Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

PHONE : 718-850-7444

ê³ÜÅì

13

DHAMAK PUNJAB DEE

ìÅñÆòȼâ

ð¶ñ ìÜà: ÇÕðŶ:íÅó¶ ÓÚ Õ¯ÂÆ...

WEEKLY NEWSPAPERéÅðÆ Ã¿ÃÅð

ìÅñÆòȼâ

å鱿 ò˵âà îé±¿Ó Ö¹ôÆ ç¶ ðÔÆ ÔË:Õ¿×éÅ

Û¯àÆÁ» Çëñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»

ìçñç¶ î½Ãî çÅ Õð¯ Õ¯îñ ÚîóÆ éÅñ...

23

22

2 March 2011  VOL: 1-30

25

×çÅøÆ çÆ ñÆìÆÁÅ ù Á¼× ñÅÀ¹ä çÆ èîÕÆ

J ÁîðÆÕÅ å¶ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð ò¼ñ¯º ñÆìÆÁÅ Óå¶ êÅì¿çÆÁ» J ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷» ðÅÔÄ ÕÂÆ íÅðåÆ éòÄ Çç¼ñÆ ê¹¼Ü¶

ÇåÌê¯ñÆ : Ô¹ä Ü篺 î¹Áîð ×çÅëÆ é¶ ÇñìÆÁÅ çÆ Ã¼åÅ Óå¶ ÕÅì÷ ðÇÔä ñÂÆ À¹Ã ù ÁÔ¹çÅ Û¼âä çÆ î¿× Õð ðÔ¶ î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» ù Õ¹Úñä çÅ êÌä ÕÆåÅ ÔË å» Çòôò íÅÂÆÚÅð¶ é¶ À¹Ã çÅ ôÅÃé Áñ¼× æñ¼× Õðé ñÂÆ ïåé å¶÷ Õð Çç¼å¶ Ôé Áå¶ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇåÌê¯ñÆ ÇòÚ ÁÅêäÅ çÈåØð ì¿ç Õð Çç¼åÅ ÔË Áå¶ À¹Ã çÆ ÜÅÇÂçÅç ÜÅî Õðé ñÂÆ ÇÂÕêÅÃó êÅì¿çÆÁ» ñÅ×È Õð Çç¼åÆÁ» ÔéÍ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð ìÅé ÕÆ îÈé é¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ Õ½ºÃñ ù ñÆìÆÁÅ ÇÖñÅë á¯Ã ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔËÍ FH ÃÅñÅ ×çÅëÆ ÇÜà çÆÁ» ø½Ü» é¶ î¹÷ÔÅðÅÕÅðÆÁ» ÇÖñÅë ÖÈé çÆ Ô¯ñÆ Ö¶âäÆ ô¹ðÈ ÕÆåÆ Ô¯ÂÆ ÔË é¶ Õñ· ÇåÌê¯ñÆ ç¶ ×ðÆé Ú½Õ ÇòÚ ÁÅêä¶ ÃîðæÕ» çÆ íÆó ù ÿì¯èé ÕÆåÅÍ ñÆìÆÁÅ ç¶ àËñÆÇò÷é ò¼ñ¯º ÇçÖÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» åÃòÆð» ÇòÚ À¹Ã é¶ ìÅÕÆ ÃëÅ EÓå¶

ì¶é×Å÷Æ ÇòÖ¶ ÷¹¿î¶ çÆ éîÅ÷ 寺 êÇÔñ» ×çÅøÆ Çòð¹¼è êÌçðôé ÕðçÆÁ» Á½ðå»Í

ÜÅÇÂçÅç ÷ìå

ñÆìÆÁÅ Ãà¶à àËñÆÇò÷é 寺 ñÂÆ ×ÂÆ À¹Õå åÃòÆð ÓÚ î¹Ô¿îç ×çÅøÆ ç¶ô ù ÿì¯èé Õðç¶ ÇòÖÅÂÆ ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ

ÃÇòà÷ðñ˺â çÆ ÃðÕÅð é¶ ×¹çÅøÆ çÆ ÜÅÇÂçÅç ÷ìå Õð ñÂÆ ÔË, å» ÇÕ ÇÂà çÆ ç¹ðòð寺 éÅ Ô¯ ÃÕ¶Í ÃÇòà Çòç¶ô î¿åðÅñ¶ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ×çÅøÆ å¯º ÇÂñÅòÅ À¹Ã çÆ êåéÆ, ñóÕÆÁ» Ãî¶å BH Ô¯ð Çðôå¶çÅð» çÆ ÜÅÇÂçÅç ÷ìå ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ìðåÅéÆÁÅ é¶ òÆ ×çÅøÆ çÆ ÕðÆì B@ Áðì âÅñð çÆ ÜÅÇÂçÅç, ÇÜà ÇòÚ ìËºÕ ÖÅå¶, òêðÅÕ æ» Áå¶ ì¿×ñ¶ ôÅÇîñ Ôé, ÷ìå Õðé çÅ ëËÃñÅ Õð ÇñÁÅ ÔËÍ

ñÆìÆÁÅ ÓÚ êÌçðôéÕÅðÆÁ» Óå¶ ×¯ñÆ:ÕÂÆ ÔñÅÕ

ÕÅÇÔðÅ: DA ÃÅñ» 寺 ñÆìÆÁÅ ÓÚ ðÅÜ Õð ðÔ¶ ôÅôÕ î¹Áî ¼ ð ×çÅøÆ Çòð¹è ¼ ñ¯Õ» çÅ Çòð¯è êÌÚâ ¿ Ô¹¿çÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ðÅÜèÅéÆ ÇåÌêñ ¯ Æ Ãî¶å ÕÂÆ æ»ò» Óå¶ êÌçðôé Ô¯ ðÔ¶ ÔéÍ Á¿çñ ¯ éÕÅðÆÁ» é¶ ÕÂÆ ôÇÔð» ù Õì÷¶ ÓÚ òÆ ñË ÇñÁÅ ÔËÍ êÌçðôÕÅðÆÁ» Óå¶ ë½Ü ò¼ñº¯ ÚñÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ׯñÆÁ» ÕÅðé Á¼Ü H ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ ÔéÍ ëð»Ã çÆ ÇÂÕ Â¶Üà ¿ Æ Áé¹ÃÅð Ô¹ä å¼Õ ñÆìÆÁÅ ÓÚ îðé òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ B Ô÷Åð ù à¼ê Ú¹Õ ¼ Æ ÔËÍ ÇÂö ç½ðÅé ×¹çÅøÆ çÅ Û¯àÅ ê¹å ¼ ð ÃËø Áñ Áðì êÌçðôéÕÅðÆÁ» éÅñ ÜÅ ÇîÇñÁÅ ÔËÍ ×çÅøÆ é¶ ÃËø ù êÈðìÆ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ Á¿çñ ¯ éÕÅðÆÁ» ù çìÅÀ¹ä ñÂÆ í¶ÇÜÁÅ ÃÆ êð À¹Ô ì¶éÁÅÜÆ ÇòÖ¶ êÌçðôéÕÅðÆÁ» éÅñ Çîñ Ç×ÁÅÍ

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

S1O2 YeNaArs inMBuUsinSessIC

e DVD's/CD's Full Guarante

Rechargable Press *# Best Way To Call Speed Dialing

No Pin To Remember Very Low Rated Crystal Clear Quality

CALL INDIA

7500 Min. For

1O0NLY0

$

A-ONE PINLESS 1H2o5urs Phone : 718-533-0100

ATTORNEY AT LAW

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)


2

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

March 2, 2011 Wednesday

ç¹éÆÁÅ Çëð á¿â çÆ Úê¶à ÓÚ

ÿÃÅð ç¶ ÕÂÆ ÇÔµÇÃÁ» ÓÚ ÇÂµÕ òÅð Çëð î½Ãî é¶ Õðòà ìçñÆ þÍ ÕÂÆ ç¶ô» ÓÚ ìðëìÅðÆ å¶ ìÅÇðô Ô¯ÂÆ þÍ ÕÂÆ æÅÂÄ ÁÅòÅÜÅÔÆ ì¹ðÆ åð·» êÌíÅÇòå Ô¯ÂÆ þÍ Ã¿ÃÅð ç¶ òµÖ,òµÖ ç¶ô» ÓÚ ìðëìÅðÆ ç¶ é÷Åð¶ ÕËîð¶ çÆ é÷ð 寺Í

¶ Ãîïöñ Ô¯ñ ð ¶ ç Õ ¯ æ î¯Ã¶àÅ å¶ ÃÖðÆç¯

sas Smoà ¶ñat ñ ¯ Ô le b a il a v A saÅle le¯Ã hoî Wà Rate


èîÕ

êðòÅÃÆ êÌÿ×/ç¹éÆÁÅ

March 2, 2011 Wednesday

3

ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ ç¶ ê³ÜÅìÆÁ» ò¼ñ¯º âÅ: é±ð ù ôðè»ÜñÆ

ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ1 Çòôò ê³ÜÅìÆ ÃÇÔå ÁÕÅçîÆ ÕËñ¶ë¯ðéÆÁÅ Áå¶ Ç³⯠ï±. ÁËÃ. âÅÇÂñÅ× Ã¿ÃæÅ ò¼ñ¯º û޶ å½ð Óå¶ âÅ: ùÇå¿çð ÇÃ³Ø é±ð çÆ ïÅç ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ ô¯Õ ÃíÅ ÇòÚ Ãí 寺 êÇÔñ» ÔÅ÷ð ê³ÜÅìÆ ê̶îÆÁ» ò¼ñ¯º ÇÂÕ Çî³à çÅ î¯é èÅð Õ¶ ôðè»ÜñÆ í¶à ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂà ô¯Õ ÃíÅ ù ÿì¯èé ÕðÇçÁ» Çòôò ê³ÜÅìÆ ÃÇÔå ÁÕÅçîÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé ùÖÇò¿çð ÇÃ³Ø Õ¿ì¯Ü é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ âÅ: ùÇå¿çð ÇÃ³Ø é±ð êÌÇüè íÅôÅ ÇòÇ×ÁÅéÆ, î½ÇñÕ ÃÇÔåÕÅð, ×åÆôÆñ ÁÅñ¯ÚÕ Áå¶ òèÆÁÅ

ÁîðÆÕé ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌì¿èÕ Õî¶àÆ ò¼ñ¯º ÁÃñ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð ù ÔÆ îÅéåÅ1íÅÂÆ Ô¯áÆ

ÕËñÆë¯ðéÆÁ»1B@@C ÇòÚ ÜÅðÆ Ô¯Â¶ îÈñ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð éÅñ Û¶óSÛÅó ç¶ î¹¼ç¶ À°µå¶ ÁîðÆÕé ×¹ðç¹ÁÅðÅ êÌìè ¿ Õ Õî¶àÆ ç¶ ÃîÈÔ ÁÔ¹çç ¶ Åð»çÆ ÇÂÕ Ô¿×ÅîÆ îÆÇà³× ÃËéÔ¯÷¶ ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÍ êÌèÅé íÅÂÆ ÜÃò¿å ÇÃ³Ø Ô¯áÆ çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á Ô¯ÂÆ ÇÂà ÁÇÔî îÆÇà³× ÇòÚ Õ˦âð òÅçS ÇòòÅç Óå¶ ÇòÚÅðSòà»çðÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ ê¼åðÕÅð» ù ÜÅäÕÅðÆ Çç³ç¶ ԯ¶Õî¶àÆ ç¶ Õ¯SÁÅðâÆé¶àð âÅ: ÇêÌåêÅñ ÇÃ³Ø é¶ ç¼ÎÇÃÁÅ ÇÕ îÆÇà³× ÇòÚ êÅà ÕÆå¶ ×¶ îÇåÁ» Áé°ÃÅð ÁÃñ éÅéÕôÅÔÆ Õ˦âð Áé°ÃÅð ÔÆ ÃîÈÔ ÁîðÆÕé ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» ÇòÚ AD îÅðÚ ÇÂÕ Ú¶åð ù éò¶º ÃÅñ ç¶ ÃîÅ×î ÕðòŶ ÜÅä׶Í

Áé°òÅçÕ ç¶ éÅñ ÇÂÕ Ú¿×Å ÇÂéÃÅé Ãé Áå¶ À°é·» ç¶ Ú¶ÇñÁ» çŠضðÅ ê³ÜÅì, íÅðå Áå¶ êÈðÆ ç¹éÆÁÅ

ÇòÚ ëËÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ç³⯠ï±. ÁËÃ. âÅÇÂñÅ× Ã¿ÃæÅ ç¶ êÌèÅé Õ°ñçÆê èÅñÆòÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ

êÇÔñÆ òÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ B@@H ÇòÚ À°é·» ç¶ Ã¼ç¶ Óå¶ ÁîðÆÕÅ ÁŶ âÅ: é±ð é¶ öçð ÕÅéøð¿Ã ÇòÚ ê¶êð

í¹ÚÅñ ÕÅðé ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ ÇÂîÅðå ù é¹ÕÃÅé ê¹¾ÜÅ

ÁÅÕñ˺â1ìÆåÆ BB ëðòðÆ é¿È ´ÅÂÆÃàÚðÚ ÇòÖ¶ ÁŶ í¹ÚÅñ éÅñ À¹æ¶ òÃçÆÁ» ÇÃ¾Ö Ã¿×å» ù ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÌÆ ×¹ðÈ ÇÃ¿Ø ÃíÅ (ÇéÀÈ÷Æñ˺â ÇÃ¾Ö Ã¹ÃÅÇÂàÆ ÃÅÀÈæ ÁÅÂÆñ˺â) çÆ ÇÂîÅðå çÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ä çÅ ÕÅëÆ ç¹Ö ¾ êԹǿ ÚÁÅ þÍ ´ÅÂÆÃàÚðÚ îñàÆÕñÚðñ Õ½ºÃñ ç¶ êÌèÅé ÃÌÆ Ã¹Çð¿çð à¿âé é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ ÇêÛñ¶ ÃÅñ Á×Ãå îÔÆé¶ ÃæÅêéÅ ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ îÔÆé¶ ìÅÁç ÔÆ D Ãå¿ìð ù À¹æ¶ ÁŶ í¹ÚÅñ éÅñ ÇÂîÅðå çÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Ã¹ðǾ ÖÁÅ ê¾Öº¯ ÇÂÜÅ÷å éÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ À¹æ¶ ÃÅÇÔì ÃÌÆ ×¹ðÈ ×Ìæ ¿ ÃÅÇÔì çÅ êÌÕÅô éÔÄ ÃÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ Áå¶ ÇÂÃ

êÌòÅÃÆ ê¿ÜÅìÆÁ» çÆÁ» ò¯à» ìäéÆÁ» ô¹ð±

Ú³âÆ×ó1Çòç¶ô» ÇòÚ ðÇÔä òÅñ¶ ñ¾Ö» ê¿ÜÅìÆÁ» ù Ô¹ä ÁÅÀ¹ºçÆÁ» ê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÇòÚ ò¯à êÅÀ¹ä çÅ ÁÇèÕÅð ç¶ä çÅ ðÅÔ ê¾èðÅ Ô¯ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂà ׾ñ çÅ êz×àÅòÅ Õðç¶ Ô¯Â¶ ê¿ÜÅì çÆ î¹¾Ö Ú¯ä ÁÇèÕÅðÆ Õ¹ÃîÜÆå é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå ç¶ Ú¯ä ÕÇîôé é¶ ï¯× êzòÅÃÆ íÅðåÆÁ» ù ò¯àð ÃÈÚÆÁ» ÇòÚ ÁÅêäÅ é»Á çðÜ ÕðòÅÀ°ä çÆ êzòÅé×Æ ç¶ Çç¼åÆ ÔËÍ Ú¯ä ÁÇèÕÅðÆ Õ°ÃîÜÆå ÇüèÈ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñ¯Õ êzåÆÇéèåÅ ÁËÕà AIE@ ÇòÚ Ü¯óÆ ×ÂÆ èÅðÅ B@S¶ ç¶ ÁèÆé Ôð¶Õ êzòÅÃÆ ò¯àð ܯ ÇÕ ð¯÷×Åð, ÇüÇÖÁÅ Ü» ÇÕö Ô¯ð ÕÅðé ÕðÕ¶ íÅðå ÇòÚ ÁÅêäÆ ÁÅî ÇðÔÅÇÂô çÆ æ» Óå¶ éÔƺ ðÇÔ³çÅ Áå¶ À°Ãé¶ ÇÕö Ô¯ð ç¶ô çÆ éÅ×ÇðÕåÅ òÆ êzÅêå éÔƺ ÕÆåÆ, çÆ ò¯à ìäÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ êÅÃê¯ðà ÇòÚ çðÜ ÇðÔÅÇÂô çÆ æ» Áå¶ êËä òÅñ¶ Ú¯ä ÔñÕ¶ ÇòÚ ÁÅêäÅ é»Á Ú¯ä ÃÈÚÆ ÇòÚ çðÜ ÕðòÅÀ°ä çÅ Ô¼ÕçÅð ÔËÍ

´ÅÂÆÃàÚðÚ ÇòÖ¶ ÁŶ í¹ÚÅñ ÕÅðé é¹ÕÃÅéÆ ×ÂÆ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì çÆ ÇÂîÅðåÍ

çðÇîÁÅé ìÆå¶ ÇçéÄ ÁŶ íÅðÆ í¹ÚÅñ éÅñ ÇÂà çÆ ÇêÛñ¶ êÅö òÅñÆ Õî÷¯ð çÆòÅð ãÇÔ ×ÂÆÍ Á¾Ü Õ½ºÃñ çÆ ÇÂÕ íðòƺ îÆÇà¿× Ô¯ÂÆ ÇÜà ÇòÚ òÇñ¿×àé, ÔÇîñàé å¶ ÁÅÕñ˺â 寺

íÅðå ÓÚ Ô¯ò¶×Æ ÔÅñÆò¹¼â Çëñî» çÆ ôÈÇà¿×

òÅÇô¿×àé1 Üñç ÔÆ íÅðå ÓÚ Çå¿é éòÆÁ» ÔÅñÆò¹¼â Çëñî» çÆ ôÈÇà¿× Ô¯ò¶×ÆÍ ÔÅñÆò¹¼â ÓÚ ÇÂÕ íÅðåÆ îÈñ ç¶ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ àËñ¶ºà êÌì¿èÕ çÆ îçç éÅñ ÇéðîÅåÅ íÅðåÆ ìÅ÷Åð ù òèÆÁÅ ã¿× éÅñ ÃîÞä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÔÅñÆò¹¼â çÆ ÇÂÕ Ú¯àÆ çÆ Çëñî êÌÇåíÅ êÌì¿èé Á˺â àËñÆÇòÜé ÇéðîÅä Õ¿êéÆ ÇìÌñÃàÆé ÁËàðà¶éî˺à êÅàðéðà (ìÆ. ÂÆ. êÆ.) ç¶ êÌì¿èÕ ÜË Ö¿éÅ ÕÇÔ¿ç¶ Ôé ÇÕ ôÈÇà¿× ÃæÅé ç¶ ðÈê ÓÚ íÅðå ù Ú¹äé çÆ êÌÇÕÇðÁŠýÖÆ ÔËÍ

é¹îÅÇÂ¿ç¶ êÔ¹Ú ¿ ¶ Áå¶ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÜÔó¶ êÇðòÅð Ü» íÅðåÆ ñ¯Õ ´ÅÂÆÃàÚðÚ å¯º ìÅÔð ÜÅ Õ¶ ðÇÔäÅ ÚÅÔ¹ç ¿ ¶ Ôé, À¹é»· ñÂÆ ÁÃæÅÂÆ å½ð Óå¶ ðÇÔä çÅ À¹êðÅñÅ ÕÆåÅ þÍ

ê¶ô ÕðÇçÁ» íÅðå Áå¶ ê³ÜÅìÆ ìÅð¶ ÇÂÕ îÅâñ ê¶ô ÕÆåÅÍ ÇÂà î½Õ¶ ö÷ñׯ Õ°ñÇò¿çð, ùÇð³çð ÃÆðå, ê̯: ÔðíÜé ÇóØ, ì¹Ç¦çð ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ê̯: ñÅñÆ èé¯ÁÅ, âÅ: ÇÂÕìÅñ ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ìñìÆð ÇÃ³Ø ÁËî. ¶., ÜÃêÅñ ÇÃ³Ø ÃËäÆ, ùÖç¶ò ÃÅÇÔñ, îÇÔ³×Å ÇÃ³Ø Ãðê³Ú, Áô¯Õ å»×óÆ, ð¶ôî ÇüèÈ, Ü×ÜÆå é½ôÇÔðòÆ, Üà Çø÷Å, Áîé ì¯êÅðŶ, ê³ÕÜ Á»Ãñ, úî êÌÕÅô Õîñ, ùì¶× ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, ùÇð³çð ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ Áå¶ ÇòÜË Õ°îÅð Ãî¶å Ô¯ð ìÔ¹å ÃÅð¶ ê³ÜÅìÆ ê̶îÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ

îéÆñÅ ÓÚ ê¿ÜÅìÆ çÆ Ô¼ÇåÁÅ

î¾ç ¹ ÕÆ1 î¾ç ¹ ÕÆ é÷çÆÕ Çê¿â Ú§çó· ÇòÖ¶ À¹çº¯ Ã¯× çÆ ñÇÔð ëËñ ×ÂÆ, Ü篺 åÅðÅ ÇÃ§Ø òÅÃÆ Ú§çó· ç¶ Øð îéÆñŠ寺 ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ãç¶ ÜòÅÂÆ îÇÔ§çð ÇÃ§Ø Ãê¾¹åð ç¹çð ÇÃ§Ø òÅÃÆ Çê¿â ÔðÅÜ é¶ó¶ î¾¹çÕÆ çÅ Õ¹Þ ÁäêÛÅå¶ ÇòÁÕåÆÁ» é¶ ×¯ñÆÁ» îÅð Õ¶ Õåñ Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ òðéäï¯× þ ÇÕ îÇÔ§çð ÇÃ§Ø êzÇþè Õì¾âÆ ÇÖâÅðÆ ÃÆ Áå¶ îéÆñÅ ÇòÖ¶ ÇêÛñ¶ ÕðÆì AC ÃÅñ 寺 ðÇÔ ÇðÔÅ ÃÆÍ îÇÔ§çð ÇÃ§Ø Á¾Ü åóÕ¶ ÕðÆì G òܶ ÁÅêä¶ Øð 寺 ÁÅêäÆ ÕÅð ÇòÚ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ ÁÅêä¶ Õ§î Óå¶ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÕ Õ¹Þ ÔÇæÁÅðì§ç ÇòÁÕåÆÁ» é¶ À¹Ã ù é¶ÇóÀ¹º ׯñÆÁ» îÅðÆÁ»Í


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH REPORTER

AMINDEEP S. BRAR MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926 EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON BITTU (KUNAL JEWELERS) DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA INDER SINGH SARPUNCH PARMINDER SINGH GOLDY HARJIT SINGH LADDI HARJINDER SINGH JINDI SATWINDER SINGH SATTA (INDIANA) LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH DESIGN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

March 2, 2011 Wednesday

Çî

åÅéÅôÅÔ» ñÂÆ Öåð¶ çÆ Ø¿àÆ

ñÆìÆÁÅ, Áñ÷ÆðÆÁÅ, ÃÅÀ°çÆ Áðì, î¯ðÅÕ¯, ïîé ÔéåÆ ÁìÅçÆ Áå¶ Õ°çðåÆ Ã¯ÇîÁź éÅñ ÿêÅçÕ çÆ Áå¶ ìÇÔðÆé çÆÁź ÔÕ±îåź ñÂÆ õåð¶ çÆ Ø§àÆ òÜÅ íðê±ð Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç Ç÷ÁÅçÅåð Áðì ç¶ô ÇçµåÆ¢ ÇîÃð òÅº× ïîé Áå¶ ÜÅðâé ÇòÚ òÆ ñ¯Õ د ð ì¶ ð ° ÷ ×ÅðÆ, î§ ç Æ ÁÅðÇæÕåÅ Áå¶ Õñî 寺 òµâÆ êµèð Òå¶ ð¯Ã î°÷ÅÔÇðÁź ðÅÔƺ ÃóÕź Òå¶ À°åð îÇÔ§×ÅÂÆ éÅñ Ü±Þ ðÔ¶ Ôé¢ ÇîÃð çÆ H.D ÁŶ Ôé¢ ïîé ç¶ ðÅôàðêåÆ ÃÅñ¶Ô AIGH 寺 ÔÆ Õð¯ó ÁìÅçÆ ÇòÚ¯º Ç÷ÁÅçÅåð êzåÆ Ççé ç¯ âÅñð 寺 ÔÕ±îå Õðç¶ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ ïîé ÇòµÚ òÆ Ô÷Åðź çÆ òÆ Øµà éÅñ ×°÷ÅðÅ ÕðçÆ ÔË¢ ÇÂà çÆ ì¶ð°÷×ÅðÆ çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÇòÇçÁÅðæÆ Áå¶ Çòð¯èÆ Çèðź ç¶ çð BE ëÆÃçÆ ÔË¢ÇîÃð çÆ ÇÂÔ ìÔ°å ÔÆ îÔµåòê±ðé ÕÅðÕ°§é ÁñÆ Áìç°µñÅ Ãñ¶Ô ç¶ åÅéÅôÅÔÆ Çé÷Åî ØàéÅ, ÇàÀ±éÆôÆÁÅ ÇòÚ ÇêÛñ¶ Ççéƺ òÅêð¶ ñ¯Õ Öåî ÕÆå¶ ÜÅä çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ çØðôôÆñ Ôé¢ Çòçð¯Ô çÆ åð÷ Òå¶ ØàÆ ÔË¢ êËàð¯ñ, ×Ëà Áå¶ Ô¯ð ÜéåÅ À°Ã ç¶ ÁÃåÆë¶ çÆ î§× Õð ðÔÆ ÔË¢ ÜÅðâé À±ðÜÅ ç¶ ÃÅèéź ÕðÕ¶ ÇàÀ±éÆôÆÁÅ Ö°ôÔÅñ Áå¶ ôźåÆ ÇòÚ I@ ÃÅñ 寺 òÆ òµè Ã 寺 ÔÅôîÆ ò§ô çÅ ðÅÜ êçç ç¶ô ÔË¢ÇÂÃ ç¶ êµÛî òµñ Áñ÷ÆðÆÁÅ, çµÖä Úµñ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà ÜéòðÆ ÇòÚ ôÅÃÕ ôÅÔ Áìç°µñÅ ê±ðì òµñ ñÆìÆÁÅ Áå¶ À°µåð ê±ðì òµñ îµè ÃÅ×ð ìñÜÆå ÇÃ¿Ø Çòð°µè ×ðÆìÆ, ÇízôàÅÚÅð, ðÅÜéÆåÕ Ã°èÅðź çÆ î§×, ê˺çÅ ÔË¢ ç¶ô çÆ ÁìÅçÆ ÇÂÕ Õð¯ó ê§Ü ñµÖ Áå¶ ðÕìÅ ÜîÔ±ðÆÁå, ð¯à¶ ð¯÷Æ ÁÅÇç î§×ź 鱧 ñË Õ¶ êzçðôé A ñµÖ FE Ô÷Åð òð× ÇÕñ¯îÆàð ÔË¢ Ö¶åÆ ñÂÆ À°êÜÅÀ± ÷îÆé ÔË¢ ç¶ô çÅ AC@@ ÇÕñ¯îÆàð ñ§ìÅ ÃÅ×ðÆ åµà ÔË¢ AG ԯ¶¢ ÇÂö åð·Åº ÔÆ ì×Åòå çÆÁź õìðź îµè ê±ðì ç¶ ÇÕ§é¶ ÔÆ ç¶ôź ÇÜò¶º ççìð B@A@ 鱧 î°Ô§îç ì½ÁÜÆÜÆ (BF) é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê Òå¶ êËàð¯ñ ÇÛóÕ î¯ðÅÕ¯, Áñ÷ÆðÆÁŠ寺 ÁÅ ðÔÆÁź Ôé¢ ëÅðà çÆ ÖÅóÆ ç¶ î°ÔÅé¶ Òå¶ Õ¶ Áµ× ñÅ ñÂÆ¢ À°µéÆ Ççé ÔÃêåÅñ ðÇÔ ÷Öîź çÆ åÅì éÅ ÞñÇçÁź ÃÇæå ç¶ô ìÇÔðÆé ÒÚ ôÆÁÅ ÇëðÕ¶ ÒÚ ÃµåÅ òð× ÇõñÅø Áçå¯ô å¶÷Æ Ã§ÃÅð 鱧 ÁñÇòçÅ ÕÇÔ Ç×ÁÅ¢ ç°ÖçÅÂÆ î½å ç¶ ç±Ü¶ Ççé Ã˺ÕÇóÁź çÆ éÅñ òè ÇðÔÅ ÔË¢ ç¶ô ÒÚ ôÆÁÅ ÇëðÕÅ ìÔ°BÇ×äåÆ ÒÚ ÔË êð õåÅ çÆ Ç×äåÆ ÇòµÚ é½ Ü òÅé Áå¶ î° Ç àÁÅðź ÃóÕź Òå¶ ÁÅ ×ÂÆÁź¢ ÕîÅé ôÅÔ Ôîç Çìé Áñ õñÆøÅ ç¶ Ôµæ ÔË ÇÜÔó¶ ð§éÆ åìÕ¶ ç¶ Ôé¢ ÇàÀ±éÆôÆÁÅ ç¶ ÃÅð¶ ôÇÔð ð¯Ã î°÷ÅÔÇðÁź çÆ ñê¶à ÇòÚ ÁŠ׶¢ BB ÇêÛñ¶ ÃÅñ ÁÕå±ìð ÒÚ Ã°§éÆ åìÕ¶ çÆ Ã§Ãç ÇòÚ ìÔ°BÇ×äåÆ õåî Ô¯ ççìð B@A@ 鱧 Çëð Ô½ÃÆé¶ ëÅÔñÆ (BG) é¶ òÆ ÁêîÅÇéå ÕÆå¶ ÜÅä ×ÂÆ ÔË¢ ÇàÀ±éÆôÆÁÅ Áå¶ ÇîÃð ç¶ ØàéÅÕzî é¶ ðÅÜź 鱧 âðÅ ÇçµåÅ ÔË¢ Òå¶ ÇìÜñÆ çÆÁź åÅðź éÅñ ñàÕ Õ¶ ÜÅé ç¶ Õ¶ ð¯Ã çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ¢ ÇîÃð ÁÅÇç Áðì ç¶ôź ç¶ ñ¯Õ ð¯Ô é¶ Áðì Ü×å ç¶ Ô¯ð ç¶ôź ñÂÆ òÆ ÇàÀ±éÆôÆÁÅ çÆ ÇÂà ñ¯Õ ì×Åòå é¶ Áðì ç¶ôź ÇîÃð, ÃÆðÆÁÅ, ÜÅðâé, õåð¶ çÆ Ø§àÆ òÜÅ ÇçµåÆ ÔË¢

ñÔÈ ÇíµÜÆ çÅÃåÅé ÃÅÕÅ ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì

(ìÅÕÆ Á×ñ¶ Ôëå¶) ð ÕÅåñ» é¶ ÇÂà կáóÆ ç¶ Ö¼ì¶ êÅö òÅñÅ çðòÅ÷Å À°Ö¶ó ÇñÁÅ å¶ Á³çð ìËÇáÁ» çÆ Á³çð ÔÆ Õ¼àFò¼ã ô°ðÈ Õð Çç¼åÆ, ÃzÆ ×°ðÈ ×z³æ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ Ã¼Ü¶ Ô¼æ ç¶ ê³ÇéÁ» ç¶ À°µêð çÆ ÖÈéÆ ×¯ñÆÁ» ò¼ÜÆÁ», ñÔÈ çÅ ÇéôÅé òÆ î½ÜÈç ÃÆÍ Â¶éÅ Õ°Þ Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç íÅÂÆ ñÛîä ÇÃ³Ø Üæ¶ ç¶ ìÅÕÆ Çóػ ù ÕÇÔ³ç¶ ðÔ¶ ÇÕ ôÔÆç Ô¯ ÜÅú êð ÇÕö é¶ Ô¼æ éÔƺ Ú¹¼ÕäÅÍ Üéî ÁÃæÅé òÅñÆ Õ¯áóÆ ç¶ Ã¼Ü¶ êÅö 寺 ñË Õ¶ Ö¼ì¶ êÅö ç¶ çðòÅ÷¶ å¼Õ ÖÈé ç¶ ÇéôÅé çÆ ÇÂÕ ÃóÕ ÇÜÔÆ ìä ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà 寺 êzåÆå Ô°³çÅ ÃÆ ÇÕ ÕÅåñ» é¶ ìóÆ ì¶çðçÆ éÅñ ë¼àó å¶ ôÔÆç Ô¯ Ú¼°Õ¶ Çóػ ù ØÃÆà Õ¶ ÇÂÃ æ» ÇñÁ»çÅÍ ÇÂÕ ð¹¼Ö ç¶ éÅñ¯º ÇîñÆ ñÅô 寺 ÃÅìå Ô°³çÅ ÃÆ ÇÕ Çóػ ù çð¼Öå» éÅñ ì³é· Õ¶ Çî¼àÆ çÅ å¶ñ êÅ Õ¶ òÆ ÜñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Ãí 寺 ò¼è ì¶ðÇÔîÆ éÅñ Õåñ íÅÂÆ ñÛîä ÇÃ³Ø ÜÆ ù ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ îÔ³å ÇÂé·» ç¶ ÃÆà ù նû 寺 ëó دó¶ Óå¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ Çê³â ÇòÚ çÇÔôå êËçÅ Õðé ç¶ î³åò éÅñ ñ¯Õ» ù ÇçÖÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÇÂÔ ÁÕÅñÆÁ» çÅ Üæ¶çÅð ÔËÍ ñ¯Õ çÇÔôå ç¶ Ö½ø éÅñ Øð Û¼â Õ¶ é¼Ã ׶ Áå¶ ÕÂÆÁ» é¶ Á³çð òó çðòÅ÷¶ ì³ç Õð ñÂ¶Í ÇÂÕ Çê³â ç¶ DB Çóػ çÅ ÇÂÕ ÜæÅ Õ¼àFò¼ã ò¶ñ¶ ê¼¹ÜÅ, çðôé» å¯º éÅ ò»Þ¶ ÜÅä ç¶ ÚÅÀ° ÇòÚ Á³çð ÁÅ òó¶, Ô¼æ éÔƺ Ú¼¹ÇÕÁÅ, ÇÕö ù îÅÇðÁÅ éÔÆºÍ Õñ×Æèð ç¶ ñÅñ ÁÅêä¶ ×°ðÈ ç¶ Üéî ÁÃæÅé ÇòÚ ôÔÆç Ô¯ ×Â¶Í íÅÂÆ òÇðÁÅî ÇÃ³Ø å¶ íÅÂÆ çñÆê ÇÃ³Ø ÜÆ Ã»×ñ¶ òÅÇñÁ» é¶ îÔ³å ù ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅê çÆ ÇÂÔ ÔðÕå ÇéÔÅÇÂå ÔÆ ÷ÅñîÅéÅ ÔË å» ÇÂÔ òÆ ç¯é¯º ÇêÃå½ñ çÆ

Çë

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÖìÅð

×¹ðå¶Ü ÇÃ¿Ø áÆÕðÆòÅñ

ׯñÆ çÅ ÇéôÅéÅ ìäÅ Õ¶ í¼áÆ ÇòÚ Ã¹¼à¶ ×Â¶Í çÈܶ êÅö ê³æ çðçÆ Ã: À°µåî ÇÃ³Ø Ã: è³éÅ ÇÃ³Ø ÁÅó·åÆÁÅ ò¼ñ¯º ÇÂÔ ÇíÁÅéÕ Öìð ç¶ä ñÂÆ ê³ÜÅì ÃðÕÅð, Ç÷³î¶òÅð ÁëÃð», ÁÅî ÇÃ³Ø ÃíÅò», çÆòÅé» å¶ ÜÇæÁ» ò¼ñ åÅð» í¶ÜÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÃéÍ ÇîÃàð ÁËé. ÁËÃ. ÇóèÈ ÁË×÷ËÕÇàò dzÜÆéÆÁð é¶ ÇÂà òÅÕ¶ çÆ õìð ç¶ä ñÂÆ ÇâêàÆ ÕÇîôéð ò¼ñ ÇÂÕ ÁÅçîÆ Ø¯ó¶ Óå¶ í¶ÇÜÁÅÍ Üç ÇâêàÆ ÕÇîôéð î½Õ¶ Óå¶ êÔ°³Ú¶ åç ôÔÆç Çóػ ç¶ Çéðç¯ô ìñÆçÅé Ô¯ä çÆ ×òÅÔÆ ç¶ä ñÂÆ Á×éÆ ç¶ ô¯Áñ¶ ÁÕÅô éÅñ ×¼ñ» Õð ðÔ¶ ÃéÍ A@@ ç¶ ÕðÆì ÁÅçîÆ Ã: À°µåî ÇÃ³Ø è³éÅ ÇÃ³Ø ç¶ ÕÅðÖÅé¶ ò¼ñ èÅòÅ Õðé ÜÅ ðÔ¶ Ãé, âÆ. ÃÆ. ç¶ ÁÅÀ°ä çÆ õìð ùä Õ¶ î¹ó êÂ¶Í âÆ.ÃÆ. é¶ ÁÅ Õ¶ çðòÅ÷Å ÖóÕÅÇÂÁÅ, Õ°Þ ç¶ð çðòÅ÷Å éÅ Ö¼¹Çñ·ÁÅ, çðòÅ÷Å Ö¼¹ñ·ä Óå¶ ÁÅê ÇÂÕ¼ñ¶ ÔÆ Á³çð ×Â¶Í Çóػ ç¶ à¹Õó¶Fà¹Õó¶ ԯ¶ Á³×, ÇÜÀÈºç¶ ÃÅó¶ ÜÅ ðÔ¶ ÃðÆð, ê³Ü Û¶ í¼áÆÁ» ÇòÚ ìñ ðÔÆÁ» ñÅô», Ü×·ÅFÜ×·Å â¼°Çñ·ÁÅ ÖÈé ÁÅÇç Á¼Öƺ ç¶Ö¶ å¶ í¼áÆÁ» ù ì¹ÞÅÀ°ä çÅ Ô°Õî ç¶ Õ¶ ÁÅê ìÅÔð ÁŶ å¶ Ã³ì³Çèå ÇîñàðÆ Áå¶ ÇÃòñ

ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÃÇæåÆ å¯º òÅÕø Õðé ñÂÆ åÅð» ç¶ä òÅÃå¶ Ãà¶ôé Óå¶ Á¼êó¶Í Â¶é¶ ù îÔ³å é¶ Çëð ñÅô» ù Çî¼àÆ çÅ å¶ñ êÅ Õ¶ Á×éÆ ñ×òÅ Çç¼åÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÚÅÔ°³çÅ ÃÆ ÇÕ Çóػ ç¶ ÃðÆð çÅ Õ¯ÂÆ éÅî¯ ÇéôÅé éÅ ðÇÔä Çç¼åÅ ÜÅò¶Í Ã: ÁÅåîÅ ÇÃ³Ø ç¹ÕéçÅð Áå¶ À°µåî ÇÃ³Ø ÕÅðÖÅé¶ òÅÇñÁ» é¶ âÆ. ÃÆ. ù ÷¯ð éÅñ ÇÕÔÅ ÇÕ úÔ ò¶Ö¯ Çëð îÔ³å Çóػ çÆÁ» ñÅô» ù ÜñÅ Õ¶ ÁÅêä¶ ÕÆå¶ îÔ»F À°ê¼çðò ù Û¹êÅÀ°ä çÅ ïåé Õð ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà Óå¶ âÆ.ÃÆ. é¶ Õ¯ñ ÜÅ Õ¶ Çëð ñÅô» Óå¶ êÅäÆ êòÅÇÂÁÅÍ ðÅå ù ë½ÜÆ à°ÕóÆ ç¶ êÔ°³Úä Óå¶ îÔ³å ù À°Ã ç¶ îÕÅé Á³ç𯺠Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ Áå¶ À°Ã ç¶ BF ÃÅæÆ êáÅä» ù òÆ ëó Õ¶ îÔ³å Ãî¶å ÃêËôñ ×¼âÆ ÇòÚ ñÅÔ½ð Ã˺àðñ ܶñ· êÔ¹³ÚÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ, ÇÜæ¶ îÔ³å ù ìÅÕÆ î¹Üðî» éÅñ¯º ò¼Ö ë»ÃÆ òÅñÆ ÇÂÕ ÃÅèÅðé Õ¯áóÆ ÇòÚ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ ×°ðç¹ÁÅð¶ ù Þ×ó¶ òÅñÆ æ» ×ðçÅé Õ¶ ÃÆ.êÆ.ÃÆ. çÆ çëÅ ADE ç¶ åÇÔå ×°ðç¹ÁÅð¶ ù ÃðÕÅðÆ ÇÜ³ç¶ ñ×Å Çç¼å¶ ׶ Áå¶ íÅðÆ ê¹Çñà åÅÇÂéÅå Õð Çç¼åÆ ×ÂÆÍ BB ëðòðÆ, ïîòÅð ù íÅÂÆ ÕðåÅð ÇÃ³Ø Þ¼ìð çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ñ×í× BB@@ ý Çóػ çÅ ÜæÅ ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì ê¹¼ÜÅÍ îðé îÅðé Óå¶ À°åÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÜæÅ Ü篺 ×°ðç¹ÁÅð¶ ÓÚ çÅÖñ Ô¯ä ñÂÆ ìÇ÷¼ç Ô¯ÇÂÁÅ å» ÕÇîôéð é¶ çøÅ ADE Ú¹¼Õ ñÂÆ Áå¶ ×°ðç¹ÁÅð¶ çÆÁ» ÚÅìÆÁ» Ã: Ôðì³Ã ÇÃ³Ø ÁàÅðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ Õð Çç¼åÆÁ»Í ÇÂà 寺 À°êð³å ééÕÅäÅ ÃÅÇÔì çÅ êÌì¿è ÇÃ¼Ö ê³æ çÆ ÇÂÕ Õî¶àÆ ç¶ é»Á ÇñÖ Õ¶, ÇÜÃ ç¶ êzèÅé ÃðçÅð Ôðì³Ã ÇÃ³Ø Áå¶ À°êFêzèÅé ù³çð ÇÃ³Ø ðÅî×ó·ÆÁÅ ìä¶, ê¹Çñà ÔàÅ ñÂÆ ×ÂÆÍ

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

êðîÅåîÅ éÅñ ܹóé Áå¶ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Ã¹ä¯ Ã¹äÅú å¶ ñÅÇÂë ìéÅú

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ð¶âÆú

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ñÆìÆÁÅ Çòô¶ô

March 2, 2011 Wednesday

ÃëÅ A çÅ ìÅÕÆ

×çÅøÆ çÆ ñÆìÆÁÅ ù Á¼× ñÅÀ¹ä çÆ èîÕÆ

ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶Õð À¹Ã ç¶ ÇÖñÅë Çòð¯è êÌçðôé ì¿ç éŠԯ¶ å» À¹Ô êÈð¶ ñÆìÆÁÅ ù Á¼× ñÅ ç¶ä×¶Í ÃÕÅÂÆ ÇéÀÈ÷ Çðê¯ðà î¹åÅÇìÕ ×çÅëÆ é¶ Çëð ç¹ÔðÅÇÂÁÅ ÇÕ À¹Ô ÖÈéÆ ÇÔ¿ÃÅ ñÂÆ ÇåÁÅð ÔËÍ À¹Ã é¶ ÁÅêä¶ ÃîðæÕ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÇñìÆÁÅ ù ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔäÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» N×¼çÆ éÅ Û¼âä ñÂÆ ìÇ÷¼ç ñÆìÆÁÅ ç¶ é¶åÅ î¹Ô¿îç ×çÅøÆ é¶ ì×Åòå Áµ×¶ Þ¹¼Õä 寺 ÃÅø ÇÂéÕÅð ÕðÇçÁ» ÁÅêä¶ Ãîð¼æÕ» ù ì×Åòå ù Õ°Úñä çÅ Ô¹Õî ç¶ Çç¼åÅ ÔË å¶ êÌä ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À°Ô ôÔÆç Ô¯ä׶, ç¶ô Û¼â Õ¶ éÔÄ ÜÅò¶×ÅÍ ×çÅøÆ é¶ ÁÅêäÅ ç¶ô Û¼â Õ¶ í¼Ü ÜÅä çÆÁ» õìð» çÅ Ö¿âé ÕðÇçÁ» Á¼Ü ÃðÕÅðÆ àËñÆÇò÷é Óå¶ ç¶ô ù ÿì¯èé ÕðçÅ BD سÇàÁ» ÓÚ ç¯ òÅð é÷ð ÁÅÇÂÁÅ å¶ À°Ã é¶ Çòç¶ôÆ ÚËéñ» çÆ å¹ñéÅ ÒÕ¹¼ÇåÁ»Ó éÅñ Õð Çç¼åÆÍ ìðÅÀ±é ð¿× ç¶ Õ¼êó¶ êŶ Áå¶ ê×óÆ ì¿éÆ ×çÅøÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô Áðì çÅ ÇÂÕ ìÔÅçð ÇÃêÅÔÆ ÔË å¶ À°Ô ÇÂÕ ôÔÆç òܯº îð¶×ÅÍ À°Ã é¶ Ãî¼ðæÕ» ù ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ Øð» ÓÚ¯º ìÅÔð ÁÅÀ°ä Áå¶ êÌçðôéÕÅðÆÁ» ù ñåÅóç¶ Ô¯Â¶ ñÆìÆÁÅ çÆÁ» ÃóÕ» ù ÁÅêä¶ Õì÷¶ ÓÚ ñË ñËäÍ À°Ã é¶ ×¼çÆ Û¼âä çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÁêÆñ» ù ÖÅðÜ Õð Çç¼åÅÍ À°Ã é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô îÇÔ÷ ÇÂÕ ðÅôàðêåÆ éÔÄ ÇÕ ÁÅÔ¹çÅ Û¼â ç¶ò¶×Å, ìÇñÕ ÇÂÕ ´»åÆÕÅðÆ ÁÅ×È ÔË å¶ ÁÅÇÖð å¼Õ ðÔ¶×Å, ÇÜÃ é¶ ñÆìÆÁÅ ù Ö¹ôÔÅñ ìäÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÂö ç½ðÅé ÇÂæ¶ ÇÂÕ íÅðåÆ çÆ ÇÔ³ÃÅ ÓÚ î½å Ô¯ä çÆ õìð ÇîñÆ ÔË, ÜçÇÕ Çòç¶ô î³åðÅñ¶ é¶ çÅÁòÅ ÕÆå¶ ÔË ÇÕ À°Õå íÅðåÆ çÆ î½å ÔÅçö ÓÚ Ô¯ÂÆ ÔËÍ ×çÅøÆ é¶ ÚËéñ ù ÇÕÔÅ, Òî˺ ÇåÌê¯ñÆ ÇòÚ ÔÆ Ô», ò˺÷ȶñÅ ÇòÚ éÔÆºÍ ÇÂé·» ÚËéñ» Óå¶ íð¯ÃÅ éÅ Õð¯, ÇÂÔ å» Õ¹¼å¶ ÔéÍÓ ÃæÅéÕ Ã Áé¹ÃÅð Á¼èÆ ðÅå Çê¼Û¯º ç¯ òܶ (íÅðåÆ Ã Áé¹ÃÅð Ãò¶ð¶ ÃÅ㶠ê¿Ü òܶ) ç¶ Õ¹Þ Ã ìÅÁç FH ÃÅñÅ ×çÅøÆ ù ÇÂÕ ÃøËç ê¹ðÅäÆ ×¼âÆ çÆ ïÅåðÆ ÃÆà Óå¶ ìËáÅ ÇòÖÅÂÆ Çç¼åÅÍ À¹Ã é¶ ìÅÇðô 寺 ìÚä ñÂÆ Û¼åðÆ ñÂÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ íÅðåÆ ÜÔÅ÷» ù À¹åðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ : ñÆìÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ ç¶ô ÇòÚ¯º íÅðåÆÁ» ç¶ ÜÅä ñÂÆ A@ Ççé» òÅÃå¶ ð¯÷ÅéÅ B ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ À¹åðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ Çç¼åÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ñ¯Õ ÃíÅ ÓÚ Çòç¶ô î¿åðÆ ÁËÃ. ÁËî. ÇÕÌôéÅ é¶ Çç¼åÆÍ ïîé ÓÚ êÌçðôé : ÃÅéÅ, (¶ܿÃÆ)NÇÂæ¶ Ô÷Åð» çÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ñ¯Õ» ðÅôàðêåÆ ù ÁÔ¹çÅ Û¼âä çÆ î¿× ù ñË Õ¶ ÇòôÅñ êÌçðôé ÕÆåÅÍ Ãõå ùð¼ÇÖÁÅ êÌì¿è» ç¶ ìÅòÜÈç ñ¯Õ» çÆ ò¼âÆ íÆó ÃÅéÅ ïÈéÆòðÇÃàÆ Õ¯ñ ÇÂռᶠԯ¶ å¶ êÌçðôé ÕÆåÅÍ ñ¯Õ» î¿× ÕÆåÆ ÇÕ CB ÃÅñ 寺 ÔÕÈîå Õð ðÔ¶ ðÅôàðêåÆ ÁñÆ Áìç¹¼ñÅ ÃÅñ¶Ô ÁÔ¹ç¶ ÇåÁÅ× ç¶ò¶Í ×çÅøÆ ç¶ ê¹¼åð ò¼ñ¯º ìöÅòå : åÇÔðÅéN×çÅøÆ ç¶ Ãí 寺 ۯච깼åð ÃËø Áñ Áðì é¶ êÌçðôéÕÅðÆÁ» ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ÜÅä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ ÔËÍ ×çÅøÆ é¶ ÃËø ù ñÆìÆÁÅ ç¶ êÈðìÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Á¿ç¯ñéÕÅðÆÁ» ù çìÅÀ¹ä ñÂÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ìñ» çÆ îçç ñÂÆ í¶ÇÜÁÅ ÃÆ êð À¹Ô ì¶éØÅÜÆ ç¶ êÈðìÆ ôÇÔð ÇòÚ êÌçðôéÕÅðÆÁ» éÅñ Çîñ Ç×ÁÅÍ

5

ùð¼ÇÖÁŠսκÃñ ò¼ñ¯º ñÆìÆÁÅ Óå¶ êÅì¿çÆÁ»

J Ô¹ä å¼Õ EC@ íÅðåÆ òåé 깼ܶ J êÌçðôéÕÅðÆÁ» ò¼ñ¯º ÕÃì¶ Óå¶ Õì÷ŠÿïÕ ¹ å ðÅôàð/éòƺ Çç¼ñÆ 8íÅðå Ãî¶å ÿïÕ ¹ å ðÅôàð ùðǼ ÖÁÅ Õ½ºÃñ (ïÈ. ÁËé. ÁËÃ. ÃÆ.) ç¶ AE î˺ìð» é¶ Á¼Ü ñÆìÆÁÅ ç¶ ×çÅøÆ ôÅÃé Óå¶ Ãðì ÿîåÆ éÅñ Ãõå êÅì¿çÆÁ» ñ×Å Çç¼åÆÁ» Áå¶ ç¶ô ÇòÚ Ô¯ ðÔ¶ ÖÈéNÖðÅì¶ çÆ Ü»Ú Õ½î»åðÆ Ü¿× ÁêðÅè ðÈê ÇòÚ ÕðòÅÀ¹ä ç¶ ÁÅç¶ô Çç¼åͶ ëð»Ã, ìðåÅéÆÁÅ, ÜðîéÆ å¶ ÁîðÆÕÅ ò¼ñº¯ ÇåÁÅð ÕÆå¶ ×¶ êÅì¿çÆÁ» òÅñ¶ îå¶ Óå¶ ÕÈàéÆåÕ» é¶ Ççé íð Õ¿î ÕÆåÅ ÇÜà À¹êð¿å Á¼Ü åóÕ¶ ÇÂé·» ù ÃòÆÕÅð Õð ÇñÁÅÍ êÅì¿çÆÁ» ÇòÚ FH ÃÅñÅ ×çÅøÆ å¶ À¹é»· ç¶ êÇðòÅð çÆ ÜÅÇÂçÅç ù ÜÅî ÕðéÅ, ñÆìÆÁÅ é¶åÅò» å¶ À¹é»· ç¶ êÇðòÅÇðÕ å¶ êÌôÅÃé ç¶ Ô¯ð é¶åÅò» çÆÁ» ïÅåðÅò» Óå¶ ð¯Õ, ÔÇæÁÅð» ç¶ ÕÅð¯ìÅð Óå¶ êÈðÆ ð¯Õ ôÅÇîñ ÔéÍ ÇÂà ç½ðÅé ôÅôÕ ×çÅøÆ Ô¼æº¯ ×¼çÆ Ö¹Ã ¼ çÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔË Áå¶ ðÅÜèÅéÆ ÇåÌêñ ¯ Æ å¯º E@ ÇÕñ¯îÆàð çÈð ê¼Ûî ò¼ñ ÕÃìÅ ÷ÅòÆïÅÔ Óå¶ ÔÇæÁÅðì¿ç Çòð¯èÆÁ» é¶ Õì÷Å Õð ÇñÁÅ ÔËÍ Õ½ºÃñ é¶ AEN@ ç¶ ëðÕ éÅñ AIG@ îå¶ ù îé÷ÈðÆ ç¶ Çç¼åÆÍ ÇÂà ç½ðÅé Á¼Ü ñÆìÆÁŠ寺 BCG íÅðåÆÁ» ù ñË Õ¶ çÈÜÆ À¹âÅé ç¶ éòƺ Çç¼ñÆ ê¹Ü ¼ ä éÅñ Ô¹ä å¼Õ EC@ íÅðåÆ òåé ê¹Ü ¼ ׶ Ôé ÜçÇÕ HH Ô¯ð å¹éô ¶ ÆÁÅ êÅð Õð ׶ ÔéÍ íÅðå ò¼ñº¯ Ãîðæé : íÅðå é¶ Ã¿ïÕ ¹ å ðÅôàð ò¼ñº¯ ñÅÂÆÁ» êÅì¿çÆÁ» çÅ Ãî¼ðæé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ñÆìÆÁÅ ÓÚ î½Üç È ÃðÕÅð ÇÖñÅë Õ½î»åðÆ ÁêðÅè ÁçÅñå ÇòÚ î¹Õç ¼ îÅ ÚñÅÀ¹ä çÅ Ãî¼ðæä ÕðçÅ ÔËÍ ñÆìÆÁÅ ç¶ ðÅÜçÈå ò¼ñº¯ ÃòÅ×å : ÿïÕ ¹ å ðÅôàð ÇòÚ ñÆìÆÁÅ ç¶ ðÅÜçÈå ÁìðÅÔÆî ôñ×î é¶ ÇÂé·» êÅì¿çÆÁ» çÅ ÃòÅ×å ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ ñÆìÆÁÅ çÆ ÜéåÅ ù éËÇåÕ Ãîðæé Çîñ¶×ÅÍ Ã¿ïÕ ¹ å ðÅôàð ÇòÚ íÅðå ç¶ ÃæÅÂÆ êÌåÆÇéè Ã. ÔðçÆê ÇÃ¿Ø ê¹ðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÌÆôç ç¶ ÕÂÆ î˺ìð» é¶ îÇÔÃÈà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ô»åÆ å¶ ÃÇæðåÅ ñÂÆ ÇÂÔ ÷ðÈðÆ ÔËÍ

ïÈðêÆ ïÈéÆÁé ò¼ñº¯ ÃòÅ×å : òÅÇô¿×àéNÿïÕ ¹ å ðÅôàð ùðǼ ÖÁÅ Õ½ºÃñ ò¼ñº¯ ñÅÂÆÁ» êÅì¿çÆÁ» çÅ ÃòÅ×å ÕðÇçÁ» BG î¹ñÕ» çÆ ïÈðêÆ ïÈéÆÁé ç¶ Çòç¶ô îÅîÇñÁ» Áå¶ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ éÆåÆ ìÅð¶ À¹µÚ êÌåÆÇéè ÕËæðÆé ÁËôà¯é é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ïÈðêÆ ïÈéÆÁé é¶ ñÅ×È êÅì¿çÆÁ» Óå¶ Áîñ ÕðéÅ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅ ÔËÍ ëð»Ã å¶ ìðåÅéÆÁÅ é¶ Ãì¿è å¯ó¶ : êËÇðÃ/ñ¿çéN ëð»Ã ç¶ Çòç¶ô î¿åðÅñ¶ é¶ ñÆìÆÁÅ ÃÇæå ÁÅêäÅ çÈåÅòÅà ì¿ç Õð Çç¼åÅ ÔË ÜçÇÕ ìðåÅéÆÁÅ é¶ òÆ ðÅÜèÅéÆ ÇåÌêñ ¯ Æ ÇòÚ ÁÅêäÅ çÈåÅòÅà ì¿ç Õð Çç¼åÅ ÔË å¶ ÃÅð¶ çÈåÅòÅà ÁÇèÕÅðÆ î¹ñÕ êðå ׶ ÔéÍ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ ñÅÂÆ êÅì¿çÆ : ÇÃâéÆN ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ é¶ ×çÅøÆ ÃðÕÅð ÇÖñÅø êÅì¿çÆÁ» ñÅ Çç¼åÆÁ» ÔéÍ ÁÅÃàð¶ñÆÁÅ çÆ êÌèÅé î¿åðÆ ÜÈñÆÁÅ Ç×ñÅðâ é¶ Ã¿ï¹Õå ðÅôàð ù ñÆìÆÁÅ ÇÖñÅø Ãõå ÕÅðòÅÂÆ Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔËÍ çÈÜÅ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ê¹Ü ¼ Å : éòƺ Çç¼ñÆNñÆìÆÁÅ ÇòÚ ëö íÅðåÆÁ» ù ñË Õ¶ ¶Áð Ç¿âÆÁÅ çÅ çÈÜÅ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ Á¼Ü Ãò¶ð¶ Ç¿çðÅ ×»èÆ Õ½î»åðÆ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ À¹åÇðÁÅÍ ÇÂà ÜÔÅ÷ ÇòÚ BCG íÅðåÆ òÅêà êðå¶ Ôé å¶ Ô¹ä å¼Õ ê¹Ü ¼ ä òÅñ¶ íÅðåÆÁ» çÆ Ç×äåÆ EBH Ô¯ ×ÂÆÍ


6

èîÕ

ÁîðÆÕÅ/ç¹éÆÁÅ

March 2, 2011 Wednesday

ÁîðÆÕÅ çÆ ñÆìÆÁÅ Óå¶ êÅì§çÆ

ÁîËÇðÕé ÁÅÂÆâñ ç¶ ÇÂµÕ ô¯Á î½Õ¶ ÜµÜ ç¶ ðÈê ÓÚ ÜËé¶ëð ñ¯ê¶Ü å¶ ÇÂÕ Ô¯ð ÕñÅÕÅðÍ

Üðîé ðµÇÖÁÅ î§åðÆ çÆ Çâ×ðÆ òÅÇêà ñÂÆ

ìðÇñéN ÜðîéÆ ç¶ ðµÇÖÁÅ î§åðÆ ÕÅðñ Çæúâð ܱ ×°àéìð× çÆ âÅÕàz¶à Çâ×ðÆ òÅÇêà ñË ñÂÆ ×ÂÆ ÔË¢ À°é·Åº Òå¶ ç¯ô ÔË ÇÕ À°é·Åº é¶ ÁÅêä¶ Ã¯è êµåð ÇòÚ Ô¯ð ñ¯Õź çÆ Ã¯è çÆ òðå¯ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ì¶ð¶ï±æ Çòôò ÇòÇçÁÅñ¶ é¶ Õµñ ÇÂÔ Çâ×ðÆ òÅÇêà ñË ñÂÆ¢ ×°àéìð× êÇÔñź ÔÆ ÁÅêä¶ Òå¶ ñ׶ ç¯ô ñÂÆ îÅøÆ î§× Ú°µÕ¶ Ôé¢ ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ ÇÂÕ ìËáÕ ÇòÚ CI ÃÅñÅ ×°àéìð× çÆ Çâ×ðÆ òÅÇêà ñËä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

Ö¶åð Òå¶ À°Ôéź çÅ Õì÷Å ÔË¢ éÅ×ÇðÕź é¶ çµÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ×µçÅøÆ ÃîðæÕ ìñź é¶ ÕÂÆ ôÇÔðź ÇòÚ ×¯ñÅìÅðÆ ÕÆåÆ¢ çµÇÃÁÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÇÃðø ÇÂÕ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÔÆ BE ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ôé¢ ÔÅñź ÇÕ Çåzê¯ñÆ çÆÁź ÃóÕź Òå¶ Õµñ ðÅå Õ°Þ ôźåÆ ðÔÆ¢ ×µçÅøÆ ç¶ Áðæ ôÅÃåðÆ ê°µåð ÃËë Áñ ÇÂÃñÅî ×µçÅøÆ é¶ ÇÕÔÅ

¶Áðê¯ðà Óå¶ ñ°µàä òÅñ¶ ÁëÃð 鱧 ÕËîð¶ çÆ ÁµÖ é¶ ëÇóÁÅ

ÇéÀ±ïÅðÕ– ÇéÀ±òðÕ Á§åððÅôàðÆ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ å¶ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁÅ ÜÅºÚ ÁÇèÕÅðÆ é±§ ÜÅºÚ ç½ðÅé ïÅåðÆÁź 鱧 ñ°µàä ñÂÆ ëËâðñ Õ¯ðà ÇòÚ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ Ü篺 Ú¯ðÆ çÆÁź ØàéÅòź ØàÆÁź åź ò°µâÇìzÜ çÅ Áñ ðËîÆ (BI) ¶Áðê¯ðà å¶ ñÆâ ÁëÃð òܯº àðîÆéñ ìÆ å¶ ÁÕå±ìð B@@I 寺 Ãå§ìð B@A@ åµÕ åËéÅå ÃÆ¢ À°Ôé¶ îÅäï¯× ÜµÜ Ü¯Ã Çñé¶Áðà Ãà¶àà ÇâÃÇàzÕ Õ¯ðà ç¶ Áµ×¶ ÃòÆÕÅð ÕÆåÅ ÇÕ À°Ãé¶ A@ Ô÷Åð âÅñð 寺 C@

úìÅîÅ é¶ ÕÆåÆ ÇÕÀ±ìÅ ÃðÕÅð çÆ Çé§çÅ

ÔòÅéÅN ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÇÕÀ±ìÅ ÇòÚ ÇÂÕ ðÅÜéÆåÕ ì§çÆ çÆ îź ç¶ ô¯ôä Òå¶ À°æ¯º çÆ ÃðÕÅð çÆ Çé§çÅ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà ðÅÜéÆåÕ ì§çÆ çÆ ñ§ìÆ í°Ö ÔóåÅñ ç¶ ìÅÁç î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ¢ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô À°Ã Á½ðå çÆ ÃÇæåÆ Áå¶ ç±Ãð¶ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 ÇÔðÅÃå ÒÚ ñËä ç¶ ÃðÕÅð ç¶ ëËÃñ¶ éÅñ ÇÕÀ±ìÅ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ ÃÇæåÆ çÅ Á§çÅ÷Å ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ ÇÂà 寺 êÇÔñź ÇÕÀ±ìÅ

òÅÇô§×àé. N ñÆìÆÁÅ ç¶ ôÅÃÕ Õðéñ î°Á§îð ×µçÅøÆ ç¶ ôÅÃé ç¶ Çòð¯è ÇòÚ Úñ ðÔ¶ Çòð¯è êzçðôéź ÇòÚ Ô°ä ç°éÆÁÅ ç¶ ôÕåÆôÅñÆ ç¶ôź é¶ òÆ ñÆìÆÁÅÂÆ ÃðÕÅð Òå¶ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃäÅ ô°ð± Õð ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ åÇÔå ÔÆ ÁîðÆÕÅ é¶ ×µçÅøÆ ÃðÕÅð Òå¶ êÅì§çÆÁź ñ×Å ÇçµåÆÁź Ôé¢ Õðéñ ×µçÅøÆ ç¶ DA ÃÅñ ç¶ ôÅÃé çµ Çòð¯è ÇòÚ Úñ ðÔ¶ Á§ç¯ñé åÇÔå êzçðôéÕÅðÆÁź çÅ êµÛî ÇòÚ ÇîÃðÅåÅ Áå¶ ÜÅòÆÁÅ å¶ ê±ðò ÇòÚ ì¶é×ÅÜÆ é×ðź Òå¶ Õì÷Å ÔË¢ ðÅÜèÅéÆ Çåzê¯ñÆ ÇòÚ òÆ Çòð¯è ç¶ ôìç ì°§ñç Ô¯ ðÔ¶ Ôé¢ íźò¶ Çå ×µçÅøÆ êÇðòÅð çÅ çÅÁòÅ ÔË ÇÕ ç¶ô ç¶ ÇÜÁÅçÅåð

ÇòÚ ÃðÕÅð ÃîðæÕ êzçðôéÕÅðÆÁź é¶ ÔòÅéÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ ×°à çîÅà âÆ ìñźկ ç¶ êÇðÃð ç¶ ìÅÔð éÅÁð¶ ñ×Ŷ Áå¶ Á§â¶ ðµà¶¢ ÇÂæ¶ HC Ççéź çÆ í°µÖ ÔóåÅñ ç¶ ìÅÁç îðé òÅñ¶ ðÅÜéÆåÕ ì§çÆ úðñź⯠ÜêÅàÅ åÅîÅï¯ çÆ êÇÔñÆ ìðÃÆ îéÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ç°Öç î½å é¶ ê±ðÆ ç°éÆÁÅ çÅ ÇèÁÅé ÇÕÀ±ìÅ ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶ îÅó¶ ÇòòÔÅð òµñ ÇÖµÇÚÁÅ ÔË¢

ÇÃ§è± Üñ çèÆ Òå¶ ÁîðÆÕÆ Õź×ðÃ é¶ ñ×ÅÇÂÁÅ ÃòÅñÆÁÅ ÇéôÅé

òÅÇô§×àé¸ ÁîðÆÕÆ Õź×ðà çÆ ÇÂÕ Çðê¯ðà ÒÚ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé çðÇîÁÅé Úµñ ðÔÆ ÇÃ§è± Üñ çèÆ çÆ ÃÇæðåÅ Òå¶ ÃòÅñÆÁÅ ÇéôÅé ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÒÁòÅÂÆÇâ§× òÅàð òÅð÷ : òÅàð ÃÕËðÇÃàÆ Á˺â Ã˺àðñ ¶ôÆÁÅ÷ ×z¯ÇÂ§× Ç§ê¯ðà˺à ëÅð Ãà¶ÇìñàÆ ÇÂé Áë×ÅÇéÃåÅé Á˺â êÅÇÕÃåÅéÒ éź çÆ ÇÂà Çðê¯ðà ÒÚ ÕôîÆð ìÅð¶ ÜÅðÆ åäÅÁ 鱧 ò¶Öç¶ Ô¯Â¶ À°êð¯Õå ô§ÕÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ ÃËé¶à çÆ Çòç¶ô îÅîÇñÁź çÆ Õî¶àÆ çÆ ÇÂà BH ê§ÇéÁź çÆ Çðê¯ðà ÇòÚ çµÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÇòÚ êÅäÆ ç¶ Ã§Õà ìÅð¶ ÁîðÆÕÆ ð°Ö ñÂÆ ÇÃëÅðôź ÜÅðÆ ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź Ôé¢

Ô÷Åð âÅñð éÕç ïÅåðÆÁź çÆ åñÅôÆ î½Õ¶ Ú¯ðÆ ÕÆå¶ Ôé¢ À°Ôé¶ Õ°Þ êËö ÁÅêä¶ Ã°êðòÅÂÆ÷ð 鱧 òÆ Ççµå¶ ÇÜà çÅ éÅ îÅÂÆÕñ ÁÅð௠ÔË ÇÜÃé¶ ×ñåÆ ÃòÆÕÅð ÕÆåÆ ÇÕ ÇêÛñ¶ îÔÆé¶ À°Ãé¶ Çðôòå ñÂÆ ÔË¢ÁæÅÇðàÆ òñ¯º ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ðËîÆ çÆÁź Õ°Þ Ú¯ðÆÁź ÕËîð¶ çÆ ÁµÖ é¶ òÆ ÕËç ÕÆåÆÁź ÇÜà ÇòÚ ÇÂÕ òÆâÆú ÇòÚ ðËîÆ òñ¯º ÇÂÕ Á½ðå ïÅåðÆ ç¶ ìËà Ú¯º ÃËÕ§âðÆ ÃðÆÇé§× î½Õ¶ E Ô÷Åð âÅñð յ㶠ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ÁÅðà¯ ç¶ ÇÖñÅë ÇôÕÅÇÂå Áé°ÃÅð

ÁîðÆÕÅ é¶ ç¯ ÇÂðÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁź Òå¶ êÅì§çÆ ñ×ÅÂÆ

òÅÇô§×àé: ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÂðÅé çÆÁź ðÅôàðêåÆ Ú¯äź ç¶ ìÅÁç 寺 ÕÇæå å¯ð Òå¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ç¶ ×§íÆð À°ñ§Øé ÇòÚ ôÅÇîñ À°æ¯ ç¶ ç¯ ÁÇèÕÅðÆÁź Òå¶ êÅì§çÆ ñ×Å ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂÔéź ç¯éź ç¶ ÁîðÆÕÆ ÇòµåÆ Ã§ÃæÅòź ÇòÚ Üîź èé 鱧 ÃÆñ Õð ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ åÇÔðÅé ç¶ ÁµìÅà ÜÅøðÆ ç½ñåÅìÅçÆ Áå¶ Áðè ÃËÇéÕ ìÃÆÜ ë¯ðÃÜ ç¶ Õîźâð î°Ô§îç ð÷Å éÕçÆ À°Ôéź Áµá ÇÂðÅéÆ ÁÇèÕÅðÆÁź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ ÃÆ, ÇÜÔéź Òå¶ ÇÃå§ìð B@A@ ÇòÚ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź À°ñ§Øé çÅ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢

úìÅîÅ é¶ ÃîÇñ§×Æ ÇòÁÅÔź çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ Ççµå¶ çնå

òÅÇô§×àé¸ ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº çÅ êzôÅÃé ÇÃðë îðçź Áå¶ Á½ðåź çðÇîÁÅé ÇòÁÅÔ çÆ ÇÂÜÅ÷å ç¶ä òÅñ¶ ÕÅ鱧é çÅ ìÚÅÁ éÔƺ Õð¶×Å¢ úìÅîÅ ç¶ ÇÂà ÁËñÅé 鱧 ÃîÇñ§×Æ ÁÇèÕÅðź çÆ ÔîÅÇÂå Õðé òÅñ¶ ñ¯Õź çÆ Çܵå ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ Çâë˺à ÁÅë îËÇðÜ ÁËÕà 鱧 B êàÆôéź ðÅÔƺ Ú°ä½åÆ Ççµå¶ ÜÅä ÕÅðé úìÅîÅ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÕÅ鱧é ×ËðNçÇòèÅéÕ ÔË¢

ÇÕ À°Ôéź ç¶ ç¶ô ÇòÚ ôźåÆ çÅ îÅÔ½ñ òÅêà ÁÅ ÇðÔÅ ÔË¢, ܶÕð å°Ãƺ ÁÅÇåôìÅ÷Æ çÆ ÁòÅ÷ Ã°ä¯ åź ×ñåÆ éÅñ ÇÂà 鱧 ׯñÅìÅðÆ éÅ ÃîÞ ñËäÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ Ô°ä Ô¯ð Ö±éNÖðÅìÅ éÔƺ ԯ¶×Å Áå¶ Õµñ À°Ô ÇÂà ÃîµÇÃÁÅ çÅ Ôµñ ñµí ñËä׶¢ ÇÂà ÇòÚ ÔÆ Õðéñ ×µçÅøÆ Òå¶ çìÅÁ ìäÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÁîðÆÕÅ é¶ ñÆìÆÁÅÂÆ ÃðÕÅð Òå¶ êÅì§çÆÁź ñ×Å ÇçµåÆÁź Ôé¢ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ çç¶ô Òå¶ çÃåÖå Õð Ççµå¶ Ôé ÇÜÃç¶ åÇÔå ×µçÅøÆ, À°Ôéź ç¶ êÇðòÅð Áå¶ ñÆìÆÁÅ ç¶ À°µØ¶ ÁÇèÕÅðÆÁź å¶ ñÆìÆÁÅÂÆ ÃðÕÅð çÆ Ã§êµåÆ øðÆ÷ Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢

îË鱧 î§åðÆ î§âñ 寺 ìÅÔð ÕÆå¶ ÜÅä ñÂÆ ÁîðÆÕÅ Ç÷§î¶òÅð : Õ°ðËôÆ

ðËîÆ ìÆ C Ú˵Õê°ÁÅǧà å¶ Â¶ÁðǧâÆÁÅ ëñÅÂÆà å¶ Ã¶òÅòź Çç§çÅ ÃÆ¢ íÅðå 寺 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ïÅåðÆÁź çÆ ÃËÕ§âðÆ ÚËÇÕ§× À°êð§å ÃîÅé ×°§î Ô¯ä çÆÁź ÇôÕÅÇÂåź Á×Ãå B@@I 寺 ÁÅÀ°äÆÁź ô°ð± Ô¯ ×ÂÆÁź Ãé¢ ÇôÕÅÇÂå Áé°ÃÅð ÇÂÔéź ÇòÚ¯º Ç÷ÁÅçÅåð ǧ×Çñô éÅ ì¯ñ ÃÕä òÅñÆÁź íÅðåÆ Á½ðåź Ô°§çÆÁź Ãé¢ Ú¯ðÆ ç¶ ç¯ôź ç¶ ÃÅìå Ô¯ä å¶ ðËîÆ é±§ A@ ÃÅñ ܶñ Áå¶ B ñµÖ E@ Ô÷Åð ð°ê¶ ÷°ðîÅéÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

ñÅÔ½ð¸ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃÅìÕÅ Çòç¶ô î§åðÆ ôÅÔ îÇÔî±ç Õ°ðËôÆ é¶ ÁµÜ ÇÕÔÅ ÇÕ êzèÅé î§åðÆ ï°Ãë ð÷Å Ç×ñÅéÆ ç¶ î§åðÆ î§âñ 寺 À°é·Åº 鱧 ìÅÔð ÕÆå¶ ÜÅä ñÂÆ ÁîðÆÕÅ Ç÷§î¶òÅð ÔË¢ À°é·Åº êµåðÕÅðź 鱧 ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ ÁµµÜ ÁîðÆÕÅ Áå¶ Áë×ÅÇÃåÅé ç¶ ÁÅêä¶ Ôî ÁÔ°çÅ éÅñ òÇô§×àé ÇòÚ ô°ð± Ô¯ ðÔÆ Çå§é êµÖÆ ×µñìÅå ÇòÚ ÇôðÕå ÕðéÆ ÃÆ¢ ÁµÜ î˺ À°æ¶ éÔƺ Ôź ÇÕÀ°ºÇÕ î˺ ð¶î§â â¶ÇòÃ ç¶ î°µç¶ Òå¶ ÇÃèźåÕ ð°õ ÁêäÅÇÂÁÅ ÃÆ¢

òÅÇô³×àé. ÁîðÆÕÅ ç¶ àËÕÃÅÃ Ã±ì¶ ÓÚ ÃÅÀ¹çÆ Áðì î±ñ ç¶ ÇÂÕ ÇòÇçÁÅðæÆ ù Á˵ë. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ Á¾åòÅçÆ Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚä ç¶ ç¯ô ÓÚ Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔËÍ ÁÇèÕÅðÆÁ» Áé¹ÃÅð À¹Ô ÕÇæå å½ð Óå¶ ÇÂÕ ì³ì ìäÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹³çÅ ÃÆ Áå¶ À¹Ã ç¶ ÇéôÅé¶ Óå¶ ÃÅìÕÅ ðÅôàðêåÆ ÜÅðÜ âìñï±. ì¹ô çÅ Øð òÆ ÃÆÍ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ B@ ÃÅñÅ ÖÅÇñç ÁñçÅòÃÅðÆ àËÕÃÅÃ ç¶ ñ¹ìÅÕ ÓÚ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ ÖÅÇñç Óå¶ ç¯ô ÔË ÇÕ À¹Ã é¶ ò¾â¶ ê¾èð Óå¶ èîÅÕÅ Õðé ñÂÆ ÕÇæå å½ð Óå¶ ðÃÅÇÂäÕ êçÅðæ

Áå¶ èîÅÕÅõ¶÷ ï³åð ÖðÆç¶Í À¹Ã ù ñ¹ìÅÕ çÆ Ã³ØÆ ÁçÅñå ÓÚ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ü¶Õð ÖÅÇñç ù ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ å» À¹Ã ù À¹îð ÕËç çÆ Ã÷Å Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ Á˵ë. ìÆ. ÁÅÂÆ. Áé¹ÃÅð À¹Ã Õ¯ñ¯º ÁîðÆÕÅ ç¶ Çå³é ÃÅìÕÅ ø½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» ç¶ é»Á Áå¶ êå¶ ìðÅîç ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÖÅÇñç é¶ ÁÅêä¶ ìñÅ× ÓÚ ÇñÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ÔÅç ñÂÆ îËù Ãîðæé ç¶ä çÆ ÷ð±ðå ÔËÍ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÖÅÇñç ç¶ Õîð¶ çÆ åñÅôÆ ç½ðÅé ÃñÇëÀ±ÇðÕ Áå¶ éÅÂÆÇàzà ÁËÇÃâ, Ãà¶é ×é Áå¶ Ô¯ð ÚÆ÷» ÇîñÆÁ» ÔéÍ

ÁîðÆÕÅ ÓÚ Áðì îÈñ çÅ ÇòÇçÁÅðæÆ Ç×ÌøåÅð

ÁîðÆÕÅ ÒÚ ×ËðNÕÅ鱧éÆ êzòÅÃÆ íÅðåÆÁź çÆ Ç×äåÆ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ òÅÇô§×àé: ÁîðÆÕÅ ÒÚ Â¶ôÆÁÅÂÆ ç¶ôź ç¶ ñµ×í× A@ ñµÖ êzòÅÃÆ ×ËðNÕÅ鱧éÆ ã§× éÅñ ðÇÔ ðÔ¶ Ôé, ÇÜé·Åº ÒÚ íÅðåÆÁź çÆ Ç×äåÆ Ãí 寺 òµè ÔË¢ ÃðÕÅðÆ çÃåÅò¶÷ź î°åÅìÕ ÁîðÆÕÅ ÒÚ ñµ×í× A.A Õð¯ó ÇòÁÕåÆ ×ËðNÕÅ鱧éÆ ã§× éÅñ ðÇÔ ðÔ¶ Ôé¢ Öìðź î°åÅìÕ ÁîðÆÕÆ ÇÂîÆ×z¶ôé Á§ÕóŠððµÇÖÁÅ çëåð òñ¯º ÜÅðÆ çÃåÅò¶÷ź ÒÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ×ËðNÕÅ鱧éÆ êzòÅÃÆ íÅðåÆÁź ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Â¶ôÆÁÅÂÆ ç¶ôź çÆ Ã±ÚÆ ÇòÚ íÅðå êÇÔñ¶ é§ìð Òå¶ ÔË¢ À°Ã 寺 ìÅÁç ÇÂÕòÅâ¯ð, ìzÅ÷Æñ, çµÖäÆ Õ¯ðÆÁÅ Áå¶ ÚÆé ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢

ÁîðÆÕÅ ÒÚ ÇÃÔå öòÅ ØêñÅ ; íÅðåÆ âÅÕàð 鱧 ܶñ

ì¯Ãàé¸ ÁîðÆÕÅ çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ ÇÃÔå öòÅòź ç¶ Ö¶åð ÒÚ ÁÅêä¶ êåÆ éÅñ Çîñ Õ¶ ÜÅÁñÃÅ÷Æ Õðé òÅñÆ íÅðåÆ î±ñ çÆ ÇÂÕ îÇÔñÅ âÅÕàð 鱧 H ÃÅñ çÆ ÕËç çÆ Ã÷ŠðäÅÂÆ ÔË¢ ÁçÅñå é¶ éÅñ ÔÆ ÇÂà ܯóÆ çÆ ÜÅÁñÃÅ÷Æ ðÅÔƺ D Õð¯ó C@ ñµÖ âÅñð çÆ ÜÅÇÂçÅç Áå¶ éÕçÆ é±§ òÆ ÷ìå Õðé ç¶ Ô°Õî Ççµå¶ Ôé¢ EF ÃÅñÅ ÇÕðé ôðîŠ鱧 ÇÃÔå öòÅòź ÇòÚ ÜÅÁñÃÅ÷Æ Õðé çÅ ç¯ôÆ î§ÇéÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢


èîÕ March 2, 2011 Wednesday

7


8

èîÕ

ê³ÜÅì

March 2, 2011 Wednesday

ê¿ÜÅìÆ î»=ì¯ñÆ ìÅð¶ Ú¶åéÅ êËçÅ Õðé ñÂÆ Üñ¿èð ÓÚ êÌíÅòôÅñÆ îÅðÚ ÁÇÜÔ¶ À¹êðÅñ¶ êÈð¶ ê¿ÜÅì ÓÚ Õðé çÆ ñ¯óâÅ: Ôîçðç

Üñ¿èð=Á¿åððÅôàðÆ î»Rì¯ñÆ ÇçòÃ ç¶ î½Õ¶ Óå¶ Üñ¿èð ÓÚ ê¿ÜÅìÆ ç¶ êÌÚÅð Áå¶ êÌÃÅð ñÂÆ ÇòôÅñ å¶ Áñ½ÇÕÕ ê¿ÜÅìÆ ÜÅÇ×ÌåÆ îÅðÚ Õ¼ÇãÁÅ Ç×ÁÅÍ ê¿ÜÅìÆ íÅôÅ ñÂÆ ÇëÕðî¿ç Üæ¶ì¿çÆÁ» ò¼ñ¯º Õ¼ÇãÁÅ Ç×ÁÅ ÇÂÔ ÁÅêäÆ ÇÕÃî çÅ êÇÔñÅ îÅðÚ ÃÆ, ÇÜà ù ì÷¹ð× ÁÕÅñÆ ÁÅ×È Üæ¶çÅð Õ¹ñçÆê ÇÃ¿Ø òâÅñÅ é¶ ÔðÆ Þ¿âÆ ç¶ Õ¶ éÕ¯çð Ú½Õ å¯º ðòÅéÅ ÕÆåÅÍ ÇÂà îÅðÚ çÆ Á×òÅÂÆ ò¼ÖR ò¼Ö Üæ¶ìç ¿ ÆÁ» ç¶ ÁÅ×ÈÁ» å¶ ñ¯Õ ×ÅÇÂÕ» ò¼ñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ê¿ÜÅì ÜÅÇ×ÌåÆ î¿Ú Üñ¿èð Áå¶ ê¿ÜÅìÆ íÅôÅ ÁÕÅçîÆ Üñ¿èð ò¼ñº¯ Õ¶ºçðÆ ê¿ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ ÃíÅ, Õ¶ºçðÆ ê¿ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ ÃíÅ (ö֯º), ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÁÕÅçîÆ ñ¹ÇèÁÅäÅ, êå¿ÜñÆ ï¯× êÆá å¶ ÇÃ¼Ö åÅñî¶ñ Õî¶àÆ å¯º ÇÂñÅòÅ Ô¯ðé» Üæ¶ìç ¿ ÆÁ» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ռ㶠׶

ÇÂà îÅðÚ ÇòÚ ÇÜ¼æ¶ ò¼ÖRò¼Ö ÃÕÈñ»R ÕÅñÜ» ç¶ Ô÷Åð» ÇòÇçÁÅðæÆÁ» å¶ ÃàÅë î˺ìð» é¶ ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ À¹æ¶ Áé¶Õ» ðÅÜÃÆ, èÅðÇîÕ, ÃîÅÇÜÕ Üæ¶ìç ¿ ÆÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ íÅðåÆ ÇÕÃÅé ïÈéÆÁé ðÅܶòÅñ, Ç¿àðéËôéñ ÇÃ¼Ö Õ½ºÃñ ç¶ ÁÅ×ÈÁ» å¶ ê¿ÜÅìÆ ç¶ êÌÇüè ñ¯Õ

Çøð½åÆ ñÂÆ Á×òÅ ÕÆå¶ ì¼Ú¶ çÅ Õåñ=ç¯ôÆ Ç×ÌøåÅð

ÇÃðÃÅ RôÇÔð ç¶ ×À±ôÅñÅ ð¯â Óå¶ ÃÇæå êÆð ìÃåÆ ç¶ ÇÂÕ çà ÃÅñÅ ì¼Ú¶ ù Á×òÅ ÕðÕ¶ Õåñ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ì¼Ú¶ çÆ ñÅô ÖÅÜÅÖ¶óÅ Çê³â é¶ó¶ ÇÂÕ ñ¼Õó» ç¶ ã¶ð 寺 ÇîñÆÍ ñÅô ÇÜÁÅçÅ ÖðÅì Ô¯ä ÕÅðé ð¯ÔåÕ îËâÆÕñ ê¯ÃàîÅðàî ñÂÆ í¶ÜÆ ×ÂÆ ÔËÍ ì¼Ú¶ ù Çëð½åÆ ñÂÆ Á×òÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ å¶ Á×òÅ Õðé òÅñÅ ×°Á»ãÆ ÔÆ ÇéÕÇñÁÅÍ ê°ñÆÃ é¶ À¹Ã ù Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ ÔËÍ êÌÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð êÆð ìÃåÆ ÇòÖ¶ ðÇÔä òÅñÅ ìñìÆð ÇÃ³Ø î÷ç±ðÆ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ êÇðòÅð çÅ ×°÷ÅðÅ ÚñÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ìÆå¶ Õñ· ÇçÔÅóÆ å¯º òÅÇêà ÁÅÀ°ä 寺 ìÅÁç ìñìÆð ÇÃ³Ø é¶ ÁÅêä¶ A@ ÃÅñÅ ê°¼åð çÆêÈ ù î¯ìÅÂÆñ ÚÅðÜ ÕðòÅÀ°ä ñÂƶ

ê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ìÜà ÇÂÜñÅà çÆ åðÆÕ ìçñä çÆ Ã¿íÅòéÅ Ú§âÆ×ó·. ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ î¹¼Ö ÃÕ¼åð Á˵Ã. ÃÆ. Á×ðòÅñ é¶ ÇÂôÅðÅ ÕÆåÅ þ ÇÕ ðÅÜ ÇòèÅé ÃíÅ çŠܯ ìÜà ÇÂÜñÅà D îÅðÚ é±§ ì¹ñÅÀ¹ä çÆ åÜòÆ÷ þ, çíò þ ÇÕ À¹Ô ÇÂÕ Á¾èÅ Ççé Á¾×¶ Çê¾Û¶ ÕðéÅ êò¶Í êð ÇÂà ìÅð¶ Á³Çåî øËÃñÅ Õ¾ñ· BB ëðòðÆ é±§ ÇÂ¼æ¶ Ô¯ä òÅñÆ î§åðÆ î§âñ çÆ îÆÇà§× ÇòÚ ÇñÁÅ ÜŶ×Å, ÇÜà çÆ êzèÅé×Æ À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã: ùÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ Õðé׶ ÇÕÀ¹ºÇÕ î¹¾Ö î§åðÆ Ã: êzÕÅô ÇÃ§Ø ìÅçñ ÁîðÆÕŠ׶ ԯ¶ ÔéÍ Á×ðòÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÔÇðÁÅäÅ ÇòèÅé ÃíÅ çÅ ìÜà ÇÂÜñÅÃ å» D îÅðÚ é±§ ìÅÁç ç¹êÇÔð B òܶ ÇÂ¼æ¶ ÇòèÅé ÃíÅ Õ§êñËÕà ÇòÚ ì¹ñÅ òÆ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þÍ

éÅñ çÆ ç°ÕÅé Óå¶ í¶ÇÜÁÅ ÃÆÍ ÕÅøÆ ç¶ð ìÅÁç çÆêÈ Øð éÅ êðÇåÁ» å» Øð ÇçÁ» ù À¹Ã çÆ ÇÚ³åÅ Ô¯ÂÆ å» À°Ã î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ë¯é ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ë¯é ÇÕö ÜÆåÈ é» ç¶ ÇòÁÕåÆ é¶ Ú°¼ÇÕÁÅ å¶ À°Ã é¶ çÆêÈ ù Á×òÅ Õðé çÆ ×¼ñ ÕÔÆ Áå¶ çÆêÈ ù Û¼âä ç¶ ìçñ Çå³é ñ¼Ö çÆ î³× ÕÆåÆÍ ìñìÆð é¶ ê°ñÆà ù ÕÆåÆ ÁÅêäÆ ÇôÕÅÇÂå Çò¼Ú ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ êËö î³×ä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ é¶ êËö ñË Õ¶ ÜÅà èðîôÅñŠüÇçÁÅ ÃÆ Áå¶ êËö éÅ ç¶ä Óå¶ çÆêÈ çÅ Õåñ Õðé çÆ èîÕÆ òÆ Çç¼åÆÍ ìñìÆð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ êËö î³×ä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ù ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô ×ðÆì ÁÅçîÆ ÔË å¶ î÷ç±ðÆ ÕðÕ¶ ÁÅêä¶ êÇðòÅð çÅ ×°÷ÅðÅ ÚñÅ ÇðÔÅ ÔËÍ

×ÅÇÂÕ» é¶ òÆ À¹Ú¶Ú¶ å½ð Óå¶ ÇôðÕå ÕÆåÆÍ ÇÂÔ îÅðÚ Ãò¶ð¶ ÃÅ㶠AA òܶ éÕ¯çð Ú½Õ é¶ó¶ ÃÇæå ÇÃàÆ ×Åðâé 寺 ÁÅð¿í Ô¯ Õ¶ ܯåÆ Ú½Õ, Õ¿êéÆ ìÅ× Ú½Õ, ê¿ÜÅì êÌËà Õñ¼ì Ú½Õ Áå¶ éÅîç¶ò Ú½ºÕ 寺 Ô¹ç ¿ Å Ô¯ÇÂÁÅ ç¶ô í×å ïÅç×Åð ÔÅñ ê¹Ü ¼ Å, ÇÜ涶 âÅ:

ê¿ÜÅì Áå¶ ÇÔîÅÚñ ê¹Çñà ù ñ¹óƺçÅ õåðéÅÕ î¹ÜÇðî Ç×zøåÅð

ìàÅñÅ/ëåÇÔ×ó· Ú±óÆÁ»Í «¾à»RÖ¯Ô», Çëð½åÆ Áå¶ Á×òÅ ÇÜÇÔÁ» ÕÂÆ òÅðçÅå» ÇòÚ ôÅÇîñ Ü×çÆê ÇÃ§Ø À¹ðë âÆ. ÃÆ. ù ÇêÃå½ñ Ãî¶å Ç×zøåÅð Õðé çÆ ÃëñåÅ ëåÇÔ×ó· Ú±óÆÁ» ê¹ÇñÃ ç¶ Ô¾æ ñ¾×Æ þÍ ê¾åðÕÅð» ù ÜÅäÕÅðÆ Çç§ÇçÁ» ÁËÃ. ÁËÚ. ú. ǧçðÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Ü×çÆê ÇÃ§Ø À¹ðë âÆ. ÃÆ. ê¹¾åð ×¹ñ÷Åð ÇÃ§Ø òÅÃÆ Ã§å é×ð ÕÅçÆÁ» ÁÅêä¶ Ç×ð¯Ô ñÆâð áÅÕð ìì¶Õ, þêÆ À¹ðë ÔðêzÆå ÇÃ§Ø òÅÃÆ ÕÅçÆÁ», ÕÅñÅ À¹ðë ÔðêzÆå ÇÃ§Ø ê¹¾åð Çì¾ñÅ òÅÃÆ ñÆñ Õñ·» Áå¶ ðÇܧçð ÇÃ§Ø À¹ðë ع¾×Æ òÅÃÆ Ã§å é×ð ÕÅçÆÁ» ÇÔîÅÚñ ÇòÚ òÅðçÅå» Õðç¶ ÃéÍ

ìðÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø Ôîçðç î¹Ö ¼ ÿêÅçÕ ÒÁÜÆåÓ êÌÕÅôé ÃîÈÔ é¶ îÅðÚ ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ä òÅñÆÁ» ôÖÃÆÁå» çÅ è¿éòÅç Õðç¶ Ô¯Â¶ îÅðÚ çÆ ÃëñåÅ Óå¶ åüñÆ êÌ×à ÕÆåÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ À¹êðÅñ¶ êÈð¶ ê¿ÜÅì íð ÇòÚ ÕÆå¶ ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé å» Ü¯ ê¿ÜÅìÆ ç¶ ×½ðò ù Ô¯ð À¹µÚÅ Ú¹Õ ¼ ä ñÂÆ ÇÂÕ ñ¯Õ ñÇÔð À¹ÃÅðÆ ÜÅ ÃÕ¶Í À¹é»· ÃîÈÔ ê¿ÜÅìÆ êÌî ¶ ÆÁ» ù üçÅ Çç¼åÅ ÇÕ À¹Ô ê¿ÜÅìÆ çÆ ÇìÔåðÆ ñÂÆ Üñ¿èð 寺 ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ ÇÂà ñ¯Õ ñÇÔð ÓÚ ÁÅêäÅ ï¯×çÅé êÅÀ¹ä å» Ü¯ À¹Ô ÇÂà ÇÂéÕñÅì ç¶ ÇÃðÜÕ ìä ÃÕäÍ êÌÇüè ×ÅÇÂÕ å¶ Çëñî ÁçÅÕÅð ÔðíÜé îÅé é¶ ×ÅÇÂÕ» ù îÅðRèÅó òÅñ¶ Áå¶ ñ¼Úð ×Æå» å¯º ÇÕéÅðÅ ÕðÕ¶ ê¿ÜÅì ç¶ ÁîÆð Çòðö å¶ ÃÇíÁÅÚÅð ù êÌëǹ ñå Õðé Áå¶ ê¿ÜÅìÆ ù ÁêéÅÀ¹ä ñÂÆ Á¼×¶ ÁÅÀ¹ä

çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆÍ ÇÂö åð·» êÌÇüè ñ¯Õ ×ÅÇÂÕ îéî¯Ôé òÅÇðÃ é¶ òÆ ÁÅêä¶ ×Æå Òì¼ÇÚÁ» ù ç¼ÇÃú ê¿ÜÅìÆ ÕÆÔù ÕÇÔ¿ç¶ é¶Ó ðÅÔƺ ÃîÈÔ ê¿ÜÅìÆÁ» ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ì¼ÇÚÁ» ù ê¿ÜÅì Áå¶ ê¿ÜÅìÆ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶äÍ ÇÂà î½Õ¶ ×ÅÇÂÕ ð½ôé ÇêÌ¿Ã, ìñðÅÜ, ÇçñÜÅé å¶ Ô¯ðé» é¶ òÆ ê¿ÜÅìÆ î»R ì¯ñÆ Ãì¿èÆ ÇçñR๿ìò¶º ×Æå ê¶ô ÕÆå¶Í ÇÂà î½Õ¶ êÌÇüè ÔÅÃðà ÕñÅÕÅð í×ò¿å îÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ìó¶ ç¹¼Ö çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ Á¼Ü ê¿ÜÅì ÇòÚ ÔÆ ê¿ÜÅìÆ ù ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ îÅðÚ Õðé çÆ ñ¯ó êË ðÔÆ ÔËÍ ð¿×R ìð¿×ÆÁ» òðçÆÁ» ÓÚ ôÅÇîñ ì¼Ú¶ ÇÜæ¶ îÅðÚ çÆ ôÅé òèÅ ðÔ¶ Ãé À¹æ¶ À¹é»· ç¶ Ô¼æ» ÇòÚ ëóÆÁ» ò¼ÖRò¼Ö éÅÁÇðÁ» çÆÁ» åÖåÆÁ» ê¿ÜÅìÆ êó·,¯ ê¿ÜÅìÆ ÇñÖ¯ å¶ ê¿ÜÅìÆ ì¯ñ¯ çŠÿçô ¶ ç¶ ðÔÆÁ» ÃéÍ

îÅîñŠؾ×ð êzÅÜËÕà ð¯Õä çÅ

ùÖìÆð çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á Çå§é Ç÷Çñ·Á» ç¶ ñ¯Õ» ò¾ñ¯º îÔ» ðËñÆ

î±äÕ, ñÇÔðÅ×Å×Å=À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã. ùÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á Õ»×ðà çÆ Á×òÅÂÆ òÅñÆ ï±. êÆ. ¶ ÃðÕÅð ç¶ ê¾ÖêÅåÆ òåÆð¶ Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ çÆ Õ»×ðà ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ؾ×ð çÇðÁŠ鱧 ÚËé¶ñÅÇÂÜ Õðé ç¶ DCB Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ Õ¶ºçðÆ êÌÅÜËÕà ÇòÚ ÜÅäì¹¾Þ Õ¶ ÁÇóÕ¶ âÅÔ¶ ÜÅä Çòð¹¾è óï¹Õå ð±ê ÇòÚ ÁÅêä¶ ð¯Ã 鱧 êz×àÅÀ¹ä ñÂÆ ÁÅòÅ÷ 칦ç ÕÆåÆ þÍ À¹ê î¹¾Ö î§åðÆ Ã. ùÖìÆð ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Õ»×ðà êÅðàÆ AIFF ÇòÚ ê¿ÜÅì ç¶ ê¹éð×áé ç¶ ò¶ñ¶ 寺 Ô¹ä åÕ Çéð§åð ÇòåÕðÅ ÕðçÆ ÁÅ ðÔÆ þÍ Ø¾×ð êz¯ÜËÕà ìÅð¶ ì¯ñÇçÁ» Ã. ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ðÅÜ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Ôð ê¾èð À¹å¶ ÇÂÔ

îÅîñÅ ÷¯ðçÅð ã§× éÅñ À¹áŶ ÜÅä À¹êð§å Õ¶çð ÃðÕÅð é¶ Ø¾×ð ò¾ñ¯º Ôð òð·¶ ìðÃÅåÅ ç½ðÅé îÚÅÂÆ Ü»çÆ åìÅÔÆ ç¶ ÇÃñÇÃñ¶ 鱧 á¾ñ êÅÀ¹ä ñÂÆ I@ ÇòÁÅ ç¶ Á§å ÇòÚ ÇÂà êÌÅÜËÕà 鱧 îé÷ÈðÆ Çç¾åÆ ÃÆÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Öé½ðÆ å¯ îÕð¯â ÃÅÇÔì å¼Õ AAC Õð¯ó ð¹ê¶ çÆ ñÅ×å éÅñ BE ÇÕñ¯îÆàð ç¶ êÇÔñ¶ êóÅÁ çÅ Õ§î î¹Õ§îñ Ô¯ä Óå¶ Õ¶çð ÃðÕÅð é¶ Ø¾×ð çÆ ÚËé¶ñÅÇÂܶôé ç¶ Õ§î 鱧 ð¯Õ Çç¾åÅ Áå¶ ÁÇñÖåÆ å½ð Óå¶ ê¿ÜÅì Óå¶ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ ÇÕ ÔÇðÁÅäÅ ò¾ñ¯ ìäÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ Ô»ÃÆ ì¹àÅéÅ éÇÔð ç¶ Á×ñ¶ ç¯ êóÅò» çÅ ê¿ÜÅì ò¾ñ¯º Çòð¯è éÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í

H ç¶ôź ÒÚ ÇîáÅà ò§â ÇðÔË ê§ÜÅì

ìÇá§âÅ. Rê§ÜÅì çÅ ôÇÔç ç°éÆÁÅ íð ç¶ DH ç¶ôź ÇòÚ ÁÅêäÆ ÇîáÅà ò§â ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅì òñ¯º ç¶ô íð ÇòÚ ôÇÔç ç¶ Õ°ñ À°åêÅçé ÇòÚ C@ ëÆÃçÆ çÅ ï¯×çÅé ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà 鱧 Ô¯ð òèÅÀ°ä ñÂÆ òÆ ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ ê§ÜÅì ç¶ òµÖRòµÖ ÇÂñÅÇÕÁź ç¶ îµÖÆ êÅñÕź òñ¯º ê§ÜÅì Ö¶åÆìÅóÆ ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ ç¶ÖRð¶Ö ÇòÚ ôÇÔç çÆÁź îµÖÆÁź êÅñä ç¶ Õ§î 鱧 Á§ÜÅî ÇçµåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ôÇÔç À°åêÅçé ÇòÚ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ îÅÇÔðź òñ¯º ÇÕÃÅéź çÆ Ô½ºÃñÅ Áë÷ÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ îÅÇÔðź òñ¯º ÇÂà è§ç¶ ÒÚ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË¢ îÅÇÔðź òñ¯º ÇÕÃÅéź 鱧 îµÖÆÁź çÆÁź ÕÅñ¯éÆÁź çÆ ÃÅǧàÆÇëÕ ðÚéÅ, îµÖÆÁź çÆ ìzÆÇâ§×, À°é·Åº çÆÁź ìÆîÅðÆÁź, ìÕÇÃÁź ç¶ ÇéðîÅä, ðµÖ ðÖÅò å¶ ë°µñź çì§èÆ ÜÅäÕÅðÆÁź 寺 ÇÂñÅòÅ ôÇÔç çÆ îÅðÕÆÇà§× çì§èÆ òÆ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÜźçÆ ÔË¢

À°Õå ïåéź ç¶ ÚñÇçÁź ÔÆ ê§ÜÅì ôÇÔç À°åêÅçé ÇòÚ å¶÷Æ éÅñ Áµ×¶ òè ÇðÔÅ ÔË¢ îÅÇÔðź Áé°ÃÅð è§ç¶ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð ÇÕÃÅé E ñµÖ ð°ê¶ çÅ Çéò¶ô ÕðÕ¶ Ôð ÃÅñ B.E ñµÖ ð°ê¶ ÕîÅ ÃÕç¶ Ôé¢ éËôéñ ìÆ ì¯ðâ ç¶ Áé°ÃÅð ç¶ô íð

ÇòÚ îµÖÆÁź çÆÁź ÕðÆì A.F@ Õð¯ó ÕÅñ¯éÆÁź Ôé¢ À°Õå ÕÅñ¯éÆÁź å¶ Ü§×ñÆ ôÇÔç 鱧 ÇîñÅ Õ¶ ç¶ô ÇòÚ Õ°ñ FE Ô÷Åð îÆÇàzÕ àé ôÇÔç çÅ À°åêÅçé Ô°§çÅ ÔË êð Áܶ òÆ î§× ç¶ ÇÔÃÅì éÅñ ÇÂÔ Øµà êË ÇðÔÅ ÔË¢ íÅðå 寺 ñ×í× DH ç¶ôź 鱧 ôÇÔç çÆ ÃêñÅÂÆ ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ê§ÜÅì ç¶ ôÇÔç çÅ òÆ ÇÂÕ òµâÅ ÇÔµÃÅ Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂÔÆ éÔƺ À°Õå è§çÅ ç¶ô ç¶ ÕðÆì B@@ ñµÖ ñ¯Õź 鱧 ð°÷×Åð òÆ î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅì Ö¶åÆìÅóÆ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÇðÃðÚ Á˵Ã. Á˵Ã. ׯÃñ Áé°ÃÅð ê§ÜÅì çÅ ÃÅñÅéÅ ôÇÔç À°åêÅçé A@ Ô÷Åð îÆÇàzÕ àé Òå¶ êÔ°§Ú Ú°µÕÅ ÔË, ÇÜà 鱧 Ô¯ð òèÅÀ°ä ñÂÆ ñ×ÅåÅð ïåé ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé¢ À°é·Åº çµÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì ç¶ô ç¶ Õ°ñ ôÇÔç À°åêÅçé ÇòÚ C@ ëÆÃçÆ ÇÔµÃÅ êÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Ã ÒÚ Ô¯ð òÅèÅ çðÜ Ô¯ò¶×Å¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ March 2, 2011 Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ ÞÅå ñóÕÆ ù Û¶óä Óå¶ é½ÜòÅé çÅ Õåñ

Çøð¯÷ê¹ð>×¹Á»ãÆ ñóÕ¶ ò¾ñ¯º íËä ù å§×Têz¶ôÅé Õðé Óå¶ ñóÕÆ ç¶ íðÅò» é¶ À¹Õå ñóÕ¶ ù Õåñ ÕðÕ¶ éÇÔð ÓÚ Ã¾¹à ç¶ä çÅ ÃîÅÚÅð êzÅêå Ô¯ÇÂÁÅ þÍ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð Áîé öáÆ ê¾¹åð ÖðËåÆ ñÅñ öáÆ òÅÃÆ îÖÈ ×¶à, ܯ ÇÕ ÁÅð. ÁËÃ. âÆ. ÕÅñÜ çÅ ÇòÇçÁÅðæÆ ÃÆ, ÇêÛñ¶ Çå§é Ççé 寺 í¶ç íðÆ ÔÅñå ÓÚ ñÅêåÅ ÃÆÍ ê¹Çñà ò¾ñ¯º ñ¯óƺçÆ ÕÅðòÅÂÆ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ÖøÅ Ô¯ Õ¶ Á¾Ü Áîé öáÆ ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð», Çðôå¶çÅð» Áå¶ ÃàÈâ˺àà ïÈéÆÁé é¶ ð¯Ã òܯº ê¹Çñà æÅäÅ ÇÃàÆ çÅ ÇØðÅú ÕÆåÅ å¶ ê¹Çñà ÇÖñÅø éÅÁð¶ìÅ÷Æ ÕðÇçÁ» ê¹Çñà Óå¶ ç¯ôÆÁ» ù ëóé å¶ Áîé öáÆ ù ñ¾íä ÓÚ Çã¾ñTî¾á òðåä ç¶ ×§íÆð ç¯ô òÆ ñ×ŶÍ

ÕñêéÅ ÚÅòñÅ çÆ ÃòË>ÜÆòéÆ ÜÅðÆ

Ú§âÆ×ó·>íÅðå çÆ Ü§îêñ îðÔ±î ÁîðÆÕé éÅÃÅ ÇòÇ×ÁÅéÆ ÕñêéÅ ÚÅòñÅ, ÇÜÃçÆ ÇÕ ê¹ñÅó ÔÅçö ÇòÚ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ, ç¶ êåÆ ÜÆé êËðÆ ÔËðÆÃé ò¾ñ¯º ÒçÅ ÁËÜ ÁÅë àÅÂÆîÓ éÅî çÆ ÇÕåÅì Á¾Ü ÇÂ毺 ç¶ ê¿ÜÅì ǧÜÆéÆÁÇð§× ÕÅñÜ (êËÕ ï±éÆòðÇÃàÆ Ú§âÆ×ó·) ÇòÚ ÇðñÆ÷ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÔËðÆÃé é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÕåÅì ÕñêéÅ çÆ ÃòËT ÜÆòéÆ ÔËÍ

ç¯ò¶º ÕÇîÀÈÇéÃà êÅðàÆÁ» ûÞÆ ðËñÆ Õðé×ÆÁ» Ú§âÆ×ó·Í ê¿ÜÅì ÃÆ.êÆ.ÁÅÂÆ å¶ ÃÆ.êÆ.ÁËî ò¾ñ¯º BC îÅðÚ B@AA ù ÖàÕó Õñ» ÇòÖ¶ ûÞÆ ðËñÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃÆ.êÆ.ÁËî ç¶ Ã±ìÅ ÃÕ¾åð Úðé ÇÃ§Ø ÇòðçÆ é¶ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ Á¾Ü ÇÂ¼æ¶ Çç§ÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ øËÃñÅ ÇêÛñ¶ Ççéƺ ÃÆ êÆ ÁÅÂÆ Áå¶ ÃÆ êÆ ÁÅÂÆ (ÁËî) çÆ ÃÈìÅÂÆ åÅñî¶ñ Õî¶àÆ çÆ îÆÇà§× ÇòÚ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜÔóÆ âÅÕàð ܯÇקçð ÇçÁÅñ Õ½îÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ î˺ìð çÆ êzèÅé×Æ Ô¶á ÇÂ¼æ¶ Áܶ íòé ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ îÆÇà§× ÇòÚ í¹Çê¿çð ûìð ÃÈìÅ ÃÕ¾åð, ì§å ìðÅó Áå¶ ×¹ðéÅî Õ§òð ÃÕ¾åð¶å î˺ìðÅé Áå¶ ÃÆ. êÆ. ÁÅÂÆ (Á˵î) ò¾ñ¯º Ãðò ÃÅæÆ Úðé ÇÃ§Ø ÇòðçÆ ÃÈìÅ ÃÕ¾åð, ñÇÔ§ìð ÇÃ§Ø å¾×ó, ðØÈéÅæ ÇÃ§Ø Áå¶ Çòܶ ÇîôðÅ ÃÕ¾åð¶å î˺ìðÅé ôÅîñ ԯ¶Í

March 2, 2011 Wednesday

ê³ÜÅì àÈÇð÷î å¶ ïÈéËÃÕ¯ ÇòÚÅñ¶ ÃîÞ½åÅ éòƺ Çç¼ñÆTê³ÜÅì ÃðÕÅð é¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ îÅîñ¶, ê¹ðÅå¼åò ÇòíÅ× Áå¶ ÁÜÅÇÂìØð ÇòíÅ× ðÅÔƺ ÇÂ¼Õ Çòñ¼Öä Áå¶ Áé±áÆ êÇÔñ ÕÆåÆ ÔË, ÇÜÃ ç¶ ÃçÕÅ ðÅÜ ÃðÕÅð ñÂÆ ÒÒÕñÚðñ ÔËðÆà¶Ü êÅÇñÃÆU çÆ ÇÃðÜéÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ìäé À°êð³å ÇÂé·» éÅñ óì³Çèå ÕÅùéÆ Áå¶ Ô¯ð óì³Çèå ã»Ú¶ ÇòÚ Ã¹èÅð Õðç¶ Ô¯Â¶ ÃÅðÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ ÇòðÅÃå» ñÂÆ ñ×ÅåÅð ë³â» çÆ À°êñ¼ìèåÅ ù ïÕÆéÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÒÒÕñÚðñ ÔËðÆà¶Ü êÅÇñÃÆU éÅñ óì³ÇèÎå Á¼Ü Ǽ毺 ç¶ ÕêÈðæñÅ ÔÅÀ±Ã ÇòÖ¶ ÇÂÕ êz¯×ðÅî ç½ðÅé ê³ÜÅì ç¶ ÇâêàÆ î¹¼Ö î³åðÆ Ã: ùÖìÆð ÇÃ³Ø ìÅçñ çÆ î½ÜÈç×Æ ÇòÚ ê³ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ àÈÇð÷î å¶ ÕñÚðñ

ÁËë¶Áðà ÇòíÅ× çÆ Çêz³ÃÆêñ ÃËÕàðÆ ÃzÆîåÆ ×ÆÇåÕÅ ÕñÔÅ å¶ ïÈéËÃÕ¯ éòƺ Çç¼ñÆ ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÃzÆ ÁðîÈ×î êðùðîé é¶ ÇÂ¼Õ ÁÅêÃÆ ÃîÞ½åÅ ê¼åð (ÁËî.ú.ïÈ.) Óå¶

îÅîñŠܦèð ÓÚ ñ¾×¶ õÅÇñÃåÅé ç¶ ê¯Ãàð» çÅ 

ÁÕÅñÆ çñ ÖÅÇñÃåÅéÆ ç¶ êÌèÅé ÁÇå³çðêÅñ ÇÃ³Ø Ç×ÌøåÅð

çÃåÖå ÕÆå¶Í ÇÂà î½Õ¶ Ã: ùÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ïÈéËÃÕ¯ çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ ðÅÜ çÆ í½ÇåÕ Áå¶ ÁÛ¯Ô Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ ÇòðÅÃå çÆ Ã»íT

óíÅñ Áå¶ À°Ã ç¶ òÅè¶ ñÂÆ ï¯ÜéÅ ÇåÁÅð ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà î³åò ñÂÆ ïÈéËÃÕ¯ åÕéÆÕÆ ÃÔÅÇÂåÅ êzçÅé Õð¶×Å å» Ü¯ ðÅÜ çÆ ÒÒÕñÚðñ ÔËðÆà¶Ü êÅÇñÃÆU çÅ ÇòÕÅà ԯ ÃÕ¶ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÔÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ Ãð¯å» çÆ Ã»íT óíÅñ çÆ ðäéÆåÆ ù Áîñ Çò¼Ú ÇñÁ»çÅ ÜÅ ÃÕ¶Í À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ îÅðÚ B@AA 寺 ô°ðÈ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÂà êz¯ÜËÕà çÆ Çðê¯ðà 寺 ìÅÁç ÁîñÆ ÕÅðòÅÂÆ ô°ðÈ Õð Çç¼åÆ ÜÅò¶×ÆÍ íÅðå ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ACò¶º Çò¼å ÕÇîôé ç½ðÅé ýTÕð¯ó ð°ê¶ çÆ ðÅôÆ çÅ êÌì¿è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà ðÅôÆ ñÂÆ êÇÔñ¶ ç½ð Çò¼Ú ÇÜé·» ÁÜÅÇÂìØð» Óå¶ Õ³î ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÔË, À°é·» çÆ êÛÅä Õð ñÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ

ܦèð>ìÆå¶ Ççéƺ ܦèð ôÇÔð ÇòÚ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ õÅÇñÃåÅéÆ ò¾ñ¯º Õ¹Þ æÅò» Óå¶ ñ×Ŷ ׶ õÅÇñÃåÅé Ãì³èÆ ê¯Ãàð» ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Ü¦èð ê¹ÇñÃ é¶ êÅðàÆ ç¶ êÌèÅé Áå¶ ÃÅìÕÅ ÁËî. êÆ. Ã: ÁÇå³çðêÅñ ÇÃ³Ø ù êÅðàÆ ç¶ D Ô¯ð ÁÅ×±Á» Ãä¶ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅÍ ôÅî ù À¹é·» ù ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜÃ é¶ ÃÅÇðÁ» ù G Ççé» ñÂÆ ÇéÁÅÇÂÕ ÇÔðÅÃå ÇòÚ í¶Ü Çç¾åÅÍ Ã: ÁÇå³çðêÅñ ÇÃ³Ø ç¶ éÅñ Ç×ÌøåÅð ÕÆå¶ ×¶ êÅðàÆ ÁÅ×±Á» ÇòÚ Ã: Ü×åÅð ÇóØ, Ã: òÇðÁÅî ÇóØ, ìÆìÆ ÕîñÜÆå Õ½ð Áå¶ Ã: ÁîéçÆê ÇÃ³Ø ôÅÇîñ ÔéÍ òðéäï¯× ÔË ÇÕ Ü¦èð ÇòÚ é×ð Çé×î ç¶ ×¶à ç¶ ìÅÔð Áå¶ ×¹ð± éÅéÕ Çîôé Ú½Õ Ãä¶ Õ¹Þ æÅò» Óå¶ ñ¾×¶ ÖÅÇñÃåÅé Ãì³èÆ ê¯Ãàð» ç¶ Ãì³è ÇòÚ ê¹ÇñÃ é¶ èÅðÅ ABD ¶, ABE, AB@ ìÆ Áå¶ EC ¶ åÇÔå æÅäÅ ÚÅð ç¶ Â¶. ÁËÃ. ÁÅÂÆ. Õ¶òñ ÇÃ³Ø ç¶ ÇìÁÅé» Óå¶ î¹Õ¾çîÅ çðÜ ÕÆåÅ ÃÆÍ Á¾Ü ÇÂö Ãì³è ÇòÚ Ã: ÁÇå³çðêÅñ ÇÃ³Ø é¶ ÇÂà ìÅð¶ ÁÅêäÅ ê¾Ö ð¾Öä ñÂÆ Ü¦èð ç¶ êÌ˵à Õñ¾ì ÇòÚ AB.C@ òܶ ÇÂÕ ê¾åðÕÅð

óî¶ñé Õðé ìÅð¶ þçÅ Çç¾åÅ ÃÆ êð AB.C@ òܶ À¹é·» ç¶ êÌ˵à Õñ¾ì éÅ êÔ¹³Úä Óå¶ êåÅ ñ¾×Å ÇÕ ê¹Çñà À¹é·» çÆ ê¯Ãàð ñ¾×Æ àò¶ðÅ ×¾âÆ é³: êÆ. ìÆ. AA ¶.¶. AG@H ù ðÃå¶ ÇòÚ ÔÆ ð¯Õ Õ¶ À¹é·» ù ¶. âÆ. ÃÆ. êÆ. Ã: ÃÇå³çð ÇÃ³Ø êÅà ñË ×ÂÆÍ Ã±åð» Áé¹ÃÅð À¹é·» ù ÇÂÔ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À¹é·» ù ê¾åðÕÅð óî¶ñé Õðé éÔƺ Çç¾åÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂà éÅñ ôÇÔð ç¶ ÔÅñÅå Çò×ó ÃÕç¶ Ôé êð Üç À¹Ô ÁÅêäÆ ×¾ñ Óå¶ Áó¶ ðÔ¶ å» À¹é·» ù æÅäÅ ÚÅð ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. Ã: ÜÇå³çð êÅñ ÇÃ³Ø ç¶ ÔòÅñ¶ Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ ê¹Çñà ÕÇîôéð ç¶ çøåð ÇòÚ îÅÔ½ñ À¹Ã ò¶ñ¶ ÃéÃéÆ íÇðÁÅ Ô¯ Ç×ÁÅ Üç Ã: ÁÇå³çðêÅñ ÇÃ³Ø é¶ Â¶. âÆ. ÃÆ. êÆ. ç¶ çøåð ç¶ ìÅÔð ÇéÕñÇçÁ» ÔÆ õÅÇñÃåÅé ç¶ Ô¾Õ ÇòÚ éÅÁð¶ 칦ç Õðé¶ ô¹ð± Õð Çç¾å¶ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» ç¶ Ã³ÇòèÅéÕ Ô¾Õ ù Ö¯ÇÔÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ

Ú§âÆ×ó·>Ú§âÆ×ó· çÆ Ç÷ñ·Å ÁçÅñå ç¶ ìÅÔð ÃÇæåÆ À¹Ã ò¶ñ¶ åäÅÁê±ðé Ô¯ ×ÂÆ, Ü篺, G ÃÅñ ê¹ðÅä¶ Òì¹óñ Ë Ü¶ñ· å¯óÓ îÅîñ¶ ÇòÚ Ü×åÅð ÇÃ§Ø ÔòÅðÅ Áå¶ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ÇíúðÅ ù ê¹ÇñÃ, ÁçÅñåÆ ê¶ôÆ î×𯺠òÅêà ÇñÜÅ ðÔÆ ÃÆÍ çðÁÃñ, ÔòÅðÅ Áå¶ ÇíúðÅ çÆ ê¶ôÆ ù ç¶ÖÇçÁ» Á¾åòÅç Çòð¯èÆ ëð§à íÅðå ç¶ ÕÅðÕ¹é êzèÅé Çòð¶ô ô»âÇñÁÅ çÆ Á×òÅÂÆ ÇòÚ ÇÜñ·Å ÁçÅñå ç¶ ìÅÔð ÇÂվᶠԯ¶ Ãé Áå¶ ÇÂé·» ÕÅðÕ¹é» ò¾ñ¯º ÔòÅðÅ Áå¶ ÇíúðÅ ÇÖñÅë êzçðôé Õðé ñÂÆ ÕÅñ¶ ìËéð ü¾Õ¶ ԯ¶ ÃéÍ ÇÜÀ¹º ÔÆ ê¶ôÆ å¯º ìÅÁç ÔòÅðÅ Áå¶ ÇíúðÅ ÁçÅñå ÓÚ¯º ìÅÔð

ÁŶ, À¹êð¯Õå ëð§à ç¶ ÕÅðÕ¹é» é¶ ÖÅÇñÃåÅé î¹ðçÅìÅç ç¶ éÅÁð¶ ñÅÀ¹ä¶ ô¹ð± Õð Çç¾å,¶ ÇÜà 寺 ìÅÁç ÔòÅðÅ Áå¶ ÇíúðÅ é¶ ÒÖÅÇñÃåÅé Ç÷§çÅìÅçÓ ç¶ éÅÁð¶ ñÅÀ¹ä¶ ô¹ð± Õð Çç¾åͶ ÇÂà ç½ðÅé ÇíúðÅ ò¾ñº¯ ëð§à ç¶ ÕÅðÕ¹é» ù ç±ðº¯ çÕå ¶ Õ ÇÚåÅòéÆ òÆ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÃÇæåÆ åäÅÁê±ðé Ô¹ç § Æ ò¶ÖÇçÁ» ê¹ÇñÃ é¶ ç¯Ô» ù ÕËçÆ ×¾âÆ ÓÚ ÇìáÅ Çç¾åÅ, êð ê¹Çñà ù ÁÇÜÔÅ Õðé ñÂÆ ÕÅëÆ Ü¾çT ¯ ÜÇÔç ÕðéÆ êÂÆÍ ÇÂà ç½ðÅé ê¹ÇñÃ é¶ ëð§à ç¶ AA ÕÅðÕ¹é» ù Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ Áå¶ ìÅÁç ÇòÚ À¹Ô ÃÅð¶ ÇðÔÅÁ Õð Çç¾å¶ ×Â¶Í ÁçÅñå ÇòÚ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Á×ñÆ Ã¹äòÅÂÆ B Áêzñ Ë ù Ô¯ò× ¶ ÆÍ

ðÅîê¹ðÅ ëÈñ>ÃÅìÕÅ Ö÷ÅéÅ î§åðÆ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ Á¾Ü ÇÂæ¶ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÕ ÁÅ×ÅîÆ ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ñÂÆ À¹Ô Á×Ãå å¾Õ ê¿ÜÅì ç¶ ÃÅð¶ AAG ÔñÇÕÁ» 寺 ÁÅêä¶ À¹îÆçòÅð ÁËñÅé ç¶ä×¶Í À¹é·» ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ÇÕö òÆ ÔîÇÖÁÅñÆ êÅðàÆ éÅñ Ú¯ä» ñóä ñÂÆ ×áܯó òÆ Õð ÃÕç¶ Ôé, êð À¹Ô ÁÅêäÆÁ» éÆåÆÁ» éÅñ ÇÕö òÆ ÕÆîå Óå¶ ÃîÞ½åÅ éÔƺ Õðé×¶Í Ã: ìÅçñ ðÅîê¹ðÅ ëÈñ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ðËñÆ ù çì¯èé Õðé À¹êð§å ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå Õð ðÔ¶ ÃéÍ Çé÷Åî

ìçñä ñÂÆ ÇÂîÅéçÅð ñ¯Õ» çÆ àÆî ÇÕ毺 ÇñÁÅÀ¹ä׶, ìÅð¶ ÕÆå¶ ÃòÅñ ç¶ Ü¹ÁÅì ÇòÚ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ ù À¹îÆçòÅð ìäÅÀ¹ä 寺 êÇÔñ» À¹Ã ÇòÁÕåÆ ç¶ ÇÕðçÅð ìÅð¶ êÈðÆ ìÅðÆÕÆ éÅñ êóåÅñ Õðé À¹êð§å ÔÆ ëËÃñÅ ñËä×¶Í êÅðàÆ ç¶ ×áé ìÅð¶ À¹é·» Ãê¾ôà ÕÆåÅ ÇÕ À¹Ô ÇÂÔ ÁËñÅé BC îÅðÚ ù ÔÆ ôÔÆç í×å ÇÃ§Ø çÆ Üéî íÈîÆ ÖàÕó Õñ» 寺 ÔÆ Õðé×¶Í ÇÂà 寺 êÇÔñ» ðËñÆ ÇòÚ ÁÅê î¹ÔÅð¶ À¹åôÅÔ éÅñ êÔ¹§Ú¶ ñ¯Õ» ù çì¯èé ÕðÇçÁ» ÃÅìÕÅ Ö÷ÅéÅ

î§åðÆ îéêzÆå ÇÃ§Ø ìÅçñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ ñ¯Õ» é¶ ÃÅæ Çç¾åÅ å» AA îÔÆÇéÁ» ìÅÁç ê¿ÜÅì ÇòÚ ÇÕö ÇòÁÕåÆ çÅ ðÅÜ éÔƺ ìñÇÕ ÕÅùé çÅ ðÅÜ Ô¯ò¶×ÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÇòÚ IE ëÆÃçÆ ñ¯Õ» À¹êð E ëÆÃçÆ Çízôà ñ¯Õ íÅðÈ Ô¯ ü¾Õ¶ ÔéÍ À¹¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ×¹ÜðÅå ÜÅ× Ú¹¾ÕÅ þ, ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ñ¯Õ ÜÅ× ê¶ Ôé, ÇìÔÅð ÇòÚ ñ¯Õ ÜÅ× ü¾Õ¶ Ôé Áå¶ Ô¹ä ê¿ÜÅì ç¶ ÜÅ×ä çÆ òÅðÆ þÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ù À¹Ô ÇÔ§ç¯ÃåÅé ç¶ î¾æ¶ çÅ Ú§é· ìäÅ Õ¶ Û¾âä×¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» çÅ î¹¾Ö

îÕÃç ê¿ÜÅì ÇòÚ¯º ÇðôòÖ¯ðÆ, éôÅÖ¯ðÆ, ÁéêóåÅ Áå¶ òåé ç¹ôîäÆ òÅñÆ ÕÅð×¹÷ÅðÆ Öåî ÕðéÅ þÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÃîÅ×î ù çì¯èé ÕðÇçÁ» ÃÅìÕÅ ÇâêàÆ ÃêÆÕð ìÆðçÇò§çð ÇÃ§Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃÁÅÃå ÇÂ毺 å¾Õ קçñÆ Ô¯ ü¾ÕÆ þ ÇÕ ÇÃÁÅÃåçÅé ðËñÆÁ» ç¶ ò¾â¶ ÇÂվỠÇòÚ ÁÃÇí¾ÁÕ íÅôÅ ì¯ñä ñ¾× ê¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Õ¯ÂÆ ê¹¾á¶ à§×ä çÆ ×¾ñ ÁÅÖçÅ þ å¶ Õ¯ÂÆ ×ñ ñÅÔ¹ä çÆ ×¾ñ ÁÅÖçÅ þ, êð ê¿ÜÅì ù ìÚÅÀ¹ä çÆ Õ¯ÂÆ ×¾ñ éÔƺ ÕðçÅÍ

ÔòÅðÅ å¶ ÇíúðÅ çÆ ê¶ôÆ î½Õ¶ ÃÇæåÆ ìäÆ åäÅÁêÈðé

îéêzÆå ò¾ñ¯º AAG ÔñÇÕÁ» ñÂÆ Á×Ãå å¾Õ À¹îÆçòÅð ÁËñÅéä çÅ ÁËñÅé


èîÕ

ê³ÜÅì

March 2, 2011 Wednesday

AD îÅðÚ ù Ô¯ò¶×Å ê¿ÜÅì çÅ ìÜà ê¶ô

Ú§âÆ×ó·Mê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃÕ¾åð ÃzÆ ò¶ç êzÕÅô ò¾ñ¯º ìÜà ÃîÅ×î ñÂÆ ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ êz¯×ðÅî Áé¹ÃÅð ðÅÜêÅñ ò¾ñ¯º D îÅðÚ é±§ ìÅÁç ç¹êÇÔð B.C@ Óå¶ íÅôä êó·¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç EMF îÅðÚ ç¶ Ççé Û¹¾àÆ òÅñ¶ Ô¯ä׶, Ü篺 ÇÕ G îÅðÚ ìÅÁç ç¹êÇÔð B òܶ çÆ ìËáÕ ô¯Õ îå¶ êÅà ÕðÕ¶ À¹µá ÜÅò¶×ÆÍ H îÅðÚ Ãò¶ð¶ A@ òܶ çÆ ìËáÕ ÇòÚ ðÅÜêÅñ ç¶ íÅôä Ãì§èÆ è§éòÅç çÅ îåÅ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å, ÇÜà Óå¶ ìÅÁç ç¹êÇÔð çÆ ìËáÕ ÇòÚ òÆ ÇòÚÅðMòà»çðÅ ÜÅðÆ ðÔ¶×ÅÍ I îÅðÚ çÅ Ççé Û¹¾àÆ òÅñÅ Ô¯ò¶×Å Ü篺 ÇÕ A@ îÅðÚ Ãò¶ð çÆ ìËáÕ ×ËðMÃðÕÅðÆ Õ§î ÕÅÜ çÆ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ A@ îÅðÚ é±§ ÔÆ ìÅÁç ç¹êÇÔð B òܶ çÆ ìËáÕ ÇòÚ ðÅÜêÅñ ê¿ÜÅì ç¶ íÅôä Óå¶ ìÇÔà çÅ î¹¾Ö î§åðÆ ò¾ñ¯º ܹÁÅì ç¶ä 寺 ìÅÁç è§éòÅç çÅ îåÅ êÅà ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ AA îÅðÚ Ãò¶ð çÆ ìËáÕ ÇòÚ ñ¶ÖÅÕÅð íÅðå ÃðÕÅð çÆ ÃÅñ B@@IMA@ Ãì§èÆ Çðê¯ðà ê¶ô ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ, Ü篺 ÇÕ ÇÂö ìËáÕ ÇòÚ ÚÅñ± îÅñÆ ÃÅñ B@A@MAA ñÂÆ Áé¹ê±ðÕ îÅñÆ î§×» ê¶ô ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ» Áå¶ ÇÂé·» 鱧 êÅà Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ ÚÅñ± îÅñÆ ÃÅñ ñÂÆ õ÷ÅéÅ Çì¾ñ 鱧 òÆ êÅà ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ê̶îÆ éÅñ Çîñ Õ¶ êåéÆ é¶ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆ êÌòÅÃÆ íÅðåÆ çÅ Õåñ ÚËÇà¿× ðÅÔÄ Ô¯ÂÆ ÃÆ ÜÅäMêÛÅä

×¹ðçÅÃê¹ð/C Ççé êÇÔñ» Õåñ ԯ¶ êÌòÅÃÆ íÅðåÆ ç¶ Õåñ çÆ ×¹¾æÆ ê¹ÇñÃ é¶ Ã¹ñÞÅ ñÂÆ ×ÂÆ þÍ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ê¹ÇñÃ é¶ ÇîÌåÕ çÆ êåéÆ, À¹Ãç¶ êz¶îÆ Áå¶ Ã¹êÅðÆ ñË Õ¶ îÅðé òÅñ¶ B ÕÇæå ç¯ôÆÁ» ù Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ ÔËÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ BB ëðòðÆ ù ×¹ðçÅÃê¹ð Ç÷ñ·¶ ç¶ Çê¿â Õ¹§â¶ ñÅñ¯òÅñ ç¶ êÌòÅÃÆ íÅðåÆ êðîÜÆå ÇÃ§Ø çÅ À¹Ã Ã Û¹ð¶ îÅð Õ¶ Õåñ Õð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ ÃÆ Ü篺 À¹Ô ÁÅêäÆ êåéÆ ×¹ðêzÆå Õ½ð Áå¶ F ÃÅñÅ ì¾Ú¶ Ãî¶å ÃÔ¹ð¶ Øð 寺 ÕÅð ðÅÔƺ ×¹ðçÅÃê¹ð ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ×¹ðçÅÃê¹ð ç¶ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. Ã. òÇð§çðêÅñ ÇÃ§Ø é¶ Á¾Ü ÁÅêä¶ çøåð ÇòÚ êzËà ÕÅéøð§Ã ç½ðÅé ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õåñ À¹ÃçÆ Çòç¶ô ðÇÔ§çÆ êåéÆ ò¾ñ¯º ÁÅêä¶ êz¶îÆ ðÅÔƺ ùêÅðÆ ç¶ Õ¶ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» ò¾ñ¯º ÇÂà îÅîñ¶ çÆ åøåÆô ÇÃàÆ æÅäÅ ×¹ðçÅÃê¹ð ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. êðîÜÆå ÇçØ, åÅðÅ×ó· æÅä¶ ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. ùÖêÅñ ÇÃ§Ø Áå¶ ê¹ðÅäÅ ôÅñÅ æÅä¶ ç¶ ÁËÃ. ÁËÚ. ú. ñÇñå Õ¹îÅð ù ýºêÆ ÃÆÍ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÇîÌåÕ çÆ êåéÆ ×¹ðêzÆå Õ½ð, À¹Ã ç¶

êz¶îÆ êòé Õ¹îÅð ê¹¾åð ðÇܧçð ÇÃ§Ø òÅÃÆ Ü¦èð 寺 ÇÂñÅòÅ ìñÜÆå ÇÃ§Ø À¹ðø ÃÅìÆ òÅÃÆ ÕêÈðæñÅ, Õ¹ñçÆê ÇÃ§Ø ê¹¾åð çå ðÅî òÅÃÆ Çç¾ñÆ Áå¶ ñÇñå Õ¹îÅð À¹ðø ïù òÅÃÆ Ü¦èð ù Ç×zøåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ç¯ôÆ êòé Õ¹îÅð é¶ î¹¾ãñÆ ê¾¹ÛMÇ×¾Û ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ þ ÇÕ À¹Ã çÆ ÜÅäMêÛÅä ÇîzåÕ êðîÜÆå ÇÃ§Ø çÆ êåéÆ ×¹ðêzÆå Õ½ð éÅñ ÕðÆì ÇÂÕ ÃÅñ êÇÔñ» Õ§ÇêÀÈàð ÚËÇà§× ðÅÔƺ Ô¯ÂÆÍ ÜéòðÆ B@AA ÇòÚ Ü篺 ×¹ðêzÆå Õ½ð ÁîðÆÕŠ寺 íÅðå ÁÅÂÆ å» êÇÔñÆ òÅð êòé Õ¹îÅð ù í¯×ê¹ð ìÅ÷Åð ÇòÚ ÇîñÆ Áå¶ À¹Ã 寺 ìÅÁç ñ×ÅåÅð À¹Ã ù ø¯é ÕðçÆ ðÔÆÍ ×¹ðêzÆå Õ½ð é¶ êòé Õ¹îÅð ù ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ã çÅ êåÆ À¹Ã ù ÁÕÃð îÅðçÅ Õ¹¾àçÅ ðÇÔ§çÅ þ Áå¶ Ü¶Õð À¹Ô À¹Ã ù õåî Õð ç¶ò¶ å» À¹Ô À¹Ã ù Õ¯ÂÆ òÆ ÕÆîå ç¶ä ù ÇåÁÅð þ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ìçñ¶ À¹Ô À¹Ã ù ÁîðÆÕÅ ñË ÜÅä ÇòÚ òÆ îçç Õð¶×ÆÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êòé Õ¹îÅð ܯ êÇÔñ» òÆ Õ¹¾Þ Ãî» Ç§×ñ˺â ÇòÚ ðÇÔ Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ À¹Ã é¶ ÇÂÃ

éòÄ éÆåÆ : ê¿ÜÅì ÓÚ ÕÅð å¶ ôðÅì Ô¯ÂÆ îÇÔ¿×Æ

Ú³âÆ×ó/ê¿ÜÅì ç¶ ÁÅìÕÅðÆ ÇòíÅ× ò¾ñº¯ ÁÅÀ¹ºç¶ îÅñÆ ÃÅñ ñÂÆ ðÅÜ ÇòÚ Á§×ð¶÷Æ Áå¶ ç¶ÃÆ ôðÅì çÆ ÇòÕðÆ Ãì§èÆ ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÁÅìÕÅðÆ éÆåÆ é±§ ðÅÜ î§åðÆ î§âñ ò¾ñº¯ êzòÅé×Æ ç¶ Çç¾åÆ ×ÂÆÍ ÁÅÀ¹ºç¶ îÅñÆ ÃÅñ ç½ðÅé òÆ ñÅàðÆ êzäÅñÆ ðÅÔƺ ôðÅì ç¶ á¶ÇÕÁ» çÆ ò§â Ãì§èÆ î½Üç ± Å éÆåÆ é±§ ÜÅðÆ ð¾Öä çÅ øËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þ êzå § ± ðÅÜ ñÂÆ Á§×ð¶÷Æ Áå¶ ç¶ÃÆ ôðÅì ç¶ Õ¯à¶ ÇòÚ BC ñ¾Ö ê¶àÆÁ» çÅ òÅèÅ Õðé çÅ øËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ þ, ܯ ÇÕ ÚÅñ± îÅñÆ ÃÅñ éÅñ¯º Õ¯ÂÆ A@ øÆÃçÆ òÅèÅ Ô¯ò× ¶ ÅÍ Á§×ð¶÷Æ Áå¶ ç¶ÃÆ ôðÅì çÆ êzåÆ ì¯åñ ñÅÇÂçà ëÆà A@ ð¹ê¶ òèÅÀ¹ä éÅñ ÁÅÀ¹ºç¶ îÅñÆ ÃÅñ ç½ðÅé GBH Õð¯ó çÅ òÅè± ÁÅìÕÅðÆ îÅñÆÁÅ Çîñä çÅ Áé¹îÅé þ, Ü篺ÇÕ ðÅÜ ÇòÚ éÕñÆ Áå¶ ìÅÔ𯺠ÁÅ Õ¶ ÇòÕä òÅñÆ Á§×ð¶÷Æ å¶ ç¶ÃÆ ôðÅì çÆ ÇòÕðÆ é±§ ð¯Õä ñÂÆ êÇÔñÆ Áêzñ Ë å¯º Ôð¶Õ ì¯åñ Óå¶ Çòô¶ô ÇÕÃî çŠùðǾ ÖÁÅ ñ¶ìñ ñ×ÅÀ¹ä çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ

þÍ î¯àð ×¼âÆÁ» çÆ ðÇÜÃàzô ¶ é ÓÚ íÅðÆ òÅèÅ : îÆÇà§× é¶ ÁÇÔî øËÃñ¶ ñ˺ÇçÁ» ðÅÜ ÇòÚ D êÔÆÁÅ Çé¾ÜÆ òÅÔé» çÆ ðÇÜÃàzô ¶ é ÇòÚ ò¾âÅ òÅèÅ Õðé, ñ¯Õ öòÅ ÕÇîôé ç¶ î˺ìð» çÆ Ç×äåÆ G 寺 òèÅ Õ¶ A@ ÕÆå¶ ÜÅä, ÃðÔ¾çÆ, Õ§ãÆ Áå¶ ì¶à Ö¶åð» ÇòÚ ÁÇèÁÅêÕ» çÆ ÕîÆ ù ç±ð Õðé ñÂÆ ò¾Öð¶ ÕÅâð çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆå¶ ÜÅä, ÇçÔÅåÆ Áå¶ Ç¦Õ ÃóÕ» Óå¶ î¯àð å¶ îËÕÃÆ ÕËì» ù êðÇîà ÜÅðÆ Õðé çÆ ÃÕÆî ù êzòÅé×Æ ç¶ Çç¾åÆÍ îÆÇà§× é¶ ê§ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ çÅ ìÜà ÃîÅ×î D îÅðÚ B@AA ù§ ìÅÁç ç¹êÇÔð B.C@ Óå¶ ì¹ñŶ ÜÅä, òÅÔé» çÆ ìÅâÆ ëËìðÆÕ¶ôé Óå¶ î½Ü±çÅ òËà çÆ çð ù AB.E êzåÆôå 寺 ØàÅ Õ¶ E øÆÃçÆ Õðé Áå¶ ê¿ÜÅì ÇòÚñ¶ Ãî±Ô ÃðÕà íòé» ç¶ ÇÕðÅÇÂÁ» ÇòÚ ò¾âÅ òÅèÅ Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ ê¿ÜÅì ÇÃòñ ÃÕ¾åð¶å ÇòÚ Õ¯ÂÆ ÇÂÕ Ã½ ÁÃÅîÆÁ» Áå¶ éðÇÃ§× ÕÅñÜ» ñÂÆ òÆ éòÆÁ» ÁÃÅîÆÁ» íð¶ ÜÅä ù êzòÅé×Æ ç¶ Çç¾åÆÍ

Õ§î ù Á³÷Åî ç¶ä ñÂÆ ×¹ðêzÆå Õ¯ñ¯º ãÅÂÆ ñ¾Ö ð¹ê¶ çÆ î§× ÕÆåÆ Áå¶ ÁÅêä¶ ÃÅæÆÁ» ù ÇÂà էî ñÂÆ ðÅ÷Æ Õð ÇñÁÅÍ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. é¶ Á¾×¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ AG ëðòðÆ ù ×¹ðêzÆå Õ½ð é¶ êòé Õ¹îÅð Áå¶ ñÇñå Õ¹îÅð À¹ðø ïù ù ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ìÆìÆ Ã¹§çðÆ, Çê¿â ìÔÅçð ì¹ñÅÇÂÁÅ Áå¶ À¹Ô ðÃåÅ ÇòÖÅÇÂÁÅ, ÇÜà ðÃå¶ ðÅÔƺ À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ êåÆ êðîÜÆå ÇÃ§Ø ù ñË Õ¶ ÁÅÀ¹äÅ ÃÆÍ BB ëðòðÆ ù À¹Õå Á½ðå çÅ êåÆ À¹Ã ù ê¶Õ¶ Çê¿â ìÔÅçð 寺 ñË Õ¶ ×¹ðçÅÃê¹ð òÅêà ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ×¹ðêzÆå Õ½ð é¶ ÁÅêä¶ êåÆ ù ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ìÆìÆ Ã¹§çðÆ ÇòÖ¶ î¾æÅ à¶Õä ç¶ ìÔÅé¶ À¹Õå ðÃå¶ î¯ó ÇñÁÅÍ ðÃå¶ ÇòÚ À¹ñàÆ Õðé ç¶ ìÔÅé¶ ÇÂÃ é¶ À¹Ã æ» ÕÅð ð¹ÕòÅ ñÂÆ ÇÜæ¶ À¹Õå ç¯ôÆ ØÅå ñ×Å Õ¶ Öó·¶ ÃéÍ À¹é·» é¶ ÕÅð ÇòÚ ìËᶠêðîÜÆå ÇÃ§Ø çÅ ÇÕðÚ» îÅð Õ¶ Õåñ Õð Çç¾åÅÍ ÁËÃ. ÁËÃ. êÆ. é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹Çñà ò¾ñ¯º À¹Õå ÃÅð¶ ç¯ôÆÁ» 寺 ÇÂñÅòÅ Õåñ ñÂÆ òðåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÇÕðÚ» Áå¶ Çھචð§× çÆ Â¶MÃàÅð ÕÅð òÆ ìðÅîç Õð ñÂÆ ×ÂÆ þÍ

11

ê¿ÜÅì ÓÚ àËÕà ÁÅîçé BI øÆÃçÆ òèÆ

Ú³âÆ×ó. ê¿ÜÅì ÃðÕÅð é¶ ÚÅñ± Çò¾åÆ ÃÅñ ç¶ êÇÔñ¶ é½ îÔÆÇéÁ» ç½ðÅé ÇêÛñ¶ ÃÅñ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ àËÕû ðÅÔƺ îÅñÆ ÁÅîçé ÇòÚ BI øÆÃçÆ å¯º ò¾è çÅ òÅèÅ êzÅêå ÕÆåÅ þÍ ÇÂà Ãì§èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç§ç¶ ԯ¶ ðÅÜ ÃðÕÅð ç¶ ÇÂÕ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Õð Áå¶ ÁÅìÕÅðÆ ÇòíÅ× é¶ ò¾ÖM ò¾Ö àËÕà ÁËÕà» ç¶ Ô¶á êÇÔñÆ ÁêzËñ B@A@ 寺 CA ççìð B@A@ å¾Õ IICD.AH Õð¯ó ð¹ê¶ ÇÂÕ¾åð ÕÆå¶ Ôé ÜçÇÕ êÇÔñÆ ÁêzËñ B@@I 寺 CA ççìð B@@I å¾Õ GFHD.ED Õð¯ó ð¹ê¶ ÇÂÕ¾åð ÕÆå¶ ×¶ ÃéÍ ÇÂÔ òÅèÅ BBDI.FD Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ þ ܯ ÇÕ BI.C øÆÃçÆ ìäçÅ þÍ ì¹ñÅð¶ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê§ÜÅì òËÇñï± ÁËÇââ àËÕÃ ç¶ Ô¶á ÇòíÅ× é¶ ÇêÛñ¶ ÃÅñ ç¶ êÇÔñ¶ é½ îÔÆÇéÁ» ÇòÚ EIEI.B@ Õð¯ó ð¹ê¶ ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÚÅñ± Çò¾åÆ ÃÅñ ÇòÚ CA ççìð å¾Õ GHFC.GF Õð¯ó ð¹ê¶ À¹×ðÅÔ¶ ÔéÍ ì¹ñÅð¶ Áé¹ÃÅð ÇêÛñ¶ ÃÅñ îé¯ð§Üé Õð çÆ À¹×ðÅÔÆ @.BI Õð¯ó ð¹ê¶ Ô¯ÂÆ ÃÆ Ü¯ ÇÂà ÃÅñ ò¾è Õ¶ G.@F Õð¯ó ð¹ê¶ Ô¯ ×ÂÆ þÍ F.GG Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ÇÂÔ òÅèÅ BCCD.E øÆÃçÆ ìäçÅ þÍ


12

èîÕ

íÅðå

March 2, 2011 Wednesday

ׯèðÅ îÅîñ¶ ÓÚ CA ç¯ôÆ ÕðÅðBFC ìðÆ

ðÅôàðêåÆ íòé ÇòÖ Çòç¶ôÆ ðÅÜéÅÂÆÕ» ù ÃéîÅÇéå ÕðÇçÁ» ðÅôàðêåÆ êÌÇåíÅ êÅÇàñÍ

Üñç ÜÅðÆ Ô¯ò¶×Å AE@ ð¹ê¶ çÅ ÇþÕÅ

éòƺ Çç¾ñÆ Bî¹ñÕ ÓÚ ÇþÕÅ ãñÅÂÆ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÓÚ êÇÔñÆ òÅð ÃðÕÅð AE@ ð¹ê¶ çÅ ÇþÕÅ ÜÅðÆ Õð¶×ÆÍ íÅðå ÓÚ àËÕà ÇòíÅ× ç¶ AE@ ÃÅñ êÈð¶ Ô¯ä ç¶ î½Õ¶ Óå¶ AE@ ð¹ê¶ ç¶ Çþն ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í ÇÂÔ Çòô¶ô Çþն Çò¾å î³åðÆ ÃÌÆ êÌäÅì î¹ÖðÜÆ ç¹ÁÅðÅ ì¾Üà íÅôä 寺 êÇÔñ» ÜÅðÆ ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ç¶ AE@ ÃÅñ B@A@ ÇòÚ êÈð¶ Ô¯ ׶ ÔéÍ ÇòíÅ× é¶ AHF@ ÇòÚ Õ³î ÕðéÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÃÆÍ Çò¾å î³åðÅñ¶ é¶ ÁÅðÇæÕ îÅîÇñÁ» ç¶ ÇòíÅ× é¶ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êÇÔñÆ òÅð ÃðÕÅð ç¹ÁÅðÅ AE@ ð¹ê¶ ç¶ ÇþÇÕÁ» çÆ ãñÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÔ Çþն Ú»çÆ, å»ìÅ, Çé¾Õñ Áå¶ ÇÜÃå ç¶ ìä¶ Ô¯ä׶ Áå¶ ÇÂé·» Óå¶ ÇÂÕ êÅö ÒÃÇåÁÅî¶ò Üïå¶Ó Áå¶ ÓíÅðåÓ À¹ÕÇðÁÅ Ô¯ò¶×Å ÜçÇÕ çÈܶ êÅö îèÈ î¾ÖÆ ç¶ éÅñ ÚÅäÇÕÁÅ Áå¶ Õîñ ç¶ ÇÚ³é· Ô¯ä׶Í

ÇÕÔÅ ÇÕ ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¼å¶ ׶ ÇòÁÕåÆÁ» ù Ã÷Å BE ëðòðÆ ù ùäÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ܶ.ÁËî ê¿ÚÅñ Áé¹ÃÅð ç¯ôÆÁ» ù Õåñ, ÃÅÇ÷ô ðÚä å¶ ð¶ñò¶ çÆ ÜÅÇÂçÅç éôà Õðé ç¶ ç¯ô» åÇÔå ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ À¹é·» çÇÃÁÅ ÇÕ BE ëðòðÆ ù Ã÷Å ç¶ î¹¼ç¶ Óå¶ Ã¹äòÅÂÆ Ô¯ò¶×Æ å¶ À¹êð¿å Ã÷Å

ÃðÕÅð ÇízôàÅÚÅð ÇõñÅø ñóÅÂÆ êzåÆ òÚéì¾èBêÅÇàñ

éòƺ Çç¾ñÆ. çÃç ç¶ ìÜà ÇÂÜñÅà çÆ ðÃîÆ ô¹ð±ÁÅå Óå¶ ðÅôàðêåÆ êzÇåíÅ êÅÇàñ é¶ ç¯ò» Ãçé» çÆ Ã»ÞÆ ìËáÕ ù çì¯èé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Ã»Þ¶ êz×åÆôÆñ ×áܯó çÆ ç±ÜÆ êÅðÆ òÅñÆ ÃðÕÅð ÒÕÅñ¶ èéÓ çÆ Ãî¾ÇÃÁÅ ù ÇÃ¾è¶ î¾æ¶ Çþ޶×Æ, ð¯÷îð·Å ç¶ ðÅÜ êzì§è ÇòÚ êÅðçðôÆ ÇñÁÅò¶×Æ Áå¶ ï±. ÁËé. ú. çÆ ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ ÒÕéòËéôéÓ (çèÆ) À¹µå¶ çÃåÖå ÕðÕ¶, íÅðå çÆ ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ î¹ÇÔ§î çÅ ÁÅñîÆ ÇÂ÷ÔÅð Õð¶×ÆÍ ÇÂÕ î§åðÆ Ãî±Ô é¶ êÇÔñ» ÔÆ ÕÅùéÆ Áå¶ êzì§èÕÆ é¹ÕÇåÁ» ù دÖäÅ ô¹ð± Õð Çç¾åÅ þ å» ÇÕ ÃðÕÅðÆ êzì§è ÇòÚ êÅðçðôåÅ Áå¶ ÜéåÕ òðåÅð¶ ÇòÚ Ãò¾ÛåÅ ÇñÁ»çÆ ÜÅ ÃÕ¶Í ÇÂÔ î§åðÆ Ãî±Ô ÜñçÆ ÔÆ ÇÃëÅðô» ñË Õ¶ ÁÅò¶×Å, ÇÜé·» ðÅÔƺ î§åðÆ ç¶ ÁÖÇåÁÅðÆ ôÕåÆÁ» (ÇâÃÕðÆôéðÆ êÅòð÷) ù Öåî Õð Çç¾åÅ ÜÅò¶×Å Áå¶

ÁÅðÇæÕ ÇòÕÅà çð I ëÆÃçÆ ðÇÔä çÆ Ã§íÅòéÅ

éòƺ Çç¾ñÆBî÷ì±å ÇòÕÅÃ å¶ Áâ¯ñ îÅñÆ î÷ì±åÆ ÃÅñ B@A@RAA ÇòÚ íÅðåÆ ÁðæÚÅð¶ çÆ Çòô¶ôåÅ ðÔÆ þÍ Ã§Ãç ÇòÚ Ö÷ÅéÅ î§åðÆ ÃzÆ êzäÅì î¹ÖðÜÆ ò¾ñ¯º ê¶ô ÕÆå¶ ×¶ ÁÅðÇæÕ Ãðò¶Öä ÇòÚ òè ðÔÆÁ» ÕÆîå» Óå¶ ÇÚ§åÅ çÅ êz×àÅòÅ ÕðÇçÁ» ç±ÜÆ ÔðÆ ´»åÆ çÆ ñ¯ó Óå¶ ÷¯ð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þÍ Ãðò¶Öä ÇòÚ ÁÅà êz×à ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ ÇÂà îÅñÆ òð·¶ ç½ðÅé ÇòÕÅà çð H.F ëÆÃçÆ ðÔ¶×ÆÍ ÇÜÃ ç¶ Á×ñ¶ îÅñÆ ÃÅñ ÇòÚ I ëÆÃçÆ ê¹¾Üä çÆ Ã§íÅòéÅ þÍ ÇòÕÅà çð ÇòÚ ÇÂÔ òÅèÅ î¹¾Ö å½ð Óå¶ Ö¶åÆìÅóÆ Ö¶åð ÇòÚ Ô¯Â¶ î÷ì±å ÇòÕÅà Óå¶ ÁÅèÅÇðå þÍ Ö¶åÆìÅóÆ Ö¶åð ÇòÚ E.D ëÆÃçÆ çÅ òÅèÅ Ô¯ä çÆ ÁÅà êz×à ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ ÇéðîÅä Áå¶ Ã¶¶òÅ Ö¶åð ÇòÚ Ú§×Æ ÕÅð×¹÷ÅðÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ þÍ ì¾Úå Áå¶ Çéò¶ô ÇòÚ òÅèÅ Ô¯ ÇðÔÅ þ å¶ ìðÅîç ÇòÚ

ÁÇÔîçÅìÅç. ÇÂÕ Çòô¶ô ÁçÅñå é¶ ×¯èðÅ îÅîñ¶, ÇÜà ÇòÚ ÇÂÕ ð¶ñ â¼ì¶ ù ñ¼×Æ Á¼× ÇòÚ ÃóÕ¶ EI ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ãé, çÅ ëËÃñŠùäÅÀ¹ºç¶ ԯ¶ CA ÇòÁÕåÆÁ» ù ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¼åÅ ÔË Üç ÇÕ î¹Ö ç¯ôÆ î½ñòÆ À¹îðÜÆ Ãî¶å FC Ô¯ðé» ù ìðÆ Õð Çç¼åÅ ÔËÍ I ÃÅñ êÇÔñ» BG ëðòðÆ B@@B ù ׯèðÅ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé é¶ó¶ òÅêð¶ ÇÂà ԼÇåÁÅ Õ»â ÇòÚ ð¶ñ ×¼âÆ ç¶ ÇÂÕ ÃñÆêð â¼ì¶ ù Á¼× ñÅ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÜà ÇòÚ Áï¼¹ÇèÁŠ寺 ÁÅ ðÔ¶ ÕÅð öòÕ ÃòÅð ÃéÍ ÇÂà ØàéŠ寺 ìÅÁç ×¹ÜðÅå ÇòÚ ÇíÁÅéÕ ÇëðÕÈ ç¿×¶ íóÕ À¹Î¼á¶ Ãé ÇÜé·» ÇòÚ A@@@ 寺 òè ñ¯Õ îÅð¶ ׶ ÃéÍ ÃËôé Ü¼Ü êÆ.ÁÅð êà¶ñ ÇÜé·» é¶ ÃÅìðîåÆ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ÇòÚ ëËÃñŠùäÅÇÂÁÅ, é¶

òÆ ç¶ô çÆ Ú§×Æ ÕÅð×¹÷ÅðÆ ðÔÆ þÍ êð ÇÂà Ãí ç¶ ìÅòܱç Ö¹ðÅÕÆ îÇÔ§×ÅÂÆ Óå¶ ÇÚ§åÅ çÅ êz×àÅòÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þ å¶ éÅñ ÔÆ ÇÂÔ ÁÅà êz×à ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ ÜñçÆ ÔÆ ÇÂà ÇòÚ ÕîÆ ÁÅ ÜÅò¶×ÆÍ Ö¹ðÅÕÆ îÇÔ§×ÅÂÆ Óå¶ ÕÅì± êÅÀ¹ä ñÂÆ Ãðò¶Öä ÇòÚ ÃðÕÅð ù Ö¹ðÅÕ ÃêñÅÂÆ Õðé òÅñÆÁ» ¶ܧÃÆÁ» çÆ î÷ì±åÆ å¶ ÇÂÃ ç¶ ã»Ú¶ ÇòÚ Ã¹èÅð ÇñÁÅÀ¹ä çÆ ÃñÅÔ Çç¾åÆ ×ÂÆ þÍ Ãðò¶Öä ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ þ ÇÕ ç¶ô ç¶ ÁéÅÜ À¹åêÅçé ÇòÚ ñ×ÅåÅð òÅèÅ Ô¯ ÇðÔÅ þÍ Ú§×¶ îÅéñé òܯº òÆ ÇÂà òÅð Ö¶åÆ Ö¶åð çÆ ÇòÕÅà çð E.D ëÆÃçÆ Ô¯ä çÆ ÁÅà þÍ ò¾è ðÔÆ Ö¹ðÅÕÆ îÇÔ§×ÅÂÆ å¶ Ö¶åÆìÅóÆ ç¶ ÁÇÔî ð¯ñ ù î¹¾Ö ð¾ÖÇçÁ» Ö¶åÆìÅóÆ Ö¶åð ÇòÚ òè¶ð¶ 걧ÜÆ Çéò¶ô çÆ ñ¯ó Óå¶ ÷¯ð Çç¾åÅ Ç×ÁÅ þ ÇÜà éÅñ ç±ÜÆ ÔðÆ ´»åÆ ò¾ñ òÇèÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í

rï±. ÁËé. ú. çÆ ÇízôàÅÚÅð Çòð¯èÆ ÕéòËéôé Óå¶ íÅðå çÃåõå Õð¶×Å rî§åðÆÁ» çÆÁ» ÁÖÇåÁÅðÆ åÅÕå» õåî Ô¯ä×ÆÁ» rçÃç ç¶ ç¯ò» Ãçé» ù çì¯èé

ÇízôàÅÚÅð ç¶ Õ¶Ã» ù Çéêàä ñÂÆ Ã§ì§Çèå ÕÅùé» ÇòÚ åìçÆñÆ ÕðÕ¶, å¶÷Æ éÅñ øËÃñ¶ Õðé òÅñÆÁ» ÁçÅñå» çÅ ×áé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ

ùêðÆî Õ¯ðà òñ¯º ê¿ÜÅì ç¶ Á¼¼åòÅç êÆóå» çÆ êàÆôé çÅÖñ Õðé 寺 ÇÂéÕÅð

éòÄ Çç¼ñÆ. ùêðÆî Õ¯ðà é¶ ê¿ÜÅì Á¼åòÅç êÆóå» òñ¯º çÅÇÂð ÜéÇÔå êàÆôé çÅÖñ Õðé 寺 ÇÂéÕÅð Õð Çç¼åÅ ÇÜà ÇòÚ î¿× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÕ Ã¹êðÆî Õ¯ðà À¹é·» ç¶ î¹óòÃ¶ì¶ ñÂÆ ÃðÕÅð ù ÔçÅÇÂå ç¶ò¶Í ÚÆë ÜÃÇàà ÁËÃ. ÁËÚ ÕêÅâÆÁÅ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñ¶ ìËºÚ é¶ Á¼åòÅçÆ ÇԿÊ寺 êÆóå» çÆ ÁËïÃƶôé òñ¯º çÅÇÂð êàÆôé Óå¶ Õ¯ÂÆ òÆ Ô¹Õî ç¶ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð Çç¼åÅ Áå¶ À¹é·» ù ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÔÅÂÆ Õ¯ðà åÕ êÔ¹¿Ú Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔËÍ ìËºÚ é¶ ê¹¼ÇÛÁÅ ÇÕ å¹ÃÄ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÇÕÀ¹º éÔÄ ×¶? ܶÕð ÔÅÂÆ Õ¯ðà î½ÜÈç ÔË å» ÁÃÄ ÇÕò¶º ÔçÅÇÂå ç¶ ÃÕç¶ Ô»Í Çìé¶ÕÅð ñÂÆ ê¶ô ԯ¶ òÕÆñ êÌçÆê ×¹êåÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Á¼åÅòç ç½ðÅé ì¶Øð ԯ¶ ñ¯Õ» çÅ áÆÕ ã¿× éÅñ ê¹éðòÅà éÔÄ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÇízôàÅÚÅð ç¶ Ãì§è ÇòÚ ÃðÕÅð ù ×¹êå ñÚéÅ ç¶ä òÅñ¶ ñ¯Õ ÇÜé·» ù ÒÇòÃñìñ¯ÁðÓ ÇÕÔÅ Ü»çÅ þ, çÆ ÜÅéRîÅñ çÆ ê±ðé ðÅÖÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ðÅôàðêåÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ÇÂà À¹µå¶ קíÆð ÇòÚÅð Õð ðÔÆ þ ÇÕ Ã§Ãç Áå¶ ÇòèÅé ÃíÅò» çÆÁ» Ú¯ä» ÒÃðÕÅðÆ ÖðÚ¶Ó (Ãà¶à ë§â) À¹µå¶ ÕðòÅÂÆÁ» ÜÅäÍ ÃðÕÅð é¶ ÒÚ¯ä ùèÅð»Ó ñÂÆ Õî¶àÆ çÅ ×áé Õð ÇñÁÅ þÍ ÇÂà Õî¶àÆ é¶ Ö¶åðÆ îÆÇà§×» Õð ñÂÆÁ» Ôé Áå¶ Õ¶ºçðÆ ê¾èð çÆ ìËáÕ ç¯ îÔÆÇéÁ» ù, ÁêzËñ ÇòÚ Çç¾ñÆ ÇòÚ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ À¹Ã Çê¾Û¯º ÒÚ¯ä ùèÅð»Ó ù ÁîñÆ ð±ê ç¶ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇéÁ»êÅÇñÕÅ ò¾ñ¯º նû ç¶ ÇéêàÅð¶ ÇòÚ ìÔ¹å Ç÷ÁÅçÅ ç¶ðÆ Áå¶ ÇÂéÃÅø ÓÚ ñ¯Õ» ù çðê¶ô ÁÇó¾ÇÕÁ» ù î¹¾Ö ð¾ÖÇçÁ», ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ×Çáå ÕÆå¶ ÒÕ½îÆ ÇÂéÃÅø Çîôé Áå¶ ÇéÁ»êÅÇñÕŠùèÅðÓ çÆ Á§Çåî Çðê¯ðà Û¶åÆ ÔÆ ÁÅ ðÔÆ þÍ

ùäÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ À¹é·» çÇÃÁÅ ÇÕ ÁçÅñå é¶ ÃÅÇ÷ô åÇÔå ׯèðÅ Õ»â òÅêðé ç¶ ÇÃè»å ù êÌòÅé Õð ÇñÁÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇòÇ×ÁÅéÕ ÃìÈå, ×òÅÔ» ç¶ ÇìÁÅé, ÔÅñÅåÆ å¶ çÃåÅò¶÷Æ ÃìÈå ëËÃñ¶ çÅ ÁÅèÅð ìä¶Í ID ç¯ôÆÁ» Çòð¹¼è ìÕÅÇÂçÅ ç¯ô ÁÅÇÂç Õðé 寺 ìÅÁç î¹Õ¼çî¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ BE ÜÈé B@@I ÇòÚ ÃÅìðîåÆ Õ¶ºçðÆ Ü¶ñ· ÇòÚ ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ×òÅÔÆÁ» Óå¶ ÇÜðÔÅ A ܹñÅÂÆ B@@I ù ô¹ðÈ Ô¯ÂÆ Üç ÇÕ î¹Õ¼çî¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ Ãå¿ìð B@A@ ÇòÚ êÈðÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆÍ Ã¹êðÆî Õ¯ðà é¶ BF ÁÕåÈìð B@A@ ù ëËÃñŠùäÅÀ¹ä Óå¶ ñÅÂÆ ð¯Õ ÔàÅ ñÂÆ ÃÆÍ ÇÂö ç½ðÅé ìðÆ ÕÆå¶ ×¶ FC ÇòÁÖåÆÁ» ù ÃÅìðîåÆ Ü¶ñ· 寺 ÇðÔÅÁ Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ

íÅðå ò¼ñ¯º êÅÇÕ éÅñ ×¼ñìÅå ñÂÆ ç¯ åðÆÕ» åÜòÆ÷ éòÄ Çç¼ñÆBíÅðå é¶ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ ×¼ñìÅå ñÂÆ ç¯ åðÆÕ» BARBB îÅðÚ Áå¶ BHRBI îÅðÚ åÜòÆ÷ ÕÆåÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ׼ñìÅå ç½ðÅé ìÂÆ Á¼åòÅçÆ Ôîñ¶ ç¶ Õ¶Ã ÇòÚ êÌ×åÆ Áå¶ BF éò¿ìð B@@H ç¶ ç¯ôÆ çÆ ÷¹ìÅé ç¶ éîÈÇéÁ» çÆ î¿× Ãî¶å Á¼åòÅç Çòð¯èÆ À¹êÅò» Óå¶ ÚðÚÅ Ô¯ò¶×ÆÍ ÃðÕÅðÆ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Õ¶ºçðÆ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ÜÆ. Õ¶. Çê¼ñ¶ é¶ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð Ú½èðÆ Õîð ÷îÅé ù ×¼ñìÅå ñÂÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅ ÃÆ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé 寺 Ô¹¿×Åð¶ çÆ À¹âÆÕ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé òñ¯º ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ÇòÁÅêÕ ×¼ñìÅå î¹ó ô¹ðÈ Õðé ç¶ ñ¶ øËÃñ¶ Çê¼Û¯º Á¼åòÅç çÅ àÅÕðÅ Õðé ñÂÆ êÇÔñÆ ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ ×¼ñìÅå Ô¯ò¶×ÆÍ

êÌÅòÆâ˺à ë¿â عàÅñÅ

F ܼܻ ù ÁçÅñå ÓÚ ê¶ô Ô¯ä çÅ Ô¹Õî

éòÄ Çç¼ñÆBùêðÆî Õ¯ðà é¶ G Õð¯ó ç¶ êÌÅòÆâ˺à ë¿â عàÅñ¶ ÇòÚ ÚÅðÜôÆà ÕÆå¶ F ܼܻ ù ÔçÅÇÂå ÕÆåÆ ÇÕ À¹Ô նà çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ×Å÷ÆÁÅìÅç ÓÚ îÅîñ¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ Õð ðÔÆ ÁçÅñå ÓÚ ê¶ô Ô¯äÍ ÜÃÇàà ÔðÜÆå ÇÃ¿Ø ì¶çÆ Áå¶ ÜÃÇàà ÃÆ. Õ¶. êÌÃÅç Óå¶ ÁÅèÅðå ìËºÚ é¶ ÇÂñÅÔÅìÅç ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ Ô¹Õî ÇÖñÅë F ܼܻ çÆ êàÆôé ÖÅðÜ Õð Çç¼åÆÍ ÇÂñÅÔÅìÅç ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ À¹é·» çÆ Ô¶áñÆ ÁçÅñå ÇòÚ Çé¼ÜÆ ê¶ôÆ å¯º Û¯à ç¶ä ñÂÆ ÕÆåÆ ÁêÆñ ÖÅðÜ Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ Á¼Ü ç¶ Ô¹Õî éÅñ ÁÅð êÆ ïÅçò, ÁÅð. ÁËé. ÇîôðÅ, ðÅî êÌÃÅç ÇîôðÅ, ðÅè¶ ÇôÁÅî Ú½ì¶ Ãî¶å ÚÅðÜôÆà ÕÆå¶ ç¯ôÆ Ü¼Ü» ù

rÁçÅñå ç¶ Ö÷Åé¶ ÓÚ¯º B@@AB@G ç½ðÅé ÜÅñÃÅÜÆ éÅñ ÕãŶ Ãé êÆÁËë ç¶ êËÃË î¹Õ¼çî¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ Õð ðÔÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ Çòô¶ô ÁçÅñå ÃÅÔîä¶ ê¶ô Ô¯äÅ êò¶×ÅÍ ×Å÷ÆÁÅìÅç çÆ ÇÜñ·Å ÁçÅñå Ö÷Åé¶ Ú¯º B@@AR@G ç½ðÅé ÜÅÁñÃÅÜÆ åðÆÕ¶ éÅñ ÕãòÅ ñ¶ ÃéÍ î¹¼Ö ç¯ôÆ ÁôÈå¯ô ÁÃæÅéÅ ÇÜÔóÅ Ô¶áñÆ ÁçÅñå çÅ ÕñðÕ ÃÆ é¶ ÜÅÁñÃÅÜÆ çÅ ñÅí ñËä òÅñ¶ ùêðÆî Õ¯ðà ç¶ Ã¶òÅ î¹Õå ܼÜ, ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ Ã¶òÅ î¹Õå Áå¶ Ã¶òÅ ÇéíÅ ðÔ¶ ܼܻ Áå¶ Ç÷ñ·Å ܼܻ Ãî¶å CF ܼܻ çÅ é»Á ÇñÁÅ ÃÆÍ


èîÕ

íÅðå

March 2, 2011 Wednesday

ð¶ñ ìÜà: ÇÕðŶ&íÅó¶ ÓÚ Õ¯ÂÆ òÅèÅ éÔÄ

éòƺ Çç¼ñÆ& îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ B@AAKAB çÅ ð¶ñ ìÜà ñ¯Õ ÃíÅ ÓÚ ê¶ô ÕðÇçÁ» ÇÕðŶK íÅó¶ ÓÚ Õ¯ÂÆ òÅèÅ éÔƺ ÕÆåÅ å¶ ì³×Åñ çÆÁ» ÁÅÀ°ºçÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ù î¹¼Ö ð¼ÖÇçÁ» ì³×Åñ ñÂÆ ÕÂÆ éò¶º êzÅÜËÕà» çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÂà ìÜà ÓÚ Ô¯ð ÕÂÆ ñ¯ÕK ñíÅÀ± ÃÔÈñå» òÆ Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» Ôé ÇÜé·» ÓÚ ÂÆK ÇàÕÇà³× ç¶ Â¶. ÃÆ. ÓÚ A@ å¶ ÃñÆêð ô¶ÌäÆ ñÂÆ ê³Ü ð¹ê¶ çÆ Û¯à Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÃÆéÆÁð ÇÃàÆ÷é ñÂÆ ÇàÕà» ÓÚ ÇðÁÅÇÂå ñËä çÆ À°îð F@ 寺 ØàÅ Õ¶ EH ÃÅñ Õð Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÁêÅÔÜ ÇòÁÕåÆÁ», ÕÆðåÆ å¶ ÃÈÇðÁÅ Ú¼Õð ܶå±, êðîòÆð Ú¼Õð å¶ Áô¯Õ Ú¼Õð Çܼåä òÅñ¶ ë½ÜÆ ôÔÆç» ç¶ êÇðòÅð» ù òÆ ðÅÜèÅéÆ å¶ ôåÅìçÆ ð¶ñ» ÓÚ Ãëð Õðé ÓÚ ÇðÁÅÇÂå» Çîñä×ÆÁ»Í ê¼åðÕÅð òÆ ÃÅñ ÓÚ ç¯ òÅð ÇÂÔ ÃÔÈñå ñË ÃÕä×¶Í ìÜà ÓÚ B@AAKAB ç¶ Çò¼åÆ ÃÅñ ÓÚ ÁÅîçé A, @F, BCI Õð¯ó ð¹ê¶ ù êÅð Õð ÜÅä çÅ Áé¹îÅé ÔËÍ ÁÅîçé êÇÔñÆ òÅð ÇÂÕ ñ¼Ö Õð¯ó ð¹ê¶ ù êÅð Õð ÜÅò¶×ÆÍ ÁÅî ÖðÚ¶ IF,D@@ Õð¯ó ð¹ê¶ Ô¯ä çÅ Á³çÅ÷Å ÔË

13

ñ¹ÇèÁÅäÅ&Çç¼ñÆ Úñ¶×Æ ôåÅìçÆ

Áì¯Ôð&ëÅÇ÷ñÕÅ ÇòÚÅñ¶ éòƺ ×¼âÆ

éòƺ Çç¼ñÆ & ð¶ñò¶ î¿åðÆ é¶ ð¶ñò¶ ìÜà ê¶ô ÕðÇçÁ» ç¶ô íð ÇòÚ C éòÆÁ» ôåÅìçÆ ×¼âÆÁ» ô¹ðÈ Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔË ÇÜé·» ÇòÚ¯º ÇÂÕ ×¼âÆ ê¿ÜÅì ù Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÔ ×¼âÆ ñ¹ÇèÁÅäÅKéòƺ Çç¼ñÆ ÇòÚÅñ¶ ÚñÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂÔ éòƺ ôåÅìçÆ ô¹ðÈ Ô¯ä éÅñ ÃéÁåÕÅð» å¶ Ô¯ð ÕÅð¯ìÅðÆ ÇòÁÕåÆÁ» ù ò¼âÆ ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ ð¶ñò¶ î¿åðÆ é¶ AC éòÆÁ» î¹ÃÅÇëð ð¶ñ ×¼âÆÁ» òÆ ô¹ðÈ Õðé çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÇÜé·» ÇòÚ¯º ÇÂÕ ×¼âÆ Áì¯ÔðK ëÅÇ÷ñÕÅ ÇòÚÅñ¶ ÚñÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂÔ ×¼âÆ ð¯÷ÅéÅ Ú¼ñ¶×ÆÍ

ôåÅìçÆ ÚñÅÀ¹ä ñÂÆ è¿éòÅç

Áå¶ ð¶ñò¶ ç¶ ì¹ÇéÁÅçÆ ã»Ú¶ çÅ Õ³îÕÅÜÆ Áé°êÅå IA.A êzåÆÃå ÇîÇæÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜà ÕðÕ¶ Õ³îÕÅð çÆÁ» Ãð×ðîÆÁ» Ç÷ÁÅçÅ ðÇÔä×ÆÁ» å¶ î¹éÅøŠؼà ðÔ¶×ÅÍ ÇÂà ù ÃÔÆ ÕðÅð Çç³ÇçÁ» îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ð¶ñò¶ çÅ ÇòÕÅà H 寺 I êzåÆôå çÆ çð Óå¶ Ô¯ ÇðÔÅ ÔË êð éÅñKéÅñ ÃîÅÇÜÕ Ç÷³î¶òÅðÆÁ» çÅ ìÆóÅ òÆ À°áÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ î¹éÅøŠؼà ÔËÍ ÇÂà ç¶

éÅñ ÔÆ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ îÅñ íÅóÅ òè Õ¶ IIC@ àé Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË å¶ ïÅåðÆÁ» çÆ Ç×äåÆ F.D ëÆÃçÆ òèÆ ÔËÍ îîåÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ð¶ñò¶ çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ò¼ñ î˺ ÖÅà ÇèÁÅé Çç¼åÅ ÔË, ÇÜà ÕðÕ¶ ÔÅçÇÃÁ» çÆ çð @. BI ëÆÃçÆ å¯º ؼà Õ¶ @.AG Óå¶ ðÇÔ ×ÂÆ ÔËÍ Õ°Þ îÔÆÇéÁ» ù Ô¯ä òÅñÆÁ» ì³×Åñ çÆÁ» ÇòèÅé ÃíÅ Ú¯ä» ÕðÕ¶ îîåÅ ìËéðÜÆ é¶ îÅúòÅçÆÁ» ç¶ êzíÅò Ô¶á ðÔ¶

Ö¶åð Çó×Èð ÓÚ éòƺ îËàð¯ Õ¯Ú ëËÕàðÆ å¶ ÚÅð Ô¯ð êÌÅÜËÕà ñÅÀ°ä çÅ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÔËÍ ÇÜé·» ÓÚ ÜË Çñ§×î å¶ é§çÆ×zÅî ÓÚ ð¶ñ ÃéÁåÆ êÅðÕ, úñ°ì¶ðÆÁÅ ÓÚ ð¶ñ çÆÁ» êàóÆÁ» ìäÅÀ°ä òÅñÆ ëËÕàðÆ, ÕñÕ¼å¶ ÓÚ éòƺ îËàð¯ å¶ çÅðÜÆÇñ§× ÓÚ ð¶ñ ÃÅëàò¶Áð ÃÔÈñå ñÅÀ°äÆ ôÅÇîñ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ì³×Åñ ù éòÆÁ» ç¹ð»å¯ ð¶ñ» òÆ Çç¼åÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í

ñ¹ÇèÁÅäŠ寺 ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð å¶ Õ¹ñ ÇÔ¿ç Õ»×ðà Õî¶àÆ ç¶ ì¹ñÅð¶ îéÆô ÇåòÅóÆ é¶ ñ¹ÇèÁÅäŠ寺 éòƺ Çç¼ñÆ ñÂÆ ôåÅìçÆ ð¶ñ ×¼âÆ ÚñÅÀ¹ä ñÂÆ ð¶ñ î¿åðÆ îîåÅ ìËéðÜÆ çÅ è¿éòÅç ÕÆåÅ ÔËÍ ÇåòÅóÆ é¶ À¹µêKî¹¼Ö î¿åðÆ Ã¹ÖìÆð ÇÃ¿Ø ìÅçñ ò¼ñ¯º ð¶ñ ìÜà ÇòÚ ê¿ÜÅì ù Õ¹Þ òÆ éÅ ç¶ä Óå¶ ÕÆåÆ Çà¼êäÆ ìÅð¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ñ×çÅ ÔË ÇÕ Ã¹ÖìÆð ìÅçñ ñ¹ÇèÁÅäÅ ù ê¿ÜÅì çÅ ÇÔ¼ÃÅ éÔƺ î¿éç¶Í ÇåòÅóÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÜæ¶ ñ¹ÇèÁÅäÅ ÇÂà ֶåð ÇòÚ D@ ñ¼Ö 寺 À¹µêð ÁÅìÅçÆ òÅñÅ Ãí 寺 ò¼âÅ ôÇÔð ÔË, À¹æ¶ ÇÂÔ ÇÂÕ ò¼âÆ ÃéÁåÆ é×ðÆ ÔË ÇÜ毺 Ã˺Õó¶ ñ¯Õ ð¯÷ÅéÅ Çç¼ñÆ å¯º ÁÅÀ¹ºç¶ å¶ Ü»ç¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ñ¹ÇèÁÅäŠ寺 ôåÅìçÆ ÚñÅÀ¹äÆ À¹é·» çÆ À¹Î¼ÚKåðÜÆÔ ÃÆÍ


14

èîÕ

íÅðå

March 2, 2011 Wednesday

ñ¯Õ ÃíÅ ò¼ñ¯º ûÞÆ Ã¿ÃçÆ Õî¶àÆ ç¶ ×áé ù îé÷ÈðÆ

éòÄ Çç¼ñÆ@ñ¯Õ ÃíÅ é¶ BÜÆ ÃêËÕàÌî عàÅñ¶ çÆ Ü»Ú ñÂÆ Ã»ÞÆ Ã¿ÃçÆ Õî¶àÆ ç¶ ×áé ù îé÷ÈðÆ ç¶ Çç¼åÆ ÔËÍ Çò¼å î¿åðÆ ÃÌÆ êÌäÅì î¹ÖðÜÆ é¶ ÇÂà Ãì¿è ÓÚ îåÅ ê¶ô ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà C@ î˺ìðÆ Õî¶àÆ ÓÚ B@ î˺ìð ñ¯Õ ÃíÅ Áå¶ A@ î˺ìð ðÅÜ ÃíŠ寺 Ô¯ä×¶Í ñ¯Õ ÃíÅ ÓÚ ÇÂà Õî¶àÆ ç¶ ×áé ù ÜìÅéÆ ò¯à» éÅñ êÅà Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Ô¹ä ÇÂà ù ÃÇÔîåÆ ñÂÆ ðÅÜ ÃíÅ ÓÚ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ÇÂ毯º A@ î˺ìð» çÆ Ú¯ä ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ñ¯Õ ÃíŠ寺 ÇÂà Õî¶àÆ ÓÚ

ç¯ Ø¹ÃêËáƶ ÔñÅÕ øÅÇ÷ñÕÅ/ÜñÅñÅìÅç@øÅÇ÷ñÕÅ é¶ó¶ ê˺çÆ íÅðåPêÅÇÕÃåÅé Á§åððÅôàðÆ ÃðÔ¾ç Óå¶ íÅðå ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô Õðç¶ B ÔÇæÁÅðì§ç عÃêËáƶ Á¾Ü åóÕÃÅð ìÆ.ÁËÃ.ÁËë. ç¶ ÜòÅé» Ô¼æ¯º îÅð¶ ×Â¶Í ×¾àÆ Çì¾Û¯º Õ¶ Ú½ÕÆ ç¶ é¶ó¶ Õ§ÇâÁÅñÆ åÅð 寺 êÅð¯º ç¯ é½ÜòÅé Ôé¶ð¶ çÅ ñÅí ñ˺ÇçÁ» íÅðåÆ ÃÆîÅ Á§çð çÅÖñ Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ ÃéÍ ÃðÔ¾ç Óå¶ åÅÇÂéÅå ìÆ. ÁËÃ. ÁËë. ç¶ ÜòÅé» é¶ À¹é·» ù ññÕÅÇðÁÅ êð À¹Ô òÅêà éÅ êðå¶, ÇÜà Óå¶ ìÆ.ÁËÃ.ÁËë. ç¶ ÜòÅé» ×¯ñÆ ÚñÅ Çç¾åÆÍ ç¯ò» Õ¯ñ¯º A ÇêÃå½ñ Áå¶ Ç÷§çÅ ÕÅðå±Ã òÆ ìðÅîç ԯ¶ ÔéÍ

Õ»×ðÃ ç¶ H î˺ìð, êÆ. ÃÆ. ÚÅÕ¯, îéÆô ÇåòÅóÆ, ÜËêÌÕÅô Á×ðòÅñ, ÁèÆð ð¿Üé Ú½èðÆ, òÆ. ÇÕô¯ð Ú¿ç ç¶ò, Çç궺çð ÇÃ¿Ø Ô¹¼âÅ, Çéðîñ ÖåðÆ Áå¶ êÌäì ÇÃ¿Ø Øà¯òð ôÅÇîñ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÇÂé·» 寺 ÇÂñÅòÅ íÅÜêÅ ç¶ ÜÃò¿å ÇóØ, ïôò¿å ÇÃéÔÅ, ÔÇðé êÅáÕ å¶ ×¯êÆéÅæ â¶, çÌÇòó î¹é¶åð Õó×î (âÆ. Á˵î. Õ¶.) ç¶ àÆ. ÁÅð. ìÅñÈ, ÕÇñÁÅä ìËéðÜÆ (ÇåÌäÅîÈñ Õ»×ðÃ), ôðç ïÅçò (ÜéåÅ çñ ïÈéÅÇÂÇàâ), çÅðÅ ÇÃ¿Ø Ú½ÔÅé (ìÃêÅ), ÁÇÖñ¶ô ïÅçò (ÃêÅ),

î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ F éÕÃñÆ ÔñÅÕ

ì»ÕÅ (ÇìÔÅð)@ÇìÔÅð ÇòÚ ì»ÕÅ Ç÷ñ·¶ ç¶ Õà¯ðÆÁÅ ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ìñ» éÅñ ԯ¶ î¹ÕÅìñ¶ ç½ðÅé F éÕÃñÆ îÅð¶ ×Â¶Í ê¹Çñà ÕêåÅé ìÆ. Õ¶. çÅÃ é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ×¹êå ñÚéÅ ç¶ ÁÅèÅð Óå¶ ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÃÆ. ÁÅð. êÆ. Á˵ë. Áå¶ Á˵Ã. ¶. êÆ. ç¶ ÜòÅé» é¶ îÅÞÆçÆÔ Çê¿â ÓÚ ÇÂÕ Øð ù ضð ÇñÁÅ ÇÜà ÓÚ ñ×í× ÇÂÕ çðÜé éÕÃñÆ ñ¹Õ¶ ԯ¶ ÃéÍ éÕÃñÆÁ» é¶ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ìñ» Óå¶ ×¯ñÆìÅðÆ ÕðéÆ ô¹ð± Õð Çç¾åÆ, ÇÜà 寺 ìÅÁç ԯ¶ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ F éÕÃñÆ îÅð¶ ׶Í

î˺ìð» çÆ Ç×äåÆ ù C@ 寺 òèÅÀ°ä çÆ ÷¯ðçÅð òÕÅñå ÕÆåÆ Áå¶ ÇÂÔ òÆ ÃðÕÅð 寺 î³× ÕÆåÆ ÇÕ Õî¶àÆ ÁÅêäÆ Çðê¯ðà Á×ñ¶ î½éÃÈé ÇÂÜñÅÃ ç¶ Á³å åÆÕ ÷ðÈð ê¶ô Õð ç¶ò¶Í ÃÌÆ êÌäÅì î¹ÖðÜÆ é¶ ÇÂà êóåÅñÆÁÅ Õî¶àÆ çÅ Ü»Ú Ö¶åð Çå¿é é°ÕÇåÁ» ÇòÚ Ãî¶ÇàÁ»Í (À) ÇÂÔ Õî¶àÆ çÈðÿÚÅð î³åðÅñ¶ çÆ éÆåÆ ç¶ ÕÆ ÇçôÅPÇéðç¶ô Çç³çÆ ÃÆ Áå¶ AIIH 寺 ñË Õ¶ B@@I å¼Õ ò¼ÖPò¼Ö Õ¶ºçðÆ ÃðÕÅð» é¶ ÇÂà éÆåÆ çÆ ÇÕò¶ºPÇÕò¶º

ê¹ðÆ î¼á ÓÚ¯º I@ Õð¯ó çÆ Ú»çÆ ÇîñÆ

ê¹ðÆ@ê¹ÇñÃ é¶ ABòƺ ÃçÆ ç¶ ÃÌÆ Ü×ééÅæ î¿çð ÓÚ¯º ñ¼Õó ç¶ D ò¼â¶ ÿçÈÕ» ÓÚ êÂÆÁ» EBB Ú»çÆ çÆÁ» ÇÂà» ìðÅîç ÕÆåÆÁ» Ôé, ÇÜé·» çÅ íÅð AH àé ç¶ ÕðÆì ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ ÕÆîå I@ Õð¯ó ð¹ê¶ ÔËÍ ê¹ÇñÃ ç¶ âÆ. ÁËÃ. êÆ. é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ê¹ÇñÃ é¶ ÇÂÔ ÛÅêÅ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ çÆ ÃÈÔ Óå¶ îÅÇðÁÅ ÃÆ, ÇÜà ù ÔÅñ ÔÆ ÓÚ Ú¯ðÆ çÆ Ú»çÆ ò¶Úä ç¶ ç¯ô Ô¶á Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÕ ÇÂà çÅ íÅð CH 寺 D@ ÇÕñ¯ ç¶ ÇòÚÅñ¶ ÔËÍ ÇÂé·» ÇÂà» Óå¶ ïÈ. ¶. ÂÆ, ÜêÅé,

íËä ç¶ ÃÅÔîä¶ íðÅ çÅ Õåñ Õðé òÅñ¶ Çå¿é ìçîÅô ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ ëó¶

Õ¯ñÕÅåÅ@À¹åð Ú¯òÆ êð×éÅ Ç÷ñ·¶ ç¶ ìÅðÅÃÅå ÇòÖ¶ íËä ÃÅÔîä¶ íðÅ çÆ Ô¼ÇåÁÅ ÕðÕ¶ ëðÅð ԯ¶ Çå¿é ìçîÅô» ù ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅÍ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ò¼ñ¯º Ãò¶ð¶ îèî×ÌÅî ÇòÖ¶ ÛÅêÅ îÅð Õ¶ ÇòôòÅéÅæ çÅà (ìÅìÈ) Áå¶ Çîûé çÅà ù Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À¹é» 寺 ê¹ÛÇ×¾Û Õðé 寺 ìÅÁç îé¯ÜÆå ÇòÃòÅà (ðÅÜ) ù À¹ñàÅâ»×Å ç¶ ìÅÿåÆ ÇÂñÅÕ¶ Ú¯º Ç×ÌøåÅð ÕÆåÅ Áå¶ ÁçÅñå ÓÚ ê¶ô ÕÆåÅÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ ôðÅì ç¶ éô¶ ÓÚ

×¹ðÈçÅà çÅà ׹êåÅ (îÅðÕÃÆ êÅðàÆ), ÁðÜé Úðé öá (ìÆÜÈ ÜéåÅ çñ) Áå¶ Á˵î. æ¿ìÆç¹ðÂÆ (Á¿éÅçð¹îÕ) ÇÂà ûÞÆ Ã¿ÃçÆ Õî¶àÆ ÓÚ ôÅÇîñ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÃÌÆ î¹ÖðÜÆ é¶ ñ¯Õ ÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð îÆðÅ ÕîÅð ù ÇÂé·» î˺ìð» ÓÚ¯º ÇÕö ÇÂÕ î˺ìð ù Õî¶àÆ çÅ î¹ÖÆ Çéï¹Õå Õðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔËÍ ÃÈåð» Áé¹ÃÅð Õ»×ðÃ ç¶ Õ¶ðñ 寺 ÿÃç î˺ìð ÚÅÕ¯ ù î¹ÖÆ ìäŶ ÜÅä çÅ åÕðÆìé øËÃñÅ Õð Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ é¶åÅ ÃÌÆîåÆ Ã¹ôîÅ ÃòðÅÜ é¶ Õî¶àÆ ç¶

ìçîÅô» é¶ ìÆå¶ ÇçéÆ ðÅÜÆò é» é¶ é½ÜòÅé çÆ À¹Ã çÆ íËä Çð¿ÕÈ ÃÅÔîä¶ À¹ç¯º Ô¼ÇåÁÅ Õð Çç¼åÆ ÃÆ, Ü篺 À¹Ô ÁÅêäÆ íËä ù ÇàÀÈôé 寺 ÃÅÂÆÕñ Óå¶ Øð ñË Õ¶ ÁÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÂà ØàéŠ寺 ìÅÁç î¹¾Ö î¿åðÆ ì¹¾èç¶ò í¼àÅÚÅðÆÁÅ ðÅÜÆò ç¶ Øð ׶ Áå¶ ç¯ ñ¾Ö ðê¶ çÆ ÁÅðÇæÕ îçç ç¶ éÅñ ÔÆ êÇðòÅð ç¶ ÇÂÕ ÜÆÁ ù é½ÕðÆ ç¶ä çÅ íð¯ÃÅ ç¶ Õ¶ ÁŶ ÃéÍ âÆ. ÁËî å¶ ÁËÃ. êÆ. ç¶ çøåð é¶ó¶ Ô¯ÂÆ ÇÂà ØàéÅ éÅñ ðÅÜ ÓÚ íÅðÆ Ô¿×ÅîÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ

ÚÆé Áå¶ ç¹ìÂÆ çÆÁ» î¯Ôð» ñ¼×ÆÁ» ÔéÍ ê¹Çñà Áé¹ÃÅð ÇÂÕ Ã¿çÈÕ Áܶ Ö¯ÇñÁÅ ÜÅäÅ ìÅÕÆ ÔË, ÇÕÀ¹ºÇÕ òÇð·Á» 寺 ì¿ç ê¶ Ô¯ä ÕÅðé ÇÂÔ Ö¹¼ñÅ éÔÄÍ î¼á ç¶ îÔ¿å é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ Õ¯ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Ô¯ä 寺 ÇÕéÅðÅ Õðç¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ã ù éÔÄ ÃÆ êåÅ ÇÕ ÇÂ¼æ¶ Ç¿éÆ Ú»çÆ êÂÆ ÔËÍ ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Õå Ú»çÆ çÆ îÅñÕÆ çÅ ëËÃñÅ Ô¹ä ÁçÅñå ÔÆ Õð¶×ÆÍ âÆ. ÁËÃ. êÆ. é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕÂÆ Ã¿çÈÕ ÖÅñÆ Çîñ¶ Ôé, ÇÜà 寺 ô¼Õ ê˺çÅ ÔË ÇÕ ÇÕö é¶ ÇÂÔ Ç¼໠ò¶Ú ñÂÆÁ» ÔéÍ

ìðøìÅðÆ ÕÅðé Ü¿îÈ@ ÕôîÆð ðÅôàðÆ îÅð× ì¿ç

Ü¿îȸÕôîÆð ØÅàÆ ù ç¶ô ç¶ ìÅÕÆ ÇԼö éÅñ ܯóé òÅñ¶ Ü¿îÈP ÃÌÆé×ð ðÅôàðÆ îÅð× ù íÅðÆ ìðøìÅðÆ êËä å¶ ìÅÇðô Ô¯ä ìÅÁç ÁÅòÅÜÅÂÆ ñÂÆ ì¿ç Õð Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ê¹ÇñÃ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÜòÅÔð ùð¿×, ìÇéÔÅñ å¶ êåéÆàÅê Õ¯ñ êÂÆ íÅðÆ ìðøìÅðÆ ÕÅðé ÇÂà ðÅôàðÆ îÅð× ù ÁÅòÅÜÅÂÆ ñÂÆ ì¿ç ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇôîñÅ ÓÚ åÅ÷Å ìðëPÁ¼Ü ÇôîñÅ ç¶ ÁÅÃêÅÃ ç¶ ÇÂñÅÇÕÁ» ÇòÚ î½Ãî çÆ ê¿ÜòÆ íÅðÆ ìðøìÅðÆ Ô¯ÂÆ ÇÜà éÅñ ÃÅðÅ ÇÂñÅÕÅ ÇÚ¼àÆ ÚÅçð ÇòÚ ñê¶ÇàÁÅ Ç×ÁÅ Í

Ôðôç îÇÔåÅ Õ¶Ã@ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× AIIE.FF Õð¯ó êÌÅêå Õð¶×Å î¹³ìÂÆ@ùêðÆî Õ¯ðà òñ¯º Ôðôç îÇÔåÅ ×ð¹¾ê (Á˵Ú. Á˵î. ÜÆ.) òñ¯º ë³â» ç¶ í¹×åÅé Ãì³èÆ êÅà ÕÆå¶ Á³åÇðî ÁÅç¶ô ù ÇèÁÅé ÓÚ ð¾Öç¶ Ô¯Â¶ î¹³ìÂÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà é¶ îðÔ±î ô¶Áð çñÅñ çÆ Ã³êåÆ ç¶ Çé×ðÅé ù Çéðç¶ô Çç¾å¶ Ôé ÇÕ À¹Ô ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ù AIIE.FF Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ í¹×åÅé Õð¶Í ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× é¶ ÁÅêäÅ ÇêÛñ¶ A@ îÔÆÇéÁ» çÅ ìÕÅÇÂÁÅ ñËä ñÂÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà Õ¯ñ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÃÆÍ ÜÃÇàà âÆ. Õ¶. ç¶ôî¹¾Ö é¶ ÇÂÔ ðÅôÆ Á˵Ú. Á˵î. ÜÆ. ç¶ ø³â» ÇòÚ¯º ÁÅîçé Õð ÇòíÅ× ù ç¶ä ñÂÆ ÇÕÔÅ, ܯÇÕ ÔÅÂÆ Õ¯ðà òñ¯º Çéï¹Õå ÕÆå¶ ÇÂÕ Çé×ðÅé ç¶ ÁÇèÕÅð ÓÚ ÔËÍ

ùéÆñ ܯôÆ Õåñ նà ÓÚ ÃÅèòÆ êÌÇ×ïÅ Ç×ÌøåÅð

ìÂÆ@B@@H ç¶ îÅñ¶×ÅÀ¹º ì¿ì èîÅÇÕÁ» çÆ î¹¼Ö ç¯ôÆ ÃÅèòÆ êÌÇ×ïÅ ÇÃ¿Ø áÅÕ¹ð, ù î¼è êÌç¶ô ê¹ÇñÃ é¶ Ã¹éÆñ ܯôÆ ç¶ Õåñ նà ÓÚ Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅ ÔËÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ Ã¹éÆñ ܯôÆ çÅ Ãì¿è ÃîÞ½åÅ ÁËÕÃêÌËà ÓÚ Ô¯Â¶ ì¿ì èîÅÇÕÁ» éÅñ ÃÆ Áå¶ B@@G çÿìð ÓÚ çÆòÅà ÇòÖ¶ ù À¹Ã ù ׯñÆ îÅð Õ¶ îÅð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ î¼è êÌç¶ô ê¹ÇñÃ é¶ Çòô¶ô îÕ¯ÕÅ ÁçÅñå ÓÚ ÇÂà Ãì¿èÆ Áð÷Æ Çç¼åÆ

Ü¿îÈ@ÕôîÆð ç¶ AI.G øÆÃçÆ ñ¯Õ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðå çÅ òÃéÆÕ éÔƺ î§éç¶

Ú³âÆ×ó·@íÅðå ÇòÚñ¶ Ü§î± ÕôîÆð ðÅÜ ÓÚ AI.G øÆÃçÆ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ òÃéÆÕ òÆ Ôé, ܯ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðå çÅ òÃéÆÕ Ô¯ä çÆ ×¾ñ éÅñ ÃÇÔîå éÔƺ ÔéÍ ÇÂÔ êz×àÅòÅ Á¾Ü ÇÂ¼æ¶ Üðîé 寺 ÁŶ þçñìð× ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ âÅ. ñÅÇÂé Õ¯ÇÂé× é¶ Á¾Ü ê¶ºâ± å¶ À¹çï¯Ç×Õ ÇòÕÅÃ Ö¯Ü Õ¶ºçð (ÕÇð¼â) òñ¯º éÅ×ÇðÕåÅ Çòô¶ À¹êð íÅôä ç½ðÅé ÕÆåÅÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô íð

ÇòÁÅÇÖÁÅ ÕðÕ¶ ÃêËÕàzî çÆ ò¿â (ÁñÅàî˺à) ÕÆåÆ Áå¶ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ Õ¶ºçðÆ î³åðÆ î³âñ ç¶ ÇÕÔó¶PÇÕÔó¶ ëËÃñ¶ ԯ¶ ÔéÍ (Á) ÇÂà éÆåÆ ù AIIH 寺 B@@I å¼Õ ñÅ×È Õðé ò¶ñ¶ Áå¶ ÃðÕÅð» ç¶ Ã¿ì¿Çèå ëËÃÇñÁ» À°µå¶ Áîñ Õðé Ã ÇÕÔóÆÁ»PÇÕÔóÆÁ» Ô¶ðÅë¶ðÆÁ» Ü» Õ°åÅÔÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÔéÍ (Â) Õî¶àÆ ÇÃëÅðô» òÆ Õð¶×Æ ÇÂà éÆåÆ ù ñÅ×È Õðé ñÂÆ, ÃêËÕàzî çÆ ò¿â Áå¶ àËñÆÕÅî ñÅÇÂÿà çÆ ÕÆîå ÇéðèÅðå Õðé ñÂÆ ÇÕÔó¶ Áå¶ ÇÕé·» ÇçôÅPÇÃè»å» À°µå¶ Áîñ Ô¯ò¶Í

ÓÚ¯º éî±é¶ ç¶ å½ð Óå¶ ò¾ÖPò¾Ö ðÅÜ» ç¶ ñ×í× G@DI ñ¯Õ» ù ÇÂà Ãðò¶Öä ÓÚ ôÅÇîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà ÓÚ¯º HI øÆÃçÆ é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðå çÅ òÃéÆÕ ç¼ÇÃÁÅ å¶ F.F øÆÃçÆ é¶ ÁÅêä¶ ÁÅê ù íÅðå çÅ òÃéÆÕ éÔƺ ç¾ÇÃÁÅÍ ÇÂà Ãðò¶Öä ÓÚ ÇÂÔ òÆ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ BE.B øÆÃçÆ ñ¯Õ» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô Á¾åòÅçÆÁ» å¶ ò¾ÖòÅçÆÁ» ù íÅðå çÅ òÃéÆÕ éÔƺ î§éç¶Í

ÃÆ Áå¶ ÁçÅñå ò¼ñ¯º ÁÅÇ×ÁÅ Çîñä Óå¶ ê¹ÇñÃ é¶ ÃÅèòÆ ù Ç×ÌøåÅð Õð ÇñÁÅÍ ÃÅèòÆ êÌÇ×ïÅ ÇÃ¿Ø ÇÂà ò¶ñ¶ ìÂÆ ç¶ Ü¶. ܶ. ÔÃêåÅñ ÓÚ çÅÖñ ÃÆ Áå¶ Õ¼ñ î¼è êÌç¶ô ê¹Çñà ÇÂà Ãì¿è ÓÚ ÇÂ¼æ¶ ÁÅÂÆ ÃÆÍ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ êÌÇ×ïÅ ÇÿØ, ܯ ÇÕ Ã¼Ü¶ ê¼ÖÆÁ» ç¶ Á¼åòÅçÆ ×ð¹¼ê ÁÇíéò íÅðå çÆ Ãð×ðî î˺ìð ÔË, é¶ îÅñ¶×ÅÀ¹º ì¿ì èîÅÇÕÁ» ç¶ Õ¶Ã ù ùêðÆî Õ¯ðà ÓÚ Ú¹ä½åÆ Çç¼åÆ Ô¯ÂÆ ÔËÍ

ÕÂÆ ÇÔ¼ÇÃÁ» ÓÚ îÆºÔ Ú¿âÆ×ó·@ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ÕÂÆ ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ Á¼Ü îÆºÔ êËä ç¶ ò¶ðò¶ Çîñ¶ Ôé Áå¶ åÅêîÅé ÁÅî åÅêîÅé ç¶ é¶ó¶På¶ó¶ ÇðÔÅÍ êÇàÁÅñÅ ÇòÚ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ AA.F ÇîñÆîÆàð îÆºÔ ÇêÁÅÍ Ú¿âÆ×ó· å¶ î¹ÔÅñÆ ÇòÚ Ú¿×Å îÆºÔ ÇêÁÅ ÜçÇÕ Á¿ÇîÌåÃð, ñ¹ÇèÁÅäÅ ÇòÚ Ø¼à ìÅÇðô Ô¯ÂÆÍ ÔÇðÁÅäÅ ç¶ ð¯ÔåÕ, ×¹ó×Åúº, ÕðéÅñ ÇòÚ îÆºÔ ÇêÁÅÍ ñ¹ÇèÁÅäÅ ÇòÚ A@.F Çâ×ðÆ åÅêîÅé ÇðÔŠܯ ÁÅî éÅñ¯º ÇÂÕ Çâ×ðÆ Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ êÇàÁÅñÅ ÇòÚ åÅêîÅé I.H å¶ Á¿ÇîÌåÃð ÇòÚ åÅêîÅé F Çâ×ðÆ ÃËñÃÆÁà çðÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

March 2, 2011 Wednesday

ÇÂ¼Õ ÞÅå ÁñÕÅÇÂçÅ é¶ ÃÅÀ±çÆ ÃðÕÅð 鱧 Ü󷯺 ê°µà ðµàä çÅ ÇçµåŠõçÅ

ñ§âé¸ ìçéÅî ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ ÁñÕÅÇÂçÅ éÅñ Ü°ó¶ ԯ¶ ×ð°µê Çìz׶â ÁÅë Áìç°µñÅ ÁÅ÷î é¶ ÃÅÀ±çÆ Áðì ç¶ ôÇÔðÆÁź òñ¯º ôÅÔ Áìç°µñÅ çÆ ÃµåŠ鱧 Ü󷯺 ê°µà ðµàä çŠõçÅ ÇçµåÅ ÔË, éÅñ ÔÆ ÁîðÆÕÅ Çòð°µè ØÅåÕ ÔîÇñÁź çÆ Ú¶åÅòéÆ òÆ ÇçµåÆ ÔË¢

ÇâÃÕ¯ ÜÅÕÆ òÅñ¶ ÇéÕÅÔź çÅ ìÅÂÆÕÅà Õðé׶ î½ñòÆ

î°÷µëðé×ð¸ ÇÂ毺 ç¶ î½ñòÆÁź é¶ ÇâÃÕ¯ ÜÅÕÆ òÅñ¶ ÇéÕÅÔź çÅ ìÅÂÆÕÅà Õðé çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔË¢ î½ñòÆ ôÔð ÕÅÜÆ î°ëåÆ Áå¶ Ô¯ðéź é¶ ÇÂæ¶ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ ìËáÕ ÒÚ ÁÇÜÔ¶ ÃîÅð¯Ôź ÇòÚ ÇéÕÅÔ éÅ Õðé çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ¢ î½ñòÆÁź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇòÁÅÔ ÒÚ âÆ. ܶ. òÜÅÀ°äÅ ôðÆÁå Çòð°µè ÔË¢

êÆð± ÒÚ ÇíÁÅéÕ ÃóÕ ÔÅçÃÅ, AI îð¶

ñÆîŸ êÆð± ÒÚ ô°µÕðòÅð 鱧 ÇÂÕ î°ÃÅëð ìµÃ ç¶ â±§ØÆ Öµâ ÇòÚ Çâµ× ÜÅä éÅñ صà¯Dصà AI ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ CG Ô¯ð ÷ÖîÆ Ô¯ ׶¢ ô°µÕðòÅð ðÅå ç¶ð ׶ ÇÂÔ ìµÃ ñÆîÅ òµñ ÁÅ ðÔÆ ÃÆ ÇÕ ÁÚÅéÕ AH@ îÆàð ⱧØÆ Öµâ ÇòÚ ÜÅ Çâµ×Æ¢

ÁîðÆÕÆ Çâêñ¯îËà â¶Çòà çÅ êÇðòÅð êÅÇÕ ê°µÜÅ

ñÅÔ½ð¸ ñÅÔ½ð ÇòÖ¶ B êÅÇÕÃåÅéÆ éÅ×ÇðÕź ç¶ Õåñ ç¶ ç¯ô Ô¶á Ç×zëåÅð ÁîðÆÕÆ Çâêñ¯îËà ð¶î§â â¶Çòà çÅ êÇðòÅð êÅÇÕÃåÅé êÔ°§Ú Ç×ÁÅ ÔË¢ ÁÖìÅð âÅé é¶ ôéÆòÅð çµÇÃÁÅ ÇÕ â¶Çòà çÅ êÇðòÅð ÇÂÕ Ççé êÇÔñź êÅÇÕ ê°µÜÅ¢ ÇÂæ¶ êÔ°§Ú¶ â¶ÇòÃ ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìðź ÒÚ ÇÂÕ îðç, B Á½ðåź å¶ C ìµÚ¶ ôÅîñ Ôé¢

âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

ÁÅÃàz¶ñÆÁé ÕÃàî ÇòíÅ× Ô°ä ÇÕzêÅé 鱧 ÔÇæÁÅð éÔƺ ÕÔ¶×Å

ÇÃâéÆ4ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ÇõÖź çÆ ê°ðÅäÆ å¶ òµâÆ Ã§ÃæÅ ÇÃµÖ Õ½ºÃñ ÁÅë ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ïåéź ÃçÕÅ ÁÅÃàz¶ñÆÁé ÕÃàî ÇòíÅ× Ô°ä ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Üź ÁÅÃàz¶ñÆÁŠ寺 ÜÅä òÅñ¶ ÇÕzêÅéèÅðÆ ÇçØź çÆ ÇÕzêÅé 鱧 ÔÇæÁÅð éÔƺ ÃîÞ¶×Å¢ ÇÂà êzåÆÇéè 鱧 ÁÅÃàz¶ñÆÁé ÃðÕÅð ç¶ Øð¶ñ± îÃÇñÁź å¶ ÇéÁź î§åðÆ ôzÆ ìð˺âé ú Õ½ðéð òñ¯º ÇñÖåÆ ð±ê ÇòÚ í¶ÇÜÁÅ êµåð ÇçÖÅÀ°ºç¶ ԯ¶ ÇÃµÖ Õ½ºÃñ ÁÅë ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ÃÕµåð ôzÆ ìÅòÅ ÇÃ§Ø Ü×ç¶ò é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ Ô°ä ÇõÖź ç¶ èÅðÇîÕ ÇÚ§é· é±§ ÔÇæÁÅð éÔƺ ÃîÇÞÁÅ ÜÅò¶×Å¢ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Õ°Þ Ãîź êÇÔñź ÇÂÕ ÇÃ§Ø êðîÜÆå ÇÃ§Ø çÆ ÇÕzêÅé ÇìzÃì¶é ç¶ Á§åððÅôàðÆ Â¶Áðê¯ðà Òå¶ ÕÃàî ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º ÔÇæÁÅð ÃîÞ Õ¶ ðµÖ ñËä 寺 ìÅÁç ôzÆ Ü×ç¶ò é¶ ÇÂÔ î°µçÅ ÇÃµÖ Õ½ºÃñ ÁÅë ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ òñ¯º ÁÅÃàz¶ñÆÁé

ÃðÕÅð Õ¯ñ À°áÅÀ°ä 寺 ìÅÁç ÇÕ ÇÕzêÅé ÇõÖź çÅ èÅðÇîÕ ÇÚ§é· ÔË éÅ ÇÕ ÔÇæÁÅð, ÇÂÔ ëËÃñÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà êµåð ÒÚ î§åðÆ é¶ ÇÂÔ òÆ Ãêµôà ÕÆåÅ ÔË ÇÕ êðîÜÆå ÇÃ§Ø çÆ ÇÕzêÅé ܯ ÁëÃðź òñ¯º ðµÖ ñÂÆ ×ÂÆ ÃÆ, À°Ô êðîÜÆå ÇÃ§Ø é±§ òÅêà Õð ÇçµåÆ ÜÅò¶×Æ¢ ÇÂÃç¶ éÅñ ÔÆ î§åðÆ é¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË ÇÕ ÁÅÃàz¶ñÆÁé ÕÃàî ÇòíÅ× ç¶ ÕðîÚÅðÆÁź 鱧 àz¶Çé§× ç½ðÅé çµÇÃÁÅ ÜźçÅ ÔË å¶ ÜÅò¶×Å ÇÕ À°Ô é½ÕðÆ ç½ðÅé ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ éÅñ í¶çÇí§é· çÆ òð寺 éÅ Õðé êð ܶÕð Çëð òÆ ÇÕö 鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ À°é·Åº éÅñ ÇÕö ÕðîÚÅðÆ òñ¯º À°Ãç¶ èðî, éÃñ Üź ÇÕö Ô¯ð ÕÅðé ÇòåÕðÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË åź À°Ô ÇÂà Ãì§èÆ ÇôÕÅÇÂå Õð ÃÕç¶ Ôé å¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÒÚ Ü¶Õð Õ¯ÂÆ òÆ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å åź ìäçÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×Æ¢

15

ñÆìÆÁÅ ñÂÆ ðÅÔå

ÁÅì± èÅìÆD çï°Õå Áðì ÁîÆðÅå Áå¶ å°ðÕÆ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ç¯é¯ ç¶ô Çîñ Õ¶ ñÆìÆÁÅ ñÂÆ îé°µÖÆ ðÅÔå î°ÔµÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ä׶¢ ÇÜæ¶ Õðéñ î°Á§îð ×µçÅøÆ é±§ ×µçÆ å¯º À°åÅðé ñÂÆ ÜÅðÆ êzçðôé ç½ðÅé Ã˺Õó¶ ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ôé¢ ï± Â¶ ÂÆ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ ô¶Ö Áìç°µñÅ Çìé ÜÅò¶ç é¶ å°ðÕÆ ç¶ Çòç¶ô î§åðÆ ÁÇÔîç çÅòå¯×ñ° éÅñ ×µñDìÅå ç¶ ìÅÁç ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ôéź çÅ ç¶ô ñÆìÆÁÅ ñÂÆ ðÅÔå Ãîµ×ðÆ Õµñ å°ðÕÆ í¶Ü¶×Å¢ ï± Â¶ ÂÆ å¯º ç¯ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ å°ðÕÆ ñÂÆ ðòÅéÅ Ô¯ä׶¢ ÇÜ毺 ðÅÔå Ãîµ×ðÆ ñÆìÆÁÅ í¶ÜÆ ÜŶ×Æ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ñÆìÆÁÅ ÇòÚ îé°µÖÆ ðÅÔå çÆ ñ¯ó ÔË¢ À°æ¶ ñ¯Õ í¯Üé, Âƺèé Áå¶ çòÅÂÆÁź çÆ ÃÖå ØÅà éÅñ Ü±Þ ÇðÔÅ ÔË¢

ð±Ã ÇòÚ ÃðÕÅðÆ ÇÂîÅðåź À°å¶ ÁµåòÅçÆ Ôîñ¶ îÅÃÕ¯¸ ð±Ã ÇòÚ À°µåðÆ ÕÅÕ¶Ãà ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ éÅñÇÚµÕ ôÇÔð ÇòÖ¶ AB ÁµåòÅçÆÁź ç¶ ÇÂÕ ×ð°µê é¶ ÕÂÆ ÃðÕÅðÆ ÇÂîÅðåź À°å¶ Ôîñ¶ ÕÆ嶢 ÔîÇñÁź ÇòÚ ÇÂÕ ê°ñà î°ñÅ÷î ç¶ ÷õîÆ Ô¯ä çÆ õìð ÔË¢ ÇÂÕ ê°ñà ÁÇèÕÅðÆ é¶ ô°ÕðòÅð çµÇÃÁÅ ÇÕ ÁµåòÅçÆÁź é¶ ÃæÅéÕ ëËâðñ ÃÇÕúÇðàÆ ÃðÇòà ÇòíÅ× çÆ ÇÂîÅðå À°å¶ D ×zé¶â çÅ׶ Áå¶ B àzËÇëÕ ê°ñà æÅÇäÁź À°å¶ ÔîñÅ ÕÆåÅ¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Á˵ë. Á˵Ã. ìÆ. ç¶ ÇÃÔå Õ¶ºçð À°å¶ òÆ ÇÂÕ èîÅÕÅ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÇÂÔ Ãêµôà éÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ×zé¶â ÃÆ Üź ì§ì¢

êÅÇÕ ÒÚ î°§ìÂÆ ÔîñÅ îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ E îÅðÚ åÕ î°ñåòÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅòñÇê§âÆ ÃÇæå ÁµåòÅç ð¯Õ± ÁçÅñå é¶ BF/AA îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ é±§ E îÅðÚ åÕ ñÂÆ î°ñåòÆ Õð ÇçµåÅ¢ î°§ìÂÆ Ôîñ¶ ÒÚ ñôÕð ç¶ ñÖòÆ å¶ F Ô¯ð ç¯ôÆ Ôé¢

ÇéÀ±÷Æñ˺â ç¶ í±ÚÅñ ç¶ ÇîzåÕź çÆ Ç×äåÆ Ô¯ÂÆ ABC

ÕzÅÂÆÃàÚðÚDÇéÀ±÷Æñ˺â ç¶ ç±Ü¶ Ãí 寺 òµâ¶ ôÇÔð ÕzÅÂÆÃàÚðÚ ÇòÖ¶ ÇêÛñ¶ î§×ñòÅð 鱧 ÁŶ ÇíÁÅéÕ í±ÚÅñ ÕÅðé îðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ Ç×äåÆ òè Õ¶ ABC Ô¯ ×ÂÆ ÔË Áå¶ B@@ 寺 òµè ÇòÁÕåÆ Áܶ òÆ ñÅêåÅ çµÃ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÇéÀ±÷Æñ˺â Ãî¶å ÁîðÆÕÅ, ÚÆé, ÜÅêÅé Áå¶ ÁÅÃàz¶ñÆÁŠ寺 갵ܶ ìÚÅÁ à¯ñÆÁź ç¶ î˺ìðź é¶ ãÇÔD ã¶ðÆ Ô¯ÂÆÁź ÇÂîÅðåź ÒÚ¯º ìÚ¶ ñ¯Õź çÆ À°îÆç éÅñ îñìÅ ÛźÇàÁÅ êð ÇÃðë ÇÂÕ ñÅô ÔÆ ÇîñÆ¢ ÇîzåÕź ÒÚ B@ ç¶ôź ç¶ éÅ×ÇðÕ çµÃ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ì°µèòÅð 鱧 ÁÅÖðÆ Ç÷§çÅ ÇÂéÃÅé ÕµÇãÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ܯ ÇÂÕ Á½ðå ÃÆ¢

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


16

èîÕ

ç¹éÆÁÅ

ÇÂ¼Õ ÞÅå

êÅÇÕ ÒÚ êÇÔñÆ òÅð ÇÕ§éðź 鱧 ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ êÅÇÕ ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð ÇÕ§éðź 鱧 ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÃðÕÅð é¶ Çå§é ÇÕ§éðź 鱧 ÒâÅàÅ Á˺àðÆ ÁÅêz¶àðÒ Çéï°Õå ÕÆåÅ ÔË¢ ×zÇÔ î§åðÅñÅ ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ ÒÇç ÁËÕÃêz˵à ÇàzÇìÀ±éÒ ÁÖìÅð é¶ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·Åº ñ¯Õź çÆ Çéï°ÕåÆ À°µÇÚå êzÆÇÖÁÅ ç¶ ÁÅèÅð Òå¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢

åÇÔðÅé ÒÚ Ô¯ò¶×Å ÂÆðÅéÆ å¶ ÇÔ§ç°ÃåÅéÆ Ã§×Æå çŠç×î

åÇÔðÅé. ÇÃåÅð ç¶ À°åÃÅç Áå¶ ëÅðÃÆ Ã§×Æå ç¶ àÆÚð ÜñÅñ Ü°ñë¯é±é Á×ñ¶ îÔÆé¶ ÂÆðÅéÆMÇÔ§ç°ÃåÅéÆ ÇëÀ±Üé ç×Æå Òå¶ ÁÅèÅÇðå ç¯ Õ§Ãðà Õðé׶¢ ÇÂà էÃðà ÇòÚ Ü°ñë¯é±é éÅñ é½ÜòÅé ÂÆðÅéÆ Ã§×ÆåÕÅðź çÅ ÇÂÕ Ãî±Ô Ô¯ò¶×Å¢ é½ÜòÅé ÂÆðÅéÆ Ã§×ÆåÕÅðź çÅ ÇÂÔ Ãî±Ô Òïº× ÁÅë Çç ÁðæÒ Üź èðåÆ ç¶ Ã§×Æå ç¶ ÇÃðñ¶Ö Ô¶á ç¯ Ô¯ð Çå§é îÅðÚ é±§ åÇÔðÅé ç¶ òÔçå ÔÅñ ÇòÚ ÇÂÔ Õ§Ãðà Ô¯ò¶×Å¢

ð±Ã Òà E Çòð¯ÔÆÁź çÆ ÔµÇåÁÅ

îÅÃÕ¯ – ð±Ã ç¶ ÕÅ鱧é êÇðòðåé ÁÇèÕÅðÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°åð ÕËôÆÁé ÇòÚ E ôµÕÆ Çòçð¯ÔÆÁŠ鱧 îÅð Ç×ðÅÇÂÁÅ ÔË¢ îÅð¶ ׶ Çòçð¯ÔÆ ÇêÛñ¶ Ôëå¶ ð±Ã ç¶ Ãí 寺 îôÔ±ð ÃÕÆ ÇðÃÅðà ÇòÚ Çå§é ÃËñÅéÆÁÅ çÆ ÔµÇåÁÅ ÇòÚ ôÅÇîñ Ãé¢ ð±Ã ç¶ ÇÂÕ Áñµ× î°ÃÇñî ðÅÜ ñÂÆ ñó ðÔ¶ Çòçð¯ÔÆÁź é¶ ÃËñÅéÆÁź çÆ î½å çÆ Çܧî¶òÅðÆ ñÂÆ ÃÆ¢ ÇÂÃñÅîÆ Çòçð¯ÔÆÁź é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À°Ôéź é¶ ÔÆ îÅÃÕ¯ ç¶ çî¯ç¶ò¯ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ çÅ Ô°Õî ÇçµåÅ ÃÆ ÇÜà ÇòÚ CF ñ¯Õź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ¢ ð±Ã À°åð ÕËôÆÁà ÇòÚ òµè ðÔ¶ ÇÂÃñÅîÆ Çòçð¯ÔÆÁź éÅñ ñó ÇðÔÅ ÔË Ü¯ Ô°ä çµÖä òµñ òµè ðÔ¶ Ôé¢ ðÅôàðêåÆ é¶ î§×ñòÅð 鱧 ÇÚåÅòéÆ ÇçµåÆ ÃÆ ÇÕ Áðì ç¶ôź ÇòÚ Úµñ ðÔÆ ÁôźåÆ ð±Ã 鱧 òÆ êzíÅÇòå Õð ÃÕçÆ ÔË¢

March 2, 2011 Wednesday

ÇéÀ±÷Æñ˺â ÒÚ åìÅÔÕ°§é í±ÚÅñ éÅñ AE@ ç¶ ÕðÆì î½åź

ò¶Çñ§×àé/ÇÃâéƸ ÇéÀ±÷Æñ˺â ç¶ ç±Ü¶ Ãí 寺 òµâ¶ ôÇÔð ÕzÅÂÆÃàÚðÚ ÇòÚ ÁŶ åÕó¶ í±ÚÅñ ÕÅðé صà¯Mصà AE@ ç¶ ÕðÆì ñ¯Õź çÆ ÜÅé ÚñÆ ×ÂÆ¢ êzèÅé î§åðÆ ÜÅé ÕÆ é¶ ÇÂÕ ÃæÅéÕ àÆ. òÆ. ÚËéñ 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ í±ÚÅñ ÒÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÜÅéź ×ÂÆÁź Ôé¢ ìÆå¶ E îÔÆÇéÁź ÇòÚ ç±ÜÆ òÅð ÁŶ ÇÂà í±ÚÅñ é¶ ôÇÔð ÇòÚ ÃÅð¶ êÅö åìÅÔÆ îÚÅ ÇçµåÆ¢ í±ÚÅñ ÕÅðé ÕÅëÆ é°ÕÃÅé Ô¯ÇÂÁÅ¢ ìÚÅÁ ÁîñÅ îñì¶ ç¶ ã¶ð ÇòÚ ëö ñ¯Õź 鱧 Õµãä çÆ íðê±ð Õ¯Çôô ÕðçÅ ÇðÔÅ¢ ÇÂà ÇíÁÅéÕ í±ÚÅñ é¶ À°µÚÆÁźMÀ°µÚÆÁź ÇÂîÅðåź 鱧 êñź ÒÚ ÔÆ ÇîµàÆ ÇòÚ ÇîñÅ ÇçµåÅ¢ ÇîñÆÁź Öìðź Áé°ÃÅð Ç÷ÁÅçÅåð î½åź ôÇÔð ç¶ ÇòÚÕÅð ÜÅ ðÔÆÁź B ìµÃź Òå¶ ÇÂîÅðåź Çâµ×ä ÕÅðé Ô¯ÂÆÁź Ôé¢ F.C çÆ åÆìðåÅ òÅñÅ ÇÂÔ í±ÚÅñ DE ÃËÇÕ§â ñÂÆ ÁÅÇÂÁÅ Áå¶ ÇÂÃ é¶ ÇÂÕ åð·Åº éÅñ ÕzÅÂÆÃàÚðÚ é±§ ãÇÔMã¶ðÆ Õð ÇçµåÅ¢ ÇÂà ÒÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÒÚ ñ¯Õ ëµàó òÆ Ô¯Â¶ Ôé, ÇÜé·Åº 鱧

ÔÃêåÅñ ÇñÜÅä ñÂÆ Á˺ì±ñ˺Ãź òÆ Øµà êË ×ÂÆÁź Áå¶ ÃæÅéÕ ñ¯Õ ÁÅêäÆÁź ×µâÆÁź ÇòÚ ÷ÖîÆÁź 鱧 ñµç Õ¶ ÔÃêåÅñ ñË Õ¶ ׶¢ ÇÂà í±ÚÅñ ç¶ ×òÅÔź é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ í±ÚÅñ ǧéÅ ÇíÁÅéÕ ÃÆ ÇÕ ÇÂÕ òÅðÆ åź ÇÂ§Þ ñµ×Å ÇÕ ÃÅðÅ Õ°Þ êñź ÇòÚ ÔÆ ÃîÅêå Ô¯ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂà í±ÚÅñ ÕÅðé ÕzÅÂÆÃàÚðÚ å¯º ÁÅÀ°äMÜÅä òÅñÆÁź À°âÅéź ðµç ÕðéÆÁź êÂÆÁź¢ ÷ÖîÆÁź ÒÚ Õ°Þ íÅðåÆ î±ñ ç¶ ñ¯Õ òÆ ôÅîñ Ôé¢ ê°ñà Áé°ÃÅð í±ÚÅñ ÕÅðé ÇÃàÆ

ÃðìÜÆå ç¶ òÕÆñ ù ÇîñÆ Çîñä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ

ñÅÔ½ð6Á¼åòÅçÆ ÔîÇñÁ» ç¶ ç¯ô Ô¶á î½å çÆ Ã÷Å êÌÅêå íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø ç¶ òÕÆñ ù À¹Ã éÅñ ܶñ· ÓÚ î¹ñÅÕÅå Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ Çîñ ×ÂÆ ÔËÍ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø ÇÂà ò¶ñ¶ êÅÇÕÃåÅé çÆ Õ¯à ñ¼Öêå ܶñ· ÓÚ ì¿ç ÔËÍ À¹Ãç¶ òÕÆñ Áò¶Ã ô¶Ö é¶ ñÅÔ½ð ÔÅÂÆÕ¯ðà ÓÚ ÇÂà Ãì¿èÆ êàÆôé êÅÂÆ ÃÆ, ÇÕ À¹Ô ÃðìÜÆå çÅ òÕÆñ ÔË Áå¶ À¹Ãç¶ êÇðòÅð ù íÅðå ÓÚ Çîñ Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ À¹Ô ÁÅêä¶ î¹ÁÕ ¼ ñ ù ÇîñäÅ ÚÅÔ¹ç ¿ Å ÔË, êð ܶñ· ÁÇèÕÅðÆ ÇÂà çÆ ÁÅÇ×ÁÅ éÔÄ ç¶ ðÔ¶Í Õ¼ñ· À¹ÃçÆ êàÆôé Óå¶ Ô¯ÂÆ Ã¹äòÅÂÆ ç½ðÅé ÁçÅñå é¶ À¹Ã çÆÁ» çñÆñ» éÅñ ÃÇÔîå Ô¹¿ç¶ À¹Ã ù ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø éÅñ ܶñ· ÓÚ Çîñä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ Çç¼åÆÍ ô¶Ö é¶ ðÅôàðêåÆ ÁÅÇÃë ÁñÆ ÷ðçÅðÆ ù òÆ ÇñÖåÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø ç¶ Õ¶Ã ÓÚ ôéÅÖå çÆ ×ñåÆ Ô¯ÂÆ Ô¯ä ÕÅðé ðÇÔî çÆ ÁêÆñ Óå¶ ×½ð ÕÆåÅ ÜÅò¶Í ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ Ã¿é B@@H ÓÚ êÅÇÕÃåÅé ç¶ êÌèÅé î¿åðÆ ïÈÃë ð÷Å Ç×ñÅéÆ çÆ çÖñÁ¿çÅ÷Æ ÃçÕÅ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø çÆ ë»ÃÆ ÁäÇî¼æ¶ Ã ñÂÆ Á¼×¶ êÅ Çç¼åÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ÇÂà ò¶ñ¶ ðÅôàðêåÆ ÷ðçÅðÆ Õ¯ñ ÔÆ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø ù î¹ÁÅø Õðé çÆ åÅÕå ÔËÍ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø Óå¶ ç¯ô ÔË ÇÕ À¹Ãé¶ Ã¿é AII@ ÓÚ ê¿ÜÅì ÓÚ ì¿ì èîÅÕ¶ ÕðÕ¶ AD ñ¯Õ» çÆ ÜÅé ñÂÆ, ÜçÇÕ À¹ÃçÅ êÇðòÅð ÇÂÔ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÃðìÜÆå ÇÃ¿Ø ×ñåÆ éÅñ ÃðÔ¼ç êÅð Õð Ç×ÁÅ Áå¶ ì¿ì èîÅÇÕÁ» ÓÚ À¹ÃçÅ Õ¯ÂÆ Ô¼æ éÔÄ ÔËÍ

Ã˺àð 鱧 òÆ ÖÅñÆ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇéÀ±÷Æñ˺â êzôźå îÔÅÃÅ×ð ç¶ í±ÚÅñ çíÅÇòå Ö¶åð ÇòÚ ê˺çÅ ÔË, ܯ çµÖäÆ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ÇÚµñÆ å¯º ñË Õ¶ çµÖäÆ êzôźå Ö¶åð åÕ ëËÇñÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂà ֶåð ÇòÚ ÇÂÕ ÃÅñ ÇòÚ AD@@@ 寺 òè í±ÚÅñ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé êð ñ¯Õź 鱧 ÇÃðë AE@ ç¶ ÞàÕ¶ ÔÆ îÇÔñà ԰§ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂé·Åº ÒÚ¯º ÇÃðë A@ ÇòÚ ÔÆ ñ¯Õź 鱧 Õ¯ÂÆ é°ÕÃÅé êÔ°§ÚçÅ ÔË¢ í±ÚÅñ 寺 ìÅÁç ôÇÔð ÇòÚ ÇìÜñÆ Áå¶ êÅäÆ çÆ Ã¶òÅ òÆ ì§ç Ô¯ ×ÂÆ¢

èé Ü°àÅÀ°ä ÒÚ ñµÇ×ÁÅ ÇòÕÆñÆÕÃ

ì¯Ãàé6 ÇízôàÅÚÅð À°ÜÅ×ð Õðé òÅñÆ òËìÃÅÂÆà ÇòÕÆñÆÕà çÕà 寺 À°íðé ñÂÆ èé ÇÂÕµáÅ Õðé ñÂÆ Ô°ä àÆMôðà, Õ½øÆ î× ì§êð ÃàÆÕð, ñËêàÅê ç¶ Õòð, ÁÅÂÆêËâ, ÛåðÆÁź, ì¶ÃìÅñ ÕËê Áå¶ àËâÆ ìÆÁð åµÕ ò¶Ú ðÔÆ ÔË¢ ÇÜÔÆÁź ÚÆ÷ź çÆ ÇòÕðÆ Õð ðÔÆ ÔË¢ òËìÃÅÂÆà ç¶ Ã§ÃæÅêÕ Ü±ñÆÁé ÁÃźܶ Òå¶ Úñ ðÔ¶¢ òËìÃÅÂÆà ç¶ ÔòÅñ¶ 寺 ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔé§ òÃå±Áź 寺 Çîñä òÅñÆ ðÕî ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ êzì§è 鱧 ÚñÅÀ°ä ñÂÆ ÔÆ ÖðÚ ÕÆåÆ ÜŶ×Æ¢ Õ§êéÆ é¶ òËìÃÅÂÆà 鱧 î÷ì±å ðµÖä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂÔéź òÃåź Òå¶ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ñ¯×¯ ìä¶ Ôé¢ Ãà¯ð ÇòÚ Á½ðåź Áå¶ ÁÅçîÆÁź ç¶ ñÂÆ òµÖMòµÖ ÁÕÅð ç¶ àÆMôðà î½Ü±ç Ôé¢ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ÁÅéñÅÂÆé Ãà¯ð Òå¶ î°ÔµÂÆÁÅ òÃåź çÆ ÕÆîå AG âÅñð 寺 EG âÅñð ÇòÚÕÅð ÔË¢

êÅÇÕ ÃðÕÅð çÆ ÔË¢ ÇÕzÕàð 寺 ÇÃÁÅÃÆ ÁÅ×± ìä¶ ÇÂîðÅé ÖÅé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ü¶ â¶Çòà 鱧 ÇðÔÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ åź êÅÇÕ ÇòÚ ÇîÃð òð×Æ ì×Åòå Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÇÂîðÅé é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÁÅî îÃñÅ éÔƺ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ îË鱧 ñµ×çÅ ÔË ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ÇîÃð òð×Æ ì×Åòå ñÂÆ ÇåÁÅð ìËáÅ ÔË¢ ÇÂà ç½ðÅé ñôÕðM¶Må¯ÇÂìÅ ç¶ ÃÅæÆ Ã§×áé ÜîÅåMÀ°çMçÅòÅ é¶ â¶ÇòÃ ç¶ î°µç¶ Òå¶ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÒÔ¶à ÁîðÆÕÅ Õ§ê¶éÒ ô°ð± Õð ÇçµåÆ ÔË¢

ÁñÜÆðÃ6 ÁñÜÆðÆÁÅ ÇòÚ ì×Åòå ð¯Õä ñÂÆ î§åðÆ î§âñ é¶ Õµñ AI ÃÅñź 寺 ÚµñÆ ÁÅ ðÔÆ ÁÅêÅåÕÅñ ÃÇæåÆ é±§ ÔàÅÀ°ä çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ êð êzçðôéÕÅðÆÁź é¶ ÇÂà 鱧 ÇÂÔ åõñÆìÖô éÔƺ ñµ× ÇðÔÅ¢ ÁñÜÆðÆÁÅ ÇòÚ ÁÅî ñ¯Õź çÆ ì¶ð°Ü×ÅðÆ çÆ Ãí 寺 òµâÆ ÇôÕÅÇÂå 鱧 صà Õðé ç¶ À°ç¶ô éÅñ ÇÂÕ êËÕ¶Ü é±§ îéܱðÆ òÆ ÇçµåÆ ÔË¢ ÁñÜÆðÆÁÅ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅð ñÆ× ç¶ êzî°Ö î°ÃåøÅ ì¯ï¯ôÚÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅêÅåÕÅñ çÆ ÃÇæåÆ Öåî ÕðéÅ ÇÂÕ ÃÕðÅåîÕ Õçî ÔË êð ÕÅøÆ éÔƺ ÔË¢ ÇîÃð Áå¶ ÇàÀ±éÆôÆÁÅ ÇòÚ ×òźãÆ ì×Åòå çÆ Ã§íÅòéÅ çµÃç¶ Ô¯Â¶ ÁñÜÆðÆÁÅ ç¶ Çòð¯èÆ Ã§×áéź é¶ é¶ ÁÅêÅå ôÕåÆÁŠ鱧 Öåî Õðé ñÂÆ ÁòÅ÷ Ú°µÕÆ ÃÆ Áå¶ ÔøåÅòÅðÆ Çòð¯è êzçðôé òÆ ô°ð± ÕÆåÅ ÃÆ¢ ÇÂÃ ç¶ ìÅÁç î§åðÆ î§âñ é¶ ÁêÅåÕÅñ ÃÇæåÆ é±§ Öåî Õðé çÅ ëËÃñÅ ÇñÁÅ ÔË¢ î§åðÆ î§âñ ç¶ ëËÃñ¶ ç¶ ìÅÁç ÇÂÔ ÁêÅåÕÅñ ÃÇæåÆ À°ç¯º åµÕ éÔƺ Ôà¶×Æ Üç¯ åµÕ î§åðÆ î§âñ çÅ ëËÃñÅ ÁÇèÕÅðÕ ×÷à ÇòÚ éÔƺ Ûê ÜźçÅ Áå¶ À°îÆç ÔË ÇÕ Õ°Þ Ççéź ÇòÚ ÇÂÔ ëËÃñÅ ñÅ×± Ô¯ ÜŶ×Å¢

êÅÇÕ é¶ ÇÂÕ Ô¯ð ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ù ܶñ· í¶ÇÜÁÅ

ÇêôÅòð ÇÂ毺 çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå é¶ ÇÂÕ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ù ܶñ· í¶ÇÜÁÅ ÔËÍ ÇÜà ù ìÆå¶ Ççé ÇêôÅòð ÇòÚ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ñË Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂÕ êÅÇÕÃåÅéÆ òÕÆñ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕ ÇÜà çÆ êÇÔÚÅé ÁËð¯é âÆÔËòé òܯº ÕÆåÆ ÔË, ù ÇêôÅòð ç¶ ïÈéÆòðÇÃàÆ àÅÀÈé ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÇÔðÅÃå ÇòÚ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹Ã Õ¯ñ ñ¯óÆºç¶ çÃåÅò¶÷ éÔƺ Ãé å¶ òÆ÷¶ çÆ ÇîÁÅç ¦Ø Ú¹¼ÕÆ ÃÆÍ ÁçÅñå À¹Ã ù AD Ççé» ñÂÆ Ü¶ñ· í¶ÇÜÁÅ ÔËÍ

ÜîÅå À°ç çÅÁòÅ é¶ ð¶î§â â¶Çòà 鱧 ëÅÔ¶ ñÅÀ°ä çÆ î§× ÕÆåÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ ÇêÛñ¶ Ççéƺ B ñ¯Õź çÆ ÔµÇåÁÅ ç¶ ç¯ô ÒÚ Ç×zëåÅð ÁîðÆÕÆ ôÇÔðÆ ð¶î§â â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ ÁîðÆÕŠ鱧 ÕÅëÆ ÷¯ð ñ×ÅÀ°äÅ êË ÇðÔÅ ÔË Áå¶ ÁîðÆÕÅ òÆ Ô°ä î§éä ñµ×Å ÔË ÇÕ À°Ã 鱧 ÇðÔÅÁ ÕðòÅÀ°äŠýÖÅ éÔƺ ÔË¢ ÁµåòÅçÆ Üæ¶ì§çÆ ÜîÅåMÀ°çMçÅòÅ ç¶ î˺ìðź é¶ â¶Çòà ñÂÆ î½å çÆ î§× ÕÆåÆ ÔË, ÜçÇÕ ÁîðÆÕÅ é¶ êÅÇÕÃåÅé 鱧 Ú¶åÅòéÆ ÇçµåÆ ÔË ÇÕ À°Ã ç¶ Çâêñ¯îËà çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ çÆ Ç÷§î¶òÅðÆ

AI ÃÅñ 寺 ÕÅÇÂî ÁêÅåÕÅñ Öåî

ñÅÔ½ð çÆÁź ÃóÕź Òå¶ ÕÂÆ ìËéð å¶ ê¯Ãàð ñ×Å Ççµå¶ ׶ Ôé, ÇÜé·Åº ÒÚ â¶Çòà 鱧 î½å çÆ Ã÷Å ç¶ä çÆ î§× ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕÂÆ é¶åÅ åź â¶Çòà 鱧 Ú¯ðÅÔ¶ Òå¶ Öó·Å ÕðÕ¶ ëźÃÆ ç¶ä çÆ î§× Õð ðÔ¶ Ôé¢ ìÆå¶ Ççé ÇÂÕ ðËñÆ é±§ çì¯èé Õðç¶ Ô¯Â¶ ÜîÅå ç¶ é¶åÅ ÁîÆð ÔîÜÅ é¶ ÃðÕÅð Òå¶ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ ÇÕ À°Ô ÇÂÃ î°µç¶ é±§ ÇéêàÅÀ°ä çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔÆ ÔË¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆ ÇÕö ÃÅÇ÷ô 鱧 ÕÅîïÅì éÔƺ Ô¯ä ÇçµåÅ ÜÅò¶×Å¢

ñ¼Ö» ìÇÔðÆé òÅÃÆÁ» òñ¯º ÃðÕÅð ÇÖñÅë îÅðÚ

îéÅîÅ. ìÇÔðÆé çÆ ðÅÜèÅéÆ ÇòÚ Ô÷Åð» î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» é¶ Ã¼åÅèÅðÆ Ã¹¿éÆ ôÅÃé ç¶ Ã¼åŠ寺 Ôàä çÆ î¿× ù ñË Õ¶ î¹÷ÅÔðÅ ÕÆåÅÍ À¹é·» ÔîÅç üåÅ Û¼â¯ ç¶ éÅÁð¶ ñÅÂ¶Í À¹é·» î¹÷ÅÔð¶ ç¶ î¹¼Ö Õ¶ºçð êðñ Ú½ðÅÔ¶ ÇòÚ ÇÂռᶠԯ Õ¶ ò¼â¶ ôÅÔðÅÔ ò¼ñ ÜñÈà ռÇãÁÅ ÇÜà éÅñ ÁÅòÅÜÅÂÆ ÜÅî Ô¯ ×ÂÆÍ î¹÷ÅÔðÅÕÅðÆÁ» é¶ Ãî¹¼ÚÆ Ã¼åÅ åìçÆñÆ çÆ î¿× Û¼â Çç¼åÆ ÔË Áå¶ À¹é·» êÌèÅé î¿åðÆ çÆ Ú¯ä Áå¶ ÁÃñ ÿÇòèÅéÕ ðÅÜå¿åð Ãî¶å ò¼â¶ ùèÅð» çÆ Ã¼çÅ Çç¼åÅ ÔËÍ


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

17 íÅðåêÅÇÕ ÓÚ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ ×¼ñìÅå BH îÅðÚ å¯º

March 2, 2011 Wednesday

ÇÂ¼Õ ÞÅå

ÁçÅñå é¶ ÃðìÜÆå ç¶ òÕÆñ 鱧 ܶñ ÇòÚ Çîñä çÆ ÇçµåÆ ÁÅÇ×ÁÅ

ñÅÔ½ð¸ êÅÇÕÃåÅé çÆ Ü¶ñ ÇòÚ ì§ç ÃðìÜÆå ÇÃ§Ø ç¶ òÕÆñ 鱧 ÁçÅñå é¶ Õ¯à ñµÖêå ܶñ ÇòÚ À°Ã éÅñ Çîñä çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ç¶ ÇçµåÆ ÔË¢ ÃðìÜÆå 鱧 ÁµåòÅçÆ Ôîñ¶ ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ä çÅ ç¯ôÆ êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ À°Ã 鱧 î½å çÆ Ã÷Å ÇîñÆ Ô¯ÂÆ ÔË¢

îË鱧 ÔÅÃñ ÔË Çâêñ¯îËà çÅ çðÜÅ : â¶ÇòÃ

ñÅÔ½ð2êÅÇÕÃåÅé ç¶ ñÅÔ½ð ôÇÔð ÇòÚ B êÅÇÕÃåÅéÆ ôÇÔðÆÁź çÆ ÔµÇåÁÅ ç¶ ç¯ô ÇòÚ Ç×zëåÅð ÁîðÆÕÆ ÁÇèÕÅðÆ ð¶î§â â¶ÇòÃ é¶ ÁµÜ ÇÂà ׵ñ Òå¶ ÷¯ð ÇçµåÅ ÇÕ À°Ãé¶ ×¯ñÆìÅðÆ ÃòËRðµÇÖÁÅ ÇòÚ ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ À°Ã 鱧 ÇÂæ¶ Çâêñ¯îËà çÅ çðÜÅ ÔÅÃñ ÔË¢ â¶Çòà 鱧 ÁµÜ ÇÂæ¶ ÃæÅéÕ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂÃå×ÅÃÅ ç¶ òÕÆñ Áìçà Ãîç é¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ CG ÃÅñÅ â¶Çòà Çòð°µè Á×ñÆ Ã°äòÅÂÆ ç½ðÅé ç¯ô ñ×Ŷ ÜÅä çÆ À°îÆç ÔË¢ ðäòÅÂÆ C îÅðÚ åÕ î°ñåòÆ Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÁµÜ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÇòÚ â¶Çòà çÆ êËðòÆ ñÂÆ Õ¯ÂÆ òÕÆñ éÔƺ ÃÆ¢

ÁÅî ñ¯Õź Òå¶ Ôîñ¶ ç¶ Çòð°µè ÔË ñÅç¶é

ç°ìÂÆ2ç°éÆÁÅ çÆ Ãí 寺 ÖåðéÅÕ ÁµåòÅçÆ Üæ¶ìç § Æ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é é¶ ÁµåòÅçÆÁź 鱧 éÅ×ÇðÕź Òå¶ Ôîñ¶ Õðé 寺 ìÚä çÆ ÃñÅÔ ÇçµåÆ ÔË¢ ñÅç¶é é¶ ÁñÕÅÇÂçÅ ç¶ ç±Ü¶ é§ìð ç¶ é¶åÅ ÜòÅÇÔðÆ é±§ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁµåòÅçÆÁź 鱧 ïÅç ç°ÁŶ ÇÕ À°éÅ· º 鱧 ÁÅî ñ¯Õź 鱧 ÇéôÅéÅ éÔƺ ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ¢ ÜòÅÇÔðÆ é¶ Ç§àðé˵à Òå¶ ÜÅðÆ ÇÂÕ ÁÅâÆú à¶ê ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ ÇÕö òÆ åð·Åº ç¶ Ôîñ¶ çÆ åÅÇñìÅéÆ é¶åÅ î°µñÅ À°îð Çìé ñÅç¶é Áå¶ Ö°ç î˺ òÆ ÇåµÖÆ ÁÅñ¯ÚéÅ ÕðçÅ Ôź¢

éòÄ Çç¼ñÆRíÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚÕÅð ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ ×¼ñìÅå BH îÅðÚ ù ô¹ðÈ Ô¯ò¶×ÆÍ ç¯ Ççé Ú¼ñä òÅñÆ ÇÂà îÆÇà¿× ç¶ éÅñ ÔÆ ç¯ò» ç¶ô» ÇòÚÕÅð ìÂÆ ç¶ Á¼åòÅçÆ ÔîÇñÁ» Çê¼Û¯º ð¹ÕÆ Ô¯ÂÆ ×¼ñìÅå çÆ êÌÇÕÇðÁÅ î¹ó ô¹ðÈ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ ÃðÕÅðÆ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé é¶ íÅðå ù BH å¶ BI îÅðÚ ù îÆÇà¿× Õðé ñÂÆ ÃÇÔîåÆ í¶ÜÆ ÔËÍ Õ¶ºçðÆ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ÜÆ. Õ¶. Çê¼ñ¶ é¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Á¿çðÈéÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ìÅð¶ ÃÕ¼åð Ú½èðÆ Õîð Üî» ù ÇêÛñ¶ Ôëå¶ ×¼ñìÅå çŠüçÅ í¶ÇÜÁÅ ÃÆÍ À¹é·» é¶ BARBB îÅðÚ Áå¶ BHRBI îÅðÚ çÆÁ» ç¯ åðÆÕ» çÆ åÜòÆ÷ í¶ÜÆ ÃÆÍ ÃÈåð» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ îÆÇà¿× ÇòÚ î¹¿ìÂÆ Á¼åòÅçÆ ÔîÇñÁ» ù ñË Õ¶ êÅÇÕÃåÅé ò¼ñ¯º ÕÆåÆ ×ÂÆ ÕÅðòÅÂÆ Áå¶

ìðñ°ÃÕ¯éÆ Çòð°µè è¯ÖÅç¶ÔÆ ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ î°ó 寺 Úµñ¶×Å î°ÕµçîÅ

ð¯î¸ ÇÂàñÆ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ìðñ°ÃÕ¯éÆ Çòð°µè è¯ÖÅç¶ÔÆ ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ Ã¯îòÅð 鱧 ÇîñÅé çÆ ÁçÅñå ÇòÚ î°ó 寺 î°ÕµçîÅ Úµñ¶×Å¢ îÆâÆÁÅ ÕÅð¯ìÅðÆ å¯º é¶åÅ ìä¶ GD ÃÅñÅ Õðñ°ÃÕ¯éÆ é±§ À°é·Åº ç¯ôź çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ÁçÅñå ç¶ ÃÅÔîä¶ ÔÅ÷ð Ô¯ä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÜà ÇòÚ À°é·Åº é¶ ÁÅêä¶ îÆâÆÁÅ ÕÅð¯ìÅð ÁèÆé îÅñƶ 鱧 õÚÅÂÆ å¯º صà ÇòÖÅ Õ¶ è¯ÖÅ ç¶ä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ î°Õµçî¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ ÁêzËñ B@A@ ÇòÚ À°ç¯º î°Áµåñ Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ÃÆ Ü篺 çÃç é¶ òÅçRÇòòÅç òÅñÅ ÕÅ鱧é êÅà ÕÆåÅ ÃÆ¢

Ôîñ¶ çÆ ÃÅÇ÷ô ðÚä òÅÇñÁ» Áå¶ Ô¯ð ç¯ôÆÁ» çÆ ÁÅòÅ÷ ç¶ éîÈé¶ (òÅÇÂà Ã˺êñ) ç¶ä ìÅð¶ íÅðå çÆ î¿× Óå¶ ÚðÚÅ Ô¯ä çÆ

ÿíÅòéÅ ÔËÍ íÅðå é¶ Ôîñ¶ ç¶ î¹¼Ö ç¯ôÆ ñôÕð¶ åÅÇÂìÅ ç¶ ÁÅêð¶ôé Õî»âð ÜÕÆ À¹ð ðÇÔîÅé ñÖòÆ Áå¶ Ô¯ðé» ç¶ ÁÅòÅ÷ ç¶ éîÈÈé¶ ç¶ä çÆ î¿× ÕÆåÆ ÃÆÍ î¹¿ìÂÆ ôÇÔð Óå¶ ÔîñÅ Õðé òÅñ¶ A@ Á¼åòÅçÆÁ» ù ÃðÔ¼ç êÅð ìËᶠÀ¹é·» ç¶ ÁÅ×È êñ êñ Óå¶ À¹é·» ù Çéðç¶ô ç¶ ðÔ¶ ÃéÍ íÅðå Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ò¼ñ¯º ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ ÇòÁÅêÕ ÚðÚÅ ô¹ðÈ Õðé ñÂÆ ìäÆ ÃÇÔîåÆ Çê¼Û¯º ÇÂÔ ÃÕ¼åð ê¼èð çÆ êÇÔñÆ ðÃîÆ ×¼ñìÅå Ô¯ò¶×ÆÍ ×ÌÇÔ ÃÕ¼åð ÜÆ Õ¶ Çê¼ñ¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ íÅðå éò¿ìð B@@H ç¶ î¹¿ìÂÆ ÔîÇñÁ» ç¶ ÇÃñÇÃñ¶ ÇòÚ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Ô¯ÂÆ Ü»Ú çÆ êÌ×åÆ ìÅð¶ À¹Ã 寺 ê¹¼Û¶×ÅÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ Á¼åòÅç éÅñ ܹó¶ Ô¯ð î¹¼ÇçÁ» Óå¶ òÆ ÚðÚÅ Ô¯ä çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔËÍ

ÁîðÆÕÅ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁź òñ¯º úîÅé ÒÚ ×°êå îÆÇà§×

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ ÁîðÆÕÅ Áå¶ êÅÇÕÃåÅé ç¶ À°µÚ ë½ÜÆ ÁÇèÕÅðÆÁź é¶ úîÅé ÇòÚ ÇÂÕ ×°êå îÆÇà§× ÕÆåÆ, ÇÂÔ îÆÇà§× Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ ÁµåòÅç Çòð°µè Ü§× ç¶ Çòô¶ Òå¶ ÁÅï¯ÇÜå ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà îÆÇà§× ÒÚ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÃËéÅ î°ÖÆ êzò¶÷ ÇÕÁÅéÆ òÆ ôÅîñ ԯ¶¢ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÕ Çâêñ¯îËà ÁµÜÕñ ÔµÇåÁÅ ç¶ ç¯ô ÒÚ êÅÇÕÃåÅé çÆ ÇÂÕ Ü¶ñ ÇòÚ ì§ç Ôé¢ ÇÂà ØàéÅ ÕÅðé ç¯Ôź ç¶ôź ç¶ Ã§ì§è ÇÂà ò¶ñ¶ åäÅÁ íð¶ Úµñ ðÔ¶ Ôé¢ ÇÕÁÅéÆ é¶ Õµñ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ îÆÇà§× ç½ðÅé Ö¶åðÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ç¶ î°µç¶ Òå¶ Áå¶ ÇÂà ÇçôÅ

êÅÇÕ ÓÚ î¹³ìÂÆ ÔîñÅ îÅîñ¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ àñÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç. êÅÇÕÃåÅé ç¶ ðÅòñÇê¿âÆ ôÇÔð ÃÇæå Á¾åòÅç Çòð¯èÆ Çòô¶ô ÁçÅñå é¶ BF/AA ç¶ î¹ì ³ ÂÆ ÔîñÅ îÅîñ¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ E îÅðÚ å¾Õ àÅñ Çç¾åÆ ÔËÍ Ã³ØÆ Ü»Ú Â¶Ü³ÃÆ (Á˵ë. ÁÅÂÆ. ¶.) ç¶ ÃðÕÅðÆ òÕÆñ Ú½èðÆ ÷¹ñÇëÕÅð é¶ ÁçÅñå ù ÇÕÔÅ ÇÕ î¹Ö ¾ ç¯ôÆ ÁÜîñ ÕÃÅì Áå¶ øÔÆî Á³ÃÅðÆ ÇõñÅø öËðR÷îÅéåÆ Ç×ÌøåÅðÆ òÅð³à ÁçÅñå òñ¯º ÇêÛñ¶ ÃÅñ AG ÁêÌñ Ë ù ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÜÅ Ú¹¾ÕÅ ÔËÍ À¹é·» é¶ ÁçÅñå ù ÜÅäÕÅðÆ Çç¾åÆ ÇÕ òÅð³à íÅðåÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ êð À¹é»· é¶ Áܶ å¾Õ ÇÂà ù êÌòÅé éÔƺ ÕÆåÅÍ À¹é»· é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìÚÅÁ ê¾Ö ç¶ òÕÆñ õòÅÜŠùñåÅé é¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁêðÅè ç³â óÇÔåÅ (ÃÆ. ÁÅð. êÆ. ÃÆ.) çÆ èÅðÅ D@C ç¶ åÇÔå ÁçÅñå ÓÚ ÇÂÕ Áð÷Æ çÅÇÂð ÕÆåÆ ÔË, ÇÜà ÓÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÕÃÅì ù íÅðå ÓÚ êÇÔñ» ÔÆ ç¯ôÆ ÕðÅð ç¶ Çç¾åÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÂà ñÂÆ ÇÂà îÅîñ¶ çÆ Ã¹äòÅÂÆ ì³ç Õð ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ

ÇòÚ ì¶Ôåð åÅñî¶ñ çÆÁź çíÅòéÅòź ìÅð¶ ÚðÚÅ ÕÆåÆ¢ ÇÂà îÆÇà§× ÒÚ Ü°ÁÅǧà ÚÆë ÁÅë ÃàÅë ç¶ î°ÖÆ ÁËâÇîðñ îÅÂÆÕ î°ñ¶é Áå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé ÇòÚ Õ½îźåðÆ ë¯ðÃź ç¶ î°ÖÆ Üéðñ â¶Çòâ êËàðÆÁÅñ òÆ ôÅîñ ԯ¶¢ êÅÇÕÃåÅéÆ ë½Ü ç¶ î°ÖÆ é¶ îÆÇà§× ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¶ ë½ÜÆ ìÔÅçðÆ éÅñ ñóç¶ Ô¯Â¶ ìñÆçÅé ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ ÃÅ鱧 À°é·Åº ç¶ ìñÆçÅé çÅ ÃéîÅé ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ïÕÆéÆ ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÃÅâÆ ë½ÜÆ î°ÇÔ§î 鱧 ì¶Ôåð ã§× éÅñ ÃîÇÞÁÅ ÜÅò¶¢

ñÅç¶é Ç÷¿çÅ ÔË2ÜòÅÔðÆ

ì×çÅç2ÁñRÕÅÇÂçÅ ç¶ î¹ÖÆ úÃÅîÅ Çìé ñÅç¶é ç¶ ÕðÆìÆ ÃÅæÆ ïîé Áñ ÜòÅÔðÆ é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ñÅç¶é Ç÷¿çÅ ÔË Áå¶ À¹Ô Üæ¶ì¿çÆ éÅñ Ãê¿ðÕ ÓÚ ÔËÍ ÁÅé ñÅÂÆé òÆâÆú ÓÚ ÜòÅÔðÆ é¶ ÇÂÔ êÌ×àÅòÅ Õðç¶ ÇÕÔÅ ÇÕ úÃÅîÅ é¶ Üæ¶ì¿çÆ ù Ô¹Õî ÕÆåÅ ÔË ÇÕ À¹Ô î¹ÃÇñî íÅÂÆÚÅð¶ Óå¶ Ôîñ¶ Õðé 寺 ìÅ÷ ÁÅÀ¹äÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ Óå¶ Ô¯Â¶ Ôîñ¶ 寺 ìÅÁç À¹Õå ç¯ò¶º Á¼åòÅçÆ í×½ó¶ Ôé Áå¶ ÁîðÆÕÅ é¶ ÇÂé·» ç¶ ÇÃð Óå¶ ãÅÂÆ Õð¯ó âÅñð çÅ ÇÂéÅî ð¼ÇÖÁÅ ÔËÍ îÅÇÔð» çÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕ À¹Õå Á¼åòÅçÆ ÁÅêä¶ ÁÅê ù Áðì ç¶ Á¿ç¯ñéÕÅðÆÁ» ÓÚ Ôðîé ÇêÁÅð¶ ìäé çÆ Õ¯Çôô Õð ðÔ¶ ÔéÍ


18

èîÕ

ÁÜì@×Üì

March 2, 2011 Wednesday

Ô°ä âðÅÂÆòð ç¶ Ã¯Úä éÅñ Úµñ¶×Æ ÕÅð!

ñ§âé@ÜðîéÆ ç¶ Ç§ÜÆéÆÁðź é¶ ÇÂÕ Áé¯ÖÆ ÕÅð Çâ÷ÅÂÆé ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂà ÕÅð çÆ ÖÅÃÆÁå ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂÃçÆ ÇçôÅ Áå¶ ×åÆ âðÅÂÆòð çÆ ÇµÛÅ î°åÅìÕ Õ§àð¯ñ Ô¯ò¶×Æ¢ âðÅÂÆòð çÅ ÇçîÅ× Ü¯ ïڶ×Å ÕÅð À°Ã¶ î°åÅìÕ Úµñ¶×Æ¢ ÇéÀ± ÃÅÂƺÇàÃà Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÇÂà ÃËîÆKÁÅà¯îËÇàÕ òÅÕÃòË×é ÕÅð 鱧 Òî¶â ÇÂé ÜðîéÆÒ éź ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÕÅð îé°µÖ òñ¯º ÚñÅÀ°ä çÆ æź À°Ãç¶ ÇçîÅ× éÅñ ÚñçÆ ÔË¢

ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà ÇòÚ ÁÅÂÆêÅâ òð׶ ÕÂÆ ÇÃÃàî ÁÅêä¶KÁÅê Õ§àð¯ñ Ô°§ç¶ Ôé¢ ÇÂà ÇòÚ ñ¶÷ð ðÅâÅð, îÅÂÆÕz¯ò¶ò ðÅâÅð Áå¶ ÃàÆðÆú ðÅâÅð çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂé·Åº çÆ îçç éÅñ ÇÂÔ

ñ§âé@ê°ðÅååò ò¶åÅòź é¶ ÁñÅÃÕÅ ÇòÚ ÕðÆì AA,E@@ ÃÅñ êÇÔñź ÇÔî ï°µ× ÕÅñ ç¶ ÇÂÕ Çå§é ÃÅñÅ ìµÚ¶ çÆÁź ÔµâÆÁź 鱧 ñµÇíÁÅ ÔË ÇÜà 鱧 î½å 寺 ìÅÁç Õìð ÇòÚ çëéÅ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ ÇÂÃ Ö¯Ü é±§ ÁÃÅèÅðä çµÃç¶ Ô¯Â¶ À°îÆç êz×àÅÂÆ ÔË ÇÕ ÇÂà ðÅÔƺ À°é·Åº 鱧 ¶ôÆÁŠ寺

Ô÷Åðź ÃÅñ êÇÔñź À°µåðÆ ÁîðÆÕÅ ÜÅä òÅñ¶ ñ¯Õź çÆ Ç÷§ç×Æ ìÅð¶ Ô¯ð òµè ÜÅäÕÅðÆ êzÅêå Õðé ÇòÚ îçç Çîñ¶×Æ¢ Çðê¯ðà î°åÅìÕ ÇÂà ìµÚ¶ 鱧 ÕðÆì AA,E@@ ÃÅñ êÇÔñź Õìð ÇòÚ çëéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Ö¯ÜÕÅðź çÅ î§éäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ìµÚÅ À°µåðÆ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ ðÇÔä òÅñ¶ Õ°Þ êÇðòÅðź éÅñ çì§èå Ô¯ ÃÕçÅ ÔË¢

AA,E@@ ÃÅñ ê°ðÅä¶ ìµÚ¶ çÆÁź ÔµâÆÁź ñµíÆÁź

ÇëñÆêÆéÃ ç¶ ðÅôàðêåÆ å¶ Ô¯ð é¶åÅ ÇÂÕ ÃîÅ×î ç½ðÅé ×¹ìÅÇðÁ» çÅ ìÇäÁÅ Þ¿ÇâÁÅ ñÇÔðÅªç¶ Ô¯Â¶ô

Á½ðå» ù ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ çÅ ÞÈàÅ II ð¹ê¶ ÓÚ éòÄ Çç¼ñÆKH îÅðÚ ù îÇÔñÅ Ççòà î½Õ¶ ¶Áð Ç¿âÆÁÅ é¶ Á½ðå» ù Øð¶ñÈ À¹âÅé çÆ ÇàÕà II ð¹ê¶ ÓÚ ç¶ä çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÔËÍ Â¶Áð Ç¿âÆÁÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Ççé Á½ðå» ç¶ ÃÇåÕÅð ÓÚ ÇÂÔ ÃÕÆî ê¶ô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ îÇÔñÅ ïÅåðÆ ÇÂÕÅéîÆ ÕñÅà ÓÚ Õ¶òñ II ð¹ê¶ Áå¶ àËÕÃ ç¶ Õ¶ ç¶ô ÓÚ ÇÕèð¶ òÆ ïÅåðÅ Õð ÃÕç¶ ÔéÍ Ü¶Õð Õ¯ÂÆ Á½ðå ïÅåðÆ ÇÂö Ççé ÁË×÷ËÇÕà ÕñÅà ÓÚ Ãëð ÕðéÅ ÚÅÔ¶×Æ å» À¹Ã ù AAII ð¹ê¶ ÁçÅ Õðé¶ êËä×¶Í Á½ðå» Áå¶ Û¯àÆÁ» ì¼ÚÆÁ» ñÂÆ ÇÂÔ ÇàÕà ¶Áð Ç¿âÆÁÅ ç¶ çøåð» Áå¶ îÅéåÅ êÌÅêå àðËòñ ¶ܿ໠寺 ÖðÆçÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ

Á×ñ¶ Üéî ÓÚ ê¼åðÕÅð ìä»×Å@ ÁÇîåÅì

í¯êÅñ@ìÅñÆò¹¼â ìÅçôÅÔ ÁÇîåÅì ìÚé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À¹Ô Á×ñ¶ Üéî ÓÚ ê¼åðÕÅð ìäéÅ êÿç Õð¶×ÅÍ êÌÕÅô ÞÅÁ çÆ Çøñî ÒÁÅðÕôäÓ çÆ ôÈÇà¿× ç½ðÅé ÁÇîåÅì ìÚé é¶ ÇÂÔ êÌ×àÅòÅ Õðç¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ð¶ ñÂÆ ê¼åðÕÅð ìäéÅ ÇÂà Üéî ÓÚ Ã¿íò éÔÄ, êð Á×ñ¶ Üéî î˺ ÷ðÈð ê¼åðÕÅð ìä»×ÅÍ Üç ÁÇîåÅì ù ðÅÖò¶ºÕðé ìÅð¶ ê¹¼ÇÛÁÅ å» À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çéðç¶ôÕ Ü¯ ÕÇÔä׶ ÕÇÔ ÇçÁ»×Å, î¶ðÅ ÇÂà ìÅð¶ ÁÅêäÅ Õ¯ÂÆ ÇòÚÅð éÔÄÍ í¯êÅñ ìÅð¶ ì¯ñç¶ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ î¶ð¶ ùÔÇðÁ» çÅ ôÇÔð ÔË Áå¶ ÇÂ毺 ç¶ ñ¯Õ ڿ׶ Áå¶ ÃÅæ ç¶ä òÅñ¶ ÔéÍ

×µçÅëÆ ç¶ ì¶à¶ é¶ îÅðÆÁÅ ç¶ D ×ÅÇäÁź Òå¶ ñ°àŶ A@ ñµÖ âÅñð

ÇéÀ±ïÅðÕ¸ ñÆìÆÁÅ ç¶ åÅéÅôÅÔ ôÅÃÕ î°Á§îð ×µçÅëÆ ç¶ éÅñKéÅñ À°Ã ç¶ ì¶à¶ ìÔ°å ÔÆ ÁËô¯KÁÅðÅî çÆ Ç÷§ç×Æ ×°÷Åðç¶ Ôé¢ ò˵ìÃÅÂÆà ÇòÕÆñÆÕà î°åÅìÕ ×µçÅëÆ ç¶ ì¶à¶ é¶ îÅðÆÁÅ ÕËðÆ, Áôð Áå¶ ì¶ï¯ºÃ òð׶ ×ÅÇÂÕź Òå¶ ñµÖź âÅñð À°âÅ Ççµå¶¢ ÁîðÆÕÆ ÁÖìÅð ÒÇéÀ±ïÅðÕ àÅÂÆî÷Ò î°åÅìÕ ×µçÅëÆ ç¶ ì¶ÇàÁź ÇòÚ¯º ÇÂÕ é¶ îôÔ±ð ×ÅÇÂÕÅ îÅðÆÁÅ ÕËðÆ ç¶ D ×ÅÇäÁź Òå¶ A@ ñµÖ âÅñð ñ°àÅ Ççµå¶¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÅñÅ ç¶ B@@F ç¶ ×°êå çÃåÅò¶÷ź î°åÅìÕ ×µçÅëÆ ç¶ ì¶ÇàÁź Áå¶ À°Ãç¶ ÕðÆìÆÁź çÆ ÁÅîçéÆ çÅ ÷ðÆÁÅ éËôéñ ÁÅÇÂñ Õ§êéÆ Áå¶ ÇÂÃçÆÁź ÃÔÅÇÂÕ Õ§êéÆÁź Ôé¢

ÒàÇòàðÒ é¶ ÇîñŶ ÇòÛó¶ ÇêåÅ@ì¶àÆ ÇêÛñ¶ AA ÃÅñź 寺 ÁÅêäÆ ì¶àÆ çÆ åñÅô Õð ÇðÔÅ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ Ã¯ôñ é¶àòðÇÕ§× ÃÅÂÆà ÒàÇòàðÒ çÆ îçç éÅñ À°Ã 鱧 ç¯ìÅðÅ Çîñä ÇòÚ Ãøñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ EH ÃÅñÅ âËéÆÁñ îÅðÅñ¶Ã é¶ ìð°ÕÇñé ÇòÚ ðÇÔ ðÔÆ ÁÅêäÆ BG ÃÅñ ì¶àÆ Çðò¶ðÅ çÆ é ÃÅñ ê°ðÅäÆ åÃòÆð Áå¶ éÅî ç¶ éÅñ ÁÅêäÅ ë¯é é§ìð àÇòàð Òå¶ ÇñÖ ÇçµåÅ Áå¶ Á×ñ¶ ÔÆ Ççé ÃÅðÅ é¶ À°Ã éÅñ çêðÕ ÕÆåÅ¢ î¯ðÅñ¶Ã 鱧 ÇéÀ±ïÅÕð ÇòÚ ì¶Øð ñ¯Õź ñÂÆ Úµñ ðÔÆ ÒÁ§âðÔ¶ñÒéÅî çÆ ï¯ÜéÅ åÇÔå ÇÂÕ êzÆêâ ë¯é ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÜà 寺 À°Ã é¶ ÁÅêäÅ ÒàÇòàðÒ Òå¶ ÁÅêäÅ ÖÅåÅ ìäÅÇÂÁÅ ÃÆ¢

ìµÇÚÁź 鱧 êó·ÅÀ°ä׶ ð¯ì¯à

òÅÇô§×àé : ÜñçÆ ÔÆ À°Ô Ççé òÆ ÁÅò¶×Å Ü篺 ÃÕ±ñź ÇòÚ ð¯ì¯à ìµÇÚÁź 鱧 êó·ÅÀ°ä׶¢ ï±éÆòðÇÃàÆ ÁÅë ÕËñÆë¯ðéÆÁÅ ç¶ Ö¯ÜÆÁź é¶ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ ð¯ì¯à ÇåÁÅð ÕÆåÅ ÔË Ü¯ ìµÇÚÁź ÒÚ ôìç ×zÇÔä Õðé çÆ êzÇÕÇðÁŠ鱧 òèÆÁÅ ã§× éÅñ ðèÅð ÃÕ¶×Å¢ ìµÇÚÁź 鱧 êó·ÅÀ°ä ñÂÆ ð¯ì¯à ç¶ ÇòÕÅà çÅ ÇÂÔ ÇòÚÅð ï±éÆòðÇÃàÆ çÆ îôÆé êðÃËêôé ñËì¯ð¶àðÆ ç¶ âÅÇÂðËÕàð ÷¶òÆÁð î¯ò¶ñÅé ç¶ ÇçîÅ× ÇòÚ À°Ã ò¶ñ¶ ÁÅÇÂÁÅ Ü篺 À°Ô ÜÅêÅé ÒÚ ð¯ì¯à éÅñ Ü°óÆÁź Ö¯Üź Õð ðÔ¶ Ãé¢

àÆÚð é¶ Õ°µå¶ éÅñ ÕÆåÅ ÃËÕÃ

CF@ Çâ×ðÆ Òå¶ Õ¯ÂÆ òÆ ð°ÕÅòà Üź ÃÅÔîÇäúº ÁÅ ðÔÆ ÕÅð 鱧 B@@ îÆàð ç±ð 寺 êÛÅä ÃÕçÆ ÔË¢ ìðÇñé ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ ðÅñ ð¯Üà Áå¶ À°é·Åº ç¶ ÃÅæÆÁź é¶ ÃòËKÇÂÛ°µÕ ÁÅèÅð Òå¶ îÅÂƺâ Õ§àð¯ñ ÔËâÃ˵à êÅ Õ¶ ÕÅð çÆ àËÃà âðÅÂÆò ñÂÆ¢ ÇÂà ÇòÚ ÇÂñËÕà¯ÁËéÇÃë¶ñ¯×zÅî Ã˺Ãð ñµ×¶ ԯ¶ Ãé¢ ÔÅñźÇÕ àÆî é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÅð òñ¯º çç¶ôź çÆ êzåÆÇÕÇðÁÅ å°ð§å éÅ Ô¯ Õ¶ Õ°Þ êñź ìÅÁç Ô°§çÆ ÔË¢

ìzËÃà ÇîñÕ å¯º ìäÆ ÁÅÇÂà ÕzÆî Çìzà¶é@ êÇÔñÆ òÅð ÇÕö îÇÔñź é¶ ÁÅêä¶ ìzËÃà ç¶ ç°µè 鱧 ÁÅÇÂà ÕzÆî ìéòÅÀ°ä òÅÃå¶ ò¶ÇÚÁÅ¢ ÇÂà îÇÔñÅ é¶ ÁÅêä¶ Ãµåé çÅ HE@ Çî. ñÆ. ç°µè ò¶ÇÚÁÅ¢ ÇÂà 簵è 寺 ÇÂÕ ÕzÆî êð¯âËÕà ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜà 鱧 ì¶ìÆ ×Å×Å éÅî çÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂà ÁÅÇÂà ÕzÆî çÆ ÕÆîå AD ꯺â ðÖÆ ×ÂÆ¢ ÁÅêä¶ Ãµåé çÅ ç°µè ç¶é òÅñÆ CE ÃÅñÆ ÇòÕà¯ÇðÁÅ ÇÔµñÆ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÂà 寺 Ú§×Å ÇÕ Ô¯ò¶×Å ÇÕ îź ç¶ ç°µè 寺 ìÇäÁź éËÚ°ðñ êð¯âËÕà صà ð¶àŠ嶺 Çîñ ÇðÔÅ ÔË¢

ÇîéÅ× é±§ êçç ÔË íźⶠîźÜä¶

ÁîðÆÕÅK ÇëÇñÕà ÇòµÚ ÇÂµÕ Õ°µå¶ ç¶ éÅñ ÃËÕà Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÒÚ Çîâñ ÃÕ±ñ çÆ ÇîÀ±ÇÜÕ àÆÚð ç¶ éÅñ ç½ ÇòÁÕåÆÁź 鱧 Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÂé·Åº ç¯éÅ é¶ Ç§àðéËà ç¶ ÷Çð¶ Õ°µå¶ ç¶ îÅñÕ éÅñ çêðÕ ÕÆåÅ Áå¶ Õ°µå¶ ç¶ îÅñÕ é¶ À°é·Åº 鱧 ÃËÕà Õðé çÆ Áé°îÇå ç¶ ÇçåÆ¢ Õ°µå¶ ç¶ îÅñÕ é±§ òÆ Ç×zëåÅð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅ¢

ñ§âé+îôÔ±ð ×ÅÇÂÕÅ ÕÅÇÂñÆ ÇîéÅ× çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ îðç Çîµåð Á˺âz¶Ã ò¶ñ¶éկï ñÂÆ íźⶠîźÜä çÅ Õ§î òÆ ê±ð¶ î÷¶ éÅñ ÕðçÆ ÔË¢ ×ÅÇÂÕÅ ç¯ ÃÅñ 寺 Ãê¶Çéô îÅâñ Á˺âz¶Ã éÅñ Ãîź ÇìåÅ ðÔÆ ÔË¢ ÇîéÅ× î§éçÆ ÔË ÇÕ À°Ô Á˺âz¶Ã éÅñ ÁÅî åðÆÕ¶ éÅñ Ç÷§ç×Æ ÇìåÅ ÃÕçÆ ÔË¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

Çòôò çðôé

March 2, 2011 Wednesday

19

ð»ÚÆ ÇòÖ¶ ÃîÅêå Ô¯ÂÆÁÅ ðÅôàðÆ Ö¶â» ç¶ ÃîÅêåÆ ÃîÅ×î î½Õ¶ ð¿×ð¿× ê̯×ðÅî ê¶ô Õðç¶ ÕñÅÕÅðÍ ÇÂà ê̯×ðÅî ÓÚ ç¶ô íð ç¶ ñ¯Õ éÅÚ ê¶ô ÕÆå¶ ×¶Í

ñ¿âé — ç¹éÆÁÅ ç¶ Ãí 寺 î¯à¶ éà é˺à ÁË¿â¶ñÆé çÅ íÅð ì¶ôµÕ D@@ 꽺â þ êð À¹Ãé¶ ÁÅêä¶ ôðÆð ù Ç¿éÅ ñÚÕÆñÅ ìäÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ ÇÕ ç¯ò» êËð» éÅñ ÁÅêäÆÁ» ×µñ» ÛÈÔ ÃÕçÅ þÍ

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà N.Y.S. INSPECTION STATION

Front End and Wheel Alignment

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420


20

èîÕ March 2, 2011 Wednesday


èîÕ March 2, 2011 Wednesday

21


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

22

March 2, 2011 Wednesday

Õ¿

å鱿 ò˵âà îé±¿Ó Ö¹ôÆ ç¶ ðÔÆ ÔË

ÃÅñ Õ¿×éÅ ñÂÆ ìóÅ òèÆÁÅ ÔËÍ ìÆå¶ ÇçéÄ Õ¿×éÅ ìÅð¶ ÇÂÔ ÁøòÅÔ ëËñÆ ÃÆ ÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ÇÚÔð¶ çÆ êñÅÃÇàÕ ÃðÜðÆ ÕðòÅÂÆ ÔË å» ÇÂà ìÅð¶ Õ¿×éÅ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ î¶ð¶ ìÅð¶ ÁÕÃð ÔÆ Õ¯ÂÆ éÅ Õ¯ÂÆ ÁøòÅÔ ëËñÅÂÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÁøòÅÔ» ÇòÚ å» ÕÂÆ òÅð å» î¶ðÆ ôÅçÆ Ô¯ Ú¹¼ÕÆ ÔË, ÕÂÆ ê̶î Ú¼Õð Ô¯ Ú¹¼Õ¶ Ôé, î¶ðÆÁ» ÕÂÆ ç¯Ãå» ÇÂÔ òÆ ÕÇÔ Ú¹¼ÕÆÁ» Ôé ÇÕ î˺ ç¼Öä

çÆÁ» Çøñî» ÔÆ Õðé ñ¼×Æ Ô»Í ÁÇÜÔÆÁ» ÁøòÅÔ» ÃÅⶠòð׶ ÕñÅÕÅð» çÆ Ç÷¿ç×Æ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÔéÍ Ôð¶Õ ÕñÅÕÅð Ü篺 ÚîÕä ñ×çÅ ÔË å» ÁÇÜÔÆÁ» õìð» ÷ððÈ ëËñçÆÁ» ÔéÍ Ô¹ä î¶ðÆ åÅ÷Å ÇðñÆ÷ Ô¯ä òÅñÆ Çøñî Òå鱿 ò˵âà îé±¿Ó ç¶ Ã òÆ ÁøòÅÔ À°µâ ðÔÆ ÔË ÇÕ Òî˺ ÕËé¶âÅ ç¶ ê³ÜÅìÆ òêÅðÆ éÅñ ÇòÁÅÔ Õð ðÔÆ Ô»...ÍÓ

VAN WYCK

PHARMACY

Free Delivery

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

Õ¿× éÅ

×éÅ ÇÂé·» Ççé» ÓÚ ÁÅêäÆ éòÄ Çøñî Òå鱿 ò˵âà îé±¿Ó çÅ êÌÚÅð ç¶Ö Õ¶ ìÔ¹å ÔÆ Ö¹ô ÔË ÇÕ À°Ã Óå¶ ÇøñîÅÇÂÁÅ ê³ÜÅìÆ ÃàÅÂÆñ çÅ ×Æå ò¼Ö7ò¼Ö ÚËéñ» Óå¶ Úñ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇøñîÆ ê³Çâå» Áé°ÃÅð ÇÂà Çøñî ÓÚ Õ¿×éÅ ðÅäÅòå çÅ ÕÆåÅ ð¯ñ òèÆÁÅ ÔËÍ ÕÂÆ îÔÆé¶ êÇÔñ» ê³ÜÅì ÓÚ¯º ôÈÇà³× ÕðÕ¶ Õ¿×éÅ ê³ÜÅì ÓÚ ÇìåŶ Ã ù éÔÄ í¹¼ñ êÅ ðÔÆÍ À°Ã ù ê³ÜÅì ÁÅ Õ¶ ìóÅ òèÆÁÅ ñ¼×ÅÍ ÇÂà Çøñî ÓÚ ê³ÜÅìä î¹ÇàÁÅð ìä Õ¶ À°Ô ìóÆ Ö¹ô ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÇÕðçÅð ÕÂÆ ê¼Ö ê¶ô ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà ð¯ñ ÓÚ ÇÕå¶ À°Ô òèÆÁÅ ñ¼×Æ ÔË å¶ ÇÕå¶ Ö¹ç ÔÆ ÁÅêä¶7 ÁÅê çÆ ì¹ðÅÂÆ ÕðçÆ é÷ð ÁÅ ðÔÆ ÔËÍ Òå鱿 ò˵âà îé±¿Ó çÆ ÃøñåÅ çÅ éôÅ Õ¿×éÅ ù êÇÔñ» 寺 ÔÆ ÔËÍ Õ¿×éÅ ÕÅøÆ Ö¹ôÇÕÃîå òÅñÆ éÅÇÂÕÅ ÔË ÇÕ À°Ã çÆÁ» ÕÂÆ Çøñî» çÆ ôÈÇà³× Ô¯ ðÔÆ ÔË å¶ ÕÂÆ Çøñî» î¹Õ¿îñ ÔéÍ Òâìñ èîÅñÓ çÆ ôÈÇà³× À°Ô Ççé7ðÅå Õð ðÔÆ ÔË å¶ éÅñ ÔÆ Òåé±...Ó Çøñî çÅ êÌÚÅð òÆ Õð ðÔÆ ÔËÍ Ã¿Ü¶ ç¼å çÆ Çøñî ÒðÅÃÕñÓ çÆÁ» À°Ã é¶ åÅðÆÖ» Çç¼åÆÁ» Ôé, ÇÜà çÆ ôÈÇà³× Õðé Çòç¶ô ÜŶ×ÆÍ Ò׶îÓ å¶ Òçî îÅð¯Ó çîÓ ÁÅÇç Çøñî» ÇåÁÅð Ôé ÇÜé·» çÆ âÇì³× Õ¿×éÅ Õð ðÔÆ ÔËÍ Ü¯ÇåôÆÁ» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

March 2, 2011 Wednesday

Û¯àÆÁ» Çëñî»

î˺ ÒèÈîÓ ÇòÚ Ö¹ô éÔÄ ÃÆ ÇÕªÇÕ îËù Á³×3êÌçðôé òÅñÆ ÁÅÀ±àÇëàà êÅÀ°äÆÁ» ê˺çÆÁ» ÃéÍ î˺ ÁÅêäÆ ÚîóÆ éÔÄ ÇçÖÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹ç ¿ ÆÍ î˺ ìÔ¹å ÁùðǼ ÖÁå îÇÔÃÈà ÕðçÆ ÃÆÍ êð ÇÂÕ òÅð å°ÃÄ ÕËîð¶ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ Ü»ç¶ Ô¯ å» å°ÃÄ ÁÅêä¶ ÁùðǼ ÖÁå Ô¯ä ù ô¯Á éÔÄ Õð ÃÕç¶Í ÇÂà ñÂÆ ÕðéÅ ÇêÁÅ, êð î˺ ÇÂà åð·» ç¹ìÅðÅ éÔÄ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆÍ J B@@H ÇòÚ Òç¶ åÅñÆÓ Áå¶ B@@I ÇòÚ ÒÿÕà ÇÃàÆÓ ÇòÚ Õ¿î Õðé 寺 ìÅÁç å°ÃÄ êðç¶ Óå¶ éÔÄ ÇçÖÅÂÆ Çç³ç¶? Fî˺ ëÅñå± Çëñî» Õðé çÆ ìÜŶ Øð ìËáäÅ Ú¿×Å ÃîÞçÆ Ô»Í ÁÅêä¶ ñÂÆ êÆ. ÁÅð. éÔÄ ÕðçÆ, ÇÂà ñÂÆ Ç³âÃàðÆ ç¶ ñ¯Õ» éÅñ î¶ðÅ Õ¯ÂÆ Ç÷ÁÅçŠÿêðÕ éÔÄ ÔËÍ îËù Çëñî çÆ ê¶ôÕô ÇîñçÆ ÔË, å» Õð ñ˺çÆ Ô»Í ÒæËºÕ ï±Ó ÇòÚ Õ¿î ÇÂà ñÂÆ ÕÆåÅ ÇÕªÇÕ î˺ ìóÆ ç¶ð 寺 ÁéÆà ì÷îÆ ç¶ éÅñ Õ¿î ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÃÆÍ ÃÌÆðÅî ðÅØòé, Áé°ðÅ× ìÃÈ òð׶ Õ°Þ Ú¿×¶ Çéðç¶ôÕ Ôé, ÇÜé·» éÅñ î˺ Çé¼ÜÆ Ã¿êðÕ ÇòÚ ðÇÔ³çÆ Ô»Í î˺ ÁéÆà íðÅ ç¶ Ã¿êðÕ ÇòÚ ÃÆÍ À°é·» éÅñ ÕÅî¶âÆ Çëñî ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÃÆ ÇÕªÇÕ À°Ô ÇÂÕ Ú¿×¶ ÁËÕàð å¶ ç¯ÃåÅéŠùíÅÁ òÅñ¶ âÅÇÂðËÕàð ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ Ü篺 À°é·» é¶ îËù ÇÂà ÚÇð¼åð ñÂÆ ì¹ñÅÇÂÁÅ å» î˺ Ô» Õð Çç¼åÆÍ J å°ÃÄ ÒæËºÕ ï±Ó ÇòÚ ÕÆ ð¯ñ Õð ðÔ¶ Ô¯? Fî˺ ÇôòÅéÆ çÆ íÈÇîÕÅ ÇòÚ Ô», ܯ êÈðÆ åð·» ÃÅÂÆÕ¯ ÔËÍ À°Ã çÅ ì¯ñäÅFÚñäÅ Ãí î÷ÅÕÆÁÅ ÔËÍ J å°ÃÄ ÒÇëð Ô¶ðÅ ë¶ðÆÓ Áå¶ ÒׯñîÅñÓ òð×Æ ÕÅî¶âÆ ÇòÚ Õ¿î ÕÆåÅ ÔËÍ ÕÆ Òæ˺Õ

Û¼

ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô» ÇðîÆ Ã¶é

ï±Ó ÇòÚ ò¼ÖðÆ åð·» çÆ ÕÅî¶âÆ ÔË? FÔ», ÇìñÕ°ñ ò¼ÖðÆ ÔËÍ ÔÅñ»ÇÕ Çëñî ÕÅî¶âÆ íðêÈð ÔË, êð î¶ðÅ ÚÇð¼åð ìÔ¹å ÇçñÚÃê ÔË, ÖÅà ÕðÕ¶ ÇÂà ñÂÆ ÇÕ î˺ ÇÂðëÅé ç¶ À°ñà ð¯ñ Õð ðÔÆ Ô»Í À°Ã éÅñ Õ¿î Õðé ù î˺ ì¶Ô¼ç À°åÃÕ ÃÆ ÇÕªÇÕ À°Ô ÇÂÕ Ú¿×Å ÁËÕàð ÔËÍ J ÇÂà Çëñî ÇòÚ ÁÕôË Õ°îÅð, ïéî ÕêÈð, ùéÆñ ôËàÆ, öñÆéŠܶàñÆ Áå¶ ì½ìÆ Ççúñ òÆ ÔéÍ ÕÆ å°ÃÄ ÇÂà ׼ñ 寺 ÇÚ¿åå éÔÄ Ô¯ ÇÕ ÇÂà åð·» ç¶ ò¼â¶ ÃàÅð Á¼×¶ å°ÃÄ ÁÅêäÆ êÇÔÚÅä éÔÄ ìäÅ êÅú׶? FçÈÃð¶ ÁËÕàð ìÔ¹å ڿ׶ Ôé êð ç¶Ö¯, ÇÂðëÅé ç¶ Õ¯ñ òÆ Û¯àÅ ð¯ñ ÔË, êð À°Ô ÁÅêäÆ êÌëÅðî˺à éÅñ ÛÅ ÜŶ×ÅÍ ÇÂÔ ç¶Ö Õ¶ å°ÃÄ Áùð¼ÇÖÁå îÇÔÃÈà éÔÄ

Õð ÃÕç¶Í îËù Ü篺 ð¯ñ Õðé ñÂÆ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ å» î˺ À°Ã ù ÁÅêä¶ ÕËðÆÁð ç¶ ÇñÔÅ÷ éÅñ ÇÂÕ Ú¿×Å î½ÕÅ î³ÇéÁÅ ÇÕªÇÕ À°Ã ÇòÚ ÇÂðëÅé î¶ð¶ À°ñà ÔË Áå¶ À°Ã éÅñ î¶ðÆ êÌëÅðî˺à ùèð¶×ÆÍ î˺ À°Ã 寺 ÕÅëÆ Õ°Þ ÇüÇÖÁÅ ÔËÍ À°Ô Ôð åð·» çÅ ð¯ñ Õðé ç¶ ÕÅìñ ÔËÍ À°Ã ù Õ¯ÂÆ òÆ ð¯ñ ç¶ ç¶ò¯, À°Ô ÇÂÕ ê̯ëËôéñ çÆ åð·» Õ¿î Õð¶×ÅÍ J å°ÃÄ ÒèÈîÓ Áå¶ ÒèÈî=BÓ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ðÔ¶ Ô¯Í ÕÆ ÒèÈî=CÓ ñÂÆ òÆ å°ÔÅⶠéÅñ ÿêðÕ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË? FéÔÄÍ J ܶÕð ÿêðÕ ÕÆåÅ å» ÕÆ å°ÃÄ Õ¿î Õð¯×¶? FÀ°é·» é¶ (ÒèÈîFCÓ ç¶ ê̯ÇâÀ±Ãð) îËù éÔÄ ì¹ñÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ î˺ ÇÂà åð·» çÆÁ» Çëñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»Í ÒèÈîFBÓ ÇòÚ î¶ðÅ îÇÔîÅé ð¯ñ ÃÆ, ܯ îËù êÿç éÔÄ ÁÅÇÂÁÅÍ îËù îÇÔîÅé ð¯ñ ÇòÚ ÁÅÀ°äÅ ÇìñÕ°ñ êÿç éÔÄÍ ÇÂÔ Ã çÆ ìðìÅçÆ ÔËÍ J å°ÃÄ ÒèÈîÓ òð×ÆÁ» Çëñî» ÇÕª éÔÄ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶?

åÆ ÃÅñ êÇÔñ» î³¹ìÂÆ ÓÚ BH îÅðÚ ù Çòé¯ç Ö³éÅ ç¶ Øð Üéî¶ ÁÕôË Ö³éÅ é¶ ÇÜ¿éÆÁ» òÆ Çøñî» ÕÆåÆÁ» Ôé, ÃÅðÆÁ» ÔÆ ÇÔà ðÔÆÁ» ÔéÍ ÁÕôË Ôð¶Õ íÈÇîÕÅ ÓÚ Çëà ÇðÔÅ ÔË, ÚÅÔ¶ À°Ô ÕÅî¶âÆ Ô¯ò,¶ Ü÷ìÅåÆ Ô¯ò¶ Ü» ÃîÅÇÜÕ Ô¯ò¶ Ü» Çëð îÅðèÅó òÅñÆÍ ÕÂÆ Çéðç¶ôÕ» çÅ À°Ô ê¼ÕÅ ÕñÅÕÅð ÔËÍ Çéðç¶ôÕ Ü¯óÆ Á¼ìÅÃFîÃåÅé À°Ã ù ÁÅêäÆÁ» Çøñî» ÓÚ ñË Õ¶ ìóÆ Ö¹ô Ô¹ç ¿ Æ ÔËÍ ÇÂÔ Çéðç¶ôÕ Ü¯óÆ ÁÕôË ç¶ éÅñFéÅñ ì½ìÆ Ççúñ ù ÁÅêäÆÁ» Çøñî» ÓÚ æ» Çç³çÆ ÔËÍ ÒÁ¼ì Çç¼ñÆ çÈð éÔÄÓ ÓÚ ÁÕôË çÆ ÁÅòÅ÷ ÃÆ, ÒåÆà îÅð Ö»Ó, Òé¯ êÌÅìñîÓ, ÒÁÅ´¯ôÓ, ÒñÅÂÆø êÅàðéðÓ, ÒôÅðà Õ¼àFçÅ ÕÅé ÇÂ÷ ÁÅéÓ, Òî¶ð¶ ìÅê êÇÔñ¶ ÁÅêÓ, Òð¶ÃÓ, ÒÁÅ ÜÅ é¼Ú ñËÓ, Ò×»èÆFîÅÂÆ ëÅçðÓ, ÒéÕÅìÓ ÁÅÇç ç¶ ÇÂñÅòÅ Ô¯ð òÆ ÕÂÆ Çøñî» Ôé, ÇÜé·» ÓÚ ÁÕôË é¶ ÁÅêä¶ ÁÇíéË çÆ ò¼ÖFò¼Ö ÛÅê Û¼âÆ ÔËÍ ÁÕôË Ö³éÅ Ç×äÆÁ»FÚ¹äÆÁ» Çøñî» ÔÆ ÕðçÅ ÔË, ÇÂö ÕðÕ¶ À°Ã çÆÁ» Çøñî» çÆ Ç×äåÆ Â¶éÆ Ç÷ÁÅçÅ éÔÄ ÔËÍ Ò×»èÆFîÅÂÆ ëÅçðÓ ÓÚ À°Ã çÆ Ü÷ìÅåÆ íÈÇîÕÅ ÃÆ, ÇÜà ù êÇÔñ» ÁÜË ç¶ò×é Õðé òÅñÅ ÃÆ êð ÁÜË é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ íÈÇîÕÅ ÁÕôË Ö³éÅ òèÆÁÅ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÔ Çøñî ÕðÕ¶ ÁÕôË é¶ ÕÂÆ ðÅôàðÆ å¶ Á³åððÅôàðÆ ÁËòÅðâ òÆ ñÂ¶Í ÇÂÔ Çøñî ÕÂÆ Çøñî ÃîÅð¯Ô» ÓÚ ÇçÖÅÂÆ ÜÅ Ú¹Õ ¼ Æ ÔËÍ ÁÕôË Ö³éÅ Õ¯ñ Ç÷ÁÅçÅåð ÇéðîÅåÅ ÕÅî¶âÆ Çøñî» ÔÆ ñË Õ¶ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé, êð À°Ô Çøñî Çéðç¶ôÕ å¶ ìËéð êÇÔñ» ç¶ÖçÅ ÔËÍ Çøñî çÆ ÕÔÅäÆ ÓÚ ÁÅêä¶ ð¯ñ çÆ â¿ÈØÅÂÆ ç¶Ö Õ¶ ÔÆ Ô» ÕðçÅ ÔËÍ ÇêÌÁÅçðôé À°Ã çÅ êÿçÆçÅ Çéðç¶ôÕ ÔË ÇÕ ÇÜà ù ÕÅî¶âÆ çÆ ìóÆ ÃîÞ ÔËÍ ÁÕÃË Ö³éÅ çÅ ÕÅî¶âÆ Çøñî» ìÅð¶ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÕÅî¶âÆ ÓÚ àÅÂÆÇî³× Ô¹ç ¿ Æ ÔË ÇÕ å°ÃÄ ÁÅêä¶ ÃÅæÆ ÕñÅÕÅð éÅñ ÿòÅç ì¯ñç¶ Ã ÇÕ¿é¶ Õ° Ú¹Õé ¿ ¶ Ô¯Í ÕÅî¶âÆ Õð銶éŠýÖÅ Õ¿î éÔÄ ÔËÍ â¶Çòâ èòé å¶ ×¯Çò¿çÅ çÆ Ü¯óÆ é¶ ÇÂö ñÂÆ Ôî¶ôÅ ÇÂö ñÂÆ ÕÂÆ ÇÔà Çøñî» Çç¼åÆÁ» ÔéÍ

Ôð¶Õ íÈÇîÕÅ ÓÚ Çëà ³éÅ Ë Ö ô Õ Á

Fî˺ ÒèÈîÓ ÇòÚ Ö¹ô éÔÄ ÃÆ ÇÕªÇÕ îËù Á³×FêÌçðôé òÅñÆ ÁÅÀ±àÇëàà êÅÀ°äÆÁ» ê˺çÆÁ» ÃéÍ î˺ ÁÅêäÆ ÚîóÆ éÔÄ ÇçÖÅÀ°äÅ ÚÅÔ¹¿çÆÍ î˺ ìÔ¹å Áùð¼ÇÖÁå îÇÔÃÈà ÕðçÆ ÃÆÍ êð ÇÂÕ òÅð å°ÃÄ ÕËîð¶ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ Ü»ç¶ Ô¯ å» å°ÃÄ ÁÅêä¶ Áùð¼ÇÖÁå Ô¯ä ù ô¯Á éÔÄ Õð ÃÕç¶Í ÇÂà ñÂÆ ÕðéÅ ÇêÁÅ, êð î˺ ÇÂà åð·» ç¹ìÅðÅ éÔÄ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆÍ J å°ÃÄ ÇÕà åð·» çÆÁ» Çëñî» Õðé ç¶ ÇÂÛ°¼Õ Ô¯? Fî˺ Õ¶. Õ¶. îËéé, ÇÂðëÅé ÖÅé òð׶ ڿ׶ ÁËÕàð» éÅñ Õ¿î ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»Í Û¯àÆÁ» Çëñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô», ò¼âÆÁ» éÔÄ, ÇÕªÇÕ ò¼âÆÁ» Çëñî» Ç÷ÁÅçÅåð ê¹ðô êÌèÅé Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ î˺ Û¯àÆÁ» Çëñî» ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô», ÇÜà ÇòÚ âÅÇÂðËÕàð Á½ðå ÚÇð¼åð Óå¶ òÆ ÇèÁÅé Çç³ç¶ ÔéÍ Û¯àÆÁ» Çëñî» Ú¿×Æ ÃÕÇðêà Áå¶ ÕæÅéÕ òÅñÆÁ» ÔÆ ÕðéÅ ÚÅÔ¹¿çÆ Ô»Í ìÔ¹å ÔÆ Ú¿×Æ ÇñÖÆ ÕÅî¶âÆÁé òÆ Õðé ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ÔËÍ

23


24

èîÕ

ÇÃÔå

March 2, 2011 Wednesday

Ç÷

ÁÅçÅ Çî¼áÅ ÇÃÔå ñÂÆ é°ÕÃÅéç¶Ô Ô¹¿çÅ ÔËÍ Ü¶ å°ÃÄ ÇÂÔ Ã¯Úç¶ Ô¯ ÇÕ ôÈ×ð òð×Æ ÇìîÅðÆ î¼è À°îð Ü» Ç÷ÁÅçÅ À°îð ç¶ ñ¯Õ» ù Ô¹¿çÆ ÔË å» ÇÂÔ å°ÔÅâÆ öñåëÇÔîÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ Ø¼à À°îð ç¶ ñ¯Õ» ÇòÚ ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌËôð çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ òÆ ç¶Öä ù ÇîñÆ ÔËÍ ÔÅñ ÔÆ ÇòÚ íÅðå ÇòÚ Ô¯ÂÆÁ» ò¼ÖKò¼Ö ܻ֯ ÇòÚ ÇÂÔ ×¼ñ ÃÅÔîä¶ ÁÅÂÆ ÔË ÇÕ ÇÂÕ¼ñ¶ íÅðå ÇòÚ ÔÆ D Õð¯ó A@ ñ¼Ö ñ¯Õ ôÈ×ð ç¶ ÇôÕÅð Ôé, ÇÜé·» ÇòÚ Ø¼à À°îð ç¶ ñ¯Õ» çÆ øÆÃçÆ Ç÷ÁÅçÅ ÔËÍ ôÈ×ð éÅñ ÃÅð¶ ÃðÆð çÆ Õ¯ÇôÕÅò» Óå¶ îÅóÅ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ ôÈ×ð çÅ êÌíÅò êÅÚä å¿åð, Ççñ 寺 ÇÂñÅòÅ ÃðÆð ç¶ Ôð ÇԼö Óå¶ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌ˵ôð éÅñ èîäÆÁ» Óå¶ îÅóÅ êÌíÅò ê˺çÅ ÔË, ÇÜà ÕÅðé ÃðÆð ç¶ ò¼ÖKò¼Ö ÇÔ¼ÇÃÁ» å¼Õ í¯Üé ðÅÔÄ ê¯ôä Áå¶ ÁÅÕÃÆÜé çÆ êÈðåÆ ÃÔÆ ã¿× éÅñ éÔÄ Ô¯ ÃÕçÆÍ Õ°Þ ñ¯Õ» ÇòÚ ñÔÈ çÆÁ» Õ¯ÇôÕÅò» ù Ô¯ä òÅñ¶ é°ÕÃÅé çÅ êåÅ Û¶åÆ éÔÄ ñ×çÅ, ÇÕªÇÕ ÇÂÔ ÁÅêäÅ êÌíÅò Ô½ñÆKÔ½ñÆ ÇçÖŪçÆ ÔË ÇÕ À°Ã çÅ êåÅ ñ¼× ÃÕäŠýÖÅ éÔÄ Ô¹¿çÅÍ îÅÃê¶ôÆÁ» ÇòÚ Ô¯ä òÅñ¶ çðç, Ô¼æ» Áå¶ êËð» ÇòÚ ÜÕóé ÁÅÇç ù ñ¯Õ Ç÷ÁÅçŠ׿íÆðåÅ éÅñ éÔÄ ñ˺ç¶Í ôÈ×ð çÅ êÌíÅò Ô¼âÆÁ» Áå¶ Ü¯ó» Óå¶ ò¶ ê˺çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ÁÅÃà¯ê¯ÇðÇÃà (Ô¼âÆÁ» çÅ

ò¼

ôÈ×ð

ÃðÆð ñÂÆ õåðéÅÕ

Ö¯ðÅêé) Áå¶ ÁðæðÅÂÆàà òð×ÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ñÔÈ ÇòÚ ôÈ×ð çÆ îÅåðÅ òèä çÅ êÌíÅò ñ¼å» Áå¶ êËð» Óå¶ òÆ ê˺çÅ ÔËÍ ÃÇæåÆ ×¿íÆð Ô¯ä Óå¶ ñÔÈ çÆ ×åÆ Ô½ñÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ Ü¶ å¿ÇåzÕÅ å¿åð éôà Ô¯ ÜÅò¶ å» ñ¼å» Áå¶ êËð» ÇòÚ çðç, ×ðîÆ Áå¶ ÃðçÆ çÅ

ÖEò¼Ö ÁÇèÁËé ÇÂÔ ÃÅìå Õðç¶ Ôé ÇÕ îôðÈî çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ¶â÷ òð×Æ ÇíÁÅéÕ ÇìîÅðÆ ù òÆ Õ¿àð¯ñ ÇòÚ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ ÕÆ å°ÃÄ ÜÅäç¶ Ô¯ ÇÕ îôðÈî ÇÃÔå ñÂÆ ì¶Ô¼ç ëÅÇÂç¶î³ç Ô¹¿çÅ ÔË? òËö å» îôðÈî êÈðÅ ÃÅñ ÔÆ ç¶ôEÇòç¶ô ÇòÚ í¯Üé çÆ æÅñÆ ÓÚ êð¯ÇÃÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ êð ÃðçÆÁ» ç¶ Ççé» ÇòÚ Çòô¶ô å½ð Óå¶ îôðÈî ù ò¼ÖEò¼Ö Ãì÷ÆÁ» éÅñ ÇîñÅ Õ¶ ÖÅèÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÁÅêä¶ ÃòÅç Áå¶ ìéÅòà ÕÅðé Û¯àÅ ÇÜÔÅ ÇçÃä òÅñÅ îôðÈî ÕÂÆ ñ¯Õ» ù éÅ êÿç Ô¹¿çÅ ÔËÍ Ü¯ ñ¯Õ ÇÂà ù ÖÅä 寺 í¼Üç¶ Ôé, Á×ñÆ òÅð ܶÕð ÇÂà ù å°ÔÅâÆ êñ¶à ÇòÚ êð¯ÇÃÁÅ ÜÅò¶ å» é»Ô éÅ ÕÔ¯Í ò¼ÖEò¼Ö ÁÇèÁËé ç¼Ãç¶ Ôé ÇÕ ÇÂÕ ÇÕÃî çÆ ë¿×à 寺 ÜéÇîÁÅ îôðÈî ÇÃÔå ñÂÆ ì¶Ô¼ç ëÅÇÂç¶î³ç ÔËÍ ÇÂà çÆÁ» ñ×í× CH@@@ ÇÕÃî» êÈðÆ ç¹éÆÁÅ ÇòÚ êÅÂÆÁ» Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÜé·» ÓÚ¯º Õ¶òñ G@@ ÇÕÃî» ç¶ îôðÈî ÖÅä ï¯× Ô¹¿ç¶ ÔéÍ BG@ ÇÕÃî ç¶ îôðÈî Üó·ÆEìÈàÆÁ» ç¶ å½ð Óå¶ òðÇåÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÁÅî å½ð Óå¶ ÖÅä ñÂÆ ÒìàéÓ îôðÈî ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ òÆ ÕÂÆ ÁÇÜÔÆÁ» ÇÕÃî» Ôé, ÇÜé·» çÅ ÇÂÃå¶îÅñ í¯Üé ìäÅÀ°ä ÇòÚ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ îôðÈî ò¼ÖEò¼Ö ê½ôÇàÕ å¼å» éÅñ íðêÈð Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ ÕËñ¯ðÆ çÆ îÅåðŠؼà Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂÔ ÚðìÆ, Õ¯ñËÃàz¯ñ ðÇÔå Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂé·» ÓÚ ÇòàÅÇîé íðêÈð îÅåðÅ ÇòÚ Ô¹¿ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔ ÖÇäÜ ¬ä Áå¶ ê̯àÆé çÅ í¿âÅð ÔéÍ Çòô¶ô å½ð Óå¶ ÁËîÆé¯ ÁËÇÃâ ÇÂé·» ÓÚ ÕÅøÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô¹¿çÅ ÔËÍ îôðÈî ÃÅⶠÃðÆð çÆ ð¯× êÌåÆð¯èÕ Ãîð¼æ ù òèÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÃÅù

ÁÇÔÃÅà ԯäÅ ì¿ç Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ êËð» Óå¶ Û¯àÅ ÇÜÔÅ ÷õî òÆ ò¼âÅ ðÈê ñË ñ˺çÅ ÔËÍ ÇÕªÇÕ À°Ã çÅ ÁÇÔÃÅà ÃÅù îÇÔÃÈà éÔÄ Ô¹¿çÅÍ Ôð ôÈ×ð ç¶ ð¯×Æ ç¶ êËð ÖðÅì Ô¯ä ÕÅðé ÇÂéëËÕôé Ô¯ Ü»çÆ ÔË Ü¯ Û¶åÆ ÇÕå¶ ÃÔÆ éÔÄ Ô¹¿çÆÍ ÇÃ×ðà çÆ òð寺 Õðé òÅÇñÁ»

ê½ôÇàÕ å¼å» éÅñ íðêÈð

îôðÈî

ÕÂÆ ð¯×» éÅñ ñóé çÆ åÅÕå Çç³ç¶ ÔéÍ ÇÂé·» ÓÚ ÇÜ¿Õ ÕÅøÆ îÅåðÅ ÇòÚ Ô¹¿çÅ ÔË Ü¯ ÃÅⶠÖÈé ù òèÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÜÅêÅé ÓÚ Ô¯ÂÆ ÇÂÕ Ö¯Ü î¹åÅÇìÕ ÇÂà çÆ ÇÂÕ ÇÕÃî ÇòÚ ÇÂÕ ÖÅà ÇÕÃî çÅ ÁËîÆé¯ ÁËÇÃâ êÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË Ü¯ ÇÜ×ð ÇòÚ Õ¯ñËÃàz¯ñ ù Õ¿àð¯ñ ÕðçÅ ÔËÍ Ü¶Õð ÃÅⶠÃðÆð çÆ ð¯× êÌåÆð¯èÕ Ãîð¼æÅ î÷ìÈå Ô¯ò¶ å» ÃÅù ÇìîÅðÆÁ» ÁÅêäÅ ÇôÕÅð éÔÄ ìäÅ ÃÕçÆÁ»Í ÜÅêÅé çÆ ëÈâ ÇòÕÅà ÁËïÃƶôé é¶ îôðÈî çÆ ÇÂÕ ÖÅà ÇÕÃî ù Õ˺Ãð ð¯èÆ çòÅÂÆÁ» ç¶ ÇéðîÅä ñÂÆ

ù Ô¯ð òÆ ÕÂÆ åð·» çÆÁ» î¹ôÇÕñ» çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ ê˺çÅ ÔËÍ ÇÂÔ ñÔÈ çÆ ×åÆ ù Ô¯ð òÆ êÌíÅÇòå ÕðçÆ ÔËÍ ñÔÈ ÇòÚ ×¹¬Õ¯÷ ç¶ ê¼èð ù ܶ ÕÅìÈ éÅ ÕÆåÅ ÜŶ å» ÃÇæåÆ Óå¶ ÕÅìÈ êÅÀ°äÅ î¹ôÇÕñ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ôÈ×ð çÅ ÚîóÆ Óå¶ òÆ é»ÔK ê¼ÖÆ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ ñÔÈ ÇòÚ ôÈ×ð çÆ îÅåðÅ òèä éÅñ ÃðÆð ÇòÚ êÅäÆ çÆ ØÅà Ô¯ Ü»çÆ ÔË, ÇÜà ÕÅðé ÚîóÆ ð¹¼ÖÆ Áå¶ ì¶ÜÅé Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ð¹¼ÖÆ ÚîóÆ ÇòÚ ÖÅðô Ô¹¿çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÇòÚ çðÅó êË Ü»çÆ ÔË, ÇÜà ÇòÚ ìËÕàÆðÆÁ» ç¶ ñ¼Ûä òÆ òè Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ìËÕàÆðÆÁÅ ñÔÈ ÇòÚ òèÆ Ô¯ÂÆ ×¹¬Õ¯÷ çÆ îÅåðŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ òè Ü»çÆ ÔË ÇÜà ÕÅðé ñ¼å», êËð», ÕÈÔäÆÁ» Áå¶ ÃðÆð ç¶ çÈÃð¶ ÇÔ¼ÇÃÁ» ç¶ Ü¯ó» ÇòÚ ð¹¼ÖÅêé ÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ å¿ÇåzÕÅ å¿åð ÇòÚ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁ» ×óìóÆÁ» éÅñ ÃðÆð ÇòÚ êÃÆéÅ ìäÅÀ°ä òÅñÆ ×Ì¿æÆÁ» ç¶ Õ¿î ÇòÚ ð¹ÕÅòà ê˺çÆ ÔË ÇÜà ÕÅðé ÚîóÆ ð¹¼ÖÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà éÅñ êËð» Áå¶ ñ¼å» ÇòÚ êÃÆé¶ çÆ îÅåðÅ Øà Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÚîóÆ ð¹¼ÖÆ Áå¶ ì¶ÜÅé Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÚîóÆ ð¯× îÅÇÔð ÇÂà ñÂÆ ñ¯ôé Ü» î¯ÃÚðÅÂÆ÷ð ñ×ÅÀ°ä çÆ ÃñÅÔ Çç³ç¶ ÔéÍ îÅÇÔð Ççé ÇòÚ ñ¯óÄçÆ îÅåðÅ ÇòÚ êÅäÆ êÆä Áå¶ Ã¹ÈåÆ Õ¼êó¶ êÅÀ°ä çÆ ÃñÅÔ Çç³ç¶ Ôé å» ÇÕ ÃðÆð ÇòÚ ÔòÅ çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ Ô¹¿çÆ ðÔ¶Í

ñÅÇÂÃ˺à Çç¼åÅ ÔËÍ îôðÈî çÆ Òî¶à¶ÕÓ éÅîÕ ÜÅåÆ òÆ Õ˺Ãð çÆ ð¯ÕæÅî ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ êÅÇÂÁÅ ÜÅä òÅñÅ å¼å ðÕÆø ë¯ñ¶é ÃÅâÆ ð¯× Çéð¯èÕ Ãîð¼æÅ ÇòÚ òÅèÅ ÕðçÅ ÔËÍ ðÆôÆ ÇÕÃî ç¶ îôðÈî ܯó», îÅÃê¶ôÆÁ» Áå¶ ×Ëà ù çÈð Õðç¶ ÔéÍ ÚÆé Áå¶ ÜÅêÅé ÇòÚ ÇêÛñ¶ B@@@ ÃÅñ» 寺 ÁÅðæÅðÅÇÂàÃ ç¶ ÇÂñÅÜ ñÂÆ ÇÂà çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Üó·Æ ìÈàÆ ìäÅÀ°ä ÇòÚ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÔÆð¯ÕÆ éÅéìÅ Áå¶ Õ¶Õ¯ÕÅÀ±ì¯ òð׶ Ö¯ÜÆ îôðÈî çÆ Òî¶ÇâàÃÓ éÅîÕ ÇÕÃî ù ôÈ×ð ñÂÆ ëÅÇÂç¶î³ç ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ îôðÈî ÜñçÆ êÚ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂÔ ê¶à éÅñ ÿì¿Çèå ÇìîÅðÆÁ» Áå¶ êÆ. ÁËÃ. ÁËî. Çóâ̯î ñÂÆ òÆ ëÅÇÂç¶î³ç ÃÅìå Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ îôðÈî ù í¯Üé ÇòÚ ÷ðÈð ôÅÇîñ Õð¯Í îôðÈî ù ÃÈê, ïÃ, ÁÅîñ¶à, ÃñÅç, êÆ÷Å ÁÅÇç ç¶ å½ð Óå¶ ÖÅèÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ ò¼ÖEò¼Ö ðÃÅÇÂÇäÕ çòÅÂÆÁ» 寺 êÌíÅÇòå îôðÈî çÆ ìÜÅÇ ÜËÇòÕ îôðÈî ÖÅú, ÇÜé·» ÇòÚ ê½ôÇàÕ å¼å íðêÈð îÅåðÅ ÇòÚ Ô¯äÍ ðÆôÆ éÅîÕ ÇÕÃî ç¶ îôðÈî ë¶ëÇóÁ» çÆ å¿çð¹ÃåÆ ñÂÆ ëÅÇÂç¶î³ç Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÁÃæîÅ ç¶ ð¯×ÆÁ» ñÂÆ ÇÂé·» çÅ êÌï¯× ÕÅøÆ ÕÅð×ð ÃÅìå Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÚÆé ÇòÚ ÇÂà çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ì̯ºÕÅÂÆàÃ ç¶ ÇÃðê ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà ÇÕÃî ç¶ îôðÈî ÇÚóÇÚó¶êé ù çÈð Õðç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÃÅâÆÁ» îÅÃê¶ôÆÁ» ù çð¹¼Ãå Õðç¶ ÔéÍ ÇÂé·» çÅ À°êï¯× ÁËéïî¶éÆÁÅ Áå¶ âð, åäÅÁ òð×ÆÁ» ׿íÆð Ãî¼ÇÃÁÅò» 寺 ×ÌÃå ð¯×» ù Õðé çÆ ÃñÅÔ Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ

ñÅíçÅÇÂÕ ÔË

î¶æÆ

î¶

æÆ ÃðÆðÕ ôÕåÆ ù òèÅÀ°ä ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¹¿çÆ ÔËÍ î¶æÆ ç¶ ìÆÜ» ÇòÚ BC ëÆÃçÆ ê̯àÆé, I ëÆÃçÆ å¶ñ, A@ ëÆÃçÆ ÕÅðì¯ÔÅÂÆâ̶à Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇòàÅÇîé» çÆ òÆ ÇÂà ÇòÚ íðêÈð îÅåðÅ Ô¹¿çÆ ÔËÍ ÇÂà ÇòÚ ÁÅÇÂðé Áå¶ ÖÇäÜ êçÅðæ òÆ î½ÜÈç Ô¹¿ç¶ ÔéÍ J ÇÂà ù õ¹ôìÈ ç¶ ðÈê ÇòÚ òÆ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ J ܶÕð À°ñàÆÁ» Ü» çÃå ñ¼×¶ Ô¯ä å» ç¹¼è éÅñ î¶æÆ ç¶ ìÆÜ» çŠöòé Õð¯Í ÇÂà éÅñ ê̶ôÅéÆ ÷ðÈð çÈð Ô¯ò¶×ÆÍ J ×ñ¶ ÇòÚ ÖÅðô, ï÷ Ô¯ò¶ Ü» ×ñ¶ ÇòÚ ÁñÃð Ô¯ò¶ å» î¶æÆ ç¶ ê¼ÇåÁ» ù À°ìÅñ Õ¶ êÅäÆ éÅñ ×ðÅð¶ Õð¯Í ÇÂà éÅñ ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ J Õì÷ Ü» ê¶à ÇòÚ ÁñÃð Ô¯ò¶ å» ÇÂÕ Õ¼ê î¶æÆ ç¶ ê¼ÇåÁ» ù À°ìÅñ Õ¶ ôÇÔç ÇòÚ Ø¯ñ Õ¶ ÖÅúÍ ÇÂà éÅñ å°ÔÅâÆ ê̶ôÅéÆ çÈð Ô¯ò¶×ÆÍ ÇÂà À°êÅÁ ù ìòÅÃÆð ç¶ ð¯× ÇòÚ òÆ ÁêäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ J ¶ºÜÅÇÂéÅ çÅ çðç Ô¯ò¶ å» î¶æÆ ç¶ ìÆÜ ÇÂÕ ÚîÚ çÆ îÅåðÅ ÇòÚ ñò¯Í ÇÂé·» ù â¶ã Õ¼ê êÅäÆ ÇòÚ À°ìÅñ¯ Áå¶ Çëð éåÅð (ê¹ä) ñúÍ ÇÂà ÇòÚ ç¯ ÚîÚ Ö³â ÇîñÅú Áå¶ Ççé ÇòÚ ç¯ òÅð ñúÍ çðç 寺 ðÅÔå Çîñ¶×ÆÍ J î¶æÆ òÅñ» ù Þóé 寺 ð¯Õä ÇòÚ òÆ ÃÔÅÇÂÕ ÔËÍ î¶æÆ ç¶ ìÆÜ» çÅ ê¶Ãà ìäÅ ñúÍ ÇÂà ù ÇÃð Óå¶ ñ×ÅúÍ Õ°Þ Ã ìÅÁç òÅñ è¯ ñúÍ å°ÃÄ î¶æÆ çÆÁ» åÅ÷ÆÁ» ê¼åÆÁ» ù êÆà ն òÆ ÇÃð Óå¶ ñ×Å ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂÔ êÌï¯× òÅñ» ù Þóé 寺 ð¯Õ¶×Å Áå¶ ð¹¼ÖÅêé òÆ çÈð Õð¶×ÅÍ J î³ÈÔ Áå¶ ÃðÆð 寺 ìçìÈ ÁÅÀ°ä çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ éÅñ êÆóå Ô¯ å» î¶æÆ ç¶ ìÆÜ» ù À°ìÅñ Õ¶ ÚÅÔ éÅñ ÖÅúÍ ÇÂà éÅñ ì¹ÖÅð 寺 òÆ ÁÅðÅî ÇîñçÅ ÔËÍ J ܶÕð ÖÈé çÆ ÕîÆ Ô¯ ÜÅò¶ å» î¶æÆ ç¶ ìÆÜ Áå¶ ê¼ÇåÁ» çÅ ñ×ÅåÅð öòé Õð¯Í J ÇÚÔð¶ Óå¶ Þ¹ðóÆÁ» êË ÜÅä çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ ÇÚÔð¶ Óå¶ î¶æÆ ç¶ ê¼ÇåÁ» çÅ ê¶Ãà ñ×ÅúÍ ðÅå ù ÇÂà Çîôðä çÅ ñ¶ê ñ×Å Õ¶ ð¼Ö ñú Áå¶ Ãò¶ð¶ կö êÅäÆ éÅñ è¯ ñúÍ ë¯ó¶KÇëéÃÆÁ» Ô¯ä Óå¶ òÆ å°ÃÄ ÇÂÔ À°êÅÁ Á÷îÅ ÃÕç¶ Ô¯Í


èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

March 2, 2011 Wednesday

Ã

ðçÆ Öåî Ô¯ä òÅñÆ ÔË êð Ü»çÆ Ô¯ÂÆ ÃðçÆ ç¶ ÇéôÅé Áܶ òÆ ÚîóÆ ÓÚ î½Üç È ÔéÍ îÅÇÔð» çÆ î³éƶ å» ÇÕö òÆ î½Ãî ç¶ ÜÅä 寺 ÕÅëÆ Ççé ìÅÁç å¼Õ Áå¶ ÁÅÀ°ä 寺 ÕÅëÆ Ççé êÇÔñ» ÇåÁÅðÆ Õðé çÆ ÷ðÈðå Ô¿ç ¹ Æ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà çÅ ÁÃð ç¶ð å¼Õ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ ÔòÅ ÇòÚ éîÆ Ø¼à Ô¯ä ÕÅðé ÃÅâÆ ÚîóÆ ð¼Ö ¹ Æ Áå¶ ì¶ÜÅé Ô¯ Ü»çÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ×ðîÆ êÈðÆ åð·» éÅñ ÁÅÂÆ éÔÄ Ô¿¹çÆ Áå¶ ÃðçÆ êÈðÆ åð·» ×ÂÆ éÔÄ Ô¿ç ¹ ÆÍ ÇÂà ñÂÆ ÔòÅ ÇòÚ íÅðÆêé ðÇÔ³çÅ ÔË, ÇÜà ÕÅðé ÇÂÔ êÌçÇÈ ôå ðÇÔ³çÆ ÔËÍ éåÆܶ òܯº ÚîóÆ ìÔ¹å ÿòç ¶ éôÆñ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ Øð ÇòÚ ðÇÔä ç¶ ìÅòÜÈç ÚîóÆ çÆ ÖÅà ç¶ÖQ íÅñ ÕðéÆ ê˺çÆ ÔËÍ Øð 寺 ìÅÔð ðÇÔä òÅÇñÁ» ù å» ÁÅêäÆ ÚîóÆ çÆ ð¯÷ÅéÅ ç¶ÖQ íÅñ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ò¼ñ Çòô¶ô ÇèÁÅé ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Øð çÆ ðïÂÆ ÇòÚ ÁÇÜÔÆÁ» Áé¶Õ ÚÆ÷» Ô¿ç ¹ ÆÁ»

Ôé, ÇÜÃ ç¶ ÇÂÃå¶îÅñ éÅñ ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ ð¼Ö ¹ Æ Áå¶ ì¶ÜÅé ÚîóÆ ÇòÚ ÚîÕ ÇñÁ»çÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ J ðÅå ù ýä 寺 êÇÔñ» îñÅÂÆ ç¶ ÇÂÕ ò¼â¶ ÚîÚ ÇòÚ ×ÇñÃðÆé çÆÁ» Õ°Þ ì¿Èç», ÕËÃàð ÁÅÇÂñ Áå¶ ×¹ñÅì Üñ êÅúÍ ÇÂà ù êÈð¶ ÇÚÔð¶, ×ðçé Áå¶ Ô¼æ» Óå¶ ñ×ÅúÍ Ãò¶ð¶ À°á Õ¶ î³ÈÔ è¯ ñúÍ ÇÂé·» ÃÅðÆÁ» ÚÆ÷» ÇòÚ î½Üç È ÇÚÕéÅÂÆ ÚîóÆ çÆ ÇÚÕéÅÂÆ ÇòÚ Çîñ Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÚîóÆ çÆÁ» Õ¯ÇôÕÅò» ÇòÚ éîÆ ìäÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ J ÚîóÆ çÆ éîÆ ìðÕðÅð ð¼Öä ñÂÆ ìÅçÅî, ôÇÔç, îñÅÂÆ ù Ôëå¶ ÇòÚ ç¯ òÅð ñ×ÅúÍ ÇÂé·» ç¶ Çîôðä ù Á¼è¶ سචå¼Õ ÇÚÔð¶ Óå¶ ñ×ÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ J ÇÂÕQÚ½æÅÂÆ Õ¼ê ï¯×ðà, ÇÂÕ ò¼âÅ ÚîÚ ôÇÔç, ÇÂÕ ò¼âÅ ÚîÚ ç¼¹è êÅÀ±âð ù ÇîñÅú Áå¶

ÁððµÇÖÁå ÔË

Üµ× ÜäéÆ

ÇÃ

Ôåî§ç Á½ðå ÔÆ ÇÕö î°ñÕ Üź Õ½î 鱧 î÷ì±å íÇòµÖ ÇÃðÜ Õ¶ ç¶ ÃÕçÆ ÔË¢Ò Ãðò êzòÅéå ÇÂà õÚÅÂÆ ç¶ ð±QìQð± íÇòµÖ ÇÃðÜÕ çÆ ÜäéÆ ÁÅê ÇÕ§éÆ ÇÃÔåî§ç å¶ Ã°ðµÇÖÁå ÔË? ÇÂà çÅ Ü°ÁÅì Çòôò ÇÃÔå ç×áé, ï±éÆöë, ï±.ÁËé.ÁËë.êÆ.¶. Áå¶ Çòôò ìËºÕ çÆ îËàðéñ îÅðàÇñàÆ Çðê¯ðà B@@G ÒÚ¯º ÇîñçÅ ÔË¢ ÇÂà Á°éÃÅð Çòôò ÒÚ ×ðí ç½ðÅé Üź Üä¶ê¶ ò¶ñ¶ E.CF ñµÖ Á½ðåź Ôð òð·¶ îðçÆÁź Ôé¢ íÅðå ÒÚ ÇÂà ìÅð¶ ÇÜ毺 åµÕ åµæź çŠðÁÅñ ÔË À°é·Åº Áé°ÃÅð Çòôò íð ÒÚ Üä¶ê¶ ç½ðÅé Ô°§çÆÁź î½åź ÒÚ A.AG ñµÖ íÅðå ÒÚ Ô°§çÆÁź Ôé¢ Üä¶ê¶ ÒÚ Ô°§çÆÁź DG ëÆÃçÆ î½åź çÅ ÕÅðé Ö±é çÆ ÕîÆ Áå¶ ìÔ°å Ç÷ÁÅçÅ Ö±é çÅ òÇÔäÅ Ô°§çÅ ÔË¢ íÅðå Ãî¶å ÇòÕÅÃôÆñ î°ñÕź ÇòµÚ ×ðíòåÆ Áå¶ ìµÚ¶ Üä ðÔÆÁź Á½ðåź ç¶ îÅîÇñÁź ÇòµÚ II ëÆÃçÆ î½åź ×ðÆìÆ, í°µÖ Áå¶ ÇìîÅðÆ ÕðÕ¶ ÔÆ Ô°§çÆÁź Ôé¢ íÅðå ç¶ ÇÃÔå î§åðÆ òµñ¯º B@@G ÇòµÚ ÜÅðÆ Çðê¯ðà ÁËé.ÁËë.ÁËÚ.ÁËÃ. C Áé°ÃÅð òÆ ×ðÆìÆ ÕÅðé ðîµÚÆ âÅÕàðÆ ç¶ÖíÅñ çÆ

ÕîÆ íÅðå ÒÚ îÅòź çÆ À°µÚÆ î½å çð çÅ î°µÖ ÕÅðé ÔË¢ B@@G 寺 êÇÔñź ç¶ H òÇð·Áź ÒÚ ìµÇÚÁź 鱧 Üéî ç¶ä î½Õ¶ BE ëÆÃçÆ Á½ðåź 鱧 Üä¶ê¶ 寺 êÇÔñź Üź ìÅÁç ÇòµÚ âÅÕàðÆ ç¶ÖíÅñ çÆ Õ¯ÂÆ ÃÔ±ñå À°êñµìè éÔƺ Ô¯ÂÆ¢ Áܶ òÆ F@ ëÆÃçÆ Üä¶ê¶ Øð ÒÚ ÔÆ ÕðòŶ ÜÅºç¶ Ôé, CG ëÆÃçÆ îÅîÇñÁź ÒÚ ÖÅéçÅéÆ çÅÂÆÁź Áå¶ F@ ëÆÃçÆ ÒÚ Çðôå¶çÅð Üź ÁäÜÅä ñ¯Õ ÔÆ Üä¶ê¶ Ã îź çÆ ÃÔÅÇÂåÅ Üź ç¶ÖíÅñ Õðç¶ Ôé¢ ÃÅë ÔË ÇÕ Õ½î Üź î°ñÕ ç¶ ÇÃðÜÕź çÆ ÇÃðÜÕ Üź ÜäéÆ Á½ðå ÔÆ Ã°ðµÇÖÁå éÔƺ¢ À°Ã çÆ îÅóÆ ÇÃÔå, ÁÅðÇæÕ å¶ ÃîÅÇÜÕ ð±ê ÒÚ êÇðòÅð å¶ ÃîÅÜ ÒÚ Õî÷¯ð æź Áå¶ íÅòéÅåîÕ å½ð Òå¶ Õî÷¯ð Ô¯ä çÅ ÁÇÔÃÅà Ãî¶å ÇÂà åð·Åº ç¶ Ô¯ð î°µç¶

ìçñç¶ î½Ãî çÅ Õð¯

Õ¯îñ ÚîóÆ éÅñ ÃòÅ×å J J

J

J À°Ã çÆ ÁððµÇÖÁÅ çÅ Õðé ìäç¶ Ôé¢ ê§ÚÅÇÂåź, é×ðQêÅÇñÕÅòź Ú¯äź Ãî¶å Ô¯ð ÇòèÅéÕ ÁçÅÇðÁź ÒÚ À°é·Åº ñÂÆ ðµÇÖÁÅ ðÅÖòźêä òÆ ÇÂà ÁððµÇÖÁåÅ ÒÚ¯º À°é·Åº 鱧 Õµãä çÅ Ãìµì éÔƺ ìä ÃÇÕÁÅ¢ ìÔ°åÆÁź æÅòź Òå¶ À°Ã ç¶ Ã§ÇòèÅéÕ ð°åì¶ ç¶ Ççµå¶ ÁÇèÕÅðź çÆ òð寺 òÆ À°é·Åº òµñ¯º éÔƺ, À°é·Åº ç¶ êÇðòÅð ç¶ îðç î˺ìðź òµñ¯º ÕÆåÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÃîÅÜ ÒÚ À°Ã çÅ ÃæÅé îðç 寺 éÆòź ÔË¢ ÇÂ§Þ À°Ô î°ñÕ çÆ ç±Ü¶ çðܶ çÆ éÅ×ÇðÕ ÔË, çÅ ÁÇÔÃÅà À°Ã Á§çð Ô¯ð êµÕÅ ÕÆåÅ ÜźçÅ Üź Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂ§Þ Ô¯äŠðíÅòÕ òÆ ÜÅêçÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ã 鱧 ðÅÜéÆåÕ òµè ÁÇèÕÅðź éÅñ¯º Áܶ ÃîÅÜÕ òµè ÁÇèÕÅðź çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÇÂé·Åº ç¶ éÅ Ô¯ä ÕÅðé ÔÆ êzôÅÃÕÆ å¶ ôÅÃÕÆ À°µÚ êçòÆÁź çÅ ìóÆ Õ°ôñåÅ éÅñ ÕÅðÜ ÇéíÅÀ°ä ç¶ ìÅòܱç À°Ô êÇðòÅð ÒÚ ÔÆäÆ ÔË¢ ÇÂà çÆÁź Üó·Åº À°Ã ÃîÅÇÜÕ ÇòòÃæÅ ÒÚ â±§ØÆÁź ñµ×ÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ôé ÇÜà ÒÚ Á½ðå/ìµÚÆ é±§ éÅ ÃòÆÕÅð Õðé ï¯× ôËÁ ÃîÇÞÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ êÇÔñź Üéî 寺 ìÅÁç ܧîÇçÁź ÔÆ îÅð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÃÆ Ô°ä Üéî 寺 êÇÔñź ÔÆ ×ðí ÒÚ Õåñ Õð ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÃðÜÕ Õ°µÖź 鱧 Õìðź ÒÚ ìçñ ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÚ§åÅ å¶ Ã¯×îÂÆ êµÖ ÔË ÇÕ ÁäQ ܧîÆÁź èÆÁź ç¶ Õåñź ÒÚ ê§ÜÅì çÅ éź òÆ î¯ÔðÆ ÔË¢

ÇÚÔð¶ Óå¶ ñ×ÅúÍ A@ Çî³à» ìÅÁç á§ã¶ êÅäÆ éÅñ ÇÚÔðÅ è¯ ñúÍ J ÇÂÕ ×ÅÜð ù Õ¼çÕ È ô Õð¯ Áå¶ À°Ã ù ÇÚÔð¶ Óå¶ B@ Çî³à å¼Õ ñ×ÅúÍ Çëð ÃÅç¶ êÅäÆ éÅñ è¯ò¯Í ×ÅÜð ÇòÚ ÇòàÅÇîé ÒÂ¶Ó Ô¿ç ¹ Å ÔË

J

ܯ ÚîóÆ ñÂÆ ëÅÇÂç¶îç ³ ÔËÍ ÚîóÆ ù Ç÷ÁÅçÅ ð×ó¯ éÅÍ å¶ñÆ ÚîóÆ ñÂÆ éðÇÃ³× ´Æî çÅ ÇÂÃå¶îÅñ éÅ Õð¯Í ÇÂà éÅñ ÚîóÆ ÇòÚ çðÅð» êË Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ Ã¿çñò¼¹â êÅÀ±âð çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õð¯Í ìÅÔð ÜÅä 寺 Á¼èŠسàÅ êÇÔñ» éÅ å» éÔÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÇÚÔðÅ è¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ å¶÷ ÔòÅ çÆ á§ãÕ éÅñ ÇÚÔð¶ çÆ éîÆ Óå¶ éÅÕÅðÅåÇîÕ êÌíÅò ê˺çÅ ÔË Áå¶ ÇÂà éÅñ ÔñÕÆ á§ãÆ ÔòÅ òÆ ÇÚÔð¶ ù êÌíÅÇòå Õð ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ ôÇÔç ÇÂÕ À°µåî îÅÃÚðÅÂÆ÷ð Ô¿ç ¹ Å ÔËÍ ôÇÔç éÅñ ÚîóÆ çÆ éîÆ ¦ì¶ Ã å¼Õ ìðÕðÅð ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ ÇÕö òÆ îÅÃÚðÅÂÆ÷ð çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õðé 寺 êÇÔñ» Ô¼æ» ù Ú¿×Æ åð·» è¯ ñú Áå¶ Á¼Ö» æ¼ñ¶

25

îÅÃÚðÅÂÆ÷ð éÅ ñÅúÍ J ð¼Ö ¹ Æ ÚîóÆ ÇòÚ éòÄ ÚîÕ ÇñÁÅÀ°ä ñÂÆ ð¯÷ÅéÅ êÅäÆ êÆúÍ J Ãñëð òÅñ¶ í¯Üé êçÅðæ ÁçðÕ, ÇêÁÅ÷ ù í¯Üé ÇòÚ ôÅÇîñ Õð¯Í ÇÂà éÅñ ÚîóÆ çÆ Ã¿ç ¹ ðåÅ ìðÕðÅð ðÇÔ³çÆ ÔËÍ J åñ¶Qí¿é ¹ ¶ ԯ¶ ÖÅè êçÅðæ Áå¶ åñÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ãì÷ÆÁ» éÅ ÖÅúÍ J ÃÅëà Çâ¿ÌÕ, ôÈ×ð, ÚÅÕñ¶à, ÇÚêà Áå¶ Ü¿Õ ëÈâ ÇÚÔð¶ çÆ éîÆ ù ؼà Õðç¶ Ôé, ÇÂé·» ù éÅ ÖÅúÍ J ÇÂé·» Ççé» ç½ðÅé ÇòàÅÇîé ÒÃÆÓ ï°Õå ëñ Áå¶ Ãì÷ÆÁ» ÖÅú, ÇÜé·» ÇòÚ ð¶ô¶çÅð ëñ, àîÅàð, ÔðÆÁ» ê¼åç ¶ Åð Ãì÷ÆÁ» åÅ÷Å ëñ» çÅ ÜÈà ôÅÇîñ ÔËÍ J ð¼¹ÖÆ Áå¶ ì¶ÜÅé ÚîóÆ ÇòÚ éòÄ ÜÅé êÅÀ°ä ñÂÆ ÇòàÅÇîé ÒÂ¶Ó ï°Õå ÖÅè êçÅðæ ÇÜò¶º ×ÅÜð, êêÆåÅ, ÿåðÅ ÁÅÇç ÖÅúÍ J Ö÷Èð, î³È×ëñÆ, ìçÅî Áå¶ Ã¼¹Õ¶ î¶ÇòÁ» çÅ êÌï¯× Õð¯Í ÇÂà éÅñ ÃðÆð ù êÌà ¯ Æé, ÇòàÅÇîé Áå¶ ÖÇäÜ ¬ä êÌÅêå Ô¿ç ¹ ¶ ÔéÍ J Ãì÷ÆÁ» çÅ ×ðîÅQ×ðî ÃÈê êÆú, ÚÅÔQÕ½ëÆ Ø¼à êÆúÍ Ôðìñ ÚÅÔ çÅ êÌï× ¯ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ


26

ö

èîÕ

Øð ÿÃÅð/ÜÆòé ÜÅÚ

ñ òèÆÁŠýç¶ìÅ÷Æ çÅ î½ÕÅ ç¶ ÃÕçÆ ÔËÍ ÖÅà å½ð Óå¶ Ü篺 å°ÔÅâÆÁ» é÷ð» êÿçÆçÅ Ãà¯ð ÓÚ¯º ÖðÆççÅðÆ Õðé ò¼ñ ÇàÕÆÁ» Ô¿¹çÆÁ» ÔéÍ Ã¶ñ ç½ðÅé ÕÆîå» ÇòÚ ÕîÆ ÁÅÀ°ºçÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ ÁÅî å½ð Óå¶ Õ°Þ ÚÆ÷» ù ×ÅÔÕ» ù ÁÅÕðÇôå Õðé ñÂÆ ØÅචÓå¶ ò¶ÇÚÁÅ Ü»çÅ ÔË, ܯ êÇÔñ¶ Ççé ×ÅÔÕ» ù ÁÅêä¶ ò¼ñ ÇÖ¼ÚçÆÁ» Ôé êð ÃÅèÅðé å½ð Óå¶ Ç÷ÁÅçÅ ÃàÅÕ B@ ëÆÃçÆ å¯º C@ ëÆÃçÆ å¼Õ çÆ ÕîÆ ÕðÕ¶ ò¶ÇÚÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ Ã¶ñ ç¶ ÁÅÖðÆ ç½ð ÇòÚ Ô¯ð ÕîÆ ç¶Öä ù ÇîñçÆ ÔË Áå¶ Á³å ÇòÚ ÕÆîå» Ô¯ð Øà Ü»çÆÁ» Ôé, ÇÕÀ°ºÇÕ Ãà¯ð òÅñ¶ ÁÅêäÅ ÃàÅÕ Öåî ÕðéÅ ÚÅÔ¿¹ç¶ Ôé å» Ü¯ Á×ñ¶ î½Ãî ñÂÆ ÇåÁÅðÆ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕ¶Í J öñ ç½ðÅé òèÆÁÅ ÚÆ÷» çÆ Ú¯ä ñÂÆ ÜñçÆ Áå¶ Ø¼à ÕÆîå» ñÂÆ ñ¶à ÖðÆççÅðÆ Õð¯Í öñ ç¶ êÇÔñ¶ Ççé òèÆÁÅ ÚÆ÷» Çîñ Ü»çÆÁ» Ôé Áå¶ ÇÜò¶º Ççé ¦Øç¶ Ü»ç¶ Ôé, òèÆÁÅ îÅñ çÆ ÇòÕðÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ Ü篺 öñ ÁÅÖðÆ Ççé» ÓÚ êÔ¿¹Ú Ü»çÆ ÔË å» ÕÆîå» ÓÚ ÕîÆ Ô¯ð òè Ü»çÆ ÔËÍ J Ôî¶ôÅ Ö¼¹ñ·Ççñ¶ ìä¯ Áå¶ ÇÂà çÆ ÜÅäÕÅðÆ ð¼Ö¯ ÇÕ å°ÃÄ ÕÆ ÚÅÔ¿¹ç¶ Ô¯Í ÇÜé·» ÚÆ÷» çÆ å°ÃÄ ÖðÆççÅðÆ ÕðéÆ ÚÅÔ¿¹ç¶ Ô¯, À°é·» çÆ ÇÂÕ ÃÈÚÆ ÇåÁÅð Õð ñúÍ Ã¶ñ ç½ðÅé ÇÃðë À°é·» ÚÆ÷» Óå¶ ÔÆ ÇèÁÅé Ççú Áå¶ Ü¶Õð öñ ÇòÚ À°Ô ÚÆ÷» î½ÜÈç Ôé å» ÇÂÔ å°ÔÅⶠñÂÆ ÇÂÕ ì¯éà ÔËÍ ÇÂà éÅñ å°ÔÅⶠÃ çÆ ì¼Úå òÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ å°ÔÅⶠñÂÆ ÇÂÔ ÃñÅÔ ÔË ÇÕ êÇÔñ» س¹îHÇëð Õ¶ êåÅ Õð¯ ÇÕ çÈÜÆÁ» ç¹ÕÅé» Óå¶ ÇÕÔó¶ ÁÅëð Ú¼ñ ðÔ¶ Ôé Áå¶ À°é·» çÆ ÕÆîå ÕÆ ÔËÍ J ÖðÆççÅðÆ Õðé Ã Ãà¯ð çÆ òÅêÃÆ çÆ éÆåÆ çÅ ÷ðÈð ÇÖÁÅñ ð¼Ö¯Í ò¼ÖH ò¼Ö Ãà¯ð» çÆ ÁÅêäÆH ÁÅêäÆ éÆåÆ Ô¿¹çÆ ÔË Áå¶ Ã¶ñ ç½ðÅé éÆåÆ Ô¯ð òÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔËÍ ÇÂÔ òÆ å°ÔÅâÅ Ãî» ìÚŶ×Æ, ÇÕÀ°ºÇÕ ÕÂÆ òÅð å°ÃÄ Ú¶ºÇÜ¿× ðÈî ÓÚ íÆó Ô¯ä ÕÅðé ÖðÆçÆ ÜÅä òÅñÆ ÚÆ÷ çÅ êÌï¯× ÕðÕ¶ éÔÄ ç¶Ö ÃÕç¶ Áå¶ Ü¶Õð ìÅÁç ÇòÚ ÇÂÔ ÃÔÆ éÅ Ô¯ò¶ å» ÇÂà ù ìçñäÅ

March 2, 2011 Wednesday

Øð ç¶ î˺ìð éÅ ìäé Ççú ÕÆÇóÁ» ù ÕÅÕð¯Ú

öñ ÇòÚ

ÖðÆççÅðÆ îÈðÖåÅ éÅñ éÔÄ Ã¶ñ 寺 ìÅÁç

Ü篺 å°ÃÄ ÖðÆçÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÚÆ÷» Øð ÇñÁÅú å» À°é·» ù ÁÇÜÔÆ Ü×·Å Óå¶ ð¼Ö¯, ÇÜæ¶ À°é·» çÅ Ú¿×Æ åð·» ÇéðÆÖä ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÇÂÔ å°ÔÅâÅ ÕîðÅ Ü» ðïÂÆ Ü» î¶÷ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ÇÜæ¶ ÁÅÃÅéÆ éÅñ å°ÃÄ ÇÂé·» çÆ ÚËÇÕ¿× Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ÚÆ÷ ÇòÚ Õ¯ÂÆ é°Õà éÅ Ô¯ò¶, ÇÂà ñÂÆ Ú¿×Æ åð·» ÇéðÆÖä Õð¯, ܯ Ãà¯ð ÇòÚ ðÇÔ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ÇÂÔ Ú¿×Æ åð·» ç¶Ö ñú ÇÕ Ôð ÚÆ÷ Ú¿×Æ åð·» Õ¿î Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÂÔ ÁÅêä¶ ÇçîÅ× ÓÚ ð¼Ö¯ ÇÕ å°ÃÄ ÇÕ¿éÅ ÖðÚÅ ÕÆåÅ ÔË Áå¶ ÇÕÔóÆ Ã¶ñ òèÆÁÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÜÅäÕÅðÆ ìÔ¹å ëÅÇÂç¶î³ç ÔË ÇÕ å°ÃÄ ÇÕö ÇÂÕ ÚÆ÷ Óå¶ ÇÕ¿éÅ ÖðÚÅ ÕÆåÅ ÔË, ÖÅà å½ð Óå¶ Ü¶Õð å°ÔÅâÆ ï¯ÜéÅ À°Ã ù ç¹ìÅðÅ ò¶Úä çÆ Ô¯ò¶Í åÕéÆÕÆ ÕÅðé» Ü» Ô¯ð ÇÕö î¹ôÇÕñ çÅ ÃÅÔîäÅ Õðé ñÂÆ ÇÂà çÅ ÇðÕÅðâ ð¼Ö¯ Áå¶ ðÃÆç» Ã»í Õ¶ ð¼Ö¯Í ÇÂÔ ÚËµÕ Õð¯ ÇÕ ÃÅðÆÁ» ÚÆ÷» ÃÔÆ ã¿× éÅñ Õ¿î Õð ðÔÆÁ» Ôé Áå¶ À°é·» ç¶ ÃÅð¶ íÅ× êÈð¶ ÔéÍ ÇÜò¶º ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» ×¶î» ÚËµÕ Õð¯ ÇÕ À°é·» ç¶ ÃÅð¶ íÅ× êÈð¶ ÔéÍ ÁÅÖð ÇòÚ ÃÅð¶ ÃÅîÅé ù ÁÅêäÆHÁÅêäÆ Ü×·Å Óå¶ ð¼Ö¯Í Õ¼êÇóÁ» ù ÁñîÅðÆ ÇòÚ, ðïÂÆ éÅñ Ãì¿Çèå ÚÆ÷» ù ðïÂÆ ÇòÚ Áå¶ ëðéÆÚð ù Û¶åÆ ã¹¼ÕòÄ Ü×·Å Óå¶ ð¼Ö¯Í ê˺çÅ ÔËÍ Õ°Þ Ãà¯ð ÚÆ÷» çÆ òÅêÃÆ ò¶ñ¶ ÃÅð¶ êËö òÅêà éÔÄ Çç³ç¶Í J å°ÔÅù êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ å°ÃÄ ÇÕ¿éÅ ÖðÚÅ ÕðéÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂÕ ìÜà ÇåÁÅð ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ J ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÈÚÆ Áé°ÃÅð ÔÆ ÖðÆççÅðÆ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ã¶ñ ÇÚ¿é·» ÕÅðé Ô¯ð êÅö éÔÄ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅÍ J ÒÇÂÔ ÖðÆç¯ ëñÅäÆ

ÚÆ÷ êÅúÓ òð׶ ÁÅëð» 寺 Ü» ç¯Ãå» å¶ êÇðòÅð ñÂÆ ÖÅà Õà½åÆ òð׶ ÁÅëð» 寺 çÈð ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÁÅëð À°é·» ÚÆ÷» ù ÖðÆçä ñÂÆ ê̶Çðå Õðç¶ Ôé ܯ ÃÅâÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ éÔÄ Ô¿¹çÆÁ»Í J ÃðçÆÁ» ç¶ î½Ãî ç¶ Á³å ÇòÚ å°ÃÄ ×ðî Õ¼êÇóÁ» çÆ ÖðÆççÅðÆ ì¼ÇÚÁ» ñÂÆ Õð ÃÕç¶ Ô¯ êð ÇÂà ׼ñ çÅ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ î½ÜÈçÅ

J

J

J

J

J

ÃÅÂÆ÷ 寺 æ¯ó·¶ ò¼â¶ Õ¼êó¶ ñ¶ ÜÅäÍ ÇÂÔÆ ÇÕÇðÁÅ å°ÃÄ ×ðîÆÁ» ç¶ ÁÖÆð ÇòÚ òÆ ÁêäÅ ÃÕç¶ Ô¯Í Øð ù ÇèÁÅé éÅñ ç¶Ö¯ ÇÕ å°ÔÅⶠկñ À°Ã ÚÆ÷ ñÂÆ Ü×·Å ÔË, ÇÜÔóÆ ÚÆ÷ å°ÃÄ ñËä ÜÅ ðÔ¶ Ô¯Í ëñ¯ð îÅðìñ Áå¶ êðÇçÁ» ÇòÚ é°Õà ռãä¶ ô¹ðÈ éÅ Õð¯Í ÇÂÔ¯ ÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ÚÆ÷ éÅ ÖðÆç¯, ÇÜà çÆ òð寺 êÇÔñ¶ Õ°Þ Ççé» å¯º ìÅÁç å°ÃÄ éÔÄ ÕðéÆÍ ÇÂà çÅ ÕÅðé ÔË ÇÕ Õ°Þ ÚÆ÷» ìÔ¹å ÃÃå¶ íÅÁ Óå¶ ò¶ÚÆÁ» Ü»çÆÁ» Ôé êð ÇÂÔ ÷ðÈð ç¶Ö¯ ÇÕ ÇÂà çÆ Õ¹ÁÅÇñàÆ òèÆÁÅ ÔËÍ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ ÚÆ÷ éÅ ÖðÆç¯, ÇÜà çÆ îôÔÈðÆ ÒÇÂà î½Ãî ñÂÆ ÷ðÈðÆÓ Áé°ÃÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ Ô¯ò¶Í öñ ç½ðÅé ØàÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ òÅñÆÁ» ÚÆ÷» òèÆÁÅ Õ°ÁÅÇñàÆ òÅñÆÁ» ÚÆ÷» çÆ Ü×·Å ñË ñ˺çÆÁ» ÔéÍ Õ¯ÂÆ òÆ ÁÇÜÔÆ ÚÆ÷ öñ ç½ðÅé éÅ ÖðÆç¯, ÇÜà çÆ ï¯ÜéÅ Á×ñ¶ Û¶ îÔÆÇéÁ» 寺 ìÅÁç ñËä çÆ Ô¯ò¶Í ܶÕð ×ÅÔÕ ù ñ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ã ç¶ ×ÅÔÕ ÁÇèÕÅð» çÆ À°¦ØäŠöñ ç½ðÅé Ô¯ ðÔÆ ÔË å» ÇÂÕ Çðê¯ðà çðÜ ÕðòÅÂÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔËÍ

Á» ÜÅñÆÁ» Á¼ÜÕñ· ÕÅÕð¯Ú ð¯Õä òÅñÆ ÕÅÕð¯Ú éÅñÆÁ» ÓÚ ñ×ÅÀ°ä éÅñ ð éÔÄ êÅÂÆê çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ ìÅÔ ðÈî, ðïÂÆ çÆÁ» ÇéÕñ ÃÕç¶, ÇÂà ñÂÆ ìÅæ Ú ÜÅñÆÁ» ñ×ÅúÍ éÅñÆÁ» ÇòÚ Çòô¶ô ÕÅÕ及 EHF ÚîÚ ì¯ÇðÕ ÁËÇÃâ E ÚîÚ ÕäÕ çÅ ÁÅàÅ Áå é, Å Õ¶ ×Åó·Å ê¶Ãà ìäÅúÍ úò êÅÀ±âð Áå¶ Õ¼ÚÅ ç¼¹è Çîñ , à¯Ãàð, ðïÂÆ çÆÁ» âÅÇÂÇé§× à¶ìñ, ×Ëà ìðéð ôò¶ÇÃé æ¼ñ¶ éÅñÆÁ» ç¶ ÁñîÅðÆÁ» ç¶ Õ¯ÇéÁ», òÅ ÅÇðÁ» Áå¶ ÃËñë» ç¶ ÇÕéÅÇðÁ», ÇÖóÕÆÁ» ç¶ ÇÕé ù ñ×ÅúÍ ÇÕéÅÇðÁ» Óå¶ ÇÂà Çîôðä

Õ¼êÇóÁ» ç¶ ÕÆó¶

º¶ ÕêðÈ ×ðî Õ¼êÇóÁ» ù ÿíÅñç¶ Ãî ׯñÆÁ», » çÆÁ ñ ÅÇ çÆÁ» Çà¼ÕÆÁ», Çëé ä éÅñ ç¶ Å ÇòÛ ¶ å ê¼ ¹ Æ Çé§î ç¶ ñ½º× Áå¶ Ã¼Õ çÅÍ ñ× Ä ×ðî Õ¼êÇóÁ» ù ÕÆóÅ éÔ âÆ. âÆ. àÆ. çÅ ÇÛóÕÅÁ Õ¿è», Û¼å», ÕËìÇéà ç¶ Á³çð » ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅ ÕÆÇóÁ» é¶ ÕðòÅÀº° ç¶ ðÔͯ ܶÕð Õ¼êÇóÁ ò¶ å» Á¼èÆ ìÅñàÆ êÅäÆ ÇòÚ ÁÅêäÅ êÌíÅò ÇçÖÅÇÂÁÅ Ô¯ Å Õ¶ à Áå¶ A Á½ºÃ ÇâàðÜºË à Çîñ ÇÂÕ Á½ºÃ ïâÆÁî ëñǯ ÃñÆÕ¶ ÃÅë Çëð Í Ççú ° º à å¼Õ ÇíÀ Õ¼êÇóÁ» ù ÇÂà ÇòÚ AE Çî³ Å ñúÍ Õ Ã¹ Õ¶ Åñ × Ö³ êÅäÆ éÅñ

ÕÆóÆÁ»

» ç¶ ÇéÕñä ÇÜæ¶ ñÅñHÕÅñÆÁ» ÕÆóÆÁ ¶ êÆÃÆ ÔñçÆ çÅ ÃæÅé ÇçÖÅÂÆ ç¶ò¶, À°æ ÇîñÅ Õ¶ Áå¶ Áå¶ ¬ä ìðÅìð îÅåðÅ ÇòÚ °ä éÅñ È » Çâà¯ñ çÆÁ» ÇîñÅ Õ¶ êÅÀ Õ°Þ ì¿ç À°Ô í¼Ü Ü»çÆÁ» ÔéÍ ðÅÂÆâ ÕÆóÆÁ» çÆÁ» Ö¼¹â» æ¯ó·Å ÇÜÔÅ ÕÅðìé àËàðÅÕñ¯ çÅ î³ÈÔ ì¿ç Õð ÇçúÍ ÇòÚ êÅ Õ¶ Çî¼àÆ éÅñ À°é·»

î¼ÖÆÁ»

³ ù ÇíÀº° Õ¶ À°ìñç¶ Ô¯Â¶ êÅäÆ ÇòÚ ÃêÜ çÅ å¶ñ êÅú È ð À°Ã Óå¶ ç¯HÇå¿é ÚîÚ Õê ÇçúÍ À°Ã Ö ð¼ ³ ù Õîð¶ ÇòÚÕÅð Áå¶ ÃêÜ ×ÆÁ»Í ÜÅä Ü í¼ º çÆ ×¿è éÅñ î¼ÖÆÁ» Õîð¶ å¯ ñ ÇîñÅ å¶ çÅ Æ à æ¯óÅ· ÇÜÔÅ Çî¼ ê¯ÚÅ ñ×ÅÀº° ç¶ Ã êÅäÆ ÇòÚ Í Ôé » ÆÁ ç º À° » ؼà ÁÅ Õ¶ ëðô ÃÅë Õðé éÅñ î¼ÖÆÁ

ÚÈÔ¶

ìäÅúÍ Øð ù ÕìÅó çÆ ç¹ÕÅé éÅ ÇòÚ Øð Æ ñ ä Ö ÚÈÇÔÁ» ù çÈð ð¼ Í ¯ Ö ð¼ ëÅñå± ÃÅîÅé éÅ Õ¼Ú¶ ç¼¹è ÇòÚ ì¶ðÆÁî ÕÅðì¯é¶à, êÅäÆ Ü» Õ¶ éÅñÆÁ» çÆÁ» Å ìä » ׯñÆÁ ÃÖå ׿¹é· ñúÍ À°Ã çÆÁ» ñ¶, ÁñîÅðÆÁ», Ãà¯ð, ê¦Ø æ¼ ÜÅñÆÁ» Õ¯ñ ð¼Ö¯Í çðòÅ÷¶, ç¶ ·» ׯñÆÁ» çÅ ÇÂÃå¶îÅñ Õð ðïÂÆ ÇòÚ ð¼Ö Ççú êð ÇÂé ð¼Ö¯Í ÇÕå¶ À°Ô ÇÂé·» éÅñ Ã ì¼ÇÚÁ» ù ÇÂé·» 寺 çÈð ç¶ä, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ Ö¶âäÅ Ü» ÖÅäÅ ô¹ðÈ éÅ Õð ÷ÇÔðÆñÆÁ» Ô¿¹çÆÁ» ÔéÍ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ñ¯Õ ð¿×

March 2, 2011 Wednesday

ÇÕÔó¶ ðÅÔ êË ×ÂÆ ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ?

êȳ

ÜÆòÅçÆ îÆâƶ çÅ ï°× ¼ òêÅð Áå¶ î¹éÅø¶ çÅ ï°¼× ÔËÍ î¹éÅø¶ Çê¼Û¶ Ç÷³ç×Æ çÆÁ» À°ÚÆÁ»BÃ¹Ú ¼ ÆÁ» Õçð»B ÕÆîå» ù Çåñ»ÜñÆ Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ íÅðå ç¶ô çÆÁ» òèÆÁÅ, ôÅéçÅð, Á×»ÔòèÈ, À°ÃÅðÈ, ÇÃÔåî³ç ðòÅÇÂå» í³× Ô¯ ðÔÆÁ» ÔéÍ ÇòÁÕåÆ, ÇòÁÅÔ, Çðôå¶, ÇÜÃî, ÇåÀ°ÔÅð, Õçð»BÕÆîå», Ü×BÜééÆ Á½ðå Áå¶ ×ÆåB ó×Æå íÅò Ãí Õ°Þ òêÅð çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ Ã³çðí ÇòÚ ÇÂà îÃñ¶ ìÅð¶ î³æé Õðé çÆ ÷ðÈðå êËçÅ Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÇÕ ÇÕÔó¶ ÁéÃð, êzÃÇæåÆÁ» Áå¶ ÃòÅðæ Ôé ܯ ÔñÕ¶ ê¼èð çŠùÁÅç ñËä òÅñÆ êÆó·Æ ù Üéî ç¶ Õ¶ ÃÅøBùæðÆ ×ÅÇÂÕÆ ù ñ¼Úð ×ÅÇÂÕÆ ðÅÔƺ ì¹ðÆ åð·» îÃñ Õ¶ ù¼à ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂé·» ÇÚ³åÅÜéÕ î¹¼ÇçÁ» Áå¶ ÔÅñÅå çÆ ÇéôÅéç¶ÔÆ ÕðéÅ ÔÆ ÇÂà ñ¶Ö çÅ À°çô ¶ ÔËÍ ÁÅêä¶ ÇÔå» çÆ êÈðåÆ ñÂÆ òðåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» Ü°×å» é¶ ÇÜ¼æ¶ ê³ÜÅìÆ ×ÆåBó×Æå ù À°çï¯× ç¶ ðÈê ÇòÚ ÇòÕÇÃå ÕðÕ¶ ÇÂà çÆ ðÈÔ ù è¹ð Á³çð åÕ êzíÅÇòå ÕÆåÅ ÔË, À°æ¶ ñ¯ÕBîé ù òÆ ì¹ðÆ åð·»

ÁÅêäÆ ÜÕó ÇòÚ ñËä çÆÁ» Õ¯Çôô» ÕÆåÆÁ» ÔéÍ î³âÆ çÆÁ» ñ¯ó» Áé°ÃÅð ñ¯Õ» çÆ ÚÅÔå çÅ ðÈê»åðé ÕðÕ¶ ê³ÜÅìÆ ÃÇíÁÅÚÅð ç¶ À°ÃÅðÈ å¶ ÇîÁÅðÆ ê¼Ö ù ãÅÔ ñÅÂÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÇÂà ֶåð çÅ Çâ× ÇðÔÅ ÇîÁÅð Áå¶ êð³êðŠ寺 çÈð ÜÅä çÅ Áîñ óÕå ¶ Õð ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ÁܯÕÆ ×ÅÇÂÕÆ ÁÅêä¶ îÈñ î³åò 寺 íàÕ ×ÂÆ ÔË Áå¶ Õ¶òñ ÁÇå ÔñÕÆ ê¼èð ç¶ îéBêðÚÅò¶ çÅ òÃÆñÅ ìä ×ÂÆ ÔËÍ ÁܯÕÆ ×ÅÇÂÕÆ ç¶

ì¶ÔÈçÅ, Õ¼ÚBØðó, éÆðÃ, ØàÆÁÅ Áå¶ Ø¼à ùðÆñÆ Ô¯ä çÅ ÇÂÕ ò¼âÅ ÕÅðé ÇÂÔ é÷ð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ ì¶Ã¹ÇðÁ» Áå¶ ì¶åÅÇñÁ» çÆ íðîÅð ¶éÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÇÕ Ã¹ÔÜ, ÃÇÔÜ, ÃÇíÁÕ, Ãðñ, ùð Áå¶ åÅñ ç¶ ×°ä» éÅñ íðêÈð ×ÅÇÂÕÆ åÇÔÃBéÇÔà ԯ ðÔÆ ÔËÍ ìÔ°å¶ ×ÅÇÂÕ ñ¼ÚðåÅ ê¶ô Õð ðÔ¶ Ôé å¶ Ç¼ÕÅBç¹¼ÕÅ ×ÅÇÂÕ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ ×Æå ×ÅÀ°ä ù ÔÆ åðÜÆÔ ç¶ ðÔ¶ ÔéÍ éòƺ êÆó·Æ ç¶ Ãð¯å¶ Áå¶ çðôÕ ìÔ°å¶ Ã³ÜÆçÅ éÔƺ ÔéÍ ÇÂé·» é¶ ñ¼Úð ×ÅÇÂÕÆ ê¶ô Õðé òÅñ¶ ×ÅÇÂÕ» Áå¶ ×ÆåÕÅð» ù ÔñÅô¶ðÆ ç¶ Õ¶ ê³ÜÅìÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ù ãÅÔ ñÅÂÆ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÂé·» ù òÆ ×ÅÇÂÕÆ ÇòÚ ÁôñÆñåÅ çÅ êzçô È ä ëËñÅÀ°ä ç¶ ç¯ô 寺 ìðÆ éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ ×ÅÇÂÕÆ ç¶ Ö¶åð ÇòÚ ê³ÜÅì Á¼Ü î³âÆ ìä Ç×ÁÅ ÔËÍ ñ¯ÕB×Æå» òÅñÆ Ã¹ÔÜBôËñÆ ù Çåñ»ÜñÆ Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ìÔ°å¶ é½ÜòÅé Ãò¶ð¶ ÔÆ îé ù ô»åîÂÆ Ô°ñÅð¶ ç¶ Õ¶ ùڼÜÆ Ç÷³ç×Æ ÜÆä çÆ ê¶zðéÅ ç¶ä òÅñ¶ ôìç, Ãñ¯Õ å¶ íÜé ùäé Áå¶ ÃËð/ ÕÃðå/ ï¯×Å Õðé çÆ æ» àÆ.òÆ.Óå¶ Ã¹ðÆñ¶

×Æå ñ×Å Õ¶ êÇðòÅð ç¶ ÃÇåÕÅðå å¶ ì÷°ð× î˺ìð» çÅ îÈâ õðÅì Õð Çç³ç¶ ÔéÍ ÁÅêä¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ù êðéÅÂÆ êÆó·Æ ܶ ÇòÁÅÔ» Óå¶ ñ×çÆÁ» ðÅå çÆÁ» ×ÅÀ°ä îÇÔøñ» ÇòÚ Ã¹ÔÅ×, دóÆÁ» ×ÅÀ°ä ñ×çÆ ÔË å» é½ÜòÅé êÆó·Æ Þ¼à âÆ.ܶ. ñÅÀ°ä çÆ î³× ð¼Ö Çç³çÆ ÔËÍ ÃòÅäÆÁ» ù ô×é òܯº îû ê³ÜBüå ùÔÅ× Ü» دóÆÁ» ×ÅÀ°ä çÅ î½ÕÅ ÔÆ ÇîñçÅ ÔË Ü» À°Ô ç¯BÚÅð ã¯ñÕÆ ç¶ ×Æå

×Å ñ˺çÆÁ» Ôé å¶ ë¶ð ô°ðÈ Ô¯ Ü»çÅ ÔË é½ÜòÅé êÆó·Æ çÅ ô¯ðB ôðÅì¶ íÇðÁÅ éÅÚB×ÅäÅÍ ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ù ðÆÇîÕÇÃ³× é¶ òÆ â±Ø ¿ Æ ãÅÔ ñÅÂÆ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ Á¼Ü ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ÇòÚ Ã¹ð çÆ æ» ô¯ð çÆ êzèÅéåÅ Ô¯ ×ÂÆ ÔËÍ òðåîÅé Ã ÇòÚ ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ Ã¹äé çÆ æ» Òò¶Öä òÅñÆÓ òÃå± òè¶ð¶ ìä Õ¶ ðÇÔ ×ÂÆ ÔËÍ Áܯն ÚËéñ» é¶ å» ê³ÜÅìÆ ×ÅÇÂÕÆ ù ÁÅêäÆ ÕîÅÂÆ çÅ ò¼âÅ ÃÅèé

27

ìäÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ Á¼Ü ìÔ°å¶ ×ÅÇÂÕ ê³ÜÅì ç¶ ðòÅÇÂåÆ êÇÔðÅò¶ 寺 çÈð ÜÅ Ú¹Õ ¼ ¶ ÔéÍ À°èð ê¼ÛîÆ ê¹ôÅÕ ðÅÔƺ î¹ÇàÁÅð» ç¶ ÃðÆðÕ êzçðôé ù ì¶Ôç ¼ ØàÆÁÅ Áå¶ ÁôñÆñé°îÅ Á³çÅ÷ ÇòÚ ê¶ô ÕðÕ¶ ò¼è 寺 ò¼è èéBç½ñå ìà¯ð Õ¶ ÁÅêäÅ À°µñÈ ÇüèÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂé·» ÚËéñ» é¶ ×Æå» ÇòÚ ×ÅÇÂÕ» Ü» àËàÁ È » éÅñ Çô³×Åð¶ â½ÿ¶ ÇçÖÅÀ°ºç¶ îÅâñ» éÅñ Á¼èé§×¶ ÃðÆð» çÅ êzçðôé Õðé òÅñÆÁ» ×ÅÇÂÕÅò» Ü» îÅâñ ê¶ô ÕðÕ¶ ê³ÜÅìÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð çÆ êÅÕÆ÷×Æ Áå¶ éÅðÆ çÆ Ç¼÷å ù Ãð¶ÁÅî çÅöçÅð ÕÆåÅ ÔËÍ

24

HOURS

EMERGENCY SERVICE

AVTAR SINGH TINNA D.D.S.

168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200


28

Çê

èîÕ

ÃÅÇÔå/çðôé

Ûñ¶ Û¶ ÃÅñ» ÇòÚ ¦âé ÇòÖ¶ î¶ð¶ ç¯Ãå ùðî¹Ö ÇÃ§Ø çÆ ÇÂÔ ê¿Üòƺ ë¶ðÆ þ å¶ Á¼Ü À¹Ô îé¯ðêÅðÕ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÁÅêä¶ ç¯Ãå ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø ç¶ Øð ìËáÅ ÔËÍ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø éÅñ À¹ÃçÆ ç¯ÃåÆ ÇÂÕ ÇÂåøÅÕ ÔÆ ÃîÞ¯Í éÅ À¹Ô ñ¶ÖÕ þ å¶ éÅ ÔÆ Õ¯ÂÆ ÕñÅÕÅðÍ éÅ À¹Ô Õ¯ÂÆ ðÅÜÃÆ Õ¾ç ðÖç¶ å¶ éÅ ÔÆ À¹Ô ÇÕö çÃæÅ Ü» ×¹ðç¹ÁÅð¶ çÅ êzèÅé þÍ ÚÅð ÃÅñ êÇÔñ» À¹Ô ¦âé ç¶ Â¶Áðê¯ðà Óå¶ Öñ¯åÅ ÃÆ å¶ ÁÅî ê¿ÜÅìÆÁ» å¶ íÅðåÆÁ» ò»×, À¹Ô ÃÕÅÚ çÆ ÁÅÀ¹àIñ˵à (Ö¯îÚÅ ÇÕÃî çÆ ç¹ÕÅé) Óå¶ ê¹¾ÜÅÍ ÜÅÔéÆòÅÕð Õ§êéÆ òÅÇñÁ» çÆ ÁÅêäÆ ÁÅÀ±àñ˵à ÃÆÍ Áܶ À¹Ô ÜÅÔéÆòÅÕð ÃÕÅÚ ç¶ ÁâI Áâ ìð»â å¶ ð¶à ò¶Ö ÔÆ ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁÚÅéÕ ÇÂÕ Á§ÇîzåèÅðÆ ÇÃ¾Ö À¹Ãç¶ é¶ó¶ ÁÅ Öñ¯åÅ ÃÆÍ À¹Ã é¶ ÇéîðåÅ ÃÇÔå ÇÕÔÅ ÃÆIÒÃÇå ÃzÆ ÁÕÅñ! ÕÆ î˺ å¹ÔÅâÆ Õ¯ÂÆ îçç Õð ÃÕç»IÓ Ò... å¶ å¹Ãƺ ÇÂæ¶IÓ À¹Ô ÇÂÕ òÅð À¹Ãç¶ ê±ð¶ ÇþÖÆ Ãð±ê òñ ò¶ÖçÅ ÇðÔÅ å¶ éÅñ ÔÆ À¹Ãç¶ êŶ ×Ååð¶ òñÍ Ò... î˺ ÇÂæ¶ ÜÅÔéÆòÅÕð Õ§êéÆ òñ¯º æÅÇêÁŠöñ îËé¶Üð Ô» ... ç¯ Õ¹ Ô÷Åð 꽺â îÔÆé¶ ç¶ Çîñ Ü»ç¶ é¶ÍÓ ... å¶ Ã¹ðî¹Ö ÇÃ§Ø ÃîÞ Ç×ÁÅ ÃÆ ÇÕ é½ÕðÆ ñÂÆ, ê¶à ñÂÆ ç¹éÆÁÅ ÇòÚ ìÔ¹å Õ¹Þ ÕðéÅ ê˺çËÍ ìÔ¹å Õ¹Þ ÃÇÔäÅ òÆ ê˺çËÍ À¹Ã é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ Õ¹Þ ÃÅñ êÇÔñ» ÇÂÕ ÇÃ×ð¶à Õ§êéÆ é¶ À¹Ã ù ãÅÂÆ Ô÷Åð 꽺â îÔÆé¶ çÆ é½ÕðÆ çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ÃÆ Ü¯ À¹Ã é¶ îé÷±ð éÅ ÕÆåÆÍ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ã é¶ ÁÜ å¾Õ ôðÅì Ü» ÃÕÅÚ çÆ ÇÂÕ òÆ ì±§ç éÔƺ Ú¼ÖÆ ÃÆÍ À¹Ã é¶ ìó¶ îÅä éÅñ çÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ãç¶ ç¯ ì¾Ú¶ é¶ å¶ À¹Ô òÆ ç¯ò¶º À¹Ã ò»× Á§ÇîzåèÅðÆ, íÅò¶º ǧ×ñ˺â ÇòÚ ÔÆ Ü§î¶, êñ¶ å¶ ò¾â¶ Ô¯Â¶Í ÇÂ¾æ¶ ÔÆ êó·¶IÇñÖ¶ å¶ À¹Ô òÆ ÇÂé·» ÇÂñÅîå» å¯º ç±ð ðÔ¶ é¶Í ùðî¹Ö é¶ ÚÅð ì¯åñ» ÃÕÅÚ çÆÁ» ÖðÆçÆÁ» Ãé å¶ À¹Ã é¶ ò¼è 寺 ò¼è ÇâÃÕÅÀ±ºà ç¶ Çç¾åÅ ÃÆÍ êåéÆ éÅñ ÃÆÍ ÇÂà ñÂÆ ÚÅð ì¯åñ» ÃÕÅÚ Ã¹ðî¹Ö ñË ÃÕçÅ ÃÆ ... ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø éÅñ À¹Ãç¶ ç¯ ÃÔÅÇÂÕ òÆ ÃéI ÇÂÕ ê¯Çñô Õ¹óÆ å¶ ÇÂÕ Á§×ð¶÷ é½ÜòÅéÍ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø éÅñ ǧéÆ ç¯ÃåÆ Ô¯ÂÆ ÇÕ ÇÂÕ Ø¿à¶ ÇòÚ ÔÆ À¹Ã é¶ ÁÅêä¶ ÜÆòé çÆ Ã§Ö¶ê ×ÅæŠùðî¹Ö ù ùäÅ Û¼âÆ ÃÆÍ À¹Ã Ã À¹ÃçÆ À¹îð Ô¯äÆ þ é¶ó¶Iå¶ó¶ êÚò§ÜÅ ÃÅñÍ À¹Ã é¶ çÇÃÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ãç¶ î¹§â¶ çÅ é» ×¹ðìÖôÆô ÇÃ§Ø þ å¶ Çå§é Õ¹ îÔÆé¶ êÇÔñ» À¹Ã çÅ ÇòÁÅÔ ò¹ñòðÔ˺êàé ÇòÚ òÃç¶ ÇÂÕ ÇÃ¼Ö êÇðòÅð çÆ Õ¹óÆ éÅñ Áð¶ºÜâ îËÇðÜ ðÅÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ ç¯ò¶º õ¹ô ÔéÍ ç¯ò¶º ÁÅðÕÆàËÕÚð Ôé å¶ Ô¹ä ÇÂÕ¯ Õ§êéÆ ÇòÚ Õ§î Õðç¶ Ôé ..À¹ÃçÆ èÆ çÅ é» ÇÃîðÜÆå

March 2, 2011 Wednesday

ÕÅÇò9îÇÔøñ

ܯ×ÆÁÅ ÇÕö Õ¯ñ¶ ç¹¼Ö éÅ ëð¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ ÇÂÔé» ç¹¼Ö» ÇòÚ¯º ù¼Ö ù à¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ Ô½ºÇÕÁ» ç¶ ÇòÚ ÇÂ³Ü ÜÆäÅ Û¼âç¶, Ãìð» çŠع¼à òÆ å±¿ êÆäÅ Û¼âç¶Í ×ó·Õ¶ ç¶ éÅñ Ô¹ä 屿 ì¯ñ ܯ×ÆÁÅ ÇÂÔé» ç¹¼Ö» ÇòÚ¯º......

ìõôÆô

ÔÅñÅå» éÅñ Çå¿é ê³Ü Ô¯äÅ ÇÃ¼Ö ñËÍ ÃÈñ» çÆÁ» öܻ À°å¶ ýäÅ ÇÃ¼Ö ñËÍ å±¿ ìäܶº×Å ë¶ð Áäî¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ ÇÂÔé» ç¹¼Ö» ÇòÚ¯º...

ÕÔÅäÆ

... ÇêÛñ¶ ê¿çð» Ççé» å¯º Øð ÇòÚ í§é å¯ó Úñ ðÔÆ þ å¶ ÇÂÕ ÇîÃåðÆ å¶ ç¯ î÷ç±ð Øð ù éòƺ9 é¹ÔÅð ç¶ä ÇòÚ ñ׶ ðÔ¶ ÔéÍ ê¶ºà çÅ Õ§î Õñ· ÔÆ Öåî Ô¯ÇÂÁÅ þ å¶ ÇîÃåðÆ òÆ ÁÅêäÅ ÇÔÃÅì Õñ· ôÅî ù ÕðÕ¶ ÚñÅ Ç×ÁÅ þÍ ç¯ î÷ç±ð Áܶ òÆ Õ§î Õð ðÔ¶ ÔéÍ Ô¹ä ìà ÃÅë9ÃëÅÂÆ çÅ Õ§î Úñ ÇðþÍ ÇÕÚé9×Åðâé ÇòÚ ×îÇñÁ» ù ã¹Õòƺ æ» Óå¶ ðÖÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðþÍ Ô¯ð ۯචî¯à¶ ìÚ¶9Ö¹Ú¶ Õ§î» ù Á§ÜÅî Çç¾åÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ Õ½ð þ ܯ ⶠ寺 ÚÅð ÃÅñ Û¯àÆ ÃÆÍ ÇÕ¾å¶ ÇòÚ âÅÕàð å¶ À¹Ã ñÂÆ Ã¹ðî¹Ö é¶ î¹§âÅ î¹Õ¶ðÆÁ» 寺 ñíÅ Õ¶ Çç¾åŠܯ Çðôå¶ ÇòÚ À¹ÃçÆ í±ÁÅ çÅ ê¯åÅ þÍ ìà À¹é·» çÆ ôðå ÃÆ ÇÕ î¹§âÅ å¶ êÇðòÅð ×¹ðÇÃ¼Ö Ô¯äÍ å¶ ÇÂà å𷻠¶Áðê¯ðà å¶ Ô¯ÂÆ ç¯ÃåÆ Õ¹ÞIÕ¹Þ Çðôå¶çÅðÆ ÇòÚ òÆ ìçñ ×ÂÆ þ å¶ ÁÜ Ã¹ðî¹Ö À¹é·» ç¶ Øð ìËáÅ ÔËÍ ÇòÃÅÖÆ òÆ þ å¶ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø ç¶ ç¯Ôåð¶ çÅ éÅîÕðé òÆ Á¼Ü ×¹ðç¹ÁÅð¶ ÕðòÅÀ¹äÅ þÍ À¹ºÜ À¹Ô ÇÂÕ Çé¼ÕÆ ÇÜÔÆ ÇêÁÅðÆ ÇÜÔÆ Çå§é ÃÅñ çÆ Ã¹ÖîÆå çÅ çÅçÅ òÆ ìä ü¼ÕÅ þÍ Ã¹ðî¹Ö ù À¹ç¯º ìóÆ þðÅéÆ Ô¯ÂÆ Ü篺 ùÖîÆå é¶ Ô¾æ ܯó, êñÕ» îÆà Õð, î±ñ î§åð çÅ êÅá ùäÅÇÂÁÅ å¶ À¹ç¯º ÁÅêäÆÁ» Á¾Ö» Ö¯ñ·ÆÁ» Ü篺 À¹Ã é¶ òÅÇÔ×¹ð± ÜÆ ÕÅ ÖÅñÃÅ òÅÇÔ×¹ð± ÜÆ ÕÆ ëåÇÔ ì¹ñÅÇÂÁÅÍ ×¹ðç¹ÁÅð¶ Ãíé» ÃÅ㶠Ç×ÁÅð» òܶ ê¹¼ÜäÅ þ ÇÜæ¶ ÃÅðÆ Ã§×å ñÂÆ ¦×ð çŠǧå÷Åî ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø å¶ À¹Ãç¶ ç¶ êÇðòÅð é¶ ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ ï±. Õ¶. ç¶ ×¹ðç¹ÁÅð¶ ÇÃðø ×¹ðç¹ÁÅð¶ ÔÆ éÔƺ Ãׯº ÕÇîÀ±ÇéàÆ Ã˺àð òÆ Ôé å¶ ÇÂæ¶ òÃç¶ ìÔ¹å¶ ê¿ÜÅìÆ ÁÅêä¶

êÇðòÅðÕ ÃîÅ×î ×¹ðç¹ÁÅð¶ ÔÆ îéÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ ÇòÁÅÔ çÆ ÇðÃËêôé å¶ Õ¯ÂÆ ÜÅò¶ Ü» éÅ êð ÁÅé§çÕÅðÜ î½Õ¶ Çðôå¶çÅð Ãì§èÆ ×¹ðç¹ÁÅð¶ òèÅÂÆ å¶ ô×é ç¶ä ÷ð±ð ê¹Üç¶ ÔéÍ ... êð ÁÜ ÇòÃÅÖÆ çÅ ê¹ðì þ å¶ ÖÅñö çÅ Üéî ÇçÔÅóÅ òÆÍ ×¹ðê¹ðì çÆ ÃòÅðÆ ¦çé ÇòÚ Á¼Ü Õ¼ãÆ ÜÅäÆ þ êð ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÁÅÀ¹ºç¶ ÁËåòÅð ù ×¹ðê¹ðì çÆ ÃòÅðÆ Õ¼ãÆ ÜŶ×Æ þÍ Ç§×ñ˺â ÇòÚ ÇþÖI íÅÂÆÚÅðÅ ÁÅêÃÆ ÃñÅÔI îôòð¶ éÅñ ÇòÃÅÖÆ å¶ ×¹ðê¹ðì Á¾âIÁ¾â æÅò» Óå¶ Á¾â Á¾â Ççé» ù îéÅÀ¹ºçÅ ÔËÍ À¹Ã Ççé À¹Ã ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ òÃçÅ ÇÃ¾Ö íÅÂÆÚÅðÅ Û¹¾àÆ ÕðçÅ þ å¶ òè Úó·Õ¶ ê±ð¶ À¹åôÅÔ éÅñ ×¹ðê¹ðì îéÅÀ¹ºçÅ þÍ ÕÂÆ òÅð ç×å» ç±Ü¶ ÇÂñÅÇÕÁ» 寺 òÆ ÁÅ ê¹ÜçÆÁ» ÔéÍ ×¹ðç¹ÁÅÇðÁ» ÇòÚ ×¹ð± çÅ ¦×ð å» Áå¹¾à òðåçÅ ÔÆ þ å¶ ÃòÅðÆ ç¶ Ã¹ÁÅ×å ñÂÆ æ»Iæ» Óå¶ ÚÅÔ, Üñ¶ìÆÁ», á§ã¶, Õ¯Õ, ܱÃ, ÚÅÕñ¶à, Õ˺âÆ, ñÅñÆêÅê, øñ, ×ðîI×ðî ÚÅÔ ì§ç Ç×ñÅû ÇòÚ, ÁÅñ±IׯíÆ ç¶ êð½ºá¶ Ú»çÆ ð§×¶ ÕÅ×÷ ÇòÚ ÇñêචÁÅÇç ç¶ êðôÅç òðåŶ Ü»ç¶ ÔéÍ ôðèÅ å¶ ÇéîðåÅ éÅñ ñ¯Õ ¦×ð òðåÅÀ¹ºç¶ Ôé å¶ Ã§×å» ê±ðé ôðèÅ éÅñ

ÛÕçÆÁ» ÔéÍ Â¶ôÆÁé å¶ Á§×ð¶÷ ñ¯Õ ÇÂÔ ò¶ÖIò¶Ö þðÅé Ô¹§ç¶ Ôé å¶ ÕÂÆ Á§×ð¶÷ å» ò¾â¶Iò¾â¶ ÇñëÅë¶ íð, ç¯I Çå§é Ççé» ñÂÆ ÖÅäIêÆä çÅ ÃîÅé ÓÕáÅ Õð ñËºç¶ ÔéÍ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø çÆ êåéÆ çÅ é» Ã¹íÅ× Õ½ð þ ܯ ÁÜÕñ· ÇÃðø ØðIêÇðòÅð ù ÔÆ Ã»íçÆ þÍ êÇÔñ»IêÇÔñ òÆÔ Õ¹ ÃÅñ À¹Ã é¶ òÆ ÇâêÅðàî˺àñ Ã˺àð» ÇòÚ Õ§î ÕÆåÅ å¶ Ô¹ä Ôð Ôëå¶ ê½ä¶ ç¯ Ã½ 꽺â ÃðÕÅðÆ êËéôé Çîñ Ü»çÆ þÍ é±§Ô ù À¹Ô èÆ ò»× ðÖçÆ þ å¶ Ü¹ÁÅÂÆ ÁÅêä¶IÁÅê ù Òì¶àÅÓ ÁÖòÅ Õ¶ õ¹ô Ô¹§çÅ þÍ ê¿ÜÅì ç¶ Ü¹ÁÅÂÆÁ» òÅñÆ åóÆ À¹Ã é¶ ÕçÆ éÔƺ ÇçÖÅÂÆÍ Ã¹íÅ× Õ½ð å¶ ×¹ðçÅåÅð ÇÃ§Ø ÃîÞç¶ Ôé ÇÕ À¹é·» ç¶ ç¯ ê¹¼åð Ôé å¶ ç¯ ÔÆ èÆÁ»Í ... ÇêÛñ¶ ê¿çð» Ççé» å¯º Øð ÇòÚ í§é å¯ó Úñ ðÔÆ þ å¶ ÇÂÕ ÇîÃåðÆ å¶ ç¯ î÷ç±ð Øð ù éòƺIé¹ÔÅð ç¶ä ÇòÚ ñ׶ ðÔ¶ ÔéÍ ê¶ºà çÅ Õ§î Õñ· ÔÆ Öåî Ô¯ÇÂÁÅ þ å¶ ÇîÃåðÆ òÆ ÁÅêäÅ ÇÔÃÅì Õñ· ôÅî ù ÕðÕ¶ ÚñÅ Ç×ÁÅ þÍ ç¯ î÷ç±ð Áܶ òÆ Õ§î Õð ðÔ¶ ÔéÍ Ô¹ä ìà ÃÅëIÃëÅÂÆ çÅ Õ§î Úñ ÇðþÍ ÇÕÚéI×Åðâé ÇòÚ ×îÇñÁ» ù ã¹Õòƺ æ» Óå¶ ðÖÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðþÍ Ô¯ð ۯචî¯à¶ ìÚ¶IÖ¹Ú¶ Õ§î» ù Á§ÜÅî Çç¾åÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ... ùíÅ× Õ½ð ù êåÅ þ ÇÕ Á¼Ü ×¹ðç¹ÁÅ𶠦×ð òðåÅÀ¹ä å¶ ¦×ð ÛÕäIÛÕÅÀ¹ä çÅ êz¯×ðÅî À¹é·» çÅ ÔÆ þÍ êð Çëð òÆ À¹Ã é¶ Ãò¶ð¶ À¹áÕ¶ ÇÕôÇîô å¶ éÅðÆÁñ òÅñÆ ÖÆð, ÕóÅÔ êzôÅç, ÁÅñ±IÇêÁÅ÷IñÃä ç¶ êð½ºÇáÁ», çÔƺ å¶ ÚÅÔ çŠǧå÷Åî ÕÆåÅ Ô¯ÇÂÁÅ þÍ À¹Ãç¶ ê¹¾åð å¶ Ü¹ÁÅÂÆ éÔÅ è¯ Õ¶ éÅôåÅ Õð ×¹ðç¹ÁÅð¶ ê¹¼Ü ×¶ Ôé å¶ ¦×ð çÆ Ã¶òÅ ÇòÚ Ü¹à¶ Ô¯Â¶ ÔéÍ é±§Ô èÆ å¶ ç¯ò¶º ì¾Ú¶ Øð ÔéÍ Ã¹íÅ× Õ½ð ÃîÞçÆ þ ÇÕ ÃÅñ çÅ ê¹ðì þ å¶ ×¹ðê¹ðì òÆÍ ÇÂà ñÂÆ Øð ÇòÚ òÆ ÇÂÔ ê¹ðì ÷ð±ð îéÅÀ¹äÅ ÚÅÔÆçÅ þÍ (ìÅÕÆ Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ)

J ìÆ. Á˵Ã. ìÆð

Á¼Ö» ÓÚ Øÿ¹é ç¶ Õ¶ À°Ô òÆ ð¯ä×¶Í Ü¯ Á¼Ü ÔË ì¶×Åé¶ Õ¼ñ· ù å¶ð¶ Ô¯ä×¶Í ã¯ñ ç¶é¶ Ö¹¼ñ·¶ Üç ê¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ ÇÂÔé» ç¹¼Ö» ÇòÚ¯º... Լöº×Å å» Ü× å¶ð¶ éÅñ Ô¼ÃÈ×ÅÍ ð¯ò¶º×Å å¿ Ã½ ý åËù åÅÔé¶ Õ¼ÃÈ×ÅÍ î¶ñ çÀ± ñÅ÷îÆ ÒúÔÓ ã¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ Â¶Ã ù ìäÅ Òç¶òÓ ÁÅêäÆ â¿×¯ðÆ å±¿, âÅ㶠ð¼ì À°å¶ ð¼Ö ÁÅÖðÆ ÇÂÔ â¯ðÆ å±¿Í ÁÖÆð Ô¯ ÜÅä¶ å¶ð¶ üڶ ì¯ñ ܯ×ÆÁÅÍ J ç¶ò ðÅÀ±Õ¶

Òêðç¶ÃÆÓ À°Ôé» Ôð êñ ðÇÔäË îÃå ÔòÅò» éÅñ îÅðÈæñ çÅ ÕÆ ÇðôåÅ çÇðÁÅò» éÅñÍ Ö¹ô î½Ãî ÇòÚ Ö¹ôìÈ Ö¹ôìÈ ÃÅæ ìÔ¹å êåÞó ÇòÚ ÔË å°ðçÅ àÅò» àÅò» éÅñÍ ð¹¼å» ç¶ î¶ò¶ é¶ ÇÂÔ ÔËðÅé Ô¯ ÇÕÀ°º? é»Ô Õð ç¶ò¶ å°ð鯺 ܶ êðÛÅò» éÅñÍ è¹¼ê» éÅñ òÆ ð¼Ö¯ ïÅðÆ, õìð¶ Õç å¯ó ÇòÛ¯óÅ Ô¯ ÜÅäÅ ÔË ÛÅò» éÅñÍ ×¼ñ ê¹ðÅäÆ Û¼â¯, Áêä¶ Øð òÆ Ô¹ä ÚñçÅ ÔË, ÚñçÅ ÔË, ðÅÜ ÖóÅò» éÅñÍ ë¶ð ׶ Á¼ÖÆÁ» Á¼ÖÆÁ» ç¶ ÃÅò¶º À°Ô Á¼ÖÆÁ» ÇòÚ Ãé Õðç¶ ×¼ñ Ãñ·Åò» éÅñÍ Õ¼ÇñÁ» å°ðéÅ òÆ Ô¹ä ÇÃ¼Ö ñË ÜÅé î¶ðÆ Ô¹ä î˺ ÇÕ¼æ¶ ÇÕ¼æ¶ ÁÅò» ÜÅò» éÅñÍ ÚÈðÆ ç¶ í¹¼ÇÖÁ» ù, ÚÈðÆ êÅò¯ Ô¹ä ÕðéÅ ê˺çÅ ÔË ÃîÞ½åÅ ÕÅò» éÅñÍ ñ¯Õ ×¹ÁÅÚÆ Ü»ç¶ é¶ Øð ìÅð Ãî¶å Òêðç¶ÃÆÓ å±¿ ð¼ÇÖÁÅ Õð ÇÃðéÅò» éÅñÍ J ðÅÇÜ¿çð êðç¶ÃÆ


èîÕ

ç

Ö¶â ÿÃÅð

March 2, 2011 Wednesday

Ãò¶º Ç´Õà çÅ ðÃîÆ ÁÅ×Å÷ AI ëðòðÆ, B@AA ù îÆðê¹ð, ì¿×ñÅç¶ô 寺 Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ éÆåÆÁ», ðäéÆåÆÁ» ç¶ òÅð îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ Çôտܶì¿çÆ ñÂÆ ÇÂé·» Ççé» ç½ðÅé Úðî Óå¶ ÔéÍ ÇÖâÅðÆ ÇÕå¶ çÅÁò¶ Õð ðÔ¶ Ôé, ÇÕå¶ êÌÚÅð ÃîÅ×î» ÇòÚ ÇôðÕå Õð ðÔ¶ Ôé Áå¶ ÇÕå¶ À°Ô ÁÅêäÆ ÃëñåÅ ñÂÆ êÈÜÅMêÅá Õð ðÔ¶ ÔéÍ êð ÕÆ å°ÔÅù êåÅ ÔË ÇÕ ÇÖâÅðÆ, Ç´Õà àÆî», ÃîÅ×î» çÆ ç¶ÖMð¶Ö Õðé òÅñ¶ Áå¶ ò¼ÖMò¼Ö ç¶ô» ç¶ Ç´Õà ì¯ðâ Ü» ÕÅðê¯ð¶à Ü×å ç¶ ÇÂñÅòÅ Ô¯ð ÇÕÔóÆ ç¹éÆÁÅ ÔË, ܯ ÿÃÅð Õ¼ê ô¹ðÈ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» êÈðÆ åð·» éÅñ ÜÅùé ç¶ ð¿× ÇòÚ ð¿×Æ ÇçÃçÆ ÔËÍ ÜÆ Ô», ÇÂÔ îÆâÆÁÅ ÔËÍ å°ÃÄ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ô¯ ÇÕ Ü¶Õð îÆâÆÁÅ îÅÔ½ñ éÔÄ ìäŶ×Å å» ÁÅî ñ¯Õ» ÇòÚ Ç´Õà ç¶Öä çÆ ð¹ÚÆ Áå¶ À°Ô Üùé ÇÕò¶º êËçÅ Ô¯ò¶×Å, ÇÜà ñÂÆ íÅðåÆ À°êMîÔ»çÆê ÖÅà å½ð Óå¶ ÜÅÇäÁÅMêÛÅÇäÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÷ÅÇÔð ÔË ÇÕ Ã¿ÃÅð Õ¼ê ô¹ðÈ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÇÂÔ îÆâÆÁÅ çÆ åËÁô¹çÅ ×åÆÇòèÆÁ» çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÔÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ç¶ô çÆ àÆî çÅ îé¯ìñ òèÅÀ°ä ñÂÆ À°Ã ù ÿíÅÇòå Ü¶å± ç¶ å½ð Óå¶ ê¶ô Õð¶Í À°Ã çÆÁ» ÖÈìÆÁ» ù Ú¹äMÚ¹ä Õ¶ ê¶ô Õð¶ å» ÇÕ Çòð¯èÆ àÆî» Óå¶ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ ÁÃð êò¶Í ÔÅñ ç¶ ÃÅñ» ç½ðÅé ç¶Öä ÇòÚ ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ îé¯ÇòÇ×ÁÅéÕ ï¼¹è ÕÂÆ òÅð À°ñàÅ ÃÅìå Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÁÃÄ òÅðMòÅð ÇÂÃ Ã¼Ú ç¶ ×òÅÔ ðÔ¶ Ô» ÇÕ Ü篺 òÆ ÇÕö Ç´Õà ñóÆ

èÈÁ»èÅð ÇÖâÅðÆÁ» ù ÇÕå¶

çìÅÁ ñË éÅ ìËá¶

ù ìÔ¹å òèÅMÚó·Å Õ¶ ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÁÅêäÆ àÆî ù è¿ÈÁ»èÅð ÃÅìå Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ, À°ç¯º ÃÅâÆ àÆî ÁÃëñ é÷ð ÁÅÂÆÍ Ü篺 ÇÖâÅðÆÁ» 寺 ìÔ¹å À°îÆç» ñÅÂÆÁ», À°ç¯º À°Ô ñ¯Õ» çÅ Ççñ å¯óç¶ é÷ð ÁÅÂ¶Í B@@G ç¶ Ã¿ÃÅð Õ¼ê ÇòÚ ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ÇÂö íÅðå ù ñ×í× Ü¶å± î³ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ îÆâÆÁÅ Õ°Þ ÁÇÜÔÅ îÅÔ½ñ ìäÅ

ÇðÔÅ ÃÆ ÇÕ ÁÅî ñ¯Õ ÇÂÔ î³é Õ¶ Ú¼ñ ðÔ¶ Ãé ÇÕ ÃÅâÅ î¹ÕÅìñÅ ÇÃðë ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ Ü» Õ°Þ Ô¼ç å¼Õ ç¼ÖäÆ ÁëðÆÕÅ éÅñ Ô¯ò¶×ÅÍ ìÅÕÆ Ãí àÆî» ù å» ÁÃÄ ×ÅÜðMîÈñÆ åð·» Õ¼à Õ¶ ð¼Ö ç¶ò»×¶ Ü» Õ¼ÚÆÁ» ÖÅ ÜÅò»×¶ êð Ô¯ÇÂÁÅ ÕÆ? ì¿×ñÅç¶ô òð×Æ àÆî é¶ ÃÅù ÿÃÅð Õ¼ê 寺 ìÅÔð Õð Çç¼åÅÍ ÁÃÄ ñÆ× î¹ÕÅìÇñÁ» 寺 Á¼×¶ òè éÔÄ ÃÕ¶Í

êÅÇÕÃåÅé ù èÆîÆ ×åÆ éÅñ ׶ºçìÅ÷Æ ñÂÆ Ü¹ðîÅéÅ

Õ¯ñ¿ì. ìÆå¶ ÇçéÄ Çòôò ÇÕÌÕà Õ¼ê ç¶ ÃÌÆñ¿ÕÅ Çòð¹è ֶⶠ׶ îËÚ ç½ðÅé èÆîÆ ×åÆ éÅñ ׶ºçìÅ÷Æ Õðé ç¶ ç¯ô ÓÚ êÅÇÕÃåÅé àÆî Óå¶ ÇÖâÅðÆÁ» Óå¶ îËÚ ëÆà çÅ A@ ëÆÃçÆ Áå¶ ÕêåÅé Óå¶ B@ ëÆÃçÆ ÇÔ¼ÃÅ Õ¼àä çŠܹðîÅéÅ ñ×ÅÇÂÁÅ ÔËÍ êÅÇÕÃåÅé àÆî é¶ Çîæ¶ Ã ÇÂÕ úòð ؼà ù¼ÇàÁÅ ÃÆÍ ÇÂà îËÚ ÓÚ êÅÇÕÃåÅé é¶ ÃÌÆñ¿ÕÅ ù AA ç½ó¿ éÅñ ÔðÅ Çç¼åÅ ÃÆÍ

CDòÆÁ» ðÅôàðÆ Ö¶â» èÈî èó¼Õ¶ éÅñ ÃîÅêå

ð»ÚÆMÃæÅéÕ Ô¯åòÅð ç¶ ÇìðÊâÅ ÁæñËÇàÕà Ãà¶âÆÁî ÓÚ Ö¶âÆÁ» ×ÂÆÁ» CDòÆÁ» ðÅôàðÆ Ö¶â»MB@AA çÆÁ» èÈî èó¼Õ¶ éÅñ ÃîÅêåÆ Ô¯ ×ÂÆÍ íÅðåÆ À¹ñ¿ÇêÕ Ã¿Ø ç¶ êÌèÅé ùð¶ô ÕñîÅâÆ é¶ ÇÂé·» ֶ⻠ù õåî Õðé çÅ ðÃîÄ ÁËñÅé ÕÆåÅÍ íÅò¶º ÇÕ À¹é·» é¶ ÇÜÁÅçŠÿì¯èé éÔÄ ÕÆåÅ êð À¹é·» é¶ ÇÂé·» ֶ⻠ù Ãëñ ÕðÅð Çç¿ÇçÁ» Á×ñ¶ ÃÅñ ÇÂé·» ֶ⻠çÆ î¶÷ìÅéÆ çÆ çÅ Þ¿âÅ Õ¶ðñÅ ç¶ ÔòÅñ¶ ÕÆåÅÍ Õ¶ðñÅ ÇòÖ¶ ÃÅñ B@AB çÆÁ» CEòÆÁ» ðÅôàðÆ Ö¶â» ÕðòÅÂÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»Í ÇÂé·» ֶ⻠ÓÚ ÃðÇòÇÃ÷ é¶ G@ ïé, E@ Ú»çÆ Áå¶ DH Õ»ÃÆ ç¶ å×ÇîÁ» éÅñ êÇÔñÅ ÃæÅé ÔÅÇÃñ ÕÆåÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÃðÇòÇÃ÷ Ãê¯ðàà տàð¯ñ ì¯ðâ çÆ àÆî ù G@ ïé, E@ Ú»çÆ Áå¶ DB Õ»ÃÆ ç¶ å×î¶ Çܼåä ÕðÕ¶ ðÅÜÅ íÇñ¿çð ÇÃ¿Ø àðÅëÆ éÅñ Áå¶ îéÆê¹ð ù DH ïé, CG Ú»çÆ Áå¶ CC Õ»ÃÆ ç¶ å×ÇîÁ» éÅñ ìËÃà Ãà¶à ÁòÅðâ éÅñ Áå¶ çÈܶ ÃæÅé ñÂÆ ÃéîÅéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÔÇðÁÅäÅ ù DB ïé å×ÇîÁ» éÅñ åÆÜÅ, îÔÅðÅôàð ù DA ïé å×ÇîÁ» éÅñ Ú½æÅ Áå¶ Çç¼ñÆ é¶ CB ïé

å×ÇîÁ» éÅñ Û¶ò» ÃæÅé ÔÅÇÃñ ÕÆåÅÍ Çç¼ñÆ çÆ AF ïé å×î¶ Çܼåä òÅñÆ åËðÅÕ ÇðÚÅ ÇîôðÅ ù ìËÃà ëÆî¶ñ ÇÖâÅðé çÅ ÁòÅðâ Áå¶ îÔÅðÅôàð ç¶ åËðÅÕ òÆðèòñ Öⶠù AB ïé å×î¶ Çܼåä Óå¶ ìËÃà î¶ñ ÇÖâÅðÆ ç¶ ÁòÅðâ éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà î½Õ¶ Õ¶ºçðÆ ÃËð ÃêÅàÅ î¿åðÆ Ã¹ì¯è Õ»å ÃÔŶ, ÞÅðÖ¿â ç¶ î¹¼Ö î¿åðÆ Áðܹé âÅ Áå¶ À¹ê î¹¼Ö î¿åðÆ Ô¶î¿å ïð¶é Áå¶ Ã¹ç¶ô îÅÔå¯ Áå¶ Ô¯ð ÔÅ÷ð ÃéÍ ÇÂà î½Õ¶ ð¿×Åð¿× ê̯×ðÅî ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÿ×ÅÕÅðÅ é¶ ÔÅð çÅ áÆÕðÅ ì¼ñ¶ìÅ÷» ÇÃð í¿ÇéÁÅ

Õ¯ñ¿ì¯MÃÌÆñ¿ÕÅ ç¶ ÕêåÅé Õ¹îÅð ÿ×ÅÕÅðÅ é¶ êÅÇÕÃåÅé ÇõñÅë ìÆå¶ ÇçéÄ Çòôò Õ¼ê ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ÓÚ ÇîñÆ ÔÅð ñÂÆ àÆî ç¶ À¹êðñ¶ ì¼ñ¶ìÅ÷Æ ÕÌî ù ÇÜ¿î¶òÅð áÇÔðÅÇÂÁÅ ÔËÍ êÅÇÕÃåÅé ÇõñÅø ÇîñÆ ÔÅð 寺 ìÅÁç ÿ×ÅÕÅðÅ é¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÅⶠ׶ºçìÅ÷» é¶ êÅÇÕÃåÅé ù BGG ç½ó» Óå¶ ð¯Õ Õ¶ òèÆÁÅ Õ¿î ÕÆåÅ ÃÆÍ ìÅÁç ÓÚ ô¹ðÈÁÅå òÆ òèÆÁÅ ÇîñÆ ÃÆ êð A@@ ç½ó» ç¶ é¶ó¶ êÔ¹¿Úä ò¶ñ¶ ÃÌÆñ¿ÕÅ ç¶ ÚÅð ì¼ñ¶ìÅ÷ êËò¶ñÆÁé êðå Ú¹¼Õ¶ Ãé, ÇÜà ÕÅðé àÆÚÅ êÌÅêå Õðé ÓÚ ÃÌÆñ¿ÕÅ àÆî ù î¹ôÇÕñ ÖóÆ Ô¯ ×ÂÆÍ Ã¿×ÅÕÅðÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ BGH ç½ó» çÅ àÆÚÅ êÌÅêå ÕðéÅ Õ¯ÂÆ Á½ÖÅ éÔÄ ÃÆÍ

ÇÕæ¶ ÁÃÄ Ã¿íÅÇòå Ü¶å± ÃÆ êð ÃÅù ùêð ÇÃÕà ֶâä çÅ î½ÕÅ òÆ éÔÄ ÇîÇñÁÅÍ ÇÂà ñÂÆ îÆâÆÁÅ ù ÿÜî ð¼ÖäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË Áå¶ îËçÅé ÇòÚ Ö¶âä òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» 寺 Ç÷ÁÅçÅ Ç´Õà çÅ ÜÅäÕÅð ìäé çÆ Õ¯Çôô éÔÄ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆÍ êð ÃòÅñ À°áçÅ ÔË ÇÕ ÕÆ îÆâÆÁÅ ÇÂÔ ÃñÅÔ î³é¶×Å? ÇìñÕ°ñ éÔÄÍ ÇÂà ñÂÆ éÔÄ ÇÕ îÆâÆÁÅ ù ç¶ô çÆ ìóÆ

29

ÇÚ¿åÅ ÔË Ü» îÆâÆÁŠüÚî¼¹Ú ñ¯Õ» ù Ç´Õà ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä çÅ ÚÅÔòÅé ÔË ìñÇÕ ÇÂà ñÂÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ Ç´Õà ÿ×áé» Áå¶ Ã¿ÃæÅò» çÆ åð·» îÆâÆÁÅ ñÂÆ òÆ ÕîÅÂÆ çÅ ÇÂÕ ò¼âÅ ÷ðÆÁÅ ÔËÍ ÁÃñ ÇòÚ îÆâÆÁÅ ÇÃðë ÇÂà ñÂÆ ÷¯ðçÅð êÌÚÅð éÔÄ Õð ÇðÔÅ ÇÕ ÁÃÄ ÁÅêäÆ àÆî ù Ç÷ÁÅçŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ Ãîðæé ç¶Âƶ Áå¶ Ã¿ÃÅð Õ¼ê ÇòÚ ÁÅêäÆ àÆî ñÂÆ ïÅç×Åð îÅÔ½ñ ìäÅÀ°ä ÇòÚ ÇÕÇðÁÅôÆñ Ô¯ ÜÅÂƶ ìñÇÕ îÆâÆÁÅ ÇÃðë ÇÂà ñÂÆ Ç÷ÁÅçŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ ÃéÃéÆÖ¶÷ Áå¶ ÜéåÅ ù «íÅÀ°ä òÅñ¶ é÷ðƶ ñË Õ¶ ÔÅ÷ð ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË ÇÕ À°Ã ù Ç÷ÁÅçŠ寺 Ç÷ÁÅçÅ çðôÕ å¶ êÅáÕ ÇîñäÍ Ôð àËñÆÇò÷é ÚËéñ ÇÂé·» Ççé» ÇòÚ ÁÅêäÆÁ»M ÁÅêäÆÁ» ÇåÁÅðÆÁ» ù ÇÂà åð·» ò¼â¶Mò¼â¶ çÅÁÇòÁ» éÅñ ê¶ô Õð ÇðÔÅ ÔË ÇÜò¶º Ç´Õà ÇÖâÅðÆÁ» é¶ éÔÄ ìñÇÕ ê¼åðÕÅð» å¶ îÅÇÔð» é¶ Ö¶âäÅ ÔËÍ Ôð àËñÆÇò÷é ÚËéñ ÁÅêä¶ çðôÕ» ç¶ Ççñ¯MÇçîÅ× ÇòÚ ÇÂÔ íð ç¶äÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË ÇÕ À°Ã 寺 å¶÷, â¿ÈØÅ Áå¶ Ã¿êÈðé Õ¯ÂÆ çÈÜŠÿÃÅð Õ¼ê ê¶ô éÔÄ Õð¶×ÅÍ ÕÆ îÔÆéÅ êÇÔñ» 寺 ÔÆ îÅÇÔð» çÆ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ íÇò¼ÖìÅäÆ ÃîÞ ÓÚ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË? Ü篺 ÔÅð Áå¶ Çܼå çÅ ëËÃñÅ À°Ã îËÚ ÇòÚ Ö¶â¶ ×¶ Ç´Õà 寺 Ô¯äÅ ÔË, éÅ íÇò¼Ö éÅñ À°Ã çÅ Õ¯ÂÆ ñËäMç¶ä ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ ÁåÆå éÅñÍ ÷ÅÇÔð ÔË Ç´Õà ÇòÚ íÇò¼ÖìÅäÆÁ» Áå¶ À°Ã ç¶ ¦ì¶MÚ½ó¶ Çòôñ¶ôä» çÅ Õ¯ÂÆ îåñì éÔÄ ÔËÍ


30

SPORTS

STRAUSS STEALS HEADLINES FROM TENDULKAR èîÕ

March 2, 2011 Wednesday

Birmingham beat Arsenal 2-1 in League Cup final

RANCHI :- Members of the Punjab Men's hockey team flashing the victory sign and waving to the crowd after winning the Gold Medal at the 343th National Games in Ranchi on Friday.

WEMBLEY : Obafemi Martins' 89th-minute winner following a blunder from goalkeeper Wojciech Szczesny and Laurent Koscielny gave Birmingham a 2-1 victory over Arsenal in the League Cup final on Sunday for its first trophy since 1963. Szczesny and Koscielny went for the same ball from Nikola Zigic's long pass and the ball landed at the feet of Martins, who slid it into the net. "I think it was my second touch," said Martins, who joined Birmingham on a sixmonth loan from Rubin Kazan last month. "I think this is the easiest goal I've ever scored in my career - and it's very important." Zigic had exploited defensive frailties to head Birmingham in front in the 28th minute, but Robin van Persie volleyed Arsenal level 11 minutes later. Birmingham first major title since the 1963 League Cup final prolongs Arsenal's search for a first trophy since the 2005 FA Cup. While Birmingham is battling against relegation from the Premier League - sitting two points above the drop zone Arsenal is second behind Manchester United. "It's an achievement when you consider who we were up

against," Birmingham manager Alex McLeish said. "We weren't given a prayer by the pundits and the bookies but we believed today. It was a titanic performance by the players. "We had a game plan and managed to get our noses in front, that gives you a great chance." Three finals have been lost by Arsenal since 2005 as manager Arsene Wenger's wait continues for his

youthful side to have something to show for its eye-catching football. That lack of success, Wenger conceded before the match, had placed "a weight on the team." Only this season has Wenger selected strong sides in the League Cup, which he had derided in previous years and fielded young players. Wenger hoped the final would show how far his side has matured, but Arsenal was sluggish and struggled to impose itself. The Gunners looked nervy

as passes went astray and had failed to heed the warning of Fabregas before the match that you are likely to lose when contesting the ball in the air with Zigic. That transpired from a corner after Arsenal right back Bacary Sagna had conceded possession. Birmingham defender Roger Johnson soared above Koscielny to meet former Arsenal winger Sebastian Larsson's corner and nodded goalward to Zigic. The Serbia striker - the Premier League's tallest player at 2.03 meters (6-foot-8 inches) - found space among five Arsenal players to head beyond Szczesny. Szczesny had been fortunate to still be on the pitch at that point. Inside the opening two minutes, the Polish goalkeeper brought down Lee Bowyer, who was adjudged to be in an offside position despite Gael Clichy appearing to play him on side. The equalizer came after Jack Wilshere hit the crossbar from the edge of the edge of the penalty area and the rebound was only partially cleared by Barry Ferguson's header. The ball fell to Andrey Arshavin on the right flank and his cross was volleyed home by Van Persie.

Zvonareva beats Wozniacki in Doha final

DOHA: Vera Zvonareva denied Caroline Wozniacki a Middle East double by winning their Qatar Ladies Open final 6-4, 6-4 on Saturday. The Russian earned her 11th career WTA title and first since Pattaya City a year ago. "I was just going for my shots. Caroline is a great player, the No. 1 player," said Zvonareva, ranked No. 3. "So I was just fighting for every point. "It's an unbelievable feeling. I never expected the week to go like this when I started. I slowly built the momentum after the tough threesetters against Daniela (Hantuchova) and Jelena (Jankovic)." Wozniacki was hoping to add the Doha title to the one she won in Dubai six days ago. But the Dane lost her serve in the first game, and though she returned the compliment in the next, she was broken straight back to lose momentum early. Zvonareva rallied from love-40 down in the eighth game and eventually served out the set. The second followed

a similar pattern with Wozniacki breaking in the second game, only to see Zvonareva breaking back in the next. Zvonareva made the decisive break in the seventh after eight deuces when she fired a forehand winner. Woznaicki hit wide to end the match, dropping her record in finals to 13-7. "Not a great tournament in the end. But I'm happy to be here," Wozniacki said. "Vera is playing a very good match. She played at a very high level. I had my chances, had quite a few breakpoints. I didn't convert, and then I lost the match." Following their sixth meeting in 10 months, Zvonareva evened her record against Wozniacki to 4-4. "I'm very excited at the moment," the 26-year-old Russian said. "It was definitely a special moment for me on the court, and, you know, I was trying to fight for every point out there. And then when I won that last point, I was, you know, so happy."

NEW DELHI: England and Andrew Strauss did the unthinkable and stole the headlines from a Sachin Tendulkar century in a World Cup game in India as the highprofile clash in Bangalore ended in a thrilling tie on Sunday. The teams served up one of the best games of any World Cup as Strauss bettered Tendulkar's sparkling innings and England matched India's daunting 338 with a scurried single off the final ball by Graeme Swann. The pulsating finish in Group B was only the fourth tie in World Cup history and brought the 2011 event roaring to life in front of 50,000 disbelieving people at Chinnaswamy Stadium. Fans could hardly have asked for a better batting effort than Tendulkar's sublime 120, but Strauss replied in stunning fashion with an ODI career-best 158. The England captain had India's home crowd both delighted and devastated as his brilliant 145 ball-effort inspired his team to 338-8 off their 50 overs and, incredibly, a share of the spoils. "In some ways we're happy, in some ways we're distraught," Strauss said, "but a great game of cricket." Although it will probably do little to affect either country's chances of reaching the quarterfinals, it will provide a timely warning to India of its bowling frailties. Here, England proved that the co-host may need a little more than the world's most powerful batting lineup if it is to end a near-30-year wait for a World Cup triumph. Among a host of records, Tendulkar became the first man to score five centuries at the World Cup, Strauss hit the highest World Cup score by an Englishman and the game provided the highest run aggregate - 676 - in a World Cup match, bettering the 671 runs Australia and South Africa produced in 2007. Above all, it was World Cup cricket at its dramatic best as Tendulkar, Yuvraj Singh (58) and Gautam Gambhir (51) put India well ahead before Strauss and Ian Bell (69) hit back with a 170-run stand. The game seesawed again when fast bowler Zaheer Khan removed both dangermen, in successive balls, before a flurry of sixes from tailenders Swann, Tim Bresnan and Ajmal Shahzad set up the chance for England to scramble a tie off the very last ball. Swann poked it to the offside and raced down to the other end. Unaware of what the game had in store, the crowd had earlier celebrated another record in a seemingly eternal list of milestones for the 37-year-old Tendulkar, whose hundred moved him ahead of Ricky Ponting, Mark Waugh and Sourav

Ganguly in the list of World Cup century makers. Tendulkar reached three figures with an effortless flick to fine leg for four off Bresnan (5-48), then raised his bat to acknowledge 100 for the 47th time in oneday internationals - also a record. The only achievement missing for India's batting master, now in his sixth World Cup, is a World Cup title. As India hit a setback in its bid to claim the crown for the first time since 1983, fierce rival Pakistan was playing up its chances a day after an 11-run win over much-fancied Sri Lanka in Colombo. Saturday's victory for a team burdened by recent off-field controversies led captain Shahid Afridi to pronounce that Pakistan should "definitely" be considered among the favorites now. In New Delhi, contender South Africa's progress - simple enough on the pitch so far - was complicated by a lengthy sick list as the squad returned to full training after a seven-wicket win over West Indies. Team manager Mohammed Moosajee said the pollution in India's capital had contributed to a respiratory infection for legspinner Imran Tahir, while batsmen AB de Villiers and JP Duminy and fast bowler Dale Steyn had picked up injuries. All four should have recovered, Moosajee said, for South Africa's next match in Group B against Netherlands on Thursday. Before that, Netherlands and its South Africanborn batsman Ryan ten Doeschate will seek the first upset of the tournament when they play West Indies in a keenly anticipated Group B contest on Monday although it will need to be some match to better India-England. Still reeling from the loss of allrounder Dwayne Bravo, West Indies could be a soft target for a Dutch team riding high after pushing England all the way last week. "We'll be using his (Bravo's) injury as a form of motivation for us," West Indies captain Darren Sammy said. "We must win against the Netherlands." Earlier, in Nagpur, Zimbabwe and Canada meet in Group A in what provides both teams with their best chance of a victory at the tournament.

DOHA. Klara Zakopalova of Czech Republic returns a shot against Jelena Jankovic of Serbia during their match on the fourth day of the WTA Qatar Ladies Open at the International Khalifa Tennis Complex Doha, Qatar.


èîÕ March 2, 2011 Wednesday

31


32

WORLD NEWS

Pakistani villagers in ai border town of Chaman along Afghanistan, collect oil spilled from an over turned tanker of Afghanistan-bound tanker on Friday, .Militants in Pakistan attacked tankers bringing fuel to NATO and U.S. forces in Afghanistan on Friday, killing four people and causing a massive nighttime blaze.

President Ali Abdullah Saleh vows to resist Yemen protests

March 2, 2011 Wednesday

SANAA: Yemen President Ali Abdullah Saleh vowed to defend his three-decade regime "with every drop of blood", accusing opponents of hijacking protests in a ploy to split the nation. Despite two weeks of escalating protests demanding that he step down, after uprisings in Egypt and Tunisia forced the resignations of Hosni Mubarak and Zine El Abidine Ben Ali, Saleh has repeatedly refused to resign. In his latest comments, reported by the state-run Saba news agency on Sunday, Saleh accused his opponents of trying to revive secessionist efforts that sparked a short-lived civil war in 1994. "There is a conspiracy against Yemen's unity and territorial integrity and we, in the armed forces, have served to preserve the republican regime with every drop of blood we have," Saleh was quoted as saying by Saba. "We are trying in every way possible to deal with and overcome these difficulties democratically, through dialogue with all political leaders, but in vain." His one concession has been to pledge not to seek re-election in 2013. An AFP tally based on reports by medics and witnesses shows that at least 19 people have been killed in almost daily clashes since February

Iran to remove fuel from its first nuclear power plant TEHRAN: Iran's envoy to the International Atomic Energy Agency (IAEA) has said the fuel placed inside the reactor of the country's first nuclear power plant will be temporarily removed to run a number of tests, a media report said. Upon Russia's request, the fuel will be removed from the reactor core of the Bushehr nuclear power plant to conduct a number of tests and carry out technical work, envoy Ali Asghar Soltanieh said Saturday. He said the nuclear fuel would be placed in the core of the reactor again after the tests were conducted, ISNA news agency reported. Iranian foreign minister Ali Akbar Salehi earlier

After Mubarak, Egypt fixes president's term at 8 years CAIRO: Future presidents of Egypt will only be allowed to stay in office for eight years according to constitutional amendments that will open up competition for the position held for three decades by ousted leader Hosni Mubarak.The proposed amendments outlined by a judicial panel appointed by Egypt's ruling military council will be put to a referendum ahead of parliamentary and presidential elections that will hand power back to a civilian government. Mubarak was serving in his fifth, six-year term when he was toppled on Feb 11, forced from office by a mass uprising driven in large part by demands for reform to put an end to the one-man rule.

èîÕ

said the Bushehr nuclear power plant would join the national power grid in April. "Everything with Bushehr nuclear power plant is progressing well," he said. Russia signed an agreement worth $1 billion with Iran in 1995 to take over the project. Its completion, initially scheduled in 1999, was postponed several times by mounting technological and financial challenges and interruptions under pressures from the US. Salehi rejected reports that the computer system in Bushehr was infected by a virus called Stuxnet, saying the computer worm could not go beyond personal computers and enter the facility's main system.

16. Amnesty International has put the toll at 27, an average of nearly three killed every day, since the protests began. Most of the victims were killed in the southern city of Aden, with two in Sanaa and one in Taez in the north. On Sunday, five protesters were wounded as police dispersed a demonstration of students calling for the fall of the regime, in the city of Mukala, in the Hadramaut province. Medics said that one of the protesters was wounded by a bullet, while the four others were hurt after being beaten by batons. Pressure on Saleh to bow out intensified yesterday when the leaders of Hashid and Baqil, two of Yemen's most important tribes, abandoned the president and joined the anti-regime movement. The protests have been strongest in south Yemen, which united with the Saleh-ruled north only in 1990. The south attempted to secede in 1994, sparking a short-lived civil war that ended with the region being overrun by northern troops. In an address to military and police forces late yesterday, Saleh accused southerners of again seeking to secede and "divide Yemen" and northerners of aiming to reinstate the monarchy that ruled the country until 1962.

Seven oil tankers ablaze in bomb blast in Pakistan PESHAWAR: Seven oil tankers were gutted by an explosion at a terminal for Nato supply vehicles on the outskirts of this northwestern Pakistani city, injuring two persons, police said. The blast at Tor Baba terminal on the Ring Road was caused by an explosive device that was planted by Taliban fighters during an attack on Friday. Over two dozen militants had attacked the terminal and planted explosive devices on 12 tankers carrying fuel for Nato troops in Afghanistan. Eleven explosive devices blew up yesterday while the remaining one went off yesterday.

Doctors report 256 died in Benghazi violence: ICRC GENEVA: Doctors in Benghazi have told the International Committee of the Red Cross that 256 people were killed and 2,000 injured in the eastern Libyan city in violence during the uprising, the ICRC said. ICRC staff who arrived in Benghazi late last night reported that Libya's second city was calm, with some shops open and food available. "A group of doctors in Benghazi, charged with coordinating health activities in the city, reported that 256 people had been killed and 2,000 injured in the unrest," the Geneva-based humanitarian agency said in a statement. "We hear that surgeons and orthopaedic specialists are needed in Benghazi's hospitals, as well as medicine for patients suffering from chronic illnesses, said Simon Brooks, the ICRC's team leader there. "Our initial assessment is that there is no urgent need for food supplies. It's difficult to know, however, what the needs are outside the city," he added, praising the medical response by the local Red Crescent in Benghazi. Benghazi is one of the northeastern cities that was wrested from the control of Libyan strongman Muammar Gaddafi. In contrast, the ICRC said it was "very concerned" about the humanitarian situation in western Libya, which it has been unable to reach so far.

Raymond Davis family not in Pakistan: US embassy ISLAMABAD: The family of US official Raymond Davis, who shot dead two men in Lahore, is in Pakistan, a media report said on Saturday, prompting the American embassy to reject it as "false". US embassy spokesperson Courtney Beale said that "media reports stating that family members of Raymond Davis are in Pakistan are false." "Raymond Davis' alleged family reached Pakistan between Wednesday night and Thursday morning," DawnNews reported. The family that arrived at Allama Iqbal International Airport included a woman, two men and three children. They were escort-

ed out of the airport under high security arrangements and were taken to an unidentified location. The vehicles that were carrying Davis' alleged family had false number plates, the report added. Davis, an alleged CIA contractor who was arrested on January 27 for gunning down two men here. Davis claimed he acted in self-defence as the armed men were trying to rob him. His arrest has sparked a diplomatic crisis and strained relations between the US and Pakistan. The US has threatened to withhold the USD 1.5 billion aid package promised to Pakistan for the war on terror.

Israeli jets hit militant camps in Gaza GAZA CITY: Israeli warplanes bombed militant training camps in the Gaza Strip for a second time Saturday, wounding four people, including a toddler, Palestinian officials and medics said. The jets hit two training camps of the Ezzedine alQassem Brigades, the armed wing of Gaza's ruling Hamas movement, in the southern city of Rafah, Hamas security officials said. A family of four, including an 18-month-old girl, were lightly wounded, after their vehicle was hit by shrapnel as they were driving by one of the targets, Adham Abu Selmiya, a spokesman for the Hamas-run rescue services,

said. A third air strike hit an Islamic Jihad facility west of Khan Yunis, witnesses said. The raids came after pre-dawn strikes against two other training camps of the hardline Islamic Jihad group. The military had no immediate comment on the afternoon strikes, but said the earlier attacks "targeted a number of terror hubs... in response to recent rocket fire into Israel." The air raids came after tensions rose along the Israel-Gaza border this week following clashes in which an Islamic Jihad gunman was killed and a rocket attack on the Israeli city of Beersheba that hit a house but

caused no casualties. It was the first rocket to strike the city since the devastating offensive Israel waged against Gaza in December 2008-January 2009 and prompted Prime Minister Benjamin Netanyahu to warn the territory's militants not to "test" the Jewish state. That conflict killed 1,400 Palestinians, more than half of them civilians, and 13 Israelis, 10 of them soldiers. Also on Saturday, a Palestinian man was shot and wounded in the leg as he collected gravel near the border fence in the northern Gaza Strip, Palestinian medics said. Palestinians in Gaza frequent-

ly forage through the rubble along the territory's border with Israel, seeking construction materials which are otherwise in short supply because of an Israeli-imposed blockade. A military spokesman said a group of suspicious people were seen approaching the border. When they failed to heed warning shots, "soldiers fired toward their legs and identified hitting one of them." Israel imposes a 300-metre (yard) buffer zone along the length of the border as a "no-go" area where anyone who comes too close is liable to be shot at by soldiers manning watchtowers.

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

Sobhraj seeks 7 million euro compensation from Nepal WORLD NEWS

March 2, 2011 Wednesday

MANILA : Former Philippine president and hero of the 1986 popular People's Power revolt Fidel Ramos jumps during the 25th People Power anniversary celebration in Quezon City, Metro Manila, February 25, 2011. The late dictator Ferdinand Marcos was ousted on February 25, 1986 during a four-day popular People Power revolt that also installed into power the late President Corazon Aquino, the mother of current President Benigno Aquino.

Monica Bedi heading for Nepal : Report

KATHMANDU: While her promoter and paramour, gangster Abu Salem, remains embroiled in disputes with his own brother and prison mates in Mumbai, Monica Bedi, who is trying to pick up the threads of her disrupted showtime career after walking out of prison in 2010, is now heading for Nepal, a report said. The 36-year-old, who grabbed the limelight more for her liaison with Salem, accused of being involved in the 1993 Mumbai blasts and the murder of music mogul Gulshan Kumar, is expected to arrive in Kathmandu on Wednesday to act in a Nepali film, the Kantipur daily said. Monica, whose last film of note was the 1998 Tirhhi Topiwale directed by Nadeem Khan, will be staying in prime tourist destination Pokhara city for over three weeks to shoot "Parichay", a Nepali film being directed by Akash Pandey, who directed Do Dilon Ke Khel in 2010. The film will be shot in Mumbai, Pokhara and Bangkok and its other strong link to Nepal is the lead actor, Nikhil Upreti. Nikhil, Nepal's best-known action hero, left the fledgling Nepali film industry to camp in Mumbai. One of his last films here, Dharma, also starring Manisha Koirala, was a miserable flop last year. The news of Monica Bedi's impending arrival comes after another rising Bollywood star Sonam Kapoor was reported as saying she would love to visit Nepal and be the republic's brand ambassador to promote Nepal Tourism Year 2011, which aims to attract 1 million tourists. However, nothing more has been heard about that. While this will be Monica's first trip to Nepal, Abu Salem is believed to have had close links with Nepali member of parliament Mirza Dilshad Beg, who was reportedly a close associate of Daud Ibrahim. Beg, whose activities were believed to have included running a false Indian currency network, was gunned down near his residence and his killers have never been caught.

KATHMANDU: Almost seven months after he vanished from public eye with Nepal's Supreme Court judging him guilty of the murder of an American tourist nearly three decades ago, Charles Sobhraj has rallied back, rejecting the verdict and demanding 7 million euro from the government of Nepal as compensation for unlawful imprisonment and violation of his rights. The 67-year-old's feisty French lawyer Isabelle Coutant-Peyre Tuesday sent letters to the President of Nepal, Dr Ram Baran Yadav, and the Prime Minister's Office, requesting that the 20-year jail term slapped on him by the apex court in June be dismissed and he be paid compensation for his unfair trial in Nepal, imprisonment "without the slightest piece of evidence", and the "cruel and inhuman treatment" during his stay in Kathmandu's Central Jail, where he has been residing since his sensational arrest from a Kathmandu casino in 2003. The new move comes after three courts in Nepal concurred that Sobhraj had sneaked into Nepal in 1975 using the faked passport of a Dutch tourist, Henricus Bintanja, and killed Connie Jo Bronzich before escaping to India across the open border. Failing to win the battle in Nepal, Sobhraj has stepped up a diplomatic campaign that has now begun to get Nepal's government worried. Sobhraj first petitioned the UN Human Rights Committee in Geneva, which asked Nepal to reply to the charges of injustice within 180 days.

Russia vows to sell missiles to Syria MOSCOW: Russia on Saturday announced that it intended to fulfill its contract to supply Syria with supersonic anti-ship cruise missiles despite furious condemnation of the deal by Israel. "The contract is in the implementation stage," news agencies quoted defence minister Anatoly Serdyukov as saying. Russia initially agreed to send a large shipment of hightech Yakhont cruise missile to Syria in 2007 under the terms of a controversial deal that was only disclosed by Serdyukov in September 2010. The revelation infuriated both Israel and the United States and there had been speculation that Russia would decide to tear up the contract amid the current turmoil plaguing north Africa and the Middle East. The sale is believed to be worth at least USD 300 million and is meant to see Syria receive around 72 cruise missiles in all. Russia has not confirmed making any Yakhont deliveries to date and it remains unclear when the military intends to fulfill the agreement. Serdyukov's comments come amid Russian efforts to preserve its military supply line open to the Middle East despite the revolutions and social unrest currently shaking the region.

Though in its answer sent last month, the Permanent Mission of Nepal said it was refuting the charges, the case has now caught the attention of the French government. French President Nicolas Sarkozy's chief of the cabinet, Guillaume Lambert, assured Sobhraj's lawyers that "French authorities, and in particular the Ministry of Foreign and European Affairs, will keep on monitoring this situation very closely and will bring Mr Charles Sobhraj the support he is entitled to in the scope of the con-

sular protection" while the French ambassador to Nepal, Jean-Charles Demarquis, himself visited the prison last month after complaints by Sobhraj that he was being hindered from asking for a review of the June 2010 verdict. The application for a review makes several startling disclosures. Sobhraj says when police arrested him in 2003, they first charged him with having come to Nepal on 18 September 1975. However, when his lawyers rubbished that, pointing out that if he had murdered Bronzich in December 1975, he

33

would have needed to apply for a visa extension, and given Nepal's draconian immigration laws at that time, would have left a long trail of documentary evidence, the prosecutors abruptly changed the date to 18 December 1975. Police documents charging him with the murder had said he was recognised by a police superintendent as the man who had come to Kathmandu from his photo published in the Navbharat Times daily in India in 1976 when he was caught by the Delhi Police. However, the Indian daily did not carry his photo, but that of another man. Police also claimed that the body of the victim was identified by an Australian tourist, Kristy McMillan, who linked the dead woman to Charles Sobhraj. However, Sobhraj's review application points out that in the original FIR, police said the body was identified by a man called Christian Bayakar. The yesteryear's master forgerer is claiming that all documents produced by Nepal police are fakes, including the "confession" they claim he made after his arrest in New Delhi. "Indian courts have a different system," the review petition says. "Any confession must be made before a magistrate who has to sign each page and affix the seal of the court. Also, each page has to be signed by the person making the confession." However, the "confession" produced by Nepal police is simply a bunch of typewritten pages without any signature or seal, which, he says, could have been fabricated "even by a child of five".

Hunt on for child snatching Indian 'tantrik'

KATHMANDU: A hunt is on in the southern plains of Nepal adjoining the Indian border as well as the Indian state of Uttar Pradesh for a 'tantrik' - regarded by traditional society as a man with supernatural powers - who abducted a seven-yearold girl. A manhunt has been started for Kalika Murao, who comes from Chhaheliya village in Uttar Pradesh's Sitapur district, after he spirited away seven-year-old Chetna Champa Harijan from the grounds of a temple in Banke district in southwestern Nepal, police said. The girl went missing last summer. Police investigations showed Murao had taken her to Shahjahanpur district in Uttar Pradesh. The girl, who belongs to the economi-

cally and socially disadvantaged Dalit community, was finally traced to the residence of a man called Rajendra Prasad Awasthi in Shahjahanpur last week, police said. When her father Sumiran Champa Harijan reached the Indian district with a police team, she was first handed over to Nari Niketan, a state-run shelter for women and children, and then finally brought back to Nepal. Police said the abductor could be hiding in Nepal and are on the lookout for him in the plains. There were no immediate details available about the motive behind the abduction. According to tradition, tantriks regard young girls and women as an essential part of their quest to attain supernatural powers.

International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net


34 ENTERTAINMENT CROSSWORD

Catch-Words -15

5 3 1 6 2 9 4 8

4 2 9 3 8 1 5 7

1 8 7 5 4 6 3 2

4 6 3 1 7 2 9 8 5 9 7 8 2 6 3 8 2 7 6 5 9 1 4 3 1 6 5 9 7 4 1 5 9 7 2 4 8 3 6 3 4 6 5 8 2 2 3 4 9 8 6 5 1 7 8 2 1 4 9 7 6 7 8 3 1 5 4 2 9 5 9 7 1 3 6 3 8 2,62011 5 9Wednesday 1 2 7 4 7 5 2 3 4 8 March Novice Sudoku 7Puzzles 9 2 8 4- Book 3 6 5 11 6 8 9 7 From 2 1www.veryfreesudoku.com 5 4 1 2 6 7 3 9 8 4 1 3 6 5 9

ANSWER OF SudokuPUZZLE-22 Puzzle 4 SUDOKU

6 9 3 7 4 1 8 2 5

4 2 7 9 8 5 6 1 3

1 5 8 6 2 3 7 9 4

2 3 9 4 7 6 1 5 8

7 4 5 8 1 2 9 3 6

8 1 6 5 3 9 4 7 2

5 8 1 3 9 4 2 6 7

9 6 4 2 5 7 3 8 1

3 7 2 1 6 8 5 4 9

9 8 1 3 6 4 2 7

èîÕ

7 3 8 6 4 5

Sudoku Puzzle 5 SUDOKU-23

7 2 4 8 5 3 9 6

3 6 9 2 7 1 8 5

2 3 7 5 1 6 4 9

8 4 7Sudoku 6 Puzzle 5 5 5 2 9 2 7 3 8 6 4 1 8 8 1 3 6 4 5 2 9 7 64 8 7 65 1 2 9 5 8 13 9 93 2 7 9 5 4 8 1 36 7 6 8 5 2 7 1 9 3 4 3 7 5 9 4 19 8 653 7 2 65 4 9 6 2 71 3 9 5 846 4 7 2 3 76 4 1 7 5 8 4 1 2 3 6 9 2 5 8 22 6 6 4 3 9 7 1 5 8 6 38 9

8

5 7 4

Sudoku Puzzle 7

ACROSS

DOWN

6. Put to death (7) 7. German submarine (5) 9. Survey (4) 10. Ceremony (10) 11. Something of sentimental value (8) 13. Free (6) 15. Coke or Pepsi (4) 17. Damp (5) 18. Twaddle (British) (4) 19. Speaks (6) 20. Curse (8) 23. An order of nuns (10) 26. Vipers (4) 27. Gray sea eagles (5) 28. Trespasser (7)

1. Plastic wrap (10) 2. Goddess of the dawn (6) 3. Earl Grey and orange pekoe (4) 4. Without restrictions (8) 5. Fizzy drink (4) 6. Overact (5) 8. Plan of action (7) 12. Banish (5) 14. Subsequently (10) 16. Synopsis (7) 17. An adulterous woman (8) 21. Escarole (6) 22. Become narrower (5) 24. Zingy taste (4) 25. Cleveland's state (4)

Answer of Crossword-14

PUZZLE

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

4 289 7 3 3 5 1 8 4 7 6 115 7 4 9 6 9 63 228 7 4 6 8 2 3 7 5 9 1 3 7 3 5 6 8 9 5 1 4 2 9 8 1 2 6 77 4 9 3 5 1 9 4 5 1 2 3 8 6 7 4 1 5 5 7 1 9 4 2 6 8 3 27 KHOON 3 8 8 9 MAAF 7 4 5 6 12 164 DIRECTOR 6 2 4: VISHAL 3 8BHARDWAJ 1 7 5 9 3 : VISHAL BHARDWAJ, 8 5 PRODUCER RONNIE

SCREWVALA STARRING : PRIYANKA CHOPRA, JOHN ABRAHAM, NEIL NITIN MUKESH, NASERUDDIN SHAH VERDICT : - NEW ENTRY

4 9 6 1 2 5 7 8

1 7 5 4 2

8 3 9 1 7

4 5 3 6 8

2 1 8 9 5

7 Sudoku Puzzle 8 Sudoku Puzzle 9 1 3 2 1 5 7 8 6 4 9 6 1 2 9 4 5 3 4 5 3 9 3 1 6 2JOKES 7 8 8 4 3 7 6 2 9 8 6 7 9 4 2 5 3 1 9 5 7 1 8 3 4 6 Eleven people were hanging on 7 4 3 2 5 9 1a rope 8 under 6 4 6 5ten3 2 8 1 a helicopter, 98 1 4 6 4 8 7 men 3 2and5one woman. 2 The 3 9rope6 1 7 5 5 8 2 6 3 1 was 4 9not 7strong enough 1 7to carry 8 5 9 4 2 2 6 6 7 8 1 2 3 9them5 all,4 so they decided 5 8 1that2 3 6 7 one has to drop off, otherwise 13 3 7 4 8 9 5 7they6are2all going 7to fall. 9 They 4 8 5 1 6 2 9 5 7 6 4 8were 1 not 3 able to choose 3 2 that 6 4 7 9 8 1 person, but then the woman made a very touching speech. She said that she would voluntarily let go of the rope, because as woman she was used to giving up everything for her husband and kids, and for men in general, without ever getting anything in return. As soon as she finished her speech, all the men started clapping their hands. ----A new bride was a bit embarrassed to be known as a honeymooner. So when she and her husband pulled up to the hotel, she asked him if there was any way that they could make it appear that they had been married a long time. He responded, "Sure. You carry the suitcases!" ---A man was invited for dinner at a friend's house. Every time the host needed something, he preceded his request to his wife by calling her "My Love", "Darling", "Sweetheart", etc., etc. His friend looked at him and said, "That's really nice after all of these years you've been married to keep saying those little pet names." The host said, "Well, honestly, I've forgotten her name." ----

PATIALA HOUSE

DIRECTOR : NIKHIL ADVANI PRODUCER : BHUSHAN KUMAR, TWINKLE KHANNA STARRING : AKSHAY KUMAR, ANUSHKA SHARMA, RISHI KAPOOR VERDICT : - NEW ENTRY

YEH SAALI ZINDAGI

DIRECTOR : SUDHIR MISHRA PRODUCER : PRAKASH JHA STARRING : ARUNODAY SINGH, CHITRANGDA SINGH, IRRFAN KHAN VERDICT : - NEW ENTRY

DIL TOH BACCHA HAI JI

DIRECTOR : MADHUR BHANDARKAR PRODUCER : KUMAR MANGAT PATHAK, MADHUR STARRING : AJAY DEVGN, EMRAAN, OMI, TISCA, SHRUTI, SHRADDHA, SHAZAHN VERDICT : - NEW ENTRY

YAMLA PAGLA DEEWANA

DIRECTOR : AMIR KARNIK PRODUCER : SAMIR KARNIK, NITIN MANMOHAN STARRING : DHARMENDRA, SUNNY DEOL, BOBBY DEOL, KULRAJ RANDHAWA VERDICT : - HIT

THIS WEEK RELEASE

Yeh Faasley

Shagird

Cast-Anupam Kher, Pawan Malhotra, Tena Desae, Rushad Rana Director-Yogesh Mittal Producer-Omprakash Mittal

Cast-Nana Patekar, Anurag Kashyap, Mohit Alawat Director-Tigmanshu Dhulia Producer Asif Shaikh

Release date March 4, 2011

5 4 2 6 8 7 1 3

4 9 8 Sudoku Puzzle 6 11 2 6 6 3 5 7 4 5 9 3 8 4 1 6 4 84 7 6 2 9 3 8 15 4 9 6 2 7

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅú éÔÄ Ô¯äÅ Sudoku ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A çÆ Puzzle Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶6 ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

2

6 1 3 9 4 8 5 2

Release date March 4, 2011


WORLD NEWS

èîÕ

Battle-scarred Taliban defying leadership March 2, 2011 Wednesday

KANDAHAR: Recent defeats and general weariness after nine years of war are creating fissures between the Taliban's top leadership based in Pakistan and midlevel field commanders , who have borne the brunt of the fighting and are reluctant to return to some battle zones, Taliban members said in interviews. After suffering defeats with the influx of thousands of new American troops in the southern provinces of Kandahar and Helmand last year, many Taliban fighters retreated across the border to Pakistan. They are now coming under pressure from their leaders to return to Afghanistan to step up the fight again, a Taliban commander said. Many are hesitant to do so, at least for now. "I have talked to some commanders , and they are reluctant to fight," one 45year-old commander said.

"Definitely there is disagreement between the field commanders and the leaders over their demands to go and fight." The differences point not just to the increasing stresses on the battlefield for midlevel Taliban commanders like him, but also to the difficulty of ending the insurgency as long as the Taliban's top leadership has sanctuary in Pakistan, which has long protected and sponsored the Taliban. Secure across the border, and controlled by Pakistan's military and intelligence agencies, the top Taliban leadership remains uncompromising . At the urging of their protectors in Pakistan, Taliban members say, they continue to push midlevel Taliban commanders back across the border, which extends Pakistan's influence in Afghanistan. However, the Taliban commander said that the field commanders would

Irish PM Brian Cowen accepts election defeat

DUBLIN: Irish Prime Minister Brian Cowen conceded defeat on Saturday in the general election, after his ruling Fianna Fail party was crushed by voters angry over the economy and an EU-IMF bailout. "Clearly today there wasn't support for our party in great numbers. We accept as democrats the outcome," Cowen told RTE television after exit polls suggested Fianna Fail was set to lose two-thirds of its parliamentary seats. Cowen himself had already stepped down as leader of Fianna Fail, Ireland's traditional ruling party, after months of pressure over his handling of the economy. He was replaced by former foreign minister Micheal Martin.

Eiffel Tower evacuated after bomb threat

PARIS: Paris' landmark Eiffel Tower and an office building were evacuated late on Friday night after bomb warnings made by anonymous telephone callers, media reports said on Saturday. The reports on Saturday said that police received two calls, one warning about a bomb at the tower and another at the Tour Montparnasse office building. Security officers ordered the evacuation of both, bringing some 2,000 people to safety. A search turned up no explosive material and after two hours the Tour Montparnasse was reopened, while the Eiffel Tower remained closed.

obey their orders to resume the fight, however reluctant they might be. Some of the dissension in Taliban ranks stems from raids by American forces, which have been specifically aimed at eliminating Taliban field commanders. The raids have exacerbated differences between the fighters on the ground and their leaders giving orders from their sanctuary in Pakistan. One Taliban supporter said the insurgents lost 500 fighters in Helmand last year, including virtually all the commanders. Those who survived remonstrated with the leadership over why they had to sacrifice so many men. There have also been reports of new frictions within the Taliban leadership . A Nato intelligence officer said he had received a report of a knife fight in a Taliban leadership meeting in December.

PESHAWAR. Imran Khan, head of political party Pakistan Tehrik-e-Insaf address to his supporters during a rally against the killing of two Pakistanis, Peshawar, Pakistan, 24 Febuary 2011. A US citizen, named as Raymond Davis and described by the US State Department as an American civilian working for the US consulate in Lahore is accused of killing two persons on 27 January, in what he called an act of self-defence against a purported armed robbery attempt, police said.

Suicide bomber kills 30 as Afghanistan violence spreads

KUNDUZ: A suicide bomber killed at least 30 people in a government office in northern Afghanistan on Monday, officials said, with violence spiralling across the country even before an expected spring offensive. Afghan and NATO-led forces were also investigating two serious incidents involving civilian casualties, the latest killing up to six people when a misdirected air strike appeared to hit a home in eastern Nangarhar province. In Kunduz province in the north, the centre of a growing front in the Taliban-led insurgency, a suicide bomber killed at least 30 people, Mohammad Ayoub Haqyar, the chief of Emam Saheb district, told Reuters. Another 40 were wounded. Haqyar said the bomber struck while people were queueing to collect identity cards inside a government

35

office. Kunduz police chief, Abdul Qayum Ibrahimi, said three police were among the dead and that many civilians were wounded. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid, speaking by telephone from an undisclosed location, claimed responsibility for the Kunduz blast on behalf of the Islamist group. He said the target was men who were signing up for a community police group. Kunduz has become established as an insurgent base over the past two years, with attacks radiating out into surrounding provinces while NATOled International Security Assistance Force (ISAF) offensives have been concentrated in Taliban strongholds in the south and east. In 2010, violence across Afghanistan hit its worst levels since the Taliban were ousted by US-backed Afghan forces in late 2001,

despite the presence of about 150,000 foreign troops. So far in 2011 there has been no let-up in attacks, or any sign of the traditional winter lull, and US commanders have warned violence is likely to spike even more when spring begins. That is a worrying sign, analysts say, with US President Barack Obama having pledged to begin a gradual withdrawal of US troops in July as part of an overall timetable to hand security responsibility to Afghan Forces in 2014. US commanders say their troops have started to make real headway, mainly in the south, since 30,000 extra troops arrived last year. But some analysts now question the wisdom of the July timetable so soon after progress has been noted and argue foreign troops should stay beyond 2014 to consolidate gains.

In Honduras, lighting up a cigarette at home can earn you a fine TEGUCIGALPA: Lighting up a cigarette at home could bring a visit from Honduran police if a family member or even a visitor complains about secondhand smoke. A new law that took effect on Monday banning smoking in most public and private spaces doesn't actually outlaw cigarettes inside homes, but it does have a provision allowing people to file complaints about secondhand smoke in homes. Violations would bring a verbal warning on the first offense . After that could come arrest and a $311 fine — the equivalent of the monthly minimum wage in the country. Even some antismoking advocates suspect that part of the law may not work. Armando Peruga, a program manager at the World Health Organization's Tobacco-Free Initiative, said the clause allowing family members to call police on their smoker relatives is confusing. The clause "does not make much sense since the law clearly does not prohibit smoking at homes" , Peruga said. Some also say that the law will be almost impossible to enforce in a country of 8 million people with a rampant crime problem and only 12,000 police officers.

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600


36 LIFE STYLE/HEALTH kincare in aromatherapy is about the use of essential oils in different treatments for the skin. Maintaining a healthy lifestyle is the first step to having beautiful and healthy skin; aromatherapy skin care is the next. You will be amazed at how many different oils can help soothe aging, injured and dry skin. The appropriate aromatherapy skin care treatment can help reduce the fine lines from aging, besides curing bug bite or bee sting. There is more to aromatherapy than oil massages and perfumed candles. Very few know that aromatherapy skincare is another part of the holistic treatment that aromatherapy is all about. The oils used in aromatherapy skincare are absorbed into the skin and eventually into the bloodstream where they flow through the whole body, and have a lasting effect. Firstly, it is critical to recognise your skin and hair type. Each plant's essential oils provide a number of different therapeutic benefits, so knowing about your skin and hair will help you match up your needs with the appropriate ingredients. There are some outstanding benefits of aromatherapy but before undergoing aromatherapy you must know some basic facts about your skin. Most women suffer from dry skin. There are many simple solutions for dry skin for instance, keeping it moisturised with a suitable moisturiser. Also you can use aromatherapy to treat dry skin. Just add carrier oil into suitable essential oil according to your skin type. You can massage this mixture to dry skin areas of your skin. If your skin is prone to irritation or allergies then you must carefully choose aromatherapy skin care and hair care products. For those consumers who are using these products for the first

èÎÕ March 2, 2011 Wednesday

S

Aromatherapy for a sof t Supple skin

Taller men T at higher

cancer risk

U

.S experts have revealed that taller men may have a higher risk of getting testicular cancer. After examining data on more than 10,000 men, researchers discovered that for every extra two inches or 5cm in height above average, the risk went up by 13 pc. However, National Cancer Institute researchers still do not understand how increased height raises a man's risk of testicular cancer. Other factors, like family history, carry more of a risk, they told the British Journal of Cancer . The data the US team analysed came from 13 different studies investigating testicular cancer. All of these studies, spanning the last decade, included both figures on the cancer's incidence and height records of the men involved. Dr Michael Blaise Cook and his team looked at the data to see if cancer risk might tally with height and weight measurements. They found no link between body weight and the cancer but a trend emerged with height, with taller men at increased risk of testicular cancer.

If your skin is prone to ir ritation or allergies then you must carefully choose aromatherapy skin care and hair care products.

time apply them on a patch of skin and wait for the results. For treatment of normal or average skin, you can use lavender, rose or chamomile essential oils. For sensitive or dry skin you can use chamomile oil, it is particularly beneficial for a skin predisposed to eczema or acne. Acne is a condition that occurs in children and adult. We are always anxious to get rid of acne and with the help of aromatherapy you can treat your acne. Tea tree and cajuput oils

he benefits of Pilates are a fitter body, better posture and balance, increased abdominal and back strength and a relaxed mind. Pilates training focuses around strengthening the 'core'. The core is defined as the wide band of mid-section from the navel to the lower back, extending from the lower ribs to the pelvis. Each and every exercise in Pilates focuses on strengthening the core. You will be surprised how challenging it is to perform all exercises using these muscles. Pilates offers different levels of intensity and challenge. You can start at a basic level and progress according to your ability and fitness goals.

Pilates. Rather than allowing your thoughts to wander, focus your mind on the task at hand. Control: Pilates requires mindbody control. Every motion should be planned for. This method reduces the risk of injury in the body. Centering: Pilates is often described as "movement flowing out from a strong core". This is the foundation of all movements. Precision: Precision elevates the benefits of each exercise from superficial to intense. It is not the structure of the exercise but the precision with which you perform

THE PIL ATES PRINCIPLES

The Pilates philosophy is based on six main principles: Breath: Correct breathing oxygenates the blood and increases circulation. Inhale, through the nose and exhale through the mouth. Concentration: There are no mindless or careless moments in

Each and every exercise in Pilates focuses on strengthening the core. You will be surprised how challenging it is to perform all exercises using these muscles.

are very beneficial in the treatment of mild acne. Vital oils like grape seed and high-quality carrier oil mixture also provide an effective treatment of acne. To produce a toner it is recommended to blend some drops with rose water. A moisturiser protects the skin from moisture loss, helping to keep it soft, smooth and supple. It also protects the skin from the penetration of grime, chemicals and bacteria. The moisturiser should be applied to the skin while it is still slightly damp from balancing. This enhances the moisturising effect. The moisturiser should be gently spread first on the neck, then on the face. The skin should not be dragged particularly around the delicate eye area. Ideally, a moisturiser with a vegetable oil base should be used on the skin. Mineral oil is not compatible with the skin, therefore the baby lotions and petroleum jelly products should be avoided. Moisturising your skin is as easy as adding suitable carrier oil into an essential oil that's appropriate for your skin type and then massaging the combined treatment into your skin. To use any of these oils, add several drops into your favorite fragrance-free face mask and use as directed. Or add right into your bath water. Palmarosa oils are commonly used in both skin and hair care products. These oils have moisturising and hydrating qualities and they stimulate cell regeneration. When excess exposure to the sun is a problem, massage affected areas with lavender or chamomile oil blended with carrier oil. Try any of the following combinations that will turn a normal day or night cream into beneficial aromatherapy treatment. The ratio is two drops of aromatherapy oil to 4fl oz (100 ml) of cream, either used singly or in combination.

them that determines your results. Flow: Movement is by nature continuous. In Pilates, it is important to concentrate on flow during each individual exercise.

PIL ATES MAT EXERCISES The hundred : Lie on your

back with your knees bent. Inhale, and then exhale as you lift shoulders, arms and feet off the floor. The legs can be at a 90degree angle or extended straight up, to increase challenge. Now, pump arms up and down, initiat-

Pilates

for a fitter you

Oily skin Day cream : Lavender, basil, chamomile, lemon Night cream : Lavender, neroli, chamomile

Acne

Day cream : Lemongrass, bergamot, lavender Tea tree and cajeput oils also can help with acne. A good carrier oil to mix with these essential oils is grape seed. You can also mix several drops with rose water to create a toner.

Dr y skin

Day cream : Rose, geranium, neroli Night cream : Frankincense (known for its rejuvenating effect), jasmine, rose, ylang ylang.

Hyper-sensitive

Day cream : Chamomile, lavender Night cream : Neroli, jasmine, rose, chamomile

Broken capillaries

Day cream : Peppermint, lavender, lemon Night cream : Neroli, rose, chamomile Sandalwood oil is effective at reducing some visible signs of aging such as wrinkles and dry skin. Rose oils, frankincense, neroli and geranium oils are also effective in treating mature skin.

Normal skin

Day cream : Lavender, rose Night cream : Lavender, rose, neroli

ing movement from the shoulders. Inhale, for 5 pumps and exhale for 5 pumps. Pump 100 times. Rolling side to side : Lie on your back with your knees bent and stretch your arms out to the sides. Inhale, as you drop your legs to one side, turn your head gently to the opposite side. Exhale, as you bring your legs back to the centre. Switch sides. Do each side 6 to 10 times. Roll up : Lie on your back with your knees bent and take your arms overhead. Inhale, then exhale, as you roll up lifting your spine off the mat slowly. Lengthen your spine as you lift up and inhale as you slowly lie down on the mat again. Repeat 5 to 10 times. The saw : Sit tall, with legs extended and open slightly wide. Stretch your arms to your sides, and inhale, stretching your spine upwards. Twist from your waist to the left, and exhale as you bring your chest towards your right leg and inhale, lengthening your body up. Switch sides. Do each side 6 to 10 times. Swimming : Lie on your stomach, arms extended in front of you. Inhale as you bring your right leg and left arm up into the air simultaneously. Switch arms and legs by lifting your left arms and right leg above the mat. Repeat 6 to 10 times.


èîÕ March 2, 2011 Wednesday he only thing worth remembering in Tashan (2008) was Kareena Kapoor sizzling in a bikini but she is still not comfortable with the ‘sexy’ tag. The actor admits that she was definitely embarrassed recently during a shoot of Bodyguard on a college campus, when some young girls sent her notes saying they found her sexy. She prefers being called glamorous and says being glam comes naturally to her. Thin is ‘in’ but the actor, who made size zero famous three years ago, would rather be vulnerable and voluptuous now. “I’m still slim but no longer stick-thin and that works better for me. Let the other heroines lose weight now since I’ve decided I’m not going to be wearing a bikini on screen ever again,” insists Kapoor, who has been voted Bollywood’s sexiest heroine by a leading film glossy, owned by media baron Nari Hira. KareenaThe focus today is on performance-driven roles and her look will be differently sensual in the five films she is currently juggling. In RA.One, she’s Shah Rukh Khan’s sexy wife. “Very Punjabi,” she laughs. Agent Vinod’s mystery miss also doesn’t shed clothes. “Her sex appeal lies in her eyes,” says Kapoor. Bodyguard’s Divya is “innocently sexy” and Short Term Shaadi’s Tiara “crazily sexy”. As for the Aamir Khan thriller, she can’t talk about that at all. Kapoor, who had to bring in Valentine’s Day a day early because beau Saif Ali Khan flew back to Bhopal to play a scheduled caste professor in Prakash Jha’s Aarakshan based on the

T

thorny reservation policy, admits that Khan finds her kajalstreaked eyes and spiky-heeled stilettos hot. “The kohl I wear often since it lights up my eyes and after Qurbaan (2009), 3 Idiots (2009) and Golmaal 3 (2010), has come to be associated with me. But the stilettos are only for holidays. For every day wear, it’s track pants and chappals, and Saif has no choice but to accept it,” she chuckles. Buzz is that she may be roped in to play a character modelled on Mandakini in the sequel to Once Upon A Time In Mumbaai. The actor says that if she likes it, she will take it up as a challenge. “It was one of last year’s best films after 3 Idiots but I haven’t got any offer yet. Tusshar (producer Ekta Kapoor’s actor-brother) is my best friend but we don’t talk shop,” she says, adding that Mandakini became a sex symbol after the famous waterfall scene in her grandfather Raj Kapoor’s Ram Teri Ganga Maili (’85). “But I don’t think the role, if it develops, will be along those lines.

Anushka's

On a break nushka Sharma is enjoying her much deserved break from work. The girl, who is riding on a high, has taken five days off to be with family and friends before she gets into the gruelling shooting process. We hear that Anushka is also travelling to unwind herself post the exhaustive whirlwind promotion during and after Band Baaja Baaraat. Friends close to the star confirmed about this development. The siren will be back in Mumbai this weekend.

A

I shouldn't have acted in 3 Idiots Aamir Khan e won hearts with his portrayal of an engineering student in blockbuster 3 Idiots and Bollywood superstar Aamir Khan says the only reason he decided to act in the film was that its subject was education. "I shouldn't have acted in 3 Idiots as in no way do I look like an 18 year old. The only reason I did the film was because it was about education," said Aamir. The Rajkumar Hirani-directed film is the story of three students in an elite engineering institute reeling under pressure from the current educational system to excel in their career. 3 IdiotsThe 45-year-old actor has been passionate about the cause of education ever since he made Taare Zameen Par, the tale of a dyslexic child's struggle to cope with the existing norms of education. "I was drawn towards stories about education ever since Taare Zameen Par and then 3 Idiots happened. Cinema has the ability to reach out to people and more films upholding this cause should be made," said the actor. Besides education, Aamir is also associated with the cause of malnutrition.

H

BOLLYWOOD

37


èîÕ

38 STAR AGE / SPIRITUALITY ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

You want to be more experimental and original, and the old compromises don’t fit anymore. Once in a while you really do have to let yourself be spontaneous, go crazy and see how much better you feel. Suddenly all sorts of new vistas will open up in front of you when you discover yourself.

TAURUS

With Uranus emphasised at the moment you are being encouraged to try to understand a lot more things about the world through experimentation. You may be regarded as a rebel but really you don’t care. You know that if you are to arrive at your own philosophy of living you must try out new ideas.

LEO

April-21 to May-20

July-24 to August-23

LIBRA

SCORPIO

to October-22

October-23 to November-22

This a time when new activities are going to thrill you. You are curious about finding new answers to old problems and looking for innovative solutions. So you are making discoveries about yourself. Allow your inventive ideas to take you down new September-24 paths.

CAPRICON

December-23 to Januar-20

It’s not a good idea to be too cooperative or try to do what other people want you to do. Compromise is not easy for you at the moment since you hold strong opinions, and dislike having to fit in just to keep the peace. You will speak your truth no matter the consequences.

T

he do-it-anytime set of breathing kriyas remove tension, anger, annoyance, fear and exhaustion, says yogacharya Surakshit Goswami The mind is fickle in nature and so finds it difficult to remain anchored. Usually the mind is never where the body is; it keeps wandering on its own. The fickle mind is constantly influenced by our sensual and passionate desires and the environment. Hence the wandering mind is the cause of our bondage. But when the mind begins to look inward, and is self-conscious, it leads to liberation. A unique yoga kriya has been developed by incorporating three different exercises to make the mann or mind, amann, or a mind that has overcome its fickle nature. The new kriya, called praan oorja kriya is based on breathing techniques, and saakshibhav, and can be performed at any time of the day for three minutes. With this kriya, the mind becomes serene and inward looking, and feelings of love, vigour, patience, concentration and memory also get a boost. You should do this kriya with your eyes closed.

CONCENTRATION

Concentrate on your breathing in the first minute. Sit in a relaxed position, with hands on knees and with your neck and back straight and eyes closed. Inhale gradually, filling your lungs to capacity. Exhale gradually, without holding your breath and without making any

AQUARIES

January-21 to February-19

March 2, 2011 Wednesday The surprises around today will be very positive and good for you. You want to do things in a new and different kind of way now. Your plans, hopes and aims for the future are unpredictable. Initially you may feel slightly insecure if you let go of old ambitions, but this is a time to step boldly out into the unknown.

GEMINI

Today you’ll find yourself dashing off in different directions at once. You feel filled with good energy because you have finally discovered who you are. New friends in your life may be fun but they may not be steady. Take them as they come.

VIRGO

May-21 to June-21

August-24 to September-23

Although you really want the chance to flirt, have fun and enjoy yourself. If you play away the day, tomorrow may not look after itself. So try to find time for a little planning wholehearted entertainment. Maybe you are getting over-optimistic about one situation, assuming that everything is going to be truly absolutely wonderful.

SAGITTARIUS

You need to walk your own track since you have been feeling that everything is getting on top of you. You don’t want to be possessed or ordered around. Your budget seems to be unsettled at the moment. Larger lump sums are coming in and going out, rather than a constant cash flow.

PISCES

MAGIC MINUTES

November-23 to December-22

February-20 to March-20

breathing sound. One cycle of deep breathing usually takes 10 to 12 seconds, so one minute means five to six cycles of deep breathing.

NA AD GUNJAN

After you concentrate on your breathing for one minute, it is time for deep inhaling and exhaling in the second minute. Take out a mild humming sound from the nostrils while breathing out. Concentrate on the humming sound and try and make it as melodious as possible. Repeat this process five or six times.

AJAPA JAP

Once naad gunjan is done, the mind will be serene. In the third kriya, concentrate on your normal inhalation and exhalation process and visualise those in a joyful mood. The pace of breathing should be neither increased or decreased and you should be able to feel the air going in and coming out.

A unique yoga kriya has been developed by incorporating three different exercises to make the mann or mind, amann, or a mind that has overcome its fickle nature. The new kriya, called praan oorja kriya is based on breathing techniques, and saakshibhav, and can be perfor med at any time of the day for three minutes.

Today you will be buzzing around in a happy-go-lucky fashion, studying things you haven’t looked at before. Uranus is shaking your life up a bit. Your reputation at work is definitely of someone who wants to be a mover and shaker. If companions regard your ideas as off-the-wall, you really don’t care.

Today you will come out with your honest opinion, but not in a nasty way. You are able to be yourself and let other people know that they have got to accept you. But loved ones may find your behaviour contradictory and slightly exasperating.

There’s a great deal of excitement around today. You can suddenly see things in a way that makes you understand how the bits of the world fit together. You may be acting unpredictably at home, maybe because you feel controlled. You don’t want to be stuck in routines and are looking for more adventure.

This is not a day to sit around and relax: you want to be on your toes, keep moving. You will not put up with hypocrisy at the moment. If you find anyone telling little white lies even for the best of motives, you will be critical. Your direct frankness may ruffle a few feathers.

Try and notice that a special sound is being produced while you are breathing in and out. This is the so-hum sound. The so sound is produced as you breathe in, and as you breathe out, it sounds like hum. This is the ajapa jap that happens 21,600 times in 24 hours, but we don't feel it because of the outward inclination of our mind. But once the mind is at peace, you can hear this sound.

BRIMMING WITH LOVE

Immerse yourself in ajapa jap after experiencing it for a while. Thereafter, sit joyfully in the dhyan posture and feel that you are complete and brimming with love. Don't imagine anything at this stage, but be a mute witness to all that is happening in and around you. Think that what you are experiencing is for your own self only. Concentrate on yourself and sit in this saakshibhav peacefully for some time. Finally, raise your hands and rub the palms vigorously. Put the palms, thus warmed, on the eyes. Remove the palms after some time and open your eyes. The ajapa jap practitioner remains immersed in it even when he performs his daily chores, and feels liberated. These kriyas especially benefit children as they increase concentration and boost memory. Practise these rejuvenating kriyas whenever you are tense, angry, annoyed, fearful, and exhausted at any time. If you do this in the morning, you will remain free of tension, an


èîÕ March 2, 2011 Wednesday

39


THE KING OF PUNJABI MEDIA SINCE 1995 www.dhamakpunjabdee.com

Reliance New

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

PHONE : 718-850-7444

SPORTS Zvonareva beats Wozniacki in 30 Doha final

WEEKLY NEWSPAPER

LIFE STYLE Aromatherapy for a soft 36 Supple...

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com 2

March 2011  VOL: 1-30

BOLLYWOOD I shouldn't have acted 37 in 3 Idiots...

North Korea threatens to attack South Korea, US

SEOUL, South Korea: North Korea threatened Sunday to attack South Korea and the United States, as the allies prepared to start annual joint military drills - maneuvers Pyongyang says are a rehearsal for an invasion. The North has routinely issued such war rhetoric against South Korea and the US. The latest warning, however, came nearly three weeks after the rival Koreas failed to reach a breakthrough in their first dialogue in months. Tensions on the Korean peninsula rose sharply last year over two deadly attacks - the sinking of a South Korean naval ship blamed on the North and a North Korean artillery barrage that killed four people on a front-line South

Korean island. North Korea denies it was involved in the ship sinking, which killed 46 South Korean sailors. On Sunday, the North used harsh rhetoric against South Korea and the U.S., calling their joint drills a "dangerous military scheme." "Our military and people will take stern military countermeasures against the American imperialists and the (South

10,000 fled Libya into Tunisia RAS JEDIR, Tunisia : More than 10,000 people fled Libya into Tunisia at the Ras Jedir post on Saturday, most of them Egyptians, the Red Crescent said Sunday, calling it a "humanitarian crisis". "More than 10,000 people passed through Ras Jedir yesterday," the organisation's regional president in Ben Guerdane, the main border town, Monji Slim said. More than 40,000 have come through this border post in the past week, including more than 15,000 Egyptians. The flood of arrivals was continuing Sunday. "It is a humanitarian crisis, our capacities to take in people are exhausted, people are sleeping in the open. I appeal urgently for everyone to help resolve this problem. The entire world should mobilise to help Egypt repatriate its nationals," Slim added. The exodus from Libya, where leader Muammar Gaddafi is battling for survival, began on February 20.

Korean) traitors' group, because they are challenging us with aggressive military action," the North's military said in a statement carried by the official Korean Central News Agency. It accused South Korea and the US of plotting to launch "limited war" and topple Pyongyang's communist government. If provoked, the North will start a "full-

scale" war and turn Seoul into a "sea of fire," the statement said. Earlier Sunday, the North's military warned that it would fire directly at South Korean border towns and destroy them if Seoul continued to allow activists to launch propaganda leaflets toward the communist country. In a separate statement carried by KCNA, it accused South Korean activists and lawmakers of flying balloons carrying hundreds of thousands of leaflets critical of North Korea's government, one-dollar bills, DVDs containing corrupt animation files and other materials on the North's most important national holiday, an apparent reference to leader Kim Jong Il's 69th birthday, which was Feb. 16.

US teen sets off 7 bombs, arrested

HOUSTON: A high school teenager is being held in custody in US until the court determines whether he is a danger to the community following charges that he used internet information to build seven bombs that exploded at different locations during the last two weeks. 18-year-old Michael Ranelli pleaded not guilty to the charges relating to placing and throwing explosives and weapons of mass destruction in the city of Lynn, near Boston. "Your honour , if you want I will go down to probation every single day," he told Lynn District Court Judge James Wexler during the hearing on Friday. His lawyer Kevin Foley said his client is scared to death, and is still in high school. He says Ranelli ranks top five in his class at the Lynn Vocational Technical Institute and is studying automotive. Prosecutors say he ordered chemicals to make

the bombs online, then fashioned homemade bombs using cardboard rolls and fuses. Prosecutors said the devices were "as strong as a stick of dynamite." The latest explosion happened overnight on February 21 in front of 6 Bowler Street in Lynn. Nobody was injured. Judge Wexler ordered Ranelli held without bail in the Essex House of Correction in Middleton until Tuesday when Ranelli will return to the district court for a dangerousness hearing. Foley, Ranelli's lawyer, argued that the accused's age and absence of a criminal record were grounds to release him on bail, but Wexler cited the seriousness of the charges in ordering him held. "These were very powerful devices," assistant district attorney Susan Dolhun said of the bombs. Dolhun added that the charges are punishable by up to two and a half years in a house of correction and 10 to 25 years in state prison.

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com

BOLLYWOOD No Bikinis on screen ever again

37

March-2-2011-NP  

March-2-2011 Newspaper

March-2-2011-NP  

March-2-2011 Newspaper