Page 1

Bezp³atne studia dla pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych

czytaj na str. 46 i 47

Ostatnie nabor y w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014


Projekt Systemowy pn.

46

Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych w ramach studiów pomostowych

– wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

DOTYCHCZASOWE REZULTATY – STOPIEÑ OSI¥GNIÊTYCH WSKANIKÓW

Jesteœmy dumni z Projektu!

Beata Cholewka i Micha³ Kêpowicz W Konkursie na najlepiej zarz¹dzany Projekt Dzia³ania 2.3. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w 2011 roku I miejsce zaj¹³ nasz Projekt Kszta³cenie zawodowe pielêgniarek i po³o¿nych w ramach studiów pomostowych. Nie osi¹gnêlibyœmy takich wyników bez œcis³ego, doda³abym te¿ wzorcowego wspó³dzia³ania z Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ – Departamentem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, którego dyrektorem jest Micha³ Kêpowicz, a tak¿e bez dobrej wspó³pracy z 71 uczelniami z ca³ej Polski, kszta³c¹cymi pielêgniarki, pielêgniarzy, po³o¿ne i po³o¿nych na studiach pomostowych w ramach tego Projektu.

P

rowadz¹c Projekt ca³y czas monitorujemy stopieñ osi¹gniêcia za³o¿onych wyników. W tym celu absolwenci studiów pomostowych kszta³ceni w ramach Projektu poddawani s¹ badaniom ankietowym. W badaniu ankietowym przeprowadzanym wœród absolwentów

Gabriela Rudziñska pielêgniarka oddzia³owa Oddzia³u Neurochirurgicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

oceniany jest stopieñ osi¹gniêcia tzw. rezultatów miêkkich. W badaniu przeprowadzonym w okresie od lipca 2009 r. do koñca wrzeœnia br., uczestniczy³o 12 570 osób, które ukoñczy³y studia do 30.09.2012 r. Wyniki wskazuj¹, ¿e dla 96,18% badanych podstawow¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z uczestnictwa w Projekcie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, a u 88,62% badanych zwiêkszy³a siê motywacja do rozwoju kariery zawodowej oraz dalszego uzupe³niania kwalifikacji. Pani Renata Bieñczak, absolwentka studiów pomostowych ujê³a to tak: – Dziœ jestem na studiach magisterskich pielêgniarskich, po ukoñczeniu których zamierzam rozpocz¹æ specjalizacjê w dziedzinie pielêgniarstwa. (Fragment wypowiedzi z wrzeœniowego wydania „S³u¿by Zdrowia”). Wœród zdecydowanej wiêkszoœci, bo a¿ u 91,26% absolwentów studiów pomostowych, wzros³a samoocena i pewnoœæ siebie w sytuacjach na gruncie zawodowym oraz spo³ecznym. Wykazuj¹ oni wiêksz¹ ni¿ dot¹d samodzielnoœæ zawodow¹, przez co ich pozycja w zespole terapeutycznym staje siê silniejsza. Potwierdza to wypowiedŸ Pani Edyty Stach, po³o¿nej, absolwentki studiów pomostowych w paŸdziernikowej „S³u¿bie Zdrowia”: – Przede wszystkim mam ogromn¹ satysfakcjê z ukoñczenia wy¿szych studiów, uznanie ze strony rodziny i przyjació³. Dziœ nie obawiam siê tak bardzo o moj¹ przysz³oœæ zawodow¹, wiem, ¿e jestem naprawdê wyszkolonym fachowcem, choæ oczywiœcie nadal siê uczê. Œwiadoma swej wartoœci i wiedzy, zawsze pamiêtam, ¿e jestem pe³noprawnym cz³onkiem zespo³u terapeutycznego, mam samodzielny, wa¿ny zawód, lekarz jest moim wspó³pracownikiem, a wykonywanie jego zleceñ – jednym z wielu elementów mojej pracy.

Dla niemal jednej trzeciej, bo 32,23% badanych, ukoñczenie studiów pomostowych otworzy³o mo¿liwoœæ awansu zawodowego i da³o wiêksz¹ szansê uzyskania gratyfikacji finansowej. Warto przypomnieæ w tym miejscu wypowiedŸ Pana Piotra Pobrotyna, dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wroc³awiu, w którego placówce polityka doskonalenia zawodowego pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych jest realizowana w sposób zaplanowany i skutecznie. – Ukoñczenie studiów pomostowych i uzyskanie tytu³u licencjata pielêgniarstwa lub po³o¿nictwa upowa¿nia pielêgniarkê, pielêgniarza, po³o¿n¹ i po³o¿nego do wnioskowania o zmianê stanowiska, co skutkuje wzrostem wynagrodzenia. Badania wykaza³y, ¿e u 80,84% absolwentów zwiêkszy³ siê poziom œwiadomoœci wp³ywu na jakoœæ opieki œwiadczonej na rzecz spo³eczeñstwa, poniewa¿ ich wy¿sze kwalifikacje gwarantuj¹ udzielanie œwiadczeñ na wy¿szym poziomie. Prawie wszyscy badani absolwenci (98,38%) informacje o studiach pomostowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki uzyskali z materia³ów informacyjno-promocyjnych Projektu. Projekt bêdzie realizowany do 2015 roku, jednak ostatni nabór na studia pomostowe wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zostanie przeprowadzony w 2013 roku. Serdecznie gratulujê 22 738 osobom, w tym 286 mê¿czyznom, które podjê³y trud zdobycia wy¿szego wykszta³cenia i zdoby³y ju¿ w ramach Projektu tytu³ licencjata pielêgniarstwa lub po³o¿nictwa. A tym, którzy go kontynuuj¹, ¿yczê, aby pomyœlnie zakoñczyli studia.

Co sk³oni³o Pani¹ do podjêcia studiów w ramach Projektu ?

projektu unijnego, gwarantuj¹cego bezp³atne nauczanie, by³a dla mnie dodatkowym bodŸcem motywuj¹cym. Wiedza, któr¹ zdoby³am, zweryfikowa³a i wzbogaci³a moje doœwiadczenie zawodowe, dostarczy³a mi nowych narzêdzi i umiejêtnoœci do pracy z pacjentami, ich rodzinami, a tak¿e do pracy w zespole terapeutycznym. Jako pielêgniarka oddzia³owa czujê siê zobowi¹zana do modelowania po¿¹danych zachowañ u swoich wspó³pracowników, ale tak¿e sama odczuwam potrzebê ci¹g³ego doskonalenia siebie.

– W dobie nowoczesnej technologii i dynamicznego rozwoju nauk medycznych trudno opieraæ siê na wiedzy zdobytej w przesz³oœci. Jej uzupe³nianie i poszerzanie jest nie tylko obowi¹zkiem ustawowym, ale i powinnoœci¹ moraln¹ ka¿dej pielêgniarki. Planuj¹c swoj¹ œcie¿kê rozwoju zawodowego zawsze bra³am pod uwagê ukoñczenie studiów pomostowych licencjackich, nastêpnie magisterskich. Niew¹tpliwie mo¿liwoœæ podwy¿szania kwalifikacji w ramach

Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielêgniarek w Ministerstwie Zdrowia kierownik projektu

www.studiapomostowe.mz.gov.pl


Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielêgniarek i Po³o¿nych przy udziale 71 uczelni kszta³c¹cych pielêgniarki, pielêgniarzy, po³o¿ne i po³o¿nych na terenie ca³ej Polski

PROJEKT W OPINII PRACODAWCY

Wzrost kwalifikacji to awans i wy¿sza jakoœæ pracy

Irena Kierzkowska dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Pani Dyrektor, w jaki sposób prowadzona jest polityka doskonalenia zawodowego pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych zatrudnionych w szpitalu, którym Pani kieruje? – Myœlê, ¿e w sposób planowy i uporz¹dkowany, co jest zas³ug¹ dobrego manage-

mentu ds. pielêgniarstwa. Przede wszystkim okreœliliœmy jasne zasady doskonalenia zawodowego pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych na 3 poziomach. W ka¿dym roku przygotowywane s¹ plany szkoleñ dla poszczególnych poziomów szkoleñ, na podstawie potrzeb zg³aszanych przez same pielêgniarki, pielêgniarzy i po³o¿ne, jak i wynikaj¹cych z rozwoju naszego szpitala, ambicji doskonalenia jakoœci i bezpieczeñstwa pacjentów. Mamy te¿ dobry system motywacyjny, polegaj¹cy na wprowadzaniu dodatku finansowego dla osób podnosz¹cych swoje kwalifikacje. Wyp³acamy dodatki absolwentom studiów magisterskich i osobom uzyskuj¹cym tytu³ specjalisty. Ponadto szpital partycypuje w kosztach szkoleñ w postaci czêœciowego b¹dŸ ca³kowitego dofinansowania oraz udzielenia urlopu szkoleniowego. Warto podkreœliæ, ¿e polityka doskonalenia zawodowego pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych jest zgodna ze strategi¹ naszego Szpitala, ukierunkowan¹ g³ównie na rozwój.

Jakie miejsce w tej polityce znalaz³o siê dla studiów pomostowych? – W 2004 roku w Olsztynie rozpoczêto kszta³cenie na poziomie licencjackim w ra-

Czy i jak personel wykorzystuje w praktyce potencja³, jaki nios¹ pomostowe studia licencjackie?

Hanna Taraszkiewicz z-ca dyrektora ds. pielêgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

– Œwiadomoœæ potrzeby rozwoju zawodowego wœród naszych pielêgniarek i po³o¿nych jest bardzo du¿a. Obecnie w szpitalu pracuje ponad 400 pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych, w tym 86 posiada tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa, 60 tytu³ mgr. pielêgniarstwa oraz 96 pielêgniarek i po³o¿nych ma tytu³ licencjata. Jest to ogromny potencja³ wiedzy, który pielêgniarki wykorzystuj¹ na rzecz doskonalenia jakoœci opieki. Ukoñczenie studiów licencjackich pomostowych dla 43 osób sta³o siê przepustk¹ do kszta³cenia w ramach studiów pielêgniarskich drugiego stopnia, umo¿liwiaj¹c dalszy rozwój zawodowy, sta³o siê dla nich równie¿ punktem zwrotnym w karierze zawodowej. Uzyskanie wykszta³cenia wy¿szego to spe³nienie wymagañ kwalifikacyjnych na stanowiskach kie-

mach Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Rok póŸniej pielêgniarki i pielêgniarze mogli skorzystaæ z kszta³cenia w ramach studiów pomostowych. By³ to bardzo wa¿ny moment w ¿yciu zawodowym wielu pielêgniarek i pielêgniarzy naszego Szpitala. 74 osoby skoñczy³y ju¿ studia licencjackie w toku kszta³cenia pomostowego, kolejnych 17 jest w trakcie, co stanowi ok. 20% zatrudnionego personelu pielêgniarek i po³o¿nych. To ewidentny dowód na to, ¿e stworzyliœmy warunki i atmosferê sprzyjaj¹c¹ edukacji i ¿e zatrudniamy bardzo ambitny personel.

Czy szpital docenia i wykorzystuje potencja³ absolwentek studiów licencjackich? – Doceniamy to finansowo, wspomnia³am ju¿ zreszt¹ o dodatkach wyp³acanych w ramach systemu motywacyjnego. Jednak przede wszystkim doceniamy wiedzê, umiejêtnoœci, szersze spojrzenie na profesjê pielêgniarki, pielêgniarza, na ich rolê w procesie leczenia. Wiêksze zaanga¿owanie w wykonywany zawód bezpoœrednio przek³ada siê na lepsz¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych, a wieloaspektowa aktywnoœæ zawodowa to równie¿ wartoœæ dla Szpitala bardzo cenna.

rowniczych, a tym samym mo¿liwoœæ sprawowania funkcji pielêgniarki oddzia³owej czy prze³o¿onej pielêgniarek. Szpital nasz od wielu lat stanowi bazê dydaktyczn¹ dla ró¿nych form kszta³cenia zawodowego przed- i podyplomowego: lekarzy, pielêgniarek, po³o¿nych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Pielêgniarki, pielêgniarze i po³o¿ne w ramach wspó³pracy z Wydzia³em Medycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, szko³ami wy¿szymi oraz innymi instytucjami prowadz¹ ze studentami zajêcia dydaktyczne. Uzyskanie wykszta³cenia wy¿szego zwiêksza szansê na do³¹czenie do tej zacnej grupy. Rozwój zawodowy naszych pielêgniarek, pielêgniarzy i po³o¿nych ma du¿y wp³yw na poziom opieki medycznej w szpitalu, a tak¿e poziom kwalifikacji przysz³ych kadr medycznych naszego regionu. Wp³ywa te¿ oczywiœcie na ich sytuacjê materialn¹ i daje satysfakcjê z samorealizacji.

Artyku³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

47

Artykuł o projekcie w listopadowym wydaniu czasopisma Służba Zdrowia  

Artykuł o projekcie w listopadowym wydaniu czasopisma Służba Zdrowia

Artykuł o projekcie w listopadowym wydaniu czasopisma Służba Zdrowia  

Artykuł o projekcie w listopadowym wydaniu czasopisma Służba Zdrowia

Advertisement