Page 1

TE KST PROM O CY JN Y

Bezpłatne studia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, kierownik Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.

Od

2008 roku Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje Projekt

Systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja Projektu studiów zawodowych

uzupełniających dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, zwanych studiami pomostowymi, jest w pracach Ministerstwa Zdrowia jednym z tematów priorytetowych, ze względu na jego

Od lewej: Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

społeczną wagę, zakres i wielkość pod wzglę-

w Ministerstwie Zdrowia ze Statuetką I Nagrody na „Najlepiej Zarządzany Projekt

dem organizacyjnym i finansowym. Studia

działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, dr n. med. Grażyna Rogala-

pomostowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy i po-

Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

łożnych uzupełniają liczbę godzin kształcenia do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej,

Ludzki I miejsce dwukrotnie już zajął nasz

-Róziewicz, Zygmunt Sitko, Dorota Gardias,

ale też – dając absolwentom tytuł zawodowy

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Irena Orzechowska i Iwona Borchulska. Ich

licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

i położnych w ramach studiów pomostowych”

wiedzę, doświadczenie i życzliwość cenię sobie

– podnoszą poziom wykształcenia ze średniego

za lata 2011 i 2013. Ten rezultat nie byłby

wysoko. Udało się pogodzić różne stanowiska.

do poziomu wykształcenia wyższego zawo-

możliwy bez ścisłego współdziałania z Instytu-

Wypracowaliśmy wspólny zapis i tak osta-

dowego. Ukończenie tych studiów pozwala

cją Wdrażającą – Departamentem Funduszy

teczna wersja projektu 31 lipca 2008 r. decyzją

pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym

Europejskich w Ministerstwie Zdrowia – i bez

Ministra Zdrowia weszła w życie. Okręgowe Izby

polskim na mobilność zawodową w obszarze

udanej, skutecznej współpracy z 71 uczelniami

Pielęgniarek i Położnych od samego początku

państw Unii Europejskiej. Po odbyciu studiów

w kraju kształcącymi pielęgniarki, pielęgniarzy,

zaangażowały się mocno w promocję Projektu

istnieje możliwość zdobycia tytułu magistra na

położne i położnych w ramach Projektu.

w swoim środowisku zawodowym w obszarze swego działania. Zapraszaliśmy, i czynimy to

studiach drugiego stopnia.

Wyniki badań ankietowych

cały czas, przedstawicieli samorządu do udziału

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród

w konferencjach informacyjno-szkoleniowych

Wartość Projektu to 180 milionów złotych. Projekt

uczestników Projektu wynika, że w wyniku studiów

organizowanych w każdym roku dla uczelni

systemowy ma charakter ogólnokrajowy i jest

dla 90,43 % absolwentów wzrósł poziom samooceny

realizujących Projekt i na bieżąco zapoznajemy

realizowany na obszarze całej Polski w okresie

na gruncie zawodowym i społecznym. Dla 32,62%

ich ze stanem dokonań.

od 01.05.2008 r. do 30.06.2015 r. Dotąd z szan-

absolwentów ukończenie studiów pomostowych

Corocznie przygotowujemy materiały pro-

sy bezpłatnego uzupełnienia wykształcenia

stworzyło możliwość awansu zawodowego i spo-

mocyjne w postaci kalendarzy, plakatów, ulotek,

i podniesienia go do poziomu wykształcenia

łecznego. U 83,71 % absolwentów zwiększył się

broszur i raportów, z którymi docieramy do

wyższego skorzystało 24 726 osób, w tym 311

poziom świadomości wpływu na jakość opieki

Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, do

mężczyzn, z czego 2 351 położnych i 22 375

świadczonej na rzecz społeczeństwa.

Okręgowego Związku Zawodowego Pielęgnia-

Projekt w liczbach

pielęgniarek i pielęgniarzy. Po sfinalizowaniu

rek i Położnych, konsultantów krajowych w

prac w celu zwiększenia wskaźnika Projektu

Współpraca z samorządem

dziedzinie pielęgniarstwa oraz do stowarzyszeń

z 24 tysięcy do 34 tysięcy osób mogących otrzy-

Na etapie przygotowań założeń merytorycznych

i organizacji działających na rzecz pielęgniar-

mać wsparcie w ramach posiadanych środków

i finansowych Projektu intensywnie współpra-

stwa, pielęgniarek i położnych.

finansowych, zaplanowaliśmy dodatkowy nabór

cowaliśmy z przedstawicielami samorządu

W organizowanych przez Departament

na studia pomostowe w ramach Projektu – na

i związku zawodowego pielęgniarek i położ-

Pielęgniarek i Położnych konferencjach infor-

rok akademicki 2013/2014. Aktualnie trwa

nych, a także z Krajową Radą Akredytacyjną

macyjno-szkoleniowych aktywnie uczestniczy

dodatkowy nabór.

Szkolnictwa Medycznego, z konsultant krajową

pani dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk,

w dziedzinie pielęgniarstwa. W pracach tych

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-

Jesteśmy dumni z Projektu

brali udział m. in.: Grażyna Kruk-Kupiec,

nych, której idea podnoszenia kwalifikacji

W Konkursie na najlepiej zarządzany Projekt

Elżbieta Buczkowska, Elżbieta Garwacka-

zawodowych pielęgniarek i położnych jest

działania 2.3.Programu Operacyjnego Kapitał

-Czachor, Małgorzata Szwed, Danuta Rakowska-

bardzo bliska. 

Bliższe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie: www.studiapomostowe.mz.gov.pl


TE KST P ROMOC YJ N Y

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest organizacją skupiającą przedstawicieli dwóch zawodów zaliczanych do grupy zawodów zaufania publicznego. Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, której art. 17 ust. 1 stanowi: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów.

W

zadaniach samorządu zawodowego

studiów pomostowych współfinansowany z Eu-

Nie bez znaczenia jest ekonomiczny wymiar

pielęgniarek i położnych znalazły

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach

kształcenia pomostowego, które realizowane jest

się m.in.: ustalanie standardów

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania

ze środków unijnych, nie obciążając kosztami

i kwalifikacji zawodowych obowiązujących na

2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pra-

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielę-

poszczególnych stanowiskach pracy; współ-

cujących oraz poprawa jakości funkcjonowania

gniarek i położnych. Ponadto fakt podniesienia

działanie w ustalaniu kierunków rozwoju

systemu ochrony zdrowia.

kwalifikacji pozwala absolwentom studiów

pielęgniarstwa i położnictwa. Zadania te mają

Ten realizowany w Ministerstwie Zdrowia

pomostowych poszukiwać wyżej wynagradzanej

bardzo szeroki zakres i poprzez ich wykonywanie

program jest istotny dla pielęgniarek i położnych

pracy. Stanowi też punkt wyjścia do dalszego

samorząd wpływa na rozwój nowoczesnego

ze względu na możliwość podniesienia pozio-

rozwoju zawodowego oraz awansu zawodowego,

pielęgniarstwa.

mu wiedzy i umiejętności, aktywnego udziału

co również niesie za sobą wyższy status materialny

w kierowaniu zawodem oraz wpływ na rozwój

pielęgniarek i położnych.

Podstawą do projektowania nowoczesnego pielęgnowania i wprowadzania zmian zarówno

nowoczesnego pielęgniarstwa.

w zakresie kształcenia, doskonalenia, jak i stan-

Zawód zaufania publicznego

• sytuacji światowej polityki zdrowotnej

Zwiększenie samodzielności zawodowej

• koncepcji opieki zdrowotnej w Polsce

Uzyskanie tytułu licencjata to – jak wskazano

nie wskazać na udział przedstawicieli samo-

• miejsca pielęgniarstwa, jako integralnej części

wyżej – przede wszystkim podniesienie poziomu

rządu zawodowego we wszystkich etapach tego

systemu opieki zdrowotnej, przyczyniającej

wykształcenia ze średniego do poziomu wy-

działania, począwszy od przygotowania założeń

się do realizacji ogólnych celów systemu

kształcenia wyższego, co wpływa na zwiększenie

merytorycznych poprzez udział w organizowaniu

zdrowotnego.

samodzielności zawodowej pielęgniarek i położ-

i wsparciu procesu kształcenia.

dardów pielęgnowania jest analiza:

nych, a jednocześnie zwiększa ich mobilność

Ważny Projekt Systemowy

zawodową.

Wypowiadając się na temat kształcenia pomostowego pielęgniarek i położnych, nie sposób

Okręgowe izby pielęgniarek i położnych aktywnie uczestniczyły i uczestniczą także

Istotnym elementem budowania pozycji pie-

Należy wspomnieć tu również o takim

w promocji Projektu w środowisku zawodowym,

lęgniarstwa jako zawodu nowoczesnego jest

aspekcie, jak możliwość podejmowania pracy

na terenie swojego działania. Przedstawiciele

doskonalenie zawodowe rozumiane jako

przez pielęgniarki w krajach Unii Europejskiej.

samorządu, doceniając znaczenie Projektu

celowe i systematyczne działanie skierowane

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

w kreowaniu nowoczesnego pielęgniarstwa,

na pogłębianie oraz poszerzanie określonych

nakłada na osoby wykonujące te zawody obo-

wzmacnianiu samodzielności zawodowej pielę-

elementów wiedzy pielęgniarek i położnych.

wiązek podnoszenia kwalifikacji, wobec takiej

gniarek i położnych oraz budowaniu pozytywnego

Efektem tych działań jest wyposażanie pielę-

sytuacji prawnej studia pomostowe dla wielu

wizerunku społecznego przedstawicieli tych dwóch

gniarek i położnych w wiedzę i umiejętności,

osób stanowią możliwość realizacji tego usta-

zawodów, nie tylko promują Projekt poprzez

niezbędne dla obecnych i przyszłych potrzeb

wowego obowiązku kształcenia ustawicznego.

udostępnianie materiałów promocyjnych, ale

nowoczesnego zawodu. Dlatego też dosko-

Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach

również aktywnie uczestniczą w konferencjach,

nalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji

studiów pomostowych ma wymiar społeczny,

spotkaniach poświęconych realizacji Projektu.

pielęgniarek i położnych jest jednym z ważnych

absolwenci studiów pomostowych w licznych

Reasumując, można stwierdzić, że kształcenie

obszarów zainteresowań i działań samorządu

opiniach wskazują na fakt budowania wyższej

pomostowe pielęgniarek i położnych, wpływając

zawodowego na rzecz rozwoju pielęgniarstwa

pozycji społecznej pielęgniarki i położnej, wzrost

na rozwój nowoczesnego pielęgniarstwa jako

polskiego, który sprawuje nadzór nad wykony-

samooceny samych pielęgniarek i położnych oraz

zawodu zaufania publicznego, wpisuje się

waniem zawodu przez pielęgniarki i położne,

budowanie wspólnoty i integracji środowiska

w ustawowe zadania samorządu zawodowego

oraz odpowiada za dostosowanie praktyki

zawodowego.

pielęgniarek i położnych. 

zawodowej pielęgniarek i położnych do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Rola pielęgniarki jest skorelowana z aktualnie przyjętym systemem opieki zdrowotnej oraz wiąże się z systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Naprzeciw oczekiwaniom pielęgniarek w zakresie podnoszenia kwalifikacji wychodzi Projekt Systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych” w ramach

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, tel. +48 22 53 00 207, 63558 40, fax +48 22 831 21 77

Artykuł o Projekcie w lipcowo-sierpniowym wydaniu czasopisma Rynek Zdrowia