Page 1

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ●

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:  EKONOMSKI TEHNIK—SSI  EKONOMSKI TEHNIK—PTI  EKONOMSKI TEHNIK— POKLICNI TEČAJ  LOGISTIČNI TEHNIK—SSI  ADMINISTRATOR—SPI  TRGOVEC—SPI

PUBLIKACIJA Šolsko leto 2012 / 2013


Ekonomska šola Murska Sobota

Pripravili in uredili: Alenka Glavač Geršanov in Nataša Škraban Oblikovala: Nataša Škraban

2


Ekonomska šola Murska Sobota

KAZALO 1. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH…………………………………….……. 4 1.1. GOVORILNE URE……………………………………………………………….……….. 5 1.2. ŠOLNINA…………………………………………………………………………… ........ 5 1.3. PLAČEVANJE VPISNINE, ŠOLNINE IN IZPITOV………………………………......... 6 1.4. IZPITNI ROKI………………. ……………………………………………………............. 6 1.5. PRILAGODITVE IN ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH…...................... 7 1.6. ANDRAGOŠKI ZBOR……………………………………………………………………. 8 2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 2011-2012………………………………………….....…….. 9 2.1. PROGRAM (SSI) - EKONOMSKI TEHNIK……………………………………………. 10 2.2. PROGRAM (PTI) - EKONOMSKI TEHNIK………………………………………......... 12 2.3. PROGRAM (SSI) - LOGISTIČNI TEHNIK…………………………………..……........ 14 2.4. PROGRAM (SPI) - TRGOVEC………………………………………………………….. 16 2.5. PROGRAM (SPI) - ADMINISTRATOR……………………………………………........ 18 2.6. POKLICNI TEČAJ-EKONOMSKI TEHNIK…………………………………..………… 20 3. ZAKLJUČKI IZOBRAŽEVANJA ………………………………………………….…...……. 21 3.1. POKLICNA MATURA (ekonomski tehnik, logistični tehnik, poklicni tečaj)…...………. 21 3.2. ZAKLJUČNI IZPIT (trgovec, administrator)………………………………..……………. 21 4. SODELUJEMO ŠE Z …………………………………………………………………...…….. 22 5. PRAVICE IN STATUS IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH………………………….…..……. 23 6. DELOVNA PRAKSA………………………………………………………………….............. 23 7. ŠOLSKA KNJIŽNICA…………………………………………………………………..…….. 23 8. PRIKAZ IZOBRAŽEVANJA NA NAŠI ŠOLI ………………………...…………….....……. 24 9. ZGODBA……………………………………………………………………………….………. 25 10. UTRINKI………………………………………………………………………………………. 26

3


Ekonomska šola Murska Sobota

1. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Organizatorka izobraževanja odraslih: Alenka Glavač Geršanov Telefon.: 05 907-23-319 Faks: 02 521 34 50 Elektronski naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com Govorilne ure (osebno in po telefonu): ponedeljek: 10.00 – 11.00 torek: 16.00 – 17.00 sreda: 10.00 – 11.00 Administracija: Nataša Škraban Govorilne ure organizatorke izobraževanja odraslih bodo potekale samo v času pouka in jih med šolskimi počitnicami ne bo. Če prihajate od daleč, predhodno preverite prisotnost organizatorke izobraževanja na šoli v tajništvu šole. Izobraževanje odraslih poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih kot: samoizobraževanje, skupinsko ob zadostnem številu prijav oz., kombinirano: vključitev v skupino pri posameznih predmetih. VPIS IN DOKUMENTACIJA Ob vpisu je potrebno oddati (originale in fotokopije): 1. Original in fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (tudi spričevala posameznih letnikov). 2. Izpolnjeno prijavo za vpis (jo lahko izpolnite in natisnete z naše spletne strani). 3. Izpisek iz rojstne matične knjige. 4. Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). 4. Poročni list (če gre za spremembo priimka). 5. EMŠO. 6. Davčno številko (potrebujemo za ureditev zdravstvenega zavarovanja na praksi). Vpis in uvodni razgovor Kandidati se vpišejo v izobraževanje septembra in oktobra po razporedu, ki ga določi šola, lahko pa se vpišejo v izobraževanje tudi med letom. Uvodni razgovor se opravi s kandidati za vpis oz. udeleženci IO, kjer se jih seznani z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega znanja – formalnega in neformalnega, z merili in postopki za priznavanje ter mapo učnih dosežkov in možnostjo oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta. 4


Ekonomska šola Murska Sobota

1.1.

GOVORILNE URE

Govorilne ure (konzultacije) učiteljev se med šolskim letom spreminjajo, zato je priporočljivo, da jih pred prihodom v šolo preverite na spletni strani šole oziroma po telefonu. Lahko se tudi ob predhodnem dogovoru s profesorjem udeležite govorilen ure vsak drugi torek v mesecu. Nosilce predmetov lahko kontaktirate osebno v času govorilnih ur ali preko elektronske pošte. Govorilne ure potekajo od 1. oktobra do 30. junija naslednjega šolskega leta. V času počitnic jih ni. OZNAKA

PROSTOR

TEL. ŠTEV.

N 28

Centrala EŠ Tajništvo (Luk)

02 521 3 400

N 25

Računovodstvo (Kutoš)

05 907 2 304

N 25

Računovodstvo (Gumilar)

02 521 3 430

N 19

Kabinet-UF (Pucko, Kovačič-Hakl, Sukič Škalič)

02 521 3 429

N 24

Kabinet-ODRASLI (Glavač Geršanov, Škraban)

05 907 2 319

N 35

Kabinet-SLO ( Mencigar Rituper, Gerič)

05 907 2 325

N 40

Kabinet-SLO ( Krajnc)

02 521 3 441

N 41

Kabinet-ZGO,GEO ( Katalinič, Gelt)

02 521 3 435

N 44

Kabinet-ANG (Pajnhart, Kreslin Petkovič )

02 521 3 443

N 45

Kabinet-MAT ( Šavora, Gomboc, Lukač)

02 521 3 444

N 50

Kabinet-NPB, PUS (Rituper)

02 521 3 434

N 52

Kabinet-BIO, KEM, NPB (Glavač Geršanov)

02 521 3 433

N 53

Kabinet-UČBENIŠKI SKLAD (Kuplen)

02 521 3 439

P 19

Kabinet-UME, PSI (Jakovljevič, Gomiunik)

02 521 3 446

P6

Kabinet-INF (Ivanič R.)

02 521 3 416

P 22

Kabinet-EKN (Musič)

05 907 2 331

P 25

Kabinet-EKN (Plemenitaš Benkovič, Šiplič Šiftar)

02 521 3 437

P 30

Kabinet-NEM, ANG (Matajič)

05 907 2 334

P 29

Kabinet-EKN (Kuzma, Svetec, Horvat D.)

02 521 3 436

1.2.

ŠOLNINA

Za izobraževanje odraslih se plačuje šolnina, ki vključuje: o o o o o

predavanja po urniku, prvo in drugo opravljanje izpitov, različne obrazce in potrdila, delavnice o učenju, izdelavi seminarskih nalog, organizacijo predavanj, IND, individualno obravnavo vsakega kandidata IO.

Ob vpisu morate predložiti ustrezno dokumentacijo in imeti poravnan prvi obrok šolnine oz. vpisnine. 5


Ekonomska šola Murska Sobota

1.3.

PLAČEVANJE VPISNINE, ŠOLNINE IN IZPITOV

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku 250,00 €. Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog( UPN). V primeru elektronskega plačila oddajte potrdilo o izvršeni transakciji. Originalno potrdilo Potrditev plačila UPN oddate: - vpisnina, prilagoditev, konzultacije, predmetni izpit - ob prijavi ali vpisu, - zaključni izpit, mentorstvo seminarske naloge, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom, - poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature, mentorstvo projektne naloge – 3 dni pred izpitnim rokom. INFORMACIJE-RAČUNOVODSTVO: Tanja Kutoš, nadstropje/N25 o telefon: (05) 907-23-04 o elektronski naslov: tanja.gorza-kutos@guest.arnes.si Štefan Sočič, referat VSŠ o telefon: (02) 521-34-24 o elektronski naslov: stefan.socic@guest.arnes.si

1.4.

         

IZPITNI ROKI ZA KANDIDATE

NOVEMBER 2012: torek, 13.11.2012 DECEMBER 2012: torek, 11.12.2012 JANUAR 2013: torek, 8.1.2013 FEBRUAR 2013: torek, 12.2.2013 MAREC 2013: torek, 12.3.2013 APRIL 2013: torek, 9.4.2013 MAJ 2013: torek, 14.5.2013 JUNIJ 2013: torek, 11.6.2013 in sreda, 26.6.2013 AVGUST 2013: torek, 20.8.2013 SEPTEMBER 2013: torek, 10.9.2013 in 24.9.2013

Kandidati se prijavijo k opravljanju izpita v tekočem mesecu, najkasneje do srede pred izpitnim rokom, na prijavnici, ki je na razpolago pred pisarno izobraževanja odraslih. Prijavnico je potrebno skupaj z dokazilom o plačilu oddati v tajništvu šole ali v pisarni za izobraževanje odraslih. V primeru, da kandidat ne bo opravljal izpita v izpitnem roku, se mora najkasneje do petka (do 10.00 ure) pred izpitnim rokom odjaviti po elektronski pošti ali osebno. V tem primeru se plačilo prenese na naslednji izpitni rok. Kandidati, ki so vključeni v skupine, opravljajo izpite v skladu z načrtom, takoj po opravljenih predavanjih, izven razpisanih izpitnih rokov.

6


Ekonomska šola Murska Sobota

1.5. PRILAGODITVE IN ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Mapa učnih dosežkov Ob vpisu kandidat prejme mapo učnih dosežkov, ki jo hrani (doma) in vodi udeleženec sam. Mapo hrani doma. Mapa vsebuje dokazila o formalnem in neformalnem izobraževanju, dokazila o delovnih izkušnjah, osebni izobraževalni načrt in drugo. Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja Šola na podlagi listin o izobraževanju po javno veljavnih izobraževalnih programih (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu,..) udeležencu prizna pridobljeno primerljivo znanje. Za priznavanje neformalnega znanja se znanje vrednoti na podlagi dokazil kot so dokazila o usposabljanju, certifikati izdani v skladu s predpisi, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom,.. Kandidat mora za priznavanje predhodnega znanja vložiti vlogo za priznavanje predhodnega znanja, ki je dosegljiva na spletnih straneh šole. Vlogo odda v tajništvu šole oz. v pisarni za izobraževanje odraslih in priložiti originale in fotokopije dokazil. Prilagoditve Predmet športna vzgoja se ne izvaja in ne ocenjuje. V šolski dokumentaciji se to evidentira z besedo oproščen. Interesne dejavnosti en del organizira šola, za preostali del pa lahko kandidati predložijo ustrezna dokazila (potrdila društev, vstopnice, potrdila športnih klubov in kulturnih društev,…) iz katerih je razvidna aktivna udeležba kandidatov IO. Osebni izobraževalni načrt Šola pripravi za udeležence izobraževanja odraslih osebni izobraževalni načrt (OIN). Ta vsebuje ugotovitve o doseženem oziroma manjkajočem znanju ter priznana znanja oz. vsebine, module, predmete,.. Kandidat potrdi osebni izobraževalni načrt OIN in ga hrani doma v mapi učnih dosežkov. Ocenjevanje znanja Ocenjevanje znanja udeležencev IO se ocenjuje s številčnimi oz. opisnimi ocenami. Izpiti so pisni (P), ustni (U), kombinirani (P in U), praktični na računalniku (OT), ali seminarske naloge, odvisno od narave predmeta. Izpolnitev obveznosti pri praktičnem pouku, delom pri delodajalcu, interesnih dejavnostih se ocenjuje z opisnima ocenama: opravil in ni opravil. Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena opravil so pozitivne ocene. Kandidati opravljajo izpite samo pred profesorjem spraševalcem (ni komisije). Na zahtevo kandidata ali izpraševalca je lahko izpit komisijski – tretje opravljanja izpita. V dokumentacijo se vpisujejo samo pozitivne ocene. Ocene pridobljene na izpitu, učitelj vpiše v indeks takoj po opravljenem izpitu, pečat pa dobi kandidat v tajništvu šole (januar, junij, avgust). Za kandidate IO ni časovne omejitve, do kdaj mora izpite opraviti (ni omejitve na tekoče šolsko leto). Praktično usposabljanje – PUD in PID Če je kandidat zaposlen na ustreznem delovnem mestu, ki ustreza poklicu za katerega se kandidat izobražuje se mu lahko prizna opravljanje PUD-a in PID (na osnovi ustreznih dokazil in potrdil). Učna gradiva Učbenike in ostalo učno gradivo si kandidati lahko izposodijo v šolski knjižnici ali v učbeniškem skladu. Seznam potrebne literature prejmejo pri nosilcu predmeta oz. strokovnega modula.

7


Ekonomska šola Murska Sobota

1.6. ANDRAGOŠKI ZBOR Direktor: dr. Beno Klemenčič (ravnatelj VSŠ) Ravnatelj: Darko Petrijan Z. ŠT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PREDMET/ NOSILEC PREDMETA ELEKTRONSKI NASLOV STROKOVNI MODUL oz. strokovnega modula Slovenščina Maja Krajnc majakrajnc73@gmail.com Matematika Jasna Gomboc jasna.gomboc@gmail.com Angleščina / Nemščina Karina Kreslin Petkovič karina.kreslin@gmail.com Nemščina Vesna Matajič vesna.matajic@gmail.com Družboslovje / Geografija Simona Pajnhart simona.pajnhart@gmail.com Zgodovina mag. Metka Gelt metka.gelt@siol.net Družboslovje / Geografija Evelina Katalinič evelina.katalinic@gmail.com Strokovni moduli, PUD Jožef Rituper jozef.rituper@gmail.com Strokovni moduli Alenka Glavač Geršanov alenkagg@yahoo.com Umetnost Zlatko Jakovljevič zlatko.jakovljevic@siol.net PSIH , Psihologija prodaje Nataša Gomiunik natasa.gomiunik@gmail.com Strokovni moduli Tjaša Gerič tjasa.geric@guest.arnes.si Strokovni moduli Stanko Časar stanko.casar@guest.arnes.si Strokovni moduli Darja Horvat mailzadarjo@gmail.com Strokovni moduli Nataša Šiplič Šiftar natasa.siplic@gmail.com Strokovni moduli Nataša Plemenitaš Benkovič natasa.benkovic@gmail.com Poslovno računstvo Boštjan Gumilar bostjan.gumilar@gmail.com Strokovni moduli Simona Musič pipi.simona@gmail.com Fizika mag. Simona Šavora simona.savora@gmail.com Strokovni moduli Majda Kovačič Hakl majda.kovacic@guest.arnes.si Strokovni moduli Marija Svetec svetec.majda@gmail.com Strokovni moduli Bernarda Kuzma bernarda.kuzma@guest.arnes.si OT, Projektno delo Slava Škalič Sukič slava.skalic@guest.arnes.si Strokovni moduli Dušan Pucko dusan.pucko@guest.arnes.si IKT Renata Ivanič renata.ivanic@gmail.com IKT, MAT Bojan Lukač bobo.sp@gmail.com ZVH Suzana Sep suzana.sep@gmail.com SLO-priprava na ZI, PM Maja Krajnc majakrajnc73@gmail.com

8


Ekonomska šola Murska Sobota

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI 2012 / 2013

9


Ekonomska šola Murska Sobota

2.1. Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) - EKONOMSKI TEHNIK (1., 2., 3. in 4. letnik)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK Program ekonomski tehnik - SSI je široko zasnovan poklic. Ekonomski tehnik je zaposljiv v prodaji, nabavi, komerciali, računovodstvu, menedžmentu, bančništvu, upravi, itd. Ekonomski tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

POGOJI ZA VPIS IN ŠOLNINA

ŠOLNINA

1. LETNIK Šolanje traja 4 leta.

Vpišejo se lahko vsi, ki imajo uspešno končano osnovno šolo. Predvidena šolnina za vsak letnik je okoli 1000 € in vključuje vsa predavanja, konzultacije in dva pristopa k izpitu (tretji se plača po ceniku).

2. LETNIK Šolanje traja 3 leta.

Vpišejo se lahko vsi, ki imajo IV. stopnjo (priznajo se splošni predmeti za 1. in 2. letnik) ali V. stopnjo izobrazbe (priznajo se splošni predmeti za vse letnike). Šolnina za posamezen letnik je 1000 €. Ob vpisu boste predložili dokazilo o plačilu prve položnice v višini 250 €. Preostanek šolnine razdelimo na šest zaporednih mesečnih obrokov po 125 €.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz 4 predmetov: slovenščina, gospodarstvo, matematika ali tuji jezik, storitev z zagovorom. Udeleženci, ki ste že opravljali poklicno maturo, imate slovenščino in matematiko ali tuji jezik priznano. Poklicna matura se plača pred pristopom (predvidoma 170 €) in ni vključena v šolnino.

PREDAVANJA

Potekala bodo popoldan po 15.00 uri in lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.

IZPITI

So pisni in ustni. Po navadi so po koncu predavanj, nato pa se izpitni rok razpiše 1-krat na mesec (vsak drugi torek v mesecu).

10


Ekonomska šola Murska Sobota

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK – SSI Predmet/Modul

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Slovenščina

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Tuji jezik 1

X

X

X

X

Umetnost

X

Geografija

X

Zgodovina

X

Kemija

X

Sociologija

X

Psihologija

X

Biologija

X

Tuji jezik 2

X

Športna vzgoja

Oproščen-a

X Oproščen-a

4. letnik

X Oproščen-a

Oproščen-a

Strokovni moduli M1 Poslovni projekti M 2 Poslovanje podjetij M 3 Ekonomika poslovanja M 4 Sodobno gospodarstvo M 5 Finančno poslovanje M 6 Materialno knjigovodstvo M 12 Finančno knjigovodstvo Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje pri delodajalcu Odprti kurikul ⃰ Retorika in posl. bonton Računovodski razvidi Uresničevanje prava Turizem Obvladovanje tipkanja Poznavanje blaga Gospodarstvo * ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja

11


Ekonomska šola Murska Sobota

2.2. Program poklicno tehničnega izobraževanja (PTI) EKONOMSKI TEHNIK (1. in 2. letnik)

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK Program ekonomski tehnik - PTI je namenjen vsem, ki želijo pridobiti splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetniške lastnosti in spodbujati osebnostno rast. Ekonomski tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

POGOJI ZA VPIS IN ŠOLNINA

ŠOLNINA

1. LETNIK Šolanje traja 2 leti.

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno končano 3-letno poklicno izobraževanje po programu: trgovec, administrator in poslovni tajnik. V š. l. 2012/13 se vpišete v prvi letnik. Predvidena šolnina za 1. letnik je okoli 1.000 € in vključuje vsa predavanja, konzultacije in dva pristopa k izpitu (tretji se plača po ceniku). V š. l. 2013/14 se vpišete v 2. letnik. Izvedba predmetov ne bo vezana na tekoči letnik. Šolnina za posamezen letnik je 1000 €. Ob vpisu boste predložili dokazilo o plačilu prve položnice v višini 250 €. Preostanek šolnine razdelimo na šest zaporednih mesečnih obrokov po 125 €.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz 4 predmetov: slovenščina, gospodarstvo, matematika ali tuji jezik, storitev z zagovorom. Udeleženci, ki ste že opravljali poklicno maturo, imate slovenščino in matematiko ali tuji jezik priznano. Poklicna matura se plača pred pristopom (predvidoma okoli 170 €) in ni vključena v šolnino.

PREDAVANJA

Potekala bodo popoldan po 15.00 uri in lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.

IZPITI

So pisni in ustni. Po navadi so po koncu predavanj, nato pa se izpitni rok razpiše 1-krat na mesec (vsak drugi torek v mesecu). 12


Ekonomska šola Murska Sobota

PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK – PTI Predmet/modul

1. letnik

2. letnik

Slovenščina

X

X

Matematika

X

X

Tuji jezik 1

X

X

Umetnost

X

Zgodovina

X

Geografija

X

Psihologija

X

Kemija

X

Biologija

X

Tuji jezik 2

X

X

Oproščen-a

Oproščen-a

Športna vzgoja Strokovni moduli M1 Projekti in poslovanje podjetja

M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja M5 Komercialno poslovanje M 10 Finančno knjigovodstvo Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje pri delodajalcu Odprti kurikul ⃰ M3 Finančno poslovanje Jezik stroke Poznavanje blaga Gospodarstvo * ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja

13


Ekonomska šola Murska Sobota

2.3. Program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) – LOGISTIČNI TEHNIK (1., 2., 3. in 4. letnik) Poklic: LOGISTIČNI TEHNIK Program logistični tehnik vas usposobi v umirjeno dinamično osebnost, za zagotavljanje varnega, okolju prijaznega, defenzivnega, hitrega in gospodarnega pretoka oseb, potnikov in blaga v lokalnem in globalnem prostoru. Izobrazba logističnega tehnika je odlično izhodišče, ki omogoča, da si z dokvalifikacijo pridobimo še poklice, kot so: policist, carinik, zavarovalniški agent. POGOJI ZA VPIS IN ŠOLNINA

ŠOLNINA

1. LETNIK Šolanje traja 4 leta.

Vpišejo se lahko vsi, ki imajo uspešno končano osnovno šolo. Predvidena šolnina za vsak letnik je okoli 1000 € in vključuje vsa predavanja, konzultacije in dva pristopa k izpitu (tretji se plača po ceniku).

2. LETNIK Šolanje traja 3 leta.

Vpišejo se lahko vsi, ki imajo IV. stopnjo (priznajo se splošni predmeti za 1. in 2. letnik) ali V. stopnjo izobrazbe (priznajo se splošni predmeti za vse letnike). Šolnina za posamezen letnik je 1000 €. Ob vpisu boste predložili dokazilo o plačilu prve položnice v višini 250 €. Preostanek šolnine razdelimo na šest zaporednih mesečnih obrokov po 125 €.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo opravljate iz 4 predmetov: slovenščina, logistika, matematika ali tuji jezik, storitev z zagovorom. Udeleženci, ki ste že opravljali poklicno maturo, imate slovenščino in matematiko ali tuji jezik priznano. Poklicna matura se plača pred pristopom (predvidoma okoli 170 €) in ni vključena v šolnino.

PREDAVANJA

Potekala bodo popoldan po 15.00 uri in lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.

IZPITI

So pisni in ustni. Po navadi so po koncu predavanj, nato pa se izpitni rok razpiše 1-krat na mesec (vsak drugi torek v mesecu). 14


Ekonomska šola Murska Sobota

PREDMETNIK LOGISTIČNI TEHNIK - SSI Predmet/Modul

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slovenščina

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Tuji jezik 1

X

X

X

X

Umetnost

X

Zgodovina

X

Geografija

X

Sociologija

X

Psihologija

X

Kemija

X

Fizika

X

X

Tuji jezik 2

X

X

X

Oproščen-a

Oproščen-a

Oproščen-a

Športna vzgoja

Oproščen-a

Strokovni moduli M1 Tehnologija blagovnih tokov M 2 Tehnologija komuniciranja M 3 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje M 4 Transportna sredstva M 5 Logistika tovornih tokov M 6 Mednarodna blagovna menjava Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje pri delodajalcu Odprti kurikul ⃰ * se lahko spreminja Obvladovanje tipkanja Trženje Prometna kultura Pravo in državljanska kultura Jezik stroke Retorika Poznavanj blaga Poslovna logistika

15


Ekonomska šola Murska Sobota

2.4. Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) – TRGOVEC (1. , 2. in 3. letnik) Poklic: PRODAJALEC Program trgovec je trileten in omogoča pridobitev dodatnih znanj iz področja tajniškega poslovanja in s tem razširi možnosti zaposlitve. Prodajalec prodaja blago na drobno in debelo, v velikih in malih trgovskih sistemih, pospešuje prodajo. Po uspešnem zaključku lahko udeleženci šolanje nadaljujejo v programu Ekonomski tehnik-PTI.

POGOJI ZA VPIS IN ŠOLNINA

1. LETNIK Šolanje traja 3 leta.

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno zaključeno osnovno šolo.

2. LETNIK Šolanje traja 2 leti.

Vpišete se lahko vsi, ki imate vsaj IV. stopnjo izobrazbe. Splošno izobraževalni predmeti se priznajo. V šolskem letu 2012/2013 opravljate 1. in 2. letnik. Šolnina je odvisna od števila priznanih izpitov. Vključuje vsa predavanja, konzultacije in dvakratni pristop k izpitu (tretji se plača po ceniku šole). V šolskem letu 2013/2014 opravljate 3. letnik.

ŠOLNINA

Šolnina za posamezen letnik je 1000 €. Ob vpisu boste predložili dokazilo o plačilu prve položnice v višini 250 €. Preostanek šolnine razdelimo na šest zaporednih mesečnih obrokov po 125 €.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki ga opravljate iz 2 predmetov: slovenščina in storitev z zagovorom. Udeleženci, ki ste že opravljali zaključni izpit, imate slovenščino priznano. Zaključni izpit se plača pred pristopom (predvidoma okoli 150 €) in ni vključen v šolnino.

PREDAVANJA

Potekala bodo popoldan po 15.00 uri in lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu.

IZPITI

So pisni in ustni. Po navadi so po koncu predavanj, nato pa se izpitni rok razpiše 1-krat na mesec (vsak drugi torek v mesecu).

16


Ekonomska šola Murska Sobota

PREDMETNIK TRGOVEC – SPI Predmet/Modul

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Slovenščina

X

X

X

Matematika

X

X

X

Tuji jezik I

X

X

X

Umetnost

X

Naravoslovje

X

X

Družboslovje

X

X

Oproščen-a

Oproščen-a

Športna vzgoja

Oproščen-a

Strokovni moduli M1 Temelji gospodarstva M 2 Poslovanje trgovskega podjetja M3 Prodaja blaga M4 Upravljanje z blagovno skupino živil Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje pri delodajalcu Odprti kurikul ⃰ Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom Tuji jezik 2 Poznavanje blaga 2 Knjigovodstvo Obvladovanje tipkanja Retorika in poslovni bonton * ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja

17


Ekonomska šola Murska Sobota

2.5. Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) – ADMINISTRATOR (1. in 2. letnik) Poklic: ADMINISTRATOR Program administrator usposablja za učinkovito sporazumevanje s poslovnimi partnerji in sodelavci, odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju, obvladovanje praktičnih in tajniških del, obvladovanje operativnih administrativnih del s področja delovnih razmerij, organizacijo samostojnega dela v pisarni s poznavanjem in pravilnim izpopolnjevanjem obrazcev ter obvladovanjem pisarniške tehnologije. Izobraževanje v stroki lahko udeleženci nadaljujejo takoj po zaključnem izpitu v program Ekonomski tehnik-PTI.

POGOJI ZA VPIS IN ŠOLNINA

ŠOLNINA

1. LETNIK Šolanje traja 3 leta.

Vpišete se lahko vsi, ki imate uspešno zaključeno osnovno šolo. Predvidena šolnina za vsak letnik je 1000 € .

2. LETNIK Šolanje traja 2 leti.

Vpišete se lahko vsi, ki imate vsaj IV. stopnjo izobrazbe. Splošno izobraževalni predmeti se priznajo. V šolskem letu 2012/2013 opravljate 1. in 2. letnik. Šolnina je odvisna od števila priznanih izpitov. Vključuje vsa predavanja, konzultacije in dvakratni pristop k izpitu (tretji se plača po ceniku šole). V šolskem letu 2013/2014 opravljate 3. letnik. Šolnina za posamezen letnik je 1000 €. Ob vpisu boste predložili dokazilo o plačilu prve položnice v višini 250 €. Preostanek šolnine razdelimo na šest zaporednih mesečnih obrokov po 125 €.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki ga opravljate iz 2 predmetov: slovenščina in storitev z zagovorom. Udeleženci, ki ste že opravljali zaključni izpit, imate slovenščino priznano. Zaključni izpit se plača pred pristopom (predvidoma okoli 150 €) in ni vključen v šolnino.

PREDAVANJA

Potekala bodo popoldan po 15.00 uri in lahko tudi ob vikendih in počitnicah. Niso obvezna, a so priporočljiva. Praktično usposabljanje (PUD) se izvaja pri delodajalcu. So pisni in ustni. Po navadi so po koncu predavanj, nato pa se izpitni rok razpiše 1-krat na mesec (vsak drugi torek v mesecu).

IZPITI

18


Ekonomska šola Murska Sobota

PREDMETNIK ADMINISTRATOR - SPI Predmet/Modul

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Slovenščina

X

X

X

Matematika

X

X

X

Tuji jezik I

X

X

X

Umetnost

X

Naravoslovje

X

X

Družboslovje

X

X

Športna vzgoja

Oproščen-a

Oproščen-a

Oproščen-a

Strokovni moduli M1 Temelji gospodarstva M 2 Administrativno poslovanje M 3 IKT in strojepisje M 4 Temelji upravnega postopka M 6 Tajniška opravila - izbirno M 8 Zbiranje in obdelava podatkov - izbirno Interesne dejavnosti Praktično izobraževanje pri delodajalcu Odprti kurikul ⃰ Tuji jezik 2 Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom Poslovno računstvo Storitvene in ostale dejavnosti Obligacijsko in delovno pravo Poslovne dejavnosti in trženje Komuniciranje s tržiščem Retorika * ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja

19


Ekonomska šola Murska Sobota

2.6. POKLICNI TEČAJ - EKONOMSKI TEHNIK Program in vpisni pogoji Program je enoleten in udeleženca pripravi na opravljanje poklicne mature. V program se lahko vpišejo vsi, ki so končali 4. letnik gimnazijskega katerikoli program po prejšnjih predpisih.

programa oz.

Po uspešno zaključenem poklicnem tečaju se lahko udeleženec prijavi k poklicni maturi. Če je udeleženec že opravil del splošno izobraževalnih predmetov poklicne mature v drugih programih, se ti priznajo in opravlja samo še dva:  2. izpitno enoto Gospodarstvo in  4. izpitno enoto Izdelek ali storitev z zagovorom. Z. št.

Predmet/modul

Št ur. redni

B

STROKOVNI MODULI

1.

M1 Poslovanje podjetij s projekti

2.

M2 Ekonomika

3.

M3 Delovanje gospodarstva

4.

M5 Materialno knjigovodstvo

5.

M11 Finančno knjigovodstvo

Č

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

E

ODRTI DEL KURIKULA ⃰

Št. ur izvedbeni

Poznavanje blaga Retorika in poslovni bonton * ODPRTI KURIKUL se lahko spreminja

20


Ekonomska šola Murska Sobota

3. ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

3.1. POKLICNA MATURA (ekonomski tehnik, logistični tehnik, poklicni tečaj) Rok prijave: v skladu z maturitetnim koledarjem za poklicno maturo – dostopen na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra : http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/ Obrazec za prijavo na PM: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_po kl_matura.pdf

Rok odjave: 3 dni pred izpitnim rokom, obrazec dostopen na spletni strani: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.225.pdf

Priloge: spričevalo 3., 4. oz. 4., 5. letnika oz. indeks, fotokopija osebnega dokumenta Rok plačila: 3 dni pred izpitnim rokom Zimski izpitni rok 04. 02. 2013 - rok prijave do 06. 12. 2012 Spomladanski izpitni rok 01. 06. 2013 - rok prijave do 02. 04. 2013 Jesenski izpitni rok 22. 08. 2013 - rok prijave do 09. 07. 2013 Pazite: Kandidati IO imajo pravico opravljati poklicno maturo v 2 delih, vendar morajo to odločitev navesti v prijavi. Informacije: Cvetka Gomboc Alt, tajnica poklicne mature, I. nadstropje/N27 telefon: (05) 907-23-30, E-pošta: cvetka.gomboc@gmail.com

3.2. ZAKLJUČNI IZPIT (administrator, trgovec) Rok prijave: 14 dni pred izpitnim rokom, obrazec dostopen na spletni strani: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.39.pdf

Rok odjave: 3 dni pred izpitnim rokom, obrazec dostopen na spletni strani: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/1.43.pdf

Priloge: spričevalo 3. letnika oz. indeks, fotokopija osebnega dokumenta Rok plačila: 3 dni pred izpitnim rokom Rok oddaje izdelka: ob prijavi na zaključni izpit mentorju izdelka Zimski izpitni rok 11. 02. 2013– 28. 02. 2013 Spomladanski izpitni rok 10. 06. 2013 – 30. 06. 2013 Jesenski izpitni rok 26. 08. 2013 – 30. 08. 2013 Informacije: Simona Musič, tajnica zaključnega izpita, pritličje/ P22 telefon: (05) 907-23-31, E-pošta: pipi.simona@gmail.com

21


Ekonomska šola Murska Sobota

4. SODELUJEMO ŠE Z…

IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH OSEB Območna služba Murska Sobota Ulica Arhitekta Novaka 3 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 521-32-00 Faks: (02) 521-32-30 E-naslov: zrsz.osmurskasobota@ess.gov.si

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij Dunajska 22 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 434 10 81 Faks: +386 (0)1 434 58 99 E-pošta: info[@]sklad-kadri.si

Andragoški center Slovenije - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH POVEZAVE-CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Šmartinska 134a SI-1000 Ljubljana Telefon: 01/5842 560 Faks: 01/5842 550 E-pošta: info@acs.si

Državni izpitni center

Ob železnici 16 1000 Ljubljana Telefon: 01 548 46 00 Faks: 01 548 46 01 E-pošta: info@ric.si

22


Ekonomska šola Murska Sobota

5. PRAVICE IN STATUS izobraževanja odraslih Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti. Kandidatom izdamo potrdilo o vpisu, ki je veljavno tri mesece. V tem času mora kandidat opravljati obveznosti programa v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom. Če kandidat ne opravlja obveznosti v skladu z dogovorom (OIN) se mu status udeleženca IO ne podaljša.

6. DELOVNA PRAKSA Kandidati morajo opraviti s predmetnikom določeno število ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcu (PUD). Kandidati so na PUD napoteni z obrazcem, ki ga dobijo pri organizatorju PUD-a. Po opravljeni praksi obrazec (potrdi ga delodajalec) prinesejo organizatorju PUD-a, ki vpiše oceno v indeks. Organizator delovne prakse pomaga kandidatom pri iskanju delovne prakse. ORGANIZATOR PUD-a: Jožef Rituper, nadstropje / Kabinet N50 telefon: (02) 521-34-34 elektronski naslov: jozef.rituper@gmail.com Marija Svetec, pritličje / Kabinet P29 telefon: (02) 521-34-36 elektronski naslov: svetec.majda@gmail.com

7. ŠOLSKA KNJIŽNICA KNIŽNIČARKA: Metka Harej, pritličje / Kabinet P7 telefon: (02) 521-34-10 (izposoja) elektronski naslov: knjiznica-es.ms@guest.arnes.si Urnik: ponedeljek in sreda torek četrtek petek

od 9.00 do 14.00 ure od 10.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.00 ure od 9.00 do 16.00 ure od 10.00 do 14.00 ure

23


Ekonomska šola Murska Sobota

8. PRIKAZ IZOBRAŽEVANJA NA NAŠI ŠOLI Kandidati, ki zaključijo izobraževanje v srednješolskem programu imajo možnost vpisa na naši Višji strokovni šoli. Pridobijo si lahko naslednja nazive:

MAGISTERIJ PPo Podiplomsko izobraževanje (FKPV) Podiplomsko izobraževanje  Magister poslovnih ved Podiplomsko izobraževanje (FKPV)

DIPLOMSKI IZPIT VISOKE ŠOLE  Diplomirani ekonomist Visoko strokovno izobraževanje  Diplomirani ekonomist

DIPLOMSKI IZPIT VIŠJE ŠOLE  strokovno Ekonomistizobraževanje Višje 

Ekonomist

ZAKLJUČNI IZPIT

POKLICNA MATURA

Pajnhart

Srednje poklicno izobraževanje  Trgovec  Administrator

Srednje strokovno izobraževanje  Ekonomski tehnik - SSI  Ekonomski tehnik - PTI  Logistični tehnik - SSI

SPLOŠNA MATURA Srednje splošno izobraževanje  Ekonomska gimnazija

OSNOVNA ŠOLA

24


Ekonomska šola Murska Sobota

ZGODBA …

Moje ime je Alenka. In to je moja zgodba. Po osnovni šoli sem se vpisala v takrat naravoslovno- matematično gimnazijo, vendar šole zaradi različnih okoliščin nisem končala. Zato sem se zaposlila v Muri. V začetku mi je bilo super, saj sem si služila svoj denar. Plače v Muri takrat sploh niso bile slabe. Tako so tekla leta, sama pa se nisem zavedala, da sem čisto pozabila misliti s svojo glavo. Tako kot vedno, je vsega dobrega hitro konec. Kriza je prišla tudi v mojo Muro. Vodilni so se menjavali, uboga Mura pa je hirala. Naposled je prišel žalosten konec in Mura je šla v stečaj. Ja, kaj pa zdaj? Moj svet se je obrnil na glavo. Kaj bo zdaj z mano in kam v službo, ko pa nimam nobene izobrazbe? V vsaki nezgodi se ti odpre novo okno ali pa vsaj okence. Tudi meni se je. Po razmišljanju in iskanju različnih možnostih in svetovanju mojih domačih, sem se odločila, da poizkusim na soboški ekonomski šoli. Tako sem se z veliko tremo in kepo v grlu, odpravila na šolo vprašat o mojih možnostih za nadaljevanje izobraževanja. Šola je velika, lepa in nova. Pa sem šla do gospe Glavač Geršanov. Že po nekaj besedah je moja trema izginila in hitro sva se zmenili za nadaljevanje mojega izobraževanja. Kar nekaj časa je preteklo, da sem se opogumila in šla na prvi izpit. Potem pa je bilo vse lažje. Naj se še pohvalim, da je bila moja prva ocena 4. Tudi zdaj je moje povprečje 4. Naj vam povem še nekaj o najvažnejšem na tej šoli in to so profesorji. Brez vsakega pretiravanja lahko povem, da so profesorji v ponos tej ustanovi. Zelo rada hodim na predavanja in tudi izpiti niso stresni, kot bi pričakovali. Zdaj sem v zaključnem letniku. Moje življenje je dobilo nov smisel. Po šestindvajsetih letih sem spet v šoli in sem zadovoljna.

Alenka

25


Ekonomska šola Murska Sobota

UTRINKI

Kdor se zna učiti, zna dovolj. (Henry Brooks Adam)

26


Ekonomska šola Murska Sobota

ZAPISKI

27


Noršinska ulica 13 9000 Murska Sobota

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - PUBLIKACIJA  
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - PUBLIKACIJA  

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - PUBLIKACIJA

Advertisement