Page 1

AIIE 寺 å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ îÆâÆÁÅ çÅ ÃðåÅÜ

èîÕ www.dhamakpunjabdee.com

DHAMAK PUNJAB DEE

PHONE : 718-850-7444

íÅðå ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ö¹ñÅö éÅñ ÿÃç ÓÚ...

12

ìÅñÆòȼâ

ÇêÁÅð ñÂÆ îðïÅçÅ ÷ðÈðÆ Ã¹ôÇîåÅ

22

WEEKLY NEWSPAPER23 March 2011  VOL: 1-33

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

ìÅñÆòȼâ

ï°ÇòÕÅ Ú½èðÆ é¶ ÁÅÂÆôÅ àÅÕÆÁÅ...

éËÇåÕ ÇüÇÖÁÅ ç¶ò¯, ì¶àÆ çÅ íÇò¼Ö ùèÅð¯

23

25

ÜÅêÅé ÓÚ ÃÇæåÆ ì¶Ô¼ç ׿íÆð

òÅÇô¿×àé/ à¯ÕÆú<Á¿åððÅôàðÆ êÌîÅäÈ ÀÈðÜŠ¶ܿÃÆ ç¶ î¹ÖÆ ï¹ÇÕÁŠ¶îÅé¯ é¶ ÜÅêÅé ÓÚ ÃÇæå ÿÕà×ÌÃå êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð çÆ ÃÇæåÆ ù ì¶Ô¼ç ׿íÆð ç¼ÇÃÁÅ ÔËÍ Â¶îÅé¯ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃÇæåÆ ìÔ¹å ׿íÆð ÔËÍ À¹Ô ÜÅêÅé ç¶ ÇðÁËÕàð é¿ìð ÇÂÕ, ç¯ Áå¶ Çå¿é çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ êðå ù ԯ¶ é¹ÕÃÅé ìÅð¶ Çà¼êäÆ Õð ðÔ¶ ÃéÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ ÇêÛñ¶ ô¹¼ÕðòÅð ù ÁŶ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ ÕÅðé ԯ¶ é¹ÕÃÅé ÕÅðé ë¹ÕÈÇôîÅ êÌîÅäÈ êñ»à ç¶ ÒÕÈÇñ¿× ÇÃÃàîÓ é¶ Õ¿î ÕðéÅ ì¿ç Õð Çç¼åÅ ÔË ÇÜà ÕÅðé êñ»à ç¶ ÇêØñä å¶ ò¼âÆ ê¼èð Áå¶ ð¶âƶôé ÇÕðé» ëËñä çÅ õåðÅ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ Â¶îÅé¯ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÕðîÚÅðÆ Ô¿×ÅîÆ ÔÅñå éÅñ Çéêàä ñÂÆ íðêÈð ïåé Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂé·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ Ãî» ÇÂÔ ÕÇÔä çÅ éÔÄ ÔË ÇÕ ÚÆ÷» Ô¹ä Çéï³åðé 寺 ìÅÔð ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

îðé òÅÇñÁ» å¶ ñÅêåÅ ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ AC@@@ 寺 êÅð

À¹Ô ÜÅêÅé å¶ À¹é·» çÆ Â¶Ü¿ÃÆ ÇòÚÅñ¶ ÃÇÔï¯× ç¶ Ô¯ð Ö¶åð» çÆ åñÅô ñÂÆ ÇÂÕ À¹µÚ ê¼èðÆ îÆÇà¿× ñÂÆ Û¶åÆ ÔÆ ÜÅêÅé ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ

ÜÅêÅé ÓÚ ìÆå¶ ô¹¼ÕðòÅð ù ÁŶ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ ÓÚ îðé òÅÇñÁ» å¶ ñÅêåÅ ñ¯Õ» çÆ Ç×äåÆ AC,@@@ 寺 êÅð ÚñÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ Á¿ÕóÅ Ô¯ð òèä çÅ õçôÅ ÔËÍ ê¹Çñà Áé¹ÃÅð îðé òÅÇñÁ» çÆ Ç×äåÆ E, AGH Ô¯ ×ÂÆ ÔË ÜçÇÕ H, F@F ñ¯Õ Áܶ òÆ ñÅêåÅ ÔéÍ ÇÂà ÁÅøå ÓÚ Õ¹ñ BBHE ñ¯Õ ÷õîÆ Ô¯Â¶ ÔéÍ

ÇéÃÇÚå ðÈê ÓÚ Ã¹èÅð çÆ ×¹¿ÜÅÇÂô î½ÜÈç ÔËÍ Â¶îÅé ç¶ éÅñ Á¿åððÅôàðÆ êÌîÅäÈ ÀÈðÜŠ¶ܿÃÆ ç¶ îÅÇÔð» çÆ ÇÂÕ àÆî òÆ ÜÅêÅé êÔ¹¿Ú ðÔÆ ÔËÍ ÜÅêÅé é¶ ë¹ÕÈÇôîÅ ÇðÁËÕàð ç¶ ÁÅÃEêÅà ð¶âƶôé ç¶ ê¼èð ç¶ î¹ñ»Õä ñÂÆ îçç î¿×Æ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ë¹ÕÈÇôîÅ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð á¿ãÅ ð¼Öä ñÂÆ ñ¯óÄçÅ êÅäÆ À¹êñìè éÔÄ ÔË Áå¶ òðå¶ ÜÅ Ú¹¼Õ¶ êÌîÅäÈ ìÅñä ç¶ Çå¿é í¿âÅð» ÓÚ åÅêîÅé ñ×ÅåÅð òè ÇðÔÅ ÔËÍ ÇðÁËÕàð ç¶ ÕðîÚÅðÆ ÒÇëÀÈñ ðÅâ»Ó ù êÅäÆ ÓÚ â¯ìÆ ð¼Öä ñÂÆ ÇÂà ÇòÚ ñ×ÅåÅð êÅäÆ êÔ¹¿ÚÅ ðÔ¶ Ôé êð ÇÂ¼æ¶ èîÅÇÕÁ» å¶ ñ×ÅåÅð Á¼× ñ¼×ä çÆ ÇÂÕ ñóÆ ÇÜÔÆ Ú¼ñ êÂÆ ÔËÍ ì¹¼èòÅð ù Ãò¶ð¶ ÇðÁËÕàð é¿ìð Çå¿é ÓÚ è³È¶º çÆ îÅåðÅ ÓÚ òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Áå¶ Õ¶ºçð ç¶ ÇðÁËÕàð é¿ìð ÚÅð ÓÚ î¹ó Á¼× ñ¼× ×ÂÆ ÃÆÍ (ç¶Ö¯ Çòô¶Ã ÃëÅ F )

à¯ÕÆú ÓÚ ò¼âÆ ÒìñËÕ ÁÅÀÈàÓ Ã¿íò

à¯ÕÆú<ܶ à¯ÕÆú å¶ ÇÂÃ ç¶ ÁÅÃEêÅÃ ç¶ Ö¶åð» ÓÚ ÇìÜñÆ çÆ î¿× òè Ü»çÆ ÔË å» ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ ÓÚ ò¼âÆ ÒìñËÕ ÁÅÀÈàÓ çÆ Ã¿íÅòéÅ ÔËÍ òêÅð î¿åðÆ ìÅéðÆ Õ¶ÇÂçÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ à¯ÕÆú ÇÂñËÕÇàÌÕ êÅòð Õ¿êéÆ Õ¯ñ ÇÜ¿éÆ ÇìÜñÆ çÆ Ãîð¼æÅ ÔË úéÆ ÇìÜñÆ Ô¹ä å¼Õ ÃêñÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË å¶ ÇìÜñÆ çÆ î¿× ÇÂà 寺 òè Ü»çÆ ÔË å» Ô¯ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ à¯ÕÆú å¶ ÇÂÃ ç¶ ÁÅñ¶E ç¹ÁÅñ¶ ò¼â¶Eò¼â¶ ÒìñËÕ ÁÅÀÈàÓ çÅ ÃÅÔîäÅ ÕðéÅ êò¶Í

å¹ÔÅù Ô¶á ÇñÖÆÁ» öòÅò» êÌçÅé Õðç¶ Ô»

Ç¿îÆ×̶ôé ÿì¿èÆ îÃñ¶ ÇÜò¶º : ÇðëÆÀÈÜÆ Ãà¶Á, ÇòÁÅÔ ç¶ Õ¶Ã, ÇÃàÆ÷éÇôê, Çâê¯ðà¶ôé, Ç¿êñÅÂÆî˺à ÿì¿èÆ Ãê»ÃðÇôê, ÇìÜé¶Ã òÆ÷Å, ÁËâÅêôé ÁÅÇç ÇìÜéà Áå¶ Øð» çÆÁ» âÆñ» çÆ ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ åñÅÕ Ã¿ì¿èÆ ÃÅð¶ îÃñ¶, ÁËÕÃÆâ˺à Áå¶ Ã¼à» ç¶ Õ¶Ã òÆ ñó¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

ê³ÜÅìÆ Çò¼Ú î¹øå ÃñÅÔ îôòð¶ ñÂÆ Ã¿êðÕ Õð¯ :

ë¯é : (GAH) ECC-HDDD, ëËÕà : (GAH) ECC-HDF@ 37-18, 73th Street, Suite # 401, Jackson Heights (Near Sabzi Mandi), New York 11372

S1O2 YeNaArs inMBuUsinSessIC

e DVD's/CD's Full Guarante

Rechargable Press *# Best Way To Call Speed Dialing

No Pin To Remember Very Low Rated Crystal Clear Quality

CALL INDIA

7500 Min. For

1O0NLY0

$

A-ONE PINLESS 1H2o5urs Phone : 718-533-0100

ATTORNEY AT LAW

STORE

HOURS

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

R X

Free Delivery and Pick Up

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)


2

èîÕ

ÃÅðÅ ÜÔ»

March 23, 2011 Wednesday

ÇðÚî¿â ÇÔñ ÇòÖ¶ ÇÃ¿Ø ëÅðî ç¶ ÇÂÕ Ô¯ð Ãà¯ð çÅ ôÅéçÅð À¹çØÅàé

ÇéÀ¹ïÅðÕ (Áîé) : ê³ÜÅìÆÁÅ ç¶ ×ó ÇðÚî¿â ÇÔñ ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÖ¶ AG îÅðÚ Ççé òÆðòÅð ù ÇÃ¿Ø ëÅðî çÅ ôÅéçÅð À¹çØÅàé Ô¯ÇÂÁÅÍ Ãò¶ð¶ ×¹ðÈ îÔÅðÅÜ ÜÆ ç¶ ÃòðÈê ÔÜÈðÆ ÓÚ Ã¿×å» ô¼ìç

Áå¶ ÕÆðåé ÇÃîðé ÕÆåÅ, À¹êð¿å Áà¹à ñ¿×ð ÚÇñÁÅÍ Ô¹îÔ¹îÅ Õ¶ êÔ¹¿Ú¶ ÇÂñÅÕÅ ÇéòÅÃÆÁ» çÆ Ö¹ôÆ çÅ êÌÕàÅòŠÿ×å çÆ òè Ç×äåÆ å¯º ÇçÖ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÇÃ¿Ø ëÅðî å¶ ê¿ÜÅìÆ ÖÅä¶/í¯Üé çÅ

ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð é¶ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì î¾æÅ à¶ÇÕÁÅ

Á§ÇîzåÃð3ÁÇíé¶åðÆ ÂÆôÅ Õ¯êÆÕð é¶ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ô¹ÕðÅé¶ òܯº î¾æÅ à¶ÇÕÁÅ å¶ Ãðì¼å ç¶ íñ¶ çÆ ÁðçÅà ÕÆåÆÍ ÂÆôÅ é¶ ÇÂñÅÔÆ ìÅäÆ çÅ ÕÆðåé Ãðòä ÕÆåÅÍ À¹Ã é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ ×¹ðÈ Øð ÁÅ Õ¶ îé ù ìóÅ ÃÕÈé ÇîÇñÁÅ þÍ ÂÆôÅ é¶ çÇÃÁÅ ÇÕ À¹Ô ÇÃ¾Ö êÇðòÅð ÓÚ ÇòÁÅÔÆ Ô¯ÂÆ þ, ÇÜà ÕÅðä À¹Ã çÆ ×¹ðÈ Øð ÓÚ ÁæÅÔ ôðèÅ þÍ ÂÆôÅ çÅ ÃzÆ ÔÇðî§çð ÃÅÇÔì ç¶ ÃÈÚéÅ Õ¶ºçð ÇòÖ¶ ÃÈÚéÅ ÁøÃð Ã: ×¹ðìÚé ÇçØ, ÃÔÅÇÂÕ ÃÈÚéÅ ÁøÃð Ã: çñìÆð ÇÃ§Ø ë½ÜÆ å¶ Ã: ÔðêzÆå ÇÃ§Ø é¶ èÅðÇîÕ ÇÕåÅì» çÅ ÃËà ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅÍ

¶ Ãîïöñ Ô¯ñ ð ¶ ç Õ ¯ æ î¯Ã¶àÅ å¶ ÃÖðÆç¯

sas Smoà ¶ñat ñ ¯ Ô le b a il a v A saÅle le¯Ã hoî Wà Rate

Ôð åð» çÅ ÕÚÅ îÅñ (×ð¯ÃðÆ), åÅÜÅ ëñ Ãì¼ÜÆÁ» Áå¶ ë¹¿ñÅ ç¶ ×¹ñçÃå¶ ÁÅÇç Ôð Ã Çîñç¶ ÔéÍ ÇÂÔ Ãà¯ð BD ؿචֹÇñÁÅ ðÔ¶×ÅÍ AAG=@E=A@A ÁËò. å¶ ÃÇæå Ãà¯ð ù ç¯ò¶º êÅö

ÃóÕ ñ×çÆ þ Áå¶ êÅðÇÕ¿× òÆ ÁÃÅéÆ éÅñ ÇîñçÆ þÍ ÁçÅðÅ Òè¼îÕ ê³ÜÅì çÆÓ îÅÇñÕ ÁòåÅð ÇÃ¿Ø ù òèÅÂÆ Çç¿çÅ þ Áå¶ ÕÅð¯ìÅð òèä çÆ ÁðçÅà ÕðçÅ þÍ


èîÕ

êðòÅÃÆ êÌÿ×/ç¹éÆÁÅ

March 23, 2011 Wednesday

ùÖÇî³çð èÅñÆòÅñ ÃàÅÕàé ç¶ ðÆÜéñ ð¶ñ ÕÇîôéð òܯº Çéï°Õå ÕË ñ ¶ ë ¯ ð éÆÁÅ>ê³ Ü ÅìÆ íÅÂÆÚÅð¶ ÇòÚ ÜÅäÆT êÇÔÚÅäÆ ôõÃÆÁå ñËæð½ê Õ½ºÃñ î˺ìð ùÖÇî³çð èÅñÆòÅñ ù ò¼ÖTò¼Ö ÕÅÀ°ºàÆÁ» çÅ ð¶ñ ÕÇîôéð Çéï°Õå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜà éÅñ ê³ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅð¶ çÆ ôÅé ÇòÚ Ô¯ð òÅèÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ ÕÇîôéð åÜðì¶ÕÅð Áå¶ Ú¹ä¶ Ô¯Â¶ ÕÇîôéð î˺ìð» ò¼ñ¯º ÕÂÆ Õð¯ó âÅñð ç¶ ìÜà ÇòÚ ð¶ñ êÌì¿è ÚñŪçÅ ÔËÍ ÇÂæ¶ ÇÂÔ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ Ã¹ÖÇî³çð èÅñÆòÅñ ê³ÜÅì ç¶ Ç÷ñ·Å í×å ÇÃ³Ø é×ð ç¶ Çê³â ¦×¶ðÆ éÅñ

öËð>ÕÅùéÆ ã¿× éÅñ ï±. Õ¶. êÔ¹¿ÚÅÀ°ä çÅ è¿çÅ Õðé òÅñ¶ ê³Ü ê³ÜÅìÆÁ» ù BF ÃÅñ çÆ ÕËç

ñËÃàð (dz×ñ˺â)TöËðTÕÅùéÆ ã¿× éÅñ dz×ñ˺â êÔ¹¿ÚÅÀ°ä òÅñ¶ ×ð¯Ô ç¶ ê³Ü ê³ÜÅìÆÁ» ù ÇÂ毺 çÆ ÇÂÕ ÁçÅñå ò¼ñ¯º BF ÃÅñ ÕËç çÆ Ã÷ŠùäÅÂÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÃÈÚéÅ Áé°ÃÅð ìðåÅéÆÁÅ ðÇÔ³ç¶ Õ°Þ åÃÕð íÅðå Áå¶ Áë×ÅÇéÃåÅé Ãî¶å Ô¯ð î¹ñÕ» 寺 êÌòÅÃÆÁ» ù öËðTÕÅùéÆ ã¿× éÅñ dz×ñ˺â ÇñÁÅÀ¹°ä çÅ ÕÅñÅ è¿çÅ Õðç¶ ÃéÍ ÇÂÔ ÜÅÁñÆ êÌòÅÃÆÁ» ù êÇÔñ» íÅðå 寺 ì˺ÕÅÕ êÔ¹¿ÚÅÀ¹°ºç¶ ÃéÍ À°æ¯º ÇÂé·» ç¶ Ô¯ð ÃÅæÆ ÁÃñÆ êÅÃê¯ðà» À°µå¶ ïÅåðÅ Õðé ç¶ ìÔÅé¶ ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷» Óå¶ Úó·é ç¶ ì¯ðÇâ¿× êÅà ñË ñËºç¶ ÃéÍ ÇÂÔ ì¯ðÇâ¿× êÅà Çëð ÜÅÁñÆ êÌòÅÃÆÁ» ù ç¶ Çç¼å¶ Ü»ç¶ Ãé, ܯ ÇÂé·» ù òðå Õ¶ dz×ñ˺â êÔ¹¿Ú Ü»ç¶ Ãé Áå¶ ÔÆæð¯ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ À°åðÇçÁÅ ÔÆ ÇÂÔ ÜÅÁñÆ êÌòÅÃÆ ÇÃÁÅÃÆ êéÅÔ î³× ñËºç¶ Ãé À°Ô ÇÂà ñÂÆ ÇÕ ÇÂé·» Õ¯ñ êÅÃê¯ðà éÔƺ Ô¹¿ç¶ ÃéÍ ×ð¯Ô ÇòÚ ôÅÇîñ éðîé ÇóØ, Ãðé ÇóØ, ùìÆð ÇÃ³Ø ÃðéÅ, çÇò¿çð ÇÃ³Ø ÚÅòñÅ Áå¶ ÇÂÕ Áë×ÅéÆ îÈñ ç¶ êÌîÜÆå ÇÃ³Ø ìò¶ÜÅ ÇÖñÅø ÕÅùéÆ ÕÅðòÅÂÆ ÁÅð¿íÆ ×ÂÆÍ

ÿì¿Çèå Ôé å¶ ÇÂé·» é¶ ÁÅêäÆ êó·ÅÂÆ ÇÃ¼Ö éËôéñ ÕÅñÜ ì¿×Å Áå¶ ñÅÇÂñê¹ð õÅñÃÅ ÕÅñÜ Ü¦èð 寺 êÌÅêå ÕÆåÆ ÔËÍ òðéäï¯× ÔË ÇÕ Ã¹ÖÇî³çð èÅñÆòÅñ êÇÔñ» ñËæð½ê ôÇÔð ç¶ ÇâêàÆ î¶Áð, ÕÇîôéð ÁÅÇç ò¼ÖTò¼Ö ÁÔ¹ÇçÁ» Óå¶ ðÇÔ Ú¹¼Õ¶ Ôé å¶ êÇÔñ» ÔÆ ÜÅäÆT êÇÔÚÅäÆ ôõÃÆÁå Ôé å¶ Ô¹ä òÆ ð¶ñ ÕÇîôé ܯ Çå¿é ÕŪàÆÁ» çÆ êÌåÆÇéèåÅ ÕðçÅ ÔË, ñÂÆ Ã¹ÖÇî³çð èÅñÆòÅñ ù ÇÂÔ ÃÇåÕÅð Çîñä Óå¶ ê³ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅðÅ Ö¹ô ÔËÍ

Ãêð¯ó ç¶ é½ÜòÅé çÆ îéÆñÅ ÓÚ Ô¼ÇåÁÅ ë×òÅóÅTÇÂ毺 ç¶ é÷çÆÕÆ Çê³â Ãêð¯ó ç¶ ÇÂÕ é½ÜòÅé çÆ «à¶ÇðÁ» é¶ ×¯ñÆ îÅð Õ¶ Ô¼ÇåÁÅ Õð Çç¾åÆ þÍ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð é÷çÆÕÆ Çê³â Ãêð¯ó çÅ é½ÜòÅé ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø (BE) ê¹¾åð Õ¹ñçÆê ÇÃ¿Ø ÁÅêä¶ ÇêåÅ ç¶ éÅñ ÇêÛñ¶ ÕðÆì G ÃÅñ 寺 îéÆñÅ ç¶ ôÇÔð Ãéܯö ÇòÖ¶ ðÇÔ ÇðÔÅ ÃÆ Áå¶ ëÅÇÂé»Ã çÅ Õ¿î ÕðçÅ ÃÆÍ ÜÃò¿å ç¶ êÇðòÅðÕ î˺ìð» é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ Á¾Ü Ü篺 À¹Ô ÁÅêä¶ ÇêåÅ ç¶ éÅñ îéÆñÅ ÇòÖ¶ ÔÆ ÇÂÕ ãÅì¶ Óå¶ ð¯àÆ ÖÅä ñÂÆ ìËᶠÃé å» Õ¹¼Þ «à¶ÇðÁ» é¶ À¹Ãç¶ ÇÃð ÇòÚ ×¯ñÆÁ» îÅð Çç¾åÆÁ», ÇÜà ÕðÕ¶ À¹Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ

Ô¯ñÅ î¼ÔñÅ ê¹ðì

×¹ðç¹ÁÅðÅ ìÅìÅ îÖä ôÅÔ ñ¯ìÅéÅ ÇÃ¼Ö Ã˺àð ÇòÖ¶ ÁËåòÅð CTB@T B@AA ù ìóÆ ôðèÅ ê̶î Áå¶ À¹åÃÅÔ éÅñ îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ê³æ êÌÇÃè ðÅ×Æ Üæ¶ Áå¶ ÕæÅ òÅÚÕÅ ðÅÔÆ îé Çí¿éÅ ÕæÅ Áå¶ ÕÆðåé ÕðÕ¶ ÿ×å» ù ÇéÔÅñ ÕÆåÅÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ ÕÆðåé ÇÃ¼Ö ðÔ¶ ìÇÚÁ» é¶ òÆ Ã¿×å» ù ÁÅêä¶ ÕÆðåé ðÅÔÄ î¿åð î¹ðÅè ÕÆåÅÍ ê³ÜÅì å¯ ÇÜñ·Å Ô¹ÇôÁÅðê¹ð ç¶ ÕÃìÅ À¹óî¹ó à»âÅ ç¶ ×¯ðÇî¿à ÔÅÁð ÃËÕ¿âðÆ ÃÕÈñ ç¶ ÇêÌ¿ÇÃêñ ÃÌ: ùÖç¶ò ÇÃ¿Ø é¶ ÁÅêäÆ

êåéÆ ù Õåñ Õðé çÅ î¹Õ¾çîÅ í¹×å ðÔ¶ êåÆ ù îÅéÇÃÕ ð¯×ÆÁ» ç¶ ÔÃêåÅñ í¶Üä çÅ Ô¹Õî ìðÇî§Øî>ÁÅêäÆ éòTÇòÁÅÔ¹åÅ êåéÆ ç¶ Õåñ çÆ ÃÅÇ÷ô Øóé ç¶ ç¯ô ÓÚ î¹Õç ¾ î¶ìÅ÷Æ í¹×å ðÔ¶ òêÅðÆ ôzƶé ç¶òÅéÆ ù ÁçÅñå ò¾ñ¯º îÅéÇÃÕ ð¯×ÆÁ» ç¶ ÔÃêåÅñ ÇòÚ í¶Üä çÅ Ô¹Õî Ô¯ÇÂÁÅ þÍ Ã±ÚéÅ î¹åÅÇìÕ ìËñîÅðà îËÇÜÃàð¶à Õ¯ðà, ç¾ÖäÆ ê±ðìÆ ¦âé ÇòÖ¶ Ô¯ÂÆ Ã¹äòÅÂÆ ç½ðÅé ôzƶé ç¶òÅéÆ ù ê¶ô ÕÆåÅ

Ç×ÁÅÍ ÁÅêäÆ êåéÆ ÁÅéÆ ç¶òÅéÆ (BH) ç¶ Õåñ Çê¾Ûº¯ ÕÅùéÆ Ø¶ð¶ ÓÚ ÁŶ ôzƶé ç¶òÅéÆ çÆ îÅéÇÃÕ ÔÅñå ÕÅëÆ õðÅì ç¾ÃÆ Ü»çÆ þÍ ç¾ÖäÆ ÁøðÆÕÅ çÆ ê¹Çñà կÇôô Õð ðÔÆ þ ÇÕ ôzƶé ù À¹æ¶ òÅêà ÇñÜÅ Õ¶ À¹æ¶ À¹Ã Óå¶ êåéÆ ç¶ Õåñ çÆ ÃÅÇ÷ô çÅ î¹Õç ¾ îÅ ÚñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í ÁÅéÆ ç¶òÅéÆ çÅ Õåñ ÇêÛñ¶ ÃÅñ

ÇôÕÅׯ ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ÇÕö ÇÃ¼Ö çÆ çÃåÅð éÔÄ À°åÅðÆ ÜÅò¶×Æ

ÇôÕÅׯTÿå çñÜÆå ÇÃ³Ø ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ¦î¶ Ã 寺 ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ Ã¹ð¼ÎÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ÇÃ¼Ö èðî ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Áå¶ ÇñÖåÆ ÃÅÇÔå ç¶ Õ¶ Çüֻ çÆ çÃåÅð Ãì¿èÆ ç¼Ãç¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂ毺 ç¶ Ã¹ð¼ÎÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô Ô¼æ» éÅñ à¯Ô Õ¶ çÃåÅð Ãì¿èÆ Ã¹ð¼ÎÇÖÁÅ Çéïî» çÆ êÅñäÅ Õðé׶ êð ÇÕö ÇÃ¼Ö çÆ çÃåÅð éÔÄ À°åÅðÆ ÜÅò¶×ÆÍ Ã¿å ÇôÕÅׯ òÅÇñÁ» é¶ ç¼ÎÇÃÁÅ ÇÕ Á¼Ü å¼Õ ÇÕö òÆ çÃåÅðTèÅðÆ ÇòÁÕåÆ éÅñ ÇôÕÅׯ ç¶ ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ îÅóÆ ØàéÅ éÔÄ òÅêðÆ Í À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ íÇò¼Ö ÇòÚ òÆ À°Ô ïåé Õðç¶ ðÇÔä׶ ÇÕ Ã¹ð¼ÎÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù Çüֻ Áå¶ À°é·» ç¶ ÕÕÅð» ìÅð¶ ò¼è 寺 ò¼è ÜÅäÕÅðÆ î¹Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶ å» ÇÕ ÇÕö ÇüÖÆ ÃðÈê òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ù ÇéðÅôÅÜéÕ ÃÇæåÆ çÅ ÃÅÔîäÅ éÅ ÕðéÅ êò¶Í

3

AC éò§ìð ù Õ¶ê àÅÀ±é ÇòÖ¶ À¹çº¯ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Ü篺 ÇÂÔ éòTÇòÁÅÔÆ Ü¯óÆ À¹æ¶ ÔéÆî±é îéÅÀ¹ä ñÂÆ ×ÂÆ Ô¯ÂÆ ÃÆÍ ÁöòÅÕÅð» é¶ àËÕÃÆ ÓÚ ìËáÆ Ü¯óÆ ù ÁöòÅ ÕðÕ¶ ôzƶé å¶ àËÕÃÆ âðÅÂÆòð ù ԶỠñÅÔ Çç¾åÅ ÃÆ êð ÁÅéÆ ù ñË Õ¶ øðÅð Ô¯ ׶ ÃéÍ ìÅÁç ÓÚ ÁÅéÆ çÆ ñÅô À¹Ã¶ àËÕÃÆ çÆ ÇêÛñÆ ÃÆà Óå¶ êÂÆ ÇîñÆ ÃÆÍ

ÔÅÜðÆ ×¹ðÈ ÃÅÇÔì ÜÆ ç¶ ÚðäÅ Çò¼Ú ñ×òÅÂÆÍ ×¹ðÈ Øð ç¶ î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð ÃÌ: ÜðéËñ ÇÃ¿Ø é¶ ÇêÌ¿ÇÃêñ ÃÌ: ùÖç¶ò ÇÃ¿Ø ù ×¹ðÈ ÃÅÇÔì çÆ ìÖôô ÇÕð¯êÅú éÅñ ÃéîÅéå ÕÆåÅÍ éÅñ ÔÆ ÃÌ: ÜðéËñ ÇÃ¿Ø êÌèÅé òñ¯º ÿ×å» ù Ô¯ñÅ î¼ÔñÅ ê¹ðì çÆÁ» ñ¼ÖTñ¼Ö òèÅÂÆÁ»Í

òËéÕ±òð çÅ Ú¯àÆ çÅ ÔÅÕÆ ÇÖâÅðÆ îËéÆ îñÔ¯åðŠ׿íÆð ÷õîÆ òËéÕ±òð>éËôéñ ÔÅÕÆ ñÆ× ÓÚ òËéÕ±òð çÆ ÁÅÂÆà ÔÅÕÆ àÆî ÒÕ¼éÕÃÓ çÅ Ú¯àÆ çÅ ÇÖâÅðÆ îËéÆ îñÔ¯åðÅ Á¼Ö Óå¶ ×¶ºç ò¼Üä éÅñ ׿íÆð ÷õîÆ Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ À°Ã ù å°ð¿å ÔÃêåÅñ çÅÖñ ÕðòÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ Õ¼éÕÃ ç¶ Õ¯ñðÅ⯠ÇÖñÅø îËÚ ç½ðÅé çÈܶ Á¼è ÓÚ ×¶ºç ÇüèÆ À°Ã ç¶ îÈ¿Ô Óå¶ àÕðÅÂÆ å¶ Ö¼ìÆ Á¼Ö Óå¶ ×¿íÆð üà ñ¼×ÆÍ


4

èîÕ

ÇçzôàÆÕ¯ä

èîÕ DHAMAK PUNJAB DEE Est. Since 1995

EDITOR-IN-CHIEF BALJIT SINGH EDITOR

SANDEEP SIDHU CO-EDITOR

D. PAUL SINGH REPORTER

AMINDEEP S. BRAR MARKETING MANAGER

DAVID RAJ PAUL 347-666-7926

March 23, 2011 Wednesday

ç¹

ôÅÇÂç ÇÂö ÕðÕ¶ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË: Òîåñì Õµã ñ˺ç¶, éÆÁź ìóÆ ð§×ÆñÆ ÔË¢ ÇÂµæ¶ åð·Åº@åð·Åº ç¶ ÇîµáÆÁź ÷°ìÅéź òÅñ¶¢Ó ÃîÅÜ ÇòµÚ ì¶êðòÅÔÆ éÅñ ÇòÁÕåÆ Ôé¢ Ôð¶Õ çÆ òµÖðÆ ÇÕÃî çÆ ì¯ñä òÅñ¶ ÇòÁÕåÆÁź çÆ ØÅà éÔƺ ÔË¢ À°Ô ìËᶠÔÆ îÅéÇÃÕåÅ å¶ ×µñ Õðé çÅ òµÖðÅ ã§× ÔË¢ ðíÅÁ î°åÅìÕ Ã°µå¶@Çõè ×µñ î±§Ô ÒÚ¯º ìÅÔð Õµã ×µñ Õðé ñÂÆ ðµì é¶ ÃÅ鱧 ÷°ìÅé ÇçµåÆ ÔË¢ ÇÂà éÅñ îÅðç¶ Ôé å¶ î×𯺠ç¶Öç¶ Ôé ÇÕ ÇÂà çÅ éåÆÜÅ ÕÆ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð Ãź޶ Õðç¶ Ôź¢ ÕÂÆ ÇéÕñçÅ ÔË¢ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õ ÕÂÆ òÅð ÁÅêäÅ é°ÕÃÅé ìçÇÕÃîå À°Ô òÆ Ô°§ç¶ Ôé, ܯ êðîÅåîÅ çÆ ÇÂà ÕðòÅ ìËáç¶ Ôé¢ ÁÇÜÔ¶ ñ¯Õź ñÂÆ ÒåÆð ÕîÅ鯺, ðÇÔîå 寺 òź޶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÁÃƺ ÃÅð¶ ÔÆ ÇÂà çÆ ×µñ ÷°ìÅ鯺 ÇéÕñÆ òÅêà éÔƺ î°óçÆÒ ÕÔÅòå òð寺 Õðç¶ Ôź êð ÃÅⶠÒÚ¯º ÕÂÆ ÇÂà çÆ ÃÅèÅðé, ÁÕÃð ì¯ñÆ ÜźçÆ ÔË¢ ÕÂÆÁź çÆ ÷°ìÅé ìóÅ Õ½óÅ ÕÂÆ À°Ú¶ÚÆ å¶ ÕÂÆ ì¶êðòÅÔÆ éÅñ òð寺 Õðç¶ Ôé¢ ì¯ñçÆ ÔË¢ ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÃµÚ ìóÅ Õ½óÅ ÕÂÆ ì¯ñä ÒÚ òÆ Ã§Õ¯Ú Õðç¶ Ôé¢ ÇÕÔÅ ÜźçÅ ÔË ÇÕ ÔË å¶ ÃµÚ ì¯ñä òÅñ¶ ñ¯Õ Þ±á ðäé òÅÇñÁź 鱧 é¶åÅ ì¯ñä ç¶ ÇÃð Òå¶ ÔÆ êzÇõèÆ êzÅêå Õð ÜÅºç¶ Ôé¢ ÁÕÃð ðóÕç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÕÂÆ òÅð Õ½ó¶ ì¯ñ Ç÷§ç×Æ ÕÂÆ ÇÂà ÷°ìÅé éÅñ õ°ç ÁÅêäÆ ìçéÅîÆ çÅ Ãìµì ìñÜÆå Çÿ Ø íð ç¶ ëµà êÅ Çç§ç¶ Ôé¢ åñòÅð çÅ ëµà Çîà ÜźçÅ ìä ÜÅºç¶ Ôé¢ ÃµÚ, Þ±á, ÇîµáÅ, Õ½óÅ, Ú°×ñÆ, ÔË êð ÷°ìÅé çÅ ëµà éÔƺ ÇîàçÅ¢ ÕÂÆ ñ¯Õź é¶ Õ½óÅ Çé§ÇçÁÅ Ãí ÇÂà ÷°ìÅé ç¶ ðà Ôé¢ Çîµá¶ ì¯ñ Õ§éź 鱧 ÔÆ ì¯ ñ äÅ Ô° § ç Å ÔË å¶ À°é·Åº 鱧 êðîÅåîÅ çÆ ìÖÇôô ÔÆ Ô¯ÂÆ Ô°§çÆ ÔË¢ ìó¶ ÇêÁÅð¶ ñµ×ç¶ Ôé¢ ÜÆÁ ÕðçÅ ÔË, À°é·Åº 鱧 ðäç¶ ÔÆ ÜÅÂƶ¢ ÁÃƺ ÃîÅÜ ÇòµÚ ðÇÔ§ç¶ Ôź¢ ÃÅ鱧 À°Ô Õ°Þ ÔÆ ì¯ñäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ܯ ÇÂÔ îÅéÇÃÕåÅ òÆ Õ§î ÕðçÆ ÔË ÇÕ Ç÷ÁÅçÅ ÇîµáÅ ì¯ñä òÅñŠð ä é òÅñ¶ é± § òÆ Ú§ ×Å ñµ×¶¢ ÇÃÁÅä¶ ÕÇÔ§ç¶ Ôé ÇÕ ì¯ñä 寺 êÇÔñź ÇòÁÕåÆ ÔÆ Ç÷ÁÅçÅ õåðéÅÕ Ô°§çÅ ÔË¢ ÃîÅÜ ÇòµÚ ÇîµáÅ ì¯ñ Õ¶ ï Ú ñË ä Å ÚÅÔÆçÅ ÔË , éÔƺ åź Þ×ÇóÁź 寺 Çìéź Õ°Þ òÆ êµñ¶ éÔƺ ÔÆ Ç÷ÁÅçÅ Õ§î ÕðòŶ ÜÅºç¶ Ôé, íÅò¶º À°Ô òäÜ òêÅð Ô¯ò¶, êË º ç Å¢ Õ° Þ ñ¯ Õ ÁÇÜÔ¶ Ô°§ç¶ Ôé, ܯ Çîµá¶ Áå¶ Õ½ó¶ ç¯òź ç¶ ÔÆ Çòð¯èÆ ÇêÁÅð î°Ôµìå ÚÅÔ¶ Õ¯ÂÆ Ô¯ð Ö¶åð Ô¯ò¶¢ é¶åÅ, òêÅðÆ, êzÅêðàÆ âÆñð Ô° § ç ¶ Ôé¢ ÇÂö ñÂÆ ÇÕö ñ¶ÖÕ é¶ ÇÕÔÅ ÔË: ÇîµáÅ ì¯ñ Õ¶ Ô÷Åðź ñ¯Õź 鱧 ÁÅêä¶ ÇêµÛ¶ ñÅ ñËºç¶ Ôé å¶ ÁÅêäÅ Òǧ é Å Õ½ ó Å éÅ ì¯ñ ÇÕ ì¯ñ Áµ×ź ñÅòä, îÅñ ò¶Úç¶ Ôé¢ ÃÅè± Ã§åź çÅ Õ§î òÆ ÇÂö ÁÅèÅð Òå¶ ÚñçÅ ÔË¢ ÇÂà ñÂÆ Ôð Ö¶åð ÇòµÚ ÇîµáÅ ì¯ñä òÅÇñÁź çÆ ÔÆ å±åÆ ì¯ñçÆ ÔË¢ ǧéÅ ÇîµáÅ òÆ éÅ ì¯ñ ÇÕ ñ¯Õ ×°ó òÅº× ÖÅ ÜÅòä¢Ò

EDITORIAL BOARD

HARDEEP SINGH SIDHU (SP) GURBACHAN SINGH MALKIT SINGH JASSI DHILLON BITTU (KUNAL JEWELERS) DR. AVTAR SINGH TINNA KASHMIR SINGH GILL PARAMJIT SINGH PRITAM SHARMA HARJIT SINGH LADDI LEGAL ADVISOR

S. BUR SINGH DESIGN

MEDIA SOLUTION

Disclaimer DHAMAK PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertisers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. For concerns or questions related to these advertisements, please contact the business directly. Dhamak Punjab Dee also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Dhamak Punjab Dee.

DHAMAK PUNJAB DEE 34-23, Steinway St., Suit # 965, L.I.C. NY 11101

PHONE PH.: 718-850-7444 FAX: 718-850-8881 Email:dpdmedia@yahoo.com www.dhamakpunjabdee.com

Ü篺 òÆ ì¯ñ¯, ÿíñ Õ¶ ì¯ñ¯

ê§

ÿêÅçÕ çÆ Õñî 寺

ê³ÜÅìÆÁ» ÇòÚ êðòÅà çÆ ð¹ÚÆ

ÜÅì,ܯ Õç¶ ê§Ü çÇðÁÅòź çÆ èðåÆ ÃÆ Ô°ä ëËñ Õ¶ ê§ÜÅÔ çÇðÁÅòź çÆ èðåÆ ìä ×ÂÆ ÔË¢ ÇÜµæ¶ òÆ ê§ÜÅìÆ ×¶ Ôé À°é·Åº ç¶ é¶ó¶@å¶ó¶ ÇÂµÕ çÇðÁÅ ò×çÅ ÔË@ÇÕå¶ Ô°×ñÆ,ÇÕå¶ Ü¶Ôñî å¶ ÇÕå¶ æ¶îâ ÇÜµæ¶ òÆ ê§ÜÅìÆ ÜÅ òö Ôé ܶ À°é·Åº ç¶ éÅñ ñµ×ç¶ çÇðÁÅòź çÆ Ç×äåÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶ åź À°Ô ê§ÜÅÔ ç¶ ñ×ê× Ô¯ä׶¢ ÇÂÀ°º ÇÂÔÒê§Ü çÇðÁÅòź çÆ èðåÆÒ ëËñ Õ¶ Òê§ÜÅÔ çÇðÁÅòź çÆ èðåÆÒ Ô¯ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂÔ ÁÅêä¶@ÁÅê ÇòµÚ îÅä òÅñÆ ×µñ òÆ ÔË å¶ ÇÚ§åÅ çÅ ÇòôÅ òÆ¢ ×µñ é÷ðƶ å¶ Ã¯Ú çÆ ÔË¢ êðòÅÃ@×îé çÆ ð°ÚÆ ê§ÜÅìÆÁź ÇòµÚ ìÔ°å ÔÆ Ç÷ÁÅçÅ ÔË¢ ÇÂà ׵ñ çÅ Á§çÅ÷Šǵ毺 ÔÆ ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ Ôð¶Õ ê§ÜÅìÆ ç¶ îé ÇòµÚ ÒìÅÔð ÜÅäÒ çÆ ðÆÞ êñçÆ ÔË¢ ÇÂö ÕðÕ¶ Ú§âÆ×ó· ç¶ Ö¶åðÆ êÅÃê¯ðà çøåð ÇòµÚ Ú§âÆ×ó·,ê§ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ òÅÃÆÁź ç¶ ìäé òÅñ¶ êÅÃê¯ðàź ÇòµÚ¯º H@ øÆÃçÆ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ Ôé¢ Ã§é AI@@ 寺 AIH@ çðÇîÁÅé ÇñÖ¶ ׶ ÃøðéÅÇîÁź çÆ Ç×äåÆ ÁµÃÆ ÃÆ êð ÇêÛñ¶ ÛµìÆ ÃÅñź ÇòµÚ ê§ÜÅìÆÁź é¶ ç¯ Ã½ 寺 òÆ òè¶ð¶ ÃøðéÅî¶ ÇñÖ èð¶ Ôé¢ ÇÂà ÇÔÃÅì éÅñ åź ê§ÜÅìÆÁź 鱧 òÆ ÒêðòÅÃÆ ê§ÛÆÒÇÕÔÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ê§ÜÅì ç¶ Ü§ÇîÁź 鱧 Çéµå î°ÇÔ§îź ðÔÆÁź Ôé¢ ÁµÜ@Õµñ· Ôð¶Õ ê§ÜÅìÆ ìÅÔð ÜÅä çÆ ÇÂµÕ éòƺ î°ÇÔ§§î éÅñ Ü±Þ ÇðÔÅ ÔË¢ ÕÇÔ§ç¶ é¶ åðµÕÆ Õðé ñÂÆ ÇÂéÃÅé 鱧 ðêé¶ ç¶Öä¶ ÚÅÔÆç¶ Ôé¢ ê§ÜÅìÆÁź 鱧 ðêé¶ òÆ ÒòñËåÆÒ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ àËñÆÇò÷é å¶ ÇÃé¶î¶ é¶ ç±ð@ç°ðÅⶠç¶ôź 鱧 ÃÅⶠýä@Õîð¶ åµÕ ñË ÁźçÅ ÔË¢ Çøñîź é¶ êµÛîÆ ç¶ôź 鱧 Â¶é¶ Ã¯Ôä¶ ã§× éÅñ ê¶ô ÕÆåÅ ÔË ÇÕ ÇÂéÃÅé ÒñÅñÚÆ Õ°µå¶ òÅñÆ ÕÔÅäÆÒ í°µñ ÜźçÅ ÔË¢ Çê§âź ÇòµÚ ÒÕËé¶âÅ òÅñ¶Ò,

Ôð Ã ç¹éÆÁ» íð çÆÁ» åÅÜÆÁ» Öìð» ñÂÆ êó¯º

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ÁÖìÅð

ÒòñËåƶÒ,ÒÁîðÆÕÅ òÅñ¶Ò Áµñź çÅ êË ÜÅäÅ,ê§ÜÅìÆÁź ñÂÆ ñ±ÔðÆÁź çÅ Õ§§î ÕðçÅ ÔË¢ ÕËé¶âŠ寺 ÁŶ ÒîÇÔîÅéÒ,é½Ü°ÁÅé êÆó·Æ ç¶ ÁÅçðô ìä ÜÅºç¶ Ôé¢ âÅñðź ç¶ ÇñôÕÅð¶ ÃÅⶠé½Ü°ÁÅéź çÆÁź ÁµÖź À°µå¶ êµàÆ ì§é· Çç§ç¶ Ôé¢ ÃñÅÔź ç¶ä òÅñ¶ ÇÔÃÅì@ÇÕåÅì ñÅ Õ¶ À°é·Åº çÆ îµå ÔÆ îÅð Çç§ç¶ Ôé¢ éåÆÜŠܵà 鱧 ÁÅêäÆ ÷îÆé,ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ ñµ×ä ñµ× ê˺çÆ ÔË¢ À°Ã é¶ åź ìà ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ Òå¶ ìËáä çÅ À°µçî ÔÆ ÕðéÅ ÔË¢ ÇàÕà çŠǧå÷Åî ¶ܧà Õð Çç§ç¶ Ôé¢ ÃÅⶠé½Ü°ÁÅéź ñÂÆ Çòç¶ô ÜÅä çÅ îåñì ìà ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷ À°µå¶ Úó·éÅ å¶ À°µåðéÅ ÔÆ ÔË¢ ÇÂà ÕðÕ¶ Ôð¶Õ ç±ÜÅ ê§ÜÅìÆ ìÅÔð ÜÅä ñÂÆ ÕÅÔñÅ ÔË¢ Çõචòܯº ܵàź çÆÁź ÷îÆéź ÇòÕ ðÔÆÁź Ôé¢Òê˺åÆÒ ð¯îé 鱧 ÒìÅÂÆÒ Ü¯ ÁÅÖä ñµ× êÂÆ ÔË¢ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ ÇàÕ Õ¶ éÅ ìËáä ìÅð¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ñåÆø¶ ìä¶ Ô¯Â¶ Ôé¢ õìðéÆ,ÇÂÔ ìÅì¶ éÅéÕ çÆ ÁÃÆà çÅ ÁÃð ÔË ÇÕ òÃä õÅåð ê§ÜÅìÆ À°µÜóç¶ ÔÆ ðÔ¶ Ôé¢ À°ÜÅóÅ ê§ÜÅìÆÁź çÆ Ô¯äÆ ìÇäÁÅ ÇðÔÅ ÔË êð Ô°ä ÇÂà ÒÔ¯äÆÒ é±§ ê§ÜÅì ç¶ ñ¯Õź é¶ ÒÕðéÆÒ ìäÅ èÇðÁÅ ÔË¢ òÆÔòƺ ÃçÆ ç¶ î°µã 寺 ÔÆ ê§ÜÅì ç¶ òÅÃÆ òñËå ÜÅä ñµ× ê¶ Ãé êð ÇÂÔ Çòç¶ô ïÅåðÅ ÒîÜì±ðÆÒ ÃÆ¢ Õç¶ Á§×ð¶÷Æ ø½Ü çÆ é½ÕðÆ çÆ îÜì±ðÆ Áå¶ Õç¶ Á§×ð¶÷Æ ðÅÜ éÅñ ñóé çÆ îÜì±ðÆ¢ Ô°ä åź

ÇÂé·Åº é¶ ÇÃðø ÜÔÅ÷ Úó·éÅ Ô°§çÅ ÔË,öçðÆ ò¶ÇÿÁź ÒÚ åź ꧧÜÅìÆÁź 鱧 ÜÔÅ÷ ÇÕðŶ Òå¶ ñËä¶ êËºç¶ Ãé¢ Ô°ä Ãí Õ°Þ Ô°§ÇçÁź@ð§ÇçÁź ê§ÜÅìÆ ìÅÔð ÇÕÀ°º ÜÅ ðÔ¶ Ôé?ÃÅⶠ׵íð±Áź 鱧 ò¶Ö Õ¶ ÇÂÀ°º ñµ×çÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÒÁÅÖ¶ ñµ×ä¯ºÒ Ôà ׶ Ôé¢ ÃÅⶠÇâÁź ç¶ êðòÅà çÅ òµâÅ ÕÅðé À°é·Åº çÆ ÒÁçå°ôàÆÒ ÔË¢ Ö¶åÆ é±§ À°µåî ÁÅÖä òÅÇñÁź 鱧 Ô°ä ÇÂÔ éÇÖµè ñµ×ä ñµ× êÂÆ ÔË¢Òí°µÖÒ ÃçÆÁź î×𯺠ë¶ð À°ÛÅñÅ îÅð ðÔÆ ÔË¢ êÇÔñź îµè ¶ôÆÁŠ寺 çµÖäÆ Â¶ôÆÁÅ ÇÖµÚ ñË ÁÅÂÆ ÃÆ,Ô°ä çµÖä ¶ôÆÁŠ寺 ï±ðê òµñ ÇñÜÅ ðÔÆ ÔË¢ ñÅñÚÆ Õ°µå¶ òÅñÆ ÕÔÅäÆ À°ò¶º ÔÆ òÅêð ðÔÆ ÔË,ÇÃðø êÅåð ìçñç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ Ã°íÅÁ êµÖ¯º ê§ÜÅìÆ êðòÅé¶ Ôé¢ ÇñôÕÅð À°é·Åº 鱧 ìóÆ ÇÖµÚçÆ ÔË¢ À°Ô ÇñôÕ ÇêµÛ¶ ÇÜÀ°ºç¶ ÔÆ éÔƺ îð òÆ ÜÅºç¶ Ôé¢ êÇÔñź ÒçÇðÁÅòÅºÒ é¶ ÇÖµÚ êÅÂÆ Ô°ä Òç°éÆÁÅºÒ ÇÖµÚ ðÔÆ ÔË¢ ÇÂà ç°éÆÁź ÇòµÚ À°é·Åº ç¶ ÁÅêä¶ òÆ ôÅîñ Ôé å¶ Çì×Åé¶ òÆ¢ ÁÃƺ ÃÅð¶ ê§ÜÅì çÆ èðåÆ Òå¶ Ü§î¶@êñ¶ Ôź¢ ê§ÜÅì ÃÅâÆ Üéîí±îÆ ÔË êð Õðîí±îÆ ÁÃƺ ÇÕö Ô¯ð ç¶ô 鱧 ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź¢ Áµ×¯º Õðî ÕÆ ÕðéÅ ÔË ÇÂÔ òÆ Ãêôà éÔƺ¢ ÃÅⶠê°ðÖ¶ ÃÅ鱧 ڧ׶ Õðî Õðé çÆ Ã¯ÞÆ ç¶ ×¶ Ôé¢ Çì×ÅéÆ èðåÆ À°µå¶ Çì×ÅéÅ èé ÕîÅ Õ¶ ÁÃƺ ÁÅêä¶ Ã§ÃÕÅðź çÅ ÇõÕÅ ÚñÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ôź¢ ÃÅðÆ Ç÷§ç×Æ îðÇçÁź@ ÖêÇçÁź ÇéÕñ ÜźçÆ ÔË ÁõÆð Õðîí±îÆ é±§ Ûµâ,îðéí±îÆ é±§ îµñä çÅ ò¶ñÅ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË¢ îðé ò¶ñ¶, ÁÃƺ ܧ§îä@í¯Ç§ 鱧 ÔÆ îðéí±îÆ ìäÅÀ°äÅ ñ¯Úç¶ Ôź¢ Õ°Þ Õðîí±îÆ çÆ åñÅô ÇòµÚ ÁÅ ðÔ¶ Ôé¢ Õ°Þ îðÆ ÜÅ ðÔ¶ Ôé å¶ Õ°Þ îð Õ¶ 갵ᶠî°ó ðÔ¶ Ôé¢ ÇÂÔ ×µñ ÷ð±ð ÔË ÇÕÒÕ°Þ Õ°Ò çÆ ÕÅîïÅìÆ ÒÃÅÇðÁÅºÒ é±§ ÇÖµÚ ðÔÆ ÔË¢ 5ðÅÇܧçð ÇÃ§Ø Ã¶Ö¯º

ðÈÔ ù åÅ÷Å Áå¶ çðÈÃå ðÖä ñÂÆ ê󷯺 îË×ÜÆé

êðîÅåîÅ éÅñ ܹóé Áå¶ Ö¹ôÆÁ» îéÅÀ¹ä ñÂÆ ò¶Ö¯

îË×ÜÆé

àÆòÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

Ã¹ä¯ Ã¹äÅú å¶ ñÅÇÂë ìéÅú

èîÕ ê³ÜÅì çÆ

ð¶âÆú

ÁÅêä¶ ÇìÜéËà ù ÁÃîÅé çÆÁ» ì¹ñ¿ÇçÁ» å¶ ñË ÜÅä ñÂÆ ÇçÀ¹ ÇÂôÇåÔÅð èîÕ ê³ÜÅì çÆ Email : dpdmedia@yahoo.com


èîÕ

ÁîðÆÕÅ

March 23, 2011 Wednesday

5

úìÅîÅ é¶ ÕÆåÅ Ô¯î àÆî çÅ ÃéîÅé

ÇéÀ±ïÅðÕ – ÁîðÆÕÅ ç¶ ðÅôàðêåÆ Ü¯ ÁÅêäÆ ÇéµÜÆ èðåÆ, ÇÜÃ鱧 ÁÅêäÅ Ô¯î àÅÀ±é ÕÔÅÀ°ºç¶ Ôé, À°æ¯º çÆ ÁÅÂÆà ÔÅÕÆ àÆî ìñ¶éÔÅÕà ܯ B@A@ ÇòµÚ Ãà¶éñ¶ Õµê çÆ Ú˺êÆÁé ìäÆ ÃÆ, À°Ã 鱧 òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòµÚ ì°ñÅ Õ¶ ÃéîÅéå ÕÆåÅ¢ úìÅîÅ ÇÜµæ¶ Ö¶â êz¶îÆ Ôé À°æ¶ À°Ô ã°Õòź ÁÅçð îÅä òÆ Ü¶å±Áź 鱧 Çç§ç¶ Ôé¢ ÇÂà àÆî 鱧 òÆ À°éź ÁÅêäÆ Ã¯Ú åÇÔå îÅé ÃéîÅé ÇçµåÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÁÚ§íÅ éÔƺ ÔË ÇÕ À°éź é¶ ÁÅêä¶ ÇéµÜÆ ôÇÔð çÆ àÆî çÆ ÕÅð×°÷ÅðÆ é±§ îÅä ÃÇåÕÅð ÇçµåÅ ÔË¢ Ãׯº À°éź é¶ çðÃÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ Ô¯îàÅÀ±é ç¶ Ôð ÇòÁÕåÆ ç¶

Ôîçðç Ôé¢ Ü¶Õð À°Ô Õ°µÞ ÕðÕ¶ ÇôÕÅׯ 鱧 ÃÇåÕÅð Çç§ç¶ Ôé åź À°Ô òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã òñ¯º À°Ã ÇòÁÕåÆ é±§

ÁîðÆÕÅ é¶ Òò¯à ç¶ ìçñ¶ é¯àÒ Ã§ì§èÆ çÃåÅò¶÷ Òå¶ ÇàµêäÆ å¯º ÕÆåÆ éÅºÔ òÅÇô§×àé¸ ÁîðÆÕÅ ÃðÕÅð é¶ íÅðå>ÁîðÆÕÅ ×Ëð>ë½ÜÆ êzîÅä± ÃîÞ½å¶ é±§ ñË Õ¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÒÚ Ô¯ÂÆ ê¯Çñ§× ç½ðÅé ÃÅÔîä¶ ÁŶ Òò¯à ç¶ ìçñ¶ é¯àÒ îÅîñ¶ Òå¶ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ö°ñÅö Òå¶ ÇàµêäÆ Õðé 寺 éÅºÔ Õð ÇçµåÆ ÔË¢ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô ÇòíÅ× ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ ô°µÕðòÅð ÇÂæ¶ êµåðÕÅðź 鱧 çµÇÃÁÅ ÇÕ î˺ éÔƺ ÕÇÔ ÃÕçÅ ÇÕ ÇÂÔ çÃåÅò¶÷

Ö°ëÆÁÅ ÔË Üź éÔƺ êð ܶ ÇÂÔ Ö°ëÆÁÅ ÔË åź ÁÃƺ ÇÂà ìÅð¶ Õ°Þ éÔƺ ì¯ñź׶¢ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ö°ñÅö ÇêµÛ¯º íÅðå ÒÚ ÜÅðÆ Ô§×ÅÇîÁź ìÅð¶ ê°µÛ¶ ׶ ÇÂÕ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÒÚ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 åÕ å°Ãƺ ÃÅð¶ ÇízôàÅÚÅð ìÅð¶ ÃòÅñ 갵ۯ׶ åź ÃÅâÅ ÕÇÔäÅ ÇÂÔÆ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ ç°éÆÁÅ íð çÆÁź ÃðÕÅðź ÒÚ êÅðçðôåÅ çÅ ÔîÅÇÂåÆ ÇðÔÅ ÔË¢

ÃéîÅé ç¶ íÅ×ÆçÅð ìäÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ×¯ðåñì ÔË ÇÕ úìÅîÅ é¶ ìñ¶éÔÅÕà àÆî çÆ ÕÅð×°÷ÅðÆ å¯º êzíÅÇòå Ô¯ Õ¶

ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ¿àé éÔƺ ìéäÅ ÚÅÔ°§çÆ ðÅôàðêåÆ

òÅÇô§×àé>ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î§åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ§àé é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÃÅñ B@AB ÇòÚ ðÅôàðêåÆ Ú°ä¶ ÜÅä çÆ ÃÇæåÆ ÇòÚ À°Ô Çòç¶ô î§åðÆ ç¶ ç±Ãð¶ ÕÅðÜÕÅñ ñÂÆ ÇÂµÛ°Õ éÔƺ ÔË¢ ÇÔñ¶ðÆ é¶ ÇÂÕ ÚËñé 鱧 Ççµå¶ ǧàðÇòÀ± ÇòÚ Üç¯ À°é·Åº 鱧 ê°µÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À°Ô ÁîðÆÕÅ çÆ ðµÇÖÁÅ î§åðÆ Üź À°ê>ðÅôàðêåÆ Üź ðÅôàðêåÆ ìéäÅ ÚÅÔ°ä׶ åź Ôð ìÅð À°éÅ· º çÅ ÜòÅì ÒéÔÆºÒ ÃÆ¢ À°éÅ· º B@AF ç¶ Ú¯ä ÇòÚ À°îÆçòÅð ìéä 寺 òÆ ÇÂéÕÅð Õð ÇçµåÅ¢

Áå¶ ç¯ ÃÅñź çÆ ÕÅð×°÷ÅðÆ é±§ ÇîáÆ ïÅç òܯº ÃéîÅéå Õð Õ¶ ÁÅêä¶ ÚÔ¶ÇåÁź çÆ Ü¶å± Ãð×ðîÆÁź À°å¶ î¯Ôð ñ×ÅÂÆ ÔË¢ À°éź ÇÕÔÅ ÇÕ ÜÅé îËÕâ¯éÅñâ, ðÅÕÆÇòðà÷ Áå¶ À°éź ç¶ ÃÅæÆÁź é¶ òèÆÁÅ ÕÅð×°÷ÅðÆ Áå¶ àÆî 鱧 î÷ì±å ÕðÕ¶ òèÅÂÆ ç¶ÔµÕçÅð ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ À°éź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁõÆð ÇòµÚ ê±ðÆ àÆî Áå¶ À°éź ç¶ ÁÅëÆôÆÁñź 鱧 À°éź òñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÆ àÆî ÒÚ ôÅÇîñ BB ÃÅñÅ ÕËêàé ÜéÅÖé à¯î÷ Áå¶ òèÆÁŠׯñ Õðé òÅñ¶ ÇÖâÅðÆ êËàÇðÕ ÕËé é¶ ôñÅØÅï¯× ÕÅð×°÷ÅðÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ÇÂéź é¶ ÇôÕÅׯ àÅÀ±é 鱧 ÔÅÕÆ àÅÀ±é çÅ ÇõåÅì

çòÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÜµæ¶ ÇÂÔ à±ðéÅî˺à ç¯ ÇîñÆÁé çðôÕź é¶ ò¶ÇÖÁÅ Áå¶ Ô÷Åðź é¶ íðòƺ ôñÅØÅ ÕÆåÆ¢ À°éź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ àðÅøÆ ÇñÁÅ Õ¶ ÇÂà àÆî é¶ ÇôÕÅׯ çÅ éÅî òèÅÇÂÁÅ ÔË¢ î˺ ÇÂà àÆî Ãî¶å ÃÅð¶ ÔÆ ÇÔµÃÅ ñËä òÅÇñÁź 鱧 òèÅÂÆÁź Çç§çÅ Ôź¢ À°éź é¶ òÅÁçÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÜñçÆ ÔÆ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÕö îËÚ ÇòµÚ ÇÂà àÆî ç¶ î°ó çðôé Õðé׶¢ ðÅôàðêåÆ úìÅîÅ é¶ àÆî 寺 ÜðÃÆ êzÅêå ÕÆåÆ Áå¶ òèÆÁÅ àðÅøÆ àÆî 鱧 êzçÅé ÕðÕ¶ ÇôÕÅׯ ìñËéÔÅÕà àÆî çÅ ÇÃð À°ÚÅ ÕÆåÅ Áå¶ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòµÚ Çòô¶ô å½ð Òå¶ ÃéîÅÇéÁÅ¢

çå ÇÃ§Ø ÛåòÅñ é¶ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ç¯ôź 鱧 ì¶ì°ÇéÁÅç çµÇÃÁÅ

òÅÇô§×àé. Ô¯àñ ÕÅð¯ìÅðÆ Ã§å ÇÃ§Ø ÛåòÅñ é¶ ÇÂé·Åº ç¯ôź 鱧 ì¶ì°ÇéÁÅç çµÇÃÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô B@@H ÒÚ ï±. êÆ. ¶. ÃðÕÅð òñ¯º íð¯Ã¶ çÅ ò¯à ÔÅÇÃñ Õðé éÅñ ç§ì§èå Òé¯à ç¶ ìçñ¶ ò¯àÒ îÅîñ¶ ÒÚ ôÅÇîñ Ãé¢ êçî í±ôé êzÅêåÕðåÅ ÛµåòÅñ é¶ ô°µÕðòÅð ÇÂæ¶ íÅôÅ éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ î˺ À°Ã Ã íÅò ܱé, Ü°ñÅÂÆ Áå¶ Á×Ãå ÒÚ íÅðå ÒÚ éÔƺ ÃÆ¢ î˺ åź À°Ã Ã ÁîðÆÕÅ

ÒÚ ÃÆ¢ î˺ êzèÅé î§åðÆ çøåð Üź ÁÕÅñÆ çñ Ãî¶å ÇÕö éÅñ òÆ Õ¯ÂÆ Ã§êðÕ éÔƺ ÕÆåÅ¢ ÇòÕÆñÆÕà òñ¯º ñŶ ׶ ç¯ô î¶ð¶ ñÂÆ Ãí 寺 òµâÆ ÔËðÅéÆ ÔË¢ ÇÜ毺 åÕ î¶ðÅ ÃòÅñ ÔË åź Ãí ÇðÕÅðâ Çîñäï¯× Ôé¢ çøåð Üź ÇðÔÅÇÂô 鱧 î˺ Õç¶ Õ¯ÂÆ ÂÆî¶ñ, Õ¯ÂÆ ë¯é Üź î¯ìÅÂÆñ ë¯é éÔƺ ÕÆåÅ¢ ÇÂ毺 åÕ ÇÕ ÁÕÅñÆ çñ éÅñ òÆ î˺ Õ¯ÂÆ Ã§êðÕ éÔƺ ÕÆåÅ¢


6

èîÕ

ÜÅêÅé åzÅÃçÆ

Ô¹ä ìðë çÅ ÕÇÔð ÜÅêÅé ÓÚ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ å¯º ìÅÁç ìðëìÅðÆ é¶ ÕÇÔð ãÅÔ¹äÅ ô¹ðÈ Õð ÇçµåÅ þ ÇÂà éÅñ ÇÜµæ¶ ðÅÔå Õ¿î» ÓÚ î¹ôÇÕñ ÁÅ ðÔÆ þ À¹µæ¶ ÔÆ ôðéÅðæÆ ÕËºê» ÓÚ òÆ ñ¯Õ á¿â éÅñ ÜÈÞ ðÔ¶ ÔéÍ

March 23, 2011 Wednesday

ð¶âƶôé çÅ ÖåðÅ

ð¹¼Õ Ç×ÁÅ Ãî»

ÇÂµÕ å¯º ìÅÁç ÇÂµÕ ÕÂÆ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð» ÓÚ èîÅÕ¶ 寺 ìÅÁç ð¶âƶôé çÅ Öåð òµè Ç×ÁÅ þÍ ÇÂÕ ôðéÅðæÆ Õ˺ê ÓÚ ð¶âƶôé çÆ ÚËÇÕ¿× Õðç¶ ðÅÔå ÕðîÆÍ

êÇÔñ» ÜìðçÃå í¹ÚÅñ Áå¶ Çëð ùéÅîÆ çÆÁ» Ö½ëéÅÕ ñÇÔð» é¶ ÜêÅé ÓÚ åìÅÔÆ îÚÅÂÆÍ åìÅÔ Ô¯Â¶ ÇÂµÕ Øð çÆ çÆòÅð ØóÆ ð¹ÕÆ Ô¯ÂÆ òÆ åìÅÔÆ çÅ ÔÅñ çµÃ ðÔÆ þÍ

ë¹Õ±ÈôÆîÅ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð ù Áµ× ñµ×ä éÅñ

ÜêÅé ÓÚ ð¶âƶôé çÅ ÖåðÅ ÕÅÇÂî J ð¶âƶôé çÅ õåðÅ Ô¯ð òÇèÁÅ J î¹ó í¹ÚÅñ ÁÅÀ°ä éÅñ ÜÅêÅé ÓÚ ÁëðÅ8åëðÆ

à¯ÕÆú8ÜÅêÅé ç¶ ë¹ÕÈôÆîÅ êÌîÅäÈ Õ¶ºçð ÓÚ Á¼× Áå¶ èîÅÇÕÁ» Óå¶ ÕÅìÈ êÅÇÂÁÅ ÜÅäÅ î¹ôÇÕñ Ô¯ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇðÁËÕàð é¿ìð D ÓÚ ì¹¼èòÅð Ãò¶ð¶ Çëð Á¼× ñ¼× ×ÂÆÍ ÇðÁËÕàð ÓÚ ð¶âƶôé çÅ ê¼èð ò¼è Ô¯ä ÕÅðé ÕðîÚÅðÆÁ» ù À¹¼æ¶ Õ¿î ì¿ç ÕðéÅ ÇêÁÅÍ ÜÅêÅé ç¶ ÕËìÇéà ÃÕ¼åð ïÈÇÕú ÇÂçÅé¯ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÕðîÚÅðÆÁ» ù ð¶âƶôé çÅ ê¼èð ò¼è ÜÅä ÕÅðé ÔàÅÀ¹äÅ ÇêÁÅÍ î¿ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË ÇÕ ë¹Õ±ôÆîÅ êÌîÅäÈ Õ¶ºçð ç¶ ÚÅð ÇðÁËÕàð» ù ÃÇæð Õðé ç¶ Õ¿î ÓÚ ñ×í× E@ ÕðîÚÅðÆ ñ¼×¶ ԯ¶ ÃéÍ ð¶âƶôé çÅ ê¼èð F@@ 寺 H@@ ÇîñÆÇöòðàà ÇòÚÅñ¶ Ô¯ä çÆ õìð ÔËÍ ÇÂçÅé¯ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ð¶âƶôé çÅ ê¼èð Áܶ òÆ Á½Ãå éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅ ÔË Áå¶ ÕðîÚÅðÆ ÇÂà õåð¶ ÕÅðé À¹µæ¶ Õ¿î éÔÄ Õð ÃÕç¶Í ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ êñ»à ç¶ B@ 寺 C@ ÇÕñ¯îÆàð ç¶ çÅÇÂð¶ å¼Õ ç¶ ñ¯Õ» ù À¹Õå ÇÂñÅÕÅ Û¼â Õ¶ Úñ¶ ÜÅä Ü» ÁÅêä¶ Øð» ÓÚ ÔÆ ðÇÔä ñÂÆ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂö ç½ðÅé ðÆÁËÕàð ÓÚ èîÅÇÕÁ» 寺 ìÅÁç ð¶âƶôé çÅ ÁÃð ðÅÜèÅéÆ à¯ÕÆú 寺 ðÈà å¼Õ êÔ¹¿Úä éÅñ íóæÈ êË Ç×ÁÅ ÔËÍ

ÃÅð¶ íÅðåÆ Ã¹ðǼ ÖÁå ÇÂö ç½ðÅé ÜÅêÅé ç¶ à¯ÕÆú ÇòÖ¶ ÃÇæå íÅðåÆ ÃøÅðåÖÅé¶ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÜÅêÅé ÓÚ ÃÅð¶ íÅðåÆ éÅ×ÇðÕ Ã¹ð¼ÇÖÁå ÔéÍ íÅðåÆ ðÅÜçÈå ÁÅñ¯Õ êÌÃÅç é¶ À¹Õå ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆÍ

ÇÂ¼Õ å¯º ìÅÁç ÇÂ¼Õ ÇíÁÅéÕ åzÅÃçÆÁ» Þ¼ñ ðÔ¶ ÜêÅé ÓÚº ñ¯Õ» çÅ êñÅÂÆé ÜÅðÆ þÍ (üܶ) à¯ÕÆú ÇÂñËÕÇàzÕ êÅòð Õ¿êéÆ ò¼ñ¯º ÜÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ë¹ÕÈôÆîÅ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð çÆ åÃòÆð ÇÜà 寺 ÇÂà ù 깼ܶ é¹ÕÃÅé çÅ êåÅ ñ×¼çÅ þÍ ÜÅêÅé çÆ ÃîÅÚÅð ¶ܿÃÆ ÇÕúç¯ î¹åÅÇìÕ ÇðÁËÕàð D ÓÚ ÇÜ¼æ¶ êÇÔñ» ÒÇëÀÈñ ðÅâÓ ù ð¼ÇÖÁÅ Ü»çÅ ÔË À¹µæ¯º çÅ åÅêîÅé ÕÅøÆ ò¼è Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ð¶âƶôé çÅ ÇðÃÅÁ Ô¯ä çÅ õåðÅ êËçÅ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔËÍ

íÅðå é¶ BE àé ðÅÔå Ãî¼×ðÆ í¶ÜÆ

ìÂÆHíÅðå é¶ Â¶Áð Ç¿âÆÁÅ ç¶ B Çòô¶ô ÜÔÅ÷» Óå¶ BE àé ðÅÔå Ãî¼×ðÆ ÜÅêÅé ñÂÆ í¶ÜÆ ÔËÍ ÇÂà ÓÚ ìÔ¹å òèÆÁÅ ×¹äò¼åÅ òÅñ¶ B@ Ô÷Åð Õ¿ìñ òÆ ôÅÇîñ ÔéÍ

êñ»à ù ç¼ìä ìÅð¶ ÇòÚÅð Õðé ñ¼×Å ÜÅêÅé

à¯ÕÆúHí¹ÚÅñ Áå¶ Ã¹éÅîÆ ÕÅðé é¹ÕÃÅé¶ ×¶ ÜÅêÅé ç¶ ë¹ÕÈÇôîÅ êÌîÅäÈ êÅòð êñ»à ÓÚ¯º ð¶âÆúèðîÆ ÇÕðé» çÅ ñÆÕ Ô¯äÅ åÆÃð¶ Ôøå¶ òÆ ÜÅðÆ ÔË Áå¶ ÇÂà Óå¶ Áܶ å¼Õ Õ¯ÂÆ ÕÅìÈ éÔÄ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÇÕÁÅÍ êÌîÅäÈ ÇðÁËÕàð» ù á¿ãÅ Õðé ñÂÆ ñ×ÅåÅð ø½Ü Áå¶ ê¹Çñà ò¼ñ¯º êÅäÆ êÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ êñ»à çÆ ÇìÜñÆ ÃêñÅÂÆ ÚÅñÈ Õðé çÆ Õ¯Çôô Ô¯ ðÔÆ ÔË, å» ÇÕ

ÔËñÆÕÅêàð éÅñ êÅäÆ ÇÛóÕä ç¶ ïåé òÆ Ô¯Â¶ éÅÕÅî ÇÂö ç½ðÅé ë¹ÕÈÇôîÅ êÌîÅäÈ êñ»à ÇòÖ¶ ð¶âƶôé ç¶ êÌíÅò Óå¶ ×ðîÆ ù ؼà Õðé ç¶ î¿åò éÅñ ÔËñÆÕÅêàð ðÅÔÄ êÅäÆ ÇÛóÕä ç¶ ïåé éÅÕÅî Ô¯ ×Â¶Í ÇÂà ÇðÁËÕàð ù á¿ãÅ Õðé ñÂÆ ê¹Çñà ò¼ñ¯º íÆó ù ÇÖ¿âÅÀ¹ä ñÂÆ òðåÆÁ» Ü»çÆÁ» Üñ å¯ê» ðÅÔÄ òÆ êÅäÆ çÅ ÇÛóÕÅÁ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ êð ×¼ñ éÔÄ ìäÆÍ

êÅäÆ êÅÀ¹ä òÅñÆÁ» î¯àð» ÚÅñÈ ÕÆåÆÁ» ÜÅ ÃÕäÍ ÔñÅå õðÅì Ô¯ä 寺 ìÚÅÀ¹ä ñÂÆ êÌíÅÇòå êÌîÅäÈ êñ»à ù ð¶å Áå¶ Õ¿ÕðÆà éÅñ çìÅÀ¹ä çÅ ÇòÚÅð ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÜÅêÅéÆ Ç¿ÜÆéÆÁð» é¶ ðÅÇ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ ÇÜà åð» AIHF ÓÚ ðÈÃ ç¶ Úðé¯Çìñ êñ»à çÆ ñÆÕ¶Ü ù ð¯Õä ñÂÆ Çî¼àÆ å¶ ð¶å çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, À¹ÔÆ åðÆÕÅ ÇÂ¼æ¶ òÆ ÁêéÅÀ¹äÅ êË ÃÕçÅ ÔËÍ

Çëð ÁÅÇÂÁÅ í¹ÚÅñ

ÇÂö ç½ðÅé ÜÅêÅé ÓÚ ñ×ÅåÅð í¹ÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶ îÇÔÃÈà ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ì¹¼èòÅð ù òÆ ÜÅêÅé ÓÚ í¹ÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶ îÇÔÃÈà ÕÆå¶ ×Â¶Í ÇðÕàð êËîÅé¶ Óå¶ ÇÂà çÆ åÆìðåÅ F.@ çðÜ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÇÂÔ ÞàÕ¶ ë¹ÕÈôÆîÅ, ÇÚìÅ, à¯ÕÆú, ÇÔàÅÚÆ Áå¶ ÇÂÇôï¯ÕÅ ÇÂñÅÇÕÁ» ÓÚ îÇÔÃÈà ÕÆå¶ ×Â¶Í ÁîðÆÕÆ íÈ ×ðí ÇòÇ×ÁÅéÆÁ» é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ ÞàÕÅ Á¼Ü ç¹êÇÔð ñ×í× ÇÂÕ òܶ îÇÔÃÈà ÕÆå¶ ×¶Í

A@@ Áðì âÅñð çÅ Ô¯ÇÂÁÅ é¹ÕÃÅé

òÅÇô¿×àéHÜÅêÅé ÓÚ ÁŶ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ ÕÅðé Ô¹ä å¼Õ A@@ Áðì âÅñð 寺 ò¼è çÅ é¹ÕÃÅé Ô¯ Ú¹¼ÕÅ ÔËÍ ÃæÅéÕ ÁõìÅð ÒÇéÀÈïÅðÕ àÅÂÆî÷Ó Áé¹ÃÅð ô¹¼ÕðòÅð ù ÁŶ í¹ÚÅñ éÅñ ԯ¶ é¹ÕÃÅé ñÂÆ ÇÜ¼æ¶ CE Áðì âÅñð ç¶ ìÆîÅ çÅÁò¶ Áé¹îÅÇéå Ôé À¹¼æ¶ ùéÅîÆ å¶ êÌîÅäÈ ÇìêåÅ çÅ Õ¹ñ Áé¹îÅé ñÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×Å å» À¹ç¯º ÜÅêÅé ÃðÕÅð ù ԯ¶ é¹ÕÃÅé çÆ ðÕî ÕÅøÆ Ç÷ÁÅçÅ Ô¯ä ç¶ ÁÅÃÅð ÔéÍ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ ÕÅðé ìÆîÅ Õ¿êéÆÁ» Óå¶ íÅðÆ ðÕî» ç¶ çÅÁò¶ Ô¯ä çÆ À¹îÆç ÔËÍ

î» çÆ îîåÅ í¹ÚÅñ å¶ Ã¹éÅîÆ ç½ðÅé ÇòµÛó¶ ÁÅêÇäÁ» ìµÇÚÁ» ù Ü篺 ÇÂµÕ Õ˺ê ÓÚ ÇÂÕ î» ÇîñÆ å» À¹ÃçÆ îîåÅ À¹îó êÂÆ


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

7


8

èîÕ

ê³ÜÅì

March 23, 2011 Wednesday

îñÈÕÅ çÆ Á×òÅÂÆ ÓÚ ÁÕÅñÆ ÁÅ×±Á» òñ¯º ÁÇèÁÅêÕ» ù Õ°àÅêÅ

ìÇá§âÅ7 ÿÃç ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ çÅ ÇØðÅú Õð ðÔ¶ ì¶ð÷ ¹ ×Åð êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ» ù ô¯î z äÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Ç÷ñ·Å êzèÅé å¶ ÃÅìÕÅ î§åðÆ Ã: ÇÃÕ§çð ÇÃ§Ø îñ±ÕÅ çÆ Á×òÅÂÆ Ô¶á ÁÕÅñÆ òðÕð» é¶ î˺ìð êÅðñÆî˺à ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ Áå¶ ô¯î z äÆ Õî¶àÆ ç¶ êzèÅé ÁòåÅð ÇÃ§Ø çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ Ö±ì Õ¹àÅêÅ ÚÅÇó·ÁÅ, À¹æ¶ ê¹ÇñÃ é¶ òÆ ÔñÕÅ ñÅáÆÚÅðÜ ÕÆåÅÍ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÔÅÜÆðåé ÃÅÇÔì ÇòÚ òÅêðÆ ÇÂà ØàéÅ ÇòÚ ÕÂÆ êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ» ç¶ ÷õîÆ Ô¯ä çÆ Ã±ÚéÅ þÍ ÁÕÅñÆ ÁÅ×±Á» å¶ òðÕð» é¶ ì¶ð¹÷×Åð êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ ñóÕÆÁ» ù òÆ éÔƺ ìÖÇôÁÅÍ êzÅêå ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð î˺ìð êÅðñÆî˺à ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ Á¾Ü ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÔÅÜÆðåé ÃÅÇÔì çÆ ÷îÆé ÇòÚ çÃî¶ô ÖÅñÃÅ êìÇñÕ ÃÕ±ñ Áå¶ çÃî¶ô ÃÕ±ñ ëÅð Çâëð˺àñÆ Â¶ìñâ ÇÚñâðé çÅ éÆºÔ ê¾æð ð¾Öä ñÂÆ ÁŶ ÃéÍ êÇÔñ» 寺 ÔÆ ìäÅÂÆ ÃÕÆî Áé¹ÃÅð ì¶ð÷ ¹ ×Åð

ìÇá§âÅ ÇòÖ¶ î˺ìð êÅðñÆî˺à ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ çÅ ÇØðÅú Õðé çÅ ïåé Õðé òÅñÆÁ» ì¶ð¹÷×Åð êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ» ùð¾ÇÖÁŠضðÅ å¯ó Õ¶ Á¾×¶ òèä çÅ ïåé ÕðçÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Í (üܶ) ì¶ð¹÷×Åð êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ» ù Õ¹àÅêÅ ÚÅóç¶ Ô¯Â¶ ô¯zîäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ ÁÅ×± å¶ òðÕðÍ êÆ.àÆ.ÁÅÂÆ. ÁÇèÁÅêÕ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÔÅÜÆðåé ÃÅÇÔì êÔ¹§Ú¶ ԯ¶ ÃéÍ ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ ç¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÔÅÜÆðåé ÃÅÇÔì ÓÚ çÅÖñ Թǧ çÁ» ÔÆ ì¶ð÷ ¹ ×Åð ÁÇèÁÅêÕ» é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ÇÖñÅø ÷¯ðçÅð éÅÁð¶ìÅ÷Æ ô¹ð± Õð Çç¾åÆ, ÇÜà ÕÅðé ê¹Çñà êzôÅÃé ù Ô¾æ»MêËð» çÆ êË ×ÂÆÍ ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð òñ ò¾è ðÔ¶ ì¶ð¹÷×Åð

êÌòÅÃÆ î÷çÈð çÆ èÆ é¶ ÕÆåÆ ê§ÜÅìÆ ÓÚ ÁËî. ¶

ñ¯ÔÆÁ» ÖÅÃ7î» ì¯ñÆ ê§ÜÅìÆ éȧ éòƺ êÆóÆ ÇÜæ¶ ÇòÃÅðçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔË, À°æ¶ ÇÂµÕ êðòÅÃÆ î÷çÈð çÆ èÆ é¶ ê§ÜÅìÆ ÓÚ Á˵î ¶ ÕðÕ¶ ê§ÜÅìÆÁ» éȧ î» ì¯ñÆ ê§ÜÅìÆ éÅñ ܯóé çÅ ðÃåÅ ÇçÖÅ ÇçµåÅ ÔËÍ êðòÅÃÆ î÷çÈð ÇìÔÅð ç¶ Ãí 寺 êµÛó¶ î§é¶ Ü»ç¶ ÇÂñÅÕ¶ Ç÷ñ·Å ×°îñÅ ç¶ Çê§â ÇÃîðà¯ñÆ çÅ ðÇÔä òÅñÅ ÔËÍ Ã§å ÁòåÅð ÇÃ§Ø ïÅç×ÅðÆ ÕÅñÜ ÃÆÚ¶òÅñ 寺 ê§ÜÅìÆ çÆ Á˵î ¶ Õðé 寺 ìÅÁç ðÆéÅ Õ°îÅðÆ

ê§ÜÅìÆ çÆ ÁÇèÁÅêÕÅ ìäé ñÂÆ ìÆ Á˵â çÆ ÇåÁÅðÆ ÇòµÚ Ü°µà ×ÂÆ ÔËÍ ðÆéÅ ðÅäÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã çÆ ÇçñÆ ÇµÛÅ ÔË ÇÕ À°Ô ê§ÜÅìÆ çÆ ÁÇèÁÅêÕÅ ìä¶ å» Ü¯ À°Ô î» ì¯ñÆ ê§ÜÅìÆ çÆ Ã¶òÅ Õð ÃÕ¶Í À°Ã é¶ î§ÇéÁ» ÇÕ ê§ÜÅìÆ íÅò¶º À°Ã çÆ î» ì¯ñÆ éÔƺ êð ê§ÜÅìÆ é¶ À°Ã éȧ Ãí 寺 òµè êzíÅÇòå ÕÆåÅ ÔËÍ À°Ã é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ òÅåÅòðä êz¶îÆ Ã§å ìñìÆð ÇÃ§Ø ÃÆÚ¶òÅñ é¶ À°Ã çÆ ìóÆ îçç ÕÆåÆ ÔËÍ

ÁÇèÁÅêÕ» ù ê¹ÇñÃ é¶ ìñ çÅ êzï¯× ÕðÇçÁ» Á¾×¶ ÜÅä 寺 ð¯Õ ÇñÁÅ Áå¶ ÔñÕÅ ñÅáÆÚÅðÜ òÆ ÕÆåÅ, êð À¹é»· ÁÅêäÆ éÅÁð¶ìÅ÷Æ À¹Ã¶ åð·» ÜÅðÆ ð¾ÖÆÍ ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ Ü篺 ÃÕ±ñ çÅ éÆºÔ ê¾æð ð¾Ö Õ¶ ìÅÔð ÁÅ ðÔ¶ Ãé å» ÁÇèÁÅêÕ» é¶ À¹é»· çÅ ÇØðÅú Õðé çÅ ïåé ÕÆåÅÍ ìÆìÆ ìÅçñ ç¶ éÅñ î½Üç ± ÃÅìÕÅ î§åðÆ

ê³ÜÅì ÇòÚ òÆ êñÅÃÇàÕ ç¶ ÇñëÅë¶ ì¿ç Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ

Üñ¿èð7ÇÃÔå å¶ òÅåÅòðä ù ÖðÅì Õðé ñÂÆ Ç÷¿î¶òÅð ÜÅä¶ Ü»ç¶ êñÅÃÇàÕ ç¶ ÇñëÅÇëÁ» ù ê³ÜÅì ÇòÚ òÆ ì¿ç Õðé çÆ ÇåÁÅðÆ ô¹ðÈ Ô¯ ×ÂÆ þ Áå¶ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ê³ÜÅì êÌçÈôä Õ¿àð¯ñ ÇòíÅ× é¶ êÇÔñ» À¹é·» ÃéÁåÕÅð» ù Ú½Õ¿éÅ ÕÆåÅ ÔË, ÇÜÔó¶ ÇÕ ê¹ðÅä¶ Ã¹¾à¶ ׶ ÇñëÅÇëÁ» çÅ çÅäÅ ÇåÁÅð ÕðÕ¶ À¹Ã ç¶ ÇñëÅë¶ ÖÅä òÅñ¶ ÃÅîÅé ù êËÕ Õðé òÅÃå¶ òðåç¶ ÔéÍ ÜÅäÕÅðÆ Áé¹ÃÅð êñÅÃÇàÕ ç¶ ÇñëÅë¶ ÇòÚ ÖÅä çÅ ÃÅîÅé êËÕ ÕðéÅ ÕÅëÆ ØÅåÕ þÍ

ÇÃÕ§çð ÇÃ§Ø îñ±ÕÅ, ôÇÔðÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ êzèÅé ÁÅåîÅ ÇÃ§Ø ÚÇÔñ, Õ½ºÃñð ðÅÇܧçð Õ½ð ìðÅó Áå¶ Ô¯ðé» é¶ ì¶ð÷ ¹ ×Åð ÁÇèÁÅêÕ» çÆ ì¹ðÆ åð·» Õ¹¾àîÅð ÕÆåÆÍ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» å¯º ÇÂñÅòÅ ìÆìÆ ÔðÇÃîðå Õ½ð ìÅçñ ç¶ Ã¹ðǾ ÖÁÅ Áîñ¶ é¶ òÆ ñóÕÆÁ» éÅñ ÇÖ¾Úè±Ô ÕÆåÆÍ Ã±åð» Áé¹ÃÅð ÕÂÆ ÷õîÆ ÁÇèÁÅêÕ ÇÃòñ ÔÃêåÅñ

ÇòÚ çÅÖñ Ô¯ä ñÂÆ òÆ ×¶ êð ÔÃêåÅñ êzì§èÕ» é¶ À¹é·» ù ÔÃêåÅñ ÇòÚ çÅÖñ éÔƺ ÕÆåÅÍ ì¶ð¹÷×Åð ÁÇèÁÅêÕ ï±éÆÁé ç¶ Ã±ìÅ êzèÅé îéçÆê ÇÃ§Ø Õ¹ç § Æ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹Ô ð¹÷×Åð ñËä ñÂÆ ÁÅêäÆ ÁÅòÅ÷ ì¯ñÆ ÃðÕÅð ç¶ Õ§é» å¾Õ êÔ¹Ú § ÅÀ¹ä çÅ ïåé Õð ðÔ¶ Ãé, êð ÁÕÅñÆ ÁÅ×±Á» å¶ òðÕð» é¶ Çìé·» òÜ·Å À¹é·» çÆ Õ¹à ¾ îÅð ÕÆåÆÍ À¹é»· ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÕ êÅö ìÆìÆ ìÅçñ é§éÆ· Û» ç¶ é»Á Ô¶á éæÅäÅ ÇòÖ¶ ÕÆðåé çðìÅð ÕðòÅ ðÔ¶ Ôé êð ç±Ü¶ êÅö À¹é»· çÆ ÔÅ÷ðÆ ÇòÚ ÁÕÅñÆ ÁÅ×±Á» é¶ ì¶ð÷ ¹ ×Åð ñóÕÆÁ» çÆ Õ¹à ¾ îÅð ÔÆ éÔƺ ÕÆåÆ Ãׯº À¹é»· çÆÁ» ü§éÆÁ» òÆ ÇÃð» 寺 ñÅÔ Çç¾åÆÁ»Í ÇÂà îÅîñ¶ Ãì§èÆ ÃÅìÕÅ î§åðÆ ÇÃÕ§çð ÇÃ§Ø îñ±ÕÅ Áå¶ ôÇÔðÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ îÆå êzèÅé ÁÅåîÅ ÇÃ§Ø ÚÇÔñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ð÷ ¹ ×Åð ÁÇèÁÅêÕ» çÆ ÁÕÅñÆ òðÕð» òñ¯º ÕÆåÆ Õ¹¾àîÅð ù î¹ã ¾ º¯ éÕÅðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔ¶ ç¯ô ÇÃÁÅÃå 寺 êzǶ ðå Ô¯ Õ¶ ñ×Ŷ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ

ê¿ÜÅì å¶ ÔÇðÁÅäÅ ÓÚ Á½ðå» çÆ Øà ðÔÆ Ç×äåÆ ÇÚ³åÅ çÅ ÇòôÅ

Ú§âÆ×ó7ðÅôàðêåÆ ÃzÆîåÆ êzÇåíÅ ç¶òÆ ÇÃ§Ø êÅÇàñ é¶ Á¾Ü ÇÂæ¶ ÇÚ§åÅ êz×à ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì Áå¶ ÔÇðÁÅäÅ ÇòÚ îÇÔñÅò» çÆ Ç×äåÆ ØàçÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ ÇÂÔ ð¹ÞÅé ÜÅðÆ ÇðÔÅ å» ÇÂà çÅ ÃîÅÇÜÕ åÅä¶MìÅä¶ Óå¶ ìÔ¹å ì¹ðÅ ÁÃð êò¶×ÅÍ ÃzÆîåÆ êÅÇàñ Á¾Ü ê¿ÜÅì ï±éÆòðÇÃàÆ Ú§âÆ×ó· ÇòÖ¶ «ÇèÁÅäŠ寺 ÁËî. êÆ. å¶ Õ»×ðÃÆ é¶åÅ ÃzÆ î¹éÆô ÇåòÅóÆ ç¶ Ãòð×Æ ÇêåÅ âÅ: òÆ. ÁËé. ÇåòÅóÆ çÆ ïÅç

ÓÚ ÕðŶ íÅôä ÃîÅð¯Ô ÇòÚ ì¯ñ ðÔ¶ ÃéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆÁ» ÜÅ×ð±Õ Á½ðå» çÅÜ, í¶çíÅò òÅñÆÁ» éÆåÆÁ», Õ§ÇéÁÅ íð±ä Ô¾ÇåÁÅ, ìÅñ ÇòÁÅÔ Áå¶ éôÅÖ¯ðÆ Çòð¹¾è ñóÅÂÆ ÇòÚ ÇÂÕ êzíÅòÆ ÁÅòÅ÷ ìä ÃÕçÆÁ» ÔéÍ ÒÇòÕÅÃôÆñ íÅðå çÆÁ» ÚÅñÕ îÇÔñÅò»Ó Çòô¶ Óå¶ ì¯ñÇçÁ» À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ îÇÔñÅò» ÇÂà ç¶ô çÆ Õ¹¾ñ ÁÅìÅçÆ çÅ Á¾èÅ ÇÔ¾ÃÅ Ôé Áå¶ À¹é·» ç¶ ÃÇÔï¯× éÅñ ç¶ô çÅ ÇòÕÅà 繾×äÅ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ

ÇÃðî½ð ÇüÇÖÁŠÿÃæÅ õÅñÃÅ ÕÅñÜ Á³ÇîÌåÃð çÅ òÜÈç õåð¶ ÓÚ

Á³ÇîÌåÃð7Çüֻ å¶ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ ÇÃðî½ð ÇòðÅÃå õÅñÃÅ ÕÅñÜ Á³ÇîÌåÃð çÅ òÜÈç õåð¶ ÇòÚ êË Ç×ÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ õÅñÃÅ ÕÅñÜ êÌìè ¿ ÕÆ Õî¶àÆ é¶ õÅñà ÕÅñÜ ù ì¿ç ÕðÕ¶ ÇÂÃ æ» ÇÂÕ Çé¼ÜÆ ÒõÅñÃÅ ï±éÆòðÇÃàÆÓ ÇòÚ åìçÆñ Õðé ñÂÆ ÃÅðÆÁ» ÷ðÈðÆ ôðå» êÈðÆÁ» Õð ñÂÆÁ» Ôé Áå¶ ×¹ðÈ éÅéÕ ç¶ò ï±éÆòðÇÃàÆ å¯º éò¶º ÇòÇçÁÕ òð·¶ ÇòÚ éò¶º çÅõñ¶ éÅ Õðé ñÂÆ ÇÂåðÅ÷ éÔƺ çÅ ÃðàÆÇëÕ¶à òÆ ÔÅÃñ Õð ÇñÁÅ ÔËÍ Á¼Ü õÅñÃÅ ÕÅñÜ Á³ÇîÌåÃð ç¶ àÆÇÚ¿× å¶ éÅé àÆÇÚ¿× ÇòíÅ× ç¶ ÃîÈÔ ÕðîÚÅðÆÁ» é¶ ÇÂà ׼ñ çÅ ò¼âÆ ê¼èð Óå¶ Çòð¯è ÕÆåÅÍ åÕðÆìé Ãò¶ð¶ I òܶ ÕÅñÜ ç¶ ×¹ðç¹ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ÇòÚ ÇÂռᶠԯ¶ ÃîÈÔ ÃàÅø é¶ êÇÔñ» ÇÂÕî¹¼áåÅ çÆ ÃÔ¹¿ ÖÅèÆ Áå¶ î×𯺠Çê³Ã Ì Æêñ õÅñÃÅ ÕÅñÜ âÅ: çñÜÆå ÇÃ³Ø ù ضð ÇñÁÅÍ À¹é»· Çê³Ã Ì Æêñ, êÌìè ¿ ÕÆ Õî¶àÆ ç¶ êÌèÅé Áå¶ ÁÅéð¶ðÆ ÃÕ¼åð Çòð¹è ¼ Ü¿î Õ¶ éÅÁð¶ìÅ÷Æ ÕÆåÆÍ À°é»· Çê³ÌÃÆêñ î¹ðçÅìÅç ç¶ éÅÁð¶ òÆ ñŶ, ÇÜà ù îÈÕ çðôÕ ìä¶ Çê³ÌÃÆêñ ùäç¶ ðÔ¶Í ÇÂÔ ÇØðÅú å¶ éÅÁð¶ìÅÜÆ åÕðÆìé ÚÅð سචڼñÆÍ

ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» ê³ÜÅì å¶ Ú¿âÆ×ó· ÕÅñÜ àÆÚð÷ ÁËïÃƶôé çÆ ÕÅñÜ ÇÂÕÅÂÆ ç¶ êÌèÅé êÌ:¯ ÁËÃ. ÁËÃ. ð¿×Æ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ õÅñÃÅ ÕÅñÜ AHIB ÂÆÃòÆ ÇòÚ Çüֻ Áå¶ ê³ÜÅìÆÁ» çÆ ÇÃðî¯ð ÇüÇÖÁŠÿÃæÅ òܯº ÇåÁÅð Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ, ÇÜà ñÂÆ ÁÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ ç¶ ÇÕÃÅé» é¶ ÁÅêäÆÁ» ÷îÆé» çÅé òܯº Çç¼åÆÁ» ÃéÍ ÇÂ毺 ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ÁÅ÷ÅçÆ ç¶ Á³çñ ¯ é 寺 ñË Õ¶ Á¼Ü å¼Õ ò¼ÖMò¼Ö ñÇÔð» ÇòÚ ò¼è Úó· Õ¶ ÇÔ¼ÃÅ êÅÇÂÁÅ å¶ ðÅôàðÆ Áå¶ Á³åð ðÅôàðÆ ê¼èð Óå¶ êÌÇüèÆ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÔËÍ À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ Ô¹ä õÅñÃÅ ÕÅñÜ çÆ Ô¯ºç ÇîàÅ Õ¶ ÇÂà À°µå¶ õÅñÃÅ ï±éÆòðÇÃàÆ Öó·Æ ÕðéÆ ÇÂÕ Ç×äÆ

ÇîæÆ ÃÅÇÜô ÔËÍ À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ õÅñÃÅ ÕÅñÜ ÇÂÇåÔÅà çÅ ÇÂÕ ê³éÅ ìäÅ Õ¶ ðÇÔ ÜÅò¶×ÅÍ À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô õÅñÃÅ ï±éÆòðÇÃàÆ ç¶ Çòð¹è ¼ éÔƺ Ãׯº À°Ô õÅñÃÅ ÕÅñÜ çÆ Ô¯ºç Öåî Õðé ç¶ Çòð¹è ¼ ÔéÍ À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éÅñ ê³ÜÅì ÃðÕÅð 寺 ÇîñçÆ Õð¯ó» çÆ ×Ì»à ì¿ç Ô¯ ÜÅò¶×Æ å¶ Õ¿î Õðç¶ ÁÇèÁÅêÕ å¶ Ô¯ð ÕðîÚÅðÆ òÆ é½ÕðÆÁ» 寺 ò»Þ¶ Ô¯ ÜÅä×¶Í À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ Ü¶ êÌì¿èÕÆ Õî¶àÆ é¶ õÅñÃÅ ï±éÆòðÇÃàÆ ìäÅÀ°äÆ ÔË å» À°Ô Ãí ÇÂà çÅ ÃÅæ ç¶ä׶ êð õÅñÃÅ ÕÅñÜ ù ì¿ç ÕðÕ¶ éÔƺ Ãׯº ÇÕö çÈÜÆ æ» Óå¶ ÇÂÔ ï±éÆòðÇÃàÆ ìäÅ ñÂÆ ÜÅò¶Í À°é»· ÇÂÔ òÆ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ

êÌìè ¿ ÕÆ Õî¶àÆ ç¶ ÁÇèÁÅêÕ» å¶ ÕðîÚÅðÆÁ» ç¶ êÌÅòÆâ˺à ë¿â å¶ Ô¯ð ë¿â» ù õÅñÃÅ ÕÅñÜ ç¶ ÁÃÅÇÃÁ» ÇòÚ ê¶ô ÕðÕ¶ ï±éÆòðÇÃàÆ çÆÁ» ôðå» êÈðÆÁ» ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ À°é»· ÇÂÔ òÆ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ õÅñÃÅ ÕÅñÜ ç¶ ò¼Ö ò¼Ö çøåð» ç¶ êÌë ¯ ËÃð dzÚÅð÷» ÇÜ¿é» çÆ Ç×äåÆ BE ç¶ ÕðÆì ÔË, é¶ ð¯Ã òܯº ÁÅêä¶MÁÅêä¶ òÅèÈ ÁÔ¹ÇçÁ» 寺 ÁÃåÆø¶ ç¶ Çç¼å¶ ÔéÍ ÇÂà î½Õ¶ ê¼åðÕÅð» éÅñ ×¼ñìÅå ÕðÇçÁ» Çê³ÌÃÆêñ âÅ: çñÜÆå ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ õÅñÃÅ ÕÅñÜ ù ìéÅÀ°ä ò¶ñ¶ ÔÆ ÇÂà ù ï±éÆòðÇÃàÆ ìéÅÀ°ä çŠùêéÅ ÃÅⶠì÷¹ð×» é¶ ÇñÁÅ ÃÆ, ÇÜà ù ÁÃƺ êÈðÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í À°é»· ÇÕÔÅ ÇÕ êÌìè ¿ ÕÆ Õî¶àÆ é¶ îËù ÇÂà êÌÜ ¯ Õ Ë à çÆ Ç÷¿îò ¶ ÅðÆ Ã½ºêÆ ÃÆ, ÇÜà ù î˺ êÈðÅ ÕÆåÅ ÔËÍ Ü篺 À°é»· ù ÇÂÔ ê¹¼ÇÛÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ õÅñÃÅ ï±éÆòðÇÃàÆ, õÅñÃÅ ÕÅñÜ çÆ Ô¯ºç Öåî ÕðÕ¶ ìä¶×Æ, å» À°é»· ÇÂà çÅ åüñÆìÖô ÜòÅì éÔƺ Çç¼åÅÍ ÇÂà Ãì¿è ÓÚ Ü篺 õÅñÃÅ ÕÅñÜ êÌìè ¿ ÕÆ Õî¶àÆ ç¶ ÁÅéð¶ðÆ ÃÕ¼åð Ã: ðÇÜ¿çð î¯Ôé ÇÃ³Ø ÛÆéÅ éÅñ ø¯é Óå¶ ×¼ñìÅå Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ å» À°Ô À°êñìè éÔƺ ÃéÍ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

9


10

èîÕ

ê³ÜÅì

ÇÂ¼Õ ÞÅå

ÖÅóÕÈ Ã¯Ôé ÇÃ³Ø çÆ ê¹Çñà ÇÔðÅÃå ÓÚ î½å

J ÔøåÅ êÇÔñ» ÔÆ ÕÆåÅ ÃÆ Ç×ÌøåÅð J êÇðòÅð òÅÇñÁ» ò¼ñº¯ åô¾çç çÅ ç¯ô J ê¹ÇñÃ é¶ õ¹çÕ¹ôÆ ç¾ÇÃÁÅ

Á§ÇîzåÃð : Ãà¶à ÁÅê¶zôé Ã˵ñ ò¾ñ¯º ìÆåÆ G îÅðÚ ù Ç×ÌøåÅð ÕÆå¶ õÅÇñÃåÅé Õî»â¯ ë¯ðÃ ç¶ ÖÅóÕÈ Ã¯Ôé ÇÃ§Ø À¹ðø ïÔéÜÆå ÇÃ§Ø òÅÃÆ Ã¹ðÇÃ§Ø çÆ ê¹Çñà ÇÔðÅÃå ç½ðÅé Á¾Ü í¶çíðÆ ÔÅñå ÇòÚ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ À¹Ã çÅ îÅäï¯× ÁçÅñå ò¾ñ¯º I Ççé çÅ ê¹Çñà Çðî»â Çç¾åÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ å¶ Õ¾ñ· À¹Ã ù ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅäÅ ÃÆÍ ê¹Çñà Áé¹ÃÅð ïÔé ÇÃ§Ø ò¾ñ¯º ëÅÔÅ ñË Õ¶ ÁÅåî Ô¾ÇåÁÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ þ, ÜçÇÕ î½Õ¶ Óå¶ ê¹¾Ü¶ ïÔé ÇÃ§Ø ç¶ êÇðòÅð òÅñ¶ å¶ Ô¯ð» ò¾ñ¯º ÇÂà ù òè¶ð¶ åô¾çç ÕÅðé Ô¯ÂÆ î½å ç¾ÇÃÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ Ã¯Ôé ÇÃ§Ø ç¶ êÇðòÅð é¶ ê¾åðÕÅð» éÅñ ×¾ñìÅå ÕðÇçÁ» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ À¹é·» ù Á¾Ü Ãò¶ð¶ Ãà¶à ÁÅêz¶ôé Ã˵ñ ÓÚ¯º ë¯é ÁÅÇÂÁÅ ÇÕ Ã¯Ôé ÇÃ§Ø é¶ ëÅÔÅ ñË Õ¶ ÁÅåî Ô¾ÇåÁÅ Õð ñÂÆ þÍ

March 23, 2011 Wednesday

ê³ÜÅì ìÜà ÇòÚ Õ¯ÂÆ éò» àËÕà éÔÄ

J Á½ðå» ñÂÆ ì¹ãÅêÅ êËéôé çÆ À¹îð EE ÃÅñ ÕÆåÆ J ðÅÜ ÇÃð Õ¹¾ñ Õð÷Å GG,EGE Õð¯ó J CCGI Õð¯ó çÅ îÅñÆ ØÅàÅ J ÃðÕÅðÆ ÃÔÅÇÂåÅ êÌÅêå ÃÕ±ñ» ç¶ ÁÇèÁÅêÕ» çÆ êËéôé ìÔÅñ J Ô¯ð êÛóÆÁ» ô̶äÆÁ» Áå¶ ×ðÆìÆF ð¶ÖŠ寺 ԶỠðÇÔä òÅñ¶ êÇðòÅð» ù î¹øå ÇÃÔå ÃÔÈñå» å¶ ñóÕÆÁ» ñÂÆ ô×é ÃÕÆî Ú§âÆ×ó· : ê¿ÜÅì çÆ õ÷ÅéÅ î§åðÆ ÃzÆîåÆ À¹Çê¿çðÜÆå Õ½ð ò¾ñ¯º ìÆå¶ ÇçéÄ ê¿ÜÅì ÇòèÅé ÃíÅ ÇòÚ ÁÅÀ¹ºç¶ îÅñÆ ÃÅñ B@AATAB ñÂÆ CCGI Õð¯ó ç¶ îÅñÆ ØÅචòÅñÅ DH,EID.HE Õð¯ó çÅ ìÜà ê¶ô ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ìÜà ÇòÚ Õ¯ÂÆ éò» Õð åÜòÆ÷ ÕÆå¶ Çìé» õ÷ÅéÅ î§åðÆ ò¾ñ¯º é½ÜòÅé», Á½ðå», ê¾ÛóÆÁ» ÜÅå» Áå¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 Ö¹ô Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ þÍ ê¿ÜÅì ÇòÚ ÇòèÅé ÃíÅ çÆÁ» ÁÅî Ú¯ä» å¯º êÇÔñ» ÁÅêä¶ ÁÅÖðÆ ìÜà ÇòÚ î½Ü±çÅ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Á½ðå» ñÂÆ ì¹ãÅêÅ êËéôé êzÅêå Õðé Ãì§èÆ À¹îð F@ 寺 ØàÅ Õ¶ EE ÃÅñ Õðé 寺 ÇÂñÅòÅ A@+B çÆÁ» ÃÕ±ñÆ ÇòÇçÁÅðæä» é±§ î¹øå ÇþÇÖÁŠ寺 ÇÂñÅòÅ î¹øå ÃÅÂÆÕñ ç¶ä çÅ òÆ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, Ü篺 ÇÕ ô×é ÃÕÆî ÇòÚ Ô¹ä Áé¹Ã±ÇÚå ÜÅå» å¯º ÇÂñÅòÅ ú.ìÆ.ÃÆ. Áå¶ ×ðÆìÆ ð¶ÖŠ寺 Ô¶áñ¶ òð×» 鱧 òÆ ôÅîñ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ] AF ÃÅñ 寺 ò¾è À¹îð ç¶ ÇÖâÅðÆÁ» ñÂÆ A@,@@@ ÃÅñÅéÅ

ò÷Æë¶ å¯º ÇÂñÅòÅ AF ÃÅñ 寺 ؾà À¹îð ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ E Ô÷Åð ð¹ê¶ ÃÅñÅéÅ òÅñ¶ AA@@ ò÷Æë¶ ç¶ä çÅ òÆ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÃðÕÅðÆ ÃÔÅÇÂåÅ êÌÅêå ÃÕ±ñ» ç¶ ÁÇèÁÅêÕ» çÆ êËéôé ìÔÅñ Õð Çç¼åÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂö åð·» ï±éÆòðÇÃàÆÁ» 鱧 Çç¾åÆ ÜÅä òÅñÆ ÃÔÅÇÂåÅ ×z»à ÇòÚ òÆ E@ ëÆÃçÆ çÅ òÅèÅ Õðé Áå¶ ÃÅð¶ ÃðÕÅðÆ êzÅÇÂîðÆ ÃÕ±ñ» ÇòÚ ëðéÆÚð î¹Ô¾ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ¹ä 寺 ÇÂñÅòÅ Õ˺Ãð 寺 êÆóå ð¯×ÆÁ» ñÂÆ B@ Õð¯ó ð¹ê¶ çÅ ðÅÖò» ë§â ð¾Öä çÅ òÆ ÁËñÅé ÕÆåÅÍ Ö÷ÅéÅ î§åðÆ ò¾ñ¯º ç¾ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ À¹é·» ò¾ñ¯º ÇÂà ìÜà ÇòÚ íÅò¶º Õ¯ÂÆ ´»åÆÕÅðÆ Õçî éÔƺ ü¾Õ¶ ׶, êz§å± ÁÅî ÁÅçîÆ é±§ ðÅÔå ç¶ä 寺 ÇÂñÅòÅ Õ¯ÂÆ éò» Õð åÜòÆ÷ éÔƺ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ îÅñÆ ØÅච鱧 ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Ô¯ð ã§×TåðÆÇÕÁ» éÅñ ê±ðÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ À¹é·» ÇÂÔ òÆ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º ÚÅñ± ÕÆåÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» éòÆÁ» ÃÕÆî» ñÂÆ ñ¯óƺçÆ ê±ðÆ ðÅôÆ î¹Ô¾ÂÆÁÅ

Ü×îÆå ÇÃ³Ø ìðÅó é¶ ÁÔ¹çŠçÎíÅÇñÁÅ

âÅ. üïç Áõåð Ô°Ãé Ë Áõåð éÔƺ ðÔ¶

êÇàÁÅñÅFñÅÔ½ð 寺 Ûêä òÅñ¶ ê³ÜÅìÆ ðÃÅñ¶ ÒñÇÔð»Ó ç¶ Ã§êÅçÕ Áå¶ ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔåÕÅð âÅ. üïç Áõåð Ô°ÃËé Áõåð Á¾Ü Ãò¶ð¶ A@ òܶ ñÅÔ½ð ÇòÖ¶ òøÅå êŠ׶ ÔéÍ ÇÂÔ Ã±ÚéÅ Çç§ç¶ ԯ¶ ôz¯îäÆ ê¿ÜÅìÆ ñ¶ÖÕ âÅ. çðôé ÇÃ§Ø ÁÅôà é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ GE ÃÅñÅ âÅ. Áõåð ÇêÛñ¶ Õ¹Þ Áðö 寺 ÇìîÅð Úñ¶ ÁÅ ðÔ¶ ÃéÍ âÅ. ÁÅôà é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ âÅ. Áõåð é¶ ê¿ÜÅìÆ ÷¹ìÅé Áå¶ Áçì ç¶ éÅñTéÅñ ê¿ÜÅìÆ çÆ ÃÅÇÔåÕ ê¾åðÕÅðÆ é±§ À¹ÃÅð± ñÆÔ» Óå¶ å¯ÇðÁÅÍ À¹é·» é¶ AIEG ÇòÚ ôÅÔî¹ÖÆ ÇñêÆ ÇòÚ Ûêä òÅñÅ ê¿ÜÅìÆ ðÃÅñÅ ÒñÇÔð»Ó ÛÅêäÅ ô¹ð± ÕÆåÅ ÃÆÍ ÇÂà ðÃÅñ¶ é¶ Úó·ç¶ Áå¶ ñÇÔ§ç¶ ê¿ÜÅì ç¶ ê¿ÜÅìÆ ÃÅÇÔå çÆ ÁÅêÃÆ Ã»Þ Áå¶ åð¾ÕÆ ñÂÆ îÔ¾åòê±ðé í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆÍ

éòƺ Çç¾ñÆTÁÅñ ǧâÆÁÅ Õ»×ðà Õî¶àÆ çÆ êzzèÅé ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ò¾ñ¯º ÇêÛñ¶ Ççéƺ Õ½îÆ ê¾èð Óå¶ Ã§×áé ÓÚ ÕÆå¶ ë¶ðìçñ Ã ÃÅìÕÅ ÁËî. êÆ. Áå¶ ÃÆéÆÁð Õ»×ðÃÆ ÁÅ×± Ã: Ü×îÆå ÇÃ§Ø ìðÅó ù Õ»×ðà çÆ ÃðìÀ¹µÚ çÃæÅ Õ»×ðà òðÇÕ§× Õî¶àÆ ç¶ ÃæÅÂÆ î˺ìð Áå¶ ê¿Ü ñÇìÁ» ç¶ Ç§ÚÅðÜ Çéï¹ÕåÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Ã: ìðÅó ù ÇÂà Çéï¹Õå À¹êð§å ÁÅñ ǧâÆÁÅ Õ»×ðà Õî¶àÆ ç¶ Çç¾ñÆ ÃÇæå çøåð BD ÁÕìð ð¯â ÇòÖ¶ êÅðàÆ ò¾ñ¯º ÕîðÅ ÁñÅà ÕÆåÅ Ç×ÁÅ Áå¶ Á¾Ü Ã: ìðÅó é¶ ÁÅêä¶ ÕðÆìÆ ÃÅæÆÁ» çÆ ÔÅ÷ðÆ ÓÚ ÁÔ¹çŠçíÅÇñÁÅÍ Ã: ìðÅó é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃzÆîåÆ Ã¯éÆÁÅ ×»èÆ ò¾ñ¯º ܯ îËù Ç÷§î¶òÅðÆ Ã½ºêÆ ×ÂÆ ÔË, î˺ À¹Ã ù ÇÃð¶ Úó·ÅÀ¹ä ñÂÆ Áå¶ êÅðàÆ çÆ åð¾ÕÆ ñÂÆ ÇÃðå¯ó ïåé Õð»×ÅÍ

ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜ ÇÃð Õ¹¾ñ Õð÷Å ÇÂà ÃÅñ GG,EGE Õð¯ó å¾Õ ê¹¾Ü ÜÅò¶×ÅÍ ìÆìÆ À¹Çê¿çðÜÆå Õ½ð ò¾ñ¯º Á¾Ü Ãçé ÇòÚ ÇÜò¶º ÔÆ ÁÅêäÅ ìÜà ê¶ô ÕðéÅ ô¹ð± ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇòèÅé ÃíÅ ç¶ ÃêÆÕð Ã: Çéðîñ ÇÃ§Ø ÕÅÔñ¯º ò¾ñ¯º Ãçé 鱧 ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ñÂÆ ÇÂÔ ò¾â¶ îÅä òÅñÆ ×¾ñ þ ÇÕ ç¶ô ÇòÚ¯º êÇÔñÆ òÅð ÇÕö îÇÔñÅ õ÷ÅéÅ î§åðÆ ò¾ñ¯º ðÅÜ çÅ ÃÅñÅéÅ ìÜà ê¶ô ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ âÅ: À¹Çê¿çðÜÆå Õ½ð é¶ ÁÅêä¶ ìÜà íÅôä ÇòÚ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜ ÇòÚñ¶ Õ¹¾ñ À¹åêÅç ç¶ î¹ÕÅìñ¶ ðÅÜ ÇÃð Õð÷¶ çÆ çð ÇòÚ êÇÔñÆ òÅð Õ¹Þ ÕîÆ ÁÅÂÆ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÃÅñ B@AATAB ç½ðÅé î½Ü±çÅ ÕÆîå» Óå¶ ðÅÜ çÆ Õ¹¾ñ Øð¶ñ± À¹åêÅç çÆ ÇòÕÅà çð B@@B 寺 B@@G î¹ÕÅìñ¶ ED.AF ëÆÃçÆ å¯º ò¾è Õ¶ FF.HG ëÆÃçÆ Ô¯ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ðÅÜ çÅ Õ¹¾ñ À¹åêÅç B,ED,ICA Õð¯ó Óå¶ ê¹¾Ü ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ðÅÜ çÆ êzåÆ ÜÆÁ ÁÅîçé ܯ ÃÅñ B@@ITA@ ç½ðÅé

Çò¼å î³åðÆ ìÆìÆ À°Çê³çðÜÆå Õ½ð ìÜà ê¶ô Õðé Ü»ç¶ Ô¯Â¶Í FB,AEC ÃÆ, B@A@TAA ç½ðÅé G@,@GB ð¹ê¶ Óå¶ ê¹¾Ü ÜÅä çÆ Ã§íÅòéÅ þ, ܯ ÇÕ AB.GD ëÆÃçÆ çÅ òÅèÅ çðÃÅÀ¹ºçÆ þÍ


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

11


12

èîÕ

íÅðå

March 23, 2011 Wednesday

ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ö¹ñÅö éÅñ ÿÃç ÓÚ Ô¿×ÅîÅ

J êÌèÅé î³åðÆ å¯º ÁÃåÆø¶ çÆ î³× J ÃðÕÅð ÇÂà ֹñÅö ìÅð¶ Õ°Þ éÔƺ ÕÔ¶×Æ:î¹ÖðÜÆ J íÅðå:ÁîðÆÕÅ êÌîÅä± Ã¿èÆ Óå¶ íð¯Ã¶ ç¶ ò¯à Ã ÃðÕÅð ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» ù A@:A@ Õð¯ó ð¹ê¶ Çðôòå ç¶ä çÅ ç¯ô éòƺ Çç¼ñÆ:ÇòÕÆñÆÕà ò¼ñ¯º ÕÆå¶ Ö¹ñÅö ÇÕ B@@H ÇòÚ Ã»ÞÆ êÌ×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ êÇÔñÆ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÃðÕÅð é¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ ÁîðÆÕÅNíÅðå êÌîÅä± Ã¿èÆ ç¶ îÃñ¶ Óå¶ ÒÇòôòÅà î¼åÓ Çܼåä ñÂÆ Ã¿Ãç î˺ìð» ù îÅÇÂÁÅ ç¶ ×¼ë¶ Çç¼å¶ Ãé, ù ñË Õ¶ Á¼Ü ÿÃç ç¶ ç¯ò» Ãçé» ÇòÚ ÷¯ðçÅð Ô¿×ÅîÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ ç¯ò» Ãçé» ÇòÚ Õ¯ÂÆ Õ¿îÕÅð éÔƺ Ô¯ ÃÇÕÁÅÍ ç¯ò» Ãçé» ù BNC òÅð À°Ã Ã À°áÅÀ¹äÅ ÇêÁÅ Ü篺 Çòð¯èÆ Çèð» ç¶ î˺ìð Öó·¶ Ô¯ Õ¶ êÌèÅé î³åðÆ çÅ ÁÃåÆëÅ î³×ç¶ ðÔ¶ Áå¶ ÃðÕÅð 寺 ÇÂé·» Ö¹ñÅÇÃÁ» ç¶ Ãì¿è ÇòÚ ÇìÁÅé ç¶ä çÆ î³× Õðç¶ ðÔ¶Í ÁÖÆð ÇòÚ ðÅÜ ÃíÅ ù ÃÅð¶ Ççé ñÂÆ À°áÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ñ¯Õ ÃíÅ ù åÆÜÆ òÅð ôÅî ç¶ Û¶ òܶ å¼Õ ÇÂà ÕðÕ¶ À°áÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ ÇÕ Ãò¶ð¶ ÃêÆÕð ÃÌÆîåÆ îÆðÅ Õ°îÅð é¶ ê¶ô×Æ ÁËñÅé ÕÆåÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜÔó¶ Çì¼ñ Áå¶ î¹¼ÇçÁ» À°µå¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ ìÇÔà éÔƺ Õð ÃÕÆ Áå¶ Ã¿Ãç ç¶ ÇÂà ÇÂÜñÅà çÆ ÁÖÆðñÆ BE îÅðÚ åðÆÕ å¼Õ À°é·» À°µå¶ ìÇÔà éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆÍ À°é·» ÃÅÇðÁ» ù ÇÂռᶠÕðÕ¶ À°é·» çÅ ÞàÕÅ Õð Çç¼åÅ ÜÅò¶×Å, ïÅéÆ ÇÕ Ã¿Ãç ç¶ î¹ÔÅòð¶ Áé°ÃÅð À°Ô ÃÅð¶ î¹¼ç¶ Á¼Ü ÒÇ×ñ¯àÆéÓ Õð Çç¼å¶ ÜÅä×¶Í ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ÇÔ³çÈ ÁÖìÅð ÇòÚ Ûê¶ Ö¹ñÅö î¹åÅÇìÕ AG ܹñÅÂÆ B@@H ù ÁîðÆÕÅ ç¶ Çç¼ñÆ ÃÇæå ÃàÆòé òÅÇÂà é¶ ÇÂÕ Õ¶ìñ (ÇñÖåÆ Çðê¯ðà) ÁÅêä¶ ÁîðÆÕÆ î¹¼Ö çëåð ù í¶ÜÆ ÇÜà ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ (ÃàÆòé òÅÂÆà é¶ ÇÕÔÅ) ÇÕ ÒÃÅâÅ ÇÃÁÅÃÆ ÃñÅÔÕÅðÓ Õ»×ðÃ ç¶ é¶åÅ ÃåÆô ôðîÅ ç¶ Øð Ç×ÁÅ ( À°Ã ç¶ éÇÔðÈ êÇðòÅð éÅñ ¦ì¶ Ã 寺 é÷çÆÕÆ

ê¹Çñà æÅäÅ î¹ÖÆ ù ÇÜÀ±ºçÅ ÃÅÇóÁÅ ÜËê¹ð: ðÅÜÃæÅé ÓÚ ÃòÅÂÆ îÅè¯ê¹ð é¶óñ¶ Çê³â ÃðòÅà ÇòÖ¶ ÇÂÕ é½ÜòÅé ò¼ñ¯º Ö¹çÕ°ôÆ ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÇÔ³ÃÅ Óå¶ À°åðÆ íÆó é¶ æÅä¶ ç¶ ê¹Çñà î¹ÖÆ ù ÇÜÀ±ºçÅ ÃÅó Çç¼åÅ Áå¶ AF Ô¯ð ù ÷õîÆ Õð Çç¼åÅÍ ê¹Çñà Áé°ÃÅð ðÅÜÃæÅé ×ÌÅîÆä ï±æ ôÕåÆ î¯ðÚ¶ ç¶ êÌèÅé ðÅܶô é¶ ÁÅêä¶ ÇÂÕ ÃÅæÆ éÅñ êÅäÆ òÅñÆ à˺ÕÆ Óå¶ Úó· Õ¶ ÇÂÕ Á½ðå ç¶ ÕÅåñ» çÆ Ç×ÌøåÅðÆ çÆ î³× ÕðÇçÁ» Ö¹çÕ°ôÆ Õðé çÆ èîÕÆ Çç¼åÆ ÃÆÍ î³× êÈðÆ éÅ Ô¯ä Óå¶ À°Ã é¶ Á¼× ñ×Å Õ¶ à˺ÕÆ å¯º ÛÅñ îÅð Çç¼åÆ, ÇÜà ÕÅðé À°Ã çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ ×¹¼Ã¶ ÓÚ ÁŶ Çê³â òÅÃÆÁ» é¶ ê¹Çñà çÆÁ» ç¯ ÜÆê» ù Á¼× ñ×Å Çç¼åÆÍ íÆó é¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» ù ÜÆê» å¯º À°åðé 寺 ð¯ÇÕÁÅ Áå¶ ÇÂà ç½ðÅé ÇÂÕ æÅäÅ ê¹Çñà î¹ÖÆ çÆ Ãóé éÅñ î½å Ô¯ ×ÂÆÍ

Ãì¿è Ôé) å» ÃÌÆ ôðîÅ ç¶ ÃÔÅÇÂÕ éÚÆÕ¶åÅ ÕêÈð é¶ À°Ã ù AF ܹñÅÂÆ ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÃÌÆ ÁÜÆå ÇÃ³Ø çÆ ðÅôàðÆ ñ¯Õ çñ êÅðàÆ ç¶ ÚÅð ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» ÇòÚ¯º Ôð ÇÂÕ ù A@ Õð¯ó ð¹ê¶ ÃðÕÅð ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ò¯à êÅÀ°ä ñÂÆ Çç¼å¶ ׶ ÃéÍ À°Ã ÒÕ¶ìñÓ ÇòÚ ÇÂÔ òÆ ÇñÇÖÁÅ ÇÕ ÁîðÆÕÆ ÃëÅðåÖÅé¶ ç¶ ÇÂà ÁÇèÕÅðÆ ù ÕêÈð é¶ ç¯ ê¶àÆÁ» ÇòÚ ê¶ E@NF@ Õð¯ó éÕçÆ ð¹ê¶ òÆ ÇòÖÅÂ¶Í ÇÂà ֹñÅö ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ ÇòÚ òÃç¶ èéÅã ÇÃ¼Ö Ã¿å ÇÃ³Ø Û¼åòÅñ ðÅÔƺ Á¼á ÁÕÅñÆ ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» çÆ ò¯à ÃðÕÅð ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ñËä ñÂÆ Ã½çÅ åËÁ Õðé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ ×ÂÆ êð ÇÂÔ ÇÃð¶ éÅ Úó· ÃÕÆÍ ÁÖìÅð ÇòÚ ÛêÆ ÒÕ¶ìñÓ é¶ ÇÂÔ òÆ Ö¹ñÅÃÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÃÌÆ ÃåÆô Õ°îÅð é¶ ÃÅìÕÅ êÌèÅé î³åðÆ Áàñ ÇìÔÅðÆ òÅÜêÅÂÆ ç¶ çÅîÅç, ð¿Üé í¼àÅÚÅðÆÁÅ ðÅÔƺ íÅÜêÅ ç¶ Õ°Þ ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» ù ÃðÕÅð ç¶ Ô¼Õ Õðé çÆ Õ¯Çôô òÆ ÕÆåÆÍ Ãí 寺 ÔËðÅéÆï¯× Ö¹ñÅÃÅ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÆ çÈåÅòÅà çÆ ÒÕ¶ìñÓ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ÃðÕÅð ù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø çÆ ÃðÕÅð ìóÆ î¹ôÇÕñ éÅñ ÇòôòÅà î¼å Çܼå¶×Æ Áå¶ BEA ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» çÆÁ» ò¯à»

êÌÅêå Õð¶×ÆÍ ÇÂÔ Á³çÅ÷¶ åÕðÆìé áÆÕ ÇéÕñ¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÃðÕÅð ÃÅðÅ ÷¯ð ñÅ Õ¶ BEF ò¯à» ÔÆ êÌÅêå Õð ÃÕÆ ÃÆÍ íÅðåNÁîðÆÕÅ êÌîÅäÈ Ã¿èÆ ç¶ Çòð¯è ÇòÚ Ö¼ìÆÁ» êÅðàÆÁ» ç¶ FE î˺ìð» é¶ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø çÆ ÃðÕÅð 寺 ÔîÅÇÂå òÅêà ñË ñÂÆ ÃÆ ÇÜà ÕðÕ¶ ÃðÕÅð ù ÒÇòôòÅà î¼åÓ ÇܼåäÅ î¹ôÇÕñ Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ñ¯Õ ÃíÅ : ÇÜÀ°º ÔÆ Ãò¶ð¶ ñ¯Õ ÃíŠܹóÆ, íÅÜêÅ, Çôò ÃËéÅ, ÁÕÅñÆ çñ Áå¶ Ô¯ð Çòð¯èÆ êÅðàÆÁ» ç¶ î˺ìð ÃÆà» À°µå¶ Öó·¶ Ô¯ ׶ Áå¶ ð½ñÅ êÅÀ°äÅ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÇÕ âÅ: îéî¯Ôé ÇÃ³Ø ÁÃåÆëÅ ç¶ò¶ ÇÕÀ¹°ºÇÕ À°é·» ñ¯Õ ÃíÅ î˺ìð» ù ÖðÆç Õ¶ ÁÅêäÆ êÇÔñÆ ÃðÕÅð ìÚÅÂÆ ÃÆÍ êÌèÅé î³åðÆ ù ÇÂà ÁÔ¹ç¶ À°µå¶ ðÇÔä çÅ Õ¯ÂÆ ÇÂÖñÅÕÆ ÁÇèÕÅð éÔƺ ÔËÍ ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð» çÆ é¶åÅ ÃÌÆîåÆ Ã¹ôîÅ ÃòðÅÜ é¶ êÌèÅé î³åðÆ Óå¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À°é·» é¶ ñ¯Õå¿åð çÆÁ» è¼ÜÆÁ» À°âÅ Çç¼åÆÁ» Ôé, ÇÂà ÕðÕ¶ À°é·» ù ÁÅêä¶ ÁÔ¹ç¶ å¯º Ôà ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÕÂÆ Çòð¯èÆ Çèð» ç¶ î˺ìð ÇÂÔ ÕÇÔ³ç¶ Ã¹äÅÂÆ Çç¼å¶ ÇÕ ÒíÅðå ÇòÚ ñ¯Õå¿åð å» î÷ÅÕ ìä Ç×ÁÅ ÔËÓ Áå¶ Ã¿Ãç ù êÇÔñ» Çå¿é òܶ å¼Õ À°áÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅ Áå¶

ìÅÁç ÇòÚ Û¶ òܶ å¼Õ À°áÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ðÅÜ ÃíÅ ÇòÚ : ðÅÜ ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð» é¶ Ô¿×ÅîÅ Öó·Å ÕðÇçÁ» î³× ÕÆåÆ ÇÕ ÒéËÇåÕ Õçð»NÕÆîå» ù ÇèÁÅé ÇòÚ ð¼ÖÇçÁ» û޶ êÌ×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ ÃðÕÅð ù å°ð¿å ÁÃåÆøÅ ç¶ ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà Ãçé ù êÇÔñ» ç¯ òÅð À°áÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ Áå¶ ÇÂÔ Çëð ÃÅð¶ Ççé ñÂÆ À°áÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ðÅÜ ÃíÅ ÇòÚ Çòð¯èÆ Çèð» ç¶ é¶åÅ ÃÌÆ Áð¹ä ܶåñÆ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÃðÕÅð Ô¶ðÅë¶ðÆ Õðé çÆ ò¼âÆ ç¯ôÆ ÔË Áå¶ Ã»ÞÆ êÌ×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ êÇÔñÆ ÃðÕÅð é¶ ìÔ¹å ò¼âÆ ÒÇÃÁÅÃÆ Õ°åÅÔÆÓ ÕÆåÆ ÔË Áå¶ ÇÂÖñÅÕÆ å½ð Óå¶ êÅê ÕÆåÅÍÓ ÃðÕÅðÆ ê¼Ö : ðÅÜ ÃíÅ ÇòÚ î½ÜÈçÅ Çò¼å î³åðÆ êÌäÅì î¹ÖðÜÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ÇÂé·» ÒÇòÕÆñÆÕà ֹñÅÇÃÁ»Ó çÆ ê¹ôàÆ Ü» ÇÂé·» ù ð¼ç Õðé ìÅð¶ Õ°Þ òÆ ÕÇÔä ù ÇåÁÅð éÔÆºÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂÔ ç¯ô ADòƺ ñ¯Õ ÃíÅ ìÅð¶ ÔË Ü篺 ÇÕ î½ÜÈçÅ AEòƺ ñ¯Õ ÃíÅ Õ¿î ÕÅð Õð ðÔÆ ÔËÍ ÃðÕÅð Ô¹ä AEòƺ ñ¯Õ ÃíÅ Ãçé ù ÔÆ ÜòÅìç¶Ô ÔËÍÓ îÇðÁÅçÅ îåÅ ê¶ô : íÅðåÆ ÕÇîÀ±ÇéÃà êÅðàÆ (ÃÆ. êÆ. ÁÅÂÆ.) ç¶ ñÆâð ×¹ðÈçÅà çÅà ׹êåÅ é¶ ÇòÕÆñÆÕà ÒÖ¹ñÅÃ¶Ó ù ÇÜÀ±ºçÅ ð¼Öä ñÂÆ Áå¶ Ã¿Ãç çÆ ÕÅðòÅÂÆ çÅ ÇÔ¼ÃÅ ìäÅÀ°ä ñÂÆ Á¼Ü ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ îÇðÁÅçÅ îåÅ çÅÖñ Õð Çç¼åÅ ÔËÍ

ñ¯Õ ÃíÅ òñ¯º î¿×» êÌòÅé:

Á¼Ü ñ¯Õ ÃíÅ é¶ ÇòÕÆñÆÕÃ î¹¼ç¶ Óå¶ Çòð¯èÆ Çèð ç¶ òÅÕÁÅÀÈà çðÇîÁÅé ìÜà çÆ åÆÃð¶ êóÅÁ çÆ ÕÅðòÅÂÆ î¹Õ¿îñ Õðç¶ Ô¯Â¶ B@AANAB ñÂÆ ×ð»à» ù êÌòÅé×Æ ç¶ Çç¼åÆÍ

ÁîðÆÕÅ, ëð»Ã å¶ ÇÂàñÆ Õ¯ñ ê×óÆ çÅ îÅîñÅ À¹áÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔË:ÇÕÌôéÅ

éòÄ Çç¼ñÆ:Çòç¶ô î¿åðÆ Á˵Ã. Á˵î. ÇÕÌôéÅ é¶ Á¼Ü ñ¯Õ ÃíÅ ÓÚ ô̯îäÆ ÁÕÅñÆ çñ ç¶ Ã¿Ãç î˺ìð» ò¼ñ¯º ÁîðÆÕÅ Áå¶ ëð»Ã Ãî¶å Õ¹Þ Ô¯ð ç¶ô» ÓÚ ÇÃ¼Ö íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ ñ¯Õ» çÆ ê×óÆ ñÅÔ Õ¶ Ü»Ú Õðé ç¶ îÅîÇñÁ» Óå¶ À¹áŶ ׶ ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç¿ÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ À¹Ô ê×óÆ çÅ êÈðÅ ÃéîÅé Õðç¶ Ôé, ÇÕÀ¹ºÇÕ ê×óÆ ì¿é·ä òÅñ¶ À¹é·» ç¶ ç¶ô çÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ç¶ ðÖòÅñ¶ ÔéÍ À¹é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ü篺 òÆ ÇÂà åð·» çÅ îÅîñ¶ ÃðÕÅð ç¶ ÇèÁÅé ÇòÚ ÇñÁ»ç¶ Ü»ç¶ Ôé å» À¹Ô ÿì¿Çèå ç¶ô» çÆÁ» ÃðÕÅð» Õ¯ñ ÇÂé·» ù ê¹ð÷¯ð ã¿× éÅñ À¹áÅÀ¹ºçÆ ÔËÍ ÃÌÆ ÇÕÌôéÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é·» é¶ ÃÅÇðÁ» ç¶ô» ù ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Ô ÇÂé·» íÅðåÆ ñ¯Õ» çÆ èÅðÇîÕ Áå¶ Ã¼ÇíÁÅÚÅðÕ íÅòéÅò» çÅ êÈðÅ ÇèÁÅé ð¼Öä Áå¶ À¹é·» ç¶ô» çÆÁ» ÃðÕÅð» ò¼ñ¯º ÁÇÜÔÅ Õðé çÅ ÇòôòÅà Çç¼åÅ

Ç×ÁÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ×¯ñëð ÁÇîÌÇå¿çð ÇÃ¿Ø çÆ ÇîñÅé ÔòÅÂÆ Á¼â¶ Óå¶ ê×óÆ ñÅÔ Õ¶ Ü»Ú Õðé ç¶ îÅîñ¶ ù ÇÂàñÆ ÃðÕÅð Õ¯ñ À¹áÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÃÅìÕÅ Çòç¶ô î¿åðÆ ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø ò¼ñ¯º ðÅôàðÆ ÜîÔÈðÆ ×áܯó ç¶ ÕÅðÜÕÅñ Ã ìäÆ êÌîÅäÈ ÔÇæÁÅð» çÅ êÇÔñ» ÇÂÃå¶îÅñ éÅ Õðé çÆ éÆåÆ ÓÚ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ìçñÅÁ ÕÆå¶ ÜÅä ìÅð¶

À¹áŶ ׶ ÃòÅñ çÅ ÜòÅì Çç¿ÇçÁ» ÃÌÆ ÇÕÌôéÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÃðÕÅð ÇÂà éÆåÆ ÓÚ Õ¯ÂÆ ìçñÅÁ éÔÄ Õð ðÔÆÍ òðéäï¯× ÔË ÇÕ AIIH ÓÚ êÇÔñÅ êÌîÅäÈ åÜðìÅ ÕÆå¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç íÅðå é¶ êÇÔñ» êÌîÅäÈ ÔÇæÁÅð» çÅ ÇÂÃå¶îÅñ éÅ ÕÆå¶ ÜÅä òÅñÆ éÆåÆ ÁõÇåÁÅð ÕÆåÆ ÃÆ Áå¶ Õñ· ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø é¶ ÇÂà ÓÚ ìçñÅÁ ÕÆå¶ ÜÅä çŠùÞÅÁ ð¼ÇÖÁÅ ÃÆÍ ÇÂö ç½ðÅé Õ½îÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ÃñÅÔÕÅð Çôò ô¿Õð îËéé é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô ÇÂà îÅîñ¶ Óå¶ ×½ð Õðé×¶Í ÃÌÆ ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø é¶ ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé ç¶ Õ¯ñ A@@ 寺 òÆ ò¼è êÌîÅäÈ ÔÇæÁÅð Ôé Ü篺 ÇÕ íÅðå Õ¯ñ E@NF@ ÔÇæÁÅð ÔÆ ÔéÍ Çòç¶ô î¿åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕÃåÅé éÅñ ÇòôòÅà çÆ ÕîÆ ù ؼà Õðé ñÂÆ íÅðå ×¼ñìÅå ÷ðƶ ÃÅð¶ î¹¼ÇçÁ» çÅ Ô¼ñ Õðé çÅ ÚÅÔòÅé ÔËÍ

ÇòôòÅà îå ñÂÆ ò¯à éÔÆκ Ãé õðÆç¶:êÌèÅé î³åðÆ éòƺ Çç¼ñÆ:Çòð¯èÆ Çèð» À°µå¶ î¯óò» ÔîñÅ ÕðÇçÁ» êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ ÒçÆ ÇÔ³çÈÓ ÁõìÅð ÇòÚ Ûê¶ ÒÖ¹ñÅÃ¶Ó ù ÿÃç ÇòÚ î¹¼ã¯º ÔÆ ð¼ç Õð Çç¼åÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·» çÆ ÃðÕÅð ù ñ¯Õ» çÅ íð¯ÃÅ Áå¶ Ã¿Ãç çÅ ìÔ¹îå êÌÅêå ÔËÍ Ü¯ Õ°Þ òÆ ÁîðÆÕÅ ç¶ ÃëÆð» Áå¶ çÈå» é¶ ÁÅêä¶ òÅÇô³×àé çëåð ÇòÚ Ü¹ñÅÂÆ, B@@H ÇòÚ, ADòƺ ñ¯Õ ÃíÅ ò¶ñ¶ ûÞÅ êÌ×åÆôÆñ î¯ðÚ¶ çÆ êÇÔñÆ ÃðÕÅð ò¼ñ¯º ÇòôòÅô î¼å êÌÅêå Õðé ç¶ Ãì¿è ÇòÚ ÒÕ¶ìñÓ (ÇñÖåÆ Ã¹é¶Ô¶) í¶Ü¶ ׶ ÕÔ¶ Ôé, À°é·» ù òÅÇÕÁÅ ÔÆ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ Ü¯ Õ°Þ òÆ À°é·» ÇòÚ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÃðÕÅð À°Ã ù Ã¼Ú Ü» ÁÃñÆÁå éÔƺ î³éçÆ Áå¶ ÇüèÅ ð¼ç ÕðçÆ ÔËÍÓ êÌèÅé î³åðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÒÇÂé·» ÁÖ½åÆ ÒÕ¶ìñ»Ó çÆ Ô¯ºç Áå¶ À°é·» ÇòÚ ÁÖ½åÆ å½ð Óå¶ ê¶ô ÕÆå¶ î÷îÈé ù êÇÔñ» ÔÆ ÕÂÆ ñ¯Õ» Ã¼Ú Áå¶ å¼æ éÔƺ î³ÇéÁÅ Áå¶ ÷¯ðNô¯ð éÅñ ð¼ç Õð Çç¼åÅ ÔËÍ

êÌäÅì çÆ Çò¼å î¿åðÆ òܯº Çéï¹ÕåÆ ÁîðÆÕÅ ù êÿç éÔÄ ÃÆ éòÄ Çç¼ñÆ:éÕçÆ ìçñ¶ ò¯à çŠعàÅñÅ Ü¼× ÷ÅÇÔð Õðé Çê¼Û¯º ÇòÕÆñÆÕÃ é¶ ÁîðÆÕÅ çÆ Ô¯ð Õ¶ìñ (×¹êå ÇñÖåÆ Çðê¯ðà) çÅ Ö¹ñÅÃÅ ÕðÇçÁ» çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÇÕ ÁîðÆÕÅ íÅðå ÇòÚ Çòå î¿åðÆ ìçñä 寺 ÇÚ¿åå ÃÆÍ Á¼Ü Á¿×ð¶÷Æ ÁõìÅð Ò çÆ ÇÔ¿çÈÓ ÇòÚ ÛêÆ Çðê¯ðà î¹åÅìÕ ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î¿åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕÇñ¿àé é¶ Ãå¿ìð B@@I ÇòÚ éòÄ Çç¼ñÆ ÇòÚ ÁÅêä¶ çÈåØð 寺 íÅðå ç¶ éò¶º Çòå ÁÇèÕÅðÆÁ» ìÅð¶ ò¼ÖN ò¼Ö ÃòÅñ ê¹¼Û¶ ÃéÍ Çðê¯ðà ç¶ ò¶ðÇòÁ» 寺 êåÅ ñ×çÅ ÔË ÁîðÆÕÆ êÌôÅÃé ÇÂà ìÅð¶ ÇÕ¿éÅ ÇÚ¿åå ÃÆ ÇÕ Çòå ÇòíÅ× ÇÕà ù Çç¼åÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË Áå¶ íÅðå çÆÁ» ÁÅðÇæÕ éÆåÆÁ» À¹é·» ñÂÆ ÇÕò¶º ðÇÔä×ÆÁ»Í òÅÇô¿×àé ù ÁÅà ÃÆ ÇÕ ÇÚç¿ìðî Çëð Çòå î¿åðÆ ìäé׶ Ü» Çëð ï¯ÜéÅ ÕÇîôé ç¶ À¹ê Ú¶ÁðîËé î¯éà¶Õ ÇÃ¿Ø ÁÅÔñÈòÅñÆÁ» ù ÇÂà ÁÔ¹ç¶ Óå¶ ÇìáÅÇÂÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ


èîÕ

íÅðå

March 23, 2011 Wednesday

B ÜÆ ÃêËÕàzî ÔòÅñÅ ðÅÔƺ Ô¯ÇÂÁÅ ñËä4ç¶ä, ùêðÆî Õ¯ðà ÓÚ Çðê¯ðà ê¶ô

éòƺ Çç¼ñÆ4BLÜÆ Ø¹àÅñ¶ Ãì¿èÆ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à (ÁÅÂÆ. âÆ.) é¶ Ã¹êðÆî Õ¯ðà ÇòÚ Ãà¶àà Çðê¯ðà ê¶ô ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À¹Õå عàÅñ¶ ñÂÆ ÔòÅñÅ ðÅÔƺ ñËäLç¶ä Ô¯ÇÂÁÅ Áå¶ îÅðÆôà Ãî¶å ÕÂÆ î¹ñÕ» ðÅÔƺ êËÃÅ î¿×òÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂà Ãì¿èÆ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à é¶ ÕðÆì CA Õ¿êéÆÁ» ù Ü»Ú ç¶ Ø¶ð¶ ÇòÚ ÇñÁ»çÅ ÔË Áå¶ ÇÂé·» ù ÿîé ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ Ü»Ú ÁÇèÕÅðÆÁ» ò¼ñ¯º ÇÂé·» Õ¿êéÆÁ» Õ¯ñ¯º ê¹¼ÛÇ×¼Û ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à é¶ ÇÂà Ãì¿èÆ ÜÃÇàà ÜÆ. ÁËÃ. ÇÿØòÆ å¶ Â¶. Õ¶. ×»×¹ñÆ çÆ Á×òÅÂÆ òÅñ¶ ÿÇòèÅéÕ ìËºÚ ù åÅ÷Å Ü»Ú Çðê¯ðà çÅ ÃÆñì¿ç ÇñøÅøŠýºÇêÁÅÍ Çðê¯ðà ÇòÚ Ü»Ú Â¶Ü¿ÃÆ é¶ êËö çÅ Ãð¯å êåÅ Õðé ñÂÆ Çòç¶ôÆ ÁÇèÕÅðÆÁ» éÅñ ðÅìåÅ ÕÅÇÂî Õðé çÆ Ç¼ÛÅ ÷ÅÇÔð ÕÆåÆ ÔËÍ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à åðø¯º ÃÆéÆÁð ÁËâò¯Õ¶à Õ¶. Õ¶. ò¶éÈ ×¯êÅñ ê¶ô Ô¯Â¶Í ÃÌÆ ò¶éÈ ×¯êÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ÇÿØÅê¹ð, ÃÅÂÆêÌÃ, ÜðÃÆ å¶ òð÷é àÅêÈ ù ê¼åð í¶Ü¶ Ôé Áå¶ ç¯ Ô¯ð î¹ñÕ» éÅñ òÆ åÅñî¶ñ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà Ãì¿è

J îÅðÆôà Ãî¶å ÕÂÆ î¹ñÕ» 寺 ÁÅÇÂÁÅ êËÃÅ J CA Õ¿êéÆÁ» ù ÿîé ÇòÚ À¹Õå CA Õ¿êéÆÁ» ù ÿîé í¶Ü¶ ׶ Ôé ÜçÇÕ BF Ô¯ð Õ¿êéÆÁ» ç¶ ÇìÁÅé çðÜ ÕÆå¶ ×¶ ÔéÍ ÇÂéë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à ÃÅÔîä¶ ê¶ô ԯ¶ ÃÆéÆÁð òÕÆñ ÃÌÆ ò¶éÈ ×¯êÅñ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ BLÜÆ Ø¹àÅñ¶ Ãì¿èÆ Õ¹Þ ÔòÅñÅ ÕÅð¯ìÅðÆÁ» ç¶ ôÅÇîñ Ô¯ä 寺 ÇÂéÕÅð éÔƺ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅÍ Ü»Ú àÆî» ò¼ñ¯º ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ÇÂé·» ç¶ ÇàÕÅÇäÁ» Óå¶ ÛÅê¶ îÅð¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» ÕÅð¯ìÅðÆÁ» Õ¯ñ¯º ê¹¼ÛÇ×¼Û òÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË Áå¶ êËö çÅ ñËäLç¶ä Ô¯ä Ãì¿èÆ ÁÇÔî Ö¹ñÅö Ô¯ä çÆ À¹îÆç ÔËÍ ÁçÅñå Õ¯ñ ê¶ô Çðê¯ðà Áé¹ÃÅð åÅñî¶ñ Õðé ñÂÆ ÔÆ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ ù A@@ Õð¯ó ð¹ê¶ Çç¼å¶ ×Â¶Í òËéÈ ×¯êÅñ é¶ Çðê¯ðà ÇòÚ Ø¹àÅñ¶ ÇòÚ ôÅÇîñ ÇòÁÕåÆ×å éÅò» å¶ Õ¿êéÆÁ» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ Çç¼åÆÍ Çðê¯ðà ÇòÚ ìËºÕ ÖÅÇåÁ» ðÅÔƺ ð¯÷ÅéŠԯ¶ ñËäLç¶ä ìÅð¶ ç¼ÇÃÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ÇÂÕ ÖÅåÅ èÅðÕ B.E Õð¯ó ç¶ Ô¯Â¶ ñËäLç¶ä ìÅð¶ Ãê¼ôà éÔƺ Õð ÃÇÕÁÅÍ

13

ÓHD ÇÃ¼Ö Õåñ¶ÁÅî îÅîñ¶ ÓÚ îÔ¶ô ç¯ôÆ ÕðÅð

éòƺ Çç¼ñÆ4ÕóÕóâÈ¿îÅ Õ¯ðà ç¶ òèÆÕ ÃËôé Ü¼Ü êÆ. Á˵Ã. å¶ÜÆ é¶ éò³ìð ÓHD ç¶ ç¯ôÆ îÔ¶ô À°ðë â¼ìÈ ù î¹Üðî ÕðÅð Çç¼åÅ ÔË Áå¶ À°Ã ù AH îÅðÚ ù Ã÷ŠùäÅÂÆ ÜÅò¶×ÆÍ îÔ¶ô å¶ À°Ã ç¶ Çå³é ÃÅæÆÁ» é¶ Çåðñ¯Õ ê¹ðÆ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ ÇòÇçÁÅ Õ½ð ç¶ êåÆ, Ççúð, íåÆܶ å¶ À°Ã ç¶ ÇÂÕ ç¯Ãå ù Ø𺯠ռã Õ¶ ÇÜÀÈºç¶ ÔÆ ÃÅ ó Çç¼åÅ ÃÆ Áå¶ À°é·» çÆÁ» ñÅô» òÆ Ö¹ðçLì¹ðç Õð Çç¼åÆÁ» ÃéÍ

ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ò¼ñ¯º ÕñîÅâÆ å¯º î¹ó ê¹¼ÛÇ×¼Û

éòÄ Çç¼ñÆ4ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠çÆ Ç¿å÷ÅîÆÁÅ Õî¶àÆ ç¶ î¹Á¼åñ î¹ÖÆ Ã¹ð¶ô ÕñîÅâÆ å¯º ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ çÈÜÆ òÅð ê¹¼ÛÇ×¼Û ÕÆåÆÍ ÕñîÅâÆ å¯º ÇÂà 寺 êÇÔñ» ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÜéòðÆ ÓÚ À¹é·» ç¶ Øð¶ ÔÆ ê¹¼ÛÇ×¼Û ÕÆåÆ ÃÆÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. àÆî é¶ À¹é·» ç¶ Çç¼ñÆ, ìÂÆ å¶ ê¹ä¶ ÃÇæå ÇàÕÅÇäÁ» Óå¶ ÛÅê¶îÅðÆ ÕÆåÆ ÃÆÍ À¹Ã ò¶ñ¶ À¹é·» ç¶ ìËºÕ ñÅÕð» çÆ òÆ Ü»Ú ÕÆåÆ ×ÂÆ ÃÆÍ ðÅôàð î¿âñ ֶ⻠ç½ðÅé ÕÇæå ì¶ÇéïîÆÁ» ç¶ ç¯ô ÓÚ À¹é·» ç¶ ÃÇÔï¯×Æ å¶ Ç¿å÷ÅîÆÁÅ Õî¶àÆ ç¶ Üéðñ ÃÕ¼åð ñÇñå íé¯à, ÃÅìÕÅ âÅÇÂðËÕàð Üéðñ òÆ. Õ¶. òðîÅ Áå¶ À¹é·» ç¶ Çé¼ÜÆ ÃÔÅÇÂÕ ô¶Öð ç¶òð¹ÖÕð êÇÔñ» ÔÆ ÃÆÖ» Çê¼Û¶ ÔéÍ

ÇòÇçÁÅ Õ½ð, ܯ ÇÕ éò³ìð ÓHD Ã C@ Õ° òÇð·Á» çÆ ÃÆ ,ÚôîçÆç ×òÅÔ ç¶ å½ð Óå¶ ÁçÅñå ÇòÚ ê¶ô Ô¯ÂÆÍ À°Ã é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ Ü篺 Ô÷Èî À°é·» ç¶ Øð é¶ó¶ ÁÅÇÂÁÅ å» À°Ã ç¶ êåÆ é¶ Õ°¼Ûó Ú¹¼ÕÆ â¶ã ÃÅñ çÆ ì¼ÚÆ çÅ òÅÃåÅ êÅ Õ¶ Ô÷Èî ù ð¯Õä çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ êÌ¿å± Ô÷Èî é¶ ÇÂà çÆ êÌòÅÔ éÅ ÕðÇçÁ» Øð ÇòÚ î½ÜÈç ÚÅð ÜÇäÁ» ù ìÅÔð ÇÖ¼Ú Õ¶ ÇÜÀ±ºçÅ ÃÅó Çç¼åÅ ÃÆ, êð ì¼ÚÆ ì¼Ú

×ÂÆ ÃÆÍ ÃÆéÆÁð ÃðÕÅðÆ òÕÆñ ×°ðí¶Ü ÇÃ³Ø ×°ðÅÇÂÁÅ ç¶ î¹åÅÇìÕ Õ¯ÂÆ ÃìÈå éÅ Ô¯ä çÆ òÜ·Å éÅñ ÇÂÔ Õ¶Ã ì³ç Ô¯ Ç×ÁÅ ÃÆ, êð Çç¼ñÆ ÔÅÂÆ Õ¯ðà ç¶ ÁÅç¶ô» Óå¶ ÇÂà նà çÆ ç¹ìÅðŠùäòÅÂÆ ô°ðÈ ÕÆåÆ ×ÂÆ Áå¶ Çëð éòÆ î¹¼ãñÆ ÃÈÚéÅ BI@/IA Çåðñ¯Õ ê¹ðÆ æÅä¶ ÇòÚ çðÜ Ô¯ÂÆÍ ç¼Ãäï¯× ÔË ÇÕ îÅîñ¶ ç¶ ç¯ ç¯ôÆ îð Ú¹¼Õ¶ Ôé, ÇÂÕ ìðÆ Ô¯ Ú¹¼ÇÕÁÅ ÔË Áå¶ îÔ¶ô ù Õ¯ðà é¶ ç¯ôÆ ÕðÅð Çç¼åÅ ÔËÍ

ÁÅçðô عàÅñÅ: ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ò¼ñ¯º ÛÅê¶îÅðÆ

î¹ì ¿ ÂÆ4ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ ÁÅçðô ÔÅÀÈÇÃ¿× Ø¹àÅñ¶ ÿìè ¿ Æ ÃÆéÆÁð ÁÅÂÆ. ¶. Á˵Ã. ÁÇèÕÅðÆ Áå¶ ìÆ. Á˵î. ÃÆ. ç¶ ÃÅìÕÅ ÕÇîôéð ÜËðÅÜ êÅáÕ ç¶ Çå¿é ôÇÔð» ÓÚ ÃÇæå ÇàÕÅÇäÁ» ÓÚ Á¼Ü ÛÅê¶îÅðÆ ÕÆåÆÍ AIGH ìËÚ ç¶ ÁÅÂÆ. ¶. Á˵Ã. ÁÇèÕÅðÆ Óå¶ ÕÅðòÅÂÆ ñÂÆ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ù ÇÂÕ Ççé êÇÔñ» ÔÆ Õ¶ºçð ÃðÕÅð 寺 îé÷ÈðÆ ÇîñÆ ÃÆÍ Ü»Ú Â¶Üà ¿ Æ é¶ BI ÜéòðÆ ù ÁÅçðô ùÃÅÇÂàÆ Ø¹àÅñ¶ ÓÚ Á˵ë. ÁÅÂÆ. ÁÅð. çðÜ ÕÆåÆ ÃÆÍ ìÆ. Á˵î. ÃÆ. ç¶ ÃÅìÕÅ ÕÇîôéð êÅáÕ À¹é»· ñ¯Õ» çÆ ÃÈÚÆ ÇòÚ ôÅÇîñ Ãé ÇÜé·» ç¶ ÇõñÅø î¹Õç ¼ îÅ ÚñÅÀ¹ä çÆ îé÷ÈðÆ Çîñä çÆ À¹âÆÕ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÃÆ ÇÕÀ¹ºÇÕ À¹Ô ÿïÕ ¹ å ÃÕ¼åð ê¼èð ç¶ ÁÇèÕÅðÆ Ãé å¶ ÇÂà ñÂÆ Ü»Ú Â¶Üà ¿ Æ

ù Õ¶ºçð ÃðÕÅð 寺 îé÷ÈðÆ çÆ ñ¯ó ÃÆÍ êÅáÕ çÅ ì¶àÅ ÕÇéôÕ À¹é»· A@C ÇòÁÕåÆÁ» ÇòÚ ôÅÇîñ ÔË ÇÜé·» çÅ î¹ì ¿ ÂÆ ç¶ ÕñÅìÅ ÓÚ ÃÇæå ÁÅçðô ùÃÅÇÂàÆ ÓÚ ëñËà ÔËÍ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ç¶ ÇÂÕ ÃÆéÆÁð ÁÇèÕÅðÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À¹é»· ÇõñÅø î¹Õç ¼ îÅ ÚñÅÀ¹ä ñÂÆ ÃÅù ïîòÅð ù ÁÅÇ×ÁÅ ÇîñÆ ÇÜà 寺 ìÅÁç Á¼Ü Ãò¶ð¶ î¹ì ¿ ÂÆ, ê¹ä¶ å¶ Çç¼ñÆ ÃÇæå À¹é·» çÆÁ» ÃðÕÅðÆ ÇðÔÅÇÂô» Óå¶ ÛÅê¶îÅðÆ ÕÆåÆ ×ÂÆÍ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. é¶ Á˵ë. ÁÅÂÆ. ÁÅð. ÇòÚ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ìÆ. Á˵î. ÃÆ. ÕÇîôéð ç¶ ÁÅêä¶ ÕÅðÜÕÅñ ç½ðÅé À¹é»· é¶ ÇÂÕ Ãå¿ìð B@@G ù ÇÂîÅðå çÆ À¹ÚÅÂÆ ù IG îÆàð 寺 òèÅ Õ¶ A@G îÆàð Õðé çÆ îé÷ÈðÆ Çç¼åÆ ÃÆÍ


14

èîÕ

íÅðå

March 23, 2011 Wednesday

ùêðÆî Õ¯ðà ç¶ Ô¹Õî» Óå¶ ÔÃé ÁñÆ î¹ó Ç×ÌøåÅð

Ô¯çðÅìÅÁç çÆ î¿âÆ ÇòÖ¶ ÔçòÅé¶ ñËÕ¶ Ü»çÆ ÇÂµÕ îÜçÈð î¹ÇàÁÅðÅ íÅðå ÓÚ ×ðîÆÁ» ç¶ î½Ãî ÓÚ ÔçòÅé¶ çÆ ìÔ¹å ÁÇÔîÆÁå ÃîÞÆ Ü»çÆ þ ×ðîÆÁ» ô¹ðÈ Ô¹¿ç¶ ÔÆ ÇÂÔ ëñ î¿âÆÁ» ÓÚ ÁÅ Ü»çÅ þ å¶ ñ¯Õ ×ðîÆ å¯º ìÚä ñÂÆ ÇÂÃçŠöòä Õðç¶ ÔéÍ

ׯÁÅ ÒÚ Ãî°ç § ðÆ Õ§ã¶ Òå¶ Õ°óÆ éÅñ ìñÅåÕÅð

êäÜÆ;ׯÁÅ ç¶ ÇÂÕ Ãî°ç § ðÆ Õ§ã¶ Òå¶ ÇÂÕ Õ°óÆ éÅñ ÕÇæå ð±ê ÇòÚ ìñÅåÕÅð çÅ îÅîñÅ ÃÅÔîä¶ ÁÅÇÂÁÅ ÔË, ê°ñÃ é¶ ì°µèòÅð çµÇÃÁÅ ÇÕ î§×ñòÅð ðÅå 鱧 ÇÂÕ AA ÃÅñÅ Õ°óÆ ÁÅêäÆ òµâÆ íËä ܯ Ö°ç òÆ éÅìÅÇñ×Å ÔË, ç¶ éÅñ å¯ñòÅ Ãî°§çðÆ Õ§ã¶ é¶ó¶ ìµÃ çÆ À°âÆÕ Õð ðÔÆ ÃÆ , ÇÂà ç½ðÅé ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ À°Õå Õ°óÆ é±§ îÇáÁÅÂÆ çÅ ñÅñÚ ç¶ Õ¶ Ãî°§çð ç¶ Õ§ã¶ Òå¶ ñË Ç×ÁÅ å¶ À°Ã éÅñ ìñÅåÕÅð ÕÆåÅ¢ ê°ñà 鱧 ÇÂà çìè § Æ ì°µèòÅð Ãò¶ð¶ ÇôÕÅÇÂå ÇñÖÅÂÆ ×ÂÆ¢ ê°ñà 鱧 ç¯ôÆ Ã§ìè § Æ Õ°Þ Ã°ðÅ× Çîñ¶ Ôé êð À°ÃçÆ Ç×zëåÅðÆ Ô¯äÆ Áܶ ìÅÕÆ ÔË¢ ÇÂ毺 çÆÁź Á½ðåź çÆ Ã§ÃæÅ çÆ î°ÖÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà ØàéŠ寺 Ãêµôà ÔË ÇÕ ×¯ÁÅ çÅ Ãî°ç § ðÆ Õ§ãŠððµÇÖÁå éÔƺ¢

éòÄ Çç¼ñÆ;Çòç¶ôÆ ì˺ջ ÓÚ ÕÅñÅ èé ç¶ Áðì» ð¹ê¶ ÜîÅ ÕðòÅÀ¹ä ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ êÈäÅ ç¶ ÕÅð¯ìÅðÆ ÔÃé ÁñÆ ÖÅé ù Ô¶áñÆ ÁçÅñå ò¼ñ¯º Çç¼åÆ ×ÂÆ ÷îÅéå ð¼ç Õðç¶ Ô¯Â¶ ùêðÆî Õ¯ðà é¶ À¹Ã ù î¹ó Ç×ÌøåÅð Õðé çÅ Ô¹¼Õî Çç¿ç¶ ê¹¼ÛMÇ×Û ñÂÆ ÚÅð Ççé òÅÃå¶ Ç¿ë¯ðÃî˺à âÅÇÂðËÕà¯ð¶à (ÂÆ. âÆ.) çÆ ÇÔðÅÃå ÓÚ í¶Üä çÅ Ô¹¼Õî Õð Çç¼åÅÍ ÁçÅñå ç¶ ÇÂà Թ¼Õî 寺 å¹ð¿å î×𯺠ÂÆ. âÆ. é¶ ÔÃé ÁñÆ ÖÅé ù ìÂÆ ÇòÖ¶ ÇÔðÅÃå ÓÚ ñË ÇñÁÅÍ Õ¶Ã çÆ Ã¹äòÅÂÆ Õðç¶ ìÆ. ùçðôé ðËâÆ Áå¶ ÁËÃ. ÁËÃ. Çé¼Þð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ìóÆ êð¶ôÅéÆ òÅñÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ Õ¶Ã çÆ Ã¹äòÅÂÆ Õð ðÔÆ ÁçÅñå é¶ ÂÆ. âÆ. çÆÁ» çñÆñ» ù ð¼ç Õðç¶ Ô¯Â¶ ÔÃé ÁñÆ ÖÅé ù ÷îÅéå ç¶ Çç¼åÆÍ

A@ ÃÅñ çÆ ÕËç ÃñîÅé 鱧 Ô¯ ÃÕçÆ ÔË

î°§ìÂƸìÅñÆò°µâ ÁçÅÕÅð ÃñîÅé ÖÅé ÇÂÕ òÅð Çëð î°ÃÆìå ÇòÚ ëà ÃÕçÅ ÔË¢ B@@B ÇòÚ ñÅêzòÅÔÆ éÅñ âðÅÂÆÇò§× Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ ÃñîÅé 鱧 A@ ÃÅñ çÆ ÕËç Ô¯ä çÅ ÖåðÅ î§âðÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ç±ÜÆ Çèð ÃñîÅé Òå¶ ÇôÕ§ÜÅ ÕµÃä ñÂÆ ÇÂÕ ÁêÆñ çÅÇÂð Õð Ú°µÕÆ ÔË¢ Ãå§ìð B@@B ÇòÚ î°§ìÂÆ ÇòÖ¶ ÇÂÕ ì¶ÕðÆ ç¶ Õ¯ñ ÃñîÅé çÆ ÕÅð ðÃå¶ Õ§ã¶ Ã°µå¶ ê¶ Õ°Þ ñ¯Õź Òå¶ Úó· ×ÂÆ ÃÆ, ÇÜà ÕÅðé ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ çÆ î½å å¶ D ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯ ׶ Ãé¢ ÇÂà îÅîñ¶ ÇòÚ ÃñîÅé Òå¶ ñÅêzòÅÔÆ éÅñ ×µâÆ ÚñÅÀ°ä å¶ ×ËðM ÇÂðÅçåé Õåñ çŠնà çðÜ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ¢ ܶÕð Ô°ä ÃñîÅé Çòð°µè çÅÇÂð ÕÆåÆ ×ÂÆ êàÆôé

ÇÂôÕìÅ÷Æ Ã§Ãç ÇòÚ òÆ éÔƺ ð°Õ ÃÕÆ

éòƺ ÇçµñÆ. ì°µèòÅð 鱧 ÃÅìÕÅ Çòç¶ô î§åðÆ ôôÆ æð±ð Ü篺 ÇòÁÅÔ ÇêµÛ¯º ÁÅêäÅ êÇÔñÅ íÅôä ç¶ä ñÂÆ Ã§Ãç ÇòÖ¶ 갵ܶ åź Ãí çÆÁź é÷ðź À°é·Åº çÆ êåéÆ Ã°é§çÅ Òå¶ ÇàÕÆÁź Ô¯ÂÆÁź Ãé¢ î½ÕÅ ÃÆ Çòç¶ô î§åðÅñÅ çÆÁź ê±ðÕ î§×ź Òå¶ ìÇÔà çÅ¢ æð±ð Õź×ðà òñ¯º êÇÔñ¶ ì°ñÅð¶ Ãé¢ À°ºÞ åź À°Ô ÃòÅñź ç¶ ìÔÅé¶ ÕÂÆ òÅð çÃç ÇòÚ ÁÅêäÆ ÁÅòÅ÷ ì°ñ§ç Õðç¶ ðÇÔ§ç¶ Ôé êð ÇÕö Çòô¶ Òå¶ Õ¶ºçÇðå ìÇÔà ÇòÚ ÇòÁÅÔ ÇêµÛ¯º À°é·Åº é¶ êÇÔñÆ òÅð ì¯ñäÅ ÃÆ¢ ìÇÔà åź ìÅÁç ç°êÇÔð Ô¯äÆ ÃÆ êð À°Ô AB òܶ ÔÆ ÁÅêäÆ êåéÆ éÅñ êÔ°§Ú ׶¢ ÇÚµàÆ ÃñòÅð ÕîÆ÷ Áå¶ ÔñÕ¶ î¶ÕÁê éÅñ Ü篺 À°Ô ÁÅêäÆ êåéÆ Ãî¶å çÃç íòé Õ§êñËÕÃ

ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò 鱧 çîé ÜÅðÆ Ú§âÆ×ó·Mçå çðôé éÅî çÆ ÇÂÕ ê°ÃåÕ çÅ êzÕÅôé ð¯ÇÕÁÅ ÜÅò¶ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÇÔ§ç± ÜÅåÆ ç¶ ñ¯Õź 鱧 îÅéÇÃÕ êµÖ¯º êz¶ôÅé ÕðçÆ ÔË¢ ÇÂÔ êzÅðæéÅ ×ñ¯ìñ ÇÔÀ±îé ðÅÂÆàà սºÃñ Ú§âÆ×ó· é¶ ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò Áå¶ âÅÇÂî§â êÅÕ¶à ì°Õà êzÅÂÆò¶à ÇñîÇàâ Çòð°µè ÇÃòñ ÜµÜ êðîÜÆå Õ½ð çÆ ÁçÅñå ÇòÚ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÇèÁÅé ðÔ¶ ÇÕ ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò é¶ ÇÂÔ ê°ÃåÕ ÇñÖÆ ÔË Áå¶ âÅÇÂî§â êÅÕ¶à ì°Õà êzÅÂÆò¶à ÇñîÇàâ ÇÂà 鱧 ÛÅê ðÔÆ ÔË¢ êàéÆôéð é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êzåÆòÅçÆ ÇÂà åð·Åº çÆÁź Ô¯ð ê°ÃåÕź òÆ ÛÅêä çÆ Õ¯Çôô ÇòÚ ÔË¢ ÁçÅñå é¶ ÃòÅîÆ ðÅîç¶ò Áå¶ âÅÇÂî§â êÅÕ¶à ì°Õà 鱧 BH ÁêzËñ B@AA ñÂÆ Ã§îé ÜÅðÆ ÕÆ嶢

Á§çð çÅÖñ ԯ¶ åź Õź×ðÃ ç¶ ÔÆ éÔƺ Ãׯº Ô¯ðéź êÅðàÆÁź ç¶ Á˵î. êÆ. òÆ. ðé§çÅ éÅñ ÜÅäMêÛÅä ñÂÆ Áµ×¶ ÁŶ¢ ÇÂà ÇêµÛ¯º æð±ð åź ñ¯Õ ÃíÅ Á§çð Úñ¶ ׶ êð ðé§çÅ Çâêñ¯îËàź ñÂÆ ìäÆ ×ËñðÆ ÒÚ ìËá

ðÅÔå å¶ ÁçéÅé Òå¶ ñµ×¶ Ôé Çòç¶ôÆ Õð§ÃÆ ÕÅ鱧é çÆ À°ñ§ØäÅ ç¶ ç¯ô éòƺ ÇçµñÆ. êÅÇÕ ×ÅÇÂÕ ðÅÔå ëÇåÔ ÁñÆ ÖÅé Áå¶ ÁçéÅé ÃÅîÆ Òå¶ Çòç¶ôÆ Õð§ÃÆ ÕÅé±é § çÆ À°ñØ § äÅ ç¶ ç¯ô ñµ×¶ Ôé¢ ðÅÔå 鱧 Ô°ä ÇÜÔ¶ ÔÆ ÇçµñÆ ç¶ Ç§çðÅ ×źèÆ Õ½îźåðÆ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ Òå¶ íÅðÆ îÅåðÅ ÇòÚ Çòç¶ôÆ Õð§ÃÆ Ãî¶å Ç×zëåÅð ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ Çòç¶ô ðÅÜ î§åðÆ êzäÆå Õ½ð é¶ ñ¯Õ ÃíÅ ÇòÚ ÇÂÕ ÃòÅñ ç¶ ÜòÅì ÒÚ çµÇÃÁÅ ÇÕ êÅÇÕ ÕñÅÕÅðź 鱧 òÆ÷Å ç¶ä çÆ Õ¯ÂÆ òµÖðÆ ôzä ¶ Æ éÔƺ ÔË¢

×ÂÆ¢ ÇÂæ¶ ÇÂÕ ÃîµÇÃÁÅ ÁÅ ×ÂÆ, ×ËñðÆ Õź×ðÃ ç¶ ì˺Úź ç¶ áÆÕ À°êð ÔË íÅò À°Ô ÁÅêä¶ êåÆ çÆ Çêµá ò¶Ö ÃÕçÆ ÃÆ êð àÇòàð Òå¶ ÁÅêä¶ ÇòÚÅð êz×àÅÀ°ä ñÂÆ æð±ð é¶ ÇÂà çÅ òÆ ðÅÔ ñµí ÇñÁÅ¢ À°é·Åº îÅðôñ 鱧 í¶Ü Õ¶ ÁÅêäÆ êåéÆ ñÂÆ ÃêÆÕð çÆ ×ËñðÆ ÇòÚ ìËáä çÅ êzì§è ÕðòÅ ÇçµåÅ¢ ÇÂÔ ×ËñðÆ Õź×ðÃÆ î˺ìðź ç¶ ÃÅÔîä¶ ê˺çÆ ÔË¢ Ü篺 íÅÜêÅ ç¶ ÜÃò§å ÇÃ§Ø íÅðå çÆ Çòç¶ô éÆåÆ Ö§×Åñ ðÔ¶ Ãé åź ôôÆ æð±ð ×ËñðÆ òµñ ò¶Ö Õ¶ î°ÃÕÅé ÇÖñÅð ðÔ¶ Ãé¢ ÕÂÆ òÅð ç¯Ôź 鱧 Ôµæź éÅñ ÇÂôÅð¶ Õðç¶ ò¶ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ¢ íÅÜêÅ ç¶ ÕÂÆ î˺ìðź é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂ§Þ ÇÂôÅð¶ìÅ÷Æ ÕðéÆ Ã§ÃçÆ Çéïîź ç¶ Çòð°µè ÔË¢

îé÷±ð Ô¯ ÜźçÆ ÔË å¶ À°Ô ÕñðòÅð Çõè Ô¯ ÜźçÅ ÔË åź À°Ã鱧 òµè 寺 òµè A@ ÃÅñ çÆ ÕËç Ô¯ ÃÕçÆ ÔË¢ ÔÅñźÇÕ Áܶ À°Ã Çòð°µè ñµ×¶ ç¯ô Çõè éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶ Ôé, ÇÃðë êàÆôé ÔÆ çÅÇÂð Ô¯ÂÆ ÔË¢ îÅîñ¶ çÆ Ã°äòÅÂÆ BB îÅðÚ é±§ Ô¯ò¶×Æ Áå¶ ÃñîÅé ç¶ òÕÆñ À°ÃçÅ ÜòÅì ç¶ä׶¢

ÁÅð±ôÆ îÅîñÅ Ô°ä ܶñ ÜÅäÅ êò¶×Å

ÇÂñÅÔÅìÅç;â˺àñ ÃðÜé ܯóÆ ðÅܶô å¶ é°ê°ð åñòÅó 鱧 ô°µÕðòÅð ÇÂÕ Ô¯ð ÞàÕÅ ñµ×Å Ü篺 ÇÂñÅÔÅìÅç ÔÅÂÆÕ¯ðà é¶ À°é·Åº çÆ êàÆôé ðµç Õð ÇçµåÆ¢ Ô°ä ç¯Ôź Òå¶ Õåñ çÅ îÅîñÅ Úµñ¶×Å Áå¶ À°é·Åº 鱧 ܶñ ÜÅäÅ òÆ êË ÃÕçÅ ÔË¢ ×Å÷ÆÁÅìÅç ÇòÖ¶ ÃÆ. ìÆ. ÁÅÂÆ. ÁçÅñå ç¶ ÁŶ Ô°Õî Çòð°µè çÅÇÂð ÕÆåÆÁź ×ÂÆÁź ç¯ êàÆôéź Òå¶ ÔÅÂÆÕ¯ðà çÆÁź B òµÖMòµÖ ì˺Úź é¶ òµÖMòµÖ Ô°Õî ðäŶ¢ é°ê°ð åñòÅó çÆ êàÆôé Òå¶ ëËÃñŠðäÅÀ°ºÇçÁź ÇÕÔÅ ÃÆ ÇÕ Ü¶ ÇÕö ÇòÁÕåÆ Çòð°µè êÇÔñÆ é÷𶺠㰵Õò¶º Ãì±å Ôé åź îËÇÜÃàz¶à òñ¯º À°Ã Çòð°µè ÜÅðÆ Ã§ì§è 鱧 ð¯Õä çÅ Õ¯ÂÆ êzì§è éÔƺ¢

F ÃÅñ ÒÚ A@@ ×°äŠ寺 òµè òèÆ ÔÃé ÁñÆ çÆ ÕîÅÂÆ

ê°ä¶ ç¶ Ø¯óÅ òêÅðÆ ÔÃé ÁñÆ ÖÅé çÆ ÁÅîçé F ÃÅñ ç½ðÅé A@@ ×°äŠ寺 òÆ òµè ×ÂÆ ÔË, ÇÜæ¶ B@@AM@B ÇòÚ À°é·Åº çÆ ÁÅîçé EBI Õð¯ó ð°ê¶ ÃÆ, À°Ô B@@FM @G ÒÚ òµè Õ¶ EDBFH Õð¯ó ð°ê¶ Ô¯ ×ÂÆ¢ çÃç ÇòÚ ê¶ô ÕË× çÆ Çðê¯ðà ÇòÚ ÇÂÔ Ö°ñÅÃÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÕË× î°åÅìÕ Õð¯óź ð°ê¶ ÔÅÃñ Õðé ç¶ ìÅòܱç ÁñÆ é¶ ÕÂÆ ÃÅñ åÕ ÁÅîçé Õð Çðàðé ÔÆ Üî·Å éÔƺ ÕðòÅÂÆ¢ ÁÅîçé Õð ÁÇèÕÅðÆÁź ç¶

Áé°îÅé î°åÅìÕ ÔÃé ÁñÆ é¶ B@@AM@B Áå¶ B@@EM@G çÆ ÁÅîçé Õð Çðàðé Üî·Å éÔƺ ÕðòÅÂÆ êð ÇòíÅ× òñ¯º é¯Çàà í¶Ü¶ ÜÅä Òå¶ À°Ãé¶ îÂÆ B@@G ÇòÚ Çðàðé Üî·Å ÕðòÅÂÆ¢ À°Ã鱧 Çðàðé Üî·Å éÅ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆ D@EF Õð¯ó ð°ê¶ çÅ æź G@F Õð¯ó ð°ê¶ Ü°ðîÅéÅ ÔÆ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, éÅñ ÔÆ ÁËâòźà àËÕà éÅ ç¶ä ç¶ ìçñ¶ IGEF.I Õð¯ó ð°ê¶ ç¶ ìçñ¶ A@@CC Õð¯ó ð°ê¶ Ü°ðîÅéÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢

Çòç¶ôÆ Çâêñ¯îËàź éÅñ ×µñìÅå 寺 íÅðå ç¶ ÃÅð¶ êzîÅä± êñźàź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ çÆ Ô¯ò¶×Æ ÃîÆÇÖÁÅ ñ¯Õ Ô°ä Ú½Õà ðÇÔä : Á˺à¯éÆ

éòƺ ÇçµñÆ;ÇòÕÆñÆÕÃ ç¶ Ö°ñÅÇÃÁź çÆ êzîÅÇäÕåÅ Òå¶ ôµÕ êz×àÅÀ°ºÇçÁź ðµÇÖÁÅ î§åðÆ Â¶. Õ¶. Á˺à¯éÆ é¶ ô°µµÕðòÅð ñ¯Õź 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ À°Ô Çòç¶ôÆ Çâêñ¯îËàź éÅñ ×µñìÅå Õðé Ã Ú½ÕÃÆ òðåä¢ ÷îÆéÆ ë½Ü çÆ FAòƺ ÃÅñÅéÅ êð¶â 寺 êÇÔñź êµåðÕÅðź

éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ î¶ðÅ ÁÅêäÅ ÇÂÔ î§éäÅ ÔË ÇÕ Çµկ ÇÂÕ ÚÆ÷ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÕö òÆ ç¶ô éÅñ ÇÕ§éÅ òÆ ç¯ÃåÅéÅ ðòµÂÆÁÅ ÇÕÀ°º éÅ Ô¯ò¶, ÃÅ鱧 Çòç¶ôÆ êzåÆÇéèÆÁź éÅñ çêðÕ ìäÅÀ°ä çÅ ×µñìÅå ç½ðÅé ê±ðÆ Ú½ÕÃÆ òðåäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢

Ú¶éµÂƸÜÅêÅé ç¶ êzîÅä± Ã§Õà 鱧 î°µÖ ðµÖÇçÁź ÜéåÕ Ö¶åð çÆ Ã§ÃæÅ êzîÅä± À±ðÜÅ Çé×î é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ À°Ô ç¶ô ç¶ Ãí êzîÅä± êñźàź çÆ Ã°ðµÇÖÁÅ ç¶ êµèð çÆ ÃîÆÇÖÁÅ Õð¶×Æ¢ çÃæÅ ç¶ î°ÖÆ Áå¶ êzì§è Çéðç¶ôÕ Á˵Ã. ¶. ÜËé. é¶ êzîÅä± À±ðÜÅ Õ¶ºçð ÇòÖ¶ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇèÁÅé éÅñ Ãí êzîÅä± êñźàź çÆ

ððµÇÖÁÅ ç¶ êµèð çÆ ÃîÆÇÖÁÅ Õðź׶ Áå¶ ÇÂà ׵ñ çÆ ÜÅºÚ Õðź׶ ÇÕ ÕÆ ÇÂà ÒÚ ÇÕö åð·Åº çÅ Õ¯ÂÆ òÅèÅ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ À°é·Åº ×°ÜðÅå ÇòÖ¶ ÁŶ í±ÚÅñ Áå¶ Ã°éÅîÆ ç½ðÅé À°Õå êñźà ç¶ Ã°ðµÇÖÁå ìÚä çÆ À°çÅÔðé ÇçµåÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×°ÜðÅå ÒÚ ÁŶ ÇíÁÅéÕ í±ÚÅñ å¶ Ã°éÅîÆ ç½ðÅé òÆ ÃÅⶠÇÕö òÆ êzîÅä± êñźà 鱧 Õ¯ÂÆ é°ÕÃÅé éÔƺ ê°µÜÅ ÃÆ¢

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

March 23, 2011 Wednesday

ÇÂ¼Õ ÞÅå

ìÇÔðÆé ÓÚ ÁËîðÜ˺ÃÆ çÅ ÁËñÅé îéÅîÅ<ìÇÔðÆé ÇòÚ ÜéåÅ ò¼ñ¯º ÃðÕÅð ÇÖñÅø ì¹ñ¿ç ÕÆåÆ ðÔÆ Çòçð¯ÔÆ ÁÅòÅ÷ ç¶ Ú¼ñÇçÁ» ìÇÔðÆé ç¶ ìÅçôÅÔ é¶ Á¼Ü ÃðÕÅðÆ àËñÆòÆ÷é ðÅÔƺ î¹ñÕ ÇòÚ ÁËîðÜ˺ÃÆ ñÅÀ¹ä çÅ ë¹ðîÅé ÜÅðÆ Õð Çç¼åÅÍ ÜÅðÆ ÇìÁÅé ÇòÚ ìÇÔðÆé çÆÁ» ðÇÖÁÅò» ÃËéÅò» ù Òç¶ô çÆ Ã¹ð¼ÇÖÅ Áå¶ éÅ×ÇðÕ» ç¶ ÇÔ¼å» ñÂÆÓ ÃÅð¶ ñ¯óÆºç¶ Õçî Ú¹¼Õä ç¶ ÁÅç¶ô Çç¼å¶ ÔéÍ

ê°ñà òñ¯º î°÷ÅÔðÅÕÅðÆÁź Òå¶ ëÅÇÂÇð§×; E@ ÔñÅÕ

ÃÅéŸ ïîé ç¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÕðîÚÅðÆÁź é¶ Ô÷Åðź ÃðÕÅð Çòð¯èÆ êzçðôéÕÅðÆÁź Òå¶ ×¯ñÆÁź ÚñÅÂÆÁź, ÇÜà ÕÅðé صà¯Kصà E@ î°÷ÅÔðÅÕÅðÆÁź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ, Ü篺ÇÕ D@@ Ô¯ð ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ î°÷ÅÔðÅÕÅðÆ Çéð§Õ°ô ôÅÃÕ çÆ ìðÖÅÃå×Æ çÆ î§× 鱧 ñË Õ¶ ÇÂ毺 ç¶ êzÇõè Ú¯ðÅÔ¶ òµñ òµè ðÔ¶ Ãé¢

ðâÅé ÇòÚ Ô¯ÂÆ ÇÔ§ÃÅ ÓÚ G@ çÆ î½å

Öðå±î¸Ã°âÅé ÇòÚ ë½ÜÆÁź Áå¶ ÃæÅéÕ ÁµåòÅçÆ Ã§×áé ÇòÚÅñ¶ Ô¯ÂÆ ×¯ñÅìÅðÆ ÇòÚ Õ°ñ G@ ÇòÁÕåÆÁź çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ Áå¶ çðÜéź ÇòÁÕåÆ ÷õîÆ Ô¯ ׶¢ çµÖäÆ ÁÅðîÆ ç¶ ì°ñÅð¶ é¶ ÁµÜ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ òÅðçÅå ï±ÇéàÆ Áå¶ Áµêð éÅÇÂñ ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ òÅêðÆ¢

15

ëð»Ã å¶ ÁîðÆÕ òµñ¯º ñÆìÆÁÅ Óå¶ ÔòÅÂÆ Ôîñ¶, àËºÕ åìÅÔ

Çåzê¯ñÆ/ êËÇðÃKëð»Ã å¶ ÁîðÆÕÅ é¶ ñÆìÆÁÅ ç¶ åÅéÅôÅÔ î¹Á¾îð ×çÅøÆ çÆÁ» ÃËéÅò» ù ì¶é×Å÷Æ ôÇÔð Óå¶ Ôîñ¶ Õðé 寺 ð¯Õä ñÂÆ Á¼Ü ñÆìÆÁÅ ç¶ ÔòÅÂÆ Ö¶åð ÓÚ ÕÅðòÅÂÆ ô¹ðÈ Õð Çç¾åÆÍ ëð»Ã ç¶ Ü¿×Æ ÜÔÅ÷» é¶ Çòô¶ô ÇéôÅé¶ Óå¶ Ôîñ¶ ÕÆå¶ å¶ ñÆìÆÁÅ ç¶ D àËºÕ åìÅÔ Õð Çç¼å¶Í ÜçÇÕ ÁîðÆÕÆ ÃËÇéÕ» é¶ ñÆìÆÁÅ Óå¶ Çî÷ÅÇÂñ» çÅöÆÁ»Í À¹èð ëð»Ã çÆ ðÅÜèÅéÆ êËÇðà ÓÚ ÁîðÆÕÆ, ïÈðêÆ Áå¶ Áðì é¶åÅò» çÆ îÆÇà³× Ô¯ÂÆ, ÇÜà ÇòÚ ñÆìÆÁÅ ÇÖñÅø ÃËÇéÕ ÕÅðòÅÂÆ çÅ Ãîðæé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ çÈܶ êÅö ñÆìÆÁÅ é¶ ê¾ÛîÆ î¹ñÕ» ù ÜòÅìÆ ÕðòÅÂÆ çÆ ÇÚåÅòéÆ Çç¾åÆ ÔËÍ À¹èð ×çÅøÆ ò¼ñ¯º ÁÅê Ü¿×ì¿çÆ çÅ ÁËñÅé ÕðÕ¶ Á¼Ü ÇÂà çÆ À¹ñ¿ØäÅ ÕÆåÆ ×ÂÆ å¶ À¹Ã ç¶ ÇÔîÅÇÂåÆ ÃËÇéÕ ìÅöÆÁ» ç¶ Õì÷¶ òÅñ¶ ôÇÔð ì¶é×Å÷Æ ÇòÚ çÅõñ Ô¯ ×Â¶Í ÇÂö ç½ðÅé ÇÂæ¶ Ô¯Â¶ ì¿ìÅðÆ ÓÚ BF ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Áå¶ D@ Ô¯ð ÷ÖîÆ Ô¯ ×Â¶Í çÈܶ êÅö ñÆìÆÁÅ ÃðÕÅð é¶ ÇÂà ׼ñ 寺 ÇÂéÕÅð ÕÆåÅ ÇÕ ÃËÇéÕ» ò¼ñ¯º ì¶é×Å÷Æ çÆ Ø¶ðÅì¿çÆ ÕÆåÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ êÈðìÆ

ñÆìÆÁÅ ÇòÚ ìÅöÆÁ» é¶ ×çÅøÆ ÇÔîÅÇÂåÆ ÃËÇéÕ» ç¶ ÇÂÕ Ü¿×Æ ÜÔÅ÷ ù â¶× Çç¼åÅ ÜçÇÕ Áñ Ü÷ÆðÅ à Ë ñ Æ ò Æ ÷ é î¹åÅÇìÕ ×çÅøÆ ç¶ ÃËÇéÕ ì¶é×Å÷Æ ÇòÚ çÅõñ Ô¯ ׶ Ôé ÇÜæ¶ ìÅöÆÁ» é¶ Ü¿×Æ ÜÔÅ÷ ù ԶỠù¼à ÇñÁÅÍ ÇÂà ç½ðÅé ÁîðÆÕÅ é¶ ×çÅøÆ ù ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ ÔË ÇÕ Ü¶ Ü¿×ì¿çÆ çÆ À¹ñ¿ØäÅ ÕÆåÆ å» å¹ð¿å ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ ÜÅò¶×ÆÍ ëð»Ã ç¶ ÜÔÅ÷» ò¾ñ¯º ÕÅðòÅÂÆ : ëð»Ã ç¶ ðÅôàðêåÆ ÇéÕ¯ñà ÃðÕ¯÷Æ é¶ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ Áðì

ñÆ× çÆ îé÷ÈðÆ ç¶ éÅñ ÔÆ ê¾ÛîÆ î¹ñÕ» çÆÁ» ÃËéÅò» é¶ ñÆìÆÁÅ ç¶ ÔòÅÂÆ Ö¶åð ÓÚ ÕÅðòÅÂÆ ô¹ðÈ Õð Çç¾åÆ ÔË å» ÇÕ ×çÅøÆ çÆÁ» ÃËéÅò» ù ì¶é×Å÷Æ Óå¶ Ôîñ¶ 寺 ð¯ÇÕÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇëñÔÅñ ÃÅⶠÜÔÅ÷ ì¶é×Å÷Æ Óå¶ ÔîÇñÁ» ù ð¯Õ ðÔ¶ ÔéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ñÆìÆÁÅ ÇÖñÅø ÃËÇéÕ ÕÅðòÅÂÆ ù ëð»Ã, ìðåÅéÆÁÅ, ÁîðÆÕÅ, ÕËé¶âÅ Áå¶ Áðì î¹ñÕ» çÅ Ãîðæé êÌÅêå ÔËÍ ÇÂæ¶ ìðåÅéòÆ êÌèÅé î³åðÆ â¶Çòâ ÕËîðÈé, ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î³åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕǦàé Áå¶ ÜðîéÆ çÆ Ú»Ãñð Á˺ÜñÅ îËðÕñ å¶ Ô¯ðé» ÁÅ×ÈÁ» éÅñ î¹ñÅÕÅå 寺 ìÅÁç ÃðÕ¯÷Æ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ëð»ÃÆÃÆ ÜÔÅ÷ ñÆìÆÁÅ ç¶ à˺ջ Óå¶ òÆ Ôîñ¶ ñÂÆ ÇåÁÅð ÔéÍ ×çÅøÆ òñ¯º Ôîñ¶: ÁñKÜ÷ÆðÅ àËñÆòÆ÷é î¹åÅÇìÕ ìÅöÆÁ» ç¶ Õì÷¶ òÅñ¶ ì¶é×Å÷Æ ÇòÚ ì¿ìÅðÆ ÜÅðÆ ÔËÍ ×çÅøÆ çÆ ÃËÇéÕ Ü¿×ì¿çÆ ç¶ ìÅòÜÈç ÇîÃðÅåÅ å¶ ÁÜçÅÇìÁÅ Óå¶ Ôîñ¶ Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÇîÃðÅåÅ ê¼ÛîÆ ñÆìÆÁÅ çÅ ìÅöÆÁ» ç¶ Õì÷¶ òÅñÅ ÁÅõðÆ ôÇÔð ÔËÍ

â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ ù Ú¹ä½åÆ

ÇÂÃñÅîÅìÅç/òÅÇô³×àé< ÁîðÆÕÆ Ã¹ð¾ÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ  ÁîðÆÕÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ ð¶î³â â¶Çòà ù ç¯ êÅÇÕÃåÅéÆ ÁÇèÕÅðÆ ð¶î³â éÅ×ÇðÕ» çÆ Ô¾ÇåÁÅ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ Ôð÷ÅéÅ Ú¹ÕÅÀ¹ä â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ å¯º ìÅÁç ì¹¾èòÅð ù ÇðÔÅÁ ÇÖñÅø ñÅÔ½ð Õð Çç¾å¶ ÜÅä ù ñÅÔ½ð ÔÅÂÆ ÇòÖ¶ êÌçðôé Õ¯ðà ÓÚ Ú¹ä½åÆ Çç¾åÆ ×ÂÆ ÔËÍ çÈܶ êÅö ÁîðÆÕÅ é¶ Õö åð·» çÅ Ôð÷ÅéÅ Ú¹ÕÅÀ¹ä 寺 ÇÂéÕÅð Õð Çç¾åÅ ÔË êð³åÈ ç¯ò» î¹ñÕ» é¶ ÇðôÇåÁ» ÓÚ ÖàÅà ÇñÁÅÀ¹ä òÅñ¶ ÇÂà îÅîñ¶ ç¶ Çéêàä çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ ÔËÍ À¹èð â¶Çòà ù ÇðÔÅÁ ÕÆå¶ ÜÅä ÇÖñÅø Á¾Ü êÅÇÕÃåÅé ç¶ ÕÂÆ ôÇÔð» ÓÚ êÌçðôé òÆ Ô¯Â¶Í õìð ÔË ÇÕ êàÆôé ÕðåÅ ÇÂÕìÅñ ÷ÅøðÆ é¶ ñÅÔ½ð ÔÅÂÆ Õ¯ðà ÓÚ çÅÇÂð êàÆôé ÓÚ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ç¯ò» êÅÇÕÃåÅéÆ éÅ×ÇðÕ» ç¶ êÇðòÅð òÅÇñÁ» Óå¶ ÃðÕÅð é¶ çìÅÁ êÅÇÂÁÅ ÃÆ ÇÕ À¹Ô â¶Çòà ù î¹ÁÅøÆ ç¶ ç¶äÍ çÈܶ êÅö ÁîðÆÕÆ Çòç¶ô î³åðÆ ÇÔñ¶ðÆ ÕǦàé Áå¶ Ô¯ðé» ÁÅ×ÈÁ» é¶ çÅÁòÅ ÕÆåÅ ÔË ÇÕ â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ ñÂÆ Õ¯ÂÆ Ôð÷ÅéÅ éÔƺ Çç¾åÅ Ç×ÁÅÍ À¹èð â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ ÇÖñÅø êÅÇÕÃåÅé ç¶ øËÃñÅìÅç, ñÕÆ îÅðòå, â¶ðÅ öÅ÷Æ õÅé, ÚÅðÃçÅ Áå¶ îÕìÈ÷Å ÕôîÆð ÓÚ ñ¯Õ» é¶ êÌçðôé ÕÆå¶Í

â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ Õ½îźåðÆ ç°Öźå : êÆ. Á˵î. Á˵ñ. (Á˵é.)

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸êÅÇÕÃåÅé î°ÃÇñî ñÆ× (Á˵é.) é¶ B êÅÇÕÃåÅéÆ éÅ×ÇðÕź ç¶ Õåñ ç¶ ç¯ô Ô¶á ÁîðÆÕÅ ç¶ ÇÂÕ Ã°ðµÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ â¶Çòà çÆ ÇðÔÅÂÆ é±§ Õ½îÆ ç°Öźå ÕðÅð ÇçµåÅ ÔË¢ êÅðàÆ ç¶ ÇÂÕ ÁÅ×± Ú½èðÆ ÁñÆ ÖÅé é¶ ô°µÕðòÅð ÇÂæ¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô çÆ ÃðÕÅð òñ¯º ܯ òÆ Ã½çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, À°Ã 鱧 ç¶ô ç¶ ÇÂÇåÔÅà ÒÚ âðÅÇÂòð ñÅÇÂöºÃ ñËä Çò¾Ú ÁÃÄ å¹ÔÅâÆ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í

Õ½îÆ ç°Öźå òܯº ïÅç ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÃðÕÅð é¶ ÇÂÕ Çòç¶ôÆ éÅ×ÇðÕ é±§ ìÚÅÀ°ä ñÂÆ Õ½îÆ ÇÂ÷åîÅé 鱧 ò¶Ú ÇçµåÅ Áå¶ ç¶ô ç¶ ÇÔµåź 鱧 Öåð¶ ÒÚ êÅ ÇçµåÅ¢ À°éÅ· º ÁÇÜÔ¶ òµâ¶ ëËÃñ¶ ñËä ÒÚ ôÅÇîñ ñ¯Õź 鱧 éËÇåÕ ÇÔ§îå ÇçÖÅÀ°ä çÆ Ú°äå ½ Æ ÇçµåÆ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô ç¶ ÃÅÔîä¶ À°éÅ· º 鱧 ÁÅêäÆ Ç÷§îò ¶ ÅðÆ ÃòÆÕÅð ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË¢

5 Hours Class Defensive Driving Course (Point & Insurance Reduction) Open 7 Days a week

We Help you to get driver's license

Free Door to Door Pick-Up. Car for the Road Test. Special Low raes for Packages. Early Road Test appointments.

We Speak Hindi, Punjabi & Urdu.

CALL JP SINGH 718-396-0646


16

Ô¯ñÆ Çòô¶ô

èîÕ March 23, 2011 Wednesday

íÅðå íð ÓÚ À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÂÆ Ô¯ñÆ

ê³ÜÅì ç¶ ÁÅé¿çê¹ð ÃÅÇÔì ÇòÖ¶ Ô¯ñÅ î¯ÔñÅ ç¶ î½Õ¶ å¶ ×¹ðÈ ÕÆ ñÅâñÆ ë½Ü ç¶ ÇéÔ¿× ÇÃ¿Ø Ã¹¼Ö ÇéèÅé ÇåÁÅð Õðç¶ Ô¯Â¶Í

Ô¯ñÆ ç¶ î½Õ¶ å¶ ê³ÜÅì Ãî¶å ç¶ô íð Çò¼Ú Ô¯ñÆ À¹åôÅÔ éÅñ îéÅÂÆ ×ÂÆÍ ÇÂ¼Õ êÅö ÇìÌÜ çÆ Ô¯ñÆ çÅ À¹åôÅÔ Áå¶ ç¹¼Ü¶ êÅö Ô¯ñÅ î¯ÔñÅÍ ò¼â¶ îÔÅé×ð» Çò¼Ú òÆ ñ¯Õ» é¶ À¹åôÅÔ éÅñ Ô¯ñÆ îéÅÂÆÍ


èîÕ

ç¹éÆÁÅ

March 23, 2011 Wednesday

âð¯é ÔîÇñÁź çÅ ìçñÅ ñË Õ¶ ðÔź׶ ê¶ôÅòð¸ êÅÇÕÃåÅé ÒÚ À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ç¶ ÕìÅÇÂñÆÁź é¶ êzÇåÇ×ÁÅ ÕÆåÆ ÔË ÇÕ ÁîðÆÕÅ ç¶ âð¯é Ôîñ¶ ÒÚ D@ 寺 òµè ÇòÁÕåÆÁź çÆ î½å çÅ ìçñÅ À°Ô ñË Õ¶ ðÇÔä׶ Áå¶ ÇÂà ñÂÆ ÁîðÆÕÆÁź Òå¶ ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ Õðé׶¢ ÕìÅÇÂñÆ é¶åÅ ÜñÅñ±çÆé é¶ ôéÆòÅð ê¶ôÅòð ÒÚ êµåðÕÅðź éÅñ ×µñìÅå ÕðÇçÁź ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÁÅêä¶ êÇðòÅðÕ î˺ìðź çÆ î½å çÅ ìçñÅ Ôð ÔÅñå ÇòÚ ñòź׶ Áå¶ ÁÃƺ ÜÔÅç çÅ ÁËñÅé Õðç¶ Ôź¢ ÁÃƺ ÁÅêä¶ é½ÜòÅéź 鱧 ÁîðÆÕÆ éÅ×ÇðÕź Òå¶ ÁÅåîØÅåÆ Ôîñ¶ Õðé çÆ ÁÅÇ×ÁÅ ÇçÁź׶¢ À°é·Åº éÅñ À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ¶ܧÃÆ ç¶ Ô¯ð ÕìÅÇÂñÆ é¶åÅ òÆ Ãé¢ îÇñÕ ÜñÅñ ÃðÔµçÆ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÃƺ ÇòÖÅ ÇçÁź׶ ÇÕ ìçñÅ ÇÕà åð·Åº ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÁÃƺ ÁÅêä¶ ç¶ô ÇòÚ î½Ü±ç ÁîðÆÕÅ Áå¶ À°Ã ç¶ ÃÇÔï¯×ÆÁź Çòð°µè ÇÃÕ§÷Å ÕµÃź׶¢ ÁÃƺ ÇÕö òÆ ÕÆîå Òå¶ ÁÅêä¶ ÕìÅÇÂñÆÁź çÆ î½å çÅ ìçñÅ ñË Õ¶

ÁîðÆÕÆ âð¯é Ôîñ¶ ÇêµÛ¯º ÁÇåÁ§å Ú½Õà ԯÂÆ êÅÇÕ ÔòÅÂÆ ë½Ü

ðÔź׶, íÅò¶º ÇÂà ñÂÆ ÃÅ鱧 ÇÕ§é¶ ÃÅñ òÆ ÇÕÀ°º éÅ ñµ× ÜÅä¢ ÇÂæ¶ ÇÂÔ ×µñ çµÃäï¯× ÔË ÇÕ òÆðòÅð 鱧 ò÷ÆÇðÃåÅé ÇòÚ ÁîðÆÕÅ òñ¯º ÕÆå¶ ×¶ Ô°ä åÕ ç¶ Ãí 寺 ÇíÁÅéÕ âð¯é Ôîñ¶ ÇòÚ D@ 寺 òµè ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ãé¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ ÁîðÆÕÆ âð¯é Ôîñ¶ ÒÚ D@ ÇòÁÕåÆÁź ç¶ îÅð¶ ÜÅä 寺 ìÅÁç êÅÇÕÃåÅé é¶ Áë×ÅÇéÃåÅé çÆ ÃðÔµç éÅñ ñµ×ç¶ ÁÅêä¶ ÔòÅÂÆ Ö¶åð ÒÚ Ú½ÕÃÆ ÁÇåÁ§å òèÅ ÇçµåÆ ÔË Áå¶ ÔòÅÂÆ ë½Ü 鱧 òµè 寺 òµè Ú½Õà ðÇÔä ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ ìÆ. ìÆ. ÃÆ. çÆ À±ðç± Ã¶òÅ é¶ êÅÇÕÃåÅéÆ ÔòÅÂÆ ë½Ü ç¶ ÔòÅñ¶ éÅñ Öìð ÇçµåÆ ÔË ÇÕ ÔòÅÂÆ ÇéðÆÖä ÇòÚ ôÅîñ Ãí ÇòÁÕåÆÁź çÆÁź Û°µàÆÁź ðµç Õðé ç¶ Çéðç¶ô ÜÅðÆ ÕÆå¶ ×¶ Ôé¢ òè¶ð¶ âð¯é ÔîÇñÁź çÅ ÇéôÅéÅ ìäé òÅñ¶ À°µåðÆ ò÷ÆÇðÃåÅé ç¶ Ö¶åð ÇòÚ òÆ Ú½ÕÃÆ Ô¯ð òèÅÀ°ä çÅ Ô°Õî ÜÅðÆ ÕÆåÅ ÔË¢

Ö¯åÕ¯ò¯ (ð±Ã)¸ ð±Ã çÆ ë½Ü ÇòÚ ôÅîñ ÕÂÆ àËºÕ Áå¶ Çî÷ÅÂÆñź ì¶ôµÕ ÔÆ ç¶Öä ÇòÚ ìÅÕÆ Ãí ç¶ ìðÅìð ñµ×ç¶ Ô¯ä êð À°Ô Ô°§ç¶ Ãí 寺 òµÖ Ôé¢ ð±Ã çÆ ë½Ü ÁÅêä¶ ç°ôîäź 鱧 è¯ÖÅ ç¶ä ç¶ î§åò éÅñ ÁÇÜÔ¶ Õµêó¶ ç¶ à˺Õź Áå¶ Ô¯ð ÔÇæÁÅðź çÆ òð寺 ÕðçÆ ÔË ÇÜé·Åº 鱧 ÔòÅ ðÅÔƺ íð Õ¶ ÇÂÔ ð±ê ÇçµåÅ ÜźçÅ ÔË¢ ÇÂà À°ê é×ð ÇòÚ ÇÂÕ Õ§êéÆ ç¶ î°ñÅ÷î Õµêó¶ éÅñ ìä¶ ÁÇÜÔ¶ ÔÇæÁÅð ìäÅ Õ¶ ë½Ü 鱧 ÃêñÅÂÆ Õðç¶ Ôé¢ Õµêó¶ éÅñ ë½Ü ç¶ À°êÕðé ÇÜò¶º àÆAH@ à˺Õ, Á˵ÃAC@@ Çî÷ÅÂÆñ Áå¶ ñóÅÕ± ÜÔÅ÷ ìäç¶ Ôé¢ ÇÂÔ ÒÔÇæÁÅðÒ ç°ôîä 鱧 è¯ÖÅ ç¶ä ñÂÆ ìÔ°å ÁÃðçÅð Ôé¢

ÇéÀ±ïÅðÕ ÒÚ DBE Õð¯ó çÅ îÕÅé

òÅÇô§×àé : ÇéÀ±ïÅðÕ ç¶ êÅô ÇÂñÅÕ¶ îËéÔàé ÇòÚ Áêð ÂÆÃà ÇÂñÅÕ¶ çÅ ÇÂÕ ôÅéçÅð îÕÅé ÇòÕÅÀ± ÔË, ÇÜÃçÆ ÕÆîå DBE Õð¯ó ð°ê¶ ðµÖÆ ×ÂÆ ÔË¢ ÇÂà ôÅéçÅð Øð ÇòÚ A@ ì˵âð±î, AA ìÅæð±î, C ÇÕÚé, ÇÂÕ ôÅéçÅð ñÅÇÂìð¶ðÆ, ÇÂÕ ÇÜî, ÇÂÕ Çñëà å¶ ÇÂÕ ôÅéçÅð ×Åðâé ÔË¢ ܶ ÇÂÔ ÇÂö ÕÆîå Òå¶ ÇòÕ ÜźçÅ ÔË åź ÇÂÔ ÇéÀ±ïÅðÕ çÅ Ãí 寺 îÇÔ§×Å îÕÅé Ô¯ä çÅ ÇðÕÅðâ ÁÅêä¶ éź Õð ñò¶×Å¢ ÇÂà 寺 E ÃÅñ êÇÔñź ÇÂæ¶ ÔÆ é¶ó¶ ÇÂÕ Ü×·Å GE ÃàðÆà Òå¶ ÁðìêåÆ ÕÅð¯ìÅðÆ Ü¶. ÇÕzÃà¯ëð é¶ ÔÅðÕé˵à îËéôé ñ×í× BBE Õð¯ó ð°ê¶ ÇòÚ ÖðÆÇçÁÅ ÃÆ¢ ôÇÔð ç¶ ÇÂà ÇÂñÅÕ¶ ÇòÚ Ç÷ÁÅçÅåð ÇÂîÅðåź çé AH@@ ç¶ ÁÖÆð ÒÚ Üź AI@@ ç¶ ô°ð± ÇòÚ ìäÆÁź Ãé¢ ÇÂæ¶ Ç÷ÁÅçÅåð ÁðìêåÆ ñ¯Õ ÔÆ ðÇÔ§ç¶ Ôé¢ ÇÕzÃà¯ëð é¶ ÁÅêäÆÁź ì¶àÆÁź ñÂÆ ÇÂæ¶ ÔÆ ôÅéçÅð Øð ÖðÆç¶ Ô¯Â¶ Ôé¢

ÇÂÃñÅîÅìÅç¸ êÅÇÕ é¶ ÁÅêäÆ ÕìÅÇÂñÆ êµàÆ ÇòÖ¶ âð¯é Ôîñ¶ Õðé ñÂÆ ÁîðÆÕŠ鱧 î°ÁÅøÆ î§×ä Áå¶ ÃêµôàÆÕðé ñÂÆ ÇÕÔÅ ÔË¢ êÅÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁź î°åÅìÕ ÇÂà Ôîñ¶ ÒÚ DA ÇòÁÕåÆ îÅð¶ ׶ Ôé¢ ÇÂà ÒÚ ÕìÅÇÂñÆ ÇÜð×ÅÔ Áå¶ ÃðÕÅð çÆ ÇîÇñÂÆôÅÔ ç¶ î˺ìð

ÇÂàñÆ ç¶ ÇÂµÕ ÔòÅÂÆ Áµâ¶ å¶ ÇÂµÕ ÇÃµÖ çÆ êµ× åñÅôÆ ñÂÆ À¹åðòÅ ñÂÆ ×ÂÆÍ Õ¯ñ ÖóŠùðµÇÖÁÅ ÕðîÆ ÇÕö ×µñ ù ñËÕ¶ åÅóéÅ ÕðçÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ç÷Õðï¯× þ ÇÕ Â¶Áðê¯ðà» Óå¶ ê×óÆ çÆ åñÅôÆ çÅ îÅîñŠÿêÈðé Çòôò ÓÚ íµÇÖÁÅ ÇêÁÅ þÍ

àðÆÁñ¸êµÛîÆ ÇÕÀ±ìÕ ÒÚ í±ÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶ îÇÔñà ÕÆå¶ ×¶¢ ÕËé¶âÅ ç¶ Õ°çðåÆ Ã¯ÇîÁź ç¶ ÇòíÅ× çÆ Ã±ÚéÅ Áé°ÃÅð ÁµÜ ìÅÁç ç°êÇÔð ÇÂÕ òµÜ Õ¶ CF Çî§à Òå¶ ÇÂÔ ÞàÕ¶ îÇÔñà ÕÆå¶ ×¶ ܯ A@ ÃËÇÕ§â åÕ ÜÅðÆ ðÔ¶¢ ÇÂà í±ÚÅñ çÆ åÆìðåÅ D.G çµÃÆ ×ÂÆ¢ ÇÂà çÅ Õ¶ºçð Çì§ç± úàòÅ å¶ î½ºàðÆÁñ ÇòÚÅñ¶ ñڱචÃÆ¢ êzÅêå ñÚéÅ Áé°ÃÅð ÇÂà í±ÚÅñ ç¶ ÔñÕ¶ ÞàÕ¶ àðÆÁñ ç¶ êµÛîÆ ÇԵö, úàòÅ å¶ ÕÅðéòÅñ ÒÚ òÆ îÇÔñà ÕÆå¶ ×¶¢

ð±Ã çÆ ë½Ü ÒÚ Õµêó¶ ç¶ éÕñÆ à˺Õ?

êÅÇÕ é¶ ÁîðÆÕŠ鱧 î°ÁÅëÆ î§×ä ñÂÆ ÇÕÔÅ

ÔòÅÂÆ ÁµÇâÁ» Óå¶ ÇÂà åð·» ñÂÆ Ü»çÆ þ êµ× çÆ åñÅôÆ

ÇÕÀ±ìÕ ÒÚ í±ÚÅñ ç¶ ÞàÕ¶

17

î°Õ¶ô Á§ìÅéÆ ìËºÕ ÁÅë ÁîðÆÕÅ ÒÚ Çéðç¶ôÕ Çéï°Õå

ÇéÀ±ïÅðÕ¸ ÇðñÅǧà ǧâÃàðÆ ç¶ Ú¶ÁðîËé î°Õ¶ô Á§ìÅéÆ é±§ ìËºÕ ÁÅë ÁîðÆÕÅ çÅ Çéðç¶ôÕ Çéï°Õå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ ìËºÕ ÁÅë ÁîðÆÕÅ é¶ ÁµÜ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ã é¶ EC ÃÅñÅ Á§ìÅéÆ é±§ ìËºÕ çÅ ìå½ð Çéðç¶ôÕ Çéï°Õå ÕÆåÅ ÔË¢ ìËºÕ ÁÅë ÁîðÆÕÅ ç¶ ô¶Áð èÅðÕ Á§ìÅéÆ ç¶ òËôÇòÕ ÇçzôàÆÕ¯ä 寺 ñÅí ñËä׶¢

òÆ ôÅÇîñ Ôé¢ Çòç¶ô ÇòíÅ× ç¶ ÇÂÕ ì°ñÅð¶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ êÅÇÕ ÃðÕÅð ÇÂà Ôîñ¶ çÆ ÇéÖ¶èÆ ÕðçÆ ÔË, ÇÜà ÒÚ òµâÆ Ç×äåÆ ÒÚ ñ¯Õ îÅð¶ ׶ Ôé¢ À°µåðÆ òÜÆðÃåÅé ÒÚ ìÆå¶ Çå§é ÃÅñ ç½ðÅé êÇÔñÆ òÅð ¶éÅ ØÅåÕ âð¯é ÔîñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢


18

èîÕ

ÁÜì0×Üì

March 23, 2011 Wednesday

ÕÅñ¶ ð§× ÕÅðé é½ÕðÆ éÔƺ Çîñ ÃÕÆ íÅðåÆ î°ÇàÁÅð 鱧

ÇÃâéƸÇêµÛ¶ ÇÜÔ¶ ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ÒÚ Ô¯Â¶ íÅðåÆÁź À°µå¶ Ôð Ôîñ¶ 鱧 éÃñÆ ð§×å ç¶ä òÅñ¶ îÆâÆÁÅ çÆ ÁÅà 鱧 À°ç¯º ì±ð ÇêÁÅ, Ü篺 ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ôÇÔð êðæ çÆ ÇÂÕ îÅâÇñ§× ¶ܧÃÆ é¶ ÇÂÕ íÅðåÆ îÅâñ ñóÕÆ Õ¶îÅ ðÅÜèðé 鱧 À°ÃçÆ ÚîóÆ ç¶ ð§× ÕÅðé é½ÕðÆ ç¶ä 寺 îé·Å Õð ÇçµåÅ¢ Õ¶îÅ ðÅÜèðé éź çÆ ÇÂà îÅâñ ñóÕÆ é¶ êµåðÕÅðź 鱧 ×µñìÅå Õðç¶ Ô¯Â¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô ÕðÆì B ÃÅñź 寺 ǧ×ñ˺â ÒÚ îÅâñ òܯº Õ§î Õð ðÔÆ ÃÆ å¶ À°Ã òñ¯º ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ôÇÔð êðæ ÒÚ ÁÅêä¶ îÅâÇñ§× ç¶ Ö¶åð ÒÚ é½ÕðÆ ñµíä ñÂÆ ÚÅâÇòÕ îÅâñ÷

éÅîÆ Õ§êéÆ é±§ ÂÆî¶ñ ÕÆåÆ¢ Õ¶îÅ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ À°Ô Õ§êéÆ ç¶ îËé¶Üð òñ¯º í¶ÜÆ ÜòÅìÆ ÂÆî¶ñ 鱧 ç¶Ö Õ¶ ÇÂÕ åð·Åº éÅñ ð§é Ô¯ ×ÂÆ, ÇÜà ÒÚ ÇñÇÖÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ Õ§êéÆ Õ¶îŠ鱧 À°Ãç¶ ð§× ÕÅðé é½ÕðÆ éÔƺ ç¶ ÃÕçÆ å¶ À°Ã鱧 À°Ãç¶ ð§× ÕÅðé êðæ ÒÚ é½ÕðÆ Çîñä ç¶ ìÔ°å صà î½Õ¶ Ôé¢ Õ¶îÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ îËé¶Üð çÆ ÇÂÔ ÂÆî¶ñ êó· Õ¶ À°Ãé¶ ëËÃñÅ ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô ÃðÅÃð ×ñå ÔË å¶ ÇÂÃ鱧 Ãî±Ô ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ òÅÃÆÁź ÃÅÔîä¶ ÇñÁÅÀ°äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË¢ Õ¶îÅ ç¶ ÇÂà ëËÃñ¶ 鱧 ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ íð ç¶ îÆâÆÁÅ é¶ ÛÅê Õ¶ ñ¯Õź åÕ êÔ°§ÚÅÇÂÁÅ ÔË¢

ǧéÅ òµâÅ ì±à

âÃñâ¯ðë (ÜðîéÆ) : ô± ë¶Áð ç½ðÅé ì±à çÆ ÇòôÅñ éÕñ 鱧 ç¶ÖçÅ ÇÂÕ ÇòÁÕåÆ¢

ÁÅÕñ˺â ÇòÖ¶ ÁËéìƶ ìÅÃÕàìÅñ îËÚ ç½ðÅé ÇÖâÅðÆÁ» çÅÇ¿å÷Åð Õðç¶ êðòÅÃÆ íÅðåÆÁ» ç¶ ìµÚ¶ÍÇÂÔ îËÚ ÇÂµæ¶ ìÅñÆò¹µâ ëËÃàÆòÅñ î½Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅÍ

Çìzà¶éòÅÃÆ é¶ î§×Æ ×ðñëzËâ å¯ Áé¯Ö¶ Á§çÅ÷ ÒÚ îÅëÆ

ñ§âé0 Çìzà¶é ÒÚ ÇÂµÕ ÇòÁÕåÆ é¶ ÁÅêäÆ ×ðñëzºËâ å¯ Áé¯Ö¶ Á§çÅ÷ ÒÚ îÅëÆ î§×Æ¢ À°Ã é¶ ÇÂµÕ ì¯ðâ å¶ îÅëÆéÅîÅ ÇñÇÖÁÅ å¶ À°Ã 鱧 ñË Õ¶ ÕÃµì¶ ç¶ ÁÅñ¶9ç°ÁÅñ¶ ÚµÕð ñ×Ŷ¢ BF ÃÅñÅ ç¶ Çìzà¶éòÅÃÆ Ü¯Â¶ê¶Ü çÆ ×ðñëzºËâ é¶ Ã¯ôñ é¶àòðÇÕ§× ÃÅÇÂà ë¶Ãì°Õ å¶ ò¶Ö ÇñÁÅ ÇÕ À°Ô ÇÕö Ô¯ð îÇÔñÅ ç¶ éÅñ â¶Çàº× Õð ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂÃ ç¶ ñÂÆ ê¶Ü é¶ ÁÅêäÆ ×ðñëz˺â å¯ ÃÅðòÜÇéÕ ð±ê å¯ îÅëÆ î§×Æ¢ À°Ã é¶ ÇñÇÖÁÅ ÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêäÆ ×ðñëz˺â 鱧 è¯ÖÅ ÇçåÅ ÔË¢ À°Ã å¯ îÅëÆ î§×ä ç¶ ñÂÆ À°Ô ÁÅêäÆ Çé§çÅ ÕðçÅ ÔË¢ À°Ô À°Ã ç¶ éÅñ ìÔ°å ÇêÁÅð ÕðçÅ ÔË¢ À°Ã 鱧 òÅÇêà êÅÀ°ä ç¶ ñÂÆ À°Ô Õ°Þ òÆ Õð ÃÕçÅ ÔË¢ Òç ÃéÒ ç¶ Áé°ÃÅð ê¶Ü é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°é·Åº 鱧 ñ×çÅ ÔË ÇÕ ñ¯ÕÅ ç¶ Ççñ ÒÚ À°é·Åº ç¶ ñÂÆ Õ°Þ ÔîçðçÆ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô ÇìñÕ°ñ ì¶òÕ±ë ñ× ÇðÔÅ ÃÆ¢

ÇÂÕ î°ÇàÁÅð éÅñ AC òÅð ìäŶ Ãé ÃËÕà çì§è

ÇîñÅé0 ÇÂÕ ÇÂÃå×ÅÃÅ êµÖ é¶ ÁçÅñå ÇòÚ çÅÖñ ÁÅêä¶ ÇÂÕ çÃåÅò¶÷ ç½ðÅé ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ÇÂàñÆ ç¶ êzèÅé î§åðÆ ìðñ°ÃÕ¯éÆ é¶ ÇîñÅé ÃÇæå ÁÅêä¶ Çòñ·Å ÇòÚ é¯ðÅÕ¯ çÆ ÇÂÕ éÅìÅÇñ× î°ÇàÁÅð éÅñ ÃËÕà çì§è ìäÅÀ°ä ñÂÆ AC òÅð ÃËÕà ÕÆåÅ Áå¶ êËÇÃÁź çÆ ÁçÅÇÂ×Æ ÕÆåÆ ÃÆ¢ ÇÂÃå×ÅÃÅ êµÖ é¶ ìðñ°ÃÕ¯éÆ ç¶ C ÃÇÔï¯×ÆÁź Òå¶ î°ÕµçîÅ ÚñÅÀ°ä çÆ î§× Õðç¶ Ô¯Â¶ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ ÇÕ À°Ô ìðñ°ÃÕ¯éÆ çÆ ÁËôêzÃåÆ ñÂÆ Õ°óÆÁź çÅ êzì§è Õðç¶ Ãé¢ Â¶. êÆ. 鱧 Çîñ¶ G ê§ÇéÁź ç¶ ÇÂà çÃåÅò¶÷ ÇòÚ ç¯ô ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË ÇÕ ÇÂà åð·Åº çÆÁź ÃËÕà êÅðàÆÁź ðÅå ç¶ í¯Üé éÅñ ô°ð± Ô°§çÆÁź Ãé, ÇÜà ÇòÚ ìðñ°ÃÕ¯éÆ Ãî¶å ôÅîñ Ô¯ä òÅñ¶ Ãí ñ¯Õ ÁôñÆñ Çézå Õðç¶ Ãé¢ À°Ã 寺 ìÅÁç

ìðñ°ÃÕ¯éÆ êÅðàÆ ÇòÚ ôÅîñ Õ°óÆÁź ÇòÚ¯º ÇÕö ÇÂÕ Üź ç¯ Õ°óÆÁź 鱧 ÁÅêäÅ ÃËÕà ÃÅæÆ Ú°äç¶ Ãé¢ ÇÂÃå×ÅÃÅ é¶ ÜÅºÚ çÅ Õ§î ðÃîÆ å½ð Òå¶ ì§ç Õð ÇçµåÅ ÔË Áå¶ À°Ô ìðñ°ÃÕ¯éÆ ñÂÆ ÃËÕà êÅðàéð Ú°äé çÅ Õ§î Õðé òÅñ¶ À°é·Åº ç¶ ÇÂé·Åº C ÃÇÔï¯×ÆÁź Òå¶ î°ÕµçîÅ ÚñÅÀ°äÅ ÚÅÔ°§çÅ ÔË¢ ìðñ°ÃÕ¯éÆ Òå¶ ÇîñÅé ÇòÚ F ÁêzËñ 鱧 éÅìÅÇñ× Õ°óÆÁź éÅñ ÃËÕà çì§è ìäÅÀ°ä Áå¶ ò¶ÃòÅê°ä¶ 鱧 À°åôÅÔ ç¶ä Áå¶ ÇÂà 鱧 ñ°ÕÅÀ°ä ñÂÆ ÁÅêä¶ ðÃ±Ö çÆ òð寺 Õðé ç¶ îÅîñ¶ ÇòÚ òµÖ 寺 ðäòÅÂÆ Ô¯ò¶×Æ¢

Ü篺 ÒÃËÕà à°ÁÅÂ¶Ò é±§ éôà Õðé êÔ°§ÇÚÁÅ çÃåÅ

öºà êÆàðÃìð׸ ð±Ã ç¶ ÇÂÕ âÅÕØð ÒÚ ÇÂÕ ôµÕÆ òÃå± ÕÅðé ÔëóÅ9çëóÆ îÚ ×ÂÆ Áå¶ ì§ì ð¯Õ± çÃå¶ é±§ õçäÅ ÇêÁÅ¢ ìÅÁç ÒÚ êåÅ ñµ×Å ÇÕ À°Ô òÃå± ÇÂÕ ÒÃËÕà à°ÁÅÂ¶Ò ÃÆ¢ ÇÂÔ ØàéÅ êËàð¯ÜÅò¯çÃÕ ôÇÔð çÆ ÔË¢ ôµÕÆ òÃå± Ü¯ ÇÂÕ êËÕ¶à ç¶ ð±ê ÇòÚ ÃÆ, 鱧 ò¶Öä ÇêµÛ¯º âÅÕ î°ñÅ÷îź é¶ å°ðå § ê°ñà 鱧 ñÚéÅ ÇçµåÆ¢ ê°ñÃ é¶ ÁÅ Õ¶ âÅÕØð ÖÅñÆ ÕðòÅÇÂÁÅ¢ ì§ì éôà Õðé òÅñ¶ çÃå¶ é¶ ò¶ÇÖÁÅ ÇÕ À°Ã ÇòÚ ÇÂÕ òÅÂÆìzà ¶ ð ÒÃËÕà à°ÁÅÂ¶Ò ÃÆ¢ ÇêµÛ¶ ÇÜÔ¶ ð±Ã ÒÚ èîÅÇÕÁź çÆÁź ÕÂÆ òÅðçÅåź Ô¯ÂÆÁź Ôé, ÇÜà ÕÅðé ñ¯Õź ÒÚ âð êÅÇÂÁÅ ÜźçÅ ÔË¢

Çòôò çÅ Ãí 寺 ÖåðéÅÕ ÒÜñÃÒ ÔË Ç§àðé˵à0 ÁÃźܶ

ñ§âé0 ÇòÇÕñÆÕÃ ç¶ Ö°ñÅö ç¶ Üðƶ Çòôò íð çÆ ×°êå ÜÅäÕÅðÆÁź 鱧 ÁÅî ñ¯Õź ç¶ ð±ìð± Õðé òÅñ¶ ܱñÆÁé ÁÃźܶ çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ Ç§àðé˵à Ô°ä åÕ çÅ Ãí 寺 ÖåðéÅÕ Üñà ÔË Áå¶ ÇÂà 寺 ÕÅëÆ ìµÚ Õ¶ ðÇÔä çÆ ÷ð±ðå ÔË¢ Çìzàé ¶ ç¶ Õ˺ÇìzÜ ï±éÆòðÃàÆ ç¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁź éÅñ ÁÅêäÆ ×µñìÅå ç½ðÅé ÁÃźܶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÅêä¶ Õ°µÞ ëÅÇÂÇçÁź ç¶ ìÅòܱç ǧàðé˵à é¶ ñ¯Õź çÆ ÁòÅ÷ 鱧 çìÅä ÒÚ ÃðÕÅð çÆ ÕÅëÆ îçç òÆ ÕÆåÆ ÔË¢ ǧàðé˵à 鱧 ÁÇíÇòÁÕåÆ é±§ çìÅä çÆ Ãí 寺 ÕÅð×ð åÕéÆÕ çÅ éÅî Çç§ç¶ ԯ¶ ÁÃźܶ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ ç¯ èÅðÆ åñòÅð ÔË Ü¯ ܶÕð å°ÔÅ鱧 ëÅÇÂçÅ êÔ°Ú § ÅÀ°ºçÅ ÔË åź å°ÔÅⶠÇÖñÅë òÆ ÕÂÆ ñ¯Õź çÅ îççÕÅð ìä ÃÕçÅ ÔË¢

îñ¶ôÆÁÅ çÆ ðÅÜèÅéÆ ÇòÖ¶ ÕðòŶ ׶ ìˬé À¹åÃò ç½ðÅé çðµÖå ç¶ åé¶ ç¶ ÁÅÕÅð çÅ ÇÂµÕ òµâÅ ìËñÈé À¹âÅðÆ íðçÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂà î½Õ ÕðÆì BH ×ðî ÔòÅ ç¶ ×¹ìÅð¶ À¹âŶ ׶Í

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

Çòôò çðôé

March 23, 2011 Wednesday

19

îÅðñ¯ò (ÜðîéÆ) ç¶ ÇÚóÆÁÅØð ÇòÚ ÇÂյᶠÖó¶ ëñ¶Çî¿×¯º ê³ÛÆÁ» çÅ êðÛÅò» êÅäÆ ÇòÚ é÷ð ÁŪçÅ Ô¯ÇÂÁÅÍ

ÇÃâéÆ ÇòÖ¶ ïÈ ÇàÀÈì ÇÿëéÆ Õ¿ÃðàÃ ç¶ êÌÆÇòÀÈ àËà ç½ðÅé ÇÃâéÆ ÁÅêð¶ ÔÅÀÈà Óå¶ ÕÆåÆ ×ÂÆ ð¿×Çìð¿×Æ ð¯ôéÆ çÅ ÖÈìÃÈðå é÷ÅðÅÍ

íð¯Ã¶î¿ç Áå¶ òèÆÁÅ ÃðÇòà ñÂÆ ÇÂÕ¯ é»

Transmission Specialist

Foreign & Domestic Repair Center Complete Auto Diagnostic Service Engine & Transmission Service

àz»ÃÇîôé ÃêËôÇñÃà N.Y.S. INSPECTION STATION

Front End and Wheel Alignment

CALL MR. SINGH

134-20 ROCKAWAY BLVD. SOUTH OZONE PARK, NY11420


20

èîÕ March 23, 2011 Wednesday


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

21


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

March 23, 2011 Wednesday

ÁËôòÇðÁÅ å » è Ã Ç ¶ ä ç¶ ÁÅê

ì¼Úé êÇðòÅð çÆ ùÔ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ ì¼Úé ç¶ ÁÅêä¶ ÇÃè»å ÔéÍ À°Ã ù ÇÃè»å» ç¶ îÈÔð¶ ôÅÔð¹Ö ÖÅé çÆ òÆ êÌòÅÔ éÔÄ ÔË, å» ÔÆ À°Ã é¶ ÇÂÕ ÇøñîÆ ÃîÅð¯Ô ÓÚ ÒÕ÷ðÅ ð¶Ó ×Æå Óå¶ ôÅÔð¹Ö éÅñ é¼Úä 寺 é»Ô Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ ÁËôòÇðÁÅ ÃÅø ÕÇÔ³çÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÃîÅð¯Ô» å¶ ÇÃðø å¶ ÇÃðø ÁÇíô¶Õ Ü» ÁÇîåÅí éÅñ ÔÆ â»Ã Õð ÃÕçÆ ÔËÍ ÁËôòÇðÁÅ çÅ ÇÂÕ Ô¯ð Çéïî ÔË ÇÕ À°Ô Ô¹ä Ãà¶Ü Óå¶ ÁÅêäÆ ÁçÅÇÂ×Æ å¶ ê¶ôÕÅðÆ ñÂÆ Ö¹ç Õ¯Çðú×ÌÅøÆ Õðé ñ¼× êÂÆ ÔËÍ ÁËô çÅ ÇÂÔ øËÃñÅ À°Ã ç¶ ÚÔ¶ÇåÁ» ñÂÆ òèÆÁÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂà åð·» Õðé éÅñ ÁËôòÇðÁÅ ç¶ À°Ô Üñò¶ ç¶Ö ÃÕä׶ ÇÜÔó¶ Áܶ å¼Õ À°Ô Çøñî» ÓÚ éÔÄ ç¶Ö ÃÕ¶Í âðÅîÅ ñÂÆ Çøñî Ò×¹ÜÅÇðôÓ òÅÃå¶ ÁËòÅðâ ÔÅÃñ ÕðÕ¶ ÁËôòÇðÁÅ ðŶ Ö¹ô ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÖÅà Çøñî ÓÚ ÖÅà íÈÇîÕÅ ñÂÆ ÁËòÅðâ ÇܼåäÅ À°Ã Áé°ÃÅð òÅÇÕÁÅ ÔÆ ÇÂÕ ÇêÁÅðÅ ÁÇÔÃÅà ÔËÍ Õ°Þ Áñ¼× Õðé çÅ ÁÇÔÃÅà À°Ã ù ÁËéÅ Ú¿×Å ñ¼Ç×ÁÅ, ÇÜÔóÅ Õç¶ êÇÔñ» Õç¶ òÆ éÔÄ ÃÆ ñ¼Ç×ÁÅÍ ô¹ðÈ å¯º ÁËô ÇÔ³çÆ Çøñî» ç¶ éÅñ;éÅñ ç¼Öä çÆÁ» Çøñî» òÆ ÕðçÆ ðÔÆ ÔËÍ åÅÇîñ Çøñî 寺 îäÆðåéî À°ÃçÅ îðÆç ìÇäÁÅ ÃÆÍ ÁËôòÇðÁÅ Ò×¹ðÈÓ å¶ ÒðÅòäÓ Çøñî» îäÆðåéî éÅñ Õð Ú¹¼ÕÆ ÔËÍ Çøñî» ç¶ éÅñ; éÅñ À°Ã çÆ ÖÅÇÔô ÔË ÇÕ Çòç¶ô» ÓÚ íÅðåÆ ÖÅÇäÁ» òÅñÅ ÇÂÕ ðËÃà¯ð˺à Ö¯Çñ·ÁÅ ÜÅò¶Í

VAN WYCK

PHARMACY

RX

MON-FRI 9 AM TO 8 PM SATURDAY 10 AM TO 5 PM

Benefit From Our Services We Make Most Insurance Plans Accepted it Easier for Competitive Prices you to get Co-ordination of Insurance Benefits your prescription Free Refill Reminders filled One-on-one Counseling Education Specialist in HIV/Aids, Nutritional Supplements

ÃÅⶠկñ îËâÆÕ¶â Áå¶ Ô¯ð Áé¶Õ» ïÈéÆÁé Áå¶ êñÅé Áå¶ ÇòÕ Ççå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

$5Off $5Off Counter å¶

$25

çÅ ÃîÅé ÖðÆç¯ Áå¶ êÅú

$5

çÆ Û¯à çÈÃð¶ ÕÈêé éÅñ î¶ñ éÔÄ

On new or transferred prescriptions, Just bring in your RX bottle to Van Wyck

As Easy As 1,2,3 NO WAITING! HASSLE FREE!

éòÄ Ü» àz»Ãëðâ êÌÇÃÇ´êôé å¶ òÆ $5 çÆ Û¯à With Coupon Only. Not be combined with other coupons. State Regulations apply

ׯ

ç ñÂÆ ì¶àÆ ù ç¶Ö Õ¶ ÔÆ ÇêÁÅð çŠüÚÅ ÁÇÔÃÅà ùôÇîåŠöé ù Ô¯ÇÂÁÅÍ Çîà ï±éÆòðà ÕÇÔ ðÔÆ ÔË ÇÕ À°Ã ù éÔÄ êåÅ ÇÕ À°Ã ç¶ ÇêÁÅð çÆ ÕÆ î³Ç÷ñ Ô¯ò¶×Æ êð ðäçÆê Ô¹¼âÅ å¼Õ ÚðÇÚå ðÔÆ Ã¹ôÇîåÅ çÆ Ç÷¿ç×Æ ç¶ Ã¹éÇÔð¶ êñ À°Ã çÆ ×¯ç ñÂÆ ì¶àÆ ÔÆ ÔËÍ ÇÂö ñÅâñÆ é¶ Ã¹ô ù Ç÷¿ç×Æ, ÇêÁÅð å¶ Ö¹ôÆ ç¶ Áðæ ÃîÞŶ ÔéÍ Ã¹ô çÅ ÇÖÁÅñ ÔË ÇÕ ÇêÁÅð 寺 Õ¯ÂÆ ÇÂéÕÅð éÔÄ Õð ÃÕçÅ êð ÇêÁÅð ÓÚ îðïÅçÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ ÇÂÔÆ ÇêÁÅð çÆ ÇîáÅà ÔËÍ Ã¹ô ñÂÆ ð¶éÆ çÅ ÇêÁÅð ÇÂÕ ÁÇÔÃÅà ÔË Ü¯ îÇÔÃÈà òÆ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ çÈÃð¶ ÇêÁÅð ÓÚ Ú¿×¶;ì¹ð¶ Áé°íò ùôÇîåÅ ù êÌÅêå ԯ¶ ÔéÍ ×¼ñ ôÅçÆ çÆ å¶ Áܶ å¼Õ Õ¿¹âñÆ ÓÚ ï¯× éÔÄ ÕÇÔ Õ¶ ùô ×¼ñ àÅñçÆ ÔËÍ ÇÂà òÅð Ô¯ñÆ ìÅð¶ ùôÇîåŠöé çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ êÇÔñÆ êÇÔð ç¶ åóÕ¶ À°µá Õ¶ ÇÂôéÅé ÕðÕ¶ êÈÜÅ êÅá ÕðÕ¶, ÃÅèÅðé Õ¼êó¶ êÇÔéä¶ ÔéÍ Çëð éÔÄ êÌòÅÔ ÚÅÔ¶ ðäçÆê Ô¹¼âÅ, ð¿× ù¼à¶ Ü» îäÆðåéî Çëð ÃÅðÅ Ççé Ú¼ñ ï Ú¼ñ îÃåÆ ÓÚ Ô¯ñÆ Ö¶âäÆ ÔËÍ

Free Delivery

Your Neighborhood Van Wyck PHARMACIST is a professional and expert in proper medication use. You can utilise his services to ensure proper drug selection, drug interaction, dosing and expected side effects

STORE HOURS

ÇêÁÅð ñÂÆ îðïÅçÅ ÷ðÈðÆ Ã¹ôÇîåÅ

22

R X

Free Delivery and Pick Up

We Accept

MEDICAID MEDICARE PART D NEIGHBORHOOD PLAN HEALTH FIRST 1199 NPA CENTROUS OTHER PLANS WIC CHECKS FOR MILK

A Gem of an Indian Restaurant in the Diamond districts Order Online @ www.indusexpress.com

We also Serve Jain Food

Services

Health & Beauty Aids Baby Needs Surgical Supplies Ô¶ñæ ÇìÀÈàÆ Â¶â÷ ì¶ìÆ éÆâ÷ ÃðÜÆÕñ ÃêñÅÂÆÃ

å¹ÔÅâÅ ÁÅêäÅ Store Van Wyck å¶ Jamaica Hospital ç¶ é¶ó¶ HARINDER PAL CHHABRA (M.S.,R.Ph.)

88-20 B VAN WYCK EXPRESSWAY RICHMOND HILL, NY 11418 (ONE-HALF BLOCK FROM JAMAICA HOSPITAL)

48 West 48th Street, Between 5th & 6th Avenue New York, 10036


èîÕ

Çëñî ÿÃÅð

March 23, 2011 Wednesday

ï°ÇòÕÅ Ú½èðÆ

é¶ ÁÅÂÆôÅ àÅÕÆÁÅ Áå¶ Á³ÇîÌåÅ ðÅú ù îÅå Çç¼åÆ ÔÅ

ñ»ÇÕ ï°ÇòÕÅ Ú½èðÆ çÆÁ» Ô¹ä å¼Õ çÆÁ» Çøñî» ÇàÕà ÇÖóÕÆ Óå¶ ÁÅêäÅ ÕîÅñ éÔÄ ÇçÖÅ ÃÕÆÁ», Çëð òÆ ÇÂà ÖÈìÃÈðå å¶ é½ÜòÅé ÁÇíé¶åðÆ ù ìÅñÆò¹¼â ÇòÚ ñ×ÅåÅð Õ¿î Çîñ ÇðÔÅ ÔËÍ àÆ. òÆ. çÆ ÇÂÔ ÕñÅÕÅð Ãí 寺 êÇÔñ» ëðÔÅ ÖÅé çÆ Òúî ô»åÆ úîÓ ÇòÚ ÇÂÕ Õ¶Çîú ð¯ñ ÇòÚ é÷ð ÁÅÂÆ ÃÆÍ À°Ã çÅ êÇÔñÅ Ãí 寺 ò¼âÅ î½ÕÅ ÇÃÕ¿çð Ö¶ð ç¶ Çòð¹¼è ð¯ñ ÃÆKÒÃîð B@@GÓ, êð Çøñî ìÅÕà ÇÖóÕÆ Óå¶ Ãëñ éÔÄ Ô¯ ÃÕÆÍ ÇÂà 寺 ìÅÁç ï°ÇòÕÅ ù Çëð î½ÕÅ ÇîÇñÁŸÒå¯ ìÅå ê¼ÕÆÓ ÇòÚ, ÇÜà ÇòÚ À°Ã çÆ Ü¯óÆ ôðîé ç¶ À°ñà ìäÅÂÆ ×ÂÆ ÃÆ, êð ÇÂÕ òÅð Çëð ÇÕÃîå À°Ã ù çöÅ ç¶ ×ÂÆÍ Ô¹ä ï°ÇòÕŠׯÇò¿çÅ éÅñ ÒéÅàÆ ÁËà D@Ó ÇòÚ åÆÜÆ òÅð ÇÕÃîå Á÷îÅÀ°ä ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ

êÇðòÅð ù

êÇÔñ

ç¶

ÕÅܯñ

ò×é êÇðòÅð çÆ ùÔ ÕÅܯñ Çøñî» ÓÚ ÁÇíéË Õðé 寺 Û°¼àÆ ñË Ú¹¼ÕÆ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô éòKÜéî¶ ì¶à¶ ï°¼× çÆ Ã¿íÅñ ÓÚ ñ¼×Æ ÔËÍ ÕÅܯñ çÆ ÇÂÕ ì¶àÆ ÇéÁÅÃÅ òÆ ÔË, ܯ ÃÕ±ñ êó·çÆ ÔËÍ CF ÃÅñÅ ÕÅܯñ ì¶à¶ ï°¼× çÆ Ã¿íÅñ ç¶ éÅñK éÅñ Áܶ ç¶ò×é çÆÁ» Çøñî», ê̯âÕôé çÅ Õ¿î òÆ ç¶Ö ðÔÆ ÔË, ܯ Çòç¶ôÆ Çøñî» ÔéÍ Áܶ ç¶ò×é çÆ ê̯âÕôé Á¼ÜÕñ· Çòç¶ôÆ Çøñî» çÅ òÆ ÇéðîÅä Õðé ñ¼×Æ ÔË, ÇÜà çÆ Õî»â Áܶ ç¶ ÃÕ¼åð Õ°îÅð î»×à Õ¯ñ ÔËÍ ÕÅܯñ ÁÅêä¶ ì¶à¶ ù ìÔ¹å ÇÕÃîå òÅñÅ ÃîÞçÆ ÔË, ÇÜà çÆ ÁÅîç Óå¶ ÕÂÆ Çøñî» ÇîñÆÁ» ÔéÍ ÕÅܯñ çÅ êÈðÅ ÖÅéçÅé ÇøñîÆ ÔËÍ ÇêåÅ ô¯îÈ î¹ÖðÜÆ, î³îÆ åé±ÜÅ, îÅÃÆ ÜÆ é±åé, çÅçÆ ðåé ìÅÂÆ, Áô¯Õ Õ°îÅð, ÇÕô¯ð Õ°îÅð, ܯÁŶ î¹ÖðÜÆ å¶ ðÅäÆ î¹ÖðÜÆ ÕÅܯñ ç¶ Çðôå¶çÅð ÔéÍ éÅéÆ ô¯íéÅ ÃÅîðæ é¶ ÃçÅìÔÅð Çøñî» ç¶ Õ¶ ÇÂÇåÔÅà ðÇÚÁÅ ÔËÍ AIIB ÇòÚ ì¶Ö¹çÆ å¯º ÇøñîÆ ÕËðÆÁð ô¹ðÈ Õðé òÅñÆ ÕÅܯñ çÆ Þ¯ñÆ ÓÚ ÕÂÆ ÇÔà Çøñî» Ôé, ÇÜé·» 寺 ã¶ð ÃÅð¶ ç¶ÃÆ å¶ Çòç¶ôÆ ÇÂéÅî òÆ Çîñ¶ ÔéÍ ÒÇêÁÅð ÕÆÁÅ å¯ âðéÅ ÕïÅÓ, Òç¹ôîäÆÓ, ÒÇçñòÅñ¶ ç¹ñÔéÆÁ» ñ¶ ÜŶº×¶Ó, ÒÇêÁÅð å¯ Ô¯éÅ ÔÆ æÅÓ, ÒÕíÆ Ö¹ôÆ ÕíÆ ×îÓ, ÒîÅÂÆ é¶î ÇÂ÷ ÖÅéÓ, ÒÕ°Û Õ°Û Ô¯åÅ ÔËÓ ç¶ ÇÂñÅòÅ Ô¯ð òÆ ÕÂÆ Çøñî» Ôé, ÇÜé·» ù Çòç¶ô» ÓÚ òÆ êÿç ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ Õ°Þ ÃÅñ» ìÅÁç ÕÅܯñ ÁÅÇîð ÖÅé, ÃñîÅé ÖÅé å¶ êåÆ Áܶ ç¶ò×é éÅñ ÕÂÆ Çøñî» ÓÚ é÷ð ÁŶ×Æ, ÇÜé·» çÆÁ» ÕÔÅäÆÁ» Óå¶ Õ¿î ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ç¼Öä çÆ ÇÂÕ ÁèÈðÆ Çøñî å» À°Ô ìÆå¶ ÇçéÄ î¹Õ¿îñ ÕðÕ¶ ÔàÆ ÔËÍ

ÇçñÚÃê ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ ÇÂà ð¯ñ ñÂÆ Õ°Þ Ô¯ð ÁÇíé¶åðÆÁ» ç¶ é»Á òÆ ÃÅÔîä¶ ÁŶ Ãé êð î½ÕÅ ï°ÇòÕÅ ù ÔÆ ÇîÇñÁÅÍ ÇÂà é½ÜòÅé ÁÇíé¶åðÆ é¶ ÁÅêäÆ Ú¯ä éÅñ À°é·» ÇìÔåð ÁÇíé¶åðÆÁ» ù òÆ îÅå ç¶ Çç¼åÆÍ ï°ÇòÕÅ é¶ ÃÅë ÇÕÔÅ ÇÕ ÕÅÃÇà³× ç¶ Ã ÇøñîÕÅð» é¶ À°Ã çÅ é»Á Ãí 寺 êÇÔñ» éÔÄ Ã¯ÇÚÁÅ ÃÆÍ çðÁÃñ, ÕÅëÆ êÇÔñ» ÁÅÂÆôÅ àÅÕÆÁÅ çÅ ÇÂà ð¯ñ ñÂÆ é»Á ÁÅÇÂÁÅ ÃÆÍ ìÅÁç ÇòÚ À°Ô Á³ÇîÌåÅ ðÅú ù òÆ Çîñ¶ ÃéÍ êð ÇÂé·» ÁÇíé¶åðÆÁ» ç¶ éÅñ ×¼ñ ìËáÆ éÔÄÍ ï°ÇòÕÅ é¶ Ö¹ôÆKÖ¹ôÆ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ À°Ã ù Çøñî ñÂÆ Ú¹ä ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ï°ÇòÕÅ é¶ ÇòÃåÅð éÅñ ç¼ÇÃÁÅ, ÒÀ°Ô Õ¯ÂÆ ÇÂà åð·» çÆ ÁÇíé¶åðÆ ÚÅÔ¹¿ç¶ Ãé, ܯ ð¯ñ ñÂÆ ÃÔÆ ìËá¶Í ÇÂÕ Ççé ê̯ÇâÀ±Ãð Áé¹Ü

23

ôðîÅ çÆ êåéÆ é¶ îËù ë¯é ÕÆåÅ ÇÕ À°Ô îËù ÇîñäÅ ÚÅÔ¹¿çÆ ÔËÍ Çîñä 寺 ìÅÁç À°é·» é¶ îËù Çç¼Ö àËÃà ñÂÆ Á³çð í¶ÇÜÁÅ, ÇÜæ¶ î˺ ׯÇò¿çÅ Áå¶ Ô¯ð» ç¶ éÅñ Çë¼à êÅÂÆ ×ÂÆ Áå¶ îËù îé÷Èð Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ îËù ñËä Óå¶ ÕÅëÆ ìÇÔà ԯÂÆ Áå¶ ÁÅÇÖð ÇòÚ ÇéðäÅ î¶ð¶ Ô¼Õ ÇòÚ ÇðÔÅÍ ç¯ Ççé ìÅÁç î˺ Çøñî çÆ ôÈÇà³× Õð ðÔÆ ÃÆÍ ï°ÇòÕÅ ç¶ îÅÃÈî ðÈê Áå¶ Ú¿×¶ ÇòÔÅð ÕÅðé ò¯à À°Ã ç¶ Ô¼Õ ÇòÚ ðÔ¶Í À°Ô î¹ÃÕðÅªç¶ Ô¯Â¶ ÕÇÔ³çÆ ÔË, Òî˺ ïñ»KÃåÅð» ÃÅñ çÆ Õ°óÆ çÅ ð¯ñ Õð ðÔÆ Ô», êð À°Ã çÆ ÇçîÅöÆ À°îð ìÔ¹å ؼà ÔË, À°Ô Õ¶òñ Çøñî» ÇòÚ Õ¿î Õðé ÇòÚ ÇçñÚÃêÆ ð¼ÖçÆ ÔËÍÓ ï°ÇòÕÅ é¶ Á¼×¶ ç¼ÇÃÁÅ, ÒÜ篺 î˺ À°Ã À°îð çÆ ÃÆ, ÕÅëÆ ôðÅðåÆ Áå¶ ×¹¼Ã¶Ö¯ð ÃÆÍ Â¶éÆ îÈ¿Ôëà ÇÕ ÁÅêäÆÁ» ç¯Ãå» ù òÆ Õ°Þ ÕÇÔ Çç³çÆ ÃÆÍÓ ï°ÇòÕÅ é¶ Á¼×¶ ç¼ÇÃÁÅ, ÒêÈðÆ ôÈÇà³× ç½ðÅé î˺ ÁÅêä¶ ÕðËÕàð ÇòÚ ðÔÆ, dzéÆ ÇÕ ñ¯Õ îËù ÁÕÃð ê¹¼Ûç¶ ÇÕ ÁÅÇÖð ÕÆ Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË îËùÍÓ ç¶Öç¶ Ô» ÇÕ ï°ÇòÕÅ ÁÅÇÂôÅ Áå¶ Á³ÇîÌåŠ寺 Ú¿×Å ÇÂÕ ÇÖóÇÖóŪçÆ Ô¯ÂÆ îÃå ÇòÁÅÔ ï¯× é½ÜòÅé Õ°óÆ çÅ ð¯ñ Õð ÃÕ¶×ÆÍ


24

èîÕ

ÇÃÔå ÿíÅñ

March 23, 2011 Wednesday

÷ðÈðÆ ÇàêÃ

ÕÆ å°ÃÄ ÇÃÔåî³ç Ô¯?

J

J J J

J

J

J J

J ÇçîÅ× å¶÷ ð¼Öä ñÂÆ ð¯÷ Ãò¶ð¶ ÃËð Õð¯Í Ôð¶ ØÅÔ Óå¶ Ú¼ñä éÅñ ÇçîÅ× ç¶ éÅñQéÅñ ñÔÈ çÅ çìÅÁ òÆ áÆÕ ðÇÔ³çÅ ÔËÍ J ç¿ç» ù î÷ìÈå ìäÅÀ°ä ñÂÆ Çé§î çÆ çÅåä çÆ òð寺 Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂà éÅñ ç¿ç» ù ÕÆóÅ òÆ éÔÄ ñ×çÅ Áå¶ ç¿ç òÆ î÷ìÈå ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ J ÃðçÆÁ» ÇòÚ ÁÅêäÆ Ö¹ðÅÕ ÇòÚ âÌÅÂÆ ëðÈà òÆ ôÅÇîñ Õð¯Í ÇÂÔ ê½ôÇàÕ å» Ôé ÔÆ, ÚîóÆ ñÂÆ òÆ ñÅíçÅÇÂÕ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ J ÇòàÅÇîé ÒÂ¶Ó å°ÔÅⶠÃðÆð ñÂÆ ìÔ¹å ÷ðÈðÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÁÅêä¶ ÖÅä¶ ÇòÚ ÇÂà ù ÷ðÈð ôÅÇîñ Õð¯Í ÇÂÔ ÇòàÅÇîé ÇØú, î¼Öä, ç¹¼è, î¼ÛÆ ÁÅÇç ÇòÚ ìÔ¹å êÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ

J ëÇð¼Ü ÇòÚ ð¼ÖÆÁ» á§ãÆÁ» ÚÆ÷» ù ÇÃ¼è¶ ÔÆ ÖÅä 寺 ìÚäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂà ù ÔñÕÅ ÇÜÔÅ ×ðî ÕðÕ¶ ÖÅú, å» êÅÚä ôÕåÆ áÆÕ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ J ×ðçé ÇòÚ çðç éÅ Ô¯ò¶, ÇÂà ñÂÆ Ã½ä çÅ ÃÔÆ åðÆÕÅ ÁêäÅúÍ ÃðÅÔä¶ çÆ òð寺 ؼà 寺 ؼà Õð¯Í Çëð òÆ çðç ÔË å» ÕÃðå Ü» ï¯× Õð¯Í Çëð òÆ éÅ ÁÅðÅî éÅ Çîñ¶ å» âÅÕàð çÆ ÃñÅÔ ñúÍ J ÕËÇëé òÅñ¶ êÆä òÅñ¶ êçÅðæ» å¯º ÇÜ¿éÅ êðÔ¶÷ Ô¯ ÃÕ¶, Õð¯, úéÅ ÔÆ ÃðÆð ñÂÆ Ú¿×Å ÔËÍ Ü¶ ÔÅÂÆ ìñ¼â êÌËôð ÔË å» ×ðíòåÆ Á½ðå» ñÂÆ ÇÂÔ é°ÕÃÅéçÅÇÂÕ ÔËÍ J ×ðî îÃÅñÅ ÚÈðé ù Çé§ìÈ ç¶ ðà ÇòÚ Çíª ÇçÀ°Í í¯Üé 寺 ìÅÁç ÇÂà çÅ Á¼èÅ ÚîÚ ñúÍ ÇÂÔ í¯Üé

ìËÕàÆðÆÁÅ

Ôð Ü×·Å î½ÜÈç Ô¹¿ç¶ Ôé

·» ç¶ ìËÕàÆðÆÁÅ î½ÜÈç ÃÅⶠÁ¿çð ìÅÔð Ôð åð Ãå Áå¶ Õ¹Þ ÃÅⶠç¹ôîä ÔéÍ ÇÂé·» ÇòÚ¯º Õ¹Þ ÃÅâ¶ ç¯ ðÈê ÇòÚ Ôð Ü×·Å î½Õ¶ çÆ ÔéÍ ç¹ôîä àÅÂÆî ì¿ì ç¶ åñÅô ÇòÚ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ ¯ÂÆ, òÅôò¶ÇÃé, ÇÿÕ, ÃÅⶠØð ç¶ ×¹ÃñÖÅé¶, ðà , î¯ìÅÂÆñ, ìÈà, Ú¾êñ», çðòÅ÷¶ çÅ Õ¹¿âÅ, Çðî¯à ì¹ðô, ÚîÚ ÁÅÇç ÇòÚ ð¹îÅñ, å½ñÆÁÅ, ç¿ç» òÅñÅ , ì¾Ã, ¶.àÆ.ÁËî, Çñëà, î½ÜÈç Ô¹¿ç¶ Ôé ÜçÇÕ ð¶ñ ðâ Áå¶ î¶÷» Óå¶ ÇÂÔ àËñÆë¯é, Õ¿ÇêÀÈàð, ÕÆQì¯ ÇÖÁÅ ÇòÚ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà ØÅåÕ ìËÕàÆðÆÁÅ ò¾âÆ Ã¿ ¯× Õðé 寺 ìÅÁç Çé¾ÜÆ ñÂÆ ÁÇÜÔ¶ ÃæÅé» çÅ êÌï ÃëÅÂÆ ÷ðÈðÆ þÍ

J

J

J

êÚÅÀ°ä ñÂÆ ÇìÔåðÆé çòÅÂÆ çÅ Õ¿î ÕðçÅ ÔËÍ Ç÷ÁÅçÅ ÇñêÃÇàÕ ñÅÀ°ä éÅñ Õç¶QÕç¶ Ô¯á» çÅ ð¿× ÕÅñÅ êËä ñ×çÅ ÔËÍ Ô¯ ÃÕ¶ å» ÇÂà ù ñÅÀ°ä 寺 êðÔ¶÷ Õð¯Í ñÅÀ°äÆ òÆ êò¶ å» ìÅÁç ÇòÚ ÇÂà ù ÃÅø ÕðÕ¶ ԯỠÓå¶ Çé§ìÈ çÅ ðà ñ×ÅúÍ ÇÂà éÅñ å°ÔÅⶠԯá ÕÅñ¶ éÔÄ êËä×¶Í ÛÅåÆ å¶ ê¶à ÇòÚ Üñä Ô¯ä Óå¶ á§ãÅ êÅäÆ Ü» á§ãÅ ç¹¼è êÆúÍ òÅñ» ù ÖÈìÃÈðå ìäÅÀ°ä ñÂÆ Ã¿å°Çñå Áå¶ ê½ôÇàÕ í¯Üé ÕðéÅ ÷ðÈðÆ ÔËÍ Ü¶ å°ÔÅù ÇÕñQî¹ÔÅö çÆ Ãî¼ÇÃÁÅ ÔË å» ÃÅìä çÆ òð寺 éÅ Õð¯Í ÃÅìä å°ÔÅⶠÇÚÔð¶ 寺 å¶ñ ù Ã¯Ö ñ˺çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ å°ÔÅâÆ Ãî¼ÇÃÁÅ òè Ü»çÆ ÔËÍ ÇÚÔð¶ Óå¶ Çé§î çÅ ë¶Ã êËÕ ñ×ÅúÍ éò¶º Ü¿î¶ ì¼Ú¶ ù á§ã 寺 ìÚÅÀ°ä ñÂÆ ð¯÷ ÇÂÕ ìÅçÅî ÇÂÕ ÚîÚÅ ç¹¼è ÇòÚ ÇØÃÅ Õ¶ ÇêñÅúÍ ÇÂà éÅñ À°Ô á§ã 寺 ìÇÚÁÅ ðÔ¶×ÅÍ Ü¶ å°ÔÅâÆÁ» Á¼Ö» ç¶ Ô¶á» ÕÅñŠضðÅ Ü» Þ¹ðÆÁ» êË ×ÂÆÁ» Ôé å» ç¹¼è çÆ îñÅÂÆ éÅñ À°Ã æ» çÆ ð¯÷ îÅÇñô Õð¯Í ÚîóÆ ù î¹ñÅÇÂî ìäÅÀ°ä ñÂÆ ôÇÔç ÇòÚ Çé§ìÈ çÅ ðà ÇîñÅ Õ¶ ê³Ü Çî³à îÅÇñô Õð¯Í åäÅÁ éÅ Ô¯ò¶, ÇÂà ñÂÆ Ô»Qê¼ÖÆ Ã¯Ú ÁêäÅúÍ Ç÷ÁÅçÅ åäÅÁ éÅñ ÇÃðø å°ÔÅⶠÇçîÅ× Óå¶ ÔÆ êÌíÅò éÔÄ ê˺çÅ, Ãׯº ÿ¹çðåÅ Óå¶ òÆ À°Ã çÅ ì¹ðÅ êÌíÅò ê˺çÅ ÔËÍ ÇÜò¶º òÅñ» çŠ๼àäÅ, Á¼Ö» ԶỠÕÅñŠضðÅ Ô¯äÅÍ ÇÂà åð·» ÇÚÔð¶ çÆ ÚîÕ òÆ Ô½ñÆQÔ½ñÆ ×ÅÇÂì Ô¯ä ñ¼×¶×ÆÍ éîÕ Áå¶ ÁÜòÅÇÂé ù կö êÅäÆ éÅñ ñËä éÅñ ê¶à çðç ù ÁÅðÅî ÇîñçÅ ÔËÍ êÆö ԯ¶ Çåñ» ù ÁÜòÅÇÂé ÇòÚ ÇîñÅ Õ¶ ÖÅä éÅñ ôÈ×ð 寺 ìÚÅÁ Ô¹¿çÅ ÔËÍ Ü¶ öñåÆ éÅñ Ãì÷Æ ÇòÚ éîÕ Ç÷ÁÅçÅ êË ÜÅò¶ å» ç¯QÇå¿é ۯචÁŬ ÇÛ¼ñ Õ¶ Ãì÷Æ ÇòÚ êÅú Áå¶ ÇÂà ù Õ°Þ ç¶ð å¼Õ êÕÅúÍ ÁŬ òÅèÈ ê¶ éîÕ ù Ã¯Ö ñËä×¶Í òÅñ ÃëËç éÅ Ô¯ä, ÇÂà ñÂÆ ÇòàÅÇîéQÂÆ òÅñ¶ å¶ñ çÆ òð寺 Õð¯Í ÇÂà éÅñ å°ÔÅⶠòÅñ Ã 寺 êÇÔñ» ÃëËç éÔÄ Ô¯ä׶ Áå¶ éÅ ÔÆ à¹¼àä×¶Í ÖÅä ÇòÚ òÆ ÇÂÔ å¶ñ ëÅÇÂç¶î³ç Ô¹¿çÅ ÔËÍ

ÇçîÅö

Ôî¶ôÅ ×åÆôÆñ ðÇÔ¿çÅ þ

, Ü篺 ÇòÁÕåÆ ÖÅñÆ ÕÂÆ ÁÇÜÔ¶ î½Õ¶ ÁÅªç¶ Ôé Óå¶ î½ÜÈç îðÆ÷ ù ÃÅð¶ ìËáÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ ÇìÃåð êð ÁÇÜÔÅ éÔÄ Ô¹¿çÅÍ ÁÅðÅî Õð ÇðÔÅ î¿éç¶ Ôé ñ À¹ÃçÅ ÇçîÅö å¶÷ ç½ó ÇòÁÕåÆ ç¶ ü¾ê ðÇÔä éÅ ¶ ÇòÁÕåÆ çÅ ÇçîÅö ñ×ÅÀ¹ä ñ¾×çÅ þÍ ÁÇÜÔ çÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ îé Áå¶ ÇÕå¶ éÅ ÇÕå¶ À¹âÅä íð ÆôÆñ Ô¹¿çÅ þÍ ÇçîÅö Ú¿Úñ å¶ Ôî¶ôÅ ×å ôËåÅé çÅ Øð ÇÕÔÅ ÇÂà ñÂÆ ÖÅñÆ ÇçîÅö ù î ÇòÚ ñ¾×Å ðÇÔ¿çÅ þ å» Ü»çÅ þÍ ÇòÁÕåÆ ÇÕö Õ¿ ÇçîÅö À¹æ¶ î½ÜÈç Ô¯ò¶Í òÆ ÷ðÈðÆ éÔÄ ÇÕ À¹Ã çÅ ð ع¿îç¶ ÔÆ Õ¹Þ éÅ Õ¹Þ À°Ô î½ÕÅ Çîñç¶ Áå¶ é÷ ïÚä ñ¾×çÅ þÍ

ÇòàÅÇîé íðêÈð

×¹

Òÿ×åðÅÓ

ä» éÅñ íðêÈð ëñ» çÆ ×¼ñ Õðƶ å» Ã¿×åð¶ çÅ é»Á ÃÅÔîä¶ ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, ÇÜà çÆ òð寺 êÈð¶ ÿÃÅð ÇòÚ Ô¹ç ¿ Æ ÔËÍ ÇÂà ëñ çÅ çð¼Öå Ô¹¿çÅ ÔË ÇÜÔóÅ ð¹àô ¶ ÆÁÅ êÇðòÅð éÅñ Ãì¿è ð¼ÖçÅ ÔËÍ ÇÂà çÅ ÇòÇ×ÁÅÇéÕ é»Á Citrus Aurantiun ÔËÍ ÇÂÔ çð¼Öå BQE îÆàð À°ÚÅÂÆ å¼Õ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà çð¼Öå ç¶ ê¼å¶ Ççñ ç¶ ÁÅÕÅð ç¶ Ô¹ç ¿ ¶ Ôé Áå¶ ë¹ñ ¼ Çڼචð¿× ç¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ ÇÂà çð¼Öå 寺 êÌÅêå Ô¯ä òÅñ¶ ëñ ù ÿ×åðÅ ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÕö ÇòÇ×ÁÅéÆ é¶ áÆÕ ÔÆ ÇÕÔÅ ÔË ÇÕ ìéÅòàÆ Ã¿×åð¶ ç¶ ðà éÅñ¯º åÅ÷Šÿ×åðÅ Ô÷Åð ×¹ä» òèÆÁÅ ÔËÍ ëð»ÃÆÃÆ Áå¶ Üðîé íÅôÅ ÇòÚ Ã¿×åð¶ ù Á½ðº¶ Ü ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ Ãê¶Çéô ÇòÚ éÅðéÜé ÕÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇÂÔ íÅðå ç¶ ÕÂÆ ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ êÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË ÇÜò¶º ÇÕ îÔÅðÅôàð, ÕðéÅàÕ, ê¼ÛîÆ ì¿×Åñ, ê³ÜÅì, ÕôîÆð ÁÅÇçÍ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ ÇÂà çð¼Öå çÆ Ö¶åÆ ÁîðÆÕÅ, ¶ôÆÁÅ, ï±ðê, ÚÆé, îËÕÃÆÕ¯, ÕËñë ¶ ð¯ éÆÁÅ Áå¶ ç¶ô ç¶ ×ðî ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ Ô¹ç ¿ Æ ÔËÍ Ã¿×åð¶ ç¶ ëñ ÇòÚ ìÔ¹å ÔÆ å¼å Ô¹ç ¿ ¶ Ôé ÇÜò¶º ÇÕ ëÅÂÆìð B.D@ ëÆÃçÆ, Çîéðñà @.DD@ ëÆÃçÆ, ÕÅðì¯ÔÅÂÆâÌචI.CE ëÆÃçÆ, ëËà @.AB@ ëÆÃçÆ, êÌà ¯ Æé @.ID@ ëÆÃçÆ Áå¶ êÅäÆ HF.H ëÆÃçÆÍ Ã¿×åð¶ ç¶ ëñ ù Çå¿é ÇÔ¼ÇÃÁ» ÇòÚ ò¿ÇâÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ êÇÔñ¶ ÇԼö ÇòÚ ìÔ¹å ÔÆ Ã¹×Ç¿ èå å¶ñ êŶ Ü»ç¶ Ôé ÇÜÔó¶ í¹Ö ¼ ñ¼×ä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹ç ¿ ¶ ÔéÍ çÈÃð¶ ÇԼö ÇòÚ Õ¯ñÃ Ë àð¯ñ Áå¶ Õ˺Ãð ù òèä 寺 ð¯Õä ç¶ ×¹äÅ Ô¹ç ¿ ¶ Ôé Áå¶ åÆÃðÅ ÇÔ¼ÃÅ ÃÅðÅ ÔÆ ÜÈà éÅñ íÇðÁÅ Ô¹ç ¿ Å ÔË Áå¶ ×¹ä» éÅñ íðêÈð Ô¹ç ¿ Å ÔËÍ ÇÂà çð¼Öå ç¶ ê¼ÇåÁ» Áå¶ ë¹¼ñ» ÇòÚ òÆ ìÔ¹å ÃÅð¶ ù×Ç¿ èå å¼å êŶ Ü»ç¶ Ôé, ÇÜò¶º ÇÕ Çñî¯ñÆé Áå¶ Çñé¯ññ ¯ ÁÅÇçÍ ÇÂÔ å¼å êÅÚä ÇÕÇðÁÅ éÅñ ÿìÇ¿ èå ð¯×», éÄç éÅ ÁÅÀ°äÅ, îÅÂÆ×Ìé ¶ , Ççñ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ», Õî÷¯ðÆ Áå¶ îÔÅòÅðÆ çÆ çðç ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹ç ¿ ¶ ÔéÍ ëñ ç¶ ñÅí : ÇÂà çð¼Öå ç¶ ëñ ÇòÚ ÇòàÅÇîé ÒÃÆÓ íðêÈð îÅåðÅ ÇòÚ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà çÅ ÜÈà åÅ÷Å ÔÆ ñÅíçÅÇÂÕ Ô¹ç ¿ Å ÔË ÇÜà ÇòÚ ÃÅð¶ ê½ôÇàÕ ×¹ä» Ô¹ç ¿ ¶ ÔéÍ Ü¶Õð ÜÈà Ç÷ÁÅçÅ ç¶ð ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» ÇÂà ÇòÚ î½Üç È ÇòàÅÇîé ÒÃÆÓ ìÔ¹å ÜñçÆ ÁÅÕÃÆÜé éÅñ Çîñ Õ¶ Öåî Ô¯ Ü»çÅ ÔË Áå¶ ÜÈà ñÅíçÅÇÂÕ éÔÄ ðÇÔ³çÅÍ Ã¿×åð¶ ÇòÚ Ô¯ð òÆ ìÔ¹å ÃÅð¶ ÇòàÅÇîé Ô¹ç ¿ ¶ Ôé ÇÜò¶º¿ ÇÕ Ò¶Ó, ÒìÆÓ Áå¶ ÒêÆÓ ÁÅÇçÍ Ã¿×åð¶ ÇòÚ êŶ ÜÅä òÅñ¶ å¼å ÇòàÅÇîé ÒÃÆÓ çÆ ØÅà éÅñ Ô¯ä òÅñÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÃÕðòÆ ù áÆÕ Õðç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ëñ ì¹ÖÅð, Õî÷¯ðÆ, ÖÈé çÆ ØÅà, Õì÷Æ, ×¹ðç¶ çÆ ê¼æðÆ, ÁñðÜÆ Áå¶ Ü¯ó» çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹¿çÅ ÔËÍ ÇÂà ëñ ç¶ ÖÅä éÅñ ÇìîÅðÆÁ» éÅñ ñóé çÆ ôÕåÆ òèçÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ ÇÂÕ ÁÇÜÔ¶ ê̯àÆé ù ìäÅÀ°ä ÇòÚ ÃÔÅÂÆ Ô¹ç ¿ Å ÔË ÇÜÔóÅ ÇÕ òÅÇÂðà òÅñÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» ù çÈð ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂà êÌà ¯ Æé çÅ é»Á dzàðëÆð¯é ÔËÍ ÇÂÃå¶îÅñ ç¶ åðÆÕ¶ : ÇÂà ÇòÚ ÃÅðÅ Ççé A@ Ü» AB ÿ×åð¶ Áå¶ ç¯ Ü» ÚÅð Ç×ñÅà åÅ÷Å ÜÈà êÆäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÇòèÆ ÇÂÕ Ôøå¶ ÇòÚ ÇÂÕ Ü» ç¯ Ççé Çå¿é 寺 ÚÅð Ôøå¶ ÕðéÆ ÚÅÔÆçÆ ÔËÍ Ü¶Õð ÜÈà սóÅ ñ¼×¶ å» ôÇÔç çÅ ÇÂÕ ÚîÚÅ òðå ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ

Õ¿î ÇòÚÕÅð

ÁÅðÅî òÆ ÷ðÈðÆ þ

ä òÅñÆ é½ÕðÆ þÍ ÃÆà çøåð ÇòÚ Õ¿î ÕðéÅ ìËá éÅ òèÆÁÅ ÕðîÚÅðÆ çÅ Óå¶ Ü¿î Õ¶ ìËá Õ¶ Õ¿î Õð éÅñ îÅñÕ òÆ Ö¹ô Ô¹¿ç¶ ñ¾Ûä î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ þÍ ÇÂà ñ×ÅåÅð Õ¿î Õðé éÅñ Ôé êð Çìé» ÁÅðÅî 寺 ÇØð Ü»çÅ þÍ ÇÂà ñÂÆ ÃðÆð ÕÂÆ î¹ÃÆìå» éÅñ Õ¿î Õðé ç¶ ìÜŶ ÇòÚQ Õ¹ðÃÆ Óå¶ ìËá Õ¶ ñ×ÅåÅð ÇÂÔ ñÔÈQçìÅÁ, ôÈ×ð, ÇòÚ ÔñÕÆ ÔñÚñ Õð¯Í ÅÁ ÁÅÇç 寺 ìÚŪçÆ þÍ î¯àÅêÅ, ìòÅÃÆð Áå¶ åä ÜÅúÍ ÁÅêäÆ Ü×·Å Öó·¶ ÃÆà Û¾â Õ¶ Ç÷ÁÅçÅ çÈð éÅ è¯ò¯, êÅäÆ êÆú Á¶å Çëð Ô¯ò¯ Áå¶ Õ¹Þ Õçî Ú¾ñ¯Í îÈ¿Ô åð ÇòÚ Õ¿î ÇòÚ ÁÅðÅî 寺 Õ¿î ÇòÚ Ü¹¾à ÜÅúÍ çø ÇÃÔåî¿ç ðÔ¶×ÅÍ Õð¯×¶ å» ÃðÆð ùâ¯ñ Áå¶


èîÕ

éÅðÆ Ã¿ÃÅð

March 23, 2011 Wednesday

ì¼¹ñ· òèÅÀ°ä ÇÚÔð¶ çÅ ÁÅÕðôä ì¼¹

ñ·» çÆ Ã¿¹çðåÅ òèÅÀ°ä ñÂÆ Ô¶á ÇñÖ¶ Õ°Þ é°ÃÖ¶ Á÷îÅ Õ¶ ç¶Ö¯B J ðÅå ù ýä ò¶ñ¶ ì¼¹ñ·» Óå¶ ìÅî ñ×ÅúÍ J ÇòàÅÇîé ÇÜò¶º ÒìÆÓ, ÒÃÆÓ, ÒÂÆÓ çÆ ÕîÆ å¯º ì¼¹ñ· êÌíÅÇòå Ô¿¹ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÁÅêä¶ í¯Üé ÇòÚ ÇÂé·» çŠöòé òèÅúÍ J Ú¹Õ¿çð çÅ ðà 켹ñ·» ñÂÆ ìÔ¹å ëÅÇÂç¶î³ç Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà çŠöòé òèÅúÍ J ܶÕð å°ÔÅⶠ켹ñ·» Óå¶ ÇñêÃÇàÕ éÔÄ áÇÔðçÆ å» ì¼¹ñ·» Óå¶ ìðë îñ¯ Áå¶ Ã¼¹Õ ÜÅä 寺 ìÅÁç ÇñêÃÇàÕ ñ×ÅúÍ J ÇÚÔð¶ çÅ î¶ÕÁê Õðç¶ Ã ì¼¹ñ·» À°µêð ë¶ÃBêÅÀ±âð ñ×Åú Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÁç ÇñêÃÇàÕ ñ×ÅúÍ J ܶÕð å°ÃÄ ÚÅÔ¿¹ç¶ Ô¯ ÇÕ å°ÔÅⶠ켹ñ·» çÆ ÚîÕ êÈð¶ Ã å¼Õ ìäÆ ðÔ¶, ÇÂà ñÂÆ ÇñêÃÇàÕ ñ×ÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» ÇàôÈ ê¶êð éÅñ Ú¿×Æ åð·» ÃÅë Õð¯Í Çëð ÇñêÃÇàÕ ñ×Åú, Çëð ÔñÕÅBÔñÕÅ ÇàôÈ ê¶êð éÅñ ÔÆ êÌ˵à Õð¯Í J ì¼¹ñ·» çÅ ÕÅñÅêé çÈð Õðé ñÂÆ Õ¼Ú¶ ç¼¹è ÇòÚ éîÕ Ü» îñÅÂÆ ÇòÚ Çé§ìÈ çÅ ðà ÇîñÅ Õ¶ ñ×ÅúÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ îñÅÂÆ ÇòÚ Õ¶Ãð êÅ Õ¶ òÆ ñ×Å ÃÕç¶ Ô¯Í J ܶÕð å°ÔÅâÅ À°µêð òÅñÅ ì¼¹ñ· êåñÅ ÔË å» À°µêð òÅñ¶ ì¼¹ñ· çÆ ð¶ÖŠ寺 æ¯ó·Å ÇÜÔÅ À°µêð Çñê êËéÇÃñ Ü» Çñê ì¹ðô éÅñ ÁÅÀ±à ñÅÂÆé ñ×ÅúÍ Çëð ì¹ðô çÆ ÃÔÅÇÂåÅ éÅñ ÇñêÃÇàÕ ñ×ÅúÍ J ܶÕð å°ÔÅⶠ켹ñ· ìðÅìð éÔÄ Ôé å» ÁÅÀ±àñÅÂÆé Ôî¶ôÅ ì¼¹ñ·» çÆ ð¶ÖŠ寺 À°µêð ìäÅúÍ ÇÂà åð·» ì¼¹ñ·» çÆ ô¶ê ÇÂÕ¯ ÇÜÔÆ ñ¼×¶×ÆÍ J ܶÕð å°ÔÅⶠ켹ñ· ëà ׶ å» ÇñêÃÇàÕ ñ×ÅÀ°ä 寺 êÇÔñ» ÇàôÈ ê¶êð éÅñ ì¼¹ñ· ÃÅë Õð¯, ì¼¹ñ· áÆÕ Ô¯ ÜÅä×¶Í ÇÂé·» ×¼ñ» çÅ Ôî¶ôÅ ÇÖÁÅñ ð¼Ö¯, ÇÕÀ°º éÅ ìäé׶ å°ÔÅⶠ켹ñ· ×¹ñÅì çÆÁ» ê¼åÆÁ»Í

Ü

篺 寺 îé¼¹Ö é¶ ÇÂà èðåÆ Óå¶ ÁÅêäÆ Ô¯ºç èÅðé ÕÆåÆ ÔË, À°ç¯º 寺 ÔÆ À°Ô ÁÅêäÆ ì¼¹èÆ Áå¶ Çòò¶Õ éÅñ ÁÅêä¶ ÜÆòé ù ÇìÔåð 寺 ÇìÔåð ìäÅÀ°ä çÅ ïåé ÕðçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ À°ºÜ å» ÇüÇÖÁÅ ù ñ×í× Ôð ÃîÅÜ ÇòÚ ÁÇÔîÆÁå Çç¼åÆ Ü»çÆ ðÔÆ ÔË êð ñóÕÆÁ» çÆ ÇüÇÖÁÅ êÌåÆ ÃÅⶠò¼â¶B òâ¶ð¶ Ôî¶ôÅ ÔÆ Áò¶Ãñ¶ ԯ¶ ðÔ¶ ÔéÍ òðåîÅé ï¼¹× ÇòÚ Ã¿ÃÅð íð ÇòÚ Ú¶åéåÅ ÁÅÀ°ä ç¶ Çüචòܯº ÃÅⶠç¶ô íÅðå ÇòÚ Çòô¶ô ÕðÕ¶ ê³ÜÅì ÇòÚ ÃÅⶠî³åðÆ, ÇüÇÖÁÅ ÁÇèÕÅðÆ, êÌôÅÃÇéÕ ÁÇèÕÅðÆ, îÅê¶ Áå¶ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã¿×áé» ç¶ ÁÔ¹ç¶çÅð ñóÕÆÁ» çÆ ÇüÇÖÁÅ êÌåÆ ÜÅ×ðÈÕ Ô¯Â¶ ÔéÍ ÇÂÔ¯ ÕÅðé ÔË ÇÕ Á¼ÜÕñ· ñóÕÆÁ» çÆ ÇüÇÖÁÅ ù òè¶ð¶ îÔ¼åò Çç¼åÅ ÜÅä ñ¼×Å ÔË Áå¶ ÇÂÔ Á¼Ü ç¶ Ã çÆ ñ¯ó òÆ ÔËÍ Ôð ñóÕÆ êÇÔñ» èÆ ìä Õ¶ Üéî ñ˺çÆ ÔË, Çëð íËä ìäçÆ ÔË, Çëð êåéÆ ìäçÆ ÔË Áå¶ Çëð À°Ô î» ìäçÆ ÔËÍ íÅðåÆ ÃîÅÜ êÌì¿è Áé°ÃÅð Ôð ñóÕÆ é¶ ÇòÁÅÔ À°êð¿å îÅÇêÁ» çÅ Øð Û¼â Õ¶ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ Øð ÜÅäÅ ÔÆ Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ Ôð îÅåÅBÇêåÅ çÅ ÇÂÔ î¹ãñÅ Áå¶ éËÇåÕ Õðî ìä Ü»çÅ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ ÜòÅé Ô¯ ðÔÆ èÆ ù ÁÇÜÔÆ í»å çÆ ÇüÇÖÁÅ ç¶ä ÇÕ À°Ã é¶ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ Øð ÇòÚ ÇÕò¶º Ãîå¯ñ ìäÅ Õ¶ òèÆÁÅ ã¿× éÅñ ÜÆòé ÇÜÀ°äÅ ÔËÍ Ôð ÜòÅé Ô¯ ðÔÆ Ôð ê¼¹åðÆ ù ÇÂÔ ÇüÇÖÁÅ ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕ Ôî¶ôÅ ÔÆ ò¼ÇâÁ» çÅ ÃÇåÕÅð Õðç¶ ðÇÔäÅ ÔËÍ ê¶Õ¶ Øð 寺 ñÂÆ ÇüÇÖÁÅ Óå¶ Áîñ Õðç¶ Ô¯Â¶ Ü篺 ì¶àÆ ÁÅêä¶ ÃÔ¹ð¶ Øð ÇòÚ ÇòÚðçÆ ÔË å» À°Ã çÅ ÜÆòé ùÖîÂÆ Áå¶ Áé§çîÂÆ Ô¯ ÇéìóçÅ ÔËÍ Ã¯ Á¼Ü òÆ

ÇÃñÕ ç¶ ÃÈà å¶ ÃÅó·ÆÁ» ûíä çÅ Ãî» ÁÅ Ç×ÁÅ

ÃðçÆÁ» çÅ î½Ãî Öåî Ô¿¹ç¶ ÔÆ ÇÃñÕ ç¶ ÃÈà» Áå¶ ÃÅó·ÆÁ» çÅ î½Ãî òÆ ÚñÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ×ðîÆ ÇòÚ ÇÂé·» ù êÇÔéäŠÿíò éÔÄ Ô¿¹çÅÍ ÇÂà ñÂÆ ÃðçÆÁ» Öåî Ô¿ç ¹ ¶ ÔÆ ÇÂé·» çÆ Ã¿íÅñ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔË å» Ü¯ Á×ñÆÁ» ÃðçÆÁ» å¼Õ ÇÂÔ Ã¹ð¼ÇÖÁå ðÇÔäÍ ÕÂÆ Á½ðå» ÇÂé·» ù Çìé» è¯å¶ ÔÆ çÆòÅé Ü» ÁñîÅðÆ ÇòÚ ð¼Ö Çç³çÆÁ» Ôé, ÇÜà éÅñ ÃÈà Áå¶ ÃÅó·ÆÁ» ÖðÅì Ô¯ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÇÂÔ ÇÕ¿é¶ òÆ îÇԳ׶ ÇÕÀ°º éÅ Ô¯ä, ܶÕð ÇÂé·» ù ÃÔÆ åðÆÕ¶ éÅñ éÅ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» ÇÂé·» çÆ À°îð Øà Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂà ñÂÆ ÃÈàBÃÅó·ÆÁ» ù Ãà¯ð Õðé ñÂÆ ÃÔÆ åðÆÕÅ ÁêäÅú, ÇÜà éÅñ À°Ô ¦ì¶ Ã å¼Õ ùðǼ ÖÁå ðÇÔ ÃÕäÍ J ÇÃñÕ ç¶ ÃÈàBÃÅó·ÆÁ» ù ÃÅòèÅéÆ éÅñ åÇÔ Õð¯ Áå¶ éðî ÃëËç Õ¼êó¶ ÓÚ ñê¶à Õ¶ ð¼Öͯ Ôð¶Õ ÃÅó·ÆBÃÈà ù Áñ¼×BÁñ¼× ñê¶à¯ Áå¶ ì¿ç ìÅÕà ÇòÚ ð¼Öͯ J ÃÈàBÃÅó·ÆÁ» ù ð¼Öä 寺 êÇÔñ» âðÅÂÆÕÅñÆé ÷ðÈð ÕðòÅúÍ J ÇÃñÕ ç¶ ÃÈà» Áå¶ ÃÅó·ÆÁ» ù Ô˺×ð ÇòÚ Õç¶ éÅ ð¼Ö¯Í ÇÂà éÅñ Ô˺×ð ç¶ ÇéôÅé Õ¼êÇóÁ» Óå¶ êË Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂé·» ù åÇÔ ÕðÕ¶ ÇÕö àð¿Õ Ü» ùðǼ ÖÁå Ü×·Å Óå¶ ÔÆ ð¼Öͯ

J ܶÕð å°ÃÄ ÇÃñÕ ç¶ ÃÈà» Áå¶ ÃÅó·ÆÁ» ù êÌµË Ã ÕðÕ¶ ð¼ÖäÅ ÚÅÔ¿ç ¹ ¶ Ô¯ å» ìÔ¹å ÔñÕÆ êÌµË Ã Õð¯ êð êÌµË Ã Õðç¶ Ã êÅäÆ çÅ êÌï× ¯ Õç¶ òÆ éÅ Õð¯Í ÇÂà éÅñ Õ¼êÇóÁ» Óå¶ è¼ì¶ êË ÃÕç¶ Ôé Ü» ð¿× ÇéÕñ ÃÕçÅ ÔËÍ J ܶÕð ÇÂé·» Óå¶ çÅ×Bè¼ì¶ ê¶ Ô¯ä å» À°Ã ù éðî Õ¼êó¶ éÅñ ÃÅë Õð Ççú Áå¶ Ü篺 è¼ì¶ Øà ÜÅä å» À°é»· ù Ú¿×Æ å𷻠ùÕÅ Õ¶ ÔÆ Ãà¯ð Õð¯Í J ÇÃñÕ ç¶ ÃÈà Áå¶ ÃÅó·ÆÁ» ÇòÚ éËêæ¶ñÆé ìÅÕà Õç¶ éÅ ð¼Öͯ ÇÂÔ ÷ðÆ ç¶ Õ¿î ÇòÚ ÕÅñÅêé ÇñÁÅÀ°ä ÇòÚ ÃÔÅÇÂÕ Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ J ܶÕð å°ÃÄ ÃÈà Ü» ÃÅó·Æ êÇÔéç¶ Ã êðÇëÀ±î ñ×ÅÀ°ºç¶ Ô¯ å» ÇÂé·» ù Ãà¯ð Õðé 寺 êÇÔñ» ç¶Ö ñú ÇÕ êðÇëÀ±î çÆ Ö¹ôìÈ À°â ×ÂÆ ÔËÍ å°ÃÄ ÇÂé·» ù ÔòÅ ñ×Å Õ¶ Ö¹ôìÈ ù Öåî Õð ÃÕç¶ Ô¯Í Ü¶Õð å°ÃÄ êðÇëÀ±î çÆ Ö¹ôìÈ éÅñ ÔÆ ÃÈà Ü» ÃÅó·ÆÁ» ù Ãà¯ð Õðç¶ Ô¯ å» ÇÂé·» Óå¶ ÕÆåÆ ÕãÅÂÆ ò×ËðÅ ÇòÚ ÕÅñÅêé ÁÅ ÃÕçÅ ÔËÍ J ÇÂé·» ù ûíä 寺 êÇÔñ» îÅÂÆÃÚðÅÂÆ÷ð çÆ Ö¹ôìÈ ù òÆ Öåî Õð ÇçúÍ J ÇÂé·» çÆ åÇÔ ÇòÚÕÅð ÕÅ×÷ ÷ðÈð ð¼Ö¯Í ÇÂà éÅñ åÇÔ çÅ ÇéôÅé éÔÄ ê˺çÅ Áå¶ ÕÆÇóÁ» 寺 ìÚÅÁ Ô¿ç ¹ Å ÔËÍ

25

éËÇåÕ ÇüÇÖÁÅ ç¶ò¯, ì¶àÆ çÅ íÇò¼Ö ùèÅð¯

ñóÕÆ ù ÇÂÔ ÇüÇÖÁÅ ç¶ä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕ î³ÈÔ¯º Õç¶ òÆ Õ¯ÂÆ ÁÇÜÔÅ Õ½óÅ ôìç Ü» òÅÕ éÔÄ Õ¼ãäÅ ÚÅÔÆçÅ, ÇÜà éÅñ ÇÕö çÅ Ççñ ÷ÖîÆ Ô¿¹çÅ Ô¯ò¶Í ñóÕÆÁ» ìÅð¶ ÇÂÔ èÅðéÅ ÁÅî ÔÆ êÌÚ¼Çñå ÔË ÇÕ Ü篺 À°Ô ÇÕö ù ê̶î ÕðçÆÁ» Ôé å» úóÕ çÆ Ô¼ç å¼Õ ÜÅ Õ¶ ê̶î ÕðçÆÁ» Ôé êð ܶÕð À°Ô ÇÕö ù éëðå ÕðçÆÁ» Ôé å» À°Ô dzåÔÅ çÆ Ô¼ç å¼Õ ÜÅ Õ¶ éëðå ÕðçÆÁ» ÔéÍ Ü篺 À°Ô ÁÅêä¶ ÇÔðç¶ ÇòÚ éëðå çÆ Á¼× ìÅñ ñ˺çÆÁ» Ôé å» À°é·» çÅ ÁÅêäÅ ð¿×BðÈê, ì¼¹èÆ, ÇÃÔå Áå¶ ÁîéBÚËé åìÅÔ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ Ã¯ Ôð ì¼ÚÆ

ù ÇÂÔ ÇüÇÖÁÅ ç¶äÆ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ éëðå çÆ Á¼× éÅñ éëðå ù Öåî éÔÄ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ, Ãׯº ÇÕö ù î¹ÁÅë Õð ç¶äÅ ìÔ¹å ò¼âÅ ÇÂéÃÅéÆ ×¹ä ÔËÍ ñóÕÆÁ» ñÂÆ ÇÂÔ Ãí 寺 ò¼è ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ À°Ô ÁÅêäÆ îÇðÁÅçÅ çÆ ÃÆîÅ ÇòÚ ÔÆ ðÇÔäÍ ê¼ÛîÆ Ã¼ÇíÁÅÚÅð ç¶ êÌíÅò ÁèÆé Á¼ÜÕñ· ñóÕÆÁ» Çê³â» Áå¶ ôÇÔð» ÇòÚ ÇÂÕ Ô¼ç 寺 êÅð ÜÅ ðÔÆÁ» Ôé ܯ ÇÕ ÇÂÕ ÇÚ¿åÅ çÅ ÇòôÅ ÔËÍ ÃîÅÜ ÇòÚ ÇòÚðÇçÁ» ܶÕð Õ¯ÂÆ ñóÕÆ ÁÅêä¶ ÃðÆð çÆ êÌçðôéÆ ÕðçÆ ÔË å» ÃîÅÜ é¶ À°Ã ñóÕÆ ù À°Ã¶ ÇçzôàÆ éÅñ ç¶ÖäÅ ÔÆ ÔËÍ


26

Á½

Øð ÿÃÅð/ÜÆòé ÜÅÚ

ðå Ö¹ç ù ÿòÅðé Áå¶ ÁÅêäÆ ôõÃÆÁå Áå¶ êÌÇåíÅ ù À°íÅðé ç¶ À°ç¶ô ÁèÆé ×ÇÔÇäÁ» çÅ êÌï¯× ÕðçÆ ÔËÍ Ô¹ä ÜçÇÕ î½ÜÈçÅ ç½ð ÇòÚ îÇÔ³×ÅÂÆ ç¶ ÕÅðé Ç÷¿ç×Æ ÓÚ Õ¿î ÁÅÀ°ä òÅñÆÁ» òÃåȱÁ» çÆ ÕÆîå ÇÃÖð Û±Ô ðÔÆ ÔË å» Ã¯é¶ ç¶ ×ÇÔä¶ êÇÔéäÅ Ôð¶Õ Á½ðå ç¶ ò¼Ã çÆ ×¼ñ éÔÄ ðÔÆ êð ×ÇÔä¶ êÇÔéä çÆ Ç¼ÛÅ Áå¶ ð¹ÚÆ Áà¼ñ Áå¶ ìðÕðÅð ÔËÍ Á½ðå» ç¶ íÅòéÅåÇîÕ ÚÅÁ, åî³éÅ íð¶ Ü÷ìÅå» çÆ åð÷îÅéÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ×ÇÔÇäÁ» çÆ î³× Õðç¶ ÔéÍ ÇÂö åî³éÅ ù êÈðÅ Õðé ç¶ ñÂÆ Á½ðå» é¶ éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» Ü» ÁÅðàÆÇëôñ ×ÇÔÇäÁ» çÅ ÃÔÅðÅ ñËäÅ ô¹ðÈ Õð Çç¼åÅ ÔËÍ ì¶ô¼Õ ÇÂÔ éÕñÆ ×ÇÔä¶ ÃÜÅòà çÅ òèÆÁÅ ÁÅèÅð Áå¶ Ø¼à ÖðÚ ÇòÚ «åë ñËä òÅñÆ êÌÇÕÇðÁÅ ÔË êð ÃðÆðÕ å¿çð¹ÃåÆ Óå¶ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» çÅ êÌíÅò Ç÷ÁÅçÅ Ú¿×Å éÔÄ ÃîÇÞÁÅ ÜÅ ÇðÔÅÍ òËö ×ÇÔÇäÁ» çÆ ìäåð ÓÚ ÃKÃ Óå¶ êÇðòðåé Ô¿¹çÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÔ éÕñÆ ×ÇÔä¶ Õç¶ ×¿¹î òÆ Ô¯ ÜÅä çÅ é°ÕÃÅé éÔÄ Ô¿¹çÅÍ Çô³×Åð Ç÷ÁÅçÅ å¶ ÖðÚ Ø¼àÍ ÇÂÔ òÆ áÆÕ ÔË ÇÕ éÕñÆ ×ÇÔä¶ ÃÃå¶ Áå¶ ÖÈìÃÈðåÆ ÇòÚ Ú¿×¶ ñ×ç¶ Ôé êð ÇÜ¿éÅ ÇÂé·» çÅ ÃÃÇåÁ» Ô¯ä çÅ ñÅí ÔË, úéÅ ÔÆ ÃðÆðÕ å½ð Óå¶ é°ÕÃÅé ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» ç¶ Ãêðô éÅñ ÚîóÆ çÆÁ» ÕÂÆ ÇìîÅðÆÁ» êËçÅ Ô¯ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÚîóÆ ÇÚÇÕåÃÕ» çÆ Ü»ÚKêóåÅñ 寺 ìÅÁç À°é·» ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÇÂ÷ÔÅð Áé°ÃÅð ÇÂé·» éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» 寺 ÚîóÆ ð¯×» çÆ Áñð÷Æ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÜà 寺 ÿì¿Çèå ÇÔ¼ÇÃÁ» ÓÚ ÖÅÇðô Ô¯äÆ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ Õç¶KÕç¶ å» ÃðÆð çÆ ÚîóÆ ÓÚ Ö¹ðçðÅêé å¶ í¼çÅêé êËçÅ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» çÆ ÁÅð¿íÕ ÇåÁÅðÆ å¶ ÇéðîÅä Ã ìÔ¹å ÔÆ ØàÆÁÅ å¶ ÇéÕ¿îÆ èÅå Ãî¼×ðÆ êÌï¯× ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË, ÇÜò¶º ÇÕ ÇÂé·» ç¶ ÇéðîÅä Ã ì¶ÕÅð ÇÜÔÅ ñ¯ÔÅ, ì¶ÕÅð Áå¶ ì¶ñ¯óÆ ÃàÆñ å¶ ÁˬîÆéÆÁî çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂé·» Çîôðå èÅå» å¯º ÇåÁÅð ÕÆå¶ ×¶ ×ÇÔÇäÁ» Óå¶ êÇÔñ» ÇÂÕ ÕÅñ¶ ð¿× çÆ êÅÇñô çÆ êðå Úó·ÅÂÆ Ü»çÆ ÔË å¶ ìÅÁç ÇòÚ ÇÂÕ Çòô¶ô êÅÀ±âð ç¹ÁÅðÅ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» ù ÇìÔåðÆé å¶ ÕÅðÆ×ð åðÆÇÕÁ» éÅñ ÚîÕÅ Çç¼åÅ Ü»çÅ ÔË, ÇÜà éÅñ ÇÂé·» çÆ ÖÈìÃÈðåÆ òèçÆ ÔË å¶ ç¶Öä òÅÇñÁ» ù ÁÅÕðÇôå ÕðçÆ ÔËÍ ÇÂà éÕñ çÅ ÁÃñ êÌåÆÇì³ì òÆ ÇçÖÅÂÆ Çç³çÅ ÔË, ܯ ÕÅðÆ×ð» çÆ ÃÖå ÇîÔéå çÅ ÕîÅñ ÔË å¶ ÇòÕðÆ ñÂÆ ìÅ÷Åð ÇòÚ ÔÅ÷ð ÔËÍ Ü¶ å°ÃÄ ÇÂé·» ù ÖðÆç ÇñÁÅ ÔË å» Çëð

H

èîÕ

寺 AA ÃÅñ ç¶ ì¼ÇÚÁ» çÆ êÇÔñÆ êÿç ÁËÕôé Áå¶ ÇÔ³ÃÅ Óå¶ ÁÅèÅÇðå ð¯ì¯àé°îÅ êÇÔðÅòÅ êÇÔéä òÅñ¶, ¶ñÆÁé÷ Áå¶ ñ¶Üð ÔÇæÁÅð» òÅñ¶ ÃÆðÆÁñ Ô¯ ׶ ÔéÍ Ô¹ä ì¼Ú¶ Ú¿çÅ îÅîÅ, Ú¿êÕ, é§çé òð×ÆÁ» ê¼åðÕÅò» êó·é çÆ ìÜŶ Õ¿ÇêÀ±àð ×¶î» Ö¶âäÅ Ç÷ÁÅçÅ êÿç Õð ðÔ¶ ÔéÍ ÃðÆðÕ ÇòÕÅÃ ç¶ ê¼èð Óå¶ ñóÕ¶ AFKAH ÃÅñ çÆ À°îð ÇòÚ ÜòÅé Ô¯ä çÆ ìÜŶ Ô¹ä ABKAD ÃÅñ ÇòÚ Ôð À°Ã ñ¼Ûä ù çðÃÅ ðÔ¶ Ôé ܯ ÇÂÕ é½ÜòÅé ÇòÚ Ô¿¹ç¶ ÔéÍ òËö ÇÂà Çê¼Û¶ ÖÅäKêÆä çÆÁ» ìçñçÆÁ» êÌÇòðåÆÁ» Áå¶ Ç÷ÁÅçÅ À°êñìèåÅ ù À°µåðçÅÂÆ î³ÇéÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÅÃKêÅÃ ç¶ òÅåÅòðé Áå¶ ìçñ¶ ÃîÅÇÜÕ

March 23, 2011 Wednesday

ÇÂÔ òÆ áÆÕ ÔË ÇÕ éÕñÆ ×ÇÔä¶ ÃÃå¶ Áå¶ ÖÈìÃÈðåÆ ÇòÚ Ú¿×¶ ñ×ç¶ Ôé êð ÇÜ¿éÅ ÇÂé·» çÅ ÃÃÇåÁ» Ô¯ä çÅ ñÅí ÔË, úéÅ ÔÆ ÃðÆðÕ å½ð Óå¶ é°ÕÃÅé ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» ç¶ Ãêðô éÅñ ÚîóÆ çÆÁ» ÕÂÆ ÇìîÅðÆÁ» êËçÅ Ô¯ Ü»çÆÁ» ÔéÍ ÚîóÆ ÇÚÇÕåÃÕ» çÆ Ü»Ú5êóåÅñ 寺 ìÅÁç À°é·» ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÇÂ÷ÔÅð Áé°ÃÅð ÇÂé·» éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» 寺 ÚîóÆ ð¯×» çÆ Áñð÷Æ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÜà 寺 ÿì¿Çèå ÇÔ¼ÇÃÁ» ÓÚ ÖÅÇðô Ô¯äÆ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ

éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» çÅ ÇÂÕ ðÈê ÇÂÔ òÆ

êÇÔéäÅ òÆ ÷ðÈðÆ ÔËÍ êÇÔéä ç¶ ìÅÁç ÃðÆðÕ Á³×» ù Û¿ÈÔç¶ Ô¯Â¶ ÇÂé·» çÅ êÌåÆÕðî òÆ ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÁÅêäÆ Ã¿¹çðåÅ ù ÇçñÕô ìäÅÀ°ä Ã ÕÆ å°ÃÄ ð¯×» ù ì¹ñÅòÅ å» éÔÄ ç¶ ðÔ¶? üÚî¼¹Ú ÔÆ Õ°Þ æ¯ó·¶ Ã çÆ Ö¹ôÆ êÌÅêå Õðé ç¶ ÇÂðÅç¶ éÅñ ÁÅêäÆ ð¹ÚÆ çÆ êÈðåÆ Õðé ñÂÆ ÃÅâÆ ÇÂÔ ð¹ÚÆ ÇìîÅðÆÁ» ò¼ñ òèä çÅ êÌåÆÕ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» çÆ ÇåÁÅðÆ Õðç¶ Ã êÌï¯× ÕÆå¶ Ü»ç¶ ÕËîÆÕñ Áå¶ ØàÆÁÅ ÇÕÃî çÆÁ» èÅå» ì¶Ô¼ç ÖåðéÅÕ ÔéÍ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» çÅ ÃÅⶠÇÜÃîÅéÆ Á³×» éÅñ Ü篺 Ãêðô Ô¿¹çÅ ÔË å» Ãí 寺 êÇÔñ» Ö¹ÜñÆ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔË å¶ æ¯ó·¶Kæ¯ó·¶ òÕë¶ å¯º ìÅÁç Çëð ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÕÂÆ òÅð å» ÃðÆð Óå¶ çÅä¶ òÆ ÇéÕñ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé å¶ ÚîóÆ çÅ ð¿× ñÅñ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ çÅÇäÁ» ÇòÚ¯º ÇÚêÇÚêÅ å¶ ìçìÈçÅð êÅäÆ ÇéÕñäÅ ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà êÅäÆ ç¶ ëËñä éÅñ ÃðÆð ç¶ Ô¯ð» ÇÔ¼ÇÃÁ» ù é°ÕÃÅé êÔ¿¹ÚçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» çÆ ìäåð ç¶ î½Õ¶ ÕÂÆ ÕÆàÅä±Á» ç¶ Á³ô ÇÂà ÇòÚ êÌò¶ô Õð Ú¼¹Õ¶ Ô¿¹ç¶ Ôé å¶ ×ÇÔä¶ êÇÔéä 寺 ìÅÁç À°Ô ÁÅêäÅ ÁÃð ÇçÖÅÀ°äÅ ô¹ðÈ Õð Çç³ç¶ ÔéÍ éÕñÆ ×ÇÔä¶ íÅò òÅñÆ, à½êÃ, Þ¹îÕ¶ Áå¶ ×ñ¶ ç¶ ×¹ñì¿ç ÔÅð êÇÔéä 寺 ìÅÁç ÔÆ ÃðÆðÕ åÕñÆë òèçÆ ÔË å¶ Ã¯Ü ÁÅÀ°ä éÅñ êÆÕ òÆ òèçÆ ÔËÍ ÁÇÜÔÆ ÔÆ çôÅ é¼Õ ÓÚ ñ½º×, Õ¯Õ¶, Ô¼æ çÆÁ» ÚÈóÆÁ», ×Üð¶ Áå¶ êËð» çÆÁ» Þ»Üð» êÇÔéä éÅñ ÔÆ Ô¯ Ü»çÆ ÔËÍ ÕÅñ¶ è¼ì¶ À°íðé éÅñ ÃðÆð ìçÃÈðå ÇçÖä ñ×çÅ ÔËÍ Õç¶KÕç¶ å» ×ÇÔÇäÁ» çÅ ÇÂÃå¶îÅñ ð¯Õ¶ ÜÅä ç¶ ìÅÁç òÆ ÕÅñ¶ è¼ì¶

ìðÕðÅð ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ ÇüàÅ ÇÂÔ ÇéÕñçÅ ÔË ÇÕ éÕñÆ ×ÇÔä¶ êÇÔñ» å» ÖÈìÃÈðåÆ ù òèÅ Çç³ç¶ Ôé å¶ ìÅÁç ÇòÚ Ã¿¹çðåÅ ù é°ÕÃÅé êÔ¿¹ÚÅÀ°ä çÅ Õ¿î Õðç¶ ÔéÍ ÇÂà ñÂÆ ÇÂà Ãì¿è ÇòÚ ÃÅòèÅéÆ òðåä çÆ ÷ðÈðå ÔË å» ÇÕ ì¹ð¶ ÁÃð å¶ ì¹ð¶ êÌíÅò» 寺 ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÁÅêäÆ ð¹ÚÆ çÆ êÈðåÆ ñÂÆ Áå¶ ÃðÆðÕ Ã¿¹çðåÅ ñÂÆ ÃÅù Ú¶å¿é ðÇÔäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ êÅðàÆ Ü» ÇòÁÅÔKôÅçÆ ç¶ î½ÇÕÁ» Ü» Ö¹ôÆ ç¶ ÃîÅ×î» Ã ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» çÆ òð寺 寺 ìÅÁç ÇÂé·» ù ؼà 寺 ؼà ÇÂÃå¶îÅñ ÕðéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å¶ ÜñçÆ ÔÆ ÇÂÔ ×ÇÔä¶ À°åÅð ç¶ä¶ ÚÅÔÆç¶ ÔéÍ éÕñÆ ×ÇÔÇäÁ» ù ÃæÅÂÆ ðÈê ÇòÚ éÔÄ êÇÔéäÅ ÚÅÔÆçÅÍ ðÅå Ã ÇÂé·» ×ÇÔÇäÁ» ù À°åÅð ç¶äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Õ¿é, é¼Õ, Ô¼æ, êËð å¶ ÃðÆð ç¶ Ô¯ð ÿì¿Çèå Á³×» ù Çâà¯ñ éÅñ ÃÅë ÕðÕ¶ àËñÕî êÅÀ±âð ÇÛóÕ ñËäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Ü¶ ÇÕö ÕÅðé ÖÅÇðô ô¹ðÈ Ô¯ Ü»çÆ ÔË å» Á˺àÆÃËêÇàÕ ÕðÆî ñÅíçÅÇÂÕ Ô¿¹çÆ ÔËÍ

ìÚêé ÕÆ ÁÃñ ÇòÚ ìÚêé ðÇÔ Ç×ÁÅ ÔË!

êÇðê¶Ö ÇòÚ ñóÕÆÁ» ÇòÚ ÃðÆðÕ ÇòÕÅÃ ç¶ ñ¼Ûä ò¼â¶ ôÇÔð» ÇòÚ HKI ÃÅñ çÆ À°îð ÇòÚ ÔÆ é÷ð ÁÅÀ°ä ñ¼×¶ ÔéÍ ïÅéÆ À°é·» ÇòÚ ÔÅðî¯é÷ ìçñÅÁ çÆ À°îð CKD ÃÅñ æ¼ñ¶ ÁÅÂÆ ÔËÍ Õ¼¹ñ ÇîñÅ Õ¶ ì¼ÇÚÁ» çÅ Õ°Þ ìÚêé å» Õ°çðå é¶ Ö¯ÇÔÁÅ ÔË, Õ°Þ ÁÅè¹ÇéÕ êÇðê¶Ö ÇòÚ Áñ¯ê Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ðÔÆ ÕÃð îÅåÅKÇêåÅ Ü» À°é·» çÆÁ» òèçÆÁ» À°îÆç» é¶ Õ¼ã Çç¼åÆ ÔËÍ Çé¼ÜÆ Ü» Õ¶ºçðÆ ÃÕ±ñ» ÇòÚ ÁÅêä¶ Üéî Ççé Óå¶ Ü篺 ì¼ÚÅ Ãà¶Ü Óå¶ ÁÅ Õ¶ ÁÅêäÆ ÜÅäKêÛÅä ÕðÅÀ°ºçÅ ÔË å» êÇÔñÆKçÈÜÆ å¯º ÔÆ

ÇÂÔ ç¼ÃäÅ éÔÄ í¼¹ñçÅ ÇÕ î˺ âÅÕàð ìäéÅ ÚÅÔ¿¹çÅ Ô» Ü» Çëð Õ¯ÂÆ À°µÚÆ é½ÕðÆ ÔÆ À°Ã ç¶ Ã¹êÇéÁ» Óå¶ ñ¼çÆ ×ÂÆ ÔËÍ ôÅÇÂç ÔÆ Õ¯ÂÆ ì¼ÚÅ Ô¯ò¶, ܯ ÇÕÃÅé, عÇîÁÅð, ÇÚ¼åðÕÅð Ü» ÿ×ÆåÕÅð Ü» òÅåÅòðé ùèÅðÕ ìäéÅ ç¼ÃçÅ Ô¯ò¶Í Ô¹ä Ü篺 À°Ã Óå¶ À°Ã çÆ ï¯×åÅ å¶ Ãîð¼æÅ ù ÜÅä¶ ì×Ëð ¶éÅ ì¯Þ ñ¼ç Çç¼åÅ ÜÅò¶×Å å» À°æ¶ ìÚêé ÇÕæ¶ ìÚ¶×Å? îÅÃÈîÆÁå Áå¶ í¯ñ¶êé çÆ À°îÆç ÁÇÜÔ¶ ì¼ÇÚÁ» 寺 ñ×ÅÀ°äÅ ð¶å ÇòÚ ÃÈÂÆ ñ¼íä ìðÅìð ÔËÍ ÒÔËò Çì× âÌÆî÷, Çæ³Õ ÁÅë ÔËòéÓ çÅ ÇÃè»å, ÇÃè»å ç¶

ðÈê ÇòÚ å» áÆÕ ÔË êð Ü篺 ÇÂÔ ò¼â¶ ùêé¶ êÈð¶ éÔÄ Ô¿¹ç¶ å» ìÚêé ù ÖðÅì Õðé òÅñÆ ÇéðÅôÅ ÇÂà ì¼Ú¶ ù îÅéÇÃÕåÅ çÅ ÇôÕÅð ìäÅ Çç³çÆ ÔËÍ À°Ô Çìé» ÕÅðé ÇÚóÇÚóÅ, ×¼¹Ã¶Ö¯ð Áå¶ ÇÔ³ÃÕ é½ÜòÅé ìäçÅ ÔË Áå¶ À°Ô òÆ Ã 寺 êÇÔñ»Í ÇÂà çÅ éåÆÜÅ ÇÂÔ ÇéÕñçÅ ÔË ÇÕ À°Ô Øð ÇòÚ êÇÔñ» Ç÷¼çÆ ìäçÅ ÔË, Çëð î»KìÅê ù íÅòéÅåÇîÕ å½ð Óå¶ ê̶ôÅé ÕðÕ¶ ÁÅêäÆÁ» î³×» î³éòÅÀ°ºçÅ ÔË Ü» å¯óKë¯ó Áå¶ ÁÅåîKÔ¼ÇåÁÅ å¼Õ À°åÅðÈ Ô¯ Ü»çÅ ÔËÍ À°Ã çÅ ÇÂÕ ÔÆ ÇÃè»å ìÚçÅ ÔË, îËù ܯ ÚÅÔÆçÅ ÔË, ìà ÚÅÔÆçÅ ÔÆ ÔËÍ

À°Ô éÅ Øð çÆÁ» ÃÇæåÆÁ» ÃîÞäÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË Áå¶ éÅ ÔÆ î»KìÅê çÆ îÜìÈðÆ Áå¶ éÅ ÔÆ ÁÅêäÆ Ãîð¼æÅ ù ÜÅäéÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔËÍ À°µÚKê¼èð Ü» î¼è ê¼èð Óå¶ å» ÚÅÕ±, Û°ðÆÁ» Áå¶ ×¯ñÆÁ» Ü» ×˺×ìÅ÷Æ çÅ êÌíÅò ÕÅëÆ òè Ç×ÁÅ ÔËÍ ñóÇÕÁ» ÇòÚ Çòð¯èÆ Ç¦× ç¶ ÃÇÔêÅáÆÁ» ìÅð¶ ÇêÁÅð çÆ íÅòéÅ å¶÷ Ô¯ ðÔÆ ÔË Áå¶ ÇÂà éÅñ ÖÈéÆ Ã¿Øðô ìÅÔð ÁÅ ÇðÔÅ ÔËÍ Ô¹ä Õ½ä ÔË ÇÂà ìÚêé ù Ö¯Ôä Áå¶ Çò×Åóé çÅ Ç÷¿î¶òÅð? Ú¿×Å Ô¯ò¶ ÇÕ Ãî» ðÇÔ³ç¶ ÔÆ ì¼ÇÚÁ» ù À°é·» çÅ ìÚêé êÈð¶ Ã å¼Õ í¯×ä å¶ À°Ã çÅ ÁÅé§ç ñËä çÆ ÇÚ¿åÅ Ü» ÇòòÃæÅ ÕÆåÆ ÜÅò¶, éÔÄ å» ÇÂà 寺 òÆ ×¿íÆð ÃÇæåÆÁ» êËçÅ Ô¯ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


èîÕ

ñ¯Õ ð¿×

March 23, 2011 Wednesday

ÕÇò îÔÇëñ î˺ ÇÕ¿Ü, À°Ã ÒÇé÷Åî çÅ ÃÇåÕÅð Õð»Ó, ÇÜæ¶ Õ°Þ ÒÁÅêäÅÓ éÔÄ Ãí êðÅÇÂÁÅ ÔËÍ î˺ À°Ã ÇÂéÃÅø ù ÇÕ¿Ü ÃòÆÕÅð Õð», ÇÜ¼æ¶ Ã¼Ú å¶ ñàÕçÅ ÒÃÈñÆÓ çÅ ÃÅÇÂÁÅ ÔËÍ ÇÕ¿é¶ ì¶>ÃñÆÕ Ô¯ ׶ ñ¯Õ î¶ð¶ ç¶ô ç¶, êÇÔéç¶ Ã¯éÅ å¶ Ö¹ðÅÕ ÒÁ¿éÓ éÔÄ îÅÇÂÁÅ ÔËÍ î˺ òÆ ÇÕÔÅ ÃÆ ÒÁñøÅ÷Ó éÅ ìçñ»×Å, êð ÃòÅñ ÔÆ ð¯àÆ å¶ Ç¼÷å çÅ ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ î÷Ôì å¶ ÇÃÁÅÃå çÆ Ü¿× ÔË ÁîÆð» çÆ, îðçË å» îð ÇðÔÅ ì¼Ã ×ðÆì çÅ ÜÅÇÂÁÅ ÔËÍ Õç¶ Òì¶ÇîÃÅñÓ Ô¯ ÜŠ屿 òÆ îÇÔðîÅ, î¶ð¶ Ôð Õåð¶ ÇòÚ å¶ðÅ Ç÷Õð ÁÅÇÂÁÅ ÔËÍ è¹Ö ðÔ¶ é¶ ÁðîÅé, ÕÂÆ Üñ ×ÂÆÁ» ÁÅû, òÅãÆ ù Òà¯ÕÅÓ ë¶ð í¹¼Ö¶ ê¶à ÔÆ ñÅÇÂÁÅ ÔËÍ î˺ ÇÕ¿Ü, ÁÅÇÖð å¶ðÅ ç¹ðÕÅð Õð», ç¶Ö ÇÕ¿é¶ ÔÀ°ÇÕÁ» ù î˺ ÃÅÔ» éÅñ ñÅÇÂÁÅ ÔËÍ J ê̯: åðÃêÅñ Õ½ð J >>>>>>>>>>>0>>>>>>>>>>> Çîð¶ Á³çð å¶ ìÅÔð ô¯ð ÇÕèð¶ ÇÕå¶ «ÇÕÁÅ ÔË Õ¯ÂÆ Ú¯ð ÇÕèð¶Í î˺ å¼ÇÕÁÅ îÄÔ ÇÕå¶ Ô¹ä Ô¯ð òð·çÅ, å¶ é¼ÚçÅ ç¶ÇÖÁÅ ÔË î¯ð ÇÕèð¶Í ÁÃÅâÆ ÇêÁÅà çÆ ÇÚ¿åÅ ÔË ÇÕÃù, å°ðÆ Â¶æ¯º ØàÅ Øéدð ÇÕèð¶Í Õ篺 ÇÂà ÕÅøñ¶ é¶ íàÕäÅ ÃÆ, 屿 Ô¹¿çÅ éŠܶ îåñìõ¯ð ÇÕèð¶Í ìÚÄ Òñ¯ÚÆÓ å±¿ ¶Ôé» ô¯ÖÆÁ» 寺, ìçñ ìËáÄ éÅ ÁêäÆ å¯ð ÇÕèð¶Í J åzËñ¯Úé ñ¯ÚÆ J

27

Ç÷¿ç×Æ çÅ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî

Ç÷¿ç×Æ çÅ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî ÔË ÒôîôÅéØÅà íÅò ÕìÇðÃåÅéÓ êÅäÆ ÇòÚ åðçÆ Ô¯ÂÆ ñÅô ç¶Ö¯, ÇÕ¿éÅ î¹ôÇÕñ ÔË îðéÅÍ îËºå» ô¹Õð ÕðçÅ Ô» ÇÕ îËù Õìð å¼Õ êÔ¹¿ÚÅ Çç¼åÅÍ ì¶ô¼Õ Õìð ÇòÚ ÇÕ¿éÅ Ôé¶ðÅ ÔË êð î¶ðÆ Õìð À°å¶ çÆòÅ å» ð¯÷ ìñçÅ ÔËÍ î¶ðÆ Õìð Óå¶ Ô¼æ À°µÚÅ ÕðÕ¶ ç¹ÁÅ éÅ î³×¯, ôÅÖ å¯º ÇÂÕ ê¼åÅ ÔÆ Ü¹çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔËÍ î¶ðÆ ÁðæÆ ð¯Õ Õ¶ À°Ô ÇÂà Á³çÅ÷ ÇòÚ ì¯ñ¶ ÇÕ î˺ å» ×ñÆ Û¼âä òÅÃå¶ ÇÕÔÅ ÃÆ å±¿ å» ç¹éÆÁÅ ÔÆ Û¼â Õ¶ Úñ¶ Ç×ÁÅÍ Ç÷¿ç×Æ ç¶ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî ÇòÚ ÁÇÔÃÅÃ ç¶ Á³çÅ÷ ìçñ Ü»ç¶ ÔéÍ ì¶ô¼Õ çÅîé òÆ À°Ã¶ åÅð éÅñ ìäçÅ ÔË å¶ Õ¼øä òÆÍ î˺ å» î¶ðÆ Ç÷¿ç×Æ ÇÂÕ à¶ìñ Óå¶ ç¯ ÁÜéìÆ Ô»Í ÇÂÔ¯ ÜÆòé çÅ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî å» ÇÂÕ ÜÅÃÈÃÆ éÅòñ ÔËÍ ì¿çÅ å» ÇÂà ç¹éÆÁÅ ÇòÚ ÇÂÕ òÅð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË êð Ç÷¿ç×Æ çÅ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî ÇÂÕ ×ÇÔðÅ ðÅ÷ ÔË Ü¯ ÃÅðÆ À°îð âðÅÀ°ºçÅ ÔËÍ åêçÆ í¼áÆ ÇòÚ ÃðÆð é¶ Ãó ÜÅäÅÍ ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî Óå¶ êÔ¹¿Ú ׶ Ô¿ÕÅð îÕÅð Ãí ùÁÅÔ Ô¯ ×Â¶Í ÁÅÖðÆ î¹ÕÅî Óå¶ Ãí é¶ êÔ¹¿ÚäÅ ÔË ÚÅÔ¶ À°Ã çÆ Þ¹ÕÆ Õîð ÔË, ì¶ Õøé ÔË, ì¹¼ãÆ ÔË Ü» ÜòÅéÍ ÚÅÔ¶ ÜéÅ÷Å èÈîèÅî éÅñ ÇéÕñ¶ Ü» Ú¹¼ê ÕðÕ¶ ÁÅÖðÆ ôÅî Ô¯ ×ÂÆ ÔË, Ãí é¶ ÁÃñÆ î¹ÕÅî Óå¶ êÔ¹¿ÚäÅ ÔÆ ÔËÍ !ùÇð³çð ìÅòÅ

260-05

24

HOURS

EMERGENCY SERVICE

AVTAR SINGH TINNA D.D.S.

168-33 Hillside Avenue Jamaica, New York 11432

(718) 291-1200


28

Çë

ÃÅÇÔå/çðôé

ð¯÷ê¹ð ÛÅÀ°äÆ ç¶ ì¼Ã Á¼â¶ ÓÚ¯º ì¼Ã Õ¿âÕàð» çÆÁ» ÁÅê¯ H ÁÅêäÆÁ» ì¼ Ã » ç¶ ðÈ à çÆÁ» ÁÅòÅ÷» ÁÅÀ° º çÆÁ» dz Ü ÜÅêçÆÁ» Ãé ÇÜò¶º Õ¯ÂÆ Ãì÷Æ î³âÆ Ô¯ò¶Í î˺ ÁÅêäÅ çøåðÆ Õ¿îÕÅÜ ÇéêàÅ Õ¶ ì¼Ã Á¼â¶ Óå¶ ê¹¼ÜÆ å» Ô¯ðé» ò»× Û¶åÆHÛ¶åÆ î¯×¶ ù ÜÅä òÅñÆ ì¼Ã ç¶ ÇáÕÅä¶ Óå¶ ÜÅ ê¹¼ÜÆÍ ìà ÕÅÀ±ºàð Óå¶ Ô¹ä¶ ÔÆ ñ¼×Æ ÃÆ å¶ ôÅÇÂç Õ¿âÕàð ù òÆ ÁÅòÅ÷» îÅðé çÆ åñì éÔÄ ÃÆÍ î˺ ÁÅêäÆ ÷ðÈðå ù ÃîÞç¶ Ô¯Â¶ ì¼Ã Õ¿âÕàð ù ê¹¼ÛäÅ ÷ðÈðÆ ÃîÇÞÁÅ ÇÕ ÕÆ ÇÂÔ ì¼Ã î¯×¶ ÜÅò¶×ÆÍ êð À°Ô ìÔ¹å ÇòÁÃå ÃÆ î¯ìÅÇÂñ ÇòÚÍ ôÅÇÂç ÇÕö éÅñ Çî¼áÆ ÇÜÔÆ ÇÖ¼àHÇê¼à Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ î¶ðÆ ×¼ñ çÅ ÜòÅì ç¶ä çÅ À°Ã Õ¯ñ Ãî» ÔÆ éÔÄ ÃÆÍ ìà îä¶ ò»× ÇÃð ÇÔñÅ Õ¶ ÒÔ»Ó ÕÇÔ³çÅ Ô¯ÇÂÁÅ î¶ð¶ 寺 æ¯ó·Æ ÇÜÔÆ êð·¶ Ô¯ Ç×ÁÅ, ÇÕå¶ î˺ À°Ã çÆÁ» ×¼ñ» éŠùä ñò»Í îË º ìà Úó· ×ÂÆÍ ÕÂÆ îÔÆÇéÁ» ìÅÁç ì¼Ã ÇòÚ Ãøð ÕðéÅ îËù ìóÅ ÁÜÆì ñ¼× ÇðÔÅ ÃÆÍ ÖË ð î¶ ð Æ é÷ð ìà çÆ âðÅÂÆÇò¿ × ÃÆà Óå¶ êÂÆ ÇÜæ¶ âðÅÂÆòð ìËá ÃÅÔîä¶ ñ¼×¶ ôÆô¶ ÇòÚ¯º ìà ÇòÚ ìËáÆÁ» Õ°óÆÁ» ù ìó¶ ö½ð éÅñ å¼Õ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÁÇÜÔÅ Õðç¶ Ã À°Ã Õ¯ñ ÁËéÅ òÆ Ãî» Ü» ÇçîÅ× éÔÄ ÃÆ ÇÕ ì¼Ã

Òî

èîÕ

Ö! î˺ ÇÕÔÅ ÜÆ, ÁÅÔ ÕìÈåð å» Ô¯Â¶, Çëð ÕìÈåðìÅ÷ ÇÕà ìñÅ çÅ é»Á ¶?Ó ÃÌÆîåÆ ÜÆ é¶ ÚÆé¶ ÕìÈåð ù ÔòÅ ÓÚ À°âÅÀ°ºÇçÁ» ê¹¼ÇÛÁÅÍ Òç¶Ö íÅ× íðƶ, ܶÕð 屿 ðÅÜéÆåÆ çÅ À. Á. ÜÅäçÆ Ô¹¿çÆ å» ÇÂÔ íñÆHí»å ÃîÞ Ü»çÆÍ Ô¹ä î¼Þ Á¼×¶ ìÆé òÜÅÀ°ä òÅñÆ ×¼ñ ÔËÍ ÖËð! ñË Ã¹ä ìó¶ ê¹ðÅä¶ ÷îÅé¶ çÆ ×¼ñ ÔËÍ À°ç¯º ÁÅÔ âÅÕ ÇòíÅ× Óå¶ âÅÕƶ ÁÅÇç éÔÄ Ô¹¿ç¶ Ãé å¶ ñ¯Õ ÁÅêä¶ ÃÕ¶HÃÅÕ Ãì¿èÆÁ» ù ÕìÈåð» ðÅÔÄ ÇÚ¼áÆÁ» Óå¶ Ã¿ç¶ô í¶ÇÜÁÅ Õðç¶ ÃéÍ Ô¹ä ÕìÈåð» çÅ ï°¼× éÔÄ ÇðÔÅ, Ãׯº ÕìÈåðìÅ÷Æ çÅ ï°¼× ÔËÍ êÇÔñ» êÇÔñ Üç Õ¯ÂÆ ê̶ÇîÕÅ (î¹ÇàÁÅð) ÁÅêä¶ Ççñìð, îÇÔìÈì ù ê̶î ê¼åð ÇñÖçÆ å» ÕìÈåð ù Ô¼æ çÆÁ» åñÆÁ» Óå¶ ÇìáÅ Õ¶ êñ¯ÃçÆ å¶ Ú¯×Å ÖòÅÀ°ºçÆ, àÇÔñ öòÅ ÕðçÆ, ×ÅéÆ êÅ Çô³×ÅðçÆ å¶ ÔÅó¶ Õ¼ãçÆ ÕÇÔ³çÆ, ÒòÅÃåÅ ÂÆ ð¼ì çŠ屿 ÜÅÂÄ ò¶ ÕìÈåðÅ, ÇÚ¼áÆ î¶ð¶ ã¯ñ ù êÔ¹¿ÚÅÂÆ ò¶ ÕìÈåðÅÍÓ ÒÁ¼ÛÅ ÜÆ! å¶ Çëð...?Ó ìÃ! Çëð ÕÆ, ÕìÈåð Þ¼ÖóHîÄÔ, Ôé¶ðÆ çÆ êÌòÅÔ éÅ ÕðçÅ Ö¹ôÆH Ö¹ôÆ ÇÚ¼áÆ ñË, ç¼Ã¶ ÇàÕÅä¶ Óå¶ ê¹¼Ü Ü»çÅ ÇÜæ¶ ê̶îÆ À°Ã ç¶ ÇìðÔÅ ÓÚ åóëçÅ ÁÅêäÆ îÇÔìÈìÅ çÆ ÇÚ¼áÆ çÆ ìóÆ ì¶ÃìðÆ éÅñ À°âÆÕ Õð ÇðÔÅ Ô¹¿çÅ ÃÆÍ îÇÔìÈì ÁÅêäÆ ê̶ÇîÕÅ çÆ ÇÚ¼áÆ êó·çÅ å¶ ×çH ×ç Ô¹¿çÅ å¶ ÕìÈåð çÅ è¿éòÅç ÕðçÅ å¶ ÖÅåðçÅðÆ ÕðçÅ, À°Ã çÅ ÜòÅì Çç³çÅ å¶ ÕÇÔ³çÅ, Òð¼ì Áð×Å ÁÅÃðÅ å¶ðÅ å¶ ÇÜÀ±ºçÅ ðÇÔ Çî¼åðÅÍÓ î˺ å¶ðÅ Õ¯ÇàHÕ¯Çà è¿éòÅç ÕðçÅ Ô» Áå¶ å¶ðÅ ÁÇÔÃÅéî³ç Ô¯ò»×Šܶ î¶ðÆ ÇÚ¼áÆ î¶ð¶ ùêÇéÁ» çÆ ðÅäÆ ù êÔ¹¿ÚÅ ç¶ò¶º×ÅÍÓ ÕìÈåð

March 23, 2011 Wednesday

î˺ Û¶åÆ ç¶ Õ¶ À°Ã 寺 ðåÅ Õ° êð·¶ Ô¯ Õ¶ Öȿܶ ñ¼× Õ¶ î³ÈÔ ìÅÔð Õ¼ã ÇñÁÅ å» ÇÕ ÃòÅðÆÁ» ÇÂ³Ü éÅ ÃîÞ ñËä ÇÕ À°Ô ÁÅçîÆ î¶ð¶ éÅñ ñó ÇðÔÅ ÔËÍ î¶ðÆ ÃÆà 寺 î¯ÔðñÆ ÃÆà Óå¶ ÇÂÕ íÂÆÁÅ ìËáÅ ÃÆ À°Ô òÆ ÇìÔÅð ÇòÚ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ç¶ ÇÕö î˺ìð éÅñ ë¯é Óå¶ ×¼ñ Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ

ÕÔÅäÆ

î¯×¶ òÅñÆ ì¼Ã

ÇòÚ ìËáÆÁ» ÃòÅðÆÁ» À°Ã ù ò¶Ö ðÔÆÁ» ÔéÍ î˺ Ú¹¼êHÚ¹êÆåÆ ÃÆà Óå¶ ìËá ×ÂÆÍ î¶ð¶ ÇêÛñ¶ êÅö ÇÂÕ B@ Õ° ÃÅñ çÅ î³¹âÅ ìËáÅ ÃÆ, ÇÜÃ é¶ Õ¿ é ù Úê¶ ó ò»× î¯ ì ÅÇÂñ

ñ×ÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À°Ô òÆ ÇÂ³Ü ÜÅêçÅ ÇÜò¶º À°Ô ÇÕö Õ°óÆ éÅñ Ú¯ðÆHÚ¯ðÆ ×¼ñ» Õð ÇðÔÅ Ô¯ò¶Í î˺ ì¯ð ÇÜÔÆ Ô¹¿çÆ Ô¯ÂÆ ìÅÔð ò¼ñ ò¶Öä ñ¼×ÆÍ ÁËé¶ ù ÇÂÕ åñÖÆ íðÆ ÁÅòÅ÷ é¶

î¶ ð Å ÇèÁÅé ÁÅêä¶ ò¼ ñ ÇÖ¼ Ú ÇñÁÅÍ î¶ð¶ éÅñ ìËáÅ ÇÂÕ ÁÅçîÆ ÇÕö âÆñð éÅñ Ã ÇÃð Ã˺êñ éÅ Çîñä å¶ î¯ìÅÂÆñ Óå¶ ñó ÇðÔÅ ÃÆÍ î˺ Û¶åÆ ç¶ Õ¶ À°Ã 寺 ðåÅ Õ° êð·¶

ÚÅÂÄHÚÅÂÄ ÇÚ¼áÆ çÅ ÜòÅì ñË Ü»çÅÍ ÇÂÔ ÇÃñÇÃñÅ ÃçÆ çð ÃçÆ ÚñçÅ ÇðÔÅÍ Çëð ÷îÅé¶ ù êåÅ éÔÄ ÕÆ ÔòÅ ò×Æ å¶ ÇÂÔ êÇð³ç¶ Ô½ñÆHÔ½ñÆ Áñ¯ê Ô¯ä ñ¼× ê¶ Áå¶ ÇÂé·» çÆ æ» âÅÕ ÇòíÅ× ç¶ âÅÕƶ ÿíÅñä ñ¼× êÂ¶Í ÒÁ¼ÛÅ! ÁËé¶ ÇÃÁÅä¶ å¶ ÃîÞçÅð Ô¹¿ç¶ Ãé, ÇÂÔ êÇð³ç¶, å» ÔÆ å» ñ¯Õ ÇÂé·» ù êÅñç¶Hê¯Ãç¶ å¶ ôðå» ÁÅÇç ñÅÀ°ºç¶ ÃéÍÓ Ô»! î¶ðÆ ÛîÕHÛ¼ñ¯, ÇÂÔ å°Ã» áÆÕ ë¹ðîÅÇÂÁÅ ÔË, ÇÜÔóÅ ÕìÈåð ÁÃîÅé ÓÚ À°âÅðÆÁ» ñÅÀ°ºçÅ ç¶ðHðÅå å¼Õ Û¼åðÆ Óå¶ À°åðçÅ, À°Ã çÅ îÅñÕ ôðå Çܼå Ü»çÅ å¶

çÈÃðÅ ÇòÚÅðÅ ì¹¼ñ· Áà¶ðÆ ÇëðçÅÍ Ãî» Ô½ñÆHÔ½ñÆ ÁÅêä¶ ÚÅñ¶ ÚñçÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÕ ÁÇÜÔÅ êÇðòðåé ÁÅÇÂÁÅ å¶ ÒÔËñ¯! ÔËñ¯!Ó Ô¯ä ñ¼×Æ å¶ ÇÚ¼áÆÁ» ç¶ ï°¼× çÅ êåé Ô¯ä Óå¶ ÁÅ Ç×ÁÅÍ Ô¹ä ê̶îÆHê̶ÇîÕÅ àËñÆë¯é, î¯ìÅÂÆñ Áå¶ Ç³àðé˵à ðÅÔÄ Ççñ çÆÁ» åÅð» ܯó, ×¼ñ» ûÞÆÁ» Õðé ñ¼× ê¶ ÔéÍ ê³Ìå± ç¯ ðÈÔ» çŠÿ×î å» éÔÄ ÃÆ Ô¯ ÃÕçÅÍ ÒÇëð ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ?Ó À°Ã Õ¿é» ù ÃÇà¼Õ éÅñ ÃÅø ÕðÇçÁ» å¶ À°åùÕåÅ ÷ÅÔð ÕðÇçÁ» ê¹¼ÇÛÁÅÍ ìÃ! Ô¯äÅ ÕÆ ÃÆ, ÇÜà çÅ âð ÃÆ À°ÔÆ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ã é¶ Çëð Õðò¼à

ñÂÆ å¶ Áܯն ï°¼× ÓÚ ÁÇÜÔÅ êÇðòðåé ÁÅÇÂÁÅ ÔË ÇÕ ÇÚ¼áÆÁ», àËñÆë¯é Óå¶ î¯ìÅÂÆñ ÁÅÇç çÆ æ» Çëð 寺 ÕìÈåðìÅ÷» é¶ ñË ñÂÆÍ êÇÔñ» êÇÔñ å» àðËòñ ¶ܿà ÕìÈåðìÅ÷Æ Õðç¶ ÃéÍ Çëð ÃÅⶠÕñÅÕÅð» é¶ òÆ ÁÅêäÆ ÕñÅ çŠܽÔð ÇçÖÅÀ°ºÇçÁ» ÕìÈåðìÅ÷Æ ÓÚ ÁÅêäÅ ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ å¶ ÁÅêäÅ é»Á ð½ôé ÕðÇçÁ» éÅîäÅ Ö¼ÇàÁÅÍ ÇÂæ¶ ÔÆ ìà éÔÄ, ê³ÜÅìÆ çÆ ÕÔÅòå ÔË ÇÕ ÒÚÅÚ¶ çÆ èÆ Ú¼ñÆ, î˺ ÇÕÀ°º ðÔ» Õ¼ñÆÓ ç¶ Õæé Áé°ÃÅð ÃÅⶠç¶ô ç¶ Ú¹ä¶ Ô¯Â¶ é¶åÅò» é¶ òÆ ÇÂà ÕÅðÜ ÓÚ òè Úó· Õ¶ ÇÔ¼ÃÅ êÅÀ°ºÇçÁ» ÁÅêäÅ

Á¿× ò Ç 5 ÔÅÃ

ÕìÈåð

Ô¯ Õ¶ Öȿܶ ñ¼× Õ¶ î³ÈÔ ìÅÔð Õ¼ã ÇñÁÅ å» ÇÕ ÃòÅðÆÁ» ÇÂ³Ü éÅ ÃîÞ ñËä ÇÕ À°Ô ÁÅçîÆ î¶ð¶ éÅñ ñó ÇðÔÅ ÔËÍ î¶ðÆ ÃÆà 寺 î¯ÔðñÆ ÃÆà Óå¶ ÇÂÕ íÂÆÁÅ ìËáÅ ÃÆ À°Ô òÆ ÇìÔÅð ÇòÚ ÁÅêä¶ êÇðòÅð ç¶ ÇÕö î˺ìð éÅñ ë¯é Óå¶ ×¼ñ Õð ÇðÔÅ ÃÆÍ î˺ ðÅåÅ æÅóÅ êÔ¹¿Ú Ç×ÁÅ ÔÈ¿... î˺ ìóÆ ÔËðÅé Ô¯ÂÆ À°Ã çÆ ÇÂÔ ×¼ñ ùä Õ¶ ðÅåÅ æÅóÅ é»Á å» ôÅÇÂç ÇìÔÅð ç¶ ÔÆ ÇÕö ôÇÔð Ü» Çê³â çÅ é»Á ñ×状 å¶ íÂÆÁÅ ÞÈá ÇÕÀ°º ì¯ñ ÇðÔÅ ÁË...? ÇÕ¿éÆ ÔÆ ç¶ð À°Ã çÆ ×¼ñ î¶ð¶ ÇçîÅ× ÇòÚ Ú¼ Õ ð Ö»çÆ ðÔÆ, ÁÚÅéÕ î¶ð¶ ÇçîÅ× ÇòÚ ÁÅÂÆ, ÒñË ÇÂÔ å» ð¼å¶ Ö¶ó¶ Çê³â ù ðÅåÅ æÅóÅ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÔËÍÓ ÔŶ ð¼ìÅ, Òî¶ðÅ ÇçîÅ× ÇÕæ¶ ÚÇñÁÅ Ü»çÅ ÔË, ñ×状 ÇÕ î¶ðÆ ÃîÞì¹¼èÆ Á¼×¶ éÅñ¯º ؼà ×ÂÆ ÔËÍ ÚÅ𯺠êÅö î¯ìÅÂÆñ» çÆ Çàz¿×HÇà³Ì× çÆÁ» ÁÅòÅ÷» é¶ ôÅÇÂç ÃÅⶠïÚä ÃîÞä çÆ åÅÕå ØàÅ Çç¼åÆ ÔËÍ ÇÂà ô¯ð êÌçÈôä éÅñ ÃÅâÆ îÅéÇÃÕ ôÕåÆ Öåî Áå¶ Õî÷¯ð Ô¹¿çÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ ÁËé¶ ù î¶ð¶ êðà ÇòÚ ÇêÁÅ î¯ìÅÂÆñ ò¼Üä ñ¼× ÇêÁÅ Áå¶ î˺ òÆ ñ¯Õ» ò»× ÁÅêä¶ î¯ìÅÂÆñ ÕÅñ ÇòÚ ð¹ÞçÆ ÚñÆ ×ÂÆÍ J âÅ: ùéÆåÅ Á×ðòÅñ øð÷ ÇéíÅÀ°ºÇçÁ» ëõð îÇÔÃÈà ÕÆåÅ ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ À°Ô üå Ãî³¹ç𯺠êÅð Ô¹ä ÇÚ¼áÆÁ» éÔÄ Ãé ÇñÜ»ç¶, Ãׯº ç¯ ðÈÔ» çÅ î¶ñHÇîñÅê ÕðòÅÀ°ºç¶, îÇÔìÈì ù îÇÔìÈìÅ éÅñ å¶ îÇÔìÈìÅ ù îÇÔìÈì éÅñ ÇîñÅÀ°ºç¶ ÁÇÔî íÈÇîÕÅ ÇéíÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ÇÂÔ ÕìÈåðìÅ÷ گ׶ çÆ æ» î³ÈÔ¯º î³×Æ ç¼Ûä» ñ˺ç¶, Õ¼ÚÆÁ» ÕñÆÁ» ù ÇÖóä 寺 êÇÔñ» îÃñç¶ å¶ é¯Úç¶ ÔéÍ Òç¹ð Çë¼à¶ î³ÈÔ ÇÂé·» çÇð³ÇçÁ» çÅ, ÇÂé·» ù å» Ú¹ðÅÔ¶ ÓÚ Öó·Å Õð...Ó éÅ î¶ðÆ ñÅ⯠ðÅäÆ éÅ, ÇÂ³Ü éÅ ÁÅÖ î¶ð¶ íÅðå òðô ç¶ ÕìÈåðìÅ÷» ù, ÜéåÅ å» ÁËò¶º ÔÆ æÈÔHæÈÔ Õð ðÔÆ ÔËÍ ÇÂé·» çÅ å» ÇÂÔ ÔÅñ ÔË, ÒìçéÅî å¯ Ô¯º×¶, î×ð éÅî íÆ Ô¯×ÅÍÓ Çëð ÇÂÔ ÕìÈåðìÅ÷ íÅò¶º À°Ô àðËòñ ¶ܿà Ô¯ò¶ íÅò¶º ÕñÅÕÅð Ü» é¶åÅÜé, ÔòÅ ÓÚ éÔÄ Ãׯº ÔòÅÂÆ ÜÔÅ÷» ÓÚ ê¹¼áÆÁ» À°âÅðÆÁ» ñÅÀ°ºç¶, ÕñÅìÅ÷ÆÁ» êÅÀ°ºç¶ ÁÅî ç¶Ö¶ ÜÅ ÃÕç¶ ÔéÍ ÜéåÅ ÇÂé·» çÆÁ» ÕñÅHìÅ÷ÆÁ» 寺 ìÇñÔÅð¶ Ü»çÆ ôðå» ñÅÀ°ºçÆ ÔË ÇÕ ÁËåÕ» ÇÕÔóÅ ÕìÈåðìÅ÷ ìÅ÷Æ îÅð¶×ÅÍ êåÅ ÂÆ ÇÕÀ°º? ÇÕÀ°ºÇÕ Ô¹ä ÕìÈåðìÅ÷Æ çÅ ï°¼× Ü¯ Ô¯ÇÂÁÅÍ ç¶Ö¯ ÜÆ! ÇÂé·» ÕìÈåðìÅ÷» éÅñ¯º å» À°Ô ׯñ¶ ÕìÈåð ڿ׶ Ãé, ܯ Ú¯×Å Ú¹×ç¶ ÁÅêäÅ ëð÷ ÇéíÅÀ°ºç¶ ÃéÍ ÇÂÔ ÕìÈåðìÅ÷ çÇð³ç¶, À°é·» êÇð³ÇçÁ» 寺 ÔÆ Õ°Þ ÇÃ¼Ö ñ˺ç¶Í À°Ô â¯ÁHâ¯Á ÕðçÆ ÁÃîÅé ò¼ñ ÞÅÕçÆ Çëð ÕÇÔä ñ¼×Æ, ÒÜÅ ÕìÈåð ÜÅ... ÜÅ... ÜÅ...ÍÓ å¶ î˺ À°Ã çÆ ÇÂà Áé¯ÖÆ ÁçŠ寺 ÇøçÅ Ô¹¿çÅ ìÇñÔÅð¶ ÜÅ ÇðÔÅ Ã»Í J ÁËî. Õ¶. ðÅÔÆ


èîÕ

Ö¶â ÿÃÅð

March 23, 2011 Wednesday

ÇÂ

Ô Ã¼Ú ÔË ÇÕ ÇÕö ç¶ô çÆ åÅÕå À°æ¯º çÆ ÜéÿÇÖÁÅ Óå¶ éÔÄ, Ãׯº À°æ¯º çÆ ÜéNÿÇÖÁÅ ç¹ÁÅðÅ ÕÆå¶ ÇÕö ÖÅà ֶåð ÇòÚ ÕÆå¶ åð¼ÕÆ ç¶ Õ¿î» Óå¶ Çéðíð ÕðçÆ ÔË Áå¶ ÇÕÀ±ìÅ ç¶ô ÇÂà çÆ ÇÜÀ±ºçÆN ÜÅ×çÆ ÇîÃÅñ ÔËÍ ÇÕÔÅ Ü»çÅ ÔË ÇÕ Õç¶ íÅðå çÆ íÅñ ÇòÚ ÁŶ ÃÅÀ±æ ÁëðÆÕÅ ç¶ ñ¯Õ» ù íÅðå å» ÇîÇñÁÅ éÔÄ êð ÇÂÕ êÅäÆ ÇòÚÕÅð òÇÃÁÅ Û¯àÅ ÇÜÔÅ àÅêÈ Çîñ Ç×ÁŠܯ ÇÕ Á¼Ü ÇÕÀ±ìÅ ç¶ é»Á éÅñ ÜÅÇäÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÕÀ±ìÅ ù ñ¼íä òÅñ¶ ñ¯Õ ÁÅÖð À°æ¶ ÔÆ òà ×Â¶Í Á¼Ü ÇÕÀ±ìÅ ÇòÚ ×¯ð¶ Áå¶ ÕÅñ¶ ç¯ò» åð·» ç¶ ñ¯Õ» çÆ Ã¹î¶ñ òÅñÆ ÜéÿÇÖÁÅ ç¶ÖÆ Ü»çÆ ÔËÍ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ å» ÇÕÀ±ìÅ ç¹éÆÁÅ çÆ Ãí 寺 ؼà Ç×äåÆ òÅñÆ ÜéÿÇÖÁÅ òÅñÅ ç¶ô ÔË, ÇÜæ¶ A Õð¯ó A@ ñ¼Ö CBD ç¶ ÕðÆì Õ¼¹ñ ÁÅìÅçÆ êÅÂÆ Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÔËðÅéÆ òÅñÆ ×¼ñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Â¶éÆ Ø¼à ÁÅìÅçÆ òÅñ¶ ç¶ô é¶ À°¦ÇêÕ ÇòÚ AGC å×î¶ Çܼå¶, ÇÜé·» ÇòÚ Ã¯é å×ÇîÁ» çÆ Ç×äåÆ FH ÔËÍ Â¶éÅ Û¯àÅ ç¶ô Ô¯ä ç¶ ìÅòÜÈç ÕÂÆ Çòôò ÇðÕÅðâ Ô¯ñâð êËçÅ ÕÆå¶Í ÇÂ毺 ÁÃÄ ÇÂÔ Á³çÅ÷Å ñ×Å ÃÕç¶ Ô» ÇÕ ÇÂÔ ç¶ô Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ ÇÕ¿éÅ Á¼×¶ ÇéÕñ Ú¼¹ÕÅ ÔËÍ ÇÂÃ ç¶ À°ñà íÅðå ç¹éÆÁŠ寺 ÁÅìÅçÆ ç¶ Ö¶åð ÇòÚ ÚÆé 寺 ìÅÁç çÈܶ é§ìð Óå¶ ÁÅÀ°ä òÅñÅ ç¶ô ÔË, ÇÜà çÆ Õ¼¹ñ ÁÅìÅçÆ A.AG ÇìñÆÁé ïÅéÆ ÇÕ AAG Õð¯ó ç¶ ÕðÆì ÔËÍ Çëð òÆ Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Â¶éÅ Çê¼Û¶ ÔËÍ ÇòçòÅé»

ֶ⻠ÇòÚ ÇÕÀ±ìŠ寺 ÇüÖä çÆ ñ¯ó çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÕòÅñàÆ ÇòÚ¯º ÕòÅñàÆ çÆ íÅñ Ô¿¹çÆÍ íÅðå Õ¯ñ ÕòÅñàÆ çÆ Õ¯ÂÆ ÕîÆ éÔÄ ÔË, Çëð òÆ ÕòÅñàÆ ÇÕÀ°º êËçÅ éÔÄ Ô¯ ðÔÆ? ÇÂà çÅ ÕÅðé ÇÂÔ ÔË ÇÕ íÅò¶º íÅðåÆ ÁÅìÅçÆ ÇòÚ é§ìð B Óå¶ Ôé êð Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ ÕòÅñàÆ çÆ Áܶ òÆ ÕîÆ ÔËÍ Á¼Ü Ôð íÅðåÆ ÁÅêä¶ ì¼Ú¶ ù âÅÕàð, dzÜÆéÆÁð, ÁÅÂÆ. ¶. ÁËÃ., êÆ. ÃÆ. ÁËÃ. å» ìäÅÀ°äÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË êð ÇÖâÅðÆ éÔÄÍ Ü¶ Õ¯ÂÆ ÚÅÔ¿¹çÅ òÆ ÔË å» À°Ô ÇÃðë ֶ⻠çÅ ëÅÇÂçÅ ì¼Ú¶ ù ÇÕö ڿ׶ Ö¶åð ÇòÚ çÅÖñÅ ñËä å¼Õ ÔÆ ÇÂÃå¶îÅñ ÕðéÅ ÚÅÔ¿¹çÅ ÔË éÅ ÇÕ Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ íÅðå çÅ Þ¿âÅ ç¹éÆÁÅ ÇòÚ ñÇÔðÅÀ°ä ñÂÆÍ ÁÃÄ ÇÂÔ ÇÕÀ°º í¼¹ñ Ü»ç¶ Ô» ÇÕ ÇÕö Ö¶åð ÇòÚ åð¼ÕÆ Õðé ñÂÆ ÇÂÕ ÇðôàNê¹ôà Õ½î çÆ ÷ðÈðå Ô¿¹çÆ ÔË Áå¶ ÇðôàNê¹ôà Õ½î å» ÔÆ Ô¯ ÃÕçÆ ÔË Ü¶Õð Ôð ÇòÁÕåÆ ñÂÆ Ö¶â» ÇòÚ íÅ× ñËäÅ ÷ðÈðÆ ìäÅÇÂÁÅ ÜÅò¶Í Á¼Ü ÷ðÈðå ÔË ÇÕÀ±ìÅ òð׶ ç¶ô 寺 ÇüÇÖÁÅ ñËä çÆÍ íÅðå çÆ Ö¯Ü ÇòÚ ìÇäÁÅ ç¶ô Á¼Ü íÅðå òð׶ ÕÂÆ ò¼â¶Nò¼â¶ Áå¶ ÇòÕÇÃå ç¶ô» 寺 Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Â¶éÅ Á¼×¶ ÇéÕñ Ú¼¹ÕÅ ÔË ÇÕ Á¼Ü íÅðåÆ Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ç¶ô» ç¶ Õ¯Ú» ù ÁËâò»Ã Õ¯ÇÚ¿× çÆ ÇÃÖñÅÂÆ Õ˺ê ñÂÆ ÇÕÀ±ìÅ ÜÅäÅ ê˺çÅ ÔËÍ Ô¹ä¶NÔ¹ä¶ íÅðå ò¼ñ¯º ÁËâò»Ã àz¶Çé§× ëÅð ÔÅÂÆ êðëÅðî˺Ã

òÅÃå¶ Áñ¼×NÁñ¼× Ö¶â» ç¶ Õ¯Ú» ù ÇÕÀ±ìÅ í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜé·» ÇòÚ ÃÅÂÆ é¶ ÁæñËÇàÕà ÇòÚ ðäìÆð ÇÃ³Ø ÇüèÈ, êðÇî³çð ÇÃ³Ø ×ð¶òÅñ, òÆ. Õ¶. ôðîÅ, ÿܶ ×¹ðé¶Õ, ùð¶ô ÃËäÆ Áå¶ íÅðå ÇÃ³Ø ù í¶ÇÜÁÅÍ ðËÃÇ¦× ÇòÚ ÜÆ. ÁËÃ. ÿØÅ, ÔðׯÇì³ç ÇóØ, úî êÌÕÅô Áå¶ å¯îð ù í¶ÇÜÁÅÍ ÜÈ⯠ÇòÚ Ã¹Çð³çð ÇóØ, ùîé ׯ×Æ, ò¶à ÇñëÇà³× ÇòÚ âÆ. Õ¶. ôðîÅ, ìðÆÕÆ Áå¶ Ü×ìÆð ÇÃ³Ø ù, ìÅÕÇÃ³× ÇòÚ çÆêÕ Áå¶ ê̶î ôðîÅ ù í¶ÇÜÁÅÍ ÇÂé·» çÅ ÃÅðÅ ÖðÚÅ ÃÅà Ãê¯ðàÃ

ï±ÕÆ é¶ ÇܵÇåÁÅ ÁÅÂÆ. àÆ. Á˵ë. ÇÖåÅì

î°§ìÂƸï±ÕÆ íźìðÆ é¶ ÇêÛóä 寺 ìÅÁç òÅêÃÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÁµÜ ÇÂæ¶ ëÅÂÆéñ ÇòÚ Õz¯Â¶ôÆÁÅ ç¶ ð¯Õ¯ ÕðÅé±ÇÃÚ é±§ Çå§é Ã˵àź ÇòÚ ÔðÅ Õ¶ AE Ô÷Åð âÅñð ÇÂéÅîÆ ÃÆ. ÃÆ. ÁÅÂÆ. ÁÅÂÆ. àÆ. Á˵ë. îðç ÇëÀ±Úð÷ àËÇéà à±ðéÅî˺à çÅ ÇÖåÅì ÇܵÇåÁÅ¢ Fòź çðÜÅ êzÅêå íźìðÆ é¶ êÇÔñÅ îËÚ ×°ÁÅÀ°ä 寺 ìÅÁç B îËÚ ê°ÁÅǧà ìÚŶ¢ À°Ãé¶ ÇÂà 寺 ìÅÁç òÅêÃÆ Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇÂÕ Ø§àÅ Áå¶ DE Çî§à åµÕ Úµñ¶ î°ÕÅìñ¶ ÇòÚ BNF, GNE, FNC éÅñ Çܵå çðÜ ÕÆåÆ¢ ÇÂÔ ï±ÕÆ çÅ Fòź ÇëÀ±Úð÷ ÇÖåÅì ÔË¢ ï±ÕÆ é±§ ÇÂà Çܵå éÅñ AIE@ âÅñð çÆ ÇÂéÅîÆ ðÅôÆ Áå¶ BG ¶. àÆ. êÆ. Á§Õ Çîñ¶¢

I@@@ ç½óź ìäÅÀ°ä òÅñÅ ç°éÆÁÅ çÅ ADòź ìµñ¶ìÅ÷ ìÇäÁŠç×ÅÕÅðÅ

î°§ìÂƸ ôzÆñ§ÕÅ ç¶ ÕêåÅé Õ°îÅð ç×ÅÕÅðÅ ÇÂÕ ÇçéÅ Õ½îźåðÆ ÇÕzÕà ÇòÚ I@@@ ç½óź ê±ðÆÁź Õðé òÅñÅ ôzÆñ§ÕÅ çÅ Ú½æÅ Áå¶ ç°éÆÁÅ çÅ ADòź ìµñ¶ìÅ÷ ìä Ç×ÁÅ ÔË¢ ç×ÅÕÅðÅ çÅ òé ⶠÇòÚ ÇÂÔ AAòź Ã˺ÕóÅ ÃÆ Áå¶ À°Ô BHHò¶º îËÚ ÇòÚ I@@@ ç½óź ìäÅÀ°ä çÆ À°êñµìèÆ Òå¶ ê°µÇÜÁÅ ¢ ç×ÅÕÅðÅ çÆÁź Ô°ä BHH îËÚź ÇòÚ CG.IA çÆ Á½Ãå éÅñ I@FB ç½óź Ô¯ ×ÂÆÁź Ôé¢ ôzÆñ§ÕÅÂÆ ÕêåÅé 鱧 À°Ã çÆ ÇÂà êÅðÆ ñÂÆ îËé ÁÅë Çç îËÚ ÁËñÅé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà çÆ ìç½ñå À°Ã 鱧 ÁÅêäÅ Õ°µñ AHòź Áå¶ Çòôò Õµê çÅ êÇÔñÅ îËé ÁÅë Çç îËÚ ê°ðÃÕÅð ÇîÇñÁÅ¢ ç×ÅÕÅðÅ ÁÅêäÆÁź ÇêÛñÆÁź FC ÇÂÕ ÇçéÅ êÅðÆÁź ÇòÚ Õ¯ÂÆ Ã˺ÕóÅ éÔƺ ìäÅ ÃÇÕÁÅ ÃÆ Áå¶ ÁÖÆð Ü篺 À°Ã é¶ Çòôò Õµê ÇòÚ ÁÅêäÅ êÇÔñÅ Ã˺ÕóÅ ìäÅ ÇñÁÅ åź ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°Ã é¶ ÕÂÆ ÕÆðåÆîÅé òÆ ÁÅêä¶ éź Õð ñ¶¢

òé ⶠÇòÚ I@@@ ç½óź ìäÅÀ°ä ç¶ éÅñN éÅñ ç×ÅÕÅðÅ ÇÂà à±ðéÅî˺à ÇòÚ ÁÇÜÔÅ êÇÔñÅ ÇòÕàÕÆêð ÕêåÅé ìä Ç×ÁÅ ÔË, ÇÜÃ é¶ Ã˺ÕóÅ ìäÅÇÂÁÅ ÔË¢ ÜËñðÆÁÅ åź òé ⶠÇòÚ Ãí 寺 Ç÷ÁÅçÅ ç½óź ìäÅÀ°ä ÇòÚ íÅðå ç¶ ÃÇÚé 嶺ç°ñÕð 寺 ìÅÁç ç±Ü¶ ÃæÅé Òå¶ ÔË¢ ç×ÅÕÅðŠ寺 Áµ×¶ Ô°ä ÇâÇÃñòÅ (IBHD), ÜËòðèé¶ (ICAI), íÅðå ç¶ î°Ô§îç Á÷Ôð±çÆé (ICGH), ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ÁËâî Ç×ñÇÕzÃà (IFAI), êÅÇÕÃåÅé ç¶ î°Ô§îç ï±Ã°ë (IGB@), òËÃàǧâÆ÷ ç¶ ìzÅÇÂé ñÅðÅ (A@D@E), íÅðå ç¶ ðÅÔ°ñ çzÅÇòó (A@GFE), çµÖäÆ ÁëðÆÕÅ ç¶ ÜËÕ ÕËÇñà (AAAAA), íÅðå ç¶ Ã½ðí ןװñÆ (AACFC), êÅÇÕåÅé ç¶ Ç§÷îÅî À°ñ ÔÕ (AAGCI), ÁÅÃàz¶ñÆÁÅ ç¶ ÇðÕÆ ê¯ºÇà§× (ACAFE), ÜËñðÆÁÅ (ACDBH) Áå¶ íÅðå ç¶ ÃÇÚé 嶺ç°ñÕð (AGIEC) Ôé¢

ÁæÅðàÆ ÁÅë dzâÆÁÅ ò¼ñ¯º ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂé·» çÅ ÕÇÔäÅ ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÇÂÕ ìÔ¹å òèÆÁÅ åÜðìÅ ÃÆ Áå¶ ÇÂö åð·» ÔÆ ò¼ÖNò¼Ö ðÅÜ» çÆÁ» ÃðÕÅð» ù ÁÅêä¶ Õ¯Ú» ù ÁËâò»Ã àz¶Çé§× ñÂÆ ò¼ÖNò¼Ö ֶ⻠ÇòÚ í¶ÇÜÁÅ ÜÅäÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË å» ÇÕ ÇÂÔ Õ¯Ú» çÅ åÜðìÅ íÅðåÆ Ö¶â» ù À°µÚÅ Ú¼¹Õä ÇòÚ Õ¿î ÁÅò¶ Áå¶ íÅðå òÆ ò¼è 寺 ò¼è ֶ⻠ÇòÚ ÇÕÀ±ìÅ çÆ åð·» À°¦ÇêÕ îËâñ àËñÆ ÇòÚ ÁÅêäÅ é»Á çðÜ ÕðòÅ ÃÕ¶Í ò¼âÆ ÁÅìÅçÆ Ô¿¹ÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» òÆ íÅðå Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Çê¼Û¶ ÇÂà ñÂÆ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ

29

ÇÂæ¶ Õ¯ÂÆ ÇÃÃàî éÔÄ ÔËÍ ÇÕÀ±ìŠ寺 ÁËâò»Ã Õ¯ðà òÅñ¶ Õ¯Ú» ç¶ åÜðì¶ é¶ òÆ ÇÂÔ ç¼ÇÃÁÅ ÔË ÇÕ ÇÕÀ±ìÅ ÇòÚ êÇÔñÆ ÕñÅà 寺 ñË Õ¶ ï±éÆòðÇÃàÆ ê¼èð å¼Õ ÃðÆðÕ ÇüÇÖÁÅ ÇòôÅ ÷ðÈðÆ Ô¿¹çÅ ÔË Áå¶ ÇÂà Çòô¶ ù ÇæÀ±ðÆ òܯº éÔÄ, êÌËÕàÆÕñ å½ð Óå¶ ÷ðÈðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ À°é·» çÅ Ãí 寺 êÇÔñÅ ÇéôÅéÅ ÁÅêäÆ Õ½î ù å¿çð¹Ãå Áå¶ ÇÃÔåî³ç ð¼ÖäÅ ÔËÍ êÌÅÇÂîðÆ ÕñÅû ÇòÚ B سචAE Çî³à Ôëå¶ ÇòÚ ÃðÆðÕ ÇüÇÖÁÅ çÅ êÌËÕàÆÕñ ÷ðÈðÆ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ À°Ã 寺 ìÅÁç Ã çÆ ÃÆîÅ òèçÆ Ü»çÆ ÔËÍ Çëð ì¼ÇÚÁ» ç¶ ÖÅà àËÃà ñË Õ¶ Áñ¼×NÁñ¼× ֶ⻠ñÂÆ ÇåÁÅð ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔËÍ AI ÃÅñ å¼Õ Áñ¼×NÁñ¼× ×ð¼¹ê ìäŶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂà 寺 ìÅÁç ÃêËôñÅÂÆ÷â àz¶Çé§× Çç¼åÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÕÀ±ìÅ ÇòÚ Ö¶â» ç¶ Ö¶åð ÇòÚ Ãí 寺 ò¼âÆ ÃÔÅÇÂåÅ Ãê¯ðàà îËâÆÃé Áå¶ Ãê¯ðàà ÃÅdzÇàÃà î³é¶ Ü»ç¶ Ôé ܯ ÇÕ êÌËÕÇàà òÕå ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ Õ¯ñ ×ðÅÀ±ºâ ÇòÚ î½ÜÈç Ô¿¹ç¶ ÔéÍ êð dzâÆÁÅ ÇòÚ ÁÇÜÔÆÁ» ÃÔÈñå» éÅîÅåð ÇçÖÅÂÆ Çç³çÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ç¶ô ÇòÚ ÇÖâÅðÆÁ» ç¶ ñËì¯ðàðÆ àËÃà Áå¶ Çë÷ÆÕñ àËÃà ç¯ò» çÅ ÖÅà dzå÷Åî ÕÆåÅ Ü»çÅ ÔË Áå¶ éËôéñ àÆî çÆ ÇÃÖñÅÂÆ ò¶ñ¶ Ôð ×ð¼¹ê éÅñ ò¼ÖðÅNò¼ÖðÅ âÅÕàð Áå¶ ÃÅdzÃçÅé ×ðÅÀ±ºâ ÇòÚ î½ÜÈç Ô¿¹çÅ ÔËÍ ÇÂÕ ê̯ëËÃð ܯ ÇÕ î¼¹Ö ê̯×ðÅî ìäÅÀ°ºçÅ ÔË Áå¶ ò¼ÖNò¼Ö àð¶éð À°Ã ê̯×ðÅî î¹åÅÇìÕ Á¼×¶ ÜÅ Õ¶ àz¶Çé§× ÕðòÅÀ°ºç¶ ÔéÍ


30

SPORTS

èîÕ

Sachin never scared me but Lara, Gilchrist did: Shoaib March 23, 2011 Wednesday

COLOMBO: He has had some of the most memorable on-field battles with Sachin Tendulkar but maverick speedster Shoaib Akhtar claims he was never scared to bowl at the legendary batsman. Instead, it was dashing Australian 'keeper-batsman Adam Gilchrist and West Indian legend Brian Lara who "scared the hell" out of him during his 14year international career. "Yes, that's true. But that doesn't mean I have no respect for Sachin. He is a legend and will always remain as one. But Sachin would never scare me. Guys like Gilchrist and Lara would scare the hell out of me," Akhtar, who recently announced his retirement from international cricket after the World Cup said. Shoaib who played 46 Tests and 163 ODIs for Pakistan was in awe of Lara and Gilchrist. "Gilchrist would simply take me on. Lara was class apart. In fact, I would be so attracted to his persona that I wouldn't know where to bowl...His bodylanguage was just too

cool!" For someone who has been in the news for his off-field activities as well as his on-field exploits feels that had the iconic former Pakistan captain Imran Khan been around during his playing days, things would have been different. "He (Imran) was like a father figure. I have missed him badly. If he would have been there, I would have become a better bowler and a better person, may be," he answered. Talking about his regular run-ins with the PCB, Akhtar said that it is the system that made an anti-establishment man. "The system made me quite an anti-establishment fellow. Ever since I started playing cricket, I was told that, I wasn't good enough. Whether at the club level or national or international level, I was told I was never good enough. That made me more determined. "My system refused to swim with the tide. I was exactly the opposite. In spite of this, I have played cricket with my head held high. No one say I have compromised myself when

playing for Pakistan. Have you ever seen that I been linked with match fixing?," he shot back. Akhtar whose career was startstop one due to numerous injuries including five major knee surgeries also spoke about playing through pain. "There have been days when five syringes would be inserted on each of my knees to draw out fluid. I would scream with pain because my knees would be swollen like melons and I would feel that someone was ripping off my thigh muscles. But next day, I would go there and fire the ball at close to 150 kmph or more. That's Shoaib Akhtar for you. "There were two Shoaib Akhtars in me. One that told me to 'give up cricket' and the other one that said 'conquer the odds.' The second one always prevailed. It's because of this today I am playing the World Cup." He was a touch emotional as he termed his retirement as his second death. "I am surrounded by some sort of emptiness and sadness. For 20

years, I have fought to play cricket. I fought injuries, I fought against so many things. Now I have decided to leave something I loved. It hurts." Having got a lot of fame, money and adulation from the game, the star cricketer wants to give something back to the society. In fact like his idol Imran Khan, Shoaib wants to build a hospital. "I want to build a hospital in Islamabad... somewhere in the remote hills where no one can imagine. I will lay the first brick and then God will help me do the rest. My real life begins now, the life away from the spotlight. There are so many things that I want to do now. I want to leave my mark on the common man." He makes no bones about the fact the he wants to emulate Imran. "What Imran has done is unimaginable. People call him a cricketer-turnedpolitician, but I call him a revolutionary, a visionary. When you step in his cancer hospital, you get the feel of what he has done. I want to emulate him."

Liverpool to bounce back I have not finished my work from Braga loss: Reina with FIFA, says Blatter

India's Sachin Tendulkar cools himself during a practice session ahead of the Cricket World Cup Group B match against West Indies, in Chennai, India.

SUNDERLAND: Liverpool's exit to Sporting Braga in the Europa League on Thursday has not dented confidence at Anfield according to goalkeeper Pepe Reina. Reina made his 300th Liverpool appearance in the goalless draw - a result that ensured Braga went through to the last eight of the competition. That was bad news for a Liverpool side desperately trying to remain in contention for European qualification for next season and with the Anfield squad likely to have to finish fifth to return to the Europa League, Reina believes an immediate response to the Braga loss is required. He said: "We have to bounce back now - that's football. It's not about how you get knocked out - it's about how you react. We're Liverpool and we have to react. "We have been better in the last three months and that's positive. We have to look at the big picture and we are improving, we are growing. "We are disappointed and we know it's a trophy we can no longer fight for. Now we have to make sure we finish as high as possible in the league. "It's a difficult moment and it's not nice but there are still two months ahead of us and we have to keep going. "Of course fifth is still do-able. There are nine games to play and a lot of points. Tottenham are involved in the Champions League still and have plenty of games. Hopefully we'll win enough games to get fifth but of course everyone knows it's difficult. "You cannot say we are not going to play in Europe because fifth place is still available." For Sunderland, skipper Lee Cattermole is set to return from a two-and-a-half month injury layoff for a side that could pull within a point of sixth-placed Liverpool with their first victory in six Premier League games. England Under-21 midfielder Cattermole has been sidelined by a back injury all year,

but is in contention to make a welcome comeback, along with Nedum Onuoha and Bolo Zenden, the former Liverpool midfielder, who has missed the last two games with ankle trouble. "To get something from the big teams you have to defend well," manager Steve Bruce said. "It's a difficult game but the signs in training this week have been decent. We've got lads coming back from injury to increase competition for places which can only help. "To have Lee back is great, he's a driven individual and a born leader. It's good to see him back, we know what we've missed with him being unavailable." Manchester United loan forward Danny Welbeck is

also in line to make his first start for two months after a hamstring injury, and Bruce added: "We've had a couple of free weekends with the schedule recently and that's been decent for us to give some of our injured lads time to get fit. "We've based our success this season on our defence. We know a win puts us within a point of Liverpool which is a fantastic position." For Sunderland, Craig Gordon and Michael Turner both have knee complaints ruling them out while for Liverpool, Steven Gerrard (groin), Fabio Aurelio (hamstring), Martin Kelly (hamstring), Daniel Agger (thigh) and Jonjo Shelvey (knee) are all absent.

KUALA LUMPUR: FIFA president Sepp Blatter has yet to finish his work as the head of soccer's world governing body and is still full of energy ahead of the June elections and a possible fourth term, the 75-year-old Swiss said on Thursday. Blatter was in Kuala Lumpur to meet the head of the Malaysian Football Association (FAM) Sultan Ahmad Shah, concluding a short Asian tour as he seeks to canvas support ahead of the June 1 elections at the FIFA Congress in Zurich. "I feel still full of energy and I've not yet finished my work in FIFA," Blatter told reporters in the Malaysian capital on Thursday. "I'm now in my 13th year of presidency in FIFA, and the 36th year to work in FIFA, so

I'm available to the congress." Blatter is, so far, the only candidate for the role but widespread media reports suggest Asian Football Confederation head Mohamed Bin Hammam will announce his intention to run on Friday. Blatter was not concerned at the prospect. "If there is competition there is competition. "I have support from different Asian associations, but I must have the support from whole family of FIFA."

Woods commits to Arnold Palmer Invitational MIAMI: Tiger Woods has committed to playing in next week's Arnold Palmer Invitational on Wednesday in what will be his final tune-up ahead of the US Masters. Woods, who has not won a tournament since the Australian Masters in 2009, will try to end the title drought on one of his all-time favourite layouts having won six times at the Bay Hill Club and Lodge, including four straight from 2000. "I've always loved playing there," Woods said on his website. "It's just so cool. It's as good as it gets." Woods, who is undergoing another torturous swing overhaul, posted his first top-10 finish in a PGA Tour event since June at Doral last week when he tied for 10th at the WGC-Cadillac Championship. The Masters runs from April 7-10.


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

31


32

WORLD NEWS

èîÕ

FBI hunts hacker ring that leaks celeb nude pics online March 23, 2011 Wednesday

A cake made by Michelle Wibowo representing Prince William and his fiance, Kate Middleton, is on display at the Ideal Home Show exhibition in central London. A British baker has cooked up a unique tribute to Prince William and Kate Middleton after spending 80 hours creating a cake bearing a likeness of the soon-to-be-married couple. Michelle Wibowo's traditional English fruit cake, which has been carved into busts of the pair, will form the centrepiece of the Ideal Home Cake Decorator of the Year competition at London's Ideal Home Show.

Obama a guest as Dennis the Menace turns 60 LONDON : Dennis the Menace, one of UK's most popular comic strip characters, turned 60 on Thursday with President Obama firmly in his mischievous sights. The spiky-haired cartoon character who made his debut in "The Beano" back in 1951, will celebrate by starring in a stage show, giving readers catapults and pea shooters — his trademark weapons for executing pranks — and meeting the US leader in a special anniversary edition. "President Obama visits Beanotown with the normal security entourage and Dennis and Gnasher have a bit of a laugh at his expense," Beano editor Mike Stirling said on Thursday. He said PM David Cameron, deputy PM Nick Clegg and Labour leader Ed Miliband also featured in the issue, with things descending into chaos when they try to make Obama feel welcome by cooking him lunch in an initiative called "Operation Hotdog" .

Olstead, the website reported . The celebrities are victims of a particular group, and evidence on every job leads back to the one ringleader. And it seems that money isn't the motivating factor behind the crimes, instead the hackers are simply in on it for the thrill of the ride. Hudgens' lawyer Christopher Wong said earlier this week the actress will fully support the agency in their investigation. "We are actively working with law enforcement to determine who is responsible and to hold them accountable for their actions," said Wong. The new round of Hudgens ' photos surfaced on the internet on Monday after similar full-frontal nudes appeared online in 2007 and 2009. Hudgens, 22, is seen kissing 101' actress Alexa Nikolas in one of the photos. "Vanessa is deeply upset," her lawyer said.

ment, computers seized from those arrested have yielded "huge quantities of child abuse images and videos". Wainwright said this was "one of the most successful international police operations in recent years in what is probably the largest online paedophile network in the world." The oldest of the suspects arrested over the past three years was 84. The group included at least one woman. One suspect, arrested in Spain, worked with children at summer camps and is believed to have abused more than 100 in five years. Most of the suspects abused children "in their closest environment, in their families or friends or neighbourhood," said Cesar Lorenzana of Spain's Guardia Civil. According to Davies, the suspects did not share a specific profile. "There is no particular rule about the age, there is no particular rule about the walk of life

they are in. There is no particular profile of someone who is a threat to children in this way," he said. Wainwright said investigators had a breakthrough when Europol experts cracked the Dutch-based server's sophisticated security features in 2010 to uncover "this huge network". Europol then issued more than 4,200 intelligence reports about the activities of the network to more than 30 countries, mostly in Europe, enabling them to track down offenders and their victims. "Our work continues and we will not rest until all of the offenders have been identified," said Wainwright, adding the number of victims was also expected to rise "maybe even significantly". Countries involved in the probe have included Australia, Belgium, Britain, Canada, Greece, Iceland, Italy, the Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Spain, and the United States.

184 held worldwide in paedophile ring bust, 230 children rescued

THE HAGUE: Police in several countries have arrested scores of alleged members of an online paedophile ring and rescued 230 children in "the biggest case of its kind", Europol said on Wednesday. A third of the arrests in the round-up which began three years ago were made in Britain, the policing agency said. "Six-hundred-and-seventy suspects have been identified, 184 arrests have already been made and 230 children, the victims of these terrible crimes, have been identified and rescued from further harm," director Rob Wainwright told journalists. "We expect these numbers to rise further," he said, adding: "This is already the biggest case of its kind we have ever seen." The Europol operation targeted an online network that used a server based in the Netherlands and had almost 70,000 members worldwide at its height, officials said. A total 121 of the arrests

TV twins slept with Berlo for cash? LONDON: The brunette twins, who present the weather on Italian TV in skimpy clothing , are among the 33 women alleged to have been paid for sex by Silvio Berlusconi, it has emerged. The prosecutors added the 25-year-old Manuela and Marianna Ferrera in a fresh list of glamorous women linked to the billionaire Italian prime minister, reports the Independent. Others named were Maylin Aguirre, 28, who was nominated as Italy's candidate for Miss World, and 1 8-year-old

LOS ANGELES: After terrorists and fraudsters FBI sleuths are now looking for a ring of hackers who have a penchant for leaking nude pictures of Hollywood actresses online. Scarlett Johansson and Miley Cyrus are among the famous names on a partial list of 50 stars who have had compromising photographs and video stolen from them by the hackers who reportedly leaked 'High School Musical ' star Vanessa Hudgens' nude pictures recently, reported TMZ. Hudgens spoke to the Federal Bureau of Investigation (FBI) on Thursday in their search for the "professional group" of hackers. 'Cougar Town' star Busy Phillips and former 'Heroes' star Ali Larter also appear on the list, along with lesser known actresses, Emma Caulfield and Addison Timlin and singer Renee

beauty queen Ambra Battilana. Berlusconi laughed off the allegations that he had sexual relations with 33 women including a 16-year-old – telling Italian newspaper La Repubblica: "Do you really think all this is possible?" "I am 75 and even though I am a bit of a mischievous one... 33 girls in two months is too many, even for a 30-yearold . It's too many for anybody." He said he has a girlfriend who was always with him and would not have allowed what the prosecutors allege.

were made in Britain. Europol said the probe, dubbed Operation Rescue, started three years ago. The server involved had since been taken down and its operator appeared in a Dutch court on Tuesday. The suspects were members of an online forum called boylover.net that promoted sex between adults and young boys, the policing agency said. "The website attempted to operate as a discussion-only forum where people could share their sexual interest in young boys without committing any specific offences and operate below the radar," Peter Davies of Britain's Child Exploitation and Online Protection Centre told the press conference. "Many members, however, having made contact on the site, moved on to more private channels such as e-mail to exchange and share illegal images and films of children being abused." According to a Europol state-

At 1m pounds, Red Tibetan Mastiff is priciest dog LONDON: A Red Tibetan Mastiff has reportedly become the world's most expensive dog, after a coal baron from China bought the canine for 1 million pounds. An anonymous Chinese multi-millionaire bought the 11-month-old dog, Big Splash, for nearly £945,000, the Daily Mail reported. Breeder Lu Liang said Big Splash is a perfect specimen and the price is "completely justified". He said the new owner could charge 10,000 pounds a time for Big Splash to breed with a female. Tibetan mastiffs are thought to be holy animals, blessing their owners' health and security. Owners of the breed have included queen Victoria, king George IV and Genghis Khan — who took 30,000 of the dogs with his army in his bid to conquer Western Europe.

Software to help US military snoop on social sites WASHINGTON: The US military has procured a "spy software " which will let it secretly manipulate social media websites, like Facebook and Twitter, by using fake identities to spread propaganda , a media report said. The US Central Command has purchased the $2.7 million programme — developed by San Diego firm Ntrepid — which allows one military user to create multiple personas on internet and engage in extended online communications with terror suspects, the Washington Times reported. In fact, the programme is aimed at helping troops create and maintain real-

istic online personalities that would persuade extremists to allow them into chat rooms and bulletin boards by creating the appearance that they are logging on and posting messages from anywhere in the world. According to military procurement documents, the software will "enable an operator to exercise a number of different online persons from the same workstation and without fear of being discovered by sophisticated adversaries" . The software generates false IP addresses that are not linked to the US military , thus making them appear to originate from specified parts of the world.

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ð¶âÆú ùéä ñÂÆ Log Õð¯ : www.dhamakpunjabdee.com


Only Love Your Wife

WORLD NEWS

èîÕ

33 Berlin's beloved bear Knut dies

March 23, 2011 Wednesday

any thousands years ago, the two angels came to Sodom in the evening And lot was sitting in the gate of Sodom.When Lot saw them, he rose to meet Them and bowed himself with his face to the earth and said “My lords, please turn aside to your servants house and spend the night and wash your feet. Then you may rise upearly and go on your way”. They said , “No ,we will spend the night in the town square’. But he pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house, And he made them a feast and baked unleavened breadand they ate. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old all the people to the last man, surrounded the house. And called to lot,”where are the men, who came to you tonight,”Bring them out to us, that we may know them,. Lot went out to men at the entrance,shut the door after him,and said ,I beg you ,my brothers, do not act so wickedly.” (The book of Judges 19:- from 22 As they were making their hearts merry,behold the men of the city, worthless fellows,surrounded the house, beating on the door. And they said to the old man, the master of the house,”bring out the man who came into your house,that we may know him,”. And the man, the master of the house ,went out to them and said to them, No, my brothers do not act so wickedly ,since this man has come into my house do not do this vile thing,. Now the democracy is legalizing, homosexuelty in New York state of America, this is not the first sin, before this a lot has been done and what was crime before, will not be known as crime, but will remain sin, before the eyes of God and godly people, Now this question is also arising in public, that once a representative , got public vote and win, then he is free to use his vote ,he needs not ask , his voters For any issue, I think to such a issue, there should be a law or understanding between public and representative , that representative should ask public, of his constituency because this kind of laws have direct connectionWith public. The up stated stories of the Holy Bible, give us track that this sin , is as old ,as the history of man, and was enjoyed by

M

sons of man, and considered sin ,by sons of God. Holy God blessed man with woman, And He decorated sexual organs in human bodies, and also created sensational stimulies that both can enjoy them,and after wards they get results and be fruitful, in shape of their children, if any one of them become barren or rootless then, sex appeal between become without taste and useless. With this enjoyment the Holy God has also given a responsibilities that with their act when child is born of man and woman, they have responsibilities to take care of them, and to raise them, and nourish them. The Holy Bible worn us humanbeing ,( Holy Bible Romans 1 :-24-27 ) Therefore god gave them up in the Lusts of their hearts impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves,(25) because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever !Amen.For this reason God gave them up to dishonorable passions. for their woman exchanged natural relations for those that are contrary to nature,(27) and the man like wise gave up natural relations with woman and were consumed with passions for one another, men committing

S H A M E L E S S A C T S W I T H ME N .

Now just look at same sex marriage, at their matrimonial ceremony one of the male has to be female He has to dress like woman, and even in the marriage certificate hehas to show his name and data in bride column.At the time,of sex a man has to be like woman, and lay under other man ,same happen when two woman marry,one woman has to do like man, and to satisfy their sexual stimuli they use artificial male organs. Without any doubt the law of nature or law of God does not change but exist, there. For a matrimonial ceremony may be for same sex, it always require a man and a woman. Further more the habitual homosexual and their promoter and defender, claims that they are sick and not normal, thesepeople in their brain have some glands ,which compel them to homo sexualty, and when sons of God told them that these glands are in every

brain, then they claim that their brain are more electrified. The Holy God has clearly warned that you shall not lie with a male as with a woman,it is an abomination. (Leviticus 18:-22) and many times it is also seen that man and women enjoy their Lust with animals which is a big sin itself, and God law is there, (Leviticus 18;- 23 )And you shall not lie with any animal and so make your self unclean with it, neither shall any woman give herself to an animal to lie with it ,it is perversion. The God has given you bodies and wisdom to use your bodies wisely, under Gods Law, for you know what instructions we gave you through the Lord Jesus ChristFor this is the will of God, your sanctification that you abstain from sexual immorality ,that each one of you know how to control his own body in holiness and honor,not in passion of lust like the gentiles who do not know Godthan no one transgress and wrong his brother in this matter ,because the Lord is an avenger in all these things ( I Thessalonians 4:2-6….) My brothers and sisters you may be of any religion, but you are man of God and created by Him, and we should walk as per His laws, I am also very astonished that our pastors keep quiet, when any sin is being legalized in their countries and go from the list of crimes no body talk or say any word to their representatives, this is the time you should go to them and In the name of Jesus Christ,in that name you have given them your Church people to vote to them .Now demand from them that they should not vote for legalizing this crime remember, At least pastors of this country should come forward and protest against this step, I am not joking, I am specially calling to the persons, who are incharge of recruiting army, if man is married to a man, and woman is married to woman, from where army of the country will be recruited. Please remember eternal hell has no mercyand is very badand it is forever, whoever you areof any creed race or religion, tell your children and love ones about this sin, police may not catch sinners but it is sin. You have time now, May Triune God Bless you. I need your prayer. Pastor Javed Yousuf Pk_gracelutheran @yahoo.com

BERLIN: Knut the polar bear, who became a global media sensation as a cub after being rejected by his mother and reared by hand, died suddenly for unexplained reasons on Saturday, the Berlin Zoo said. "Everyone is just in shock here," said Claudia Bienek, a spokeswoman for the zoo in the German capital. Knut, who shot to fame as a highly photogenic, snowwhite cub in 2007, was aged just four years and three months, well below the average life expectancy for polar bears of around 35. He was found floating dead on Saturday afternoon in the enclosure he shared with three other bears including his mother Tosca. The cause of death was not immediately known, said Heiner Kloes, in charge of bears at Berlin Zoo, said. Vets were due to conduct an autopsy on Monday. The BZ daily quoted witnesses as saying that Knut

Bunga-bunga girls sported AC Milan shirts for striptease

LONDON: Italian prime minister Silvio Berlusconi, embroiled in a number of sex scandals, reportedly asked some of the beauties at his villa parties to sport the shirts of AC Milan, the club he owns, for stripteases. A lover of one of the girls told British tabloid 'The Sun' that the Italian PM "would ask them to wash because they gave off a bad odour". Berlusconi is to face trial on April 6 for allegedly paying for sex with Moroccoborn erotic dancer Ruby El Mahroug when she was 17 and allegedly working as a prostitute. In their latest report, the Italian prosecutors have said that Berlusconi's 'bunga-bunga ' parties were in a threephase sequence. "The first phase consisted of a dinner; the second was the bunga-bunga phase, which took place in a room used as a discotheque, where the participants appeared in masks, performing striptease and erotic dances ... and being touched on their intimate parts by Berlusconi," the Independent quoted them as saying . In the third phase, "one or more young women spend the night with Berlusconi for payments above those received by the other participants" .

US envoy to Mexico quits over WikiLeaks WASHINGTON: US Ambassador to Mexico Carlos Pascual, who criticized his host government's handling of the drug problem in a cable divulged by the WikiLeaks website, has resigned, secretary of state Hillary Clinton said on Saturday. President Felipe Calderon , who met earlier this month with Obama at the White House, had taken umbrage publicly in February over remarks Pascual made in a diplomatic cable about the

Mexicans' handling of the anti-drug trafficking effort there. The diplomatic document was among tens of thousands disclosed by the WikiLeaks website. In a newspaper interview published in late February, Calderon said that US-Mexico relations had been strained because of the leaks of cables. He specifically cited Pascual's cable, which he suggested was disparaging of Mexico. The cable said there was little coordination among Mexican federal agencies

assigned to battle drug gangs, including Mexico's army , navy and federal police. The Mexican president said in the interview with El Universal that the cables show US diplomats are ignorant about Mexico's security situation and are prone to distort and exaggerate "to get their bosses' attention" . Calderon said at the time that the US government should help Mexico's fight against drug gangs by reducing drug use in the US .

was sitting on rocks in his enclosure when his left leg began to shake. The bear then started walking around in circles before falling into the water, lifeless. Zoo workers then erected a screen around the enclosure. Soon afterwards the zoo closed, BZ said. "This is awful," said Berlin's mayor Klaus Wowereit. "We had all taken him to our hearts. He was the star of the Berlin Zoo." Knut weighed nine kilogrammes (19 pounds) at birth and triggered a wave of media coverage after an animal activist said he should have been put down after he and his brother, who later died, were rejected by their mother. Claims by the activist that he was misquoted have been lost in the ensuing media storm as Knut was reared by hand, with his keeper Thomas Doerflein bottlefeeding him and strumming Elvis Presley songs for him on his guitar.

International Airlines Travel Agent Network

VISA & PASSPORT SERVICES ARE AVAILABLE AT NOMINAL CHARGES

SHARAD AGARWAL, President NEW YORK

37-49 74th street, jackson heights, NY. 11372

Tel : 718-639-9700

NEW JERSSY 290 Benjamin Ave. Green Street, Iselin, NJ 08830

Tel : 732-283-0566 Fax : 718-639-0042 Email : Sharad@sntravel.net www.sntravel.net


34 ENTERTAINMENT CROSSWORD

Catch-Words -17

èîÕ March 23, 2011 Wednesday

3 5 1 5 4 4 6 3 6 7 5 2 5 7 1 4 3 8 5 2 3 8

SUDOKU-25 ANSWER OF SUDOKU PUZZLE-24

1 5 4 8 3 9 7 2 6

2 9 8 1 7 6 4 5 3

6 3 7 4 5 2 1 8 9

3 8 6 9 1 7 5 4 2

5 4 2 6 8 3 9 1 7

7 1 9 2 4 5 3 6 8

4 6 3 7 2 1 8 9 5

9 7 1 5 6 8 2 3 4

8 2 5 3 9 4 6 7 1

8 4 7 9 2 8 7 1 1 4 4 9 5 3 7 6 4 7

ùâ¯ÕÈ ÓÚ I ÇõèÆÁ» Áå¶ I ÁÅâÆÁ» ñÕÆð» òÅñ¶ ÖÅÇéÁ» ù íðéÅ Ô¹¿çÅ þ ÇÕ Ôð¶Õ À¹êòð× ÇÜé·» çÆ Ç×äåÆ I Ô¹¿çÆ þ ÓÚ A 寺 I åµÕ Á¿Õ ÁÅÀ¹äÍ ÇÂé·» êµàÆÁ» òð×» Áå¶ ÕÅñî» ÓÚ ç¹ÔðÅú éÔÄ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅÍ Á×ð ÁÇÜÔÅ Ô¹¿çÅ þ å» ÃÅðÆ êÔ¶ñÆ Çò×ó ÜÅò¶×ÆÍ Ãðñ êµèð0A çÆ Ôð¶Õ ùâ¯ÕÈ êÔ¶ñÆ çÅ ÇÃðë ÇÂÕ ÔÆ Ôµñ Ô¯ ÃÕçÅ þ å¶ ÇÂÔ ðÔÆ ÇÂà Ôëå¶ çÆ êÔ¶ñÆÍ

JOKES ACROSS

DOWN

9. Raise (7) 10. Perform surgery on (7) 11. Atomic (7) 12. On trails (7) 13. An artificial language (9) 15. Sag (5) 16. Dirigible (7) 19. A financial supporter (7) 20. Cuban dance (5) 21. Listen in (9) 25. Corrective lenses (7) 26. Pernicious (7) 28. Bearing a title signifying nobility (7) 29. Of little importance (7)

1. Twerp (6) 2. A cup for a hot beverage (6) 3. Pedestal (4) 4. Nerve (6) 5. Full and loud and deep (8) 6. Treacherous (10) 7. Courageous (8) 8. Moonstone (8) 14. Practices (10) 16. Revoke formally (8) 17. Bulwarks (8) 18. Force (8) 22. Conceit (6) 23. Novice (6) 24. A grinding tool (6) 27. Seventeen in Roman numerals (4)

Answer of Crossword-15

http://www.crosswordpalace.com/

PUZZLE

èîÕ ê³ÜÅì çÆ ÁÖìÅð ù êÅáÕ» òµñ¯ íðêÈð Ô¹¿×ÅðÅ Çîñ ÇðÔÅ þÍ êÅáÕ» çÆ ÇçñÚÃêÆ ù ÇèÁÅé ÓÚ ðµÖÇçÁ» ÁÃÄ ÇÂà ê¶Ü Óå¶ Ô¯ð ð¯ÚÕ Ãîµ×ðÆ ç¶ä çÅ À¹êðÅñÅ Õð ðÔ¶ Ô»Í ÁÅà Õðç¶ Ô» êÅáÕ ÇÂà ù êÿç Õðé×¶Í êÅáÕ» ù ÁêÆñ þ ÇÕ À¹Ô ÇÂà ÿì¿èÆ ÁÅêäÆ ðŶ ÜðÈð í¶Üä×¶Í ÇÂé·» ç¶ ÜòÅì Á×ñ¶ Á¿Õ ÓÚ êó¯Í

Titanic was sinking. Santa: How much the earth is far from here? Banta: 1 kilo meter. Santa jumped into the sea and asked again: "...In which direction?" Banta: Downwards ! -------------------------Santa: I am so miser (kanjoos) that I went alone for my honeymoon and saved half the money. Bania: That is nothing, I saved full money. I sent my wife for honeymoon with a friend. -------------------------Santa has to sell his dog. Banta wants to buy it. Banta: Is this dog faithful ? Santa: Yes, I have sold it 3 times earlier also. It is so faithful, everytime it returned back to me. -------------------------Yoga teacher to a woman: Has yoga any effect over your husband s drinking habit? Woman: Yes, An Amazing Funny Effect !! Now he drinks the whole bottle standing upside down over his head. -------------------------My sweet girlfriend had habit of biting her fingernails. She started doing YOGA to treat the problem. Soon her finger-nails started growing normally.

TANU WEDS MANU

DIRECTOR : ANAND L RAI PRODUCER : VINOD BACHCHAN, SHAILESH R SINGH STARRING : R MADHAVAN, KANGNA RANAUT VERDICT : - NEW ENTRY

7 KHOON MAAF

DIRECTOR : VISHAL BHARDWAJ PRODUCER : VISHAL BHARDWAJ, RONNIE SCREWVALA STARRING : PRIYANKA CHOPRA, JOHN ABRAHAM, NEIL NITIN MUKESH, NASERUDDIN SHAH VERDICT : - NEW ENTRY

PATIALA HOUSE

DIRECTOR : NIKHIL ADVANI PRODUCER : BHUSHAN KUMAR, TWINKLE KHANNA STARRING : AKSHAY KUMAR, ANUSHKA SHARMA, RISHI KAPOOR VERDICT : - NEW ENTRY

YEH SAALI ZINDAGI

DIRECTOR : SUDHIR MISHRA PRODUCER : PRAKASH JHA STARRING : ARUNODAY SINGH, CHITRANGDA SINGH, IRRFAN KHAN VERDICT : - NEW ENTRY

DIL TOH BACCHA HAI JI

DIRECTOR : MADHUR BHANDARKAR PRODUCER : KUMAR MANGAT PATHAK, MADHUR STARRING : AJAY DEVGN, EMRAAN, OMI, TISCA, SHRUTI, SHRADDHA, SHAZAHN VERDICT : - NEW ENTRY

Seeing this, I asked if yoga had totally cured her problem. "No," she replied with a funny sweet smile, "but now I can reach my toe-nails so I bite them instead."

LAGAAN

REAL EFFORTS FOR REEL

The critically acclaimed Ashutosh Gowariker's 'Lagaan' won many accolades for its outstanding performances and brilliant storyline. But not many know that one of its best critics was United Kingdom's popular magazine 'Guardian'. According to this magazine, 'Lagaan' is a must-see movie especially for the British! We wonder about the reactions of British. May be, they are game for another match!

A still from the movie 'Devdas' More Pics Our Bollywood actors surely make an extra effort to portray their characters real on-screen and the same happened on the sets of 'Devdas'. The King Khan used to drink a few pegs before shooting despite of the fact that SRK normally doesn't drink alcohol. And, normally a film shoot requires twothree generators but for

A MUST-SEE FOR BRITISH!

'DEVDAS'

Did you

?

Know

filming 'Devdas', 700 lightmen and 42 generators were used. This caused problems for weddings in Mumbai as there were no generators left! No matter Sanjay Leela Bhansali's 'Devdas' was a super-hit!


Suicide attack on Afghan army centre kills 37 èîÕ

March 23, 2011 Wednesday

KUNDUZ: A suicide attack on an army recruitment centre in northern Afghanistan killed 37 people on Monday, the third major assault in the area in less than a month, the deputy governor said. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid claimed responsibility for the attack on behalf of the militant Islamist group. Dozens more were wounded, officials said. A Reuters witness heard gunfire in the area after the attack but Hamdullah Danishi, deputy governor of Kunduz province, said the casualties were all caused by a single suicide bomber. "The death toll includes new recruits, army soldiers and civilians," Danishi told Reuters. A doctor in the Kunduz provincial hospital said 33 bodies had been brought in. Violence is spreading

fast in the once relatively peaceful north, with Kunduz a particular focus for insurgents. The Kunduz police chief was killed by a suicide bomber while out on patrol in the city last week. In late

After year of woe, Haiti chooses new president PORT-AU-PRINCE: Haitians have voted in a presidential runoff to choose if a popular singer or a former first lady will lead the shattered country struggling to rebuild from a devastating 2010 earthquake. The run-off, delayed for months by bickering over a contested and violence-plagued first round in November, had been threatened to be overshadowed by the return from exile of charismatic ex-president JeanBertrand Aristide. But Aristide has largely honored a commitment not to upset the delicate political situation and voting began peacefully in the Caribbean nation whose recent past has been scarred by dictatorship and violent upheaval. As polls officially closed at 4:00 pm (2100 GMT) on Sunday -- with preliminary results to be announced on March 31 and final ones on April 16 -- delays prompted the Provisional Electoral Council (CEP) to push back closing time by an hour to "give voters the time to exercise their right to vote."

February, another suicide bomber killed at least 30 people in a government office while people were queueing to collect identity cards in the Emam Saheb district of Kunduz. The previous governor of

Kunduz was killed in an attack on a mosque where he was worshipping last October. The province has become established as an insurgent base over the past two years, with attacks radiating out into surrounding provinces while NATOled International Security Assistance Force (ISAF) offensives have been concentrated in Taliban strongholds in the south and east. ISAF said on Monday they had heard reports of the latest attack in Kunduz and were investigating. In 2010, violence across Afghanistan hit its worst levels since the Taliban were ousted by US-backed Afghan forces in late 2001, despite the presence of about 150,000 foreign troops. It has been rising this year even before an expected spring offensive against insurgents.

WORLD NEWS

Singer Wyclef Jean shot at in Haiti

PORT-AU-PRINCE (HAITI): Hip-hop star Wyclef Jean was recovering on Sunday after receiving a gunshot wound to the hand while campaigning for a fellow performer who is running for president. The shooting happened in the Delmas section of the capital, Port-au-Prince , after 11 pm local time on Saturday said Joe Mignon, senior program director for Jean's Yele Foundation. Jean was treated at a hospital and later released , Mignon said. Jean's brother, Samuel, confirmed the musician was shot. Neither he nor Mignon had additional details, and a spokesman for the Haitian National Police could not be reached immediately for comment. Jean, a native of Haiti who rocketed to fame as a member of the hip-hop trio The Fugees, is in his home country to support fellow musician and friend Michel "Sweet Micky" Martelly, one of two presidential candidates in a run-off vote taking place on Sunday. Last week, Jean participated in a Martelly concert in downtown Port-au-Prince that sought to win over voters.

Indian dentists caught in UK red tape LONDON: Several dentists from India and other non-EU countries have been caught in bureaucratic wrangles between professional governing bodies in Britain, a leading migrants campaign group said today. Non-European dentists who wish to practice in the UK have to pass the Licentiate in Dental Surgery (LDS) exam. However, candidates who complete the first part of LDS held by the Royal College of Surgeons of England are not being allowed to complete the second part due to wrangles between the Royal College and the General Dental Council (GDC). The campaign group HSMP Forum said that the GDC, which offers a more expensive version of alternative exams in the form of Overseas Registration Examination (ORE), decided to treat the LDS certification offered by the Royal College as not fit for purpose in comparison to its own course. After a recurring delays in conducting the second stage exams, the Royal College reportedly informed candidates that it

may not be able to conduct the exams in the near future due to threats by the GDC. The Forum said it was informed by candidates that they received acknowledgement from the GDC that LDS was an alternative to ORE. The successful candidates were expected to receive registration with the GDC in addition to membership of Faculty of Dentistry Royal College of Surgeon England. Candidates from India and other non-EU countries paid thousands of pounds as examination fees and purchased dental equipments for preparation, but now they feel let down by the Royal College, which claims to offer the LDS since the 19th century and believes in 'maintaining highest standards of surgical practice and patient care'. Citing examples of problems faced by Indian-origin candidates, the Forum said that Kerala-origin Sanoj Majeed had to borrow money from family and friends to prepare for the second stage exams, but was not near completing the formalities required to practice in the UK.

35

Mumbai-origin Pragati Maheshwari cleared the part 1 exam in April 2010. The Forum quoted her as saying: "I am starting to think that the Royal College is trying to abandon us half way through the exam process". Both the Royal college and the General Dental Council are ignoring the fact that the candidates are getting the short end of the stick due to their differences. Neither the college nor GDC seem to realise that it is much more than money that we have invested in the exam and no amount of refund will make up for the time and effort lost in preparing for this exam. Amit Kapadia, Executive Director of the Forum, said, "At a time when the government is trying to lure the best and the brightest of the migrant workers, some of those who are present in the UK seem to be denied the opportunities and are being treated unfairly". It is such a shame that the Royal College is unable to take a strong stand and fight for these deserving candidates.

Trump to run for prez in 2012? NEW YORK: Donald Trump boots contestants off his TV show with a famous twoword catch phrase: "You're fired." He may want the chance to say the same to President Barack Obama. The real estate tycoon with the comb-over hairdo and in-your-face attitude plans to decide by June whether to join the field of GOP contenders competing in 2012 to make the Democratic incumbent a oneterm president. Trump insists he's serious . He rejects skeptics' claims that he's using the publicity to draw viewers to " Celebrity Apprentice," the NBC reality program he coproduces and hosts. "The ratings on the show are through the roof. I don't need to boost the ratings," Trump told The Associated Press in a recent interview. "But the country is doing so badly. I wish there was someone in the Republican field I thought would be incredible because that's what we need right now." If he runs, Trump would follow a well-worn path of wealthy businessmen who have sought the White House before.

Guru Travels & Tours Inc. Domestic & International Contact for All kind of airways tickets

120-08, 103rd Avenue,Richmond Hill, NY 11419 Fax: 718-659-2400 Email: gurutravels07@gmail.com

718-659-3700

Ph: 718-659-3600


36 LIFE STYLE/HEALTH wrong body posture can predispose people towards aches and pain, but it's never too late to work towards correcting one's pose and keeping the spine healthy. Posture is the position in which you hold your body upright against gravity while standing, sitting or laying down. Good posture involves training the body to stand, walk, sit, and lie in positions where the least strain is placed on supporting muscles and ligaments. University of the Sciences in Philadelphia's Assistant Professor of Physical Therapy Dr. Greg Thielman has now offered simple exercises and solutions to improve the posture, and keep aches and pains at bay. "Poor posture can lead to loss of shoulder motion, chronic pain, walking deficits, neck-related headaches, the inability to exercise, and more," said Thielman. He added: "However, aside from contributing to a good appearance, the long-term benefits of proper posture include helping to decrease abnormal wearing of joint surfaces, lessening stress on the ligaments of the spine, preventing the spine from becoming fixed in abnormal positions, and preventing backache and muscular pain." Thielman shared the following exercises and tips to help you keep your spine healthy:

A

EVALUATE YOUR WORKSTATIONS

workstation is anywhere that an individual spends a notable amount of time daily and for many of us, our primary workstation is standing or sitting at a desk. "If you're sitting, don't drop a ton of money on an ergonomic chair. Instead, position the chair to provide lumbar, shoulder, and

èîÕ

IMPROVE YOUR

POSTURE IN

March 23, 2011 Wednesday

STEPS

daily: Pelvic tilt : "While sitting, push your pelvis back into the chair, hold it for three seconds and then relax. This tightens and strengthens your abdominal muscles," explained Thielman. Chin tucks : "Also while sitting, put your pointer finger on your chin and push straight back. Be sure your head isn't tilted up or down and this exercise will realign your spine and combat forward head position," said Thielman. Lean back : "Lastly, most of what we perform at our workstations forces us anterior, so we're constantly bending forward. To straighten the spine, stand-up, put your hands on your lower back, and lean back. This exercise combats the effects of being in a forward position," said Thielman.

INVEST IN SUPPORTIVE SHOES

Stiletto heels may look good, but Thielman has warned that they don't do women any favors

in the posture department. "There is no such thing as a good high heel shoe." Shoes that cover the top of the foot are ideal. "Each brand fits differently, but the key is to find one that works for you and that gives the much-needed overall support,'' said Thielman. Thielman also cautioned against carrying backpacks that weigh more than 20 pounds, attempting to lift objects that are too heavy, and repetitively making the same moves without taking frequent breaks. In his opinion, any one of these actions encourage the forward leaning motion that causes poor posture and back problems. "A common misconception about good posture is that it can be maintained by only doing occasional strength training. Good posture is more than just standing-up straight and holding your shoulders back, and if you don't have the muscle strength, you aren't going to be able to hold that posture for very long. By maintaining your strength and being consciously aware of your posture, you can maintain proper posture and mobility well into your mid-60s, before the natural onset of aging," he said.

D A B A FIX P I H S N O I T A L E R

if needed, head support,'' said Thielman

PERFORM DAILY EXERCISES

t ay ticke a one-wss, t o n is gre love lling in rk in pro Thielman has recommendr that fa d. Love is wo r spouse e b m e u n em love yo ed regularly exercising the long bo . to a life e to choose to the situation is large muscles on the front v t a h ir e w r th ou ha e y t u att and back of the thigh, the y, no m nable to sort o . Talk u ingle da abdominal muscles, and every s t couples are t communicate ad performing three exercises  Mos as they do no know it will le you lace ces differen artner, even if e a private p ur s o p y o r o u s h o s y C u to ment. n disc u a c rg a u o n y en to a e time wh tions. egular aerobic exercise improves patients' reported and a ithout interrup o matter what the b w N l . s il the quality of sleep, mood and quality of sleep, e le w u iss calling to this ru vitality, according to a new study. including sleep  Stick out, no name references to b m e a o The study is the first to examine the effect duration, comfight is Also refrain fr shots during th . . p d d a e n of aerobic exercise on middle-aged and e pared to any other w a h h c allo issue at tory and ly older adults with a diagnosis of insomnia. non-pharmacologipast his nt. Stick to the ouse attentive p e About 50 per cent of people in these cal intervention, argum ten to your s ay attention toe  Lis age groups complain of chronic insomnia according to tion. P s behind th interrup y on symptoms. The study is scheduled for a Northwestern without e, the emoti age. Do not tr r publication in the journal Sleep Medicine. University release. the voic nd body langu elings or offe words a nge those fe em out. The aerobic exercise trial resulted in "This is relevant to a y. to cha s, just hear th n rule to live b ch the most dramatic improvement in huge portion of the popun a e o e ti ld t o lu a so is a g ngry  This r go to bed a fore bedtime. e th be ve Don't e Call a truce uch better in other. things look m g every u Most omethin how much yo e apprecis . o g D in . b n e s ly u e morn Take actio o it p n s ill defi your w  s w re o tu h s s e t day tha him/her. The g cated. cipro love re d n a lation," said Phyllis ated Zee, director of the Sleep Disorders Center at the Northwestern University and senior study author. Kathryn Reid, research assistant professor at Northwestern, who led the research, says: "Insomnia increases with age," Zee said. "Around middle age, sleep begins to change dramatically. It is essential that we identify behavioural ways to improve sleep. Now we have promising results showing aerobic exercise is a simple strategy to help people sleep better and feel more vigorous." The drug-free strategy also is desirable, because it eliminates the potential of a sleeping medication interacting with other drugs a person may be taking, Reid said. Sleep is an essential part of a healthy lifestyle, like nutrition and exercise, noted Zee, a professor of neurology, neurobiology, and physiology at the Northwestern University.

R

R

A e r o b i c s help improve sleep, mood


BOLLYWOOD

èîÕ March 23, 2011 Wednesday rom her break-up with Salman Khan to her link-up with Ranbir Kapoor, Katrina Kaif's personal life is constantly under the scanner. The British-born actress says the unrelenting attention does affect her sometimes but she has learnt to cope with the pressures."We are human beings and sometimes it does affect us especially when so much is being said and written that doesn't make sense. But one learns and I have also learnt to cope with it," Katrina told in an interview over the phone from Mumbai. "I have learnt that media and celebrities go hand in hand and now I don't feel the need to clarify my stance and I am not bothered. Audiences have also become mature and they also understand what is right and what is wrong," added the 26-year-old. The actress has no films scheduled for immediate release, but will be seen in a new LUX soap ad to promote its new range - Lux Fresh Splash. This year, her first release will be in June with Zoya Akhtar's " Zindagi Na Milegi Dobara", also starring Hrithik Roshan, Abhay Deol, Farhan Akhtar and Kalki Koechlin. After that she will be seen in "Mere Brother Ki Dulhan". Katrina was introduced into the Hindi film industry with "Boom" in 2003, but the first hit came only four years later with " Maine Pyaar Kyun Kiya". Her career zoomed with "Namastey London", in

F

SOME OF OF HER BIG B OX OFFICE HITS ARE "PARTNER", "WELCOME" AND "SINGH IS KINNG". HER ITEM NUMBER "SHEIL A KI JAWANI" FROM FARAH KHAN'S "TEES MA AR KHAN" HAS GOT PERHAPS THE MAXIMUM PUBLICITY, BUT KATRINA HAS ALSO FORAYED INTO MEANINGFUL CINEMA WITH " NEW YORK" AND "RAJNEETI". ASKED WHETHER SHE IS A DIRECTOR'S ACTOR, KATRINA SAID: "EVERY ACTOR IS A DIRECTOR'S ACTOR. IT'S THE DIRECTOR WHO HELPS THE ACTOR IN BRINGING THE CHARACTER ALIVE ON SCREEN AND THEN THERE IS THE SCRIPT TO SUPPORT. IT IS PART AND PARCEL OF THE PROFESSION." AS HER C AREER SKYROCKETS, EXPECTATIONS HAVE ALSO BECOME HIGHER AND KATRINA ADMITS TO SOME NERVOUSNESS.

Media-celebrities

go hand in hand which she teamed up with Akshay Kumar, released in the same year. Some of of her big box office hits are "Partner", "Welcome" and "Singh Is Kinng". Her item number "Sheila Ki Jawani" from Farah Khan's "Tees Maar Khan" has got perhaps the maximum publicity, but Katrina has also forayed into meaningful cinema with " New York" and "Rajneeti". Asked whether she is a director's actor, Katrina said: "Every actor is a director's actor. It's the director who helps the actor in bringing the character alive on screen and then there is the script to support. It is part and parcel of the profession." As her career skyrockets, expectations have also become higher and Katrina admits to some nervousness. "If you lose that nervousness or anticipation that

SOMY ALI RETURNS TO

SALMAN KHAN

alman Khan and the entire unit of his forthcoming film Ready returned home on Tuesday morning after a 40-day schedule in Bangkok. And with them came the big news: There's a new woman in the star's life. Or rather, she has made a comeback in the star's life. Fed up going back and forth with Katrina, it seems Sallu is giving his old love a second chance. Somy Ali with whom he shares old passions and an abiding friendship joined the star during the last leg of the shoot, much to the unitwallahs bemusement. Salman at the airport on Tuesday morning returning from Bangkok. While the rest of the crew stayed at Hotel Sukumvit, Sallu and Somy stayed at the luxurious Hotel Landmark. Ali, who is based in the United States, arrived in Bangkok end of February and stayed on till the star's return to Mumbai. "She and Salman spent a lot of time together after the day's shoot would get over. They were seen shopping in various places in Bangkok and looked happy and comfortable like two

37

S

people who have been with each other for many years," a source from Bangkok confirmed. "All through her stay Salman was very protective of Somy. She did not come on the sets but he was with her all the time after the shoot. They were

means you have reached a saturation point which is the worst thing for any actor. For me, it is important that I live up to the expectations of my fans and I don't let them down." So does Katrina fear failure? "Fear is something that drives you to do good work and it is important for a person to maintain a positive attitude and keep on doing good work," she said. With films, endorsements, performances and media appearances crowding her to-do-list, the actress admits she sometimes finds it difficult to cope with the hectic work life. "Sometimes it becomes difficult to stay calm, cool; and with a busy schedule I do get tired, but it's part of our job. I keep doing things that help me to relax. I do things that rejuvenate me, things that give me extra help," she said.

quiet discreet, he didn't want to be in the public eye," he added. The thirty-something Somy Ali shares a unique relationship with the tempestuous star. Though they split up after a couple of years back in the Nineties, and Salman once famously poured cola over her head, the two have remained firm friends. Whenever Salman goes to US, he meets Somy. He spent some time with her during his world tour in 2008 as well. With Somy when he was seeing her in the '90sSomy is probably the only woman in his life who has managed to remain friends and someone Salman looks up to. She is Salman's friend and confidante. He would never hear anything against her," revealed the same source who refused to go on-record. Ali, after her brief and unremarkable film career returned to the US where she got involved in charity endeavours and launched a campaign called Human Being in 2007. Few years later when Sallu launched his own NGO, he decided to take a cue from her and called it Being Human. Somy also runs a clothing line So-Me Designs that funds her non-profit-organisation No More Tears Inc. With so much in common between them and old embers stirring to life again, could it be that India's bestknown bachelor boy is thinking of settling down?

KATRINA

WHY

KACARNE'T EBENA

MADHUR'S HEROINE

adhur's long wait has finally ended. For Kareena that is. After waiting for over a year to sign her for his ambitious project, Heroine, Madhur has given up and moved on. At one point, he was adamant that only Kareena could essay the central character, and after months of conversation and convincing, the project is heroineless. While most of us thought it was the usual date problems (considering the Khans have taken up most of her year), Kareena reveals exclusively to zoOm, the real reason for this. "I'd love to work with Madhur, he's an amazing director, but the script that he's doing is not something I'm looking at doing right now". There you go, this sums up one part of the story. Nevertheless, she adds, "I loved Page 3 and Fashion and I'd love to work with a director of his repute". Rumour has it that Aishwarya and Katrina are now in the running for the same role, and when Bebo was quizzed about who she thought best fits Heroine, she said, "It's Madhur's decision in the end, but I think both Katrina and Aishwarya will suit the role."

M


èîÕ

38 STAR AGE / SPIRITUALITY ARIES

March-21 to April-20

CANCER

June-22 to July-23

Try not to get hypersensitive or over react to other people’s comments. Sometimes you can just get yourself worked up about things that are not important. Try to give yourself some space to just wind down and be a bit more at peace if you possibly can. You may not have a practical plan of what your next move or should be.

TAURUS

The Moon is sitting at the highest point of your chart and clearly nudging you into being more protective of those around at work or out in the community. The more you give, the more everyone will think you are absolutely marvellous. You may find yourself being disappointed where joint finances and emotional relationships are concerned.

LEO

April-21 to May-20

July-24 to August-23

SCORPIO

Don’t get unsettled if things are not going as you want. You will tend to react over-quickly to things. Balance is what you are aiming for, though you may be swinging to extremes. Having a close partner is vital to your confidence. You are in a blissfully September-24 romantic mood, looking for love but to you may be perplexed as lovers turn October-22 out to be weaker.

LIBRA

CAPRICON

December-23 to Januar-20

This is a good day to retreat into a private place, preferably at home. So much the better, if you can manage to take the day off, put your feet up and wrap yourself around a warm teddy bear. But even if you’re at work, you need some kind of protective niche where you’re pushing away awkward people, hassles and hustle.

ntellectual and emotional growth can help us follow a moderate lifestyle that neither plunders nor destroys the environment, writes Devdutt Pattanaik The Bhagavada Purana refers to a king called Vena who plundered the earth so much that the earth, in disgust, ran away in the form of a cow. This resulted in chaos. Plants refused to bear fruit and seeds did not sprout. There was hunger everywhere. Animals cried, humans wailed. Worried, sages picked up a blade of grass, chanted magical hymns, turned it into a missile and killed the greedy king. They then churned Vena's corpse, removed all that was savage and untamed in it and created a new king from the distilled and purified positive elements. This king was called Prithu, a form of Vishnu. The gods gifted him with a bow. Prithu went to the earth-cow and requested her to provide milk for his people but the cow refused as she was still upset. So Prithu raised his bow and threatened to shoot her down with his arrow. She ran. He pursued her. Finally he caught up with her. "If you kill me," said the earth-cow, "then nature will be destroyed and so will all life." Prithu argued that without domesticating the earth, he could not feed humanity. He had no choice but to tame the earth, turn the forests into fields and route the water of rivers into canals. "Do so then in moderation," said the earth-cow. So Prithu promised to institute dharma through rules that allows culture to thrive without destroying nature. However, it is

I

How

October-23 to November-22

AQUARIES

March 23, 2011 Wednesday If you’re around others, you’ll end up being subjected to their demands so give yourself permission to go off and do what you want to do for yourself. You’ll be surprised in the quiet moments how inspiration suddenly hits you about things that seemed to have no answer. Regard setbacks at work as learning lessons now.

GEMINI

The Moon is sitting at the highest point of your chart and clearly nudging you into being more protective of those around at work or out in the community. The more you give, the more everyone will think you are absolutely marvellous. You may find yourself being disappointed where joint finances and emotional relationships are concerned.

VIRGO

SAGITTARIUS

This is a good day to retreat into a private place, preferably at home. So much the better, if you can manage to take the day off, put your feet up and wrap yourself around a warm teddy bear. But even if you’re at work, you need some kind of protective niche where you’re pushing away awkward people, hassles and hustle.

PISCES

came to be named so

not an easy task because human life is validated when there is growth. Humans want more children and a longer lifespan and a better quality of life. The benchmark keeps rising.

August-24 to September-23

Other people may be demanding quite a lot of you, so watch you don’t end up feeling resentful. Having to fit in all the time with other people’s plans and orders can be a bit of a bore. Do what makes you feel virtuous, but don’t let other people push you too much. You will not find it easy to bring emotional differences into the open.

Prithvi January-21 to February-19

May-21 to June-21

Animals have no such biological imperative. They are comfortable submitting to the laws of nature. Humans, however, overturn the laws of nature and plunder earth's resources in order to

November-23 to December-22

February-20 to March-20

fuel growth. Growth of human civilisation might involve domestication of nature, uprooting of some trees and living off ecosystems. However, material growth can destroy the world if it goes unchecked. The only way to check it is by tempering it with intellectual growth and emotional growth, which are the two limbs of spiritual growth. Dharma balances nature and culture between the needs of animals and the needs of humans. The symbol of dharma is the bow, which the gods gave to Prithu. The bow indicates balance — the string cannot be left loose or too taut. Prithu is described as the first responsible king of earth. That is why the earth is called Prithvi. When the kings started bothering her again, earth once again took the form of a cow and went to Vishnu and said with tears in her eyes, "The ambitious kings are breaking my back. Their greed makes my udder sore. Save me," Vishnu promised to descend on earth, kill the errant kings and relieve earth's burden. That is why he took the forms of Parashurama with the axe, Rama with a bow and Krishna with a flute. With the axe, he overcame kings who abused their power. With his bow, he demonstrated balance that demands discipline and sacrifice of desires. With the flute, he made cows give milk freely while offering them protection from all malevolent forces of the world. That is why Vishnu is called Go-pala, caretaker of Go-mata, the earth-cow. This is who the kings of the earth are supposed to be.

You may be dashing around 16 different people, trying to sort out what they think about this or that, and getting confused. But at the end of it all you will be able to come to your own judgements. Then when the moment comes, you’re ready to decide what’s going to work for the future, and that’s where you should commit your energy.

Your emotional responses will be more intense for a couple of days. Important, influential or strong minded people will be drawn into your orbit, but you need to tread softly, and not say everything you feel or think. Where your health is concerned, you are becoming much more interested in alternative medicine and herbal remedies.

Other people may be demanding quite a lot of you, so watch you don’t end up feeling resentful. Having to fit in all the time with other people’s plans and orders can be a bit of a bore. Do what makes you feel virtuous, but don’t let other people push you too much. You will not find it easy to bring emotional differences into the open.

Money and security are the main things on your mind for a brief spell. So push yourself to do the paperwork. Once you have that organised, not only will you feel better, you’ll be able to spend with a clear conscience. Watch for a tendency to become too escapist, looking for ways out of the boring, practical details of your everyday world.

SIGNIFICANCE OF TYING THE KNOT IN MARRIAGE

here are a number of rituals Triages. followed in Hindu marThe most important of

them all is taking seven rounds of the sacred fire or 'Saat phere'. Before starting this custom, bride and groom are tied through a knot, which formally attaches them for the entire life. Tying the knot is an age old custom being carried out since ages. A knot is tied with bride's saree and a dupatta which groom wears. Before tying the knot, rice, coin, turmeric, 'durba' and flowers are kept in the cloth; this holds significance in their married life. The coin signifies that money will be shared by both; flowers signify that their married life will be happy. Turmeric is the symbol of immunity; durba is the symbol of freshness in the relationship. Rice signifies that there should be no dearth of food grains in house and every member of the family should be happy.


èîÕ March 23, 2011 Wednesday

39


THE KING OF PUNJABI MEDIA SINCE 1995 www.dhamakpunjabdee.com

Reliance New

Construction Corp éòÄ åÕéÆÕ» éÅñ íðêÈð Ǽկ-ÇÂ¼Õ Õ¿ÃàðÕôé Õ¿êéÆ

216-10 Jamaica Ave, Queens Village NY 11428

WEEKLY NEWSPAPER

PHONE : 718-850-7444

SPORTS Sachin never scared me 30 but Lara...

LIFE STYLE Fix a bad relationship

TEL Email : 718-217-1990 FAX 718-217-1992 : reliance-construcion@hotmail.com  23

March 2011  VOL: 1-33

BOLLYWOOD Mediacelebrities 37 go hand...

Libya declares new ceasefire amid fresh Western attacks

TRIPOLI: Explosions rocked Tripoli as Western forces staged fresh air strikes to halt Muammar Gaddafi's attacks on civilians, with one raid flattening a building in the strongman's heavily-fortified residence. As warplanes took off from Italian bases and anti-aircraft guns roared in the Libyan capital, Gaddafi's army announced a new ceasefire Sunday, saying it was heeding an African Union call for an immediate cessation of hostilities. But the United States accused Tripoli of lying about the ceasefire or breaching it immediately. And United Nations Secretary General Ban Kimoon said in a swift reaction: "I sincerely hope and urge the Libyan authorities to keep their word. "They have been continuing to attack the civilian population. This (offer) has to be verified and tested," he said. An administrative building in Gaddafi's residential complex in Tripoli was flattened a journalist saw. The compound is surrounded by anti-aircraft

36

guns.The building is about about 50 metres (165 feet) from the tent where Gaddafi generally meets guests. It was hit by a missile, Libyan spokesman Moussa Ibrahim told journalists, who were taken to the site by bus. "This was a barbaric bombing which could have hit hundreds of civilians gathered at the residence of Muammar Gaddafi about 400 metres away from the building which was hit," Ibrahim said. He denounced the "contradictions in Western discourses", saying: "Western countries say

Egyptians vote in historic reform referendum CAIRO: Egyptians began voting on Saturday in a referendum on constitutional amendments which the military rulers hope will open the door to elections within six months. A high turnout is expected for the vote, the first in living memory whose outcome has not been known in advance. The referendum has divided Egypt between those who say the constitution needs a complete rewrite and others who argue that the amendments will suffice for now. The polls opened at 8am (0600 GMT) and close at 7pm (1700 GMT). The result is expected to be announced on Sunday evening or Monday morning, a member of a judicial committee involved in overseeing the vote told Reuters. Dozens of people queued to vote at one polling station in central Cairo."I am certainly going to vote. I came as early as I could to go and vote. I couldn't wait," said Eman Helal, a pharmacy store owner in her late twenties.

they want to protect civilians while they bomb the residence knowing there are civilians inside." But the US denied targeting the residence or Gaddafi himself. I can guarantee he's not on the targeting list. We're not targeting his residence," vice admiral Bill Gortney told reporters at a Pentagon press conference. However, the Libyan leader's "command and control capability," a coalition official told AFP Sunday, speaking on condition of anonymity. "The coalition is actively enforcing UNSCR (UN Security Council Resolution) 1973, and that in keeping with that mission, we continue to strike those targets which pose a direct threat to the Libyan people and to our ability to implement the no-fly zone," the official said. Gaddafi's regime had declared a ceasefire on Friday after UN Security Council resolution 1973 authorised any necessary measures, including a no-fly zone, to stop his forces harming civilians in the fight against the rebels.

Cherie Blair lifts lid on her sex life

LONDON: Former British Premier Tony Blair's wife Cherie has lifted the lid on her sex life, saying that her husband "still excites me in all possible ways". "We've been married 31 years and known each other 35 and even now he still excites me in all possible ways," 'The Sun' tabloid quoted the 56-year-old mother-of-four as saying in an interview with a magazine. Cherie, a Queen's Counsel, giggled when asked how the couple spend their time when the former Prime Minister returns from his trips as envoy to the Middle East. Tony, 57, once joked he could make love "at least five times a night" and the couple also claim to be members of the mile high club. Last year Tony revealed

in his memoirs how he "devoured Cherie's love" the night before he became Labour leader in 1994. He wrote: "I was an animal following my instinct." Cherie had son Leo, who is now ten, when she was 45 and living in Downing Street. She later revealed the pair conceived the child on an official stay at Balmoral in Scotland as it's embarrassing to bring contraceptive "equipment" for the castle, where servants unpack wash bag. But Cherie admitted some things have changed over the years. Recalling watching the fireworks after the 1981 Royal Wedding, she said her husband lifted her on to his shoulders adding, "He couldn't do that now. He would probably collapse."

Spiritual Vidya We Help you believe to yourself TEL : 718-898-8842 FAX : 718-899-1959

Email : info@chamundaswamiji.com 47W Nicholai Street Hicksville NY 11801 Visit Us at : Chamundaswamiji.com

BOLLYWOOD Why Kareena can't be Madhur's Heroine

37

March-23-2011-Np  

March-23-2011-Np

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you