Page 1

p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Promocja Projektu Systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” – jak, gdzie i kiedy? Jak dotrzeć do osób zainteresowanych kształceniem, od początku stanowiło dla zespołu wdrażającego Projekt odpowiedzialne zadanie. Za realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu odpowiedzialne są Krystyna Kret i Aleksandra Sejda z Departamentu Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia.

S

trategia promocji Projektu oraz budżet na realizację działań z zakresu informacji i promocji zostały zaplanowane już na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie. Działania przebiegają zgodnie z opracowanym harmonogramem, a poszczególne elementy kampanii są powtarzalne w każdym roku realizacji Projektu, na podstawie przewidzianych na ten cel środków finansowych. Głównym celem tych działań jest poinformowanie ogółu społeczeństwa i osób bezpośrednio zainteresowanych Projektem o możliwości dofinansowania studiów pomostowych dla co najmniej 24 000 pielęgniarek i położnych. Działania te, szczególnie w pierwszych latach Projektu, wspomagały głównie proces rekrutacji pielęgniarek i położnych na studia pomostowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu Systemowego założono przede wszystkim: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych i ich dystrybucję, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach, organizację konferencji i spotkań. Zaplanowaliśmy przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie: plakatów, ulotek, broszur, raportów, kalendarzy, bannerów i ich dystrybucję do ok. 250 miejsc na terenie całej Polski, m.in. do uczelni kształcących pielęgniarki i położne w ramach studiów pomostowych, szpitali, samorządów, związków zawodowych i stowarzyszeń pielęgniarek i położnych oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Historia plakatu Zaczęliśmy od plakatu. Zaprojektował go Andrzej Pągowski, powszechnie uznany i ceniony artysta, ilustrator i malarz. Jest on autorem ponad 1000 plakatów. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą, znany również ze współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia, zaprojektował m.in. nagrodzone plakaty antynikotynowe. Plakat ewoluował, z biegiem czasu Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 11/2011

stał się nieodłącznym elementem kojarzonym z Projektem. W roku 2008 po konsultacjach ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, został ostatecznie zatwierdzony pierwszy wzór plakatu autorstwa Andrzeja Pągowskiego „Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, przedstawiający postacie pielęgniarki i położnej w stroju służbowym. W roku 2009 w związku z wejściem w życie „Agendy działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” autor przeprojektował plakat i zamieścił na nim wizerunek pielęgniarza. Pojawienie się mężczyzny na plakacie wpisało się w działania mające na celu promowanie równości płci w Projekcie. W bieżącym 2011 roku realizacja Projektu osiągnęła już półmetek, gdyż prawie 16 000 pielęgniarek i położnych otrzymało licencjat pielęgniarstwa/położnictwa w ramach Projektu, a ponad 18 000 osób jest w trakcie kształcenia. Aby zaakcentować powyższy stan zaawansowania Projektu, artysta – na naszą prośbę, jeszcze raz przeprojektował plakat, przedstawiając postacie pielęgniarki i pielęgniarza jako absolwentów, w togach i biretach. Zmieniliśmy też hasło plakatu na „Oni już skorzystali, skorzystaj i Ty z szansy dofinansowania studiów pomostowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Na podstawie najnowszej wersji plakatu artysta w sierpniu br.

zaprojektował: ulotkę, broszurę, kalendarze plakatowy i trójdzielny na 2012 rok, a także banner internetowy na potrzeby promocji Projektu przez Internet. Współpraca z Andrzejem Pągowskim przy wszystkich graficznych projektach materiałów informacyjno-promocyjnych przebiegała profesjonalnie, w atmosferze zrozumienia i pomocy, za co w tym miejscu Artyście i Jego Współpracownikom serdecznie dziękuję. Posiadanie praw autorskich do dzieła-plakatu pozwoliło na wykorzystanie wzoru plakatów (w niezmienionej formie) do innych projektów graficznych materiałów informacyjno-promocyjnych opracowywanych przez Departament, takich jak: banner reklamowy powielony w ilości 70 szt. i przekazany uczelniom realizującym Projekt, ulotki – 250 000 szt., broszury informacyjne – 71 000 szt., kalendarze (książkowe, trójdzielne i plakatowe) – 20 150 szt., raport 2008–2010 pt. „Stan realizacji Projektu” – 7500 szt. Uczestnicy studiów pomostowych w ramach Projektu otrzymują tzw. pakiety startowe (torba, długopis, kołonotes i list Ministra Zdrowia). Przygotowano i rozesłano już 24 100 szt. pakietów startowych, są one również wykorzystywane do celów promocyjnych Projektu (z przeznaczeniem dla dziennikarzy, uczestników i prelegentów konferencji). Każda uczelnia uczestnicząca w Projekcie dla oznaczenia miejsca jego realizacji otrzymała od Departamentu Pielęgniarek i Położnych tablice wizualizacyjne. Do końca 2011 roku w ramach Projektu będzie opracowanych i rozprowadzonych blisko 400 000 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych. Mamy więc prawo pochwalić się, że już dziś osiągnęliśmy 100% wykonania założonego we wniosku wskaźnika w tym zakresie. www.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

11

fot. M. Słowik

W 2011 r. nagraliśmy drugi 30-sekundowy spot z udziałem Pani Ewy Kopacz Minister Zdrowia, która wspólnie z Kierownikiem Projektu poinformowała o stanie realizacji Projektu i ostatnim naborze w 2012 r. do Projektu. Spoty wyemitowano 557 razy. Programy radiowe promujące Projekt słuchacze mogli usłyszeć już w 2009 r. na antenie programu 1 Polskiego Radia w blokach audycji edukacyjnych: Magazyn Medyczny, Nocne Spotkania, Sobota z Jedynką, Naukowy Wieczór z Jedynką, Sygnały Dnia. W programie gościliśmy dr hab. n. med. Danutę Dyk przewodniczącą Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego i absolwentów studiów pomostowych. W roku 2010 r. zrealizowaliśmy w Polskim Radiu cykl audycji w ramach Wieczoru z Jedynką. Gośćmi audycji byli Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, dziekani uczelni zaangażowanych w Projekt i absolwenci tych uczelni. Jeszcze w tym roku zrealizujemy cykl audycji radiowych promujący stan realizacji i osiągnięcia Projektu. W ramach kampanii radiowej zrealizowano 12 audycji.

Beata Cholewka – nagrywanie spotu radiowego.

W 2011 r. tym numerem, który Państwo w tej chwili czytacie, kończymy cykl informacji promujących Projekt w sześciu kolejnych wydaniach Magazynu. Informacje o stanie realizacji Projektu i kolejne wywiady z absolwentami wzbogaciliśmy o opinie na temat Projektu pracodawców zatrudniających absolwentów oraz uczelni, których są absolwentami. Na nasze zaproszenie obszernych wypowiedzi również udzielili: Minister Zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz Przewodnicząca ORPiP w Siedlcach. Ukazały się 62 edycje prasowe promujące Projekt. Kampanię radiową rozpoczęliśmy od nagrania w 2009 r. 30-sekundowego spotu zapraszającego pielęgniarki i położne na studia pomostowe, wyemitowanego w maju i październiku 2009 r. w 3 rozgłośniach radiowych o zasięgu krajowym i w 17 rozgłośniach regionalnych oraz we wrześniu 2010 r. w 4 rozgłośniach radiowych o zasięgu krajowym oraz 9 rozgłośniach regionalnych. www.pzwl.pl www.pzwl.pl www.pzwl.pl

Audycje prowadził redaktor Artur Wolski, któremu serdecznie w tym miejscu dziękuję za zaangażowanie, profesjonalną pomoc oraz wspaniałą atmosferę w studiu dodającą otuchy uczestnikom audycji. Konferencje informacyjno-szkoleniowe adresowane do uczelni realizujących Projekt są naszym kolejnym bardzo ważnym działaniem. W listopadzie 2008 r. odbyła się pierwsza nasza konferencja inaugurująca Projekt dla 130 osób z 33 uczelni rozpoczynających realizację Projektu. W czerwcu 2009 r. zorganizowaliśmy konferencję skierowaną do środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w której uczestniczyło 80 osób, w tym przedstawiciele 45 okręgowych izb. Corocznie organizujemy jedną dużą konferencję dla uczelni realizujących Projekt oraz jedno spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla uczelni rozpoczynających Projekt. W konferencji w 2011 r. uczestniczyła Ewa Kopacz Minister Zdrowia, a we wszystkich wcześniejszych Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy

fot. K. Kret

Kampanię prasową rozpoczęliśmy już w 2008 r., przez zamieszczenie plakatu na okładce Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Z każdym rokiem informacji o Projekcie w prasie przybywało i tak w 2009 r. do plakatu dołączyliśmy krótki opis Projektu, który w I półroczu zamieściliśmy w 24 Biuletynach OIPiP oraz w dwóch wydaniach Gazety Prawnej, następnie w II półroczu 2009 r. informacje o Projekcie poszerzyliśmy o wywiady z pierwszymi absolwentami Projektu, które zamieściliśmy w Gazecie Wyborczej, Służbie Zdrowia, Rynku Zdrowia i Magazynie Pielęgniarki i Położnej. W 2010 r. wspólnie z uczelniami, przygotowaliśmy wywiady, które razem z informacją o Projekcie zamieściliśmy we wszystkich 19 regionalnych dodatkach Gazety Wyborczej i w trzech magazynach prasy branżowej. Zamieściliśmy także wywiady absolwentek – członkiń Izb Pielęgniarskich Krosna i Kalisza na łamach ich Biuletynów Okręgowych Izb.

Od lewej: E. Dzierżak-Postek, B. Cholewka, A. Wolski, dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM E. Dmoch-Gajzlerska.

Europejskich i wielu znakomitych gości i wykładowców. Dla dziennikarzy organizowaliśmy konferencje prasowe. Przygotowaliśmy 9 konferencji informacyjno-szkoleniowych. Strona internetowa Projektu początkowo prowadzona w formie podstrony na serwisie Ministerstwa Zdrowia, nie do końca spełniała nasze oczekiwania. W 2010 r. zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy własną stronę projektową www.studiapomostowe.mz.gov.pl. Od początku 2011 r. prowadzimy na niej stały, aktualizowany na bieżąco serwis informacyjno-promocyjny. Ważnymi działaniami, w których braliśmy udział, promującymi Projekt były: Eurokapitalni – program na antenie TVP 2 poświęcony pozytywnym przykładom wykorzystania funduszy europejskich wyprodukowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z udziałem pielęgniarek, absolwentek studiów pomostowych z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wyemitowany w kwietniu 2010 r. Film DG SANCO ukazujący nasz Projekt jako pozytywne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zdrowia przedstawiony 29 czerwca 2010 r. na otwarciu konferencji w Brukseli DG SANCO Otwarte Forum Zdrowia – Open Health Forum. Żegnając się z Państwem, serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej www.studiapomostowe.mz.gov.pl. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o Projekcie i naszych działaniach, wzory plakatów, broszur oraz wersje dźwiękowe audycji, spotów, a także artykuły prasowe.

Beata Cholewka Kierownik Projektu Systemowego Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Zdrowia

nr 11/2011 v Magazyn pielęgniarki i położnej nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

Projekt w krainie mediów


p r o j e k t

s y s t e m o w y

Kształcenie zawodowe

Skorzystała z szansy Pani Beata Godlewska, absolwentka studiów pomostowych kierunku pielęgniarstwo, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na stanowisku starszej pielęgniarki.

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Krakowie. Staż pracy w zawodzie – 12 lat. W 2007 roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa psychiatrycznego i odbyła szkolenie dla terapeutów zajęciowych, w 2010 r. ukończyła 3-lettni kurs Systemowej Terapii Rodzin. Uczestniczy w licznych konferencjach pielęgniarskich i psychiatrycznych. Interesuje się literaturą kobiecą, poezją, decoupage’em oraz psychologią rodziny, uprawia turystykę pieszą i tańczy flamenco. Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci – jedenastoletniego Michała, ośmioletniej Zosi i trzy i pół letniej Emilki. Pisze wiersze – jeden w załączeniu: Wierność Urażona nie-dbaniem bezbronna nadzieją wybieram cierpliwie ziarna dobra z popiołu Gratulujemy Pani uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych. Magazyn pielęgniarki i położnej

c

nr 11/2011

Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego? Studia pomostowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zdecydowałam się podjąć z dwóch podstawowych powodów: wewnętrznej potrzeby rozwoju – chęci poszerzania wiedzy, poznawania świata oraz chęci podniesienia kompetencji zawodowych. Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? O możliwości podjęcia studiów pomostowych w ramach Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dowiedziałam się od koleżanki, także pielęgniarki. Wspólnie dostałyśmy się na studia i razem przeżyłyśmy tę przygodę. Obecnie, będąc już absolwentką, temat studiów często poruszam w rozmowach. Czy w Pani środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem? Liczne grono koleżanek-pielęgniarek, poznanych na egzaminie wstępnym i podczas studiów, świadczy o tym, że ta forma kształcenia jest popularna i chętnie podejmowana przez pracujące już w zawodzie pielęgniarki. Także w Klinice, w której jestem zatrudniona, pracuje wiele osób, które bądź studiowały, bądź właśnie studiują. Zauważyłam również, że osoby studiujące zachęcają swoje koleżanki, by te się odważyły i podjęły wyzwanie, dające wielką satysfakcję.

poznanie praw, z których możemy korzystać – to wszystko daje niespodziewaną radość, pewność i siłę, by dążyć do poprawy jakości pracy satysfakcjonującej, zarówno w wymiarze opieki nad pacjentem, jak i współpracy w zespole terapeutycznym. Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? Nie w każdej kwestii. Na pewno studiowanie nie było łatwym przedsięwzięciem, choć udało się zorganizować czas na korzystanie z zajęć dydaktycznych na uczelni oraz udzielono mi też urlopu szkoleniowego w wymiarze 5 dni roboczych. Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? Z dużym nakładem pracy, zaangażowania i wielu kompromisów (zwłaszcza ze strony rodziny i koleżanek w pracy), po prostu się udało. Była to dobra decyzja i na pewno rozwijający mnie rok. Ostatecznie mówi się, że pielęgniarki są mistrzyniami organizacji. Myślę, że każda z nas ma nieco wolnego czasu, by ciekawie go wykorzystać. Ja wybrałam studiowanie. Wierzę, że przy dobrej woli i staraniu można pogodzić obowiązki, zainteresowania i dążenia, jakoś poukładać te wszystkie klocki.

Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? Oczywiście zachęcam wszystkie niezdecydowane koleżanki. Uważam, że na tych studiach każda pielęgniarka znajdzie coś interesującego dla siebie, zarówno w wymiarze osobistym, życiowym, jak i zawodowym. Możliwość uaktualnienia wiedzy nt. najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa, zmiany podejścia do pełnionej roli i poszerzenie zawodowych kompetencji, www.pzwl.pl


pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 11

11

Czy gdyby Pani miała pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wzięłaby Pani w nich udział? W obecnej sytuacji finansowej mojej rodziny, jak i wynikającej z moich niskich zarobków jako pielęgniarki, muszę szczerze przyznać, że nie. Dlatego doceniam i czuję wdzięczność za szansę skorzystania z Projektu. Myślę, że dla wielu pielęgniarek aspekt finansowy jest największą trudnością przy podejmowaniu takiej decyzji. Jednak pomoc w postaci dofinansowania studiów pierwszego stopnia buduje motywację i otwiera drogę ku kolejnym formom kształcenia (studiom II stopnia, studiom podyplomowym), na które łatwiej się zdecydować, nawet ze świadomością konieczności samodzielnego pokrycia ich kosztów. Pragnę przy tym zaznaczyć, że osobiście chętnie pogłębiam swoją wiedzę i rozwijam umiejętności, niejednokrotnie finansując te inicjatywy z własnych środków. Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? Tak, studia na pewno warto było podjąć, ukończenie ich sprawiło mi ogromną radość i satysfakcję. Niezwykle miło i kształcąco wspominam proces pisania i obrony pracy licencjackiej, poznanie wielu sympatycznych koleżanek owocuje do dziś interesującymi i ciepłymi relacjami. Jestem także pewniejsza siebie w sytuacjach zawodowych oraz mam większe poczucie swojej wartości na gruncie społecznym. Z większą odwagą, ale też spokojem, sięgam po nowe wyzwania, przedstawiam pomysły i realizuję projekty, nie tylko zawodowe, również artystyczne. Materiały i wywiady do artykułu opracowane przez pracowników Wydziału Wdrażania Projektu Sys-

Projekt w opinii pracodawcy Jakie znaczenie ma Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla placówki ochrony zdrowia, takiej jak Szpital Uniwersytecki w Krakowie? Pani Maria Szymaczek, Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” dla największego w kraju pracodawcy dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych ma ogromne znaczenie. Doceniamy możliwość większego dostępu do systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, do czego w dużej mierze przyczynia się Projekt. Jednakże nawet najlepszy Projekt nie przyczyni się do podniesienia poziomu wykształcenia bez odpowiedniej świadomości osób zainteresowanych oraz dobrego propagowania Projektu. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zatrudniamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne o bardzo wysokim poziomie przygotowania zawodowego, świadome tego, że zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie zawodowe jest wymogiem koniecznym dla dalszego profesjonalnego poruszania się w systemie ochrony zdrowia. Jak Pani jako Naczelna Pielęgniarka wspiera osoby podejmujące studia pomostowe? Podjęcie nauki w ramach Projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia wymaga od zaangażowanych osób samodyscypliny i często wielu wyrzeczeń. Osoby podejmujące naukę na studiach pomostowych to równocześnie pracownicy na pełnym etacie, ponadto obarczone wieloma innymi obowiązkami, w tym rodzinnymi. Studia wyższe to nie tylko udział w wykładach czy ćwiczeniach, ale przede wszystkim realizacja programu poprzez samokształcenie. Osoby podejmujące ten trud są doceniane przez Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Naszym studentom zapewniamy możliwość korzystania z urlopów szkoleniowych, a także realizację zajęć stażowych w oddziałach klinicznych naszego szpitala. Umożliwiamy też naszym studentom prezentację ich dorobku naukowego, w tym prac licencjackich w ramach comiesięcznych spotkań Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szpitalu.

Uczelnia o Projekcie Panie Dyrektorze, jak Pan ocenia uczestnictwo Państwa uczelni w Projekcie Systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Prof. dr hab. Antoni Czupryna – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Klinicznych w Collegium Medicum. Projekt zasługuje na szczególne poparcie, gdyż stwarza realne warunki do uzupełnienia wykształcenia pielęgniarkom i położnym pracującym od wielu lat w systemie ochrony zdrowia. Nasza uczelnia realizuje studia zawodowe tzw. pomostowe od samego początku, tzn. od 2004 r. W tym czasie wykształciliśmy około 1300 studentów, a w ramach Projektu Systemowego około 500 studentów. W wyniku współdziałania Ministerstwa Zdrowia i Uczelni przygotowano program edukacyjny, który bazując na dotychczasowej wiedzy i praktyce pielęgniarek i położnych, umożliwił uzupełnienie wykształcenia oraz pogłębienie kompetencji. O słuszności tego postępowania świadczy fakt, że poziom merytoryczny prac licencjackich był wysoki. Zwracam też uwagę, że studenci chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w zajęciach, większość z nich zdawała egzaminy z wysokimi wynikami. Pomimo znacznego obciążenia pracą zawodową oraz nauką, studia te rozbudzają u uczestników Projektu chęć kontynuacji nauki, co przekłada się na znaczącą liczbę studentów podejmujących studia II stopnia. Z punktu widzenia władz Uczelni należy podkreślić dużą liczbę kandydatów (w 2010 r. było ponad 5 osób na jedno miejsce), co świadczy o atrakcyjności Projektu i pozwala na zwrócenie się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem, aby czyniło starania o pozyskanie środków na kontynuację Projektu w kolejnych latach, inaczej bowiem, w sytuacji zakończenia tego sposobu finansowania przed zaspokojeniem wszystkich potrzeb, pozostała grupa pielęgniarek i położnych będzie zmuszona pokrywać koszt rozwoju zawodowego wykształcenia z własnych środków.

temowego w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską

Ministerstwo Zdrowia

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.pzwl.pl www.pzwl.pl www.pzwl.pl

nr 11/2011 v Magazyn pielęgniarki i położnej nr nr 12/2010 12/2010 vv Magazyn Magazyn PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKI II POŁOŻNEJ POŁOŻNEJ

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.studiapomostowe.mz.gov.pl

W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? Doceniam szczególnie zajęcia dotyczące promocji zdrowia tj. programy profilaktyczne nt. zdrowia psychicznego, zdrowia rodziny itp., szczególnie dotyczące zasad i problemów komunikacji interpersonalnej, pełnionych ról społecznych, ale również zasad zdrowego żywienia, stylu życia itp. Jest to wiedza przydatna mi w związku ze specyfiką mojej pracy i z pacjentami, których obejmuję opieką pielęgniarską.

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 11 2011  

Artykuł z Magazynu PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ nr 11 2011