kształcenia na studiach pomostowych w ramach Projektu udział wzięło 61 uczelni z całej Polski. Pierwszy nabór studentów miał miejsce jesienią 2008 r., toteż można powiedzieć, że Projekt może się już poszczycić pewną historią. Dzięki niemu już blisko 9000 pielęgniarek i położnych uzyskało kwalifikacje zawodowe, które bez żadnych dodatkowych warunków mogą zostać uznane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Projekt nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, co świadczy o profesjonalizmie pielęgniarek i położnych, wyrażającym się w chęci kształcenia i uzupełniania własnych kwalifikacji zawodowych do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dla rozwiązań systemowych ochrony zdrowia prawdziwą weryfikacją jest codzienna praktyka, jaką zawsze stanowi konkretne, indywidualne spotkanie – pacjenta z profesjonalistą, nowoczesnym pracownikiem ochrony zdrowia, w tym przypadku z pielęgniarką bądź położną, która rzetelnie, kompetentnie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej udziela świadczeń zdrowotnych. Gratuluję wszystkim Absolwentom studiów pomostowych niezłomności w realizacji postawionego przed sobą celu, dbałości o podnoszenie kwalifikacji i rezultatu – uzyskania wyższego wykształcenia zawodowego. Jednocześnie zapraszam jak najszersze grono pielęgniarek i położnych do uczestnictwa w Projekcie, mając nadzieję, że publikacja ta przekona Państwa o niewątpliwych korzyściach wynikających z udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz będzie dobrym źródłem informacji dla tych wszystkich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 5/2011 

www.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 11

W numerze 12/2010 Magazynu Pielęgniarki i Położnej przedstawiłam Państwu założenia i stan realizacji Projektu Systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dziś omówię kilka najważniejszych faktów z jego historii. Genezy Projektu należy szukać w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, kiedy to w 2002 roku eksperci państw członkowskich przeprowadzili przegląd programów kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce, stwierdzając, że programy te, realizowane w naszym kraju w systemie średniego szkolnictwa medycznego, nie spełniają wymogów dyrektyw sektorowych obowiązujących w Europie, w zakresie dotyczącym liczby godzin kształcenia zawodowego. Podstawą uruchomienia studiów zawodowych, tzw. pomostowych była ustawa z 2004 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Pierwszy nabór na studia pomostowe został przeprowadzony w 2004 roku. Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia (DPiP) powołany został w kwietniu 2006 r. Od tego momentu czynnie włączyliśmy się w prace nad treścią dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, w zakresie dotyczącym kształcenia pomostowego pielęgniarek i położnych. W 2007 roku DPiP został Beneficjentem Systemowym, czyli jednostką właściwą merytorycznie do wdrażania tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest Projekt Systemowy. Przełom 2007 i 2008 roku to praca Departamentu nad założeniami Projektu, jego harmonogramem i budżetem. Dokładnie pamiętam ten ważny, również dla mnie osobiście moment, kiedy to w kwietniu 2008 roku, w imieniu DPiP, składałam wniosek o dofinansowanie Projektu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Oficjalna realizacja Projektu rozpoczęła się w momencie wydania decyzji Ministra Zdro-

www.pzwl.pl www.pzwl.pl www.pzwl.pl

Wydziału Wdrażania Projektu Systemowego w DPiP, rozpoczęto kampanię informacyjno-promocyjną w mediach. Polecam stronę internetową Projektu: www.studiapomostowe. mz.gov.pl, na której znajduje się wiele ciekawych informacji związanych z Projektem oraz jest możliwość bliższego poznania osób realizujących Projekt Systemowy.

W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować za współpracę przedstawicielom środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym przedstawicielom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a także przedstawicielom Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i wybranych uczelni kształcących pielęgniarki i położne oraz Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie pielęgniarstwa, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali nas na etapie przygotowań do wypełnienia wniosku o dofinansowanie Projektu. Beata Cholewka wia w sprawie dofinansowania Projektu Systemowego. Miało to miejsce dnia 31 lipca 2008 roku.

Zainteresowanie studiami pomostowymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego było ogromne. Dlatego dla poprawy dostępności do kształcenia pomostowego w ramach Projektu, od 2009 roku wprowadziliśmy 2 nabory – wiosenny i jesienny. Zainteresowanie Projektem jest nadal bardzo duże. Dotychczas studia pomostowe w ramach Projektu ukończyło blisko 9000 pielęgniarek i położnych (dane na dzień 31 marca 2011 r.). W latach 2008–2009 razem z Panią Jolantą Skolimowską, Zastępcą Dyrektora DPiP, uczestniczyłyśmy w szeregu spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz w imieniu strony polskiej prowadziłyśmy rozmowy dwustronne z Niemcami, Wielką Brytanią, Austrią i Włochami w sprawie studiów pomostowych. W efekcie tych rozmów, decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2009 r., skrócono kształcenie pomostowe z pięciu i trzech semestrów do dwóch semestrów kształcenia dla absolwentów liceów medycznych. Zgodnie z założeniami, Projekt będzie realizowany do 2015 roku, jednak ostatni nabór na studia pomostowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeprowadzony w 2012 roku. Korzystając z okazji, zapraszam osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych do udziału w naszym przedsięwzięciu.

W drugiej połowie 2008 roku uruchomiono studia pomostowe w 32 uczelniach wybranych w drodze postępowania przetargowego dla blisko 3000 pielęgniarek i położnych, podjęto prace organizacyjne związane z utworzeniem

Beata Cholewka Kierownik Projektu Systemowego, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Zdrowia

nr 5/2011 v Magazyn pielęgniarki i położnej nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Jak to się zaczęło, czyli Historia Projektu


p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Skorzystała z szansy Pani Agnieszka Renata Kurbiel, absolwentka Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pracuje na stanowisku starszej pielęgniarki na Oddziale Dermatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w sp. z o.o.

Absolwentka Liceum Medycznego w Janowie Lubelskim. 20 lat pracy w zawodzie. Od ośmiu lat aktywnie uczestniczy w pracy samorządowej, jest delegatem na Zjazd Okręgowy. Pełni funkcję Pełnomocnika Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w swoim szpitalu. Jest członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika „Ad vocem” wydawanego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Pisze wiersze, gra na gitarze. Zna język angielski. Interesują ją nowe wyzwania, ciekawe miejsca i nietuzinkowi ludzie. Jej pasją są książki i kino. Uwielbia zwierzęta i żywy kontakt z przyrodą. Jest mężatką, mamą Magdaleny, uczennicy III LO w Krakowie. Od niedawna można jej pogratulować tytułu licencjata pielęgniarstwa studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych. Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 5/2011 

Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego? Dlaczego? To proste: pojawiła się szansa, wyzwanie, a ja natychmiast na nie zareagowałam. To samo pytanie zadawali nam wykładowcy na pierwszych spotkaniach. Odpowiedzi koleżanek były różne: ambicje zawodowe, chęć doskonalenia się, spełnienie marzeń. Natomiast ja chciałam poszerzyć swoje horyzonty myślowe, wzbogacić wiedzę o najnowsze osiągnięcia medyczne, zwłaszcza w innych specjalnościach pielęgniarskich, a także w zakresie dziedzin humanistycznych (psychologia, pedagogika). Zależało mi na tym, by ucząc się i poznając nowych ludzi, łączyć pożyteczne z przyjemnym. Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? Już od dawna mówiło się o wyrównywaniu szans w pielęgniarstwie europejskim, a o Projekcie było głośno w mediach, pojawiły się wydrukowane na tę okoliczność plakaty. Niebagatelną rolę odegrał tu samorząd zawodowy – tak było w moim przypadku. Czy w Pani środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem? Teoretycznie tak – pomysł studiowania bardzo się podoba i kusi, ale w praktyce tylko nieliczne osoby decydują się na ich podjęcie. Myślę, że wymagana jest nie tylko silna motywacja, ale też odwaga i poczucie, że jest się w stanie sprostać wyzwaniu. Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? Zdecydowanie tak. Kadra kierownicza i środowisko zawodowe było mi bardzo przychylne, za co jestem im wdzięczna. Umożliwiono mi pracę na oddziale w systemie niekolidującym z harmonogramem zajęć na uczelni, a na czas egzaminów udzielono mi pełnopłatnego urlopu szkoleniowego. To bardzo ważne, bo nie musiałam korzystać np. z urlopu wypoczynkowego, zachowując go na okres wakacji.

Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? Przede wszystkim chciałabym im uświadomić, że „nic dwa razy się nie zdarza” – jak napisała nasza noblistka Wisława Szymborska. Mam w pamięci dalszy ciąg jej wiersza, gdzie pisze o ulotności życia i przemijaniu: „choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata”. To prawda, że ponownie może zdarzyć się tylko egzamin poprawkowy (śmiech), ale oczywiście żadnej ze studiujących osób tego nie życzę. Tym, którzy wahają się jeszcze z podjęciem decyzji, chciałabym powiedzieć, że naprawdę warto skorzystać z okazji, jaką stwarza Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska, bo ich patronat podnosi prestiż studiów pomostowych. Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? Z pewnością nie będę oryginalna mówiąc, że bez wsparcia i pomocy najbliższych w ogóle nie byłoby to możliwe. Dzięki temu, że mąż i córka przejęli na siebie część domowych obowiązków i mocno mnie dopingowali, zwłaszcza w okresie sesji, udało nam się wspólnie zachować ład i harmonię w codziennym życiu. W czasie tych kilkunastu miesięcy, kiedy w domu bywałam gościem, wszystko szło normalnym trybem i nic nie ucierpiało: ani rodzina, ani dom, ani praca. To dla mnie ogromna satysfakcja i poczucie, że „razem można więcej”. Bardzo im za to dziękuję. Myślę, że są ze mnie dumni i cieszą się moim sukcesem, który w moim odczuciu – jest naszym wspólnym osiągnięciem. Aby choć w części zrekompensować im ten trud, jeden egzemplarz swojej pracy licencjackiej pt. „Znaczenie opieki pielęgniarskiej w psychodermatologii”, zadedykowałam właśnie moim bliskim. W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? To bardzo ważne pytanie. Zadawałam je sobie wielokrotnie, przystępując do pisania pracy licencjackiej. Założyłam sobie jej innowacyjność i użyteczność. Bardzo chciałam, by pawww.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

11

Czy gdyby Pani miała pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wzięłaby Pani w nich udział? Gdybym miała opłacać sobie studia pomostowe, dysponując środkami na nie, zrobiłabym to już dawno. Niestety, miałam wówczas inne priorytety, a możliwości finansowe dość ograniczone. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dofinansowanie studiów ze środków unijnych pozwoliło mi nie uszczuplać domowego budżetu. Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? Oprócz tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa i dyplomu z wyróżnieniem osiągnęłam też satysfakcję i poczucie siły. Utwierdziłam się w przekonaniu, że „chcieć to móc”. Poznałam środowisko akademickie, jego atmosferę, zyskałam wielu znajomych. Dla takich korzyści – naprawdę warto było (uśmiech). Czy po ukończeniu studiów pomostowych myśli Pani o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich lub podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego? Rozpoczynając edukacyjny maraton (program studiów pomostowych wymaga naprawdę dobrej kondycji psychofizycznej), miałam nadzieję, że wiele z nas zechce kontynuować naukę na studiach magisterskich. I wcale się nie pomyliłam. Kilka koleżanek studiuje dalej pielęgniarstwo, niektóre pedagogikę. Jeśli chodzi o moje plany – pozostaję wierna projektom unijnym – a jeden z nich: „Z gospodarki do edukacji” zainteresował mnie szczególnie. Jestem w trakcie rekrutacji na studia podyplomowe dające uprawnienia pedagogiczne (nauczyciel przedmiotów zawodowych opiekunów medycznych). To przyszłościowy zawód, który świetnie można łączyć z pielęgniarstwem. Proszę trzymać kciuki! – niebawem czeka mnie rozmowa kwalifikacyjna.

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.pzwl.pl www.pzwl.pl www.pzwl.pl

Projekt w opinii pracodawcy Jak Pani jako Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości wspiera osoby podejmujące studia pomostowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dr n. med. Zofia Foryś – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to jeden z czterech największych szpitali w Małopolsce, ale także jeden z wyżej ocenianych pod względem jakości świadczonych usług, czego potwierdzeniem są zdobyte w ostatnim okresie Certyfikaty Jakości ISO i Akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Zdobycie tych certyfikatów było możliwe tylko dzięki ogromnej pracy całego zespołu oraz możliwości korzystania z różnego rodzaju form dokształcania, w tym kończenia studiów licencjackich przez pielęgniarki i położne. Staramy się w naszym szpitalu tworzyć odpowiedni klimat i możliwości dla rozwoju zawodowego między innymi poprzez przyznawanie urlopu szkoleniowego na czas zajęć i przygotowania się do egzaminu końcowego. Trud związany z podnoszeniem kwalifikacji jest także gratyfikowany finansowo. Od siebie dodam, że jako pielęgniarka, ale także nauczyciel zawodu chętnie służę pomocą w zdobyciu niezbędnej literatury, przygotowywaniu prac licencjackich, których w kilku przypadkach miałam przyjemność być promotorem.

Jakie znaczenie ma ww. Projekt Systemowy dla placówek takich jak Państwa szpital? Mając na uwadze fakt, że coraz częściej zwraca się uwagę przy kontraktowaniu świadczeń na kwalifikacje personelu danej placówki, realizowany poprzez Departament Pielęgniarek i Położnych projekt studiów licencjackich umożliwia pielęgniarkom uzupełnienie wykształcenia bez ponoszenia nakładów finansowych przez nie same, ale także przez zakład pracy. Niewątpliwie ukończenie studiów licencjackich pozwala na zdobycie nowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, podniesienie kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na bardziej efektywną i odpowiedzialną pracę pielęgniarek. Wyższe kwalifikacje personelu dają gwarancję wyższej jakości opieki sprawowanej przez pielęgniarki.

Uczelnia o Projekcie Panie Rektorze, jak Pan ocenia uczestnictwo Państwa uczelni w Projekcie Systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Prof. dr hab. Jerzy Malec – Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Projekcie Systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oceniam bardzo pozytywnie. Do udziału w Projekcie na Uczelni przystąpiło łącznie już 300 osób, z czego 149 uzyskało tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Projekt ten umożliwił Krakowskiej Akademii lepsze poznanie środowiska pielęgniarek, udzielenie wsparcia dla ich rozwoju zawodowego oraz zbliżenie się tej grupy zawodowej do środowiska akademickiego. Realizacja studiów pomostowych dała szansę Uczelni na zdobycie kolejnego doświadczenia w realizacji projektów unijnych, których beneficjentami są osoby pracujące. Godna podziwu jest, w ocenie Uczelni, determinacja uczestników Projektu w dążeniu do godzenia nauki, trudnej i specyficznej pracy oraz życia rodzinnego. To nowe i cenne doświadczenie wskazało potrzebę szerszego otwarcia się Uczelni na różne grupy zawodowe, nie tylko pielęgniarek. Udział w tak ważnym Projekcie to prestiż dla każdej uczelni, także Krakowskiej Akademii. Możliwość realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych jest istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju tego kierunku studiów. W Krakowskiej Akademii w nadchodzących latach planowane jest bowiem uruchomienie studiów pielęgniarskich drugiego stopnia, umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa, a co za tym idzie kontynuację kształcenia zgodnie z procesem bolońskim.

Ministerstwo Zdrowia

nr 5/2011 v Magazyn pielęgniarki i położnej nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

cjenci, z którymi pracuję, mający schorzenia dermatologiczne i towarzyszące im problemy psychologiczne, mogli liczyć na kompleksową, holistyczną opiekę pielęgniarską. Ważne jest, by nauczyć chorych nie tylko pielęgnacji skóry, wykonywania opatrunków, ale także sposobów radzenia sobie ze stresem, zasad prawidłowego żywienia, prowadzenia regularnego trybu życia. Edukując pacjentów, wykorzystuję zdobytą wiedzę, głównie z zakresu psychologii, dietetyki i promocji zdrowia.

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 5 2011  

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 5 2011

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 5 2011  

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 5 2011

Advertisement